:

Meldercreutz nr 1607

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Meldercreutz nr 1607 †

Adlad 1719-06-01, introducerad 1720. Utdöd 1785-05-21.


TAB 1

Jonas Laurentius Molinus (son av Lars Persson). Född 1613 vid Kvarn i Bro socken, Västmanlands län. Student i Uppsala 1637-02-01. Skolkollega i Arboga och Västerås. Prästvigd 1645-07-25. Komminister i Kumla församling av Västerås stift 1654. Död 1680-02-15. Gift (troligen 2:o) 1655-12-03 Anna Bjurman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1690 med kyrkoherden i Fläckebo pastorat av Västerås stift Mattias Erici Muhraeus i hans 2:a gifte, född 1613 i Stora Skedvi socken, Västmanlands län, död 1696-10-30). Levde ännu 1703-09-00, dotter av kyrkoherden i Bjursås pastorat av Västerås stift, Petrus Mattise Kumblaeus och Kerstin Georgsdotter [Hm].

Barn:

 • Laurentius Jonæ Molin, född 1657-11-22 i Kumla kapellansgård. Skolpilt i Västerås 1666. Gymnasist i Västerås 1674. Student i Uppsala 1677. Handledare för ärkebiskopen doktor Erik Benzelii söner. Konrektor i Västerås skola 1685. Konsistorienotarie i Västerås stift 1685. Bibliotekarie hos rikskansleren, greve Magn. Gabr. De la Gardie 1686-01-14. Magister primus i Uppsala 1688-12-11. Teol. licentiat i Giessen 1692-06-24. Prästvigd 1693-08-22. Extra ordinarie pastor vid livgardet 1694-02-01. Ordinarie pastor vid livgardet 1694-05-00. Tillika vice pastor vid Jakobs och Johannes församling i Stockholm. Teol. professor vid akademien i Dorpat 1694-10-20 och tillika kyrkoherde vid S:t Laurentii och Nyggens församlingar. Teol. professor vid akademien i Pernau 1699-09-00. Överhovpredikant samt biktfader hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1702-01-09. Promoverad teol. doktor i Giessen 1703-03-31, ehuru frånvarande. Primarie teol. professor samt domprost i Uppsala 1705-02-27. Riksdagsman. Bankofullmäktig 1719-05-26. Död natten till 1723-09-20, efter långvarig sjuklighet och icke, såsom det berättas i Loenboms historiska märkvärdigheter av ett fall baklänges från en stol, varvid han skulle brutit halsen av sig, samt begraven 1723-12-01 i Uppsala domkyrka. 'Han var mycket lärd. Begynte 1689-07-00 sina vidsträckta utrikes resor, försedd med ett ansenligt resestipendium av konung Carl XI. Höll bönsöndagen 1697 i S:t Laurentii kyrka i Dorpat sin första predikan på estländska språket. Bidrog mycket till domkyrkans. Helga Trefaldighetskyrkan s och Nosocomii återställande efter den Uppsala år 1702 övergångna vådeld. Utgav 1715 i Uppsala tvänne teser, varigenom han råkade i tvist med biskoparna Gezelius och Lundius. Var 1719 en ganska verksam riksdagsman för sitt stift samt satt i kommissionen över friherre Görtz. Testamenterade 1723-09-07 16,000 daler i karoliner till stipendier vid Uppsala akademi för sina avkomlingar, vilken summa likväl genom Svea hovrätts dom av den 1729-06-14 förminskades till 10-delen av hans behållna egendom.' Hans barn blevo 1719-06-01 adlade med namnet Meldercreutz (sönerna introducerade 1720 under nr 1607). Gift 1:o 1695-03-15 i Stockholm med Maria Staf, född 1703-09-08, dotter av råd- och handelsmannen i Uppsala Johan Staf samt styvdotter till professorn Johan Gartman. Gift 2:o 1713 med Jakobina Christiana Hylthén i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen i Stockholm Peter Fehman i hans 2:a gifte, född 1667-09-18, död 1706-10-30, broder till justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman) född 1680, död i barnsäng 1718-06-15, dotter av assessorn Lars Andersson Hylthén och hans 2:a hustru Jakobina Danner samt halvsyster till borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hylteen, och till landshövdingen Samuel Hylthén, adlad och friherre von Hylteen.

Barn:

 • 1. Johan Molin, adlad Meldercreutz, född 1697 i Dorpat. Student i Uppsala 1705-09-14. Volontär vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712. Sergeant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1713. Fänrik 1714-08-18. Konfirmations fullmakt 1717-04-06. Sekundlöjtnant 1717-11-25. Premiärlöjtnant 1718-09-13. Adlad jämte sina syskon och för sin faders förtjänster 1719-06-01 (introducerad 1720 under nr 1607). Kaptens avsked 1719-11-05. Kapten vid Viborgs regemente till fot 1720-02-24 och vid Nyslotts och Kymmenegårds regemente 1721-10-31. Livdrabant 1722-09-20. Död barnlös 1726-06-22 och slöt således själv sin adliga ättegren. Gift 1724-09-29 på Risberga (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.) i Östuna socken, Stockholms län med Lukretia Dittmer i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1729-12-04 med kommendören Peter Utfall, adlad von Utfall B, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1754), död 1730-04-24, dotter av politieborgmästaren i Narva Herman Dittmer och Lukretia Keder samt syster till landshövdingen Joakim Dittmer, adlad von Dittmer.
 • 1. Lars. Student i Uppsala 1705-09-14. Sergeant vid livgardet. Död 1718 i norska kriget.
 • 1. En dotter, död ung.
 • 2. En son och en dotter, födda 1713 och 1714, döda späda.
 • 2. Jonas Molin, adlad Meldercreutz, född 1715. Kapten och professor. Död 1785. Se Tab. 2.
 • 2. Jakobina Maria Molin, adlad Meldercreutz, född 1716-12-27 i Uppsala, död 1802-01-15 Fullersta. Gift 1731-01-11 med riksrådet, friherre Carl Johan Stiernstedt, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1753.

TAB 2

Jonas Molin, adlad Meldercreutz (son av Laurentius Jonse Molin, Tab. 1), till Risberga i Östuna socken, Stockholms län och Årby i Ramsta socken, Uppsala län samt Viurila och Koskis, båda i Åbo län, vilka senare egendomar han ärvde efter sin son. Född 1715-04-22 i Uppsala. Student i Uppsala 1720-11-26. Volontär vid finska fortifikationsstaten 1734. Konduktör vid finska brigaden 1737-05-23, vid skånska brigaden 1741-05-26 och vid Stockholmsbrigaden 1741-10-14. LVA 1739-09-15 dess preses 1749. Fortifikationslöjtnant 1742-04-08. Informationskapten vid livgardet av fortifikationsstaten 1746-01-09. Professor i matematik vid Uppsala universitet 1751-08-03. Avsked 1772-10-28. Död 1785-05-21 i Frebbenby Hammarlands socken, på Åland under en resa och slöt såväl sin ättegren som hela ätten på svärdssidan samt begraven i Uppsala domkyrka 1785-06-09 varvid vapnet krossades av överstelöjtnanten Gerh. Störning Drufva. 'Professor Meldercreutz var, liksom sin fader, en utmärkt lärd och i synnerhet stor matematiker. Gjorde 1732 under handledning av professor Andreas Celsius en vidlyftig utrikes resa, varunder han med uppmärksamhet besåg Tysklands förnämsta bergverk. Frankrikes ypperliga manufakturer. Roms präktiga forntidsbyggnader och Nederländernas dråpliga fästningsverk samt gjorde anteckningar om och avritningar av vad han fann märkvärdigast samt samlade böcker och handskrifter. Genomreste åren 1735 och 1736 större delen av Sverige och Norge, över vilken resa han efterlämnat en handskriven dagbok. Följde 1735 och 1736 med några franska matematici, herrar Maupertuis, Clairau, Le Monnier, Camus och Outhier jämte professor Celsius, till Lappmarken, där de gjorde mätningar för att utröna jordens rätta figur och fortsatte sedan sin resa över Jukkasjärvi ända till Grontangsfjord i Norge vid Ishavet. Anlade år 1740, i bolag med brukspatronen Abr. Steinholtz, Meldersteins stångjärnsbruk i Råneå socken i Västerbotten jämte Strömsunds masugn samt upptog Gällivare gruvor och byggde där 1742 en kniphammare, av vilket allt han år 1744 blev ensam ägare. Gjorde ytterligare i Norrland flera bruksanläggningar och anlade i Lappmarken en mängd nybyggen, vilket allt, genom allmogens gensträvighet samt dryga förlagsskulder. förorsakade honom mycket bekymmer och årliga vidsträckta resor ' Gift 1:o 1738-12-12 i Åbo (Åbo kyrkoarkiv.) med friherrinnan Fredrika Yxkull, född 1719-12-12 i Arbrå socken, Gävleborgs län, död 1768-10-24 i Uppsala och begraven 1768-11-08 i Meldercreutzska graven i domkyrkan i Uppsala, dotter av generalmajoren och landshövdingen Otto Reinhold Yxkull, friherre Yxkull, och hans 2:a fru Anna Magdalena Apolloff. Gift 2:o 1775-03-09 Harbroholm med friherrinnan Magdalena Sofia Margareta Falkenberg af Trystorp, född 1755-05-17 Vretaberg, död 1801-02-24 Lagga-Husby, dotter av majoren Gabriel Baltzar Falkenberg af Trystorp, adopterad friherre Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Helena Margareta Horn af Rantzien.

Barn:

 • 1. Otto, född 1739, död 1740.
 • 1. Jonas, tvilling, född 1740-11-09 på Årby (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.), död späd och begraven 1741-01-16 i Uppsala domkyrka. (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.)
 • 1. Fredrik, tvilling, född 1740-11-09 på Årby (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.), död späd och begraven 1741-01-16 i Uppsala domkyrka. (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.)
 • 1. Lars, till Viurila och Koskis. Född 1743-06-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1751-11-15. Korpral vid livdragonregementet 1766. Adjutant vid livdragonregementet 1768-12-10. Löjtnant 1775-12-20. Kapten 1778-05-06. Död ogift 1781-03-04 i Eckerö socken, på Åland under resa från Finland till Sverige.
 • 1. Ludvig Ulrik, född 1744-10-04 i Stockholm, död 1746, jordfäst 1746-02-25 i Ramsta och nedsatt 1746-02-29 i Uppsala domkyrka. (Medd. av förste aktuarien O. Edelstam.)
 • 2. Helena Jakobina Sofia, född 1777-11-27, död 1826-05-29 i Västerås. Gift 1:o 1795-12-17 Fullersta med sin halvsyssling, överstelöjtnanten Abraham Tornérhielm, född 1758, död 1803. Gift 2:o 1814-07-17 Årby med sin kusins styvson och sin svågers svåger, landshövdingen, greve Johan Vilhelm Liljencrantz, född 1768, död 1816.
 • 1 (Hm.) (Hittar ej fotnoten i texten).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: