Stråle af Sjöared nr 223

Från Adelsvapen-Wiki

0223.jpg


Adliga ätten Stråle af Sjöared nr 223 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1933-07-12


Stråleätten föres på riddarhusgenealogien tillbaka ända till hedenhös. Det behöves dock icke mycken kritisk skärpa för att inse, hurusom den långa raden av ättemän från Ingjald i Sibbedalen och hans son Ottar Ingjaldsson, konung Ragvald Knapphövdes samtida på 1130-talet, ned till Anders Olofsson, som 1467 erhöll frälse av konung Karl Knutsson, är en ren fantasiprodukt av senare tiders genealoger. Av en stamtavla för Peder Börjesson Stråle (bland allegaterna till 1650 års riksdagsprotokoll), inlämnad under tvisterna på 1630–40-talen om Stråleättens säte på riddarhuset, framgår, att man då icke kände ättens härstamning längre tillbaka än till Anders Olofssons fader Olof, för vilken icke ens fadersnamnet angives. Denna stamtavla överensstämmer helt med de äldre och tillförlitligare släktböckerna och får därför godkännas, oaktat Anders Olofsson numera icke återfinnes i bevarade handlingar – åtminstone äger riksarkivet intet pergamentsbrev, vari han omtalas – men detta torde bero på att ätten tillhörde det lägre frälset och därför lämnat endast få spår efter sig i urkunderna. Anders Olofssons son Olof Andersson gives på riddarhusgenealogien fem söner, Magnus Olai, Sven, Nils, Anders och Olof Olofssöner. Om Magnus Olai, som uppgives varit kanik i Växjö, kan endast sägas, att det nyligen utgivna herdaminnet över Växjö stift icke känner till någon kanik med detta namn. Sven Olofsson har under oriktiga förutsättningar insatts på riddarhusgenealogien för att förbinda den yngre ätten Stråle af Ekna med den äldre Sjöaredsätten (se ätten Stråle af Ekna). Nils Olofsson, utan andra uppgifter än namnet, är med all sannolikhet ett uppkonstruerat led för vinnande av samband med Peder Nilsson, vilken adlades med namnet Gyllenstråle och ett vapen, som visar ätten Stråle af Eknas tre korslagda pilar jämte tre eklöv med ekållon i skölden. Olof Olofsson, om vilken icke heller är känt annat än namnet, uppgives varit fader till Christoffer Olofsson och Erik Stråle. Christoffer Olofsson till Torsnäs i Västra Hargs socken, Östergötlands län, var först fogde i Hammarkinds härad i Östergötland 1555–1562 och sedan på Stegeborg 1565–1569 samt dog 15853. Hans son Johan ligger begraven i Skänninge kyrka, där hans huvudbaner med påskriften: Johan Christoffersson Stråle, afsomnade den 6 mars 1640, finnes. Erik Stråle, som höll konung Sigismunds parti emot hertig Carl, blev tillfångatagen i Kalmar 1597 och dömd från livet genom rådets dom den 22 aug. s. å. samt avrättad1. Gift (trolovad 1589 och äktenskapet stadfästat av ärkebiskop Andreas1 1590-03-30, men morgongåvobrevet utfärdat först 1591-06-28 i Stockholm2) med Märta Knutsdotter, död 1603-09-19 i Tillberga socken1, Västmanlands län. Hans moder var Hilla Nilsdotter1, som uppgives hava innehaft Taxnäs i Fröslunda socken, Uppsala län, såsom morgongåva, och hans halvbroder1 var krigsöversten och ståthållaren på Narva, Samuel Nilsson, död 1607 (stupade vid Dorpat), vilken blev adlad av konung Carl IX 1604.10 Av en uppgift i Erik XIV:s nämnds dombok (s. 300 i den tryckta editionen), att klädskrivaren Sven Nilsson var farbroder till Christoffer Olofsson, vill det dock synas, att ingen tilltro kan sättas till den uppdragna filiationen. Endast Anders Olofsson kan med full säkerhet antagas såsom son till ovannämnde Olof Andersson. Söner till Anders Olofsson voro Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (se adliga ätten Gyllengrip) och Birger eller Börje Andersson Stråle, vilka enligt intyg vid 1634 års riksdag voro köttsliga bröder. Den sistnämndes son Peder Börjesson Stråle introducerade ätten 1625.

Mellan »Strålarne af Ekneholm » och »Strålarne af Siöaret» ägde vid flera riksdagar tvister rum angående namnet och sätet å riddarhuset. Peder Börjesson Stråle till Sjöared, som vid 1627 års riksdag blivit utvald till huvudman för Stråleätten, tilltalades vid 1633 års riksdag av Peder Gustafsson Stråle till Kråkesjö, af Eknaätten, att han icke borde föra Strålevapnet, eftersom han var av Gripesläkt »och kan skee, när man seer till, änndå ingen af adell». Peder Börjesson svarade, att han hade full rätt att heta Stråle, helst som han förde strålar i vapnet, och att det förhållandet att hans farbroder Anders Grip fått förbättring på sitt adliga vapen »kom här inthet vedh, effter dhe vore af gammal adelig släcktt». Slutet blev, att Peder Börjesson förständigades att skaffa sig bevis om sin adliga härkomst. Vid 1634 års riksdag ålades han ånyo att bevisa sitt adelskap, och samma riksdag beslöt, att Olof och Lennart Stråles af Eknaätten barn skulle behålla Stråleättens säte och nummer 55 samt att regeringen nästa riksdag skulle giva förklaring över Peder Börjesson Stråles säte på riddarhuset. De två ätterna stodo dock ända till 1649 års riksdag skrivna med ett namn och ett nummer, nämligen nr 55. År 1649 avgjordes tvisten på så sätt, att de skulle åtskiljas genom deras gårdars antecknande samt »Strålarne af Ekneholm» behålla det förra rummet och numret. »Strålarne af Siöaret» skulle däremot få sitt rum och säte nederst bland de år 1634 introducerade ätterna med nr 197. Båda dessa nummer hava sedermera ändrats. Ätten Stråle till Sjöared lät vid 1650 års riksdag nöja sig med den året förut avgivna domen, ehuru den såsom äldre bort erhålla det lägre numret.

Stråle af Sjöared A22300.jpg

TAB 1

Olof Andersson var trol. bonde, mer om honom är inte känt än namnet, (alla övriga uppgifter om ho­nom utgår.)

Barn:

Anders Olofsson. Bodde i Ugglebo i Ryssby sn (Kron.), näppeligen på Boatorp (som dock beboddes av hans änka), trol. bondson, känd från 1533, död senast men sannol. före 1547, vapnet antogs troligen av honom. Gift med Margareta (Mariet, Märta) Birgersdotter i hen­nes, dotter till Birger Drake (från Sunnerbo) och Botilda Nilsdotter Krumme. [1].

Barn:

 • Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip, född på 1530-talet. Ståthållare. Död 1599. Se adliga ätten Gyllengrip, Tab. 1.

[SoH:1967 sl73ff]

TAB 2

Börje Andersson, kallas i samtida källor Birger Drake, bodde från 1583 i Prässbo i Gällaryds sn (Jönk.), uppgiften att hans hustru hette Margareta Hansdotter har tidigast kunnat beläggas tillagd hos 1700-talsgenealogen Åkerstein och är därför mer än tvivelak­tig.

Barn:

 • Olof Börjesson. Var ihjälslagen 1628, då Peder Börjesson och hans syskon togo mansbot för hans död. [4]
 • Peder Börjesson Stråle. Kapten. Död 1640. Se Tab. 3.
 • ?Jon Birgersson. Var fogde hos Claes Stenbock på Toftaholm 1621.
 • Anders (»Per Börjessons broder») var närvarande vid 1649 års riksdag.5

[SoH:1967 sl78,182f]

TAB 3

Peder Bör(je)sson Stråle (son av Börje Andersson, Tab. 2), till Sjöared (Sjöeryd) i Tofteryds socken, Jönköpings län, vilket han 1615 tillbytte sig mot torpet Leda i Fryele socken, Jönköpings län, och 80 dalers mellangift (skrev sig dessförinnan till Svanaryd i Fryele socken)4. Kapten vid Östgöta landsregemente 1619–16206. Kapten vid Johan Banérs fältregemente 1622, vid Lars Kaggs fältregemente 1623–1626 och vid Anders Watz' skvadron knektar från Östergötland och Jönköpings län 1627–16286. Erhöll enligt k. breven 1626-06-14 och 1627-02-07 frälserätt till åtskilliga kronohemman i Jönköpings län7. Ägde även säteriet Måshult i Gällaryds socken, Jönköpings län. Valdes vid 1627 års riksdag till huvudman för Stråleätten och underskrev såsom sådan riksdagsbesluten. Erhöll 1632-02-22 konfirm. på jägmästare- och skogvaktareämbetet i Jönköpings och Kronobergs län7. Fogde i Östbo och Västbo härader 1637–16408. Död 1640-04-12 på Sjöared och begraven i Tofteryds kyrka, där hans vapen uppsattes.2 'Honom bestreds vid 1633 års riksdag Strålenamnet och numret av Per Gustafsson Stråle till Kråkesjö, av Eknaätten, som påstod honom vara av Gripeätten och yppade tillika tvekan om hans adelskap, vilket han åter sökte styrka medelst utdrag ur Rasmus Ludvigssons släktbok, vilken innehöll att hans farbroder Christoffer Grip fått förbättring av vapnet.' Gift 1:o med Anna Eriksdotter. Gift 2:o före 1623 med Ingeborg eller Ebba Börjesdotter4, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Torkel Hansson, död 1612)14, död 1649.4 (hans 2:a hustru hade börd till största delen i Bergsgården i Kärda sn (Jönk.), enl. tingsskötningsbrev 1623 24/3)


Barn:

 • 1. Peder. Överstelöjtnant. Död 1654. Se Tab. 19
 • 1. Johan. Fänrik vid Jönköpings reg. 1641. Död ogift 1644-05-02 i Danmark. Han var såsom extra kaput tillstädes vid 1643 års riksdag, då han tvistade med Strålarna af Ekna om sätet på riddarhuset.
 • 1. Christoffer, till Trishult i Lannaskede socken, Jönköpings län. Död 1641. [4]. Gift 1:o omkr. 1630 med Brita Eriksdotter Stierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1620 med korpralen Ulf Knutsson Eke [sparre över blad], från vilken hon blev skild omkr. 1628, i hans 1:a gifte, levde 1647), död före 1637, dotter av krigskommissarien Erik Månsson Stierna, och hans 2:a fru Kerstin Göransdotter (Ulfsparre). Gift 2:o med friherrinnan Ebba Gyllenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1644 med hovjunkaren Erik Eriksson Ulf af Horsnäs0 i hans 3:e gifte, född 1564, död 1657), dotter av riksamiralen och presidenten friherre Göran Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3) och Ingeborg Claesdotter (Bielkenstierna).
 • 1. Märta, död före 1644-04-24, då arvskifte efter henne förrättades. Gift med häradsskrivaren i Östbo härad Gabriel Persson.
 • 2. Anna. Gift 1:o före 1641 med Per Skarp. Gift 2:o före 1651 med kaptenen Lars Nilsson. [14]
 • 2. Agneta. Gift med Sven Andersson. [14]

TAB 4

Anders (son av Peder Börjesson Stråle, Tab. 3), till Näs (sedermera Strålsnäs) i Åsbo socken, Östergötlands län. Utan känd tjänst. Död 1649 och begraven i Åsbo kyrka, till vilken han 1648 gav predikstol och orgelläktare. 'Han förordnades jämte andra vid 1633 års riksdag att beledsaga konung Gustaf II Adolfs lik, men kom icke tillstädes. Förbjöds vid riksdagen 1634 att vidare försälja sin frus gods. Instämdes med anledning av tvisten med Strålarna af Ekna om sätet på riddarhuset till 1649 års riksdag, då äntligen nämnda fråga den 20 mars s. å. av ridderskapet och adeln avdömdes till Eknaättens förmån och Strålarna av Sjöared måste åtnöja sig med numret 197, vilket sedan ändrats till 223, eller sist bland dem i svenneklassen, som blevo introducerade 1634, vilket riksdagen 1650 godkände.' Gift 1633-02-03 på Sjöared med Brita Gustafsdotter Rutencrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Peder Kåse), levde ännu 1674, naturlig dotter till Gustaf Gustafsson till Hässle i Fittja sn (Upps.), kusin till Carl Rutencrantz adlad Rutencrantz (ej hertig Gustaf av Sachsen-Engern-Westfalen) och Christina Christiernsdotter Månesköld af Seglinge. Hon fick Moshults säteri med Prässbo rå och rörshemman i Gällaryds socken, Jönköpings län, i morgongåva, vilka egendomar dock mannen försålde 1640-08-03.


Barn:

 • Gustaf, född 1633. Löjtnant. Död 1674. Se Tab. 5
 • Ebba, döpt 1635-02-04 i Åsbo socken. Hon fick som änka i anseende till sin fattigdom livstidsfrihet 1684-06-11 på hemmanet Djurkälla i Motala socken, Östergötlands län. Gift med löjtnanten vid skånska infanteriregementet Hillebrand von Hillebrand.
 • Johan, född 1637-03-03 på Näs, död ung (före 1658-01-24).
 • Christoffer, född 1641. Fänrik. Död 1685. Se Tab. 15
 • Brita, döpt 1642-12-04 i Åsbo socken. Hade med fänriken vid art. Lennart Lennartsson Ceder en son, Lennart N.N., född 1663, sedermera löjtnant vid art., död 1706, stupad vid Fraustadt. Hon levde ogift ännu 1692 i Åsbo sn, då hon var dopvittne där, anklagades 1681 26/2 för ”mångårigt lönskaläge och därunder avlade tre söner med välborne David Gyldenclou, som hon påstått skett under äktenskaps­ löfte”. Brita fick ytterligare ett utomäktenskapligt barn, en flicka Johanna N.N.,, dp 1686 18/12 i Åsbo, men fadern var denna gång någon annan, eftersom David Gyldenklou dog i Stockholm i januari detta år.
 • Christina, född 1643, levde 1673. Gift med löjtnanten Johan Gabriel Grönfelt.
 • Magnus, född 1646. Överstelöjtnant. Död 1708. Se Tab. 16
 • Carl, född 1649. Löjtnant. Död 1724. Se Tab. 17

[EÄ­ KrA; SoH:1990 sl31f; SoH:1992 sl00,229f; SoH:1994 slOl; WL- Hm:5 s77; kb]

TAB 5

Gustaf (son av Anders, Tab. 4), till Fräckestad i Undenäs' socken, Skaraborgs län, född 1633-10. Var styckjunkare vid artilleriet i Stockholm 1648–1649. Löjtnant vid artilleriet. Död 1674-09-02 enligt påskriften å hans vapen i Västra Ny kyrka Östergötlands län, där han dock kallas löjtnant vid adelsfaneregementet. 'Han mistade under polska kriget sina fötter genom en kanonkula, men lät likväl bruka sig såsom reformerad löjtnant vid skånska kavalleriregementet till sin död.' Gift med Agata Frost i hennes 1:a gifte, död 1707, dotter av majoren vid adelsfaneregementet, fälttygmästaren Christian Frost, som i vapnet förde tre liljor i blått fält och på hjälmen sju långa, vassa blad, och Elisabet Frankelin.

Barn:

 • Anders. Lärkonstapel vid Jönköpings artilleriregemente. Styckjunkare vid artilleriet. Utkommenderad till Pommern 1674. Död ogift, dödsskjuten under kriget vid Wolgast.
 • Christina Sofia, begraven 1723-12-13 i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1:o i slutet av 1670-talet med en ofrälse underofficer Måns Trana, död före 1700. Gift 2:o möjligen med en kaptenlöjtnant N.N. (ej Magnus Tranfelt) vid änkedrottningens livreg. till fot.
 • Maria Elisabet, född 1657, död 1742-08-22 i Ransbergs socken. Gift 1701-04-28 med löjtnanten vid svenska adelsfaneregementet Erik Ljung, död 1703-05-23 i polen.9
 • Margareta Gresilia, född 1667, död 1737-05-29 Sjöviken. Gift 1:o 1687-06-24 Ekäng med löjtnanten Carl Armsköld, död 1702. Gift 2:o 1706-10-16 på Sjöviken med studenten Samuel Lagervredh.
 • Constantia Lucretia, född 1669, död 1734 på Perstorp i Ramsbergs socken och begraven s. å. 22/10. Gift 1688 med löjtnanten vid artilleriet Lennart Ceder, (son till Lennart Lennartsson Ceder och Constantias faster, Brita Andersdotter Stråle af Sjöared) stupade 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt. 'Han hade lägrat henne och rymde därför med henne över till Norge för att få vigsel. De erhöllo slutligen nåd 1688 den 19 mars, dock skulle de plikta 100 daler smt, hälften till kyrkan och hälften till de fattiga.'

[SoH:1990 sl32ff; SoH:1992 s229]

TAB 6

Johan (son av Gustaf, Tab. 5), till Fräckestad samt Hamra i Svinhults socken, Östergötlands län, född 1651-02-08. Pikenerare vid Livgardet 1666. Hantlangare vid artilleriet 1669. Konstapel därst. 1674. Fänrik 1676-11-08. Löjtnant 1679-01-29. Kapten 1698-04-30. Major 1706. Avsked 1712-02-16. Död 1714-07-16 i Undenäs' socken, Skaraborgs län och begraven i Undenäs' kyrka, där hans vapen uppsattes.2. Gift 1687-06-24 Ekäng med Catharina Armsköld, född 1667, död 1731-09-00 Hovet å. 4/11, dotter av kaptenlöjtnanten Olof Armsköld, och Agneta Patkull.

Barn:

 • Carl Magnus, född tvilling 1688, död ung.
 • Agata Agneta, född tvilling 1688, död 1689-02-04 och begraven i Undenäs' kyrka
 • Johan Ulrik, född tvilling 1690. Kapten. Död 1752. Se Tab. 7.
 • Anna Elisabet, född tvilling 1690, död 1755-06-29 Tångarp Gift med livdrabanten och löjtnanten Carl Söderberg, född 1687, död 1747-03-18 på Tångarp.
 • Christina Sofia, född 1692-02-19 på Hovet, död 1768-12-23 Tolsjöhult Gift 1720-12-28 i nämnda socken med sin syssling, kornetten Gustaf Vilhelm Planting-Gyllenbåga, nr 263, född 1701, död 1776.
 • Christian Otto, född 1693. Kapten. Död 1747. Se Tab. 12
 • Constantia, född 1695-10-22 på Hovet, död där 1788-11-01. Gift 1733-01-06 med löjtnanten Fromhold Rutensköld, född 1693, död 1764.
 • Anders, född 1697. Löjtnant. Död 1778. Se Tab. 13
 • Peter, född 1699, död s. å.
 • Agneta Catharina, född 1702-05-10 på Hovet, död 1778-05-30 i Alsheda prästgård, Jönköpings län. Gift 1727-09-15 på Hovet med fänriken vid Skaraborgs regemente Gustaf Sundberg, död 1778-05-03.
 • Maria Eleonora, född 1704-09-19 på Hovet, död där 1772-12-14. Gift 1738-11-08 med sin syssling och sin systers svåger, ryttmästaren Göran Christoffer Planting-Gyllenbåga, nr 263, född 1706, död 1765.

TAB 7

Johan Ulrik (son av Johan, Tab. 6), till Fräckestad. Född tvilling 1690. Konstapel vid artilleriet. Fänrik vid Jönköpings regemente 1709-11-24. Sekundlöjtnant därst. 1711-06-23. Premiärlöjtnant 1712-10-03. Kapten 1714-07-31. Fången vid Levinsund på Usedom 1715-07-31. Död 1752-07-13 på Fräckestad genom drunkning. Gift 1720 med Dorotea Margareta Rosenfelt, född 1680 i Landsberg i Brandenburg, död 1763-05-01 Karsjöhult

Barn:

 • Catharina Charlotta, född 1720 i Landsberg, död 1802-06-04 på Krustorp vid Mariestad. Gift 1771-02-07 i Undenäs' socken med fänriken Harald Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1701, död 1779.
 • Johan Christian, född 1723. Löjtnant. Död 1791. Se Tab. 8.

TAB 8

Johan Christian (son av Johan Ulrik, Tab. 7), till Fräckestad. Född 1723 i Undenäs' socken. Volontär vid livregementet till häst 1742-02-16. Sekundkorpral därst. 1743-07-16. Livdrabant 1750-07-09. Löjtnant i armén 1762-07-08. Avsked 1766-10-08. Död 1791-11-24 på Fräckestad. Gift 1760-08-19 med sin kusin Ulrika Beata Stråle af Sjöared, född 1732-07-07 i Fågelås' socken, Skaraborgs län, död 1807-03-08 på Erlandstorp i nämnda socken, dotter av kaptenen Christian Otto Stråle af Sjöared och hans 1:a fru Ulrika Lagerberg.

Barn:

 • Christian Ulrik, född 1761-09-16 på Fräckestad. Volontär vid Skaraborgs regemente 1763. Rustmästare därst. 1766. Furir 1768-12-18. Kornett vid Nylands dragonregemente 1783-03-19. Fänrik vid Nylands jägarbataljon. Död ogift 1794-06-10 på Fräckestad.
 • Carl Fredrik, född 1763-02-25 på Fräckestad, död där 1764-04-16.
 • Anders Gustaf, född 1765. Furir. Död 1803. Se Tab. 9
 • Carl Ludvig, född 1767. Arrendator. Död 1807. Se Tab. 11
 • Johan Fredrik, född 1769-08-01 på Fräckestad, död där 1770-02-09.

TAB 9

Anders Gustaf (son av Johan Christian, Tab. 8), till Fräckestad. Född där 1765-06-16. Furir vid Skaraborgs regemente 1771-09-24. Död 1803-12-31 Uddebo. Gift 1801-10-00 med Aurora Ottiliana Reimertz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1805-11-07 i Fägre prästgård, Skaraborgs län, med kaptenen Claes Johan Drysén, född 1766-04-09 i Jungs socken, Skaraborgs län, död 1808-12-18 i Fågelås' socken), dotter av jägerifiskalen Torbern Reimertz och hans 2:a hustru Maria Jeansdotter.

Barn:

 • Christian Emanuel, född 1802. Godsägare. Död 1889. Se Tab. 10.
 • Maria (Ulrika), född 1804-08-24 på Fräckestad, död 1884-09-16 i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1851-08-25 med mönsterskrivaren Sven Christian Brisman, född 1798-10-21, död 1866-06-10.

TAB 10

Christian Emanuel (son av Anders Gustaf, Tab. 9), född 1802-10-29 på den gamla fäderneegendomen Fräckestad i Undenäs' socken, Skaraborgs län, vilken han ägde, men som efter hans död försåldes. Död där 1889-11-29. Gift 1824-10-17 på Fräckestad med Maja Greta Månsdotter, född 1805-04-09 på nämnda egendom, död där 1891-06-14, dotter av mjölnaren Måns Börjesson och Carin Carlsdotter.

Barn:

 • Ulrika Beata (Ulla), född 1825-07-11 på Fräckestad, liksom syskonen, död 1910-06-11 i Hammars förs. Örebro län. Gift där 1848-03-05 med arbetaren Johannes Svensson, född 1824-01-13
 • Maria Ottiliana, född 1827-09-24, död 1911-07-02 i Kopparhult i Tiveds socken, Skaraborgs län. Gift 1849-12-09 på Fräckestad med mjölnaren Johannes Carlsson, född 1827-05-09, död 1909-08-11.
 • Catharina Charlotta (Carin), född 1829-07-12, död 1905-09-08 i Amnehärads socken, Skaraborgs län. Gift 1868-06-23 i Ransbergs socken, Skaraborgs län med polisuppsyningsmannen Carl Reinhold Skoglund, född 1836-08-16 i Sventorps socken, Skaraborgs län, död 1896-05-24.
 • Carolina Sofia, född 1832-07-19, död ogift 1900-03-20 i Undenäs' socken.
 • Christina Elisabet, född 1834-09-20, död s. å. 4/10.
 • Aurora Elisabet, född 1837-07-14, död 1920-01-25 i Udenäs förs. Skaraborgs län. Gift 1864-07-22 med bagaren Frans Adolf Björkman, född 1834-10-01.
 • Johan Gustaf, född 1840-06-07, död 1841.
 • Frans Oskar, född 1846-12-01 på Fräckestad, Undenäs förs. Skaraborgs län. Arbetare. Lantbrukare. Död 1933-12-07 på Fräckestad, Udenäs förs. Skaraborgs län ]], och utslocknade med honom denna adliga ätt på svärdsidan.

TAB 11

Carl Ludvig (son av Johan Christian. Tab. 8), född 1767-08-24 på Fräckestad. Arrendator av säteriet Erlandstorp i Fågelås' socken, Skaraborgs län. Död där 1807-03-21. Gift 1797-03-15 Tolsjöhult med Brita Christina Forsberg, född 1765-12-13 i sistnämnda socken, död 1835-11-02 på Erlandstorp.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1800-07-24, död 1809-05-05 på Erlandstorp.
 • Carolina, född 1803-07-10. Gift 1825-09-25 i Fågelås' socken med komministern i Börstigs pastorat av Skara stift Magnus Holmgren, född 1788-09-14 i Ullervads socken, Skaraborgs län, död 1852-12-09 i Börstigs socken.

TAB 12

Christian Otto (son av Johan, Tab. 6), född 1693-10-19 Hovet. Konstapel vid artilleriet i Göteborg 1709-09-11. Sergeant därst. 1711-07-18. Avsked 1713-04-04. Sekundlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1714-08-26. Konfirm.fullm. 1716-12-13. Premiärlöjtnant därst. 1718-07-16. Kaptens avsked 1741-10-13. RSO 1748-11-07. Död 1747-11-18 och ligger jämte sin första fru begraven i Fågelås' kyrka Skaraborgs län. Bevistade bl. a. Wismars belägring 1716, belägringen av Fredrikshall 1718 och sjöträffningen utanför Göteborg 1719. Gift 1:o 1723-04-14 med Ulrika Lagerberg, född 1701-09-12 Brunstorp, död 1736-12-14, dotter av Johan Lagerberg, och Ingeborg Rydingstierna. Gift 2:o 1737-10-07 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län med Maria Tham, döpt 1718-06-15 i Göteborg, död 1765 och begraven s. å. 10/5 i nämnda stad, dotter av assessorn Volrat Tham, och hans 1:a fru Anna Dorotea Biehusen.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1724-01-13 Erlandstorp Antagen i krigstjänst 1739. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1749-04-05. Löjtnant därst. 1750-09-19. Kapten 1759-09-10. Avsked 1769-01-18. RSO 1770-04-28. Död ogift 1771-11-20 i Stockholm.
 • 1. Sven Otto, född 1725-12-06 på Erlandstorp, död där 1726-02-15.
 • 1. Anna Catharina, född 1727-04-04 på Erlandstorp, död ogift 1793-03-28 på nämnda egendom.
 • 1. Christina Margareta, döpt 1729-08-13 på Erlandstorp, död 1736.
 • 1. Ulrika Beata, född 1732-07-07 i Fågelås' socken, död 1807-03-08 på Erlandstorp. Gift 1760-08-19 med sin kusin, löjtnanten Johan Christian Stråle af Sjöared, född 1723, död 1791.
 • 1. Ingeborg Elisabet, född 1735, död 1788-12-31 Ulvhult. Gift 1780-09-00 på Erlandstorp med sin kusin, löjtnanten Emanuel Stråle af Sjöared, född 1748, död 1784.
 • 2. Vollrat, född 1738-12-18 i Fågelås socken, död där 1743-06-16.
 • 2. Anna Dorotea, född 1740-07-26 i Fågelås' socken, död ogift 1782-07-17 på Dala i likanämnd socken, Skaraborgs län.
 • 2. Christina Elisabet, född 1743-02-12 i Fågelås socken, död ogift 1809-05-15 på Dala.
 • 2. Christian, född 1744-07-08 i Fågelås' socken. Styrman i Svenska ostindiska kompaniets tjänst. Död ogift 1767-05-11 under en ostindisk resa.
 • 2. Emerentia, född 1745, död 1760 och begraven 1761-09-02 i Göteborg.
 • 2. Maria, född 1746-10-28 i Fågelås socken, död ogift 1804-03-04 i Stockholm.
 • 2. Sebastian, född 1748-04-07 på Erlandstorp. Kadett i Ostindiska kompaniets tjänst 1763-12-21. Återkom från Kanton 1766-06-20. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1767-01-24. Fänrik därst. 1769-03-31. Löjtnant 1770-10-31. RSO 1772-09-12. Genom byte transp. till Tavastehus regemente 1775-08-09. Löjtnant vid Flemings regemente 1778-05-06. Avsked 1780-04-12. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift 1782-12-05 i Amsterdam.

TAB 13

Anders (son av Johan, Tab. 6), född 1697. Furir vid Jönköpings regemente 1715-05-00. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1716-12-00. Fältväbel därst. 1717-02-00. Korpral vid livregementet till häst s. å. i mars. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1718-06-18. Premiärlöjtnant därst. 1719-12-29. Avsked 1724-10-31. Död 1778-03-04 på Högsås under Fräckestad i Undenäs' socken, Skaraborgs län. Han måste så tidigt taga avsked, emedan han vid stormningen av Gyldenlöwes skans vid Fredrikshall 1718, då han stod överst på en stormstege, blev skjuten i vänstra axeln och samtidigt erhöll ett sabelhugg i huvudet, så att han föll till marken. Gift 1:o 1732-05-00 med Christina Magdalena Hierta, född 1709, död 1740-03-00 i barnsäng på Fräckestad och begraven s. å. 26/3, dotter av ryttmästaren Göran Hierta, och Metta Magdalena Frölich. Gift 2:o 1742-10-26 i Grevbäcks socken, Skaraborgs län med Anna Margareta Lundstedt, född 1713, död 1786-12-15 på Fräckestad, dotter av ryttmästaren Anders Lundstedt och Margareta Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598.

Barn:

 • 1. Märta Catharina, född 1733-04-06, död 1738 och begraven s. å. 30/12 i Undenäs' socken.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1734, levde ogift 1809.
 • 1. Elisabet, född 1736-08-00, begraven s. å. 4/9.
 • 1. Maria Elisabet, född 1737-10-26 på Fräckestad, död 1820-04-11. Gift 1779-09-29 Hovet
 • 1. Christina Magdalena, född 1740, död 1746.
 • 2. Catharina Magdalena, född 1744-03-19 på Fräckestad, död ogift 1767-10-19 på nämnda egendom.
 • 2. Constantia, född 1745-12-06 på Fräckestad, död 1815-05-02. Gift 1787-09-06 på Hovet med prosten och kyrkoherden i Norunga pastorat av Skara stift Olof Rödholm, född 1749-05-16 i Rödene socken, Älvsborgs län, död 1813-12-04 i Norunga socken, Älvsborgs län.
 • 2. Emanuel, född 1748-06-27 på Fräckestad. Kadett vid Ostindiska kompaniet. Lärstyrman därst. Löjtnant. Död barnlös 1784-03-17 Grenabo Gift 1780-09-00 Erlandstorp med sin kusin och sin kusins svägerska Ingeborg Elisabet Stråle af Sjöared, född 1735, död 1788-12-31 Ulvhult
 • 2. Johan Adam, född 1750-11-26 på Fräckestad, död där 1752-03-02.
 • 2. Sara Christina, född 1753-12-02 på Fräckestad, död ogift 1808-12-25 i Hjo.

TAB 14

Per (son av Anders, Tab. 4), till Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län och Mossebo i Mölltorps socken, Skaraborgs län. Född 1638-11-05 på Strålsnäs. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Löjtnant därst. Död 1698-07-02 på Mossebo och begraven i Mölltorps kyrka, där hans vapen uppsattes.2 Gift efter 1663-11-13 men före 1664-06-10 med Elisabet Krabbe af Svaneby i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Bengt Lake), född 1632, död 1717-03-12 på Mossebo, dotter av ?jägmästaren Erik Bengtsson Krabbe af Svaneby, och Christina Ekeblad.

Barn:

 • Erik, till Mossebo och Gälsebo, död 1682-01-14 och begraven i Mölltorps kyrka
 • Två söner, döda unga.

TAB 15

Christoffer (son av Anders, Tab. 4), döpt 1641-02-14 i Åsbo socken, Östergötlands län. Fänrik vid Jämtlands regemente. Död 1685 och begraven i Åsbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift i Lübeck med Margareta Meijer, 'från vilken han rymde till sin moder på Strålsnäs, men hustrun lyste 1671 efter honom och han blev genom k. m:ts dom 1672-03-20 ålagd att fortsätta äktenskapet'. Dotter av rådmannen i Lübeck, jur. doktorn N. N. Meijer.

Barn:

 • Anna Brita, död före 1738. Gift 1:o med livknekten och arrendatorn av Valsjö gård i Ösmo socken, Stockholms län Daniel Riddersporre, död 1698-06-26 på Valsjö. Gift 2:o 1699-01-03 med sin farbroders frus brorson, ryttmästaren Carl Gustaf Planting-Gyllenbåga, nr 263, död 1710.

TAB 16

Magnus (son av Anders, Tab. 4), till Näs (sedermera Strålsnäs) i Åsbo socken och Hökfors i Tuna socken, Kalmar län. Född 1646 (1644?) 25/12 på Näs. Lärkonstapel vid artilleriet 1660. Konstapel därst. 1664. Furir 1666. Styckjunkare vid artilleriet i Jönköping 1668. Avsked 1670. Konstit. fänrik på Nyenskans 1671. Konstit. löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1673. Regementskvartermästare vid Stockholms artilleristat 1675-11-01. Kapten s. å. 20/5. Major vid fältartilleriet i Skåne 1677-01-28. Efter freden placerad på artilleriet i Stockholm 1679 och i Jönköping 1681. Överstelöjtnant vid sistnämnda artilleri 1693-09-12. Avsked 1708-04-29. Död s. å. 7/8 och begraven i Åsbo kyrka, där hans vapen uppsattes. Han var kommenderad till Bremen 1665 och bevistade fälttåget därst. samt under kriget mot Danmark slagen vid Halmstad och Lund 1676 och vid Landskrona 1677. 'Han och hans broder Carl erbjödo sig 1701, såsom enda kvarlevande syskon, att göra sig urarva efter fadern med anledning av reduktionsanspråken.' Gift 1668 med sin kusins styvdotter Elisabet Schildt, född 1650, dotter av översten Jurgen Schildt, natural. Schildt, och Anna Cruus af Edeby.

Barn:

 • Hedvig, född 1669, död 1700 och begraven s. å. 6/3 i Giresta kyrka, Uppsala län. Gift 1689-03-21 i Giresta socken med överjägmästaren Erik Trafvenfelt, i hans 1:a gifte, född 1666, död 1731.
 • Brita, född 1670-12-07, död 1748 Falla och begraven s. å. 19/5. Gift 1694 med löjtnanten Bengt Rääf i Småland, född 1667, död 1758.
 • Anna Catharina, född 1679-09-08 på Hökfors, död 1705 i Neumünde skans. Gift med majoren Carl Rudebeck, i hans 1:a gifte, född 1667, död 1709.
 • Beata, död ogift 1710 och begraven s. å. i familjegraven i Åsbo kyrka
 • Elisabet, död 1738-03-27 på Hökfors och begraven s. å. 11/4 i Tuna socken. Gift 1:o med sin systers svåger, löjtnanten Lennart Rääf i Småland, nr 189, född 1668, död 1710. Gift 2:o 1715 med kaptenen Christoffer Muhrman Eriksson, född 1683, död 1725-10-00 Dennhult å. 20/10.
 • Ulrika Sofia, döpt 1688-01-21 i Åsbo socken. Gift med korpralen vid Östgöta kavalleriregemente Jonas Queckfeldt.
 • Maria, döpt 1689-05-24 i Åsbo socken.
 • Elsa Charlotta, döpt 1696-09-26 i Åsbo socken, död 1754-11-22 Möckhult. Gift 1712-06-20 med kaptenen Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, i hans 1:a gifte, född 1683, död 1758.

TAB 17

Carl (son av Anders, Tab. 4), till Bålnäs i Malexanders socken, Östergötlands län. Född 1649. Lärkonstapel vid artilleriet i Stockholm 1671-07-31. Konstapel 1673-07-14. Styckjunkare 1674. Löjtnant före 1679. Avsked före 1700. Död 1724 på Bålnäs och begraven s. å. 3/6 i Malexanders kyrka. Gift 1682-03-10 på Bålnäs med Elisabet Lindeskyld, född 1654, död 1728 på Bålnäs och begraven s. å. 1/10 i Malexanders kyrka, dotter av kaptenen Peder Svensson, adlad Lindeskyld, 1651-05-30, men ej introd.10, och Elsa Armsköld.

Barn:

 • Brita, född 1683, död 1748-11-17 Snararp. Gift med hovrättskommissarien Israel Stenberg.
 • Maria, döpt 1684-12-28 på Bålnäs, död 1769-02-16 i Asby socken och begraven s. å. 10/3. Gift med Anders Eriksson Lillja.
 • Elsa Elisabet, döpt 1687-08-16 på Bålnäs, död 1774-10-14. Gift 1724-09-27 på nämnda egendom med löjtnanten vid Jönköpings regemente Esaias Kyllenbeck, född 1692, död 1775-05-12 Åsen
 • Johan Carl, född 1690. Kapten. Död 1764. Se Tab. 18

TAB 18

Johan Carl (son av Carl, Tab. 17), till Bålnäs. Född där 1690-03-23. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1707. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1708. Sergeant vid förstn. regemente 1709. Premiärfänrik därst. 1711-06-06. Sekundlöjtnant 1712-10-16. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Rymde och hemkom 1714-06-00. Regementskvartermästare 1716-06-13. Sekundkapten 1718-05-13. Premiärkapten 1741-10-17. Avsked 1747. Död 1764-09-18 på Bålnäs. Han bevistade fältslagen vid Hälsingborg och Gadebusch samt Fredrikshalls belägring, även finska kriget 1741 och därunder träffningen vid Korpoström samt 1743 tåget till Skåne. Gift 1:o 1722-04-05 med friherrinnan Barbro Christina Gripenhielm, döpt 1691-08-23 Sörby, död 1737-08-12 på Bålnäs, dotter av landshövdingen friherre Nils Gripenhielm, och friherrinnan Maria Elisabet Bonde. Gift 2:o 1758-03-12 på Bålnäs med Catharina Elisabet Uhr, född 1731, död 1792-09-26 på Bålnäs och begraven s. å. 9/10, dotter av kronofogden i Göstrings härads fögderi, Östergötlands län, Peter Uhr och Christina Beata Wetterström.

Barn:

 • 1. Elisabet Christina, född 1723. Gift 1745-05-19 på Bålnäs med lantjägaren i Östergötland Gustaf Adolf Wetterström, född 1711-05-12 i Malexanders socken, död 1786-06-14 på Bålnäs.
 • 1. Nils, född 1724. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1737-09-08. Rustmästare därst. 1738-05-06. Furir 1740-05-13. Sergeant 1741-10-31. Fänrik 1742-04-04. Löjtnant 1752-10-30. Avsked 1760-06-23. Död barnlös 1761-11-14 i Vimmerby. Gift 1761-03-17 i Vinnerstads socken, Östergötlands län med Hedvig Sofia Lilliestielke i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1756-12-06 i Stockholm med jägmästaren Carl Fredrik Ruschenfelt, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1756. Gift 3:o 1764-04-29 i Vinnerstads socken med rektorn i Norrköping Carl Gråsten i hans 2:a gifte [gift 1:o 1742 med Ingeborg Renselius, född 1723], född 1703-10-13 i Linköping, död 1767-05-27 i Norrköping. Gift 4:o 1770-01-30 i sistnämnda stad med prosten och kyrkoherden i Väderstads pastorat av Linköpings stift filosofie magister Nils Apelberg, född 1729-01-03 i Östra Ryds socken, Östergötlands län, död 1808-02-25 i Väderstads prästgård), född 1731-10-23 Laggarp, död 1809-11-17, dotter av kaptenen Lennart Lilliestielke, och Anna Magdalena Hård af Segerstad.
 • 1. Anna Agneta, född 1725, död 1760-05-23. Gift 1754-09-22 på Bålnäs med löjtnanten Carl Johan Stuart, född 1716, död 1784.
 • 1. Carl Johan, född 1726-10-04 på Bålnäs. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1743. Furir därst. 1744. Sergeant 1747-12-22. Död barnlös 1790-08-16. Gift 1760-08-31 i Norrköping med Anna Hedvig Ringenberg, född 1723 i Eutin i Holstein, död 1806-04-08 i Horns socken, Östergötlands län.
 • 1. Brita Sofia, född 1728-06-02 på Bålnäs. Gift där 1:o 1749-02-07 med soldaten Sven Söderholm, död 1760. Gift 2:o 1761 (enligt k. tillstånd s. å. 18/3 att gifta sig innan änkeåret var ute) med kofferdikaptenen Carl Lorentz Hedenqvist.
 • 1. Magnus Göran, född 1729-09-23 på Bålnäs, död där s. å. 3/12.
 • 1. Catharina Margareta, född 1730-11-20 på Bålnäs, död 1756-12-09 på Södra Ekeberg i Malexanders socken och begraven s. å. 16/12. Gift 1749-02-11 på Bålnäs med bonden Amund Persson i Ekeberg.
 • 1. Charlotta Magdalena, född 1733, död 1734-02-11 på Bålnäs.
 • 2. Magnus Göran, född 1757, död barn.
 • 2. Magdalena Lovisa, född 1758-08-07 på Bålnäs, död 1825-01-29 på Trehörna i likanämnd socken, Östergötlands län. Gift 1775-05-02 på Bålnäs med kvartermästaren Erik Leonard Duse, född 1752, död 1828.
 • 2. Johan Magnus, född 1759-10-19 på Bålnäs, död där 1766-07-21.
 • 2. Charlotta, död ung.
 • 2. Anders Adam, född 1763-05-16 på Bålnäs, död där 1766-07-16.

TAB 19

Peder (son av Peder Börjesson Stråle, Tab. 3), till Hallsta i Rjörksta socken, Västmanlands län. Överstelöjtnant. Död12 1654-08-08. Gift med Ingrid Hjort, som levde 1665-07-07, men var död 1667-11-20, dotter av magister Daniel Theodori (Hjort), som blev adlad av konung Carl IX, och Kerstin Torskenstierna, av en adlad, men ej introd. ätt.10

Barn:

 • ?Jon Persson Stråle. Adelsbursch. Gift 1650-07-07 i Stockholm, Jakobs församling med Helena Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy. Dotter av översten Honorat Verdelet och Kerstin Hane.
 • Christina, levde 1647.
 • Ebba Beata, död 1693 Eldstorp, som hon 1668-01-29 tillbytt sig från fru Elsa Cruus mot Litselås' säteri i Tillinge socken, Uppsala län,. Vilket tillhört hennes moder.15 Gift före 1668 med fänriken Anders Fadhenlind.
 • Peder, född 1645. Överstelöjtnant. Död 1684. Se Tab. 20

TAB 20

Peder (son av Peder, Tab. 19), till Klivinge Rasbokils socken, Uppsala län. Född 1645-03-24. Student i Uppsala11 1656-01-30. Överstelöjtnant vid ett kavalleriregemente. För begånget dråp på en bonde arkebuserad 1684-09-27 vid Botkyrka kyrka, Södermanlands län och begraven i kyrkan, varest hans vapen uppsattes. Gift 1664 med Anna Axelsdotter Cruus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1641-02-23 Karkhus Schildt, död 1662), död 1672 före 1/9, dotter av ryttmästaren Axel Mattsson Cruus af Harfvila, nr 2 (Cruus af Edeby) och Anna Skoo (Hästesko af Målagård).

Barn:

 • Hedvig, överlevde modern. [13]

Utan känt samband:

Bengt Stråhle, löjtnant vid Östgöta kavreg.

Söner:

 • Sven, fältväbel vid guvernörsregementet i Riga.
 • Bengt, född i december 1682 i Norrköping, kapten vid Österbottens regemente och förde ätten Stråles af Sjöa­red vapen, död 1735, hans änka Anna Bjugg bodde i gam­la Karleby 1750.
 • Måns, död 1704, förare vid Hastfers regemente. [SoH: 1990 sl37]

Källor

1SH liber caus, vol. 6 (OA). 2At (Sch). 3Al. 4Db för Östra härad (HF). 5Ridd. o. Ad. Protokoll 1649. 6Kugelberg, Första livgrenadjärregementets historia (1930). 7Sj. 8Allvin, Vestbo härad. 9Lk. 10SK. 11Um. 12SH liber caus, vol. 110, p. 2 (OA). 13SH liber caus, vol. 135, p. 4. (OA). 14GH (HF). 15Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad. Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF).

fotnot

 1. Uppgiften om att Anders Olofsson skulle vara två gånger i SoH 57 och 67 är enl. ÄSF felaktig. dvs uppgiften (1:a gifte (gift 2:o troligen 1548 med ofrälse fogden Jon Bagge )hans 2:a hustru, den ofrälse Brita Stensdotter (ej Bo­tilda Nilsdotter Krumme). I ÄSF 1:243 står följande: Botild Nilsdotter (jfr SMP 1, sp. 457). Blev gift 1488 (perg Bergshammarsaml., RA) med Birger Magnusson eller Birger Drake (jfr SMP 1, sp. 377, Raneke, s. 404, och Liedgren i SoH 1986, s. 75), vars sätesgård var Ugglebo (nu Stensnäs) i Ryssby sn, Sunnerbo hd i Småland (Härenstam, s. 412 f.), och som levde ännu 1530 (Herrg, s. 201 och 374). Uppgiften, att han skulle ha gift om sig med en Brita Stensdotter (SoH 1957, s. 170, och 1967, s. 177), torde vara oriktig, eftersom den ute­ slutande synes vila på en sannolikt förhastad iden­ tifiering av å ena sidan Birger Drakes med en Joen Bagge gifta dotter Marit (HH 13: 1, s. 53), å andra sidan en likaledes med en Joen Bagge gift Marit, vars mor Britta Stensdotter uppges ha varit gift först med en Sven Kettilsson och sedan med en Erik (HH 13: 1, s. 7).