:

Lagerbring nr 358

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Lagerbring nr 2061)

Adliga och friherrliga ätterna Lagerbring nr 2061 och 358

Adlad 1769-07-03, introducerad 1776. Den nu levande grenen adopterad 1772. Friherrlig 1815-01-26 enligt 37 § R.F., introducerad 1816. Ätten utslocknad på svärdsidan 1954. Ätten utslocknad på kvinnosidan 1966.

Ätten skall, enligt tradition, härstamma från en gammal norsk adlig ätt. Dess förste med full säkerhet kände stamfader var nedanstående Ennert Mattsson Bring, vars fader påstås hava hetat Matts Ennertssen Bring och uppgives omkring år 1600 hava från Norge flyttat till Landskrona.

TAB 1

Ennert Mattsson Bring. (översiktstab. 1), Handlande i Landskrona. Var Kungl Maj:ts byfogde i Landskrona 1625-12-23 och rådman i Landskrona 1630-01-14 och senare. Har 1649 underskrivit en av Landskrona stads borgerskap till Knud Ulfeld avgiven förklaring.

 • Barn:
 • Jöns Bring. Prästvigdes (Hm.) 1663-04-24 till kyrkoherde i Brönnestads och Matteröds församlings pastorat av Lunds stift. Död 1684-03-00. 'Han förde liksom sina förfäder i sigillet ett ankare i skölden och en duva på hjälmen.' Gift 1:o omkring 1665 med Cecilia Winslöf, född (At (P.).) 1651-01-18, begraven (At (P.).) 1674-04-30, dotter av kyrkoherden Sven Hansson Winslöf och hans 2:a hustru Magdalena Pålsdotter (Hm.). Gift 2:o med Marna Gemzæa i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare kyrkoherden Nikolaus Hartman, född 1652 i Lund, död 1709-04-10) (Hm.), dotter av kyrkoherden i Jämshög Jöns Andersson och hans 2:a hustru Malena Lauritsdotter. (Hm.)

Barn:

 • 1. Ebbe Bring, döpt 1670-05-15 i Brönnestads prästgård (At (P.).). Student i Lund 1689. Prästvigdes till kyrkoherde i Bosjöklosters pastorat av Lunds stift 1699-05-16. Transporterad till Brönnestads och Matteröds församlings pastorat 1711-04-24. Överlämnade pastoratet 1728 till sin son Olof. Död pingsttiden 1737 och begraven 1738-05-31 [Ssn]. Gift 1699-10-22 i Bosjöklosters prästgård (At (S.).) med Abela Klinthea, född 1670, död 1747 i Lund och begraven (At (S.).) 1747-12-05, dotter av kyrkoherden i Bosjökloster Olof Christensson och Gertrud Hansdotter.

Barn:

 • Olof Bring, född 1702. Kyrkoherde. Död 1747. Se Tab. 3.
 • Sven Bring, adlad Lagerbring, född 1707, död 1787. Se Tab. 2.

TAB 2

Sven Bring, adlad Lagerbring (översiktstab. 1, son av Ebbe Bring, Tab. 1), född 1707-02-24 i Bosjöklosters prästgård (Klinta). Student i Lund 1720. Juris adjunkt 1731. Auskultant i Svea hovrätt 1733. Akademisekreterare i Lund 1741. Professor i historia i Lund 1742-09-20. Jur. doktor vid konung Adolf Fredriks kröning 1751. LVHA 1754. Adlad 1769-07-03 (introducerad 1776 under nr 2061). Kansliråds n. h. o. v. 1770-09-25. Död 1787-12-05 i Lund, jordfäst 1787-12-12 i domkyrkan i Lund och därefter nedsatt i familjegraven i Mörarps kyrka, Malmöhus län. »Han var den förste svenske historieskrivare, som på den verkliga forskningens väg gått till sitt författar kall, den mest framstående samlare och utgivare av historiska urkunder. Hans Svea rikes historia är för sin tid ett mästerverk av lärdom och skarpsinne, om man även måste erkänna att framställningen är torr, prosaisk och stundom trivial» (C. T. Odhner). Gift 1745-08-01 med Marta Beata Lagercreutz, född 1729-09-08, död 1760-04-15 i Lund, jordfäst i domkyrkan i Lund och därefter nedsatt i familjegraven i Mörarps kyrka, dotter av generalauditören Jakob Lang, adlad Lagercreutz nr 1499, och hans 1:a fru Maria Rosensparre nr 1589.

Barn:

 • Ebba Maria, född 1747-12-24 i Lund, liksom syskonen, död 1828-04-22 Rosenlund Gift 1764-11-23 i Lund med hovjägmästaren Otto Julius von Schwerin af Spantekow, adopterad friherre von Schwerin, nr 133, född 1740, död 1780.
 • Carolina, född 1748, död som barn.
 • Birger Jakob, född 1750-01-21, död 1750-03-01.
 • Carl, friherre och greve Lagerbring, född 1751, död 1822. Se adlade friherrliga och grevliga ätterna Lagerbring nr 134.
 • Abela Charlotta, född 1752-05-15, död 1785-05-09 i Stockholm. Gift 1769-11-21 i Lund med bergsrådet Gustaf Engeström, adlad von Engeström nr 1948, född 1738, död 1813.
 • Anna Sofia, född 1753-12-06, död 1755 på Rosenlund och begraven 1755-08-12 i familjegraven i Mörarps kyrka .

Den adopterade ättegrenen.

TAB 3

Olof Bring (översiktstab. 2, son av Ebbe Bring, Tab. 1), född 1702-07-06 i Bosjöklosters prästgård (Klinta). Student i Lund 1718 (Sbn.). Kvartermästare vid kavalleriet 1718 (At (P.).). Avsked (At (P.).) 1718. Prästvigd (Sbn.) 1726-11-25. Kyrkoherde i Brönnestads och Matteröds församlings pastorat av Lunds stift efter fadern 1728-02-24. Död 1747-01-02. Gift 1731-07-27 i Everöds socken, Kristianstads län med Elsa Catharina Collin i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1718-06-11 i Everöd med kyrkoherden i Fridlevstads pastorat av Lunds stift Tomas Youngh, född 1723-01-26. Gift 2:o 1724-02-21 i Fridlevstads prästgård med kyrkoherden i Everöds pastorat av Lunds stift Christoffer Blanxius i hans 2:a gifte, född 1680 i Österslövs prästgård, Kristianstads län, död 1730-09-16. Gift 4:o 1748-12-25 i Brönnestads prästgård med kyrkoherden i Gladsax pastorat av Lunds stift, teol. doktor Carl Christian Eberstein i hans 1:a gifte, född 1716-11-01 i Lyby socken, Malmöhus län, död 1782-12-03) (Hm.), döpt 1702-03-09 i Everöds socken, begraven 1749-02-08 i Brönnestads socken, dotter av kyrkoherden i Everöd Petrus Collin och Carina Möllenstedt.

Barn:

 • Per Bring, sedan von Bring, adlad och adopterad Lagerbring, född 1732-10-02 Skyrup Student i Lund 1746 (Ssn.). Disponent 1758 (At (P.).). Auskultant i Göta hovrätt 1754. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1756. Kanslist krigsexpedition 1758. Registrator 1762. Kunglig sekreterare 1762-10-27. Sekreterare vid krigsexpeditionen 1763 (At (P.).). Adlad av tyska kejsaren med namnet von Bring. Svensk adelsman 1772-09-12 (1772-02-12) och adopterad på sin farbroders adlade namn och nummer (introducerad 1776). Krigsråds avsked 1773-09-01. Död 1799-08-04 i Stockholm. Gift 1764-03-03 med friherrinnan Christina Eleonora Hastfer, född 1731-07-17 på Gavel i Knutby socken, Stockholms län, död 1804-06-21 i Uppsala, dotter av kammarherren Gustaf Bernt Hastfer, naturaliserad och friherre Hastfer nr 240, och friherrinnan Sofia Lovisa Taube af Odenkat nr 110.

Barn:

 • Gustaf Olof, friherre Lagerbring, född 1769, död 1847. Se Tab. 4.

TAB 4

Gustaf Olof, friherre Lagerbring (översiktstab. 1--2, son av Per Bring, sedan von Bring, adlad och adopterad Lagerbring, Tab. 3), född 1769-05-31 i Stockholm. Fanjunkare vid husarregementet (KrAB.) 1771-01-19. Kornett vid adelsfanan 1778-02-25. Löjtnant vid Upplands regemente 1785-05-18. Kapten i regementet 1789-09-15. Erhöll Svensksundsmedaljen 1790. RSO 1790-05-02. Kapten vid regementet 1790-12-15. Överadjutant och major i armén 1792-05-14. 1. Major vid regementet 1796-04-03. Överstelöjtnant i armén 1799-11-16. Generaladjutant av flygeln 1801-01-31. RmstkSO1kl 1808-04-28. Överste i armén 1809-03-12. Generaladjutant 1809-06-29. Överste för husarregemente 1810-08-29. KSO 1812-11-23. Generalmajor (KrAB.) 1812-07-26. Friherre 1815-01-26 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-12-18 under nr 358). Chef för 3. infanteribrigaden (KrAB.) 1816-07-11. KmstkSO 1818-05-11. Generallöjtnant 1826-05-11. Inspektör för 2. infanteriinspektionen 1828. RoKavKMO 1843-02-06 med valspråk: »Konung och fädernesland». Avsked ur krigstjänsten 1844-02-08. Död 1847-02-18 i Uppsala. Ägde Bredsjö säteri i Järlåsa socken, Uppsala län. 'Han bevistade med tapperhet och lycka alla under sin tid förefallande fälttåg, var under finska kriget 1788–1790 bland annat med i båda Svensksundsslagen. Anförde 1808 det detachement, som över Mangelfjällen inryckte i Norge samt intog Hanneborg. Kommenderade 1808 i träffningen vid Lokalaks i Finland arriärgardet samt segrade sedermera över ryssarna vid Järvenpää. Anbefalldes 1809 att börja negociationerna på Åland med ryska befälhavarna samt, efter arméns reträtt från Åland, i samma ärende avresa till kejsar Alexander, vilket allt han lyckligen utförde. Var 1809 med vid Sävar och Ratan. Bevistade 1813 års krig i Tyskland såsom chef för kronprins Carl Johans generalstab och var i denna egenskap med i slagen vid Grossbeeren och Dennewitz. Gjorde 1814 års fälttåg såsom chef för 2. infanteribrigaden bland annat marschen genom Hannover till Holstein och fälttåget Holstein. Deltog slutligen 1814 i fälttåget mot Norge.' Gift 1:o. 1794-07-04 med Margareta Ulrika Hård af Segerstad, född 1771-04-23, död 1813-06-28 (1813-07-28) i Uppsala, dotter av kaptenen Alexander Magnus Hård af Segerstad, och Eva Ulrika Leijel. Gift 2:o 1816-04-20 på Ström med Maria Antoinetta Ingelotz, född 1788-09-01, Aske, död 1870-11-17 i Uppsala. Dotter av majoren Bernt Gustaf Ingelotz nr 1731, och grevinnan Maria Antoinetta Leijonstedt nr 73.

Barn:

 • 1. Christina Ulrika, född 1798-02-04 i Uppsala. Hovmästarinna hos arvfurstarna och den kunglig prinsessan. Lämnade denna plats 1836. Död 1862-08-05 i Vaxholm. Gift 1818-02-01 i Uppsala med hovmarskalken och ståthållaren, greve Gustaf Johan Taube, född 1796, död 1872.
 • 2. Carl Gustaf, friherre vid faderns död 1847. Född 1817. Överste. Död 1883. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Gustaf (översiktstab. 2, son av Gustaf Olof, friherre Lagerbring, Tab. 4), friherre vid faderns död 1847. Född 1817-01-16 i Uppsala. Fänrik vid Upplands regemente 1832-06-24. Studentexamen 1836-05-24 och officersexamen 1836-05-25. Löjtnant 1839-05-11. Kapten 1850-05-04. 3. major 1859-10-27. RSO 1860-05-05. 2. major 1862-04-29. Stadsfullmäktig i Uppsala 1862–1883. Överstelöjtnant och 1. major 1866-10-03. Överste i armén 1872-03-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1872-03-01. Avsked ur krigstjänsten 1882-01-20. Död 1883-06-05 i Uppsala. Ägde Bredsjö säteri i Järlåsa socken, Uppsala län samt gård i Uppsala. Gift 1844-09-10 på Uppsala slott med Johanna Lovisa von Kræmer, född 1824-02-09 på Porkkala gård i Lampis socken i Tavastehus län i Finland, död 1903-01-05 i Uppsala, dotter av kaptenen Otto Didrik von Kraemer nr 1959, och Rosalie Vilhelmina Uggla .

Barn:

 • Antoinette Rosalie Charlotte, född 1845-07-09 i Uppsala. Död 1939-09-15 i Uppsala domkyrkoförsamling, (db nr 207).
 • Lovisa Christina Vilhelmina, född 1846-09-22 på Bredsjö, död 1926-02-07 i Stockholm. Gift 1871-04-29 i Uppsala med landshövdingen Gustaf Mauritz Ulrik Rudebeck, född 1842, död 1913.
 • Gustaf Otto Robert, friherre vid faderns död 1883. Född 1847. Landshövding. Död 1921. Se Tab. 6.
 • Carl Adolf Reinhold, född 1849-07-17, död 1857-08-17.
 • Sven Helge, född 1855-06-03, död 1856-09-08.
 • Edvard Valdemar, född 1864. Kammarrättsråd. Se Tab. 7.

TAB 6

Gustaf Otto Robert (översiktstab. 2, son av Carl Gustaf, Tab. 5) friherre vid faderns död 1883. Född 1847-10-09 på Bredsjö i Järlåsa socken, Uppsala län. Student i Uppsala 1863-11-26. Kadett vid Karlberg 1864-01-18. Utexaminerad 1866-01-30. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1866-02-06. Biträdande lärare i gymnastik och vapenföring vid högre allmäna läroverket och vid universitetet i Uppsala 1870–1875. Löjtnant 1873-05-23. Beordrad att deltaga i övningarna vid skjutskolan i Köpenhamn 1875. Lärare vid den praktiska kursen vid skjutskolan å Rosersberg 1876–1877, 1878 och 1879. Tjänstgöring såsom kanslist vid riksdagens särskilda försvarsutskott 1878. Amanuens vid generalstaben 1878–1884. RVO 1879-12-01. Tjänstgöring såsom kanslist i kommittén för ordnandet av lantförsvaret 1881–1882. Kapten i armén 1882-06-23. Kanslist i riksdagens särskilda försvarsutskott 1883. Sekreterare i Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och redaktör för dess tidskrift 1883-05-05–1887. Verkställande direktör i livförsäkringsaktiebolaget Viktoria 1884–1887. Kapten vid regementet 1885-12-04. Verkställande direktör i försäkringsaktiebolaget Skandia 1887–1897. RSO 1889-01-21. Avsked från regementet 1889-01-25. Stadsfullmäktig i Stockholm 1889–1897. Ledamot av riksdagens andra kammare från 1894–1896 och av första kammaren 1900–1913. Ledamot av styrelsen för Stockholms högskola 1894–1895. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till försäkringslagstiftning 1895. RNO 1895-11-30. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1897-11-02. Ordförande i länets hushålningssällskap 1898–1917. Inneh. dess GM. LVVS 1898. KNO1kl 1899-12-01. KDDO1kl 1904-10-27. KVO1kl 1904-12-01. Kmstk NO 1907-12-01. LLA 1908. KmstkVO 1912-06-06. Ledamot av sociala rådet 1913–1916. Avsked 1917-07-03. Död 1921-07-12 i Alingsås, (db). Han har lämnat bidrag till åtskilliga tidningar och tidskrifter samt bland annat varit redaktör för Kalender för alla 1885–1886 och utgivit Guvernörer och landshöfdingar i Göteborgs och Bohus län 1658–1897 (1917). Gift 1881-01-04 i Uppsala med Hedvig Gustava Albertina Vilhelmina Nisbeth, född 1858-04-24 Tisslinge, död 1926-06-23 i Uppsala, dotter av kammarherren Carl Gustaf Nisbeth nr 828, och Beata Matilda Elisabet von Post nr 687.

Barn:

 • Tyra Lovisa Matilda, född 1882-03-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1941-08-27 (Stiftsjungfrumatrikeln).
 • Sven Gustaf Ennert, friherre vid faderns död 1921. Född 1884-01-20 i Stockholm. Kansliexamen 1910-09-00. Amanuens i civildepartementet. Avsked. Deltog som frivillig i Finlands frihetskrig 1918. FMtf2kl. FMM. Död 1954-05-25 i Heliga trefaldighets församling, Uppsala (db). Med honom utslocknade denna friherrliga ätt nr 358 på svärdssidan. Gift 1936-10-17 i Maria Magdalena församling, Stockholm (vb nr 227) med medisten Edit Charlotta Hansson. Född 1892-08-26 i Haga församling, Göteborg. Död 1966-03-02 i Heliga trefaldighets församling, Uppsala (db) med henne utslocknade friherrliga ätten Lagerbring nr 358.
 • Eva Carola Gustava, född 1886-01-16 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Död 1964-11-01 i Uppsala domkyrkoförsamling (db).

TAB 7

Edvard Valdemar (översiktstab. 2, son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1864-10-16 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1883-05-24. Student i Uppsala 1883-06-01, jur. preliminärexamen 1884-04-19 och examen till rättegångsverken 1887-03-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1887-09-19. Kansliexamen 1888-05-25. Vice häradshövding 1890-12-19. Notarie i särskilda utskottet för behandling av förslag till ny sjölag mm vid riksdagen 1891. Amanuens i finansdepartementet 1891-04-10. Vice auditör vid Svea artilleriregemente 1891-04-10. Auditör vid 1. svea artilleriregemente 1893-01-20. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten 1893-10-26. Advokatfiskal i kammarrätten 1901-12-05. Avsked från auditörsbeställningen 1901-12-31. Kammarrättsråd 1906-02-09. RNO 1907-12-01. Ledamot av styrelsen för brandförsäkringsaktiebolag Fenix 1909, dess vice ordförande 1916. KNO2kl 1920-06-06. Ledamot av direktionen över allmänna änke- och pupillkassan i Sverige 1927. Se Biografica i VÄD. Död 1930-06-11 i Oscars församling, Stockholm (db nr 149) begraven i Uppsala. Gift 1894-05-04 i Uppsala domkyrka med Matilda Gustava Charlotta Hammarsten, född 1871-10-08 i Uppsala, död 1929-03-10 i Oscars församling, Stockholm (db nr 61), begraven i Uppsala. Dotter av professor Olof Hammarsten och Charlotta Olivia Glas.

Barn:

 • Louise Matilda Charlotta, född 1895-06-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1917-02-12 i Oskarskyrkan i Stockholm med andre kanslisekreteraren Adolf Carl Filip von Krusenstjerna, nr 460, född 1891. Död 1971-11-08 i Bromma, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: