:

Skytte af Sätra nr 154

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Skytte AF SÄTRA nr 154

Den äldre grenen adlad 1619-02-01, introd. 1627. Den nu levande grenen adlad och adopt. 1645-05-05, introd. 1650.

Den gemensamme stamfadern för ätterna Skytte, Skytte af Duderhof och Skytte af Sätra Bengt Nilsson skräddare uppgives på riddarhusgenealogien hava haft en yngre, och i så fall minst ett släktled yngre, broder Henning Nilsson Schütte, vilken blev stamfader för ätterna Skyttehielm och Skyttenhielm. Båda voro handlande i Nyköping, men något bevis för så nära släktskap dem emellan synes icke förefinnas. – Förutom de svenska ätterna Skytte och ätten Skytte i Finland, har funnits ytterligare en adlig ätt med detta namn. Ryttmästaren och konung Gustaf II Adolfs understallmästare Gert von Schütz naturaliserades den 9 juni 1627 med namnet Skytte (till Kurckull och Munknäs), men tog aldrig introduktion på riddarhuset. Hans ättlingar fortlevde i östersjöprovinserna under sitt gamla namn von Schütz. Denna ätts vapen har i Carlskölds vapenbok oriktigt insatts för ätten Skytte i Finland.


Skytte af Sätra A15400.jpg

TAB 1

Bengt Nilsson Skräddare. Borgmästare i Nyköping, omnämnes som sådan tidigast 15821. Levde 16031. Gift 1:o med Anna Andersdotter, död omkr. 15861, dotter av borgmästaren i nämnda stad Anders Persson och Elin Larsdotter, vars moder var Brita Eriksdotter Soop och mormoder Märta eller Maria Pedersdotter Skytte, av den gamla adliga ätten Skytte. Gift 2:o 1588-11-00 med Elisabet Nilsdotter.1

Barn:

 • 1. Lars Bengtsson, adlad Skytte (af Sätra). Ståthållare. Död 1634. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhof, född 1577. Riksråd och president. Död 1645. Se friherrliga ätten Skytte af Duderhof, Tab. 1.
 • 1.Brita Bengtsdotter gift med rådmannen i Nyköping Nils Jönsson.
 • 2. Nils Bengtsson, född 1589. Handlande. Se Tab. 4

TAB 2

Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, (son av Bengt Nilsson skräddare, Tab. 1), till Sätra i Brännkyrka socken Stockholms län, som han 1619-02-07 erhöll i donation2. Född sannolikt i medlet av 1570-talet. Borgmästare i Nyköping. Bisittare i Svea hovrätt 1614-02-16. Sedan brukad i konung Gustaf II Adolfs tjänst både in- och utrikes. Adlad 1619-02-01. Vice guvernör vid handelskompaniet 1623-01-02. Ståthållare på Stockholms och Uppsala slott samt över dess län 1625. Introducerad på riddarhuset 1627 under nr 154. Död 1634-03-00 och ligger jämte sin senare fru begraven i Stockholms storkyrka nere i hörnet vid stora sakristian, där ock deras avbilder ses i sten uthuggna. 'Han gjorde 1622-02-12 sitt testamente, däruti han, Gud till ära och de husfattiga till uppehälle, gav sitt stenhus vid Västerlånggatan och Didrik Ficks gränd med en ansenlig ränta av något lantgods, vilken skulle utdelas vid hans hus larsmässodagen varje år. Förordnade ytterligare 1631 den 2 okt. också genom testamente, att räntan av hans sätesgård Sätra med underliggande torp Kungshatt och Rostocks krog skulle gå till de husfattigas uppehälle under hans söners eller dotterbarns föreståndande efter varandra. Ehuru arvingarna genom flera överenskommelser med kronan (1653, 1677) sökte stärka sin rätt till hemmanet, som också 1692 uttryckligen förklarades i deras hand hava fått köpegodsnatur, övergick Sätra kort därefter med full äganderätt till Danviks hospital,2. Gift 1:o med Brita Håkansdotter. Gift 2:o 1623-10-06 på Ängsö i likanämnd socken Västmanlands län med Anna Posse, till Grimsta i Skrukeby socken Östergötlands län, som fick i morgongåva Huseby gård i Svinnegarns socken Uppsala län, dotter av hovjunkaren Arvid Lagesson Posse, och Brita Gustafsdotter (Bååt).

Barn:

 • 1. Anna, född 160(5?), levde änka 16373. Gift 1:o med rådmannen i Stockholm Sven Hansson Svan, död 16233. Gift 2:o 16243 med amiralen Hans Hansson, död 1631-03-00, fader till majoren Lars Hansson, adlad Lindorm.
 • 1. Elisabet, död 1642-10-12 i Piteå och där begraven. Gift 1629-07-05 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med landshövdingen Frans Crusebjörn, i hans 1:a gifte, född 1605, död 1654.
 • 1. Elin, född 1607-01-09, död 1658-05-08. Gift 1632-12-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med stadsöversten Hans Månsson Oliveblad, född 1600, död 1650.
 • 1. Brita, född 1609, död 1687-01-04 och begraven s. å. 30/8 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. 'Hon lät 1659-08-00 uppsätta en vacker predikstol i Västerhaninge kyrka Stockholms län, sig och sin man till åminnelse, samt gav i testamente ett orgelverk till Skrukeby kyrka Östergötlands län.'. Gift med landshövdingen Hans Stryk, natural. Strijk, född 1595, död 1653.
 • 1. Lars, till Kungsbro i Vreta klosters socken Östergötlands län, som han köpte av kronan 1630. Född omkr. 1610. Student i Uppsala 1625-12-004. Hovjunkare. Svensk resident vid portugisiska hovet 1641-08-21. Avsked därifrån 1647. Övergick till katolska läran och blev munk i klostret S. Francisco de Alanquer 1647-07-08. Företog en resa till heliga landet 1654 och kom därifrån till Rom 1655, där han blev munk i klostret Araceli på Capitolium. Drottning Christinas biktfader 1668–1678. Död 1696 i sitt kloster i Rom och var den siste av denna ättegren. 'Han ägde en djup lärdom och kände, förutom svenskan, även latin, tyska, franska, engelska, italienska och portugisiska språken, varjämte han var särdeles hemma i europeiska statskunskapen. Kallade sig efter sitt religionsombyte än Frater Laurentius a Divo Paulo och stundom tillika Nobilis Svecus, än Laurentius Skytte, Nobilis Svecus, samt erbjöds ett katolskt biskopdöme och smickrades även med hopp om en kardinalshatt, men han var och förblev munk. Ägde en tid drottning Christinas synnerliga nåd, som dock slutligen något minskades av den orsak, att han var nog fritalig. Utgav åtskilliga skrifter syftande på hans övergång till katolicismen och önskan att därtill även föra sina landsmän, och vilka skrifter han flitigt gav till resande svenskar i Rom. Lämnade slutligen efter sig flera handskrifter, varibland kopior av brev och andra handlingar rörande hans ministerpost i Portugal.'
 • 1. Nils, död ung.
 • 2. Anna, född 1624, död späd.

TAB 3

Håkan, (son av Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, Tab. 2), till Sätra samt Huseby i Svinnegarns socken Uppsala län. Student i Uppsala4 1619-10-17 och i Leiden7 1623-04-01. Assessor i Göta hovrätt 1634-11-17. Men förmådde, såsom huvudsvag för sjukdoms skull, ej förestå denna tjänst. Död 1650 och begraven s. å. 8/9 i sin faders grav i Storkyrkan ,5. Gift 1635-10-18 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Elisabet Yxkull, dotter av hovmarskalken Volmar Yxkull, natural. Yxkull, och Helena Magnusdotter.

Barn:

 • Lars, till Kungsbro Vreta klosters socken Östergötlands län och Körunda i Ösmo socken Stockholms län. Student i Uppsala 1651-01-31. Död ogift 1677 under sina resor i Frankrike.
 • Håkan, död ung.
 • Brita, född 1642-01-25, död 1687-01-04. Gift 1659-11-15 i Helsingör med landshövdingen friherre Jakob Duwall, i hans 2:a gifte, född 1625, död 1684.

TAB 4

Nils Bengtsson, (son av Bengt Nilsson skräddare, Tab. 1), född 1589 i Nyköping. Handlande därst. Gift 16(02) med Gertrud Håkansdotter.

Barn:

 • Håkan Nilsson, adlad och adopt. Skytte af Sätra, född 1603. Landshövding. Död 1688. Se Tab. 5.
 • Bertil Nilsson, adlad Skytte. Överste. Död 1667. Se adliga ätten Skytte, Tab. 1.
 • Carl Nilsson, adlad Skytte. Ränt- och proviantmästare. Död 1668. Se adliga ätten Skytte.

TAB 5

Håkan Nilsson, adlad och adopt. Skytte af Sätra, (son av Nils Bengtsson, Tab. 4), till Göshult i Markaryds socken Kronobergs län och Sinclairsholm i Gumlösa socken Kristianstads län samt Sävsjö (nu Sävsjöström) i Lenhovda socken Kronobergs län, som han inköpte 1646-07-06 och 1648-11-28. Erhöll 1636-10-25 i donation Kråksmåla och Späckemåla i Misterhults socken Kalmar län. Kapten vid Jakob Duwalls regemente från Norrland 1627–1628. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1630. Överstelöjtnant därst. 1635. Kommendant i Wolgast 1636-03-01– s. å. 1/11 och överkommendant i Demmin s. å. 1/9–1/11. T. f. överstelöjtnant vid Västmanlands regemente 1642 under ett halvt år. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1643. Överste för sistnämnda regemente 1644-12-00. Adlad 1645-05-05, erhöll sköldemärke 1646-05-05 och adopt. på sin farbroders, Lars Bengtsson Skytte af Sätra, nummer (introd. 1650). Landshövding i Kristianstads och Blekinge län 1658-06-00. Avsked 1666-07-24. Åter landshövding därst. s. å. 2/10. Avsked 1670-07-26. Död 1688-08-09 i Kristianstad och jordf. där 1689-01-15, men s. å. 17/1 förd till familjegraven i Växjö domkyrka. [6]. Gift 1653-03-02 med sin kusins dotter Elisabet Oliveblad, född 1633-09-18, död 1710-08-10 på Sävsjö, dotter av stadsöversten Hans Månsson Oliveblad, och Elin Skytte af Sätra.

Barn:

 • Maria, född 1653, var ogift 1710, då hon dömdes från livet för stöld.
 • Nils, född 1656. Överste. Död 1720. Se Tab. 6

TAB 6

Nils, (son av Håkan Nilsson, adlad och adopt. Skytte af Sätra, Tab. 5), till Sinclairsholm och Sävsjö (ström) samt Byvärma i Agunnaryds socken Kronobergs län. Född 1656-04-03 på Sävsjö. Student vid universitetet i Lund till 1675. Fänrik vid bergsregementet 1676-06-22. Löjtnant vid dalregementet 1677-07-17. Kapten vid C. G. Skyttes dragonregemente 1678-06-12. Major därst. 1679-07-08. Överste för Smålands tremänningsinfanteriregemente 1700-07-16. Kommendant i Bauske i Kurland 1702-04-00. Avsked 1704-01-04. Död 1720-12-11 på Sinclairsholm och begraven 1721-01-00 Hans dagbok för åren 1675–1720 utgavs 1901 av Otto Bergström. Gift 1691-01-07 på Stockholms slott med drottningens kammarjungfru friherrinnan Emerentia Horn af Marienborg, född 1667, död 1709-01-26 på Sinclairsholm och jordf. s. å. 10/2 i Gumlösa kyrka samt sedan nedsatt i familjegraven i Växjö domkyrka, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg, och hans 3:e fru Emerentia Ribbing.

Barn:

 • Håkan, född 1691-09-05 på Sinclairsholm, död där 1692-01-12 och begraven i Växjö domkyrka
 • Ulrika Eleonora, född 1692-09-23 Hagbyberga, död 1759. Gift 1713-03-18 på Sinclairsholm med majoren Christian Fredrik Riddersköld, född 1688, död 1753.
 • Henrietta Elisabet, född 1693-09-26 på Sinclairsholm, död 1736 Brödåkra s län. Gift 1:o 1721 med majoren i dansk tjänst Arild Ebbesen Gyldenstierne (av samma danska adelsätt som de svenska Gyllenstiernorna), död barnlös 1722-04-27 på Sinclairsholm och begraven s. å. 6/5. Gift 2:o 1723-10-00 med majoren vid Adlerfelts värvade regemente Carl Gustaf Meck, född 1678-09-15 Vallen, död 1742-02-14, broder till Magnus Fredrik och Johan Jakob Meck, natural. Meck.
 • Emerentia Beata, född 1694-09-15 på Sinclairsholm, död 1727-03-11. Gift 1720-06-24 på Sinclairsholm med ryttmästaren friherre Claes Anckarstierna, nr 96, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1730.
 • Carl Henrik, född 1695. Major. Död 1752. Se Tab. 7
 • Håkan, född 1696. Major. Död 1743. Se Tab. 8
 • Bengt, född 1697. Ryttmästare. Död 1756. Se Tab. 11
 • Nils, född 1698. Ryttmästare. Död 1768. Se Tab. 30
 • Hans Bertil, född 1699-12-02 på Sinclairsholm, död där 1702-10-25 och begraven s. å. 2/11.
 • Ebba Catharina, född 1700-12-21 på Sävsjö, död 1703-06-10 på Sinclairsholm och begraven s. å. 24/6.
 • Hedvig Sofia, född 1702-02-01 på Sinclairsholm, död 1724-10-26 och begraven s. å. 11/11 i Sönnarslövs kyrka Kristianstads län. Gift 1720-06-26 på Sinclairsholm med Malte Ramel, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1752.
 • Christina Margareta, född 1705-02-11 på Sinclairsholm, död 1757-11-08 och begraven s. å. 23/11 i Göteryds kyrka Kronobergs län samtidigt med mannen. Gift 1723 på Maltesholm i Sönnarslövs socken Kristianstads län m, sin systers svåger, ryttmästaren Johan Jakob Meck, natural. Meck, född 1685, död 1757.
 • En dödfödd dotter, begraven 1707-10-26.

TAB 7

Carl Henrik, (son av Nils, Tab. 6), till Sävsjö och Sinclairsholm samt Skeinge och Björkeberga, båda i Verums socken Kristianstads län. Född 1695-08-12 på Sinclairsholm. Frivillig vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1710-02-00. Förare därst. 1711-01-00. Fänrik vid östra skånska infanteriregementet 1712-01-17. Löjtnant därst. s. å. 21/7. Kapten 1714-04-14. Konfirm.fullm. 1715-04-25. Majors avsked 1730-04-10. RSO 1748-11-07. Död 1752-02-06 på Sinclairsholm och begraven s. å. 4/3 i egen grav i Gumlösa kyrka i Skåne. 'Han bevistade bl. a. fälttåget i Norge 1718 och därunder belägringen av Fredrikshall. Fick i testamente sin faders kusins, generalen och guvernören friherre Carl Gust. Skyttes ansenliga egendom, den han dock först efter en längre tids rättegång kunde tillträda.'. Gift 1720-04-20 med sin syssling Brita Magdalena Skytte, döpt 1696-10-10 i Stockholm, död 1767-07-07 på Sinclairsholm och begraven s. å. 24/7 dotter av överstelöjtnanten Hans Skytte, och Vendela Catharina Törnsköld.

Barn:

 • Emerentia Vendela, född 1721 Råbelöv s socken Kristianstads län, död 1748-12-01 i Kviinge socken Kristianstads län och begraven s. å. 14/12 i Gumlösa kyrka Kristianstads län. Gift 1744-06-22 på Sinclairsholm med ryttmästaren friherre Jakob Axel Duwall, född 1700, död 1764.
 • Carl, född 1722, död strax.
 • Carl Gustaf, till Sinclairsholm. Född 1725-07-19 på nämnda egendom. Student i Lund7 1734-10-31. Musketerare vid livgardet 1744-04-10. Fänrik därst. 1745-03-12. Löjtnant 1749-03-21. Kapten 1757-12-31. Kavaljer hos prins Carl av Södermanland 1760-06-04. RSO 1767-11-23. Major vid livgardet 1768-07-12. Överstelöjtnant vid Gyllengranats regemente 1770-08-09. Genom byte transp. till Björnbergs regemente s. å. 16/11. Förste kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1772. Överste för sistnämnda regemente 1773-11-01. Generalmajors avsked 1777-05-05. KVO 1794-11-24. Död ogift 1799-05-02 på Sinclairsholm och begraven s. å. 21/5 och begraven i Gumlösa kyrka, där hans vapen finnes. 14
 • Elisabet Sofia, född 1726-08-14 på Sinclairsholm, död ogift 1794-10-28 på nämnda egendom.
 • Catharina Margareta, född 1728-01-30 på Sinclairsholm, död där 1748-12-04 och begraven s. å. 14/12 i Gumlösa kyrka
 • Elsa Dorotea, döpt 1729-04-07 på Sinclairsholm, död där 1748-11-29 och begraven s. å. 14/12 i Gumlösa kyrka.
 • Henrietta Christina, född 1730-06-19 på Sinclairsholm, död ogift 1801-03-23 på nämnda egendom.
 • Brita Magdalena, född 1733-12-27 på Sinclairsholm, död ogift 1806-02-13 på nämnda egendom.
 • Hedvig Charlotta, född 1736-12-21 på Sinclairsholm, död ogift 1808-06-04 på nämnda egendom och begraven s. å. 10/6.

TAB 8

Håkan, (son av Nils, Tab. 6), till Sävsjö i Lenhovda socken Kronobergs län. Född 1696-11-02 på Sinclairsholm. Kom i tjänst 1709. Förare vid östra skånska infanteriregementet 1713. Fänrik därst. s. å. 23/6. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1714-02-13. Konfirm.fullm. 1715-06-14. Sekundkapten därst. 1718-06-26 majors avsked 1721-05-12. Död 1743-11-13 på Sävsjö. Han blev fången 1715 vid Stralsunds övergång och bevistade fälttåget i Norge 1718. Anlade Sävsjöströms järnbruk på Sävsjö ägor enl. bergskollegii privilegier av den 30 april 173012. Gift 1:o med sin syssling och sin broders svägerska Margareta Sofia Skytte, född 1701-07-19 Olivehult, död 1729-12-27 på Sävsjö och begraven i Växjö domkyrka, dotter av överstelöjtnanten Hans Skytte, och Vendela Catharina Törnsköld. Gift 2:o 1731 på Olivehult med den 1:a fruns kusin, friherrinnan Elsa Christina Kruuse af Verchou, född 1700, död 1772-05-19, dotter av kaptenen friherre Johan Kruuse af Verchou, och hans 2:a fru Brita Dorotea Törnsköld.

Barn:

 • 1. Hans Jakob, född 1724-06-24. Furir vid Hamiltonska regementet 1742-02-17. Sergeant därst. 1744-05-01. Fänrik 1749-10-24. Löjtnant 1754-08-29. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-03-19. RSO 1767-11-23. Major. Avsked ur krigstjänsten 1772-07-08. Död barnlös 1793-10-10 Tjälvestad. Gift 1772-07-02 med Anna Lovisa Stiernflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1764 före 26/4 på Tjälvestad med kaptenen Svante Natt och Dag, född 1732, död 1765), född 1732-10-21, död 1799-06-28 på Tjälvestad, dotter av kaptenen Nils Stiernflycht, och Johanna Catharina De Geer.
 • 1. Nils Henrik, född 1726-04-12 på Sävsjö. Kadett vid artilleriet 1742. Styckjunkare därst. 1745. Underlöjtnant 1754-02-28. Kapten vid fribataljonen 1758-05-07. Placerad vid Spensiska regementet 1762-09-14. Kapten vid Skaraborgs regemente 1767-02-01. Majors avsked 1771-10-09. Död ogift 1793-01-22 i Stockholm. Bevistade kriget i Pommern och blev fången i attacken på Pasevalk 1759-09-02. Utväxlad 1762. Bevistade för ätten riksdagen i Gävle 1792.
 • 1. Carl Bengt, född 1727. Major. Död 1784. Se Tab. 9
 • 1. Margareta, född tvilling 1728-11-18, död strax.
 • 1. En dotter, dödfödd tvilling 1728-11-18.
 • 1. Margareta Sofia, född 17292-12-07, död 1730-10-21 Rundstorp s socken Östergötlands län.
 • 2. Vendla Margareta, född 1732-07-29 på Sinclairsholm, död 1804-05-18, Ängeltofta s län. Gift 1:o 1755-06-24 på Sinclairsholm med ryttmästaren Otto Tott, natural Tott, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1758. Gift 2:o 1762-02-09 med översten Rudolf Hodder Ahlberg, adlad Stjernsvärd, nr 2053, född 1728, död 1793.
 • 2. Lars Johan, född 1734-11-30 på Sävsjö, död barn.
 • 2. Emerentia Dorotea, född 1735, död 1739-10-14 på Sävsjö.
 • 2. Håkan, född 1740. Volontär vid Hamiltonska regemente 1749-02-20. Sergeant därst. 1756-08-13. Transp. till kronprinsens regemente 1757-07-08. Fänrik därst. 1758-05-30. Löjtnant 1768-12-10. Död ogift 1770-07-26.
 • 2. Abraham, född 1741-08-08 på Sävsjö, död 1746 Benestad och begraven s. å. 18/7.

TAB 9

Carl Bengt, (son av Håkan, Tab. 8), till Vi i Borg och Löts socken Östergötlands län. Född 1727. Major. Död 1784-04-21 på Vi. Gift 1761-03-26 på Forsby i Österåkers socken Södermanlands län med grevinnan Margareta Catharina Gyldenstolpe, född där 1730-03-04, död 1773-04-26 på Vi, dotter av kammarherren greve Ulrik Nils Gyldenstolpe, och grevinnan Brita Christina Oxenstierna af Korsholm och Wasa.

Barn:

 • Nils Håkan, född 1762-02-08, död 1767-09-30 på Forsby.
 • Christina Sofia, född 1763-05-27, död 1810-07-04 Svärdstad. Gift 1788-10-10 på Vi med sin svågers kusin, kaptenen Vilhelm Julius Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1764, död 1832.
 • Henrietta Elisabet, född 1764-05-31 på Vi, död 1840-02-21 Barkarby. Gift 1787-11-15 på Vi med kaptenen Gustaf Lagercrantz, född 1759, död 1813.
 • Brita Lovisa, född 1765-08-27, död 1843-02-03 Husby. Gift 1817-02-25 med sin svåger, kaptenen Vilhelm Julius Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1832.
 • Ulrika Charlotta, född 1767-09-13, död 1846-01-31 i Stockholm. Gift 1795-04-07 i Löts kyrka Östergötlands län med hovapotekaren i Stockholm Georg Eberhard Georgii i hans 3:e gifte (gift 1:o 1782-09-26 i Stockholm med Maria Eleonora Chapman, född 1766-09-12, död 1788-08-06, dotter av skeppsbyggmästaren vid varvet å Djurgården i Stockholm Vilhelm Chapman och Hedvig Margareta Krebs. Gift 2:o 1789-04-21 med Gustava Charlotta Herpel, från vilken han 1793 blev skild, född 1772-03-05, död 1839-11-03, dotter av grosshandlaren Carl Gustaf Herpel och Maria Helena Steinmeyer)9, född 1755-10-23 i Stockholm, död där 1816-03-25.
 • Jakob Edvard, född 1769. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 10.

TAB 10

Jakob Edvard, (son av Carl Bengt, Tab. 9), född 1769-04-25 Graby. Page hos Gustaf III 17807. Antagen till krigstjänst s. å. Fänrik vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1787-08-30. Löjtnant därst. 1791-05-07. Avsked 1796-04-20. Död s. å. 11/8. Gift 1792-10-26 på Graby med Hebbla Elisabet Rääf i Småland, född 1775-08-04, död 1800-02-22 i Stockholm, dotter av kammarherren Axel Leonard Rääf i Småland, och hans 2:a fru Dorotea Rundborg.

Barn:

 • Gustava, född 1793-05-27 på Graby, död där s. d.

TAB 11

Bengt, (son av Nils, Tab. 6), till Byvärma i Agunnaryds socken Kronobergs län. Född 1697-10-27 på Sinclairsholm i Gumlösa socken Kristianstads län. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1712-11-19. Kvartermästare därst. 1713. Adjutant 1714-09-08. Sekundkornett 1715-10-21. Sekundlöjtnant 1716-07-12. Premiärlöjtnant 1717. Ryttmästare. Död 1756-07-15 på Byvärma och begraven s. å. 20/8 i Agunnaryds kyrka. Gift 1:o 1731-07-09 Vallen med sina svågrars brorsdotter Margareta Brita Meck, född 1715-10-09 på sistnämnda egendom, död 1739-02-08, dotter av översten Magnus Fredrik Meck, natural. Meck, och Clara Sabina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. Gift 2:o 1745-09-10 Håkantorp med Margareta Charlotta de la Grange i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1757-12-21 på Byvärma med häradshövdingen Carl Gustaf Carlberg, född 1706-01-14, död 1776-07-18 i Agunnaryds socken), född 1724-06-15 på Håkantorp, död 1812-05-26 i Agunnaryds socken, dotter av majoren Paul de la Grange, och friherrinnan Märta Elisabet Mörner af Tuna.

Barn:

 • 1. Göran Fredrik, född 1733-10-19 på Brödåkra i Ignaberga socken Kristianstads län. Förare vid Kronobergs regemente 1753-12-13. Avsked 1758-12-10. Död ogift 1760-06-28 i Pjätteryds socken Kronobergs län.
 • 1. Emerentia Sabina, född 1734-12-07 på Byvärma, död 1762-04-08 Sunnerå. Gift 1761-03-24 på Håkantorp med ryttmästaren Göran Stålhammar, född 1731, död 1794.
 • 1. Eleonora Christina, född 1736-01-29 på Byvärma, död 1817-01-10 Älgdjurastock. Gift 1759-10-10 på Byvärma med ceremonimästaren Carl Johan Gyllenpalm, född 1720, död 1788.
 • 1. Rutger Henrik, född 1737. Hovjunkare. Död 1788. Se Tab. 12.
 • 1. Håkan, född 1738. Hovjunkare. Död 1803. Se Tab. 17
 • 2. Elisabet Margareta, född 1746-09-20 på Byvärma, död 1793-04-02 i Malmö. Gift 1763-12-30 på Älmtaryd i Agunnaryds socken med borgmästaren i nämnda stad, lagmannen, LFS, LVVS, Georg Reinhold Dahlström, född 1740-12-01, död 1798-01-19 i Malmö.
 • 2. Paulina Fredrika, född 1748-02-07 på Byvärma, död där 1750-05-09.
 • 2. Carl Jakob, född 1749-03-20 på Byvärma, död där 1750-05-28.
 • 2. Carl, född 1751-03-09 på Byvärma, död där 1752-01-12.
 • 2. Bengt, född 1752-08-13 på Byvärma. Volontär vid Sprengtportska regementet 1770-05-01. Furir därst. s. å. 14/12. Fänrik 1771-08-21. Död ogift 1773-08-18 i Landskrona och begraven s. å. 20/8.
 • 2. Brita Vendla, född 1755-02-06 på Byvärma, död 1847-09-04 i Eksjö. Gift 1782-10-06 på Byvärma med ryttmästaren Carl Adam von Bruse, från vilken hon 1785 blev skild, född 1753, död 1814.

TAB 12

Rutger Henrik, (son av Bengt, Tab. 11), född 1737-12-11 hovjunkare. Död 1788-12-11 på Vallersta. Gift 1766-08-05 Skillinge s län med Helena Christina Horn af Rantzien, född 1738-08-27 Silvåkra s län, död 1826-01-12 Vallaröd s län, dotter av ryttmästaren Gustaf Horn af Rantzien, och friherrinnan Helena Maria von Hylteen, samt syster till generalmajoren Samuel Henrik Horn af Rantzien, natural. och adopt. Horn af Rantzien, A.

Barn:

 • Helena Margareta Christina, född 1767-06-01 Malmaryd, död 1823-02-14 Vallen. Gift 1796-05-06 med sin moders kusin, hovjägmästaren Otto Vilhelm Burensköld, född 1752, död 1825.
 • Bengt Gustaf, född 1768. Ryttmästare. Död 1844. Se Tab. 13.
 • Rutger Georg, född 1769-12-26 på Malmaryd. Fanjunkare vid husarregementet 1787-02-16. Kornett därst. 1788-01-29. Löjtnant 1791-12-20. Ryttmästare 1793-12-09. Avsked 1802-06-05. Död ogift 1851-02-20.
 • Magdalena Eleonora, född 1771-06-02 på Malmaryd, död 1773-07-07.
 • Carl Henrik, född 1772-10-23, död 1773 i Björnekulla socken Kristianstads län.
 • Carl Samuel, född 1774-01-10 i Björnekulla socken. Antagen till krigstjänst 1785. Fänrik vid konungens eget värvade regemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1794-06-23. Kaptens avsked 1801-02-16. Död ogift 1840-08-11 på Våxtorp.
 • Fredrik Reinhold, född 1775-06-28, död späd s. å. 25/7.
 • Magdalena Eleonora, född 1776-07-20, död ogift 1839-01-31 på Källåkra Kristianstads län.
 • Henrik Reinhold, född 1778-01-02, död s. å. 23/3.
 • Brita Sofia Amalia, född 1779-02-10, död ogift 1853-11-09 på Källåkra.

TAB 13

Bengt Gustaf, (son av Rutger Henrik, Tab. 12), född 1768-08-08 Malmaryd. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1782-10-21. Kornett därst. 1786-04-12. Löjtnant 1791-12-20. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1801-11-29. Avsked 1808-02-25. Död 1844-03-14 på Stora Björkeröd i Glimåkra socken Kristianstads län. Han bevistade 1807 kampanjen i Pommern. Varmt hängiven den herrnhutiska riktningen i religiöst hänseende utövade han ett betydligt inflytande genom den vidlyftiga korrespondens, som han förde med de tusentals människor, vilka rådfrågade sig med honom i naturläkekonsten, vari han var mycket bevandrad. Han gav därvid alltid jämväl råd om deras sedliga hälsa,13. Gift 1821-11-26 Rösjöholm s län med sin kusins svägerska Lovisa Gustava Stiernspetz, född 1788-06-28 Boda, död 1841-02-03 på Stora Björkeröd, dotter av löjtnanten Carl Axel Stiernspetz, och Eva Juliana Mannerstedt.

Barn:

 • Rutger Carl'' Gustaf, född 1822. Lantbrukare. Död 1893. Se Tab. 14.
 • Brita Helena Juliana, född 1824, död 1855. Gift med inspektören A. G. Nylander.

TAB 14

Rutger Carl'' Gustaf, (son av Bengt Gustaf, Tab. 13), född 16/10 enl.gen 16/12 enl. Glimåkra på Stora Björkeröd i Glimåkra socken Kristianstads län. Lantbrukare. Död 1893-08-15 i Göteborg, domkyrkoförs. Gift 1848-07-19 i Önnestads socken Kristianstads län med Anna Petronella Nordström, född 1821 enl Glimåkra i Ivö prästgård Kristianstads län ]], död 1897-06-12 enl Glimåkra, (1896-06-12 i Göteborg, Haga förs. enl forskare) , dotter av hovpredikanten och kyrkoherden Gustaf Nordström och Beata Maria Lundgren.

Barn:

 • Bengt Gustaf, född 1847 på Stora Björkeröd. Ingenjör. Överflyttade först till Lübeck 1867-09-13 och sedan till Nordamerika. Död 1908-01-29 i Great Falls, Montana, U. S. A.
 • Axel Johan Henrik, född 1850-09-05 på Stora Björkeröd. Överflyttade till Nordamerika 1869-04-26. Järnvägsbvggnadsentreprenör. Död 1911-08-14 i Harrison, Idaho, U. S. A.
 • Carl Samuel Oskar, född 1852. Gruvägare. Död 1927. Se Tab. 15.
 • Vendla Gustava, född 1853-10-01 på Stora Björkeröd, död 1932-04-03 i Lidingö. Gift 1875-04-29 i Kristianstad med handelsresanden Gustaf Christian Brock, född 1849-05-05, död 1918-08-08 i Lidingö.
 • Håkan Bertil Gottfrid, född 1856. Postmästare. Död 1915. Se Tab. 16.
 • Aron Emanuel, född 1858-07-16 på Stora Björkeröd. Överflyttade till Nordamerika. Järnvägskontraktor, död 1934-03-16 i Spokane, Wash., USA
 • Lydia, född 1860-05-10 i Glimåkra
 • Julie Maria, född 1862-02-26 i Glimåkra,

TAB 15

Carl Samuel Oskar, (son av Rutger Carl Gustaf, Tab. 14), född 1852-04-14 på Stora Björkeröd i Glimåkra socken Kristianstads län. Överflyttade till Nordamerika 1869-04-26, samtid med brod. Axel. Gruvägare i Texas, Idaho. Död 1927-06-09 i Spokane, Wash., USA (certif. of death) . Gift 1879 med Marie Ford, född 1860.

Barn:

 • William Oskar, född 1884-04-08. Praktiserande läkare i Lewistone, Montana, U. S. A.
 • Julia Vendla, född 1891-02-22 i Great Falls, Mont., USA enl sonen Charles W.Barker. , död 193606-21 i Polson, Mont., USA med William Andrew Barker född 1891-10-25 i Oklahoma, USA

TAB 15A

Carl Rutger, (son av Carl Samuel tab. 15) född 1880-03-10 i Bristol, Penn., U.S.A. (född 1881-08-15 enl. hans familj.). Kallar sig Rutger Charles Scott. Lantbrukare i Calgary, Canada. Gift 1913-06-19 i Vancouver, B.C., Canada med Amelia Alice Appleyard i hs 1:a gifte (gift 2:o med farmaren Armour John Parks). Född 1890-09-09 i Parry Sound, Ontario, Canada, dotter av Henry Appleyard och Emma, född Brooks.

Barn:

 • Ronald Charles född 1914-01-18 i Vancouver,B.C., Canada.
 • Jack Sylvester, född 1915-08-23 i Vancouver, B.C., Canada.
 • Mary Emma, född 1917-04-29 i Vancouver, B.C., Canada.
 • Roy Kenneth, född 1923-04-01 i Vancouver, B.C., Canada.
 • Harold Arthur, född 1923-03-25 i Vancouver, B.C., Canada.

TAB 16

Håkan (Bertil) Berthel Gottfrid, (son av Rutger Carl Gustaf, Tab. 14), född 1856-01-22 på Stora Björkeröd i Glimåkra socken Kristianstads län. Extra ordinarie postexpeditör 1875-01-04. Reservpostexpeditör s. å. Extra biträde i södra postdistriktet 1876-08-10. Postexpeditör i nämnda distrikt 1884-12-05 och i östra distriktet 1893-01-07. Postmästare i Torsby 1899-11-23 och i Gränna 1903-09-15. Död 1915-08-24 i sistnämnda stad. Gift 1883-01-03 i Kalmar ]] med Hedvig Ulrika Carolina (Lina) Callerström, född 1848-03-03, död 1917-10-31 i Uppsala, dotter av kronofogden Carl Edvard Callerström och Maria Lovisa Silfverhielm.

Barn:

 • Vendla Maria Adolfina Carolina född 1883-10-04 i Falköping. Gift 1905-02-28 i Jönköping med akademisekreteraren vid Uppsala universitet, RNO, Rvo, vice häradshövdingen Per Henrik Sjöberg, född 1865-09-03 Sjöhaga

TAB 17

Håkan, (son av Bengt, Tab. 11), till Sjöboholm i Hishults socken Hallands län. Född 1738-10-22 Byvärma. Hovjunkare. Död 1803-05-22,. Gift 1763-05-14 i Pjätteryds prästgård Kronobergs län med Elisabet Juliana Rosbeck, född där 1747-05-31, död 1814-03-13 i Lönehult, dotter av prosten och kyrkoherden i Pjätteryds pastorat av Växjö stift Per Rosbeck och Agneta Wickenberg.

Barn:

 • Sabina Margareta, född 1764-02-02 Grimarp, död där 1766-07-07.
 • Bengt Magnus, född 1765-10-14 på Grimarp, död där 1766-08-03.
 • Göran Libert, född 1767. Prost. Död 1836. Se Tab. 18
 • Elisabet Margareta, född 1768-05-31 på Grimarp, död 1838-04-04 Fågelsång. Gift 1784-10-28 med fänriken Erik Adolf Gyllensvärd, född 1753, död 1834.
 • Emerentia Juliana, född 1769-06-14 på Grimarp, död ogift 1856-02-11 Ågerup
 • Agneta Catharina, född 1771-10-16 på Replösa Ågård i Ljungby socken Kronobergs län, död 1773-08-01.
 • Ebbe Rutger, född 1774. Kornett. Död 1862. Se Tab. 29

TAB 18

Göran Libert, (son av Håkan, Tab. 17), född 1767-01-24 Grimarp. Student i Lund 1784. Magister 1790. Prästvigd 1792-06-24. Extra ordinarie regementspredikant vid Vendes artilleriregemente 1797. Stadskomminister och slottspredikant i Malmö 1799. Kyrkoherde i Mällby och Tjörnarps församl:s pastorat av Lunds stift 1805-08-07. Prost 1816. Död 1836-05-25. Gift 1804 med Ebba Maria Bring, född 1777-04-02 i Brönnestads prästgård Kristianstads län, död 1855-06-04 i Espö prästgård Malmöhus län, dotter av kyrkoherden i Malmö, prosten i Oxie härad, teol. doktorn Ebbe Bring och Maria Hallström.

Barn:

 • Bengt Håkan, född 1805. Prost och kyrkoherde. Död 1863. Se Tab. 19.
 • Ebbe Peter, född 1807. Arrendator. Död 1894. Se Tab. 22.
 • Carl Magnus, född 1809. Överste. Död 1895. Se Tab. 27.
 • Juliana Maria Fredrika, född 1812-02-24 i Mällby prästgård, död 1867-09-25 i Lund och jämte sin man begraven å Espö kyrkogård. Gift 1840-07-12 i Ingelstads kyrka Kristianstads län med prosten och kyrkoherden i Espö och Klagstorps församl:s pastorat av Lunds stift Nils Lovén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1824-05-24 i Stockholm med Hedvig Emilia Lovén, född 1802-09-02 i nämnda stad, död 1838-04-11 i Östra Vemmenhögs prästgård, Malm., och begraven å Östra Vemmenhögs kyrkogård, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Christian Lovén och Maria Carolina Nordling), född 1796-06-18 i Lund, död 1858-02-10 i Espö prästgård.
 • Emerentia Margareta, född 1814-01-13 i Mellby prästgård, död 1846-07-13 i Gråmanstorps socken Kristianstads län. Gift 1840-07-16 i Ingelstads socken Malmöhus län med kronofogden, RVO, Johan Albrekt Billing i hans 1:a gifte (gift 2:o 1847-09-04 i Gråmanstorps socken med Gustava Ulrika Ask, född 1823-03-07 i Skarhults socken, Malm., död 1860-09-17 Forsmöllan, dotter av förvaltaren vid Skarhult John Ask och Jakobina Petronella Modéer)10, född 1813-04-26 i Gråmanstorps socken, död 1869-02-01 på Forsmöllan.
 • Anna Christina Ulrika, född 1816-01-15, död ogift 1857-05-08.
 • Henrietta Elisabet Charlotta, född 1820-06-08 i Mellby socken, död där 1823-11-08.

TAB 19

Bengt Håkan, (son av Göran Libert, Tab. 18), född 1805-09-27 i Malmö. Student i Lund 1822. Prästvigd 1830-01-09. Vice pastor i Mellby hos fadern 1832. T. f. bataljonspredikant vid Vendes artilleriregemente. Bataljonspredikant vid detachementet av samma regemente i Landskrona 1844-02-08. Kyrkoherde i Ängelholm 1845-09-12. Avsked som bataljonspredikant s. å. 11/12. Prost 1848. Död 1863-02-11 i Ängelholm. Gift 1:o 1837-09-27 i Stora Köpinge Malmöhus län med Sofia Magdalena Lundegårdh, född 1809, död 1841-08-16 i Mellby prästgård, dotter av prosten, filosofie jubeldoktorn Carl Petter Lundegårdh och Anna Filippa Båth. Gift 2:o 1844-10-15 i Malmö med Maria Juliana Vilhelmina Cronsioe, född 1820-04-25 i Hällestads socken Malmöhus län, död 1893-01-27 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Hans Ludvig Cronsioe och Charlotta Sofia Krook.

Barn:

 • 1. Göran Libert, född 1838-09-01 i Mellby prästgård. Student i Lund 1855. Jur. preliminärexamen 1859-12-14. Kollega vid Ängelholms pedagogi 1863. Död ogift 1873-09-17 i nämnda stad.
 • 1. Anna Ebba Vendla, född 1840-10-01, död s. å. 9/10.
 • 2. Bengt Johan, född 1846-06-24 i Ängelholm, död 1857-07-04.
 • 2. Ebbe Gustaf, född 1847. Fanjunkare. Död 1909. Se Tab. 20.
 • 2. Nils Ludvig, född 1848-10-30 i Ängelholm, död 1857-12-22.
 • 2. Vendla Sofia Maria, född 1851-12-09 i Ängelholm, död 1939-03-09 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs., i Stockholm, db). Gift 1878-11-04 i Hälsingborg med före detta tullförvaltaren i Stockholm, RNO, RVO, Carl Fredrik Carlson, född 1851-03-03.
 • 2. Anna Juliana Emerentia, född 1852-12-06 i Ängelholm, död där 1864-12-22.
 • 2. Ebba Lovisa, född 1854-10-04 i Ängelholm. Sjukgymnast. Död 1923-01-01 i Stockholm, Engelbrekts förs..
 • 2. Eva Maria, född 1856-12-31 i Ängelholm, död 1868-09-03 i Hälsingborg.
 • 2. Johan Ludvig, född 1858. Postexpeditör. Död 1925. Se Tab. 21.
 • 2. Louise, född 1859-09-19 i Ängelholm, död där 1860-11-11.
 • 2. Marie-Louise, född 1861-01-26 i Ängelholm, död där 1864-10-07.

TAB 20

Ebbe Gustaf, (son av Bengt Håkan, Tab. 19), född 1847-11-01 i Ängelholm. Volontär vid Skånska dragonregementet 1869-01-01. Underofficersexamen 1870-03-24. Sergeant i regementet 1872-06-15 och vid regementet 1874-02-28. Fanjunkare 1882-12-30. Förrådsförvaltaraspirant vid Intendenturkåren 1895-02-03. Avsked 1899-04-27. Kassör vid aktiebolaget Ehrnberg & Sons läderfabrik. Död 1909-11-30 i Simrishamn. Gift 1887-09-28 i Stockholm Hedvig Eleonora förs., i Stockholm med Anna Eleonora Callin, född 1866-05-03 Kallestad, Uppsala län, dotter av underlöjtnanten Oskar Wilhelm Callin och Sofia Wilhelmina Holm.

Barn:

 • Anna Sofia Maria, född 1889-02-21 i Kristianstad.
 • Rutger Gustaf, född 1891-06-06 i Kristianstad, död 1898-05-10 i Ystad.
 • Vendla Ebba Vilhelmina, född 1893-05-26 i Kristianstad, Gift 1911-10-21 med musikdirektören Herman Natanael Asplöf, född 1881-11-15
 • Ebba Elisabet, född 1895-09-11 i Ystad, död 1896-07-11 i Riseberga socken, Kristianstads län.
 • Rutger Vilhelm, född 1903-01-06 i Simrishamn. Fastighetsägare.

TAB 21

Johan Ludvig, (son av Bengt Håkan, Tab. 19), född 1858-02-05 i Ängelholm. Postskrivare 1879. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 3/6. Extra biträde vid postkontoret i Hudiksvall 1884-03-03. Postexpeditör i Oskarshamn 1892-02-16 i Hudiksvall s. å. 29/3, i Stockholm s. å. 6/9 och i Gävle 1894-12-04. Död 1925-02-27 i sistnämnda stad. Gift där 1896-10-17 med Minna Hedlund, född 1869-01-25 i Hudiksvall, död 1900-11-14 i Gävle, dotter av kommissionslantmätaren Reinhold Hedlund och Fredrika Letitia Hassel.

Barn:

 • Bengt Håkan, född 1897-10-21 i Gävle. Studentexamen därst. 1916. Student i Uppsala 1918. Teol. stud. Död 1918-11-14 i Uppsala.
 • Ebba Vendla Maria Letitia, född 1900-03-21 i Gävle. Extra telegrafist.

TAB 22

Ebbe Peter, (son av Göran Libert, Tab. 18), född 1807-02-22 i Mellby prästgård Kristianstads län. Arrendator först av Skyrup i Matteröds socken Kristianstads län, sedan av Veddige prästgård Hallands län. Död 1894-02-10 Åmberg. Ägde Torp i Hammarö socken Värmlands län. Gift 1839-10-12 i Arrie prästgård Malmöhus län med Emma Catharina Sofia Palm, född 1811 Tunbyholm s län, död 1889-03-04 på Åmberg, dotter av krigsrådet Carl Henrik Palm och Charlotta Vilhelmina Cronacker.

Barn:

 • Carl Libert, född 1840. Fabrikör. Död 1918. Se Tab. 23.
 • Erik August, född 1841-10-26, död 1859-02-01 på Östra Hovlanda i Hammars socken Värmlands län.
 • Göran Vilhelm, född 1849-08-07 på Torp. Mogenhetsexamen 1869. Student i Uppsala s. å. 16/9. Examen till rättegångsverken 1872-12-11. Auskultant i Svea hovrätt 1873-03-26. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 4/4. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 9/5. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1874-08-07. Vice häradshövding 1875-12-20. T. f. länsnotarie och tidtals t. f. landssekreterare i Malmöhus län 1878-01-01–1879-09-30. Rådman i Malmö 1879-09-25. Överexekutor 1881-12-16. Ordförande i Malmö stads fattigvårdsstyrelse 1881. Suppleant i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Malmö 1883–1895. Ledamot av riksdagens andra kammare 1891–1896. RVO 1892-12-01. Ordförande i nämnda stads drätselkammare 1895. RNO 1899-12-01. Borgmästare nämnda stad 1904. KNO2kl 1912-06-06. KDDO2gr 1914-04-14. Avsked 1918-06-14. Död 1931-01-15 i Malmö S:t Petri förs.. Gift 1881-11-14 i Malmö med Maria Ståhle, född där 1859-12-08, död 1920-06-09 i nämnda stad, dotter av handlanden Anders Teodor Ståhle och Christina Margareta Andersson.

TAB 23

Carl Libert, (son av Ebbe Peter, Tab. 22), född 1840-07-04 Skyrup s län. Fabrikör. Död 1918-12-12. Gift 1873-11-09 i Stockholm med Carolina Maria Lexow, född 1839-06-20 i Stockholm, död 1900-02-11 i Sunne socken.

Barn:

 • Ebbe Erik, född 1874-11-25 i Eskilstuna, död där 1875-01-20.
 • Emma Maria, född 1877-07-29 Åmberg, död.
 • Engela Vilhelmina, född 1881-04-27 på Åmberg

TAB 24

Carl Ebbe, (son av Carl Libert, Tab. 23), född 1876-03-02 i Eskilstuna. Genomgick Karlskoga praktiska skola 1896–1898. Åkeriägare. Ägde Ebbebo i Sunne köping 1901–1914, Skinnergårdstorp i Sunne socken Värmlands län 1912–1919 och Åsen i Gunnerud i Eskilsäters socken Värmlands län 1920–1922. Gift 1:o 1900-05-13 med Hilda Maria Westerdahl, född 1874-02-26 i Sunne förs., Värml., död 1929-02-20 i Sunne förs., Värml. (db 31) och begraven å Sunne kyrkogård. Gift 2:o 1931-11-28 i Karlstad (Västerås domk.förs., vb) med Eva Viktoria Svensson, född 1888-02-14 i S:t Anna socken Östergötlands län, dotter av hemmansägaren Nils Johan Svensson.

Barn:

 • Ebbe Vilhelm, född 1901. Handelsföreståndare. Se Tab. 25.
 • Ebba Vendla Maria, född 1903-12-01 i Grums socken Värmlands län, död 1925-02-27 i Stockholm (Sunne förs., Värml., db).
 • Carl Hilding Natanael, född 1905. Farmare. Se Tab. 26.
 • Ruth Hilda Elvira, född 1908-04-10 i Sunne socken Värmlands län. Gift 1931-04-11 i Sala med handlanden i Tärnsjö i Nora socken Västmanlands län Axel Jansson, född 1893-04-13.
 • Nils'' Johan Emanuel

TAB 25

Ebbe Vilhelm, (son av Carl Ebbe, Tab. 24), född 1901-07-16 i Sunne socken Värmlands län. Realskolexamen i Arvika 1918. Extra ordinarie postexpeditör 1922–1923. Avsked och överflyttade till Nordamerika 1923 från Sunne 5/4. Handelsföreståndare i Minneapolis, Minn., U. S. A. Gift 1926-09-15 med Vendla Elise Magnusson född 1903-01-06 i Södra Unnaryds socken Jönköpings län, dotter av trävaruhandlanden Julius Edvard Magnusson och h. h. Annette.

Barn:

 • Marilyn Annette, född 1927-10-06 i Minneapolis USA
 • Elaine Wendla , född 1929-08-27 i Minneapolis USA
 • Joanne Marie, född 1934-05-07 i Minneapolis USA
 • Carol Eve, född 1941-12-31 i Minneapolis USA

TAB 26

Carl Hilding Natanael, (son av Carl Ebbe, Tab. 24), född 1905-01-17 i Grums socken. Överflyttade till Nordamerika från Sunne 1924-04-26. Farmare i Minneapolis, Minn., U. S. A. Gift 1930-05-03 i Minneapolis med Ruth Berggren född 1903-02-23 i Gräsmarks socken Värmlands län, dotter av Nils Johan Berggren.

Barn:

 • Nancy Ann, född 1932-04-28 i Minneapolis.
 • John Stanley, född 1935-01-05

TAB 27

Carl Magnus, (son av Göran Libert, Tab. 18), född 1809-12-12 i Mellby prästgård Kristianstads län. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1825-05-11. Artilleriunderofficersexamen 1826-04-26. Officersexamen 1828. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 1/10. Lärare vid militärskolan i Kristianstad 1836, 1837 och 1849. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1837–1839. Löjtnant 1837-05-05. Kapten 1848-12-28. Övervar de å Gardemoen i Norge sammandragna truppernas vapenövningar 1852. Ledamot av artillerikommittén 1855 och av svensk-norska artillerikommittén 1856, 1861 och 1863. Styresman för militärskolan i Kristianstad 1859–1861. RSO 1853-04-28. RNS:tOO 1860-08-06. Major i artilleriet s. å. 6/11. Transp. som major till Svea artilleriregemente 1861-03-12. T. f. fälttyg- mästare s. d. Ledamot i salpeterkommittén s. å. 10/5. Ledamot av en ur armén och flottan sammansatt artillerikommitté 1863. Överstelöjtnant i artilleriet s. å. 15/5. Överste och chef för Vendes artilleriregemente 1866-05-15. Förordnad till kommendant i Kristianstad s. å. LKrVA 1868-04-26. KSO1kl 1869-07-29. Avsked 1871-05-19. Död 1895-07-08 i Stockholm. Gift där 1:o 1840-10-03 med Eva Regina Törnebladh, född 1817-09-04 i Falun, död 1850-03-04 i Kristianstad, dotter av överstelöjtnanten Carl Törnebladh, och Brita Catharina Eggertz. Gift 2:o 1856-05-09 i Kristianstad med Clara Helena Lovén, född 1826-06-05 i nämnda stad, död där 1879-06-23, dotter av majoren Per Lovén och Elsa Gustava Cronsioe.

Barn:

 • 1. Ebba Catharina, född 1841-08-04 i Kristianstad, död 1900-02-15 i Stockholm. Gift 1864-02-11 i Stockholm med justitierådet, jur. hedersdoktorn, KmstkNO, Carl Fritiof Svedelius, född 1828-06-01 i sistnämnda stad, död där 1916-01-17 Engelbrekts förs..
 • 1. Vendla Johanna, född 1813-07-22 i Kristianstad, död 1922-12-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs.,. Gift 1871-11-09 i Kristianstad med underståthållaren i Stockholm, jur. kandidat och filosofie doktorn, KNO1kl, RVO, Carl Ehrenfried von der Lancken, född 1843-06-17 i Malmö, död 1919-06-04 i Stockholm.
 • 1. Emerentia Juliana Ulrika, född 1845-05-09, död 1849-07-27.
 • 1. Eva Charlotta, född 1847-07-17 i Kristianstad, död 1922-12-25 i Stockholm i Skeppsholms förs.. Gift 1867-04-23 i Kristianstad med kommendörkaptenen, KVO2kl, RSO, m. m. Charles Eugène de Champs, född 1837-07-04 i Liège i Belgien, död 1917-06-05 i Stockholm.
 • 2. Per Eggert, född 1858-01-01 och död 1875-10-09 i Kristianstad.
 • 2. Nils Gustaf Bertil, född 1862-06-21 och död 1865-10-31 i Stockholm.

TAB 28

Carl Göran, (son av Carl Magnus, Tab. 27), född 1850-03-04 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1869-06-01. Utexaminerad därst. 1873-12-20. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår s. å. 27/12. Löjtnant därst. 1876-05-05. Kapten 1889-11-01. Revisor vid riksbankens avdelningskontor i Östersund 1889–1892. Av fullmäktige i nämnda bank förordnad att vara suppleant för styrelseledamöterna vid nämnda avdelningskontor 1893–1897. Verkställde såsom svensk konduktör upprödjningen av riksgränsen mot Norge utefter Trondhjems stift 1894-06-18–1894-08-28. RNS:tOO s. å. 1/12. Ledamot av stadsfullmäktige i Östersund 1895-12-19. RSO 1896-12-01. Ordförande i kommittén för befrämjande av Jämtlands läns deltagande i allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Major s. å. 23/4. RVO s. å. 23/9. Överstelöjtnant 1902-03-07. Överste i armén 1904-04-29. KVO2kl 1905-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1907–1911. Avsked ur krigstjänsten 1910-06-18. Död 1935-01-06 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., och begraven i Norderö förs, Jämtl. (db 1). Gift 1881-09-19 i Stockholm med Märta Burman, född 1861-07-26 Mo, död 1924-09-22 i Norderö socken Jämtlands län (Sthlm, Hedvig Eleonora förs., db), dotter av grosshandlaren Carl Burman och Margareta Ericson.

Barn:

 • Eva Clara Margareta, född 1882-06-23 på Glasätt å Frösön. Gift 1905-02-28 i Östersund med översten och brigadchefen vid norra arméfördelningen KSO 1kl, RNO, RVO, LKrVA, m. m. Oskar Fredrik Osterman, född 1874-09-05 i Brunflo förs.
 • Hedda Rut Marianne, född 1883-09-03 på Glasätt. Musiklärarinna.

TAB 29

Ebbe Rutger, (son av Håkan, Tab. 17), född 1774-08-09 på Replösa Ågård i Ljungby socken Kronobergs län. Kadett vid amiralitetet 1790-04-21. Kvartermästare vid livregementets kyrassiärer 1793-11-01. Kvartermästare med korprals indelning vid norra skånska kavalleriregementet 1798-10-20. Avsked 1802-05-10. Kornetts karaktär s. å. 5/6. Död 1862-12-07 Bölsö. Fången på skeppet Finland vid Viborg. Gift 1806-05-01 med Anna Brita Åkermarck, född 1770-02-27, död 1821.

Barn:

 • Håkan Gudmund, född 1807-01-22 på Malmaryd Norregård i Nöttja socken Kronobergs län, död där s. å. 24/5.
 • Juliana Christina, född 1808-03-28 på Malmaryd Norregård, död där 1810-01-03.
 • Carl August, född 1810-02-28 på Malmaryd Norregård. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1825-09-23. Död ogift 1837-07-10 i Kristianstad.

TAB 30

Nils, (son av Nils, Tab. 6), till Olivehult i Kristbergs socken Östergötlands län. Född 1698-12-04 Sinclairsholm s län. Volontär vid östra skånska infanteriregementet 1715-04-00. Förare därst. 1716-04-00. Fänrik 1717-05-27. Löjtnant 1718-04-09. Placerad till fänriks indelning vid västra skånska regementet 1723-01-15. Kaptens karaktär 1726-07-25. Överjägmästare i Östergötland 1728-07-06. Kornett vid adelsfaneregementet 1738-04-12. Löjtnant därst. 1744. Ryttmästare. RSO 1748-11-07. Död 1768-07-25 i Linköping. 'Han bevistade 1718 fälttåget i Norge och Fredrikshalls belägring samt blev under en rekognoscering fången av danskarna, men frigjorde sig själv.' Gift med sina bröders svägerska och sin syssling Vendla Catharina Skytte, född 1705-05-09 på Olivehult, död 1754-05-09, dotter av överstelöjtnanten Hans Skytte, och Vendela Catharina Törnsköld.

Barn:

 • Hans Henrik, född 1723-12-17 på Olivehult. Fänrik i preussisk tjänst. Död ogift 1748.
 • Nils Bertil, döpt 1725-01-17 på Olivehult. Volontär vid Bousquets regemente 1740. Förare därst. s. å. och vid Östgöta infanteriregemente 1741. Fänrik därst. 1748-04-30. Löjtnant 1757-12-31. Död ogift 1764-02-17 i Gränna och begraven s. å. 28/2. Han bevistade bland annat finska kriget på 1740-talet.
 • Carl Jakob, född 1726-12-18 på Olivehult. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1745. Rustmästare därst. 1748. Sergeants karaktär 1754. Sergeant vid regementet 1755-06-14. Avsked 1763-08-24. Fänriks karaktär 1765-10-02. Död ogift 1776-01-16 Hälla
 • Håkan Filip, född 1728-06-04 i Kristbergs socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1744-09-15. Sergeant därst. 1745-12-10. Styckjunkare vid artilleriet 1758-05-01. Underlöjtnant därst. 1760-01-31. Löjtnant vid arméns flotta 1761-11-10. Kapten därst. 1765-01-15. Major 1775-06-30. Överstelöjtnant 1777-02-19. RSO 1779-01-24. Avsked 1781-08-20. Död ogift 1795-01-23 i Kalmar.
 • Lars Gustaf, född 1731-03-04 i Kristbergs socken. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1748-01-25. Förare därst. 1753-11-28. Konstit. fänrik 1758-07-09. Konfirm. 1759-08-14. Löjtnant i armén 1772-09-13 och vid regementet 1776-08-01. Kapten och regementskvartermästare vid samma regemente 1777-06-06. RSO 1779-01-24. Avsked ur krigstjänsten. Död ogift 1782-05-06 i Stockholm.
 • Bengt Johan, född 1732-09-15 på Olivehult. Kadett vid artilleriet 1748-12-09. Styckjunkare därst. 1758-01-03. Löjtnant s. å. 7/5. Kapten vid fribataljonen 1762-06-23. Placerad som kapten vid Carl Björnbergs regemente s. å. 14/9. Regementskvartermästare vid Kalmar regemente 1765-03-18. Kapten med kompani därst. 1769-05-30. RSO 1770-04-28. Major 1771-08-28. Överste och kommendant i Kalmar 1773-04-29. Avsked 1794-07-06. Död barnlös 1810-03-22 i nämnda stad. Bevistade hela pommerska kriget 1757-1762. Gift 1773-11-23 i Kalmar med Catharina Magdalena Svebilius i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1752-04-21 med teol. lektorn i Kalmar, filosofie magister Nils Dahlerus, född 1717-06-02 i Kalmar, död där 1759-04-16. Gift 2:o 1761 med handelsmannen Johan Peter Thamsten, född 1723, död 1772-10-30 i Kalmar), född 1734, död 1804-01-27 i Kalmar, dotter av häradshövdingen Jöran Svebilius och Catharina Magdalena von Seltzen.
 • Vendla Catharina, född 1734-09-10 på Olivehult. Stiftsjungfru. Död 1819-12-26 i Brunneby socken. Gift 1765-11-15 på Sinclairsholm med överstelöjtnanten Albrekt Tigerklou, född 1720, död 1779.
 • Emerentia Elisabet, född 1737-09-01 på Olivehult, död 1742-11-25 i Rundstorp i Kimstads socken Östergötlands län.
 • Malte Fabian, född 1741-10-23 på Olivehult, död 1759.

Källor

1T. Berg, Johan Skytte (1920). 2Af. 3SH liber caus vol. 83 (OA. 4Um. 5Storkyrkans kyrkoarkiv. 6Sv. 7At (P). 8Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 9LS. 10Ls. 11Öä. 12Medd. av herr P. G. Vejde. 13Pleijel, Herrnhutismen i Sydsverge. 14At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: