:

Skalm i Finland nr 144

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Skalm i Finland nr 144 †

Introd. 1627. Utdöd 1680.

Gammal finsk frälsesläkt, som i februari 1627 introducerades på riddarhuset. Redan kort därpå uppstod dock tvivel rörande ättens adelskap, som ifrågasattes av advokatfiskalen i Åbo hovrätt, men försvarades s. å. 30/6 inför hovrätten av den introducerades son Johan Andersson Skalm, vilken förevisade sin farfaders morgongåvobrev och signetring samt vapnet, avmålat på papper. År 1629 styrkte han ytterligare sin härledning med en »släktlinea», bevittnad av Finlands dåvarande genealogiska auktoritet Axel Kurck, varefter hovrätten dömde honom vara en rätt adelsman på svärdssidan. Denna släktlinea för ätten direkt upp till den 1461 adlade Lars Skalm (se om denne adliga ätten Skalm i Finland), men de äldsta filiationerna torde utan tvivel vara uppkonstruerade. Först från och med nedanstående Hans Skalm äro släktleden mera säkra.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Um, 2Medd. av statsarkivarien K. Blomstedt. 3Al. 4Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors.

TAB 1

Hans Skalm. Ägde Bollböle och Kårlaks i Pargas socken, vilka hans barn och barnbarn skiftade 1549. Enligt arvshandlingen hade han nedanstående

Barn:

 • Maria Hansdotter. Gift med Henrik Larsson till Kårlaks, stamfader för adliga ätten Anckarfjell, nr 221.
 • Carin Hansdotter, levde 1549. Gift med fogden i Österbotten (1525–1530) Jöns Andersson till Gunby i Kimito socken, vilken levde 1549 och var av samma gamla frälsesläkt som adliga ätten Rääf i Finland.

TAB 2

Lars Hansson Skalm (son av Hans Skalm, Tab. 1), till Heikkilä i Bjärnå socken. Syneman att granska Åbo stads rår 1530. Kallas »välbördig man». Död 1564-06-09 enligt en gravsten med inhugget bomärke i Bjärnå kyrka.

Barn:

 • Hans Larsson Skalm. Rysstolk. Död omkr. 1586. Se Tab. 3

TAB 3

Hans Larsson Skalm (son av Lars Hansson Skalm, Tab. 2), till Heikkilä samt, genom sitt gifte, till Karsby och Svartså i Borgå socken. Var rysstolk på Viborgs slott 1548-04-10, då han kallas till Stockholm tillsammans med ryska sändebudet, och ännu 15552. Hade i början av 1550-talet i förläning Boe hemman i Borgå socken3. Fogde i Raseborgs län 1554–1555 och i Äyräpää härad 15563. Fogde på Helsingfors kungsgård enligt hertig Johans fullmakt 1558-06-27, men torde ej hava tillträtt3. Fogde på Harks gård3 i Estland 1565–1566-05-13. Fick Oisby i Lampis' socken i förläning 1571-03-31. Prestav för ryska sändebud 1573. Deltog i Henrik Klasson Horns tåg till Neva 15794. Förde fångna ryssar från Kexholm 1581. Var slottsloven i Viborg 1581 och 1582, men död före 1586-11-12, vilken dag hans änka fick försäkran att njuta hans gods. Gift med Carin Pedersdotter Dufva i hennes 1:a gifte (gift 2:o med greve Axel Leijonhufvuds hovmästare Casper Gröning, som 1589-03-20 fick rätt att besitta hennes arvjord i Oisby), dotter av domhavanden Peder Dufva (i Finland, nr 95) och hans 1:a fru Anna Gudmundsdotter (Gudmund Larssons släkt), av finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Anna. Gift med fogden i Kymmenegårds län Knut Jönsson Glad (Esping), som levde 1587.3

TAB 4

Johan Skalm (son av Hans Larsson Skalm, Tab. 3), till Kylliälä (Nygård) i Viborgs socken och Pulkkila i S:t Andreæ socken, vilka han erhöll genom sitt gifte. Ledamot av en beskickning till Ryssland 1578-08-00. Stupade s. å. i Ryssland och begraven i Viborgs domkyrka. Gift 1572-05-17 i Viborg med Carin Andersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1582 med häradshövdingen Erik Tönnesson (Wildeman), död omkr. 1599), levde 1591, dotter av ståthållaren Anders Nilsson till Tali, adlad Sabelfana 1563-06-16, men hans ätt ej introd., och hans 1:a hustru Margareta, av adel.

Barn:

 • Lars. Uppförde säteriet Nygård i Viborgs socken. Nämnes bland gäster på Åbo slott 1599. Var i krigstjänst och råkade i fångenskap i slaget vid Kerkholm 1605. Utväxlad 1608. Översterumormästare vid Jakob De la Gardies armé till Ryssland 1610. Levde 1618.
 • Margareta, levde änka 1620 Tervajoki Gift med ryttmästaren Lindved Claesson den yngre (Hästesko af Målagård), död 1615.
 • Beata, satt fängslad på Viborgs slott 1592.
 • Anna, levde ogift 1601 i Viborg, där hon ägde en gård.

TAB 5

Anders Johansson Skalm (son av Johan Skalm, Tab. 4), till Kavantholm i Jääskis' socken samt Heikkilä i Bjärnå socken, vilket han bortbytte 1634. Knekthövidsman. Avsänd 1601 med två galejor och några skutor till Narvas åminne för att hålla vakt, att icke lübeckska skepp handlade och köpslogo emot fredsfördraget. Vaktmästare i Viborgs fästning 1609. Fogde i Jääskis' och Ruokolaks' socknar 1609–1612. Introd. för ätten 1627 under nr 116, vilket nummer sedan ändrades till 144. Levde 1641, men nämnes icke därefter. Gift med Margareta Johansdotter Yxkull, som levde 1640.

Barn:

 • Johan, till Kavantholm. Var hemkommen efter nio års bortovaro, då han 1627-06-30 inför Åbo hovrätt försvarade ättens adelskap mot advokatfiskalens tilltal. Nämnes senast 1634 i Halikko dombok, då det heter, att han var då i krig.
 • Lars. Anträffas i handlingar endast 1641 vid Äyräpää häradsting samt 1658, då han var gift med Maria Larsdotter, dotter av kyrkoherden i Savitaipale.
 • En dotter. Gift med löjtnanten Lorens Möller.

TAB 6

Anders (son av Anders Johansson Skalm, Tab. 5). Rustmästare vid Tavastehus' regemente 1636. Löjtnant vid Karelens dragonregemente 1647. Löjtnant därst. 1650. Erhöll förläning av Kokkola by i Jääskis' socken 1652-11-29. Kapten 1656. Död 1660-03-13 enligt vapnet död Jääskis' kyrka. Gift med Anna Björnsdotter Bång i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Olof Claesson Esping, död i trettioåriga kriget), levde änka 1692 i Jääskis' socken, dotter av tygmästaren i Narva Björn Bengtsson Bång.

Barn:

 • Johan (Bernt). Förare vid Karelens dragonregemente 1658. Fältväbel 1668. Student i Uppsala1 1670-10-30. Fänrik 1674. Transp. till annat regemente 1677. Stupade ogift s. å. i början av året i Skåne.
 • Gustaf. Student i Uppsala1 1670-10-30. Förare vid överste Löschern von Hertzfelts dragonregemente 1677. Fänrik 1679. Död ogift 1680 och slöt ätten på svärdssidan.
 • Margareta. Gift 1:o med korpralen Anders Månsson, död 1683. Gift 2:o 1687-08-22 Kiurula
 • Christina. Gift 1681 i Jääskis' socken med korpralen Leonard Aichmöller.
 • Anna Magdalena, levde 1723 i Ruokolaks' socken. Gift omkr. 1680 med kaptenen och kommendanten på Jama fästning i Ingermanland Henrik Johan Sattler, död omkr. 1704.
 • Två döttrar, levde båda blinda och ogifta 1692 hos modern i Kokkola by.

TAB 7

Jakob Hansson Skalm (son av Hans Skalm, Tab. 1). Nämnes i den arvsförening, som hans barn 1549 ingingo med sina syskonbarn om Bollböle och Kårlaks i Pargas' socken. Var fogde i Rimito, Töfsala och Korpo snr 1557. Slottsliggare i Åbo 1558–15603. Levde 15633, men död före 1570. Gift 1:o [? med Carin Fleming, dotter av domhavanden Johan Fleming och hans 2:a hustru Valborg]. Gift 2:o med Agnes Hindersdotter, som levde änka 1570.

Barn:

 • 1. Elisabet Jakobsdotter Skalm, levde änka 1584. Gift med rysstolken och befallningsmannen på Viborg Bertil Göransson Mjöhund, adlad 1559-02-06, död 1580 och begraven i Viborgs domkyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 8

Peder Hansson Skalm (son av Hans Skalm, Tab. 1), till Bollböle. Kallas väpnare 1530. Hade flera barn vid förlikningen om Bollböle 1549, men endast nedanstående återfinnes i handlingar.

Barn:

 • Anna Pedersdotter Skalm. Gift med Henrik Kijl, som med henne fick frälserätt till Bollböle.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: