Stiernkors nr 39

Från Adelsvapen-Wiki

0039.jpg


Adliga ätten Stiernkors nr 39 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd sannolikt 1667-10-03.

Den urgamla finska frälsesläkt till Särkilaks i Töfsala socken, vilken efter vapnet blivit kallad Stiernkors, utdog på svärdssidan 1500-03-12 med biskopen i Åbo Magnus Nicolai (Stiernkors). Särkilaks ärvdes av dennes systerdotter Karin Olofsdotter, till vars efterkommande frälserätten och sköldemärket övergingo tillsammans med gården.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


Stiernkors%20A3900.jpg

TAB 1

Nils Pedersson, kallad Kiukku-Niku eller på svenska Arg-Nisse. Borgare i Åbo. Ärvde Särkilaks i Töfsala socken med sin hustru och fick genom arvsförlikning 1496 efter sina svärföräldrar sex holmar i Töfsala samt Broända gods i Bjärnå socken. Fick även av sin hustrus syster Ylistaro i Sagu socken. Gift med Karin Olofsdotter, dotter av frälsemannen Olof Kirves och Marta Nilsdotter (Stiernkors, av den äldre frälsesläkten).

Barn:

TAB 2

Gustaf Nilsson (son av Nils Pedersson, Tab. 1), till Stor-Särkilaks. »Rappade» på 1520-talet många gods från Åbo domkyrka, bland dem Tenhola i Lemo socken och Sjusholm i Töfsala socken. Gjorde adlig rusttjänst och har bland adeln bevittnat konung Gustaf I:s testamente 1560. Fick bekräftelse på frälserätt för Tenhola och Sjusholm 1569. Arvskifte efter honom och hans hustru förrättades 1588-08-12. Gift 1546 med Anna Michelsdotter, dotter av Mickel Bengtsson (Blåfield) och hans hustru Brita.

Barn:

 • Brita Gustafsdotter. Gift med Jöns Henriksson. Hon ärvde efter föräldrarna frälsehemman i Järksala by i Sagu socken, Engelsby i Kimito socken och Ukkila i Vemo socken.

TAB 3

Måns Gustafsson (son av Gustaf Nilsson, Tab. 2), till Tenhola i Lemo socken. Ryttare under Lars Torstenssons fana 1572. Fick 1599-09-01 ett intyg av borgare i Åbo, att han och hans broder Ivar icke varit i sällskap med det upproriska krigsfolket mot hertig Carl eller givit råd och samtycke, utan hållit sig stilla med sin egen avel. Död omkr. 1600. Gift före 1584 med Margareta Påvelsdotter, dotter av fogden Påvel Andersson (Munck af Fulkila) och Brita Andersdotter.

Barn:

 • Carin Månsdotter, levde barnlös änka 1637 Godelsjö Sålde 1628 Kaivonen i Lemo socken till sin broder. Gift sannolikt med frälsemannen Markus Olofsson, till Godelsjö, som levde 1616.

TAB 4

Lars Månsson (son av Måns Gustafsson, Tab. 3), till Tenhola, ägde genom sitt gifte även Odensaari i Masku socken samt Sunila och Hietamäki i Virmo socken. Inlämnade vid 1634 års riksdag en »släktlinea», utvisande att han tillhörde den år 1625 introducerade Särkilakssläkten och erhöll s. å. 14/7 riksrådets förklaring, att han skulle »njuta Särkelax ställe». Levde 1653, men var död 1658. Gift 1:o före 1625 med Elisabet Mattsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med frälsemannen Carl Simonsson Ram), dotter av fogden Matts Markusson, av den adliga Hietamäkisläkten, och Margareta Sunesdotter, av den uradliga Illesläkten. Gift 2:o omkr. 1640 med Hebla Jägerhorn, död omkr. 1680, dotter av löjtnanten Henrik Claesson (Jägerhorn af Spurila) och Elisabet Ljuster.

Barn:

 • 1. Carl Larsson Stiernkors, död sannolikt ung.
 • 1. Anna Larsdotter Stiernkors. Ärvde Odensaari. Död 1688. Gift med majoren Lars Carpelan, född 1608, död 1655.
 • 2. Johan Stiernkors. Kaptenlöjtnant. Död omkr. 1690. Se Tab. 5.
 • 2. Hebla Stiernkors, död ogift på 1670-talet.
 • 2. Elisabet Stiernkors, levde 1696. Gift 1:o m. Carl Starck, född 1638, död 1669. Gift 2:o med ryttarkorpralen Arvid Renner, död före 1680.

TAB 5

Johan Stiernkors (son av Lars Månsson, Tab. 4), till Tenhola i Lemo socken. Kaptenlöjtnant vid Güntersbergs regemente 1676-12-27. Var regementskvartermästare 1689. Död omkr. 1690. Gift med Barbara Catharina von Falkenberg, levde 1722, dotter av assessorn Johan Gottfrid von Falkenberg den äldre, natural. och adopt. Falkenberg af Bålby, och Anna Barbara von Tiesenhausen.

Barn:

 • ?Johan. Kornett. Död i Ryssland. [Måhända en förväxling med Johan von Gerngross, se Lk.]
 • Hebla, död ogift och begraven 1724 i egen grav i Lemo kyrka.
 • Catharina, död ogift efter 1703.

TAB 6

Ivar Gustafsson (son av Gustaf Nilsson, Tab. 2), till Stor-Särkilaks i Töfsala socken och Strömma-Ruoni i Gustafs socken. Hovjunkare hos konung Johan III 1588. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kallas 1596 Claes Flemmings hovjunkare. Konfirmerad i besittningen av Strömma och av ett prebendehemman Söderlaks-Vuoris i Töfsala socken 1612-04-02. Deltog i Helsingfors lantdag 1616. Gift ca 1590 med Brita Sigfridsdotter, till Strömma, i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med Henrik Mårtensson Lax, av finsk frälsesläkt. Dotter till kyrkoherden i Raumo Sigfrid Balk.

Barn:

 • Gustaf Ivarsson till Särkilaks. Fänrik vid Henrik Flemmings kompani 1623 och löjtnant under Åke Totts fana 1631. Död barnlös 1632 eller 1633 under tyska kriget. Gift 1623 med Anna Olofsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lagläsaren i Nedre Satakunta härad Hans Jakobsson, † 1621), levde 1644. Hon skänkte 1635 till Töfsala kyrka en dyrbar pärlstickad mässhake av violbrun atlas, som Gustaf Ivarsson under sina fälttåg skall ha tagit från ett preussiskt kloster.
 • Brita Ivarsdotter till Niasto i Töfsala socken, levde 1633 men var † 1647. Gift ca 1623 med ryttaren, fogden och underlagmannen i Finland Erik Mickelsson Sölfverarm i hans 2:a gifte, † ca 1654.
 • Ivar Ivarsson Stiernkors till Strömma. Född 1592-09-04, † ogift 1667-10-03 och begraven 1668-10-18 i Töfsala kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 7

Olof Gustafsson (son av Gustaf Nilsson, Tab. 2), till Sjusholm i Gustafs socken samt ägde genom sitt gifte Sukkis i Nousis' socken. Prestav för ryska sändebud i Åbo 1609. Underskrev Åbo försäkran 1612: död 1622 och begraven i Töfsala kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Cecilia Johansdotter, som levde 1625, dotter av Johan Joensson (Båga), till Sukkis, av den adliga Jackarbysläkten, och Hebla Stålarm (nr 22).

Barn:

TAB 8

Måns Nilsson (son av Nils Pedersson, Tab. 1), till Kärknäs i Karuna socken och Ristiniemi i Sagu socken. Väpnare 1535. Gjorde adlig rusttjänst 1562. Levde 1567. Gift 1:o med Karin, måhända dotter av Hans Persson (Starck) och Karin Boije (af Gennäs). Gift 2:o med Valborg Fleming, dotter av domhavanden Johan Fleming och hans 2:a fru Valborg N. N. Gift 3:o med Margareta Sunesdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Matts Markusson av adliga Hietamäkisläkten, i hans 1:a gifte), dotter av Sune Andersson, av uradliga Illesläkten.

Barn:

 • 1. Ivar Månsson: riksråd och fältöverste. Död 1573. Se Tab. 9.
 • 1. Hebla Månsdotter, levde 1594. Gift 1:o med fogden Nils Persson (Ållongren, nr 115), död omkr. 1573. Gift 2:o 1577 med fältöversten Nils Olofsson, till Meldola, adlad 1563, avrättad 1599 på hertig Carls befallning.
 • 1. Cecilia Månsdotter.

TAB 9

Ivar Månsson (son av Måns Nilsson, Tab. 8), till Kärknäs. Ryttmästare. Erhöll i förläning Kelkkala och Stor-Pero i Viborgs socken och Junnikkala i Ruokolaks socken 1561-08-26 samt Konho, Liettula och Ritvala i Sääksmäki socken 1562. Förordnad 1563-06-13 att begiva sig till Finland och att där föra överste befallningen, till dess Charles de Mornay kunde komma tillstädes. Belägrade Åbo slott och tillfångatog där hertig Johan s. å. 12/8. Erhöll Runagård i Sagu socken i förläning 1564-04-28. Deltog i nordiska sjuårskriget och bevistade stormningen av Ronneby s. å. 4/9. Överste för allt krigsfolket i Västergötland 1565-07-14, men lyckades icke hindra danskarnes härjningar och avsattes därför från befälet s. å. 1/8. Befälhavare över fotfolket under Nils Boije s. å. Riksråd s. å. Erhöll s. å. i förläning Hallela i Sagu socken jämte strögods i Halikko socken. Häradshövding i Hollola eller Hauho övre härad 1567–1573. Ståthållare i Finland 1567, men återkallades 1568 av konung Erik och blev s. å. 13/8 befälhavare över de trupper, som skulle kämpa mot hertig Johan. Blev slagen vid Hölö kyrka s. å. 29/8. Övergick till hertig Johan s. å. Fältöverste i Livland 1568-10-10 och i Finland 1570-12-07. Fick Nyystölä by i Padasjoki socken i förläning 1569-11-21. »Fältmarskalk» 1571-08-05. Död 1573-09-27 på Åbo slott, ihjälstucken i kungssalen av Arvid Gustafsson (Stenbock) under ett dryckeslag. Gift 1566-01-06 Laukko 1621 i Ulvsby kyrka ), levde 1609 men var död 1610-06-23, dotter av riksrådet Jöns Knutsson Kurck, och Ingeborg Tott (af Skedebo, nr 88).

Barn:

 • Måns Ivarsson Stiernkors. Ryttmästare. Död 1628. Se Tab. 10.
 • Carl Ivarsson, till Runagård. Ryttmästare vid finska adelsfaneregementet 1599-03-20. Tillhörde konung Sigismunds anhängare. Lyckades undkomma till Reval och därifrån till Riga. Stannade i utlandet till sin död.
 • Ivar Ivarsson, död ung.
 • Axel Ivarsson Stiernkors, till Runagård. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Förordnad att rannsaka knektar 1607. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Introd. 1625 på ättens vägnar under nr 3, vilket sedan ändrades till nr 39. Död ogift 1634-01-16 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Ingeborg Ivarsdotter, levde änka. Gift med ståthållaren Arvid Henriksson Horn (af Kanckas, nr 12), död 1606.

TAB 10

Måns Ivarsson Stiernkors (son av Ivar Månsson, Tab. 9), till Ristiniemi i Sagu socken. Löjtnant vid Axel Kurcks fana 1593. Bevistade adelsmötet i Åbo 1596. Ryttmästare för hovfanan 1599-03-20. Rymde till Polen s. å., varför hans gods förklarades förbrutna. Död 1628 i Polen före 20/4, vilken dag konung Gustaf II Adolf återgav Kärknäs och Ristiniemi till hans arvingar. Gift 1:o 1594-04-01 på Karuna, då han gav Ristiniemi i morgongåva, med Karin Johansdotter, död 1604, dotter av fogden på Tavastehus Johan Boose, av finsk ointrod. frälsesläkt och Ingeborg Henriksdotter, även av finsk frälsesläkt. Karin Johansdotter erhöll efter mannens flykt tillstånd 1599-11-19 att besitta sina fädernes arvegods Lakspojo i Lojo socken och en del av Kormo i Loppis socken. Gift 2:o med Catharina Zibet, som levde 1639, sannolikt dotter av engelsmannen Henrik Zibet, som vistades vid polska hovet, en av stamfäderna för adliga ätten Zibet.

Barn:

 • 1. Anna, född omkr. 1595, död före 1650. Gift med assessorn Claes Skalm i Finland, nr 244, död 1650.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.