:

Sinclair nr 444

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sinclair nr 444 †

Naturaliserad 1649-01-30, introducerad 1649. Utdöd sannolikt 1683-12-13.

Ätten Sinclair eller Saint-Clair, såsom namnet ursprungligen skrevs, är en av Skottlands äldsta och förnämligaste släkter. Den omtalas först på 1100-talet, då en William Saint-Clair av konung David I erhöll baroniet Rosslyn. En av dennes ättlingar, även med namnet William, är känd från tronstriderna efter konung Alexander III:s död och var därefter en av Skottlands ledande män i dess motstånd mot engelska konungen Edvard I, men blev tillfångatagen av engelsmännen i slaget vid Dunbar 1296. Hans äldste son, sir Henry Sinclair, död 1330, konung.Robert Bruces vän och medhjälpare, hade sonen sir William, dödad 1330 av morer i Spanien på en färd till det heliga landet. Han var gift med Isabella, dotter och arvtagerska till Malise, Jarl av Stretheam, Caithness och Orkneyöarne, och hade sonen Henry, död omkring 1400, som 1379 av norske konungen Håkan erkändes som jarl av Orkneyöarna. Dennes sonson William Sinclair, född omkring 1404, död 1480, blev även erkänd som jarl av Orkneyöarna under norska kronans överhöghet 1434, men avstod, sedan Norges konung avträtt öarna till Skottland, sina rättigheter till dessa åt den skotska kronan 1471. Han var skotsk stor amiral och kansler samt erhöll 1455 skotsk peersvärdighet med titlarna lord Sinclair och earl av Caithness. Under förra hälften av 1600-talet gingo tre sinsemellan nära besläktade medlemmar av släkten, David, Anders och Frans Sinclair, i svensk krigstjänst och blevo var för sig under olika nummer introducerade på riddarhuset såsom svenska adelsmän. I vilket släktskapsförhållande den gren av släkten, till vilken de hörde, stod till ovanstående, är icke utrett. Såsom grenens äldste kände stamfader upptaga släktregistren en Henry, lord Sinclair, som stupade vid Flodden 1513, gift med Margaret, dotter av Patrik Hepburn, earl av Bothwell. Hans son William, lord Sinclair, död omkring 1550, och gift 1515 med Elisabet, dotter av William Keith, earl Marishal, blev fader till Henry, lord Sinclair, gift 1:o med Janet, dotter av lord Lindsay, 2:o med Elisabet, dotter av lord Forbes. Denne Henry uppgives i andra giftet haft sonen Henry Sinclair, gift med Margaret Sutherland, dotter av lord Duffus. Som sistnämnda Henrys son upptaga släktregistren en John Sinclair, gift med Margaret Ballantyne, dotter av lord Stanhouse, och som dennes son även en John Sinclair, herre till Seba och Brobster, gift med Marie, dotter av lord Blantyre, vilken hade sönerna John, William och James. Av dessa uppgives John vara fader till Frans Sinclair, naturaliserad Sinclair, William fader till David Sinclair, naturaliserad Sinclair, och James farfader till Anders Sinclair, naturaliserad Sinclair.

Denna härledningskedja, åtminstone vad beträffar de senare släktleden, lider utan tvivel av stora felaktigheter. Den förste John Sinclair, vilken enligt släktregistren hade bröderna David och William, kan, om hans farfarsfar gifte sig 1515, icke gärna vara född tidigare än i mitten av 1560-talet, och kan således näppeligen vara farfars farfar till Frans och David, vilka tydligen voro födda senast 1610. Ännu osannolikare synes vara, att han skall varit farfars farfars far till den 1614 födde Anders Sinclair. Sannolikt förhåller det sig så, att släktled och personer med lika förnamn förväxlats och eventuellt fördubblats. Emellertid finns för närvarande ingen möjlighet att utreda släktskapen mellan stamfäderna för de svenska ätterna Sinclair, vilka dock sannolikt voro sins emellan nära befryndade.


TAB 1

John Sinclair.

Barn:

  • Frans Sinclair, naturaliserad Sinclair, född i Skottland. Inkom till Sverige och var överstelöjtnant 1646-02-09, då han erhöll en årlig pension på 1,000 riksdaler, till dess han kunde erhålla något regemente. Fick 1647-08-07 i donation sju hemman i Kronobergs län, av vilka han bildade säteriet Björka i Bergs socken, Kronobergs län, varest han bosatte sig. (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). Naturaliserad svensk adelsman 1649-01-30 (introducerad 1649 under nr 444). Överste. Död 1666 och begraven i Bergs gamla kyrka, varest hans vapen var målat på norra väggen. 'Han tjänade under militien i 36 år, fick många blessyrer och låg till sängs tre år före sin död.' Gift 1:o med Johanna Sutherland, begraven i Bergs gamla kyrka, varest hennes vapen varit målat bredvid mannens på kyrkans norra vägg. Gift 2:o med Regina Hendersen, som överlevde mannen. Hon bebodde Björka, till dess säterifriheten indrogs 1682 och gårdarna reducerades. (Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929)

Barn:

  • Christina, död 1681 (själaringning 1681-03-22 i Jakobs kyrka, Stockholm). Gift 1:o 1668-08-18 i Stockholm med amiralitetslöjtnanten Daniel Jönsson Strutz, adlad Strussflycht, i hans 2:a gifte, död 1672. Gift 2:o 1673-00-06 i Stockholm med vice amiralen Fredrik Rotkirch, i hans 1:a gifte, död 1696.
  • Regina. Gift med översten Johan Burdon, naturaliserad Bordon, levde 1664.

TAB 2

Jakob (son av Frans Sinclair, naturaliserad Sinclair, Tab. 1), till Skälby i Järfälla socken, Stockholms län, vilket han erhöll med sin hustru, men av barnen försåldes (Af.) 1667-12-11. Var kapten 1651 och en tid kommendant i Kalmar. Överste för ett regemente fotfolk 1655-05-29. Som han skulle värva i Skottland (Ckg.) och deltog med detta i Carl X Gustafs krig. Uppgives därefter blivit överste för ett regemente till häst i Bohuslän. Död omkring 1660. Gift 1650 med Elisabet Clerck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten och kommendanten Jakob Drummond, död 1645, vars barn adlades Dromund), död änka 1662-07-15 och begraven i Klara kyrka, Stockholm, dotter av holmamiralen Hans Clerck och syster till holmamiralen Rikard Clerck, adlad Clerck.

Barn:

  • Jakob, född 1651-12-13 i Stockholm. Tjänade i bremiska och skånska krigen. Fänrik 1676. Fången av danskarna vid Schwinger skans' kapitulation 1676-06-04. Ryttmästare vid Östgöta fördubblingskavalleriregemente 1678-06-05. Död 1683-12-13 Bo, sannolikt barnlös. Han ägde jämte syskonen hemmanet Skabbe i Vists socken, Älvsborgs län. Gift 1682-06-29 Lagerlunda med Brita Lagerfelt, född 1658-12-13 på Lagerlunda, död 1739-04-23 på Bo och begraven 1739-06-01 i Linköping, dotter av vice presidenten Israel Israelsson, adlad Lagerfelt, och hans 1:a fru Margareta Christoffersdotter Lennep.
  • Sju barn, vilka levde vid faderns död, men av vilka endast fyra levde 1666.

Källor

Berit Sjögrens artikel om adliga ätten Gyllencaschett nr 916.

Se även SoH Sinclairs i Sverige av Håkan Dackman.

R. W. Saint-Clair, The Saint-Clairs of the Isles being a history of the sea-kings of Orkney and their scottish successors of the surname of Sinclair (Auckland, 1898). L. A. Morrsion, History of the Sinclair family in Europe and America (Boston, 1896).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: