:

Holst nr 163

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Holst nr 163

Introd. 1638-02-22.


1At (So). 2Um. 3Lk. 4KrAB. 5At (RA). 6Öä. 7Hc. 8At (Sch). 9At (P).

TAB 1

Anders Holtte eller Holter, uppgives vara född 1566-02-02 i Wels i Österrike, men säger sig själv vara från Bayern. Inkom till Stockholm 1601 eller 1602 och utgav sig vara en österrikisk friherre von Berneck samt vann därigenom sitt förnäma gifte. Flydde redan några månader efter giftermålet med sin fru till Danmark, där process väcktes mot honom av hans frus mormoder, grevinnan Ebba (Leijonhufvud) och hertig Carl, som yrkade att han såsom en bedragare skulle mista liv och ära. Han dömdes av en av konung Christian IV nedsatt särskild kommission från äran 1603-01-25, sedan han måst erkänna, att han icke var någon friherre von Berneck, och senare bekände han inför Köpenhamns byting att hans namn var Anders Holtte (eller Holter, som han sedermera kallas). S. å. 6/4 erhöllo Köpenhamns borgmästare och råd k. befallning att döma, huruvida han borde straffas till livet eller icke. Utgången är ej känd, men sannolikt miste han livet. Såväl sonen som sonsonen Mauritz Ludvig skrevo sig Hold, sonsonen Carl Fredrik Hold och Håltz samt sonsons sonen Mauritz Gustaf Hold och Håltzer, men ingen av dem Holst. Och ehuru sonen framlade dokumentariska bevis om sin adliga härkomst, vilka slutligen av regeringen godkändes, synas dessa icke hava haft stort värde, ty introduktion medgavs först sedan adeln flera gånger återförvisat handlingarna för införskaffande av bättre bevis och då med den motiveringen, att han sig särskilt »sedan med stora officie tjänster så förhållit, att han utan dess sådant väl meriterat haver». Det har ifrågasatts om Mauritz Holst (Hold) varit son till Anders Holter, men härom torde intet tvivel kunna råda, ty utom att han tydligtvis blivit uppkallad efter morfadern, säges i adelns riksdagsprotokoll den 20 februari 1638, att Mauritz Holst »ingifvit sine documenter och bref ygenom sal. Peder Nilsson, som är hans stiuffader.» [se vidare H. Schück, Ur gamla papper, andra serien, s. 132–143 (1894)]. Gift 1602-06-13 i grevinnan Ebbas hus vid Stortorget i Stockholm med Brita Mauritzdotter, friherrinna till Vinäs och Tärnö, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1616-12-01 med kanslirådet Per Nilsson Natt och Dag, i hans 1:a gifte, född 1584, död 1634), född 1582, död omkr. 1622, dotter av riksrådet och krigsöversten Mauritz Birgersson Grip, friherre till Vinäs och Tärnö, av en friherrlig, ointrod. ätt, och Edla Stensdotter (Lewenhaupt), boren grevinna af Raseborg.

Barn:

 • Mauritz Hold, natural. Holst, till Ekströmmen (förut Härstad eller Herrestad) i Rappestads socken Östergötlands län, vilken egendom, utan att vara fideikommiss, innehades av släkten, son efter son, från 1638 till 1887. Född 1603-05-10. Student i Leiden9 1623-05-20. Var 16331 överste-wachtmästare för ett tyskt regemente i svensk sold. Introd. 1638-02-22 under nr 163 eller näst efter dem, som lottade 1627, emedan han sistnämnda år anmält sig till introduktion, vilket dock på grund av bristande bevis om adlig börd ej då beviljades. Överstesergeant (?). Erhöll kommando över alla ryttare och knektar i Östergötland 1644-03-27. Överstelöjtnant vid vargeringsmanskapet därst. 1645-04-03, överste. Landshövding i Kronobergs län 1653-01-10 till 1654-01-14), då länet delades mellan Kalmar och Jönköpings län. Död 1655-03-26 på Ekströmmen (enl. Stiernmans Höfd. minne. Enl. Joh. Rosenhanes dagbok var han död före 1655-08-22) och begraven 1656-02-29 i Linköpings domkyrka, samt sedermera nedsatt i Holstska graven vid Rappestads kyrka. Gift med Sofia Kottulinski, född 1613. död pingstdagen 1686 på Ekströmmen, dotter av friherre Adam Kottulinski, av huset Jeltsch, och hans fru, född von Pflug.

Barn:

 • Mauntz Ludvig, till Ekströmmen, född 1636. Assessor i Göta hovrätt 1674-02-19. Reducerad 1679-01-18. Häradshövding i Flundre, Väne och Bjärke härader i Västergötland 1680-12-18. Genom byte med Germund Palm (Cederhielm) häradshövding i Åkerbo, Bankekinds, Hanekinds, Skärkinds och Memmings härader i Östergötland 1682. Åter häradshövding i nämnda härader i Västergötland 1684. Häradshövding i Vifolka, Kinda och Ydre härader i Östergötland 1686-05-15. Avsked 1698. Död ogift 1700-01-00 på Ekströmmen.
 • Carl Fredrik, född 1637. Överstelöjtnant. Död 1703. Se Tab. 2.
 • Elisabet, död 1725-10-06 på Ekströmmen. ?. Gift med ryttmästaren Harald Andersson, adlad Ridderberg, i hans 2:a gifte, född 1632, död 1704.
 • ? Sofia, död ogift 1686-11-00 i Rappestads socken.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Mauritz Hold, natural. Holst, Tab. 1), till Ekströmmen. Född 1637-04-07. Student i Uppsala 1647-05-002. Volontär vid markgreven Christian Ernsts av Brandenburg-Baireuth regemente 16653. Fänrik vid C. G. Wrangels regemente 1666. Löjtnant därst. 1669-01-03. Kapten 1673-11-01. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1678-08-02. Stupade 1703-05-29 (1/6) vid belägringen av Thorn. 'Han bevistade 1697 konung Carl XII:s kröning och förde då konungens häst. Var med vid övergången av Duna och i slaget vid Klissov samt blev fången vid Rabbewitz men snart frigiven.'. Gift 1689-06-20, i Stockholm med friherrinnan Anna Catharina Banér, döpt 1665-04-14 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, dotter av riksrådet, friherre Svante Banér, och friherrinnan Margareta Sparre.

Barn:

 • Mauritz Gustaf, född 1691-04-18. Student i Uppsala2 1704-04-12. Förare vid livgardet 1709-11-30. Sergeant därst. s. å. Fänrik 1710-04-28, löjtnant 1712-07-01. Konfirm.fullm. 1713-06-28 med rang från 1711-11-10. Rymde 1715-01-00 för begånget duellbrott samt avfördes ur rullan. Död ogift 1722-03-27.
 • Svante Johan, född 1692. Ryttmästare. Död 1731. Se Tab. 3.
 • Per Fredrik, född 1699-10-20, död barn.

TAB 3

Svante Johan (son av Carl Fredrik, Tab. 2), till Ekströmmen. Född 1692-01-04 Stockholm. Student i Uppsala2 1704-04-12. Musketerare vid livgardet 1709. Förare därst. s. å. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Kaptenlöjtnant därst. 1710-06-22. Löjtnant vid livgardet 1711-11-10. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-26. Avsked 1719-09-30. Död 1731-08-22 på Ekströmmen. Gift 1713-12-13 med Märta Christina Drakenberg, född 1688-05-27 Hellered, död 1771-09-13, på Ekströmmen, dotter av ryttmästaren Erik Drakenberg, och Elisabet Bonde.

Barn:

 • Carl Erik, till Ekströmmen. Född 1714-11-16, Tissås Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1731-10-23. Rustmästare därst. 1732-06-18. Furir 1734-09-09. Avsked 1736-12-31. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1737-05-08. Kvartermästares karaktär 1739-08-03. Kornett 1747-07-30. Löjtnant 1750-06-12. Ryttmästare 1754-03-21. Avsked 1759-11-09. RSO 1770-02-28. Död ogift 1788-03-02 på Hultsgård i Västra Ny socken Östergötlands län.
 • Svante Johan, född 1716-07-27 på Ekströmmen, död barn. Johan Gabriel, född 1718. Major. Död 1801. Se Tab. 4.
 • Anna Elisabet, född 1720-08-13 på Ekströmmen, död där s. å. 10/12.
 • Gustaf Claes, född 1722-07-29 på Ekströmmen, död där 1724-02-01.
 • Axel Ernst, född 1724-01-12. Volontär vid Östgöta infanteriregemente. Död 1738-12-15 på Ekströmmen.
 • Ebba Christina, född 1727-03-17 på Ekströmmen, död 1799-04-02 Röby. Gift 1755-07-10, på Ekströmmen med löjtnanten David Christoffer Montgomery, natural. Montgomery B, född 1724, död 1783.

TAB 4

Johan Gabriel (son av Svante Johan, Tab. 3), till Ekströmmen. Född där 1718-08-23. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1735. Rustmästare därst. 1736 och vid Östgöta infanteriregemente 1737. Furir därst. 1738. Förare4 1741-04-12. Fältvbel4 s. å. 26/7. Fänrik 1742-04-04. Löjtnant 1749-01-19. Kapten och regementskvartermästare 1755-02-22. RSO 1760-04-28. Major4 1766-10-16 med tur från4 1761-12-18. Avsked4 1773-02-17. Död 1801-05-12 på Ekströmmen samt begraven i egen uppbyggd grav vid Rappestads nya kyrka Östergötlands län, varest hans vapen ses. Gift 1744-07-12 i Viby socken Östergötlands län med Ebba Benedikta von Ebbertz, född 1715-08-15 i Väckelsångs socken (Krön.), död 1779-09-07, på Ekströmmen, dotter av majoren Philip Joakim Eberhard von Ebbertz, natural. von Ebbertz, och friherrinnan Elsa Elisabet Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Johan Eberhard, född 1745-09-20, och död s. d. Skorteby
 • Johan Carl, född 1747-06-25 på Skorteby. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente4 1762-09-10. Fältväbel därst. 1767-05-25. Livdrabant s. å. 7/7. Löjtnant i armén. Kapten därst. Död 1797-06-14, i Rom. 'Han åtföljde konung Gustaf III till Italien, där han kvarstannade för att ägna sig åt målarkonsten, antog slutligen katolska läran och gifte sig med en italienska, Gesnalda Luzi5, samt hade med henne en son och en dotter.'
 • Åke Göran, född 1748-06-12 på Skorteby. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1762-06-01. Rustmästare därst. 1763-08-24. Sergeant 1767-08-29. Stabsfänrik 1773-06-14. Löjtnant4 1783-05-28. Stabskapten4 1787-10-09. Regementskvartermästare4 1788-07-22. RSO 1790-08-22. Major i armén 1794-04-18, avsked4 s. å. 26/11. Död barnlös 1812-09-21 Renstad samt begraven i egen familjegrav i Rappestads kyrka, varest hans vapen ses. Gift 1:o 1785-06-23 med Brita Älf, född 1757, död 1791-10-04 Högby, dotter av prosten och kyrkoherden i Vårdsnäs pastorat av Linköpings stift, magister Emanuel Alf och Anna Christina Blom. Gift 2:o 1793-11-29 på Renstad med Fredrika Eleonora von Kothen, född 1749-08-27 på Norra Rödje i Säby socken Jönköpings län, död 1798-11-30 på Renstad, dotter av överstelöjtnanten Fredrik von Kothen, och Ulrika Eleonora Rehnberg. Gift 3:o 1800-06-13 Utdala med Eva Brita Hvidfeldt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1781-10-23 Aspaholm, med överstelöjtnanten, friherre Carl Adam Raab, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1799), född 1760-06-00, död 1834-02-07, på Renstad, dotter av hovkvartermästaren och med. doktorn Johan Adolf Hvidfeldt och Brita Carolina Duse.
 • Otto Gabriel, född 1750. Kapten. Död 1823. Se Tab. 5
 • Elsa Christina, född 1751-06-18, på Skorteby, död där 1752-01-29.
 • Anna Elisabet, född 1753-12-24 på Skorteby, död 1789-06-24 (1/7) i Söderköping. Gift 1:o 1777-09-14, i Rappestads kyrka med bergmästaren Herman Olofsson Odelberg, född 1731-12-27 i Västervik, död 1783-01-15 i Stockholm. Gift 2:o 1784-04-06 i Stockholm med amiralitetskammarrådet Daniel Dahlin, född 1728 i Blekinge, död 1791-11-23 i Stockholm.
 • Hedvig Fredrika, född 1757-06-04, i Vreta klosters socken Östergötlands län, död där 1823-04-26. Gift 1798-09-09 på Ekströmmen med sin fasters mans halvbroder, ryttmästaren Edvard Montgomery, natitral. Montgomerg, nr 1960 B, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1813.

TAB 5

Otto Gabriel (son av Johan Gabriel, Tab. 4), född 1750-05-26 Skorteby. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1764-02-15. Rustmästare därst. 1767-08-27. Sergeant 1771-01-04. Livdrabant 1774-06-20. Löjtnant 1779-04-16. Kapten i armén 1789-05-20. Avsked 1800-01-13, död 1823-01-08, Råckelsta. Gift 1:o 1780-04-22 med Johanna Gustava Hierzéel, född 1757, död 1783-09-03, dotter av regementsfältskären vid artilleriet, assessorn Johan Gustaf Hierzéel och Anna Brita Brandtberg6. Gift 2:o 1784-05-00 med stiftsjungfrun Fredrika Sofia Lindsfelt, född 1761, död 1830-05-13 på Råckelsta, dotter av häradshövdingen Tomas Fredrik Lindsfelt, och Margareta Sofia von Segebaden.

Barn:

 • 1. Gustaf, född 1781. Löjtnant. Död 1858. Se Tab. 6
 • 2. Carl Ludvig, född 1786. Överstelöjtnant. Död 1876. Se Tab. 8.
 • 2. Sofia, född 1787-09-13, död 1845-07-14 (4/7) i Stockholm. Gift 1821-10-31 med sin kusin, statssekreteraren Carl Gabriel Grip, adlad Grip, född 1785, död 1843.
 • 2. Otto, född 1795. Kammarherre. Död 1864. Se Tab. 9
 • 2. Fredrika, född 1799-06-16 på Råckelsta, död 1882-06-23 Gärdesta. Gift 1830-08-17 med kaptenen Peter Samuel Cederschiöld, född 1801, död 1844.

TAB 6

Gustaf (son av Otto Gabriel, Tab. 5), född 1781-04-12 i Stockholm. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1793-05-13. Sergeant vid livregementets rothållsfördelning 1797-04-20. Officersexam, i Stockholm 1799-01-08. Livdrabant 1800-03-12. Avsked 1804-04-25 med tillstånd att kvarstå såsom kornett i armén. Löjtnant i fransk tjänst. Erhöll Ulmsmedaljen 1805. Fänrik vid Västernorrlands bataljon 1808-04-25. Konstit. löjtnant vid Södermanlands lantvärn s. å. 16/8. På exspektans därst. 1814-01-16. Löjtnant i armén 1816. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1858-02-12 i Gränna, mycket hastigt. [4] 'Han hade bevistat krigen i Finland och Norge och var betäckt med ärr efter blessyrer. Högg en gång i vredesmod ena örat av en kamrat. Angav slutligen sin styvmoders broder, kaptenen Lindsfelt, för högmålsbrott, med påföljd att denne blev insatt på högvakten i Stockholm, varest han hängde sig.'. Gift 1824-11-19 på Fågelsången med Fredrika Christina Törne, född 1806-02-09 Linnemåla, död 1878-08-10 i Gränna, dotter av lanthushållaren Fredrik Törne och Anna Christina Dahlberg.

Barn:

 • Carl Otto Ludvig, född 1825. Poststationsföreståndare. Död 1893. Se Tab. 7.
 • Hjalmar Gustaf Axel, född 1827-10-06, Tokarp Överflyttade till Nordamerika. F, stupade troligen under nordamerikanska kriget.
 • Eufrosyne Charlotta Hildegard, född 1832-03-03, död s. å.
 • Hildur, född 1837-11-18 i Gränna, död ogift 1900-10-25 i Stockholm.
 • Julia, född 1840-05-19 i Gränna, död där 1872-06-22. Gift 1866-12-02 i Stockholm med stenhuggerifabrikören Carl Gustaf Mothander, född 1826-05-24, död 1893-04-27 på Djurgården vid Stockholm.

TAB 7

Carl Otto Ludvig (son av Gustaf, Tab. 6), född 1825-08-14 Tokarp. Målare i Gränna 1850–1863. Poststationstöreståndare på Visingsö 1864. Död där 1893-08-06. Gift 1850-05-14 i Gränna med Christina'' Andersson, född 1818-10-02) i nämnda stad, död 1901-12-10 på Visingsö, dotter av timmermannen Anders Jonsson och Brita Lisa Håkansdotter.

Barn:

 • Carl Hjalmar Ingemar, född 1851-01-18 i Gränna. Anställd i handelsflottan. Har icke avhörts sedan 1900-12-08 och var då bosatt i Australien.
 • Gustaf Axel Åke, född 1853-05-31, död 1857-09-21.
 • Hildur Axelina Christina, född 1859-12-03 i Gränna. Död 1936 19/10 i Visingsö förs., Jönk. (db nr 17).

TAB 8

Carl Ludvig (son av Otto Gabriel, Tab. 5), född 1786-03-16 Råckelsta. Kadett vid Karlberg 1800-09-28. Utexaminerad7 1804-09-22. Kornett vid livregementets husarkår s. å. 6/11. Löjtnant därst. 1808-10-21. Ryttmästare och regementskvartermästare 1812-05-09. RSO 1818-05-19. Major i armén 1820-12-20. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1825-02-22. Avsked ur krigstjänsten med överstelöjtnants n. h. o. v. 1835-07-14. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1876-01-02 i Örebro. Ägde den gamla familjeegendomen Ekströmmen i Rappestads socken Östergötlands län, Geråsen i Viby socken Örebro län, gården nr 110 i Örebro samt genom sitt gifte Trystorp i Tångeråsa socken, Axbergshammar i Axbergs, Kils och Ervalla snr till 1850, Mark i Almby socken till 1872, Husby i Viby socken, Lindbacka pappersbruk i Lindesbergs socken till 1860 (alla i Ör.), samt N. M. Lindhs boktryckeri och förlagsbokhandel och gårdarna nr 122–133. och 159 i Örebro till 1870. Gift 1822-12-28 i Örebro med Anna'' Maria Lindh, född 1802-09-03 i nämnda stad, död där 1881-12-23, dotter av boktryckaren Nils Magnus Lindh och Ulrika Josefina Öijer.

Barn:

 • Carl Otto Magnus Åke, född 1823-09-11 i Örebro. Fanjunkare 1840-02-14. Officersexamen 1843-05-03. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1844-07-16. Löjtnant 1848-07-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i kåren 1856-03-06. Ryttmästare 1859-02-22. Avsked 1862-06-27. RVO 1881-12-01. Död ogift 1898-05-08 på Lind. Ägde Trystorp tillsamman med bröderna 1864–1869, Ekströmmen tillsamman med systern Hildegard 1884–1887 och Geråsen i Viby socken Örebro län tillsamman med syskonen 1881–1884, Viby gård i sistnämnda socken 1881–1895 och Gropakärret i samma socken sedan 1881 samt arrenderade Tjälvesta i Snavlunda socken Örebro län sedan 1874.
 • Hjalmar Maurits Ludvig, född 1825-05-07 på Trystorp. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1842-01-15. Avsked 1843-01-29. Sergeant vid livregementets husarkår s. å. 18/5. Officersexam, s. å. 19/12 2. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente 1845-10-09. Löjtnant 1855-07-12. Ryttmästare 1860-03-13. RSO 1867-06-04. Major i armén 1878-05-08. Avsked från kåren s. d. Avsked ur armén 1885-06-05. Död ogift 1893-01-19 i Linköping.
 • Hildegard Fredrika Ulrika, född 1827-01-25 i Örebro, död 1916-07-21 i Åsbo socken Östergötlands län. Gift 1849-08-30 på Ekströmmen med ryttmästaren, friherre Claes Erik Ehrenkrona, född 1817, död 1882. Friherrinnan Ehrenkrona, född Holst, ägde jämte sina barn Hulterstad i Mjölby socken Östergötlands län.
 • Sven Gabriel Ingemar, född 1830-10-23 på Trystorp. Kadett vid Karlberg 1845-10-06. Utexaminerad 1851-04-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 23/4. Löjtnant 1858-07-17. Ryttmästare 1870-09-10. RSO 1872-05-27. Avsked 1883-04-13. Död 1906-09-22 i Stockholm. Ägde Skorteby i Viby socken Östergötlands län 1884–1894.
 • Maria Sofia Matilda, född 1832-10-24 på Trystorp, död 1906-03-20 på Mark. Gift 1856-02-26 i Örebro med kammarherre Emanuel Carl af Geijerstam, född 1827, död 1911.

TAB 9

Otto (son av Otto Gabriel, Tab. 5), född 1795-12-01 på Råckelsta i Helgesta socken Södermanlands län. Hovjunkare 1819-01-28. Kammarherre 1836-05-08. Död 1864-06-03 på nämnda egendom, som han ägde. Gift 1:o 1831-03-13 i Stockholm med Maria Helena Malmqvist, död 1840-05-18. Gift 2:o 1842-09-01 i Lidköping med Eva Charlotta Ulrika Sofia Reutercrona i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1867-12-29 på Råckelsta med majoren vid Kalmar regemente, RSO, Henrik Otto Meurling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-05-28 Odensviholm, med Fredrika Charlotta Cederbaum, född 1814-11-21 på Fredriksberg i Döderhults socken, Kalm., död 1863-03-07 på Värnsta i Viby socken, Ör., dotter av bruksägaren Per Fredrik Christoffer Cederbaum, och Christina Helena Maria Granschoug), född 1804-07-31 på Visingsborg å Visingsö, död 1875-03-12 i Gränna], född 1818-07-01 på Bäckgården under Ryholm i Beatebergs socken Skaraborgs län, död 1895-04-09 i London, dotter av överstelöjtnanten Axel Ferdinand Reutercrona, och friherrinnan Sofia Charlotta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • 2. Carl Otto Svante, född 1843-06-03 död 1849-06-18 på Råckelsta.
 • 2. (Louise) Johan Ludvig Mauritz, Åke, född 1852-05-23. Var någon tid anställd i handelsflottan. Modern hade vid sin död ej på länge haft någon underrättelse om honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: