:

Manderström nr 246

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Manderström nr 246 †

Friherrlig 1771-10-15, introducerad 1772. En medlem upphöjd i grevligt stånd 1860-05-04, men ej introducerad. Utdöd 1927-10-29.


TAB 1

Martin Ludvig Manderström, friherre Manderström (son av Erik Forsmander, adlad Manderström, se adliga ätten Manderström nr 1392), till Bisslinge i Eds socken, Stockholms län. Född 1691-08-20. Page vid hovet 1704 och förordnad till uppvaktning hos hertiginnan Hedvig Sofia av Holstein-Gottorp och prinsessan, sedermera drottning Ulrika Eleonora. Avsked därifrån 1708-08-26. Student i Uppsala (Um.) 1708-12-08. General guvernementssekreterare i Bremen 1711-02-28. Hovjunkare hos konung Carl XII 1713-08-20. Kammarherre hos konung Fredrik I 1720-06-01. Krigsråds fullmakt 1747-04-14. RNO 1751-03-19. KNO 1751-12-04. Friherre 1771-10-15 (introducerad 1772 under nr 246). Död 1780-01-01 i Stockholm och begraven i egen grav i Storkyrkan i Stockholm 'Han var konung Carl XII följaktig från Turkiet till Stralsund 1715, där han måste utstå den svåra belägringen. Uppvaktade sedan bemälde konung till dess död samt beledsagade sedan hans lik till Karlberg. Var konung Fredriks kammarherre i 23 år och förordnades 1743-10-17 efter dåvarande kronprinsens, sedermera konung Adolf Fredriks ankomst till Sverige att förestå och expediera affärerna vid dennes furstliga hov, varmed han fortfor ej allenast under konung Adolf Fredriks hela regeringstid utan även hos konung Gustaf III intill sin död. Hade goda klassiska studier samt smak för vetenskaper.' Gift 1718-11-11 med Maria Polhem, född 1698-10-10 död 1754-04-27, dotter av kommerserådet Christoffer Polhammar, adlad Polhem, och Maria Hoffman.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1719-09-30, död 1720.
 • Christoffer Erik, född 1720-12-31 i Stockholm, död 1722-12-22.
 • Maria Lovisa, född 1724-06-09, död ogift 1802-09-04 i Stockholm.
 • Axel Gabriel, född 1725-07-00. Död 1737 på Bisslinge och begraven 1737-06-29.
 • Christoffer, född 1727. Hovmarskalk. Död 1788. Se Tab. 2.
 • Fredrik Ulrik, född 1732-01-15 i Stockholm. Kadett vid kadettkåren 1748-08-01. Ämnessven i VA 1751-06-20. Underlöjtnant vid artilleriet i Kristianstad 1751-09-14. Löjtnant vid artilleriet på Gotland 1760-12-09. Stabskapten vid artilleriet i Finland 1770-12-22. RSO 1772-05-28. Kapten med kompani i Jönköping 1773-06-21. Tygmästare vid artilleriet och arsenalen i Stockholm 1773-07-14. Fick kompani i Stockholm 1773-08-23. Riddarhusdirektör 1789. Död ogift 1793-03-26 i Stockholm. 'Han fick 1766 uppsikten över rustkammarverkstaden i Stockholm, där han med den drift och skicklighet fortskyndade arbetet, att han 1769-12-29 erhöll av sekreta utskottet 10 procent av besparingen vid rustkammarverkstaden.' Ägde stenhusen nr 44 vid Ålandsgränden och 26 vid Fredsgatan i Stockholm.

TAB 2

Christoffer (son av Martin Ludvig Manderström, friherre Manderström, Tab. 1), född 1727-12-02 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1746-03-13. Kanslist i kronprinsens, sedermera konung Adolf Fredriks tyska kansli 1746. Tillika kanslist och registrator vid konungens svenska generalissimikansli. Ämnessven i VA 1748-10-01. Konungens handsekreterare 1749-02-00. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika (SAB.) 1753-05-14. Fick 1760 konungens fullmakt att i sin faders ställe och under dennes ålderdom besörja om hela hovexpeditionen. Kammarherre hos kronprinsen Gustaf, sedermera konung Gustaf III, 1764. Dess handsekreterare 1766. Arkivarie vid KMO 1766. Handsekreterare hos kronprinsessan, sedermera drottning Sofia Magdalena, 1766. Hovmarskalk och tjästgörande överkammarherre hos bemälde prinsessa 1766-11-00. Fick 1767 inseendet över Karlbergs lustslott. RNO 1770-11-26. Erhöll 1771 överstyrelsen och tillsynen över Ulriksdals lustslott. Hovmarskalk hos drottningen 1772-03-00. KNO 1773-04-28. Avsked från hovmarskalksämbetet 1781. Död 1788-09-01 i Stockholm. 'Han ägde mycken färdighet i latin samt tyska och franska språken, varjämte han skrev en vacker handstil och kunde prydligen texta. Hade lust för skaldekonsten och författade tid efter annan åtskilliga verser, både på latin, franska och svenska, varav han 1788 utgav första samlingen under titel: Mina Poëtiska Arbeten. Utarbetade och lät trycka ett rimlexikon (1779) samt gjorde en mängd översättningar, dels i bunden, dels i obunden stil, varibland Phocions Samtal av Mably (1766), Kejsar Antonini Betraktelser (1755) och många teaterstycken av Racine, Voltaire m fl. Besatt även god smak i byggnadskonsten.' Gift 1773-04-11 på Ekolsunds lustslott med hovfröken hos drottning Sofia Magdalena, friherrinnan Virginia Charlotta Duwall, född 1748-03-18 Eka, död 1816-12-29 i Stockholm, dotter av ryttmästaren, friherre Carl Erik Duwall, och hans 3:e fru, friherrinnan Virginia Lucretia Duwall.

Barn:

 • Erik Ludvig, född 1774. Kammarherre. Död 1826. Se Tab. 3.

TAB 3

Erik Ludvig (son av Christoffer, Tab. 2), född 1774-02-03. Student i Uppsala. Extra ordinarie tjänsteman i konungens kansli. Kammarherre hos änkedrottning Sofia Magdalena 1795-11-21, tjänstfri 1813. Ordförande i nedre borgrätten under flera år. Deltog, å sitt stånds vägnar, i huvudstadens uppskattningskommittéer. Revisor av banko- och riksdiskonternas förvaltning och räkenskaper 1821-01-11. RCXIII:sO 1821-01-28. Död 1826-10-26. Ägde Hylteberga, Ängamöllan och Sandåkra i Skurups socken, Malmöhus län. Gift 1803-09-11 på Ulriksdals slott med hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena, friherrinnan Christina Brita Bennet, född 1773 1174 Västanå, död 1859-12-12 i Stockholm, dotter av generalmajoren, friherre Rutger Bennet, och hans 2:a fru, friherrinnan Eleonora Charlotta Makeléer (Maclean).

Barn:

 • Charlotta Mariana, född 1804-06-24, död 1876-01-10. Gift 1831-04-11 med sin kusin, friherre Jakob Bennet, f. 1798, död 1839.
 • Christoffer Rutger Ludvig, greve Manderström, (ej introducerad), född 1806. En av rikets herrar och statsminister för utrikes ärendena. Född 1873. Se Tab. 4.
 • Carl Adolf, född 1808. Ståthållare. Död 1884. Se Tab. 5.
 • Fredrik Vilhelm, född 1809-01-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1824-10-06. Utexaminerad. (Hc.) 1834-09-12. Kornett vid livgardet till häst 1834-10-18. Löjtnant vid livgardet till häst 1839-09-23. Ryttmästare i regementet 1847-04-27 och vid regementet (KrAB.) 1849-05-15. RDDO. Avsked ur krigstjänsten 1851-03-26. Död ogift 1871-09-17 i Stockholm.

TAB 4

Christoffer Rutger Ludvig, (greve) Manderström (son av Erik Ludvig, Tab. 3), född 1806-01-22 i Stockholm. Student i Uppsala 1819-10-01. Kansliexamen 1824. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1824. Andre sekreterare i kabinettet 1830-10-21. Kammarjunkare 1836. Härold vid NO 1836-05-19. Förste sekreterare i kabinettet 1837-12-15. Kammarherre 1838-01-26. Legationssekreterare vid beskickningen i S:t Petersburg 1838-05-14. RRS:tStO 1838-05-00. Härold vid KMO 1838-11-26. Legationssekreterare vid beskickningen i London 1839-06-21. Kabinettssekreterare 1840-06-26. Arkivarie vid KMO och RNO 1840-11-23 (preses 1858–1859). KDDO 1846-07-16. HLHA 1847-11-16. LVA 1848-04-12. Avgick i särskild beskickning till Köpenhamn 1848-07-00. StkDDO 1848-07-24. Avgick i särskild beskickning till Berlin 1848-08-00. RPrRÖO2kl m kr 1848-08-00. KNO 1848-09-04. KNS:tOO 1848-09-05. Avgick i beskickning till hovet i Haag med anledning av kronprinsens förlovning 1849. Stk NEkkrO 1849-09-00. En av de aderton i svenska akademien 1852-11-22. RCXIII:sO 1854-01-28. Envoyé ad interim i Wien 1855-05-30. KmstkNO 1855-06-09. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Paris 1856-02-08. Företrädde konung Oskar I:s person vid hertigens av Östergötland förmälning i Biebrich 1857-06-06. Erhöll NO kraschan i briljanter 1857. Statsminister för utrikes ärenden och en av rikets herrar 1858-03-16. RoKavKMO 1858-07-12. Vice kansler vid KMO 1858-11-22. StkNS:tOO 1858-12-01. RDElefO 1859-08-10. StkPersLSO 1859-12-16. Upphöjd i grevligt stånd 1860-05-04 (ej introducerad). StkPTo.SO 1860-10-19. StkTunNIO 1861. StkFrHL 1865-04-08. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1873. President i kommersekollegium 1868-06-04. Svenska akademiens sekreterare 1869–1872. Dessutom var han innehavare av StkSpCIII:sO, NedLO, MexGuadO, GuelfO, BLeopO, SEO, TMO och GrFrO. Död 1873-08-18 i Köln, jordfäst i Ladugårdslands kyrka i närvaro av konungen och begraven å norra kyrkogården i Stockholm. Har utgivit åtskilliga skrifter och ombesörjt utgivandet av några äldre handskrifter. Gift 1842-10-27 i Stockholm med friherrinnan Ebba Märta Matilda Johanna Baner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1831-05-02 i Uppsala med majoratsinnehavaren Carl Fredrik von Both, född 1803, död 1831-07-27 i Berlin), född 1812-05-02 Björkvik, död 1895-07-18 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Johan Gustaf Banér, och Marie Susanne Louise Margareta von Both.

Barn:

 • Christina Mariana Ebba, född 1843-09-26, död 1848-01-16 i Stockholm.
 • Ludvig Johan, född 1844-11-06, död 1848-01-09 i Stockholm.
 • Charlotta Lovisa Julia, född 1846-03-25, död 1858-03-04 i Stockholm.
 • Christina (Ina) Matilda Antonia, född 1848-04-03 i Stockholm, död där 1914-11-11. Gift 1874-11-04 i Johannes församling, Stockholm ]] med ministern för utrikes ärendena, sedermera generaldirektören Carl Herman Teodor Alfred Lagerheim, född 1843, död 1924.
 • Erik Algernon, född 1849-08-18 i Stockholm, död 1891-06-24 i Södertälje.

TAB 5

Carl Adolf (son av Erik Ludvig, Tab. 3), född 1808-01-28 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1822-08-05. Avgången från krigsakademien 1829-05-16. Fanjunkare vid Svea livgarde 1831-03-18. Fänrik vid Svea livgarde 1832-05-26. 2. Regementsadjutant 1841-08-06. Löjtnant 1842-04-20. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1848-11-14. RCXIII:s O 1856-03-05. Ståthållare på Ulriksdals slott 1858-01-25. KDDOlgr 1859-01-01. KVO1kl 1859-05-03. Tillika ståthållare på Haga slott 1859-08-23. KNS:tOO1kl 1863-05-03. RRS:tStO1kl 1865-09-15. KAnhABjO1kl 1869-07-28. TMO1kl 1869. StkDDO 1869-07-28. Död 1884-04-30 i Stockholm. Ägde Fagerbjörk i Sköldinge socken, Södermanlands län. Gift 1842-01-15 i Stockholm med friherrinnan Amalia Fredrika Ridderstolpe, född 1824-08-27 i Stockholm, död 1904-08-16, dotter av hovmarskalken, friherre Gustaf Ridderstolpe, och Jeannette Müller.

Barn:

 • Ludvig Gustaf, född 1843-11-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1863. Tjänstgörande kammarjunkare 1874-12-01. Amanuens vid svenska slöjdföreningens konstindustrimuseum 1878. Död ogift 1878-01-18 i Rom.
 • Johanna Christina Elisabet (Jeanette), född 1845-07-13 på Stavsjö bruk i Kila socken, Södermanlands län, död 1926-12-15 i Södertälje. Gift 1870-12-08 i Stockholm med överstelöjtnanten, greve Jakob Melker Spens, född 1826, död 1902.
 • Carl Fredrik, född 1846-07-28 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1865-11-01. Kammarpage hos konung Carl XV 1869. Avgången från krigsakademien 1875. Stationsskrivare vid statens järnvägstrafik 1875–1882. Död 1912-08-29 i Matteus församling, Stockholm ]]. Ägde Duveholm i Stora Malms socken, Södermanlands län och arr. Krämbohl i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län 1884–1894. Gift 1890-07-19 på Stora Djulö i Östra Vingåkers socken med Augusta Jacquelina Vilhelmina Charlotta von Post, född 1856-11-27 på Stora Djulö i Östra Vingåkers socken, död 1913-08-04 i Katrineholm (Stora Malms församling, Södermanlands län, db), dotter av kaptenen Ernst Fredrik Alexander von Post, och Margareta Charlotta Augusta Uggla.
 • Fredrik Johan, född 1848-07-26 på Stavsjö. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1870. Avgången därifrån 1872. Disponerade Fagerbjörk 1875–1891. Död ogift 1927-10-29 i Katrineholm ]] och utslocknade med honom ätten.
 • Gustaf Adolf, född 1856-07-20 på Drottningholm. Volontär vid Svea livgarde 1876-04-01. Mogenhetsexamen 1878-05-22. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01 (1879-11-03). Underlöjtnant vid Svea livgarde 1879-11-14. Löjtnant 1886-04-02. Kapten 1897-09-10. RSO 1900-12-01. Avsked 1906-08-10. Död 1924-05-30 i K. Svea Livgardesförs, Stockholm ]]. Gift 1911-09-26 i Tyska S:t Gertruds församling, Södertälje ]] med Fredrika Alexandra Olga Hesselberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1885 med svensk-norske konsuln i Riga, fil. doktor Carl August Titz, född 1829-05-26 i Stockholm, död i Stockholm 1907-04-30), född 1861-05-31 på prästgården Preckuln i Kurland, död 1927-01-21 i K. Svea Livgardes församling, Stockholm ]], dotter av kyrkoherden Gustaf Hesselberg (av en rysk adlig ätt, ursprungligen från Bajern) och Johanna von Hueck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: