:

Von Francken nr 2097

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Francken nr 2097

Naturaliserad 1773-05-03, introducerad 1776.

Härstammar från en gammal baronlig ätt i Jülich och Cleve, vilken förde lika namn och vapen som den på svenska riddarhuset introducerade grenen.

TAB 1

Johan Fredrik Francken, (son av en general Francken i hannoversk tjänst, som levde i början av 1600-talet och var kommendant i Hameln). Överste i kejserlig tjänst. Levde ännu på 1670-talet. 'Han nyttjades av hertig Johan Albrekt av Mecklenburg under början av tyska kriget i beskickningar till konung Gustaf II Adolf, av vilken hertigen blev återförhjälpt till besittningen av sina länder. Följde sedan bemälte hertig och blev hovmästare för hans son, hertig Gustaf Adolf av Mecklenburg- Güstrow, av vilken han 1659-04-22 fick, för sina trogna tjänster, förläning på godset Schlichte i Mecklenburg.' Gift med Elisabet von Raben.

Barn:

 • Christoffer Francken. Länsherre till Schlichte. Levde på sitt gods. Död 1688 omkring 40 år gammal. Gift 1:o med Vilhelmina Eleonora von Hahnen. Gift 2:o med Dorotea Northenburg, död 1693.

Barn:

 • Christoffer Francken, länsherre till Schlichte. Forst- och jägmästare hos hertig Gustaf Adolf av Mecklenburg. Död 1697. Gift med Anna Catharina Müllern, död 1739, dotter av den rike pantinnehavaren av Schönenwalde, löjtnanten Arent Müllern, av patricisk släkt, och hans fru, född von Bürstelburgen från Pazow vid Stralsund.

Barn:

 • Johannes Fredericus Franck, född 1692-06-15 på Schlichte. Mag. i Wittenberg. Mag. docens vid akademien i Wittenberg. Kallad till präst och medhjälpare vid tyska församlingen i Karlskrona 1720. Komminister och kompastor vid tyska församlingen i Karlskrona 1721. Pastor vid tyska församlingen i Karlskrona 1722. Teologisk doktor i Lund 1725-05-01. Prost 1732 med Nättraby i Blekinge till annex. Pastor i Wolgast i svenska Pommern samt prost över dess distrikt 1745. Död 1782-04-24 i Wolgast. 'Han uppfostrades, efter faderns tidiga död, hos sin farbroder, som var kyrkoherde i Bagendorf i Pommern, hos vilken han fick smak för och lade första grunden till sina studier. Var arvlänstagare till Schlichte, men som byggnaden i Bagendorf i Pommern i slutet av 1600-talet lades i aska, bortbytte hans moder och förmyndare, presidenten Passow, år 1701 nämnda gods emot ett sämre, vid namn Bredenfelde. Fick, dä han 1731 vid myndiga år protesterade emot bytet, godset Plathe i stället. Försakade slutligen det honom erbjudna superintendentsämbetet i Strelitz och blev hellre pastor i Wolgast.' Gift 1722-07-03 med Dorotea Ottilia Hauswolff, född 1706-03-10 i Karlskrona, död 1754, dotter av prosten och kyrkoherden i tyska församling i Karlskrona Justus Christoffer Hauswolff och Margareta Clerck, samt syster till Hans Achatz, Carl Fredrik, Bernhard Reinhold och Eberhard Salomon Hauswolff, adlade von Hauswolff.

Barn:

 • Hans Reinhold Francken, naturaliserad von Francken, (översiktstab. 3), född 1739-08-20 i Karlskrona. Frivolontär vid greve Diedrik Taubes kompani i Stockholm 1750. Högbåtsman 1753-08-31. Underskeppare 1755-03-15. Konstapel vid galärflottan i Stockholm 1755-09-16. Löjtnant vid amiralitetet 1757-12-31. Sjöartillerilöjtnant vid galärflottan 1762-03-09 och vid örlogsflottan 1763. Var kaptenlöjtnant 1768. Kommendörkapten vid sjöartilleriet och galärflottan 1770-01-31. RSO 1770-04-28. Naturaliserad svensk adelsman 1773-05-03 (introducerad 1776-04-30 under nr 2097). Överste och tygmästare vid amiralitetets sjöartilleri 1776-11-28. Chef för ett volontärkompani i Karlskrona 1777-10-25. Ledamot av amiralitetskollegium 1781-06-05. Fick överstes lön 1785-09-27. Konteramiral 1789-05-20. Ledamot av krigshovrätten 1791-12-19. Vice amiral vid örlogsflottan 1799-08-05. Hedersledamot av krigsmannasällskapet 1804-09-00. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena 1808-03-22. Fick vice amirals lön 1809-02-19. Död 1813-12-27 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård. 'Han kom 1753 till Stockholm för att hos sin morbror, kommendören von Hauswolff, lära sjömansvetenskapen. Bevistade 1760 bombarderingen av Colberg. Var särskilda gånger adjutant hos vice amiralen, sedermera riksrådet, friherre Falkengréen, vars vänskap han förvärvade. Gjorde 1770 en resa till Mecklenburgska hovet för att bevaka en rättegång rörande det hans ätt donerade manslän. Hade sig slutligen anförtrott en mängd så sjömilitäriska som andra extra befattningar och inkallades vid 1809 års revolution i de då hållna krigskonseljer.' Gift 1779-02-18 på överstebostället Kronobäck i Mönsterås socken, Kalmar län med Jakobina Augusta von Baltzar, född 1753-08-10 i Kalmar, död 1821-11-11 i Stockholm, dotter av generalmajoren Augustin Wolfgang von Baltzar, och Elsa Trona Schröder.

Barn:

 • Elsa Ottiliana, född 1780-04-14 och död 1780-12-01 i Kalmar.
 • Johanna Augusta, född 1782-03-21 i Kalmar, död ogift 1865-04-14 i Stockholm.
 • Elsa Ottiliana, född 1784-06-09 i Kalmar, död 1851-04-22 i Stockholm. Gift 1809-07-18 Ropsten
 • Maria Ulrika, född 1785-08-12 i Kalmar, död ogift 1865-09-24 i Stockholm.
 • August Fredrik, född 1788. Hovmarskalk. Död 1828. Se Tab. 2

TAB 2

August Fredrik, (son av Hans Reinhold Francken, naturaliserad von Francken, Tab. 1), född 1788-05-09 i Kalmar. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Vice korpral 1806-09-00. Utexaminerad (Hc.)1807-04-02. Fänrik vid livgardet till fot 1807-04-10. Löjtnant vid livgardet 1811-04-10. GMtf 1815-04-22. Major vid Jämtlands regemente 1815-07-25. RSO 1816-01-28. Kammarherre hos konungen 1817-01-28. Överstelöjtnant i Jämtlands regemente 1817-09-02. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1817-12-16. Avsked ur krigstjänsten med överstes n. h. o. v. 1821-03-14. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1823. Hovmarskalk 1826-05-11. Död 1828-11-29 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Langeska släktgraven vid Solna kyrka. Han bevistade 1813 och 1814 års krig och var därunder närvarande vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Ägde Vasa i Skepptuna socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte. Gift 1817-11-30 i Stockholm med Christina Maria Sofia Lilliehorn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833-06-17 med lotsdirektören, översten och riddaren Gustaf Erik Lundstedt, född 1786-09-05, död 1854-11-18), född 1798-03-06 i Stockholm, död 1840-05-31, dotter av majoren Gustaf Adolf Lilliehorn A, och Hedvig Sofia Lange.

Barn:

 • Augusta Sofia Alexandra, född 1818-12-12, död 1819-01-30.
 • Ebba Ottiliana, född 1819-12-13, död ogift 1845-10-24 på Rörstrand vid Stockholm.
 • Augusta Sofia Alexandra, född 1820-12-24, död 1823-01-19.
 • Napoleon Gustaf Reinhold, född 1821-12-31, död 1823-01-29.
 • August Alfred, född 1822. Kammarherre. Död 1866. Se Tab. 3
 • Maria Georgina, född 1824-10-06 i Stockholm, död 1824-11-11 Vasa
 • Fredrika Constantia, född 1826-02-05 på Vasa, död 1852-04-27 i Lund. Gift 1848-08-24 i Stockholm med professorn i praktisk medicin vid Lunds akademi, KVO, RNO, Per Erik Gellerstedt, född 1815-08-31 i Härnösand, död 1881-01-22 i Lund.
 • Georg Wolfgang, född 1827-03-26 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1841-09-01. Utexaminerad 1847-05-27. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1847-12-03. 2. Löjtnant 1853-07-07. Verkställande direktör för militärsällskapet i Stockholm 1858. 1. Löjtnant (KrAB.) 1859-01-04. Bevistade såsom regementets representant avtäckningen av konung Carl XII:s minnesstod vid Fredrikshald 1860. Ledamot av kommittén för granskning av de inom regementet gällande instruktioner och föreskrifter 1861. Härold vid SO 1861-05-03. Statsrevisor 1861, 1864 och 1865. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm och av dess drätselnämnd 1863–1891. Kapten i regementet 1863-05-29. RVO 1865-05-03. 2. Kapten vid regementet (KrAB.) 1867-02-15. RVO med br vid öppnandet av Carl XV:s port. i Stockholm 1868-01-28. 1. Kapten (KrAB.) 1869-11-09. Militärsällskapets GM (KrAB.) 1870-10-27. Inspektör för skolungdomens vapenövningar 1870. RSO 1871-05-27. Ordförande i Stockholms frivilliga skarpskytteförening. RPrRÖO3kl. 1873-08-15. RNS:tOO 1877-02-10. Major i armén 1878-12-30. Avsked med tillstånd att såsom major i armén kvarstå 1878-12-30. Överstelöjtnant i armén 1884-11-28. RCXIII:sO 1885-01-28. RNO 1887-12-01. Död ogift 1891-09-09 i Stockholm. Har utgivit flera matriklar, bland vilka märkes Matrikel över Stockholms stadsfullmäktige samt de under stadsfullmäktige lydande nämnder, verk och inrättningar med dess ledamöter och tjänstemän (1883).
 • Sofia, född 1828-10-08, död 1877-01-18 i Stockholm. Gift i Stockholm 1847-11-10 med protokollsekreteraren Carl Johan Edvard Heijkenskjöld, född 1818, död 1881.

TAB 3

August Alfred (v5, son av August Fredrik, Tab. 2), född 1822-12-28. Kadett vd Karlberg 1837-05-09. Av gången från krigsakademien 1839-10-01. Styrman i engelska handelsflottan. Kammarherre 1862-03-00. Död 1866-08-03 i Stockholm. Ägde fädernegården Vasa i Skepptuna socken, Stockholms län, som han försålde och inköpte Tollarö på Värmdön. Gift 1847-10-12 på Rörstrand vid Stockholm med stiftsjungfrun Hildegard Sofia Augusta Stråle af Ekna, född 1824-02-09 i Stockholm, död i Stockholm 1910-10-28, Adolfs Fredriks förs.,dotter av justitierådet Nils Vilhelm Stråle af Ekna, och Lovisa Regina Lagerhjelm.

Barn:

 • August Vilhelm Sidney, född 1848. Direktör. Död 1899. Se Tab. 4.
 • Alfred Gustaf Holdo, född 1849-12-10 på Vasa. Först bokhållare på Rörstrand, sedan grosshandlare i Paris. Död 1878-08-18 i Stockholm.
 • Nils Edvin Wolfgang, född 1850-11-14 på Vasa, död 1875-10-00 vid De la Goa Bay i Sydafrika.
 • Hildegard, född 1853-02-00 och död 1853-04-21 på Vasa.
 • Georg Oskar Percival, född 1855-08-16 på Vasa. Handelsagent i Stockholm. Kontorist i Reval. Direktör vid rysk-baltiska dykeribolaget i Reval. Död ogift 1920-11-23 i Stockholm (Solna förs., db).
 • Herbert Edvard Reinhold, född 1857-08-24 på Vasa. Köpman i Paris, sedermera inspektör för försäkringsaktiebolag Skandia i Stockholm. Död ogift 1901-12-06 i Stockholm och begraven på gamla kyrkogården i Malmö.
 • Hildegard Lovisa Augusta Ulrika Beata Ottilia, född 1859-10-20 på Tollarö. Stiftsjungfru. Bankbiträde i industrikreditaktiebolag i Stockholm 1884. Död 1926-04-05 i Stockholm. Gift i Stockholm 1887-12-15 med läroverksadjunkten Hjalmar Gustaf Eberhard Heijkenskjöld, född 1852, död 1918-03-19 i Stockholm, Maria förs.,.

TAB 4

August Vilhelm Sidney, (son av August Alfred, Tab. 3), född 1848-10-19 på Rörstrand. Kadett vid Karlberg 1865-01-16. Kammarpage hos änkedrottning Josefina. Utexaminerad 1867-12-20. Underlöjtnant vid flottan 1867-12-31. Löjtnant 1875-04-19. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottan utan lön 1875-04-23. Avsked 1878. Verkställande direktör i Russisch-Baltische Bergungs-Verein i Reval. RRS:tStO3kl 1888. Verkställande direktör i Kiholms aktiebolag vid Södertälje 1894-06-01. Död 1899-09-03 Kiholm. Gift 1:o 1884-10-23 i Stockholm med Amanda Maria Lindblom, född 1854-12-02, död 1889-06-20 i Reval. Gift 2:o 1891-01-08 i Reval med grevinnan Carin Adéle Pauline Stenbock, född i Reval 1872-04-03, dotter av godsägaren, greve Nikolai Paul Fromhold Pontus Stenbock, och Magda Amalie Aline von Anders.

Barn:

 • 1. Hildegard Maria Terese, född 1888-10-23 i Reval. Stiftsjungfru. Gift 1916-01-06 i Stockholm, Johannes förs., ]] med läraren vid Örebro tekniska gymnasium, ingenjören Olof Johannes Hellgren, skilda 1934-09-04, född 1891-05-24 i Ransäters socken, Värmlands län.
 • 2. Karin Magda Milé, född 1892-11-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1917. Student vid Uppsala universitet. Fil. mag. vid Uppsala universitet 1923-05-09. Gift 1935-07-29 i Arvika med arkitekten Gustaf Olov Anshelmsson Schultzberg, född 1895-12-11.
 • 2. Nikolai Mikael Adam Gerhard Sten Sidney, född 1896-04-16 på Kiholm. Tjänsteman i livförsäkringsaktiebolag Nordstjeman i Stockholm. Se Tab. 4 A.
 • 2. Brita Daisy Xenia Erika Marguerite, född 1897-06-23 på Kiholm. Stiftsjungfru. Studentexamen 1922-05-15. Student i Uppsala 1922. Fil. kand. 1924-05-28. Fil. mag. 1925-04-04. Gift 1927-08-27 i Danderyds socken med med. licentiat Sten Reuterskiöld, född 1893-12-23.

TAB 4A

Nicolai Michael Adam Gerhard Sten Sidney,, (son av August Wilhelm Sidney, tab. 4), född 1896-04-16 Kiholm, Stockholm. Tjänsteman i livförsäkringsaktiebolag Nordstjeman i Stockholm. Gift 1928-01-14 i Stockholm med Irene Dagmar Damberg, född 1902-01-21 i S:t Petersburg, dotter av ingenjören James Damberg och Ella Lange.

Barn:

 • Irene,
 • Sten Werner

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: