:

Dalman nr 1718

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Dalman nr 1718

Adlad 1720-03-02, introd. s. å. En gren adlad och adopt. 1809-06-29 enl. § 37 R. F., introd. 1811.

Dalman A171800.png

TAB 1

Henrik Larsson. (Översiktstab 1.) Kassör i amiralitetskollegium1 1650-08-21. Död1 1651-09-04. Gift 1645-11-09 i Stockholm2 Nikolai förs i Stockholm med Gertrud Göransdotter.

Barn:

 • Lars Dahlman. Bokhållare vid myntet i Stockholm 1674-07-29. Konfirm. därpå s. å. 19/11. Kamrerare vid guld- och silvermyntningen i Sverige 1675-08-28. Bokhållare i växelbanken 1681. Avsatt därifrån för brister i räkenskaperna 1682-06-01. Död 1701-07-02. Gift 1675-10-17 med Elisabet Wibling, född 1654-08-10, död 1739-04-30, dotter av justitieborgmästaren i Söderköping Herman Georgsson Wibling och Helena Henriksdotter Kruus samt kusin till landshövdingen Joakim Wibling, adlad Gripenhem, sedermera Greiffenheim.

Barn:

 • Lars Dahlman, adlad Dalman, född 1680. Landshövding. Död 1752. Se Tab. 2.
 • Olof Johan Dahlman, adlad Dalman, född 1685. Vice lagman. Död 1756. Se Tab. 12.

TAB 2

Lars Dahlman, adlad Dalman, (son av Lars Dahlman, tab 1), född 1680-05-17 (7/5) i Stockholm. Student i Lund 16993 och i Uppsala4 1702-03-21. Lektor vid Göteborgs gymnasium 1709. Sekreterare hos k. rådet, och fältmarskalken greve Magn. Stenbock 1710. Fältsekreterare vid armén i Tyskland 1712. Överauditör vid armén i Norge 1716-08-22. Generalauditörs titel 171-05-06. Adlad jämte brodern Olof Johan 1720-03-02 (introd. s. å. under nr 1718). Ledamot av sekreta utskottet 1723 samt dels aktor, dels ledamot i åtskilliga rikets ständers kommissioner. Amiralitetskammarråd 1728-05-16. Landshövding i Blekinge 1747-01-22. RNO 1748-09-26 med valspråk Laus Domino. Död 1752-01-27 i Karlskrona och begraven s. å. 30/1. 'Bevistade slaget vid Gadebusch och blev vid Tönningens övergång fången hos danskarna. Han hade jämväl varit använd i flera diplomatiska värv, såväl för biläggande av stridigheterna med Danmark som med tsar Peter I i Ryssland.' Gift 1721-03-29 i Stockholm med Brigitta Margareta Psilanderhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-12-18 i Stockholm med assistenten i justitiekollegium, kamreraren Hans Blackstadius i hans 2:a gifte, död 1720-01-08), född 1695-08-19 i Karlskrona, död där 1750-01-17, dotter av överkommissarien Johan Psilander, adlad Psilanderhielm, och Brita Bahr.

Barn:

 • Lars, född 1722-02-26, död 1736-08-02 i Fridlevstads socken Blekinge län.
 • Johan Gustaf, född 1723-09-20. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1742-09-18 på flottan och begraven s. å. 12/11 i Karlskrona.
 • Brigitta Elisabet, född 1726-11-23, död 1786-01-04 i Karlskrona. Gift där 1746-06-26 med sin moders kusin, amiralen och amiralitetsrådet Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilanderskjöld A, född 1707, död 1783.
 • En dotter, dödf. 1728 Odenslunda och begraven i Fresta kyrka s. å. 23/5.
 • Fredrik, född 1733. Kammarherre. Död 1806. Se Tab. 3

TAB 3

Fredrik, (son av Lars Dahlman, adlad Dalman, tab 2), till Flädingstorp i Vissefjärda socken Kalmar län. Född 1733-12-22 i Karlskrona. Student i Lund9 1751-01-26. Extra kanslist vid amiralitetskollegium. Sekreterare vid dockbyggnadsdeputationen 1761-09-14. Häradshövdings fullmakt 1762-04-30. Kammarherre 1769. Bodde sedan på sina gods. RVO 1799-11-16. Död 1806-12-19 på Flädingstorp. Gift 1772-12-29 i Karlskrona med sin syssling Charlotta Johanna Dorotea von Snoilsky, född 1754-07-23 i nämnda stad, död 1792-11-11 på Flädingstorp, dotter av riksrådet och konteramiralen Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Catharina von Psilander.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1774-03-10 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1832-01-16 i nämnda stad. Gift 1795-07-02 på Flädingstorp med generalmajoren Abraham Bäck i Finland, född 1742, död 1822.
 • Lars Johan, född 1776. Kammarjunkare. Död 1830. Se Tab. 4
 • Fredrik, född 1778. Överjägmästare. Död 1832. Se Tab. 11.
 • Brita Sofia, född 1779-07-19 på Flädingstorp, död ogift 1860-07-08 i Stockholm.
 • Gustaf Adolf, född 1781-03-09 på Flädingstorp. Sergeant 1785-07-09. Sekundadjutant vid Sprengtportska, sedan Danckwardtska infanteriregementet 1795-06-14. Sköt sig till döds 1797-10-24 på Flädingstorp.
 • Johanna Fredrika, född 1783-08-02 på Flädingstorp, död 1852-03-07 i Stockholm (Joh.). Gift 1805-09-19 på Flädingstorp med översten Lars Gustaf Silfverswärd, född 1760, död 1840.
 • Henrika Elisabet, född 1785-06-16 på Flädingstorp. Stiftsjungfru. Död 1842-05-09 Stjärntorp. Gift 1808-08-12 i Stockholm med majormekanikus Jonas Björkqvist, adlad och adopt. Dalman. Se vidare tab 18.

TAB 4

Lars Johan, (son av Fredrik, tab 3), född 1776-09-02 i Karlskrona. Student i Lund. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1792-11-20. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1794-03-24. Hovjunkare s. å. 2/7. Kopist i justitiekanslersexpeditionen 1795-01-17. Notarie i krigshovrätten s. å. 31/10. Avsked därifrån 1799-12-17. Kammarjunkare 1809-06-29. Död 1830-07-22 i Stockholm. Han försålde Flädingstorp till sin svåger, majormekanikus Jonas Dalman samt ägde och bebodde sedan en tid Loviseholm i Vintrosa socken Örebro län. Gift 1800-09-23 på Tegelbruket vid Kalmar med Helena Eleonora Justina von Segebaden, född 1776-06-28 i svenska Pommern, död 1869-05-17 i Stockholm, dotter av majoren och riddaren Akates Detlof von Segebaden och Vilhelmina von Platen, båda av gamla tyska adl. ätter och av samma stam, som de här i Sverige introd. ätterna von Segebaden och von Platen.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik Akates, född 1801-08-26 Flädingstorp. Student i Lund 1816. Jur. examen därst. 1818 och kansliexamen 1820. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen 1821-10-20. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i riddarhuskansliet s. å. i dec. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium s. å. i dec. Extra ordinarie kanslist i förvaltningen av sjöärendena s. å. i dec. Sekreterare hos generalamiralen, friherre Västra von Stedingk 1822-12-23–1824. Medarbetare i »Allmänna Journalen» 1824–1828. Advokatfiskal i förvaltningen av sjöärendena 1825. 1. riddarhuskanslist s. å. 16/6. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1826-05-18. Skrev riksdagsunderrättelserna i »Dagligt Allehanda» 1828–1830. Utgav månadsskriften »Mimer » 1830. Övertog ledningen av utrikesavdelningen i »Dagligt Allehanda» 1831. Medarbetare i »Svenska Medborgaren» s. å. T. f. riddarhussekreterare 1832-02-11. Redaktör för tidningen »Dagligt Allehanda» och den därmed förenade »Aftontidningen» 1833–1847. Sekreterare i riddarhusutskottet riksdagarna 1834–1866. Ledamot och ordförande i en av Storkyrkoförsen i Stockholm vald kommitté för avgivande av utlåtande i frågan om lagstiftningen för sockenstämmor i städerna 1835. T. f. kanslist i ovannämnda expedition 1836-02-29. Fullmäktig för granskningen av civilstatens pensionsinrättning 1837, 1842 och 1847. Utnämnd till nyssnämnda kanslisttjänst 1840-12-21. Ånyo redaktör för »Dagligt Allehanda» 1849. Redaktör för tidningen »Aftonposten» 1849–1850. Ledamot av direktionen över civilstatens pensionsinrättning 1851–1868. Etablerade en juridisk byrå i Stockholm 1851-03-00. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1865–1867. Avsked från riddarhuskanslisttjänsten 1866-06-28 och från kanslistbeställningen i justitierevisionen s. å. 25/9. Död barnlös 1881-02-01 i Stockholm. Framstående publicist och politisk skriftställare. Gift 1834-12-20 med Hilda Sjöborg, född 1806-02-03 i Lund, död 1883-07-14 i Stockholm, dotter av professorn vid Lunds universitet, filosofie doktorn Nils Henrik Sjöborg och Fredrika Christina Sparrsköld.
 • Emilia Charlotta, född 1802-07-01 i Algutsboda socken Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1853-09-11 i Stockholm i kolera.
 • Johan Gustaf Georg (Gösta), född 1804. Kapten. Död 1881. Se Tab. 5.
 • Sofia Lovisa Adelaide, född 1806-03-18 på Flädingstorp, död 1881-10-11 i Visby. Gift 1835-06-20 Alviken med kammarskrivaren i kammarkollegium Lars Christian Tönningh, född 1797-08-02 i Hälsingborg, död 1839-11-17 i Stockholm.
 • Carl August Edvard, född 1808-03-05 i Kalmar. Student i Lund 1824. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1828-10-00. Vice häradshövding 1833. Vice notarie i Svea hovrätt 1837. Död ogift 1838-04-03 i Stockholm.
 • Axel Ludvig Teodor, född 1810-07-26 i Karlskrona. Sjökadett på exercisfregatten Eurydice 1826. Styrman på en kronans lastdragare 1827. Extra kadett på fregatten Jarramas 1828. Jungman på ett kofferdifartyg 1829-10-00. Sekundlöjtnant vid K. M. flotta 1830-02-06. Fick 3 års permission att segla som kofferdist och avreste 1833-06-01 såsom understyrman på ett amerikanskt fartyg till Boston, dit han anlände s. å., men har sedan han därefter seglade på Montevideo icke avhörts och förmodas det att fartyget, på vilket han var, blivit krossat emot ett isberg i södra oceanen.
 • Rosalie Angelique Vilhelmina, född 1816-01-18 på Loviseholm, död 1832-07-01 Ekeberg. 'Hon är skalden B. E. Malmströms »Angelica»'.
 • Hilda Aurora Eufrosyne, född 1820-02-06 på Loviseholm. Innehade guldmedalj. GMsmafm8 1890-07-03 (eckl). Död ogift 1897-06-22 i Stockholm.

TAB 5

Johan Gustaf Georg (Gösta), (son av Lars Johan, tab 4), född 1804-10-01 på Flädingstorp. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1821-06-30. Underofficersexamen5 1822-01-11. Fänrik vid nämnda regemente 1823-01-25. Officersexamen5 s. å. 24/2. Stabsfänrik vid nämnda regemente5 1825-02-08. Fänrik vid livbeväringsregementet 1829-04-04. Löjtnant därst. 1831-02-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1835-05-25. Kapten i armén 1837-06-02. Död 1881-02-22 i Stockholm. Han ägde en tid Ekeberg i Lillkyrka socken Örebro län och sedermera Hakunge i Össebygarns socken Stockholms län samt Bedarö i Hacksta socken Uppsala län. Gift 1833-07-14 på Ekeberg med Margareta Helena Lovisa Augusta von Horn, född 1812 på nämnda egendom, död 1872-01-31 Brillinge Uppsala län, dotter av majoren Carl Henrik von Horn, och Margareta Antoinetta Uggla.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Oskar Napoleon, född 1834-04-21, död s.å. 24/4.
 • Carl Vilhelm Engelbrekt, född 1835-05-14. Student i Uppsala 1854. Kollega vid Jakobs lägre elementarläroverk i Stockholm 1872. Död ogift 1875-12-21 i Stockholm.
 • Margareta Eleonora Georgina Lovisa, född 1836-05-13 på Ekeberg. Stiftsjungfru. Död 1911-07-16 i Uppsala (Danmarks förs, Uppsala län, db). Gift 1869-05-07 i Stockholm med egendomsägaren Johan Emil Anshelm Lagerstedt, född 1827-05-07 Nontuna, död.
 • Gustaf Gottfrid Valdemar, född 1837-05-10 på Ekeberg. Student i Uppsala 1856-05-22. Kameralexamen 1857-12-14. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium. Kammarskrivare vid flottans station i Stockholm 1861-06-21. Regementsskrivare där 1874-12-03. Kanslist i civilstatens pensionsinrättning 1874-08-16. RVO 1881-12-01. Avsked från regementsskrivarebefattningen 1904-02-05. Död barnlös 1916-05-17 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift där 1874-10-31 med Emma Maria Pettersson, född 1851-04-05 i Skänninge, död 1919-10-15 i Stockholm.
 • August Artur Teodor, född 1838, död 1839-10-06.
 • Axel Viktor Emanuel, född 1839. Kommendörkapten. Död 1926. Se Tab. 6.
 • Hilda Augusta Aurora, född 1844-09-08 på Ekeberg, död ogift 1917-01-12 i Stockholm.
 • Knut Otto Ferdinand, död 1847. Grosshandlare och konsul. Död 1920. Se Tab. 7.
 • Johanna Vilhelmina Henrika (Minna), född 1852-04-13 Lida. Lärarinna. Före detta föreståndarinna för Sala elementarskola för flickor. Död 1936-03-07 å Lärarinnehemmet Ro, Lidingön. Begraven i Vaksala socken (Lidingö db nr 25).

TAB 6

Axel Viktor Emanuel, (son av Johan Gustaf Georg, tab 5), född 1839-11-16 på Ekeberg. Kadett vid Karlberg 1856-04-14. Utexaminerad 1861-12-23. Sekundlöjtnant vid flottan 1862-01-10. Löjtnant 1866-10-01. Tjänstgjorde i franska örlogsflottan 1867–1869. RFrHL 1873. Fransk konsularagent i Gävle 1874. Fördelningschef i Öregrunds lotsfördelning 1875-01-15. Lotskapten i Stockholms fördelning 1881-03-31. RSO 1882-12-01. RPrRÖO3kl 1888. Kommendörkapten av 2. graden i flottans reserv 1891-05-22. Inspektör hos lotsstyrelsen 1892-08-10. Avsked ur flottan s. d. T. f. chef för lotsavdelningen i lotsstyrelsen 1898-11-14. Avgick från sistnämnda befattning 1903-10-01. Död 1926-02-06 i Skeppsholms förs i Stockholm. Gift 1873-02-24 i staden Gustavias kyrka på S:t Barthelemy med Augusta Gabriella Robertina Ridderhierta, född 1851-05-09 i Gustavia, död 1922-06-17 i Stockholm, dotter av handlanden Carl Johan Ridderhierta, och Robertina Dintzey.

Barn:

 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1874-03-14 i Karlskrona, död s. å. 30/9 i Gävle.

TAB 7

Knut Otto Ferdinand, (son av Johan Gustaf Georg, tab 5), född 1847-07-18 Ekeberg. Student i Uppsala. Bokhållare. Grosshandlare och skeppsmäklare i Göteborg under firma August Leffler & Son. Belgisk konsul i sistnämnda stad 1892-08-19. Verkst. direktör i Förnyade ångfartygsaktiebolag Viking, ångfartygsaktiebolag Göteborg–Manchester, Poseidon och Tor, m. fl. bolag. RBLeopO. Död 1920-05-12 i Göteborg. Gift där 1880-12-03 med Ada Virginia Leffler, född 1857-09-12 i Göteborg domk. förs, död 1936-09-02 i Göteborg, Johannesbergs förs, dotter av skeppsklareraren därst. Lars August Leffler och Sofia Catharina Blidberg.

Barn:

 • Elsa Sofia Margareta, född 1881-09-12 i Göteborg,
 • Lars Gösta, född 1884. Skeppsmäklare. Se Tab. 8.
 • Otto Hugo Vilhelm, född 1885. Skeppsredare. Se Tab. 9.
 • Knut Axel Adolf Valdemar, född 1889. Skeppsmäklare. Död 1919. Se Tab. 10.

TAB 8

Lars Gösta, (son av Knut Otto Ferdinand, tab 7), född 1884-05-17 i Masthuggs förs, Göteborg. Skeppsmäklare i Göteborg. GV:sO1M. Gift 1906-04-05 i Göteborg, Oskars Fredriks med Elsa Berglund, född 1886-04-12 i Göteborg Masthuggs förs, dotter av handlanden Johan Leopold Berglund och Davida Svensson.

Barn:

 • Lars Johan Vilhelm, född 1907-02-08 i Göteborg, liksom systrarna.
 • Elsa Brigitta, född 1908-12-01 i Göteborg, Vasa förs (pastor i Vasa förs). Stiftsjungfru. Gift 1939-03-24 i Göteborg, Vasa förs (pastor i Vasa förs) (vb nr 28) med skeppsredaren i Oslo, cand. jur. Erling Herwich Mathiesen, född 1908-06-17
 • Ingrid Margareta, född 1910-03-30 i Vasa förs, Göteborg. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Gift 1932-12-19 i Göteborg med disponenten Evald Fritiof Martin Berggren, född 1889-07-14

TAB 9

Otto Hugo Vilhelm, (son av Knut Otto Ferdinand, tab 7), född 1885-10-29 i Göteborg. Reservunderlöjtnant vid flottan 1908-10-09. Löjtnant därst. 1916-09-12. Sjökapten. Skeppsredare. Gift 1915-04-20 Göteborg, domk. med Astrid Märta Tyra Aurora Hjelm, född 1890-08-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm

Barn:

 • Kerstin Margareta, född 1916-06-10 i Göteborg, Vasa förs. Stiftsjungfru.
 • Björn Vilhelm, född 1918-02-04 i Göteborg.
 • Knut Axel Henrik, född 1919-08-18 i Göteborg.
 • Jan Fredrik, född 1921-02-23 i Askims förs, Göt. o. B.
 • Gustaf Wilhelm, född 1923-07-24 i Göteborg.
 • Lars Henrik, född 1925-05-30 i Göteborg.
 • Olof Arthur, född 1929-12-12 i Göteborg.

TAB 10

Knut Axel Adolf Valdemar, (son av Knut Otto Ferdinand, tab 7), född 1889-06-23 i Göteborg. Skeppsmäklare därst. Verkst. direktör för August Lettler & Sons nya aktiebolag. Död 1919-09-25 i nämnda stad. Gift 1917-01-10 i Stockholm med Carin Ragnhild Söderberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1926-04-12 med löjtnanten vid Fortifikationen, fd kapten, Sven Curman, född 1892-06-29) född 1895-02-20 i Stockholm Maria förs i Stockholm, dotter av grosshandlaren Per Johan Söderberg och Agnes Jenny Ragnhild Solia Carlson.

Barn:

 • Ragna Hilda Angelika, född 1919-01-18 i Göteborg

TAB 11

Fredrik, (son av Fredrik, tab 3), född 1778-02-26 Flädingstorp. Fortifikationsexamen6 1798-09-10. Sergeant vid fortifikationen s. å. 26/9. Kornett vid adelsfaneregementet s. å. 20/12. Kommenderad till tjänstgöring vid Kalmar lantvärnsbataljon6 1808-05-24. Avsked 1810-02-20. Överjägmästares titel 1818-05-11. Död 1832-10-04 på Flädingstorp. Gift 1807-03-30 med Elisabet Sofia Påhlman, född 1782-09-19 på Strättö i Ryssby socken Kronobergs län, död 1834-04-09, dotter av kaptenen Johan Magnus Påhlman, och Margareta Helena Stålhammar.

Barn:

 • Fredrika Margareta Charlotta, född 1814-05-17 Stjärntorp, död 1878-04-11 i Kalmar. Gift 1839-09-24 med lektorn vid Kalmar gymnasium, filosofie doktorn Daniel Aurelius, född 1797-02-03 på Källingemöre komministerboställe i Köpings socken på Öland, död 1849-05-03 i Kalmar.
 • Otto Fredrik, född 1815-11-07 på Stjärntorp. Bruksbokhållare vid Bjurbäcken i Lungsunds socken Värmlands län 1839. Auktionsföreståndare i Karlstad 1847–1850. Biträde åt kamreraren vid Värmlands provinsialbank 1851–1853. Bokhållare i samma bank 1854–1856. Kamrer 1857–1867. Revisor 1868–1870. Kamrer i aktiebolag Stockholms folkbank 1871 och i Vänersborgs banks avdelning i Lidköping 1872–1878. Död 1901-01-31 i Karlstad. Han ägde 1841–1843 en fjärdedel i Helgebodators bruk i Eda socken Värmlands län.

TAB 12

Olof Johan Dahlman, adlad Dalman, (son av Lars Dahlman, tab 1), till Hinseberg i Näsby socken Örebro län. Född 1685-01-30 i Stockholm. Student i Uppsala. Landskanslist i Göteborg 1704. Kammarskrivare i kammarkollegium 1706. Auditör vid Älvsborgs regemente 1710-05-00. Regementsauditör5 1711-07-20. Konfirm.fullm. 1716-07-17. Assessor i Svea hovrätt 1718-09-06. Återgick efter omorganisationen av justitiestaten till sin förra beställning 1719-04-22. Adlad 1720-03-02 jämte brodern Lars (introd. s. å. under nr 1718). Vice lagman i Västmanland 1722. Avsked. Död 1756-04-17 på Hinseberg. Gift 1723-10-24 i Stockholm med Maria Elisabet Löfman, född 1704-05-10 på Malingsbo bruk i likan. socken Kopparbergs län, död 1778-11-27 på Hinseberg, dotter av brukspatronen Peter Andersson Löfman och Magdalena Robson.

Barn:

 • Magdalena, född 1725-02-24 i Stockholm, död 1734-12-12.
 • Johan Fredrik, född 1726. Major. Död 1809. Se Tab. 13
 • Gustaf, född 1728-05-29, död 1734-12-05.
 • Lars Reinhold, född 1734-06-10 på Hinseberg. Student i Uppsala4 1751-02-27. Kadett vid artilleriet 1753-08-00. Styckjunkare därst. 1756-12-06. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1757-11-04. RSO 1760-04-28. Löjtnant vid artilleriet i Göteborg 1765-06-17. Kapten 1774-03-23. Major vid artilleriet på Gotland 1778-04-29. Överstelöjtnants avsked 1785-12-14. Vice landshövding på Gotland 1784-07-24. Direktör vid arméns pensionskassa. Fullmäktig i järnkontoret 1793. Död barnlös 1809-07-09 i Stockholm. Gift 1767-02-24 Falkenå med sin kusin Elisabet Lagerhjelm, född 1737-02-07, död 1811-07-01 i Stockholm, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Catharina Beata Löfman.
 • Carl Gustaf, född 1735. Löjtnant. Död 1792. Se Tab. 15
 • Jakob Vilhelm, född 1738. Bergmästare. Död 1813. Se Tab. 16.

TAB 13

Johan Fredrik, (son av Olof Johan Dahlman, adlad Dalman, tab 12), född 1726-05-31 på Hinseberg. Var konduktör vid fortifikationen 17475. Ämnessven i vetenskapsakademien s. å. 24/10. Student i Uppsala4 1751-02-27. Transp. till amiralitetet 1752. Löjtnant därst. s. å. 5/3. Kaptenlöjtnant 1755-10-04. Major. Avsked. Död 1809-06-09 i Neu-Wied vid Rhenströmmen, dit han 1786 med fru och barn utflyttade för att ingå i Herrnhutiska brödraförsen i Tyskland. Gift 1773-05-11 i Karlskrona med sin kusins dotter (friherrinnan) Laurentia Margareta Psilanderskjöld, född 1747-05-31 i nämnda stad, död 1796-11-20 på Glasbruket vid Neu-Wied, dotter av amiralen och amiralitetsrådet Nils Psilander, adlad (och friherre) Psilanderskjöld A, och Brigitta Elisabet Dalman.

Barn:

 • Jan Niklas, född 1774. Lärare. Död 1854. Se Tab. 14
 • Magdalena Elisabet, född 1776-12-17 i Karlskrona, död 1848 i Graudenfrey. Gift 1801 med godsägaren, justizrat Ernst Ludvig von Haxthausen, född 1757, död 1828.
 • Gustaf Henrik, född 1779-08-27. Sändes 1799 till Nordamerika och blev lärare i en herrnhutisk undervisningsanstalt i Salem i Nord-Karolina till år 1806. Skickades 1810 till Stockholm såsom 2. lärare på brödrasalen. Studerade sedan i Uppsala4. Återreste 1824 till Nordamerika. Död 1830 i Coopertown därst. Han har utgivit en översättning av Davids Psaltare och författat en s. k. Inledning till världskunskap.
 • Brita Maria, född 1782-01-07, död 1816. Gift 1810 med handlanden i Astrakan Leonard de Moos, född 1775.
 • Regina Fredrika Laurentia, född 1784-05-09, död 1814 i Kaltenbriesnitz. Gift 1810 med sin systers styvson, godsägaren i Schlesien, Georg von Haxthausen född 1784.

TAB 14

Jan Niklas, (son av Johan Fredrik, tab 13), född 1774-08-07 i Karlskrona. Lärare i en pension i Neu-Wied 1800–1810. Död 1854. Gift med Erdmuth Benique de Kölbing, född 1785 i Hermeruth, död 1861 i Lauban, dotter av godsägaren Johan Fredrik Vilhelm de Kölbing.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1818, död s. å.
 • Erdmuth Laurentia, född 1822, död 1870-06-24 i Nisky. Gift 1850 med köpmannen därst. Julius Teodor Marx, född 1817.

TAB 15

Carl Gustaf, (son av Olof Johan Dahlman, adlad Dalman, tab 12), född 1735-09-12 på Hinseberg. Student i Uppsala4 1751-02-27. Extra ordinarie tjänsteman vid amiralitetskammarstaten. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1792-03-09 på Gammalstorps säteri i Forsby socken Skaraborgs län. Gift 1765-09-24 Åttersrud med Margareta Nordberg, född 1747-03-15 i Nysunds socken Värmlands län7, död 1803-06-03 på Gammalstorp, dotter av vice häradshövdingen och brukspatronen Peter Gustaf Nordberg och hans 1:a hustru Brita Eleonora Grund.

Barn:

 • Johan Gustaf, till Gammalstorp. Född 1766-11-05 på Västantorp vid Lindesberg. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1783-07-08. Kornett därst. 1785-09-27. Avsked 1796-05-29. Befanns 1825-02-09 mördad i sin säng.

TAB 16

Jakob Vilhelm, (son av Olof Johan Dahlman, adlad Dalman, tab 12), född 1738-01-29 på Hinseberg. Student i Uppsala4 1751-02-27. Bergsexamen 1754. Auskultant i bergskollegium s. å. 4/11. Extra ordinarie notarie 1759-10-18. Geschworner i Sala 1761-11-10. Geschworner i Värmland 1766-10-02. Avsked 1781-04-06. Bergmästares titel s, å. 2/5. Död 1813-06-03 Ro [Ab]. Gift 1:o 1786-10-22 på Lesjöfors i Rämens socken Värmlands län med Maria Ulrika Mullberg, född 1767-07-10, död 1800-02-01 på Ro, dotter av brukspatronen Johan Vilhelm Mullberg och Lisa Lundgren. Gift 2:o 1800-08-17 på Ro med Johanna Elisabet König, född 1766-11-03 i Hamburg, död 1845-12-06 på Grimmestorp i Härja socken Skaraborgs län, dotter av superkargören Henrik König, och hans 2:a fru Petronella Amalia Vilhelmina Hedtling.

Barn:

 • 1. Johan Vilhelm, född 1787-11-04 på Hinseberg. Uppfostrad vid institutet Kristiansfeld i Schleswig. Student i Lund 1803. Jur. examen därst. 1805. Prom. med. doktor i Uppsala 1817-06-16. Bibliotekarie 1818-11-11 och zoologisk intendent vid vetenskapsakademien 1820. Adjunkt vid Karolinska institutet i Stockholm 1819-04-19. LVA 1821-04-18. Professors fullmakt 1823-10-10. Professor i botanik och naturalhistoria vid samma institut 1827. Död ogift 1828-07-12 i Stockholm. Han var en framstående naturforskare och entomolog, över vilken vetenskapsakademien 1860 lät slå medalj [SB].
 • 1. Lars Reinhold Nils, född 1789. Possessionat. Död 1858. Se Tab. 17.
 • 1. Maria Elisabet, född 1790-09-21 på Hinseberg. Stiftsjungfru. Död 1864 på Grimmestorp. Gift 1806-11-01 på Ro med sin styvkusin, kammarjunkaren Carl Gustaf König, född 1764, död 1852.
 • 1. Christina Regina Ulrika, född 1794-07-05 på Ro. Stiftsjungfru. Död 1870-01-18 Borrud. Gift 1815-01-04 i Filipstad med bruksägaren på Borrud Georg Camitz, född 1788-09-27 i Närke, död 1868-01-30 på Borrud.

TAB 17

Lars Reinhold Nils, (son av Jakob Vilhelm, tab 16), född 1789-07-16 på Hinseberg. Ägde Katrineberg i Mellby socken Skaraborgs län. Död där 1858-08-05. Gift 1816-04-20 på Katrineberg med stiftsjungfrun Eva Maria Kafle, född 1787-04-20 Röl, död 1860-01-03 på Katrineberg, dotter av ryttmästaren Erland Kafle, och hans 1:a fru Ingela Johanna Kjerrulf död von Wolffen, nr 2074.

Barn:

 • Lars Vilhelm Erland, född 1817-03-08 Ro. Volontär vid Västgötadals regemente 1835-05-18. Furir därst. 1837-05-08. Underofficer vid pionjärkåren 1838-11-08. Bataljonsadjutant vid Närkes regemente 1839-03-21. Fanjunkare därst. Avsked 1843-01-13. Agronom och lärare vid Gungvala lantbruksskola i Asarums socken Blekinge län. Död 1875-08-21 i Lund.
 • Eva Maria Ulrika, född 1818-04-21, död 1819-07-11 på Ro.
 • Johanna Lovisa (Jenna), född 1820-07-21 på Ro, död ogift 1915-05-10 i Lidköping.
 • Christina Charlotta, född 1825-02-14 på Äleberg i Råda socken Skaraborgs län, död.

Den adopterade ättegrenen.


TAB 18

Zachris. Bonde i Västernorrland.

Barn:

 • Olof Zachrisson. Borgare i Sundsvall i slutet av 1600-talet.

Barn:

 • Jonas Björkqvist. Borgare i Sundsvall 1726.

Barn:

 • Olof Björkqvist, född 1733. Hökare och grosshandlare samt rådman i Sundsvall. Fick borgmästares fullmakt 1789. Riksdagsman s. å. Död 1805-01-28 i nämnda stad[10]. Gift med Anna Öberg.

Barn:

 • Jonas Björkqvist, adlad och adopt. Dalman, född 1767-07-31 i Sundsvall. Kadett vid amiralitetet 1789. Fänrik därst. 1790. Löjtnant 1801. Kaptenmekanikus vid örlogsflottan. Avsked 1808 med titel av majormekanikus. Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R.F. och adopt. på sin svärfaders adl. namn och nummer 1811-05-18. Död 1845-07-20 Stjärntorp. Han var med i flera sjöträffningar, bland annat i slaget vid Öland 1789-07-26. Köpte Flädingstorp i Vissefjärda socken Kalmar län av sin svärfader. Gift 1808-08-12 i Stockholm med stiftsjungfrun Henrika Elisabet Dalman. Se vidare tab 3.

Barn:

 • Olof Fredrik, född 1809. Adelsman vid faderns död 1845. Bergsfogde. Postmästare. Död 1893. Se Tab. 19.
 • Gustaf Johan Henrik, född 1812-03-02 i Karlskrona. Tulluppsyningsman vid Figeholm. Tullinspektor därst. 1843-02-27. Död ogift 1847-12-26 i Figeholms köping.
 • Anna Charlotta, född 1814-03-13, i 1818-09-18 i Karlskrona.
 • Carl'' Teodor, född 1816. Förvaltare. Död 1895. Se Tab. 20.
 • John Edvard, 1818-01-11 i Karlskrona. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1836-10-25. 2. konstapel därst. 1837-10-15. 1. konstapelsexamen s. å. 7/4. 1. konstapel s. å. 1/12. Sergeant 1838-07-21. Officersexamen 1839-12-18. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841-09-11. Död ogift 1847-02-03 i Visby [Wg].
 • Axel Conrad, född 1819-08-16 Kollinge, död där 1828-05-30.

TAB 19

Olof Fredrik, (son av Jonas Björkqvist, adlad och adopt. Dalman, tab 17), adelsman vid faderns död 1845, född 1809-11-05 i Karlskrona. Bruksförvaltare på Bjurbäcken i Lungsunds socken Värmlands län 1839. Konstit. Bergsfogde i Gamla Norbergs bergslag8 1851-08-25. Avsked 1854-11-21 med pension på indragningsstat8. Postexpeditör i Norberg 1855-08-23. Postmästare därst. 1862-03-15. Avsked ur postverkets tjänst 1888-03-28. Död 1893-03-05 i Norberg. Gift 1:o 1840-08-30 i Gävle med Gustava Elisabet Matilda Garberg, från vilken han 1853-04-26 blev skild, född 1816-04-26 i Gävle Tref förs, dotter av grosshandlaren Anton Fredrik Garberg och Gustava Ennes. Gift 2:o 1856-09-20 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken Västmanlands län med Hilma Lovisa Timm, född 1829-05-12 på nämnda bruk ]], död 1870-05-19 i Norberg, dotter av bruksägaren Gabriel Casper Timm och Lovisa Matilda Nettelbladt.

Barn:

 • 1. Antonia Gustava Elisabet, född 1841-09-04, död s. å. 6/9.
 • 2. Carl Gabriel Paul, adelsman efter faderns död 1893, född 1857-07-15 i Norberg, liksom systrarna. Postskrivare i Sala 1873 och i Norberg. Extra ordinarie postexpeditör 1875-02-19. Extra biträde i Sundsvall 1883-04-19. Postexpeditör 1887-12-22. Avsked 1924. Död 1935-11-25 i Norbergs förs, Västm. (minb. nr 85).
 • 2. Hilma Henrietta Lovisa, född 1858-09-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1916-03-31 i Norberg.
 • 2. Matilda Agnes Hildegard Aurora Charlotta, född 1860-09-03. Stiftsjungfru.

TAB 20

Carl Teodor, (son av Jonas Björkqvist, adlad och adopt. Dalman, tab 18), född 1816-03-14 i Karlskrona. Bokhållare vid Fågelfors bruk i Högsby socken Kalmar län 1833 och vid Åminne bruk i Kärda socken Jönköpings län 1834. Bokhållare vid Johansbergs kolgruvor 1835. Inspektor vid Fredriksbergs gruvor 1836. Förvaltare vid Åmmebergs bruk 1838 och på egendomen Dalmark, alla i Hammars socken Örebro län 1849. Förvaltare vid Björndammens masugn, Stålboga bruk och Ekensholm, alla i Dunkers socken Södermanlands län 1852 och på Östra Hedmora i Ärila socken Södermanlands län 1875. Erhöll vid sin principal brukspatronen G. Bernhardts död 1880-04-01 mtl Ekeby i Dunkers socken. Död 1895-10-20 Ribbingelund. Gift 1850-06-23 i Hammars socken Örebro län med Maria Carolina Vilhelmina Strandberg, född 1819-09-21 i Stigtomta socken Södermanlands län, död 1866-12-10 på Björndammen, dotter av kyrkoherden i Hammars pastorat av Strängnäs stift, teol. och filosofie doktorn Olof Strandberg och hans 1:a fru Christina Maria Berg.

Barn:

 • Johan Teodor, född 1851-09-16, död 1852-04-12.
 • Johan Fredrik Teodor, född 1853, död 1855-12-21.
 • Alma Maria Elisabet, född 1855-02-16, död 1856-01-16.
 • Carl Otto, född 1857-12-09. Arbetare. Död 1887-03-30 på Ribbingelund.
 • Märta Sofia Maria Antonia, född 1861-09-17 på Björndammen. Död 1930-03-17 i Stockholm (S:t Matteus db nr 116). Begraven i Brännkyrka förs därst. Gift 1882-09-17 på Ribbingelund m. godsägaren Olof Algot Engström, född 1854-02-12 i Brännkyrka socken Stockholms län, död 1917-05-27 i Uppsala.

Källor

1Zf. 2Wn. 3Sgn. 4Um. 5KrAB. 6Sj. 7A. Noreen, Släkten Noreen. 8Ab. 9At (P.). 10Ahnlund, Sundsvalls historia, D 2 (1921) s. 78.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: