:

Transehe von Roseneck nr 296

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Transehe von Roseneck nr 296 †

Adlad 1641-10-09, introd. 1642. Utdöd 1710-05-09.

Från Joakim Transehe von Rosenecks tre bröder Henrik, Herman och Valerius Transehe, vilken sistnämnde såsom generalauditör vid svenska armén i Livland blev adlad 1663-09-23, men ej introd.1, fortlever släkten ännu i Östersjöprovinserna.


1SK. 2von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (l885). 3Af. 4Um. 5SH, liber caus, vol. 110, p. 3 (OA). 6Ka, köpegodsakt 263 (OA.). 7KrA, Adelns rusttjänstlängder (OA). 8Olands härads dombok (OA). 9Ka, reduktionskollegii akt ang. Transehe.

 • Joakim Transehe. Gift med Margareta von Buchholtz.

Barn:

 • Valerius Transehe.

Barn:

 • Elias Transehe. Kom från spanska Nederländerna för inkvisitionens skull och nedsatte sig i lemsalska gebietet i Livland. Major i polsk tjänst. Gift med Anna Maria von Göbel.

Barn:

 • Gerhard Transehe. Kyrkoherde i Schrunden i Kurland. Hertig Jakobs av Kurland sekreta hovråd och konsistorialråd samt senior ministerii. Han blev uppfostrad av Georg Wolde, som lät honom studera och resa med sina söner. Gift 1:o med Ottilia von Pyhl. Gift 2:o med Anna Sofia von Pfeil av preussisk adel, dotter av markgreve Albrekts av Preussen råd och legat till Polen och kejsaren Valerius von Pfeil och hans fru, född Wiekirkon.

Barn:

 • Joakim Transehe, adlad Transehe von Roseneck, till Kroppenhof i Kokenhusens socken i Livland, som han köpte 1641 och å vilket han erhöll drottning Christinas konfirmation 16532, samt Bålsta och Eke, vilka han köpte av kronan3 1641-12-15, Råby, köpt av kronan3 1646-01-10, och Torkarby, som han erhöll i förläning3 1647-01-31, alla i Vaksala socken, Uppsala län. Född 1589-09-09 i Kurland. Kanslist hos brandenburgska residenten i staden Bayreuth i Franken 1612. Sekreterare på densammes beskickning till riksdagen i Warschau. Geheimeråd hos hertig Julius Ernst i Braunschweig 1619. Gick 1627 i dansk tjänst. Hovråd i Sverige och tillika svensk resident vid brandenburgska hovet 1631-05-06. Hovråd i Pommern. Svenskt geheimehovråd 1638-08-27. Adlad 1641-10-09 (introd. 1642 under nr 269, vilket nr sedan ändrats till 296). Vice president i wismarska tribunalet, vilket ämbete han dock undanbad sig. Död 1673-12-06 på Eke och begraven i Vaksala kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han blev år 1643 skickad i en angelägen kommission med greve Gustaf af Wasaborg till Berlin.' Gift 1:o 1623-05-26 med Anna von Loije, av en adlig ätt från Brabant, död i barnsäng 1624-11-18. Gift 2:o 1632 i Berlin med Magdalena Roseneck, född 1615-12-07, död 1675-06-20, dotter av brandenburgska hovrådet Jakob Filip Roseneck och Magdalena Gilgin.

Barn:

 • 1. Johan Jost, född 1624. Student i Uppsala4 1639-11-08. Fänrik vid Södermanlands regemente 1643. Lämnade regementet 1648. Död ogift före fadern.9
 • 2. Joakim Henrik, född 1633-05-30 i Berlin. Student i Uppsala4 1652-11-12. Häradshövding. Död ogift 1688-02-25 på Eke och begraven i Vaksala kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 2. Gustaf Adolf, till Eke, Bålsta och Råby. Född 1634. Assessor. Död barnlös 1710-05-09 i Tuna socken, Uppsala län och slöt ätten på svärdssidan. Gift 16898 med Margareta Magdalena Rudbeckia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720-10-25 i Tuna socken med majoren Daniel Bildstein, född 1676, död 1749-07-06 i Vaksala socken, broder till generalmajoren Carl Bildsten, friherre Bildstein), född 1671, begraven 1757-03-25 i Vaksala socken, dotter av biskopen i Västerås Nils Rudbeckius, broder till assessorn Paul Rudbeckius, adlad Rudebeck, och hans 3:e fru Margareta Laurelia.
 • 2. Magdalena Catharina, död före 1709. Gift 1:o 1654-08-15 i Stockholm5 med sin svägerskas morbroder, majoren Lars Laurelius, adlad Lagersköld, född 162(3), död 1657. Gift 2:o med majoren och kommendanten i Kristianopel Anders Sigfridsson Våghals, adlad Granatlo 1661-11-06, men ej introd., född 1610, död 1673. Gift 3:o med överstelöjtnanten Casper Goes, natural. Goes, nr 812, född 1632, död 1677. Gift 4:o 1689-12-28 på Eke med överkrigskommissarien Henrik Schultz, adlad Örnfelt, i hans 2:a gifte, född 1633, död 1684.
 • 2. Johan Fredrik, döpt 1639-08-14 i Stockholm, Tyska förs. Fänrik vid bergsregementet 1656-07-14. Löjtnant därst. 1658-10-09. Regementskvartermästare 1659. Sannolikt död ung och ogift.
 • 2. Anna Catharina, döpt 1642-10-17 i Stockholm, Tyska förs., levde 1709. Gift 1:o med kaptenen Christoffer Djurfelt, död 1681. Gift 2:o, enl. k. tillstånd 1682-12-11, med majoren vid adelns fördubblade rusttjänst Johan Wrång. Gift 3:o med6 kaptenen Carl Christersson Svinhufvud af Qvalstad, i hans 3:e gifte.
 • 2. Helena, döpt 1644-03-25 i Stockholm Tyska förs.
 • 2. Christina Cecilia, levde 1698, men var död 1709.6 Gift 1679-06-09 på Eke7 med riksantikvarien Johan Hindersson, adlad Axehielm, i hans 2:a gifte, född 1608, död 1692.
 • 2. Christina Eleonora, levde8 1710-02-15. Gift efter 16769 med kaptenen Gerhard Lilliecrantz, född 1640, död 1712.
 • 2. Margareta Hedvig, döpt 1651-04-01 i Stockholm Tyska förs., död före 1709.6 Gift före 1676 med kaptenen N. N. Grönskog.9

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: