:

Oljeqvist nr 331

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Oljeqvist nr 331
Vapensköld för adliga ätten Oljeqvist nr 331

Adlig

Adlad 1645-09-04, † 1740-05-18.

Utredning pågår hela tiden om eventuellt ännu levande ättlingar som antas vara utomäktenskapliga barn till antingen Johan f. 1637, Gustav f. 1638 eller till Carl f. 1652 som var trolovad vid sin död. Sonen Johan flyttade redan som 20-åring till Hamburg i Tyskland och det försvårar möjligheterna att finna uppgifter om hans leverne. En liten blänkare kan göras i att en yngling vid namn Petter Olivenqvist, även kallad Oljeqvist i litteraturen († 16 juni 1682 i Klara/A) dök upp som lärling hos bildhuggaren Georg Baselaque som anlände år 1665 från Hamburg. Sonen Johan försvann redan 1658 till Tyskland och blev kanik där och har inte kunnat spårats i några källor. Sonen Gustav gjorde flera längre resor utomlands vilket försvårar utredningen. Sonen Carls trolovade, Christina Danckwardt-Lillieström, har spårats först sex år efter Carls död, då hon gifte sig med en Anders Rosendal och flyttade till Helsingfors. Om hon hade med sig några barn i sitt giftemål med Rosendal är hittills okänt. Se Tab. 1 B och Se Tab. 1 C

TAB 1

Johannes Matthiae - Kristina - Karl Gustav
Johannes Matthiae ett kopparstick
Johannes Matthiae
Ur biskop Johannes Matthiaes likpredikan s.38
Ur biskop Johannes Matthiaes dagbok

Johannes Matthiae född 1592-12-29 i Västra Husby, † 1670-02-17 i Strängnäs. Hans äldre bror, kyrkoherden i Norrköping Hans Matthiae, skrev sig Johannes Matthiae Gothus och så var det även i all tryckt litteratur. Därför har förväxlingar skett beträffande bröderna i just namntillägget Gothus. Son till kyrkoherden i Västra Husby Mattias Petri Upplänning och Anna Danielsdotter Grubbe. Student i Uppsala 1609, 1610-10-24 och 1611, disp. pro gradu 1617, filosofie mag. 1617-07-03. Utrikes resor och studier vid universitetet i Giessen sommaren 1618 till 1620-05 och disputerade där år 1621 för teol. prof. Johannes Steuber. Informator för sin släktings kommissarien Grönbergers tvenne söner år 1620. Poeseos professor vid Uppsala akademi s. å. Ånyo utrikes resor 1621 juli–1625 sept. 1. Teol. professor 1625 vid det av adeln upprättade gymnasium illustre Riddarhuset. Hovpredikant hos konung Gustaf II Adolf 1629. Drottning Christinas preceptor och överhovpredikant 1635-08-27. Teol. doktor i Uppsala 1640-06-22. Biskop i Strängnäs stift 1643-11. Tillträdde ämbetet 1644-06-01. Gift 1:o 1634-11-23 på Stockholms slott med Katarina Nilsdotter Bohm född 1619 † 1656-11-04 i barnsäng. Dotter till kamreren vid kammarkollegium Nils Olofsson Bohm och Karin Pedersdotter. Med henne fick han 13 barn. Gift 2:o 1659-12-14 med Beata Nilsdotter Lillieram till Agnhammar och Långbro, † i mars 1683 och begravd i Riddarholmskyrkan, i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte 1641 med drottning Kristinas kammarherre David Stuart. Dotter till hovkansler doktor Nikolaus Chesnecopherus till Långbro, Agnhammar och Lund och Marta Anckar. Fru Beata Lillieram blev i en tvist om hennes adelskap med sin styvmåg Gustaf Adolf Clodt den 11 december 1658 av Svea Hovrätt förklarad ofrälse, men hon och hennes systrar fick den 15 september 1660 konungens stadsfästelse på deras adelskap, men blev ej introducerad.

Barn:

 • Christina Johansdotter född 1636-02-14 i hovförsamlingen, † 1636-07-20 av svår bröstsjuka. När klockan var tolv på dagen föddes min kära dotter och första barn Christina. Gud låte henne tillväxa och upptuktat vara i en sann gudsfruktan och alla kristeliga dygder. Torsdagen därefter som var den 18 februari blev hon döpt härsammastädes uti Stockholm på slottet, av M. Jacobo Tankio hennes kungl höghet änke drottningens hovpredikant. Dopvittnen var Drottning Maria Eleonora, änke Drottningen, drottning Christina, blifvande drottningen, fröken Christina Pfaltz grefwinna, riks drotzen herr Gabriel Göstafsson Oxenstierna, riks marseten skrifvare Jacob de la Gardie, riks admiral herr Carl Carlsson Skilderhielm, riks rådh herr Johan Skytte, vice-president i hofretten herr Carl Horn, hof-canzlern herr Johan Salvius, secr. Nils Nilsson, Jacob Barchman, Lorentz Hartman, hofmästarinnan fru Elisabeth Gyllenstierna, riks skattemästaren fru Anna Banér, cammar jungfru , jungfr. Brita Gyllenstierna, jungfru Kerstin Boosdotter, hofjungfru, jungfru Kirstin Curk, jungfru Margareta Oxehufvud, Peder Rosenskiöldz hustru Catharina, Michel ...hustru Christina Barcsman. Denna min kära dotter Christina levde en kort tid här i världen. Ty när hon var fjorton veckor blev hon sjuk men en häftig bröstsjuka därmed hon kämpade några veckor, till dess hon saligen och saktmodigen avsomnade i herranom den 20 juni år 1636 när klockan var mot fyra på aftonen. Hon blev sedan den 23 juni hederligen begraven uti Strängnäs kyrka. M. Stephano Gallio hovpredikant gjorde likcermonin? .......(latin). Gud förlöse denna min salig lilla dotter en fröjdefull uppståndelse uppå ....yttersta dagen.
 • Johan Johansson Oljeqvist född 1637-04-11 i hovförsamlingen, † ogift i Hamburg/Paris/Amsterdam? Barnlös? Den 11 april som tredje dag påsk litet före fyra slag om dagen föddes min kära son Johannes. Guds allsmäktig låt honom leva och tillväxa i ålder och nåd både för Gud och människor. Fredagen därefteter som var den 14 april blev han genom ...5 döpelsens sakramente intagen uti Guds församling uti slottskyrkan av M. Stephano Gallio hovpredikant. Dopvittnen var Hertig Carl Gustaf pfalztzgrefve till Rhen, Svea Rikes rådh och cammar rådh herr Åke Axelsson, Svea Rikes rådhs och riks marsalk herr Axel Banér, H.h Majt:s hofmästare herr Gustaf Horn, kammarherre Christian Carlsson Oxenstierna, hofjunker Lorentz von der Lind, rådman i Stockholm Hans Hansson, secr. i Jönköpings hofrätt Lars Bohm, feldtherren Jacob de la Gardie i Stockholm, grefwinna till Wisingsborg fru Ebba Brahe, herr Lars Sparres fru Märta Banér, hofjungfru, jungfru Kristina Gyllenstierna, jungfru Margareta Sefrding, sahlig doctor Jonas Botvidis hustru Karin Nilsdotter, secr. i krigsretten Johan Nilssons hustru Brita. I litteraturen om Johan Oljeqvist förekommer flera olika datum då han skulle avlidit. Johannes Mollerus intygar i sina artiklar "Hypomnen ad Scheff" s 428 och i "Cimbria Literata" T II s 600 att han intill år 1667 skulle varit kanik i Hamburg. I det franska uppslagsverket "Nouvelle biographie générale" Vol. 38 s 615 framgår att Johan O. var kanik i Hamburg år 1658 och avlidit 1667. Verket hänvisar till boken Cimbria Literata och Gezelius biografiska Lexikon vol. Dock framgår att i Gezelius bok s 220-221 att Johan O. skulle rest från Tyskland till Frankrike och "där lämnat det timmeliga i sina bästa år 1661. Han skrev Historia Regis Caroli Gustavi, som trycktes i Strängnäs 1661 sedan Johan O. hade avlidit redan 1658". Följande uppgifter kan anses som bekräftade med undantag på exakta datum: I Hagströms Strängnäs stifts herdaminne avsnitt biskop Johannes Matthiae s62 står: "Johannes född 11 april 1637, blev student i Uppsala 1653 och blev hovjunkare hos drottning Kristina. Efter studier utomlands med kungligt stipendium blev han kanonicus i Hamburg. Studier och inskriven 1655-07-12 vid universitetet i Helmstedt (se universitetsmatrikel), och bodde i samma stad hos Georg Calixtus före hans död 1656-03-19. Detta är skrivet i ett brev daterat 1658 till fadern Johannes Matthiae. Han arbetade med Georg Calixtus synkretism och stödde fadern i dennes arbete för ett närmande mellan de protestantiska kyrkorna. Enligt en bok på nederländska, "De betrekkingen tusschen Schweden en de Nederlanden op het gebeid van letteren en wetenschap", av författaren Ewert Wrangel kan man på s.241 läsa: "Johan, Gustaf och Nils Ollieqvist fortsatte fram till mitten av juni 1660 i Leiden...". Man kan läsa ur dagboken efter fadern att han och bröderna erhållit studiepengar av drottning Kristina. Han har skrivit en bok och brev till sin far på latin. Det finns dokument som styrker att Johan Oljeqvist med säkerhet vistades på Gripsholms slott i februari 1658. Ur boken "Sveriges sköna litteratur...vol.3, s.326 kan man läsa: "Historia Caroli Gustavi, skriven av Johan Oljeqvist, då han vistades i Oxford..." Hans vidare öden och leverne är helt okända utöver den litteratur som hittills påträffats om honom.
 • Gustav Johansson Oljeqvist född 1638-04-28 i hovförsamlingen, † ogift 1700-05-03 på Janslunda gård, Överselö sn. Kanslistjunkare 1665, bancokommissarie år 1689, rysk diplomat och sändebud. Den 28 april lite före fyra slag om dagen föddes min kära son Gustaf. Guds allsmäktig välsigne och bevara honom och låte honom tillväxa i herrans fruktan och alla lovliga dygder. Den 1 maj därefter på Philippi Jacobi dag blev han uppå slottet genom döpelsen incorporerat i guds församling av hovpredikant M. Stephano Gallio. Och voro vittnen till hans döpelse ...uti egna personer rikskanslern Axel Oxenstierna, riksråd, amiralen och överståthållaren Clas Flemming,riksråd och amiral Erich Ryning, guvernören i Livland Bengt Oxenstierna, överste Göstaf Göstafsson, kammarherre Göstaf Gabrielsson Oxenstierna,secr. status och ståthållaren på Stockholms slott Lars Grubbe, räntemästare Erich Ersson,kamrer förvand Bengt Hansson, drottning Christina, pfalzgrevinnan fru Catharina, kammarjungru Brita Gyllenstierna, hovjungfrur Ebba Bielkenstierna och Ebba Gyllenstierna, secreterare Johan Mån..hustru Karin, B...Wib..rs hustru Margareta Strömberg. Ur boken Allra käraste, Wallenstedts brev till maken från Forsby gård 4 feb 1674 (s116): Enligt herr Daniel Plaan (gift med Gertrud Silfverström som var släkt med familjen Oljeqvist): ..hade herr Gustaf varit förlovad med en dotter till herr Möller i Livland. Han sade även att det var en mycket vacker jungfru, men övergav henne och hon gifte sig senare med en kapten. Nu håller Gustaf ihop med Annika Johansdotter och om det är med henne eller med en annan som han har några barn med vet jag inte. Brev till maken Edvard Ehrenstéen skrivet på Forsby gård 26 feb 1674 (s124): är jag nu kommer till Stockholm lär jag mycket sakna hr Gyldenstolpen (dottern Gretas friare) ..han varit denna hösten mig ofta till tröst...vad den andra saken anbelangar om Greta, det är jag väl förnöjd med när tiden kommer (Gretas bröllop med Gyldenstolpen), med eder förordning, som allt bättre förstår än jag (valet av Gretas make). Men Oq (Oljeqvist) ser jag ingen välsignelse uppå desse rike mäns barn och hans sölaktige leverne, det är ingen hast.... Jag skattar det för en olycka för Catrina Oq (Oljeqvist) att hon har övergivit en vacker karl. Som jag hört är det skett för hans sinnes skull. Hon fruktar att han skulle släktas på sin far och vara knorrig. Det kan ock hava sina skäl, hon är rik och får helt fullan man.. Att se uppå ett gudfruktigt och ärligt sinne är inte ringa, Gud beskäre våra döttrar detsamma... Ur boken:: De nyvälborna s213: "Den som Edvard gjorde sken av att förhandla om äktenskap med var son till den för synkretism avsatte biskopen i Strängnäs, drottning Kristinas käre lärare Johannes Matthiae...Hustrun Catharina svarar: Det är visst att Gösta Oljeqvist är en rik man men hans leverne, som han fört i många år, är varken Gud eller människor behaglig. På landet har han många ungar nog och här i staden lär de väl ock finnas...
 • Anna Johansdotter Oljeqvist född 1639-06-21 på Grönö gård, Björskog sn, † före 1685. Den 21 juni mellan 9 och tio om aftonen föddes min kära dotter Anna på Grönö gård. Gud den allra högsta upphöjde och .... herre, och låte henne leva och...väl, och uti herrans fruktan och allehanda lovliga dygder tilltaga och förökas. Tio dagar efter födelsen uppå den tredje söndagen trinitatis som var den 30 juni blev hon döpt där sammanstädes av hovpredikant M. Stephano Gallio, och voro vitte till hennes dop uti....personer kammarherre Clas Stiernsköld, hovjunkare Slatte, hovbokhållare Olof Ersson, pfalzgrevinna fröken Maria Europhrosyne, hovmästarinnan fru Kerstin Nilsdotter, jungfru Kerstin Stif..., Erich Sparres fru Maria, M. Martinus kyrkoherdens hustru i Köping, hustru Anna köksmästarens hustru, jungfru Anna Nilsdotter. Gift med sin styvbror Johan Robert Stuart, son till kammarherre David Stuart och Beata Lillieram.
 • Nils Johansson Oljeqvist född 1641, † 1690. Den 10 december om morgonen när klockan var mellan sju och åtta uppå en fredag föddes min kära son Nils uti Stockholm, Guds allsmäktig låte honom leva och blivit uppfostrad i tukt och herrans fruktan. Måndagen därefter som var den 13 december blev han döpt uppå slottet av hovpredikant M. Stephano Gallio. Och vore vittne till hans dop...personer Riksdrotzen herr Peder Brahe, kammarherrarna Johan Patkel och Axel Åhrfoh, förstllige proceptors Bengt Baaz och Carol. Pommweg, hovbokhållare Hindric Wulf, drottning Christina, fröken Eleonora Catharina, hovmästarinnan fru Beata Oxenstierna, jungfru Elisabeth Carlsdotter, hustru Clara M. Aegidy Auly, hustru Malin Joh. Leuchhovy, hustrur Anna Funk, Petter Bohms.. Se Tab. 2 .
 • Karin Johansdotter Oljeqvist född 1643-06-23 i Stockholm, † 1713-03-00 och begravd 1713-04-21. Gift 1:o med Johan Lillie af Greger Mattssons ätt, † 1676 och begravd i Malmö. Gift 1684 med överste Klas Young, † 1710 i Moskva som krigsfånge. Den 23 om middagen när klockan var mellan 11 och 12 föddes min kära dotter Karin i Stockholm uppå en fredag. Den allsmäktige gode Gud ville låta henne leva och uppfostras uti sin fruktan och alla lovliga dygder sin salig nampe till ära sina föräldrar sig själv samt släkt och förvanter till hugnat och glädit. På söndagen därefter som var den 25 juni blev hon döpt uppe i slottskyrkan av hovpredikant Nicolas Holmingio. Det voro vittne till hennes dop: Riksråden Peder Banér, Göstaf Horn och Mauritz Soop, kamrerare Börje Persson, kansliförvant Jochim Skytte, herr Clas Flemings hustru fru Helena Bielke och hans fröken (inget namn noterat), D. Laurelis hustru Margareta Krinlia, Claas Allers hustru Brita auf Alles, Anders Anderssons hustru.
 • Kristina Johansdotter Oljeqvist född 1644-11-03 i Stockholm, † 1673-05-31 av stark fläckfeber och begravd 1673-09-07 i Riddarholmskyrkan. Gift 1665-08-05 i Stockholm med hovrådet och sekreteraren Sven Franc, † 1674-08-04 som överlevde henne med 1 år och knappt 3 månader. Över henne finns personalier som upplästes vid hennes begravning vilkas författare är okända, men troligen är det släktingarna som skrivit det. Anno 1644 den 3 november när klockan slog ett eftermiddagen föddes min kära dotter Chrsitina uti Stockholm. Den högste Gud läte hennes leva och uppfostras sitt nempa till ära...välfärd och salighet. Den 10 november blev hon döpt uppå slottet av hovpredikant Stephan Gallio. Och var vittnen till hennes dop och christnande: Drottning Christina, Gustaf Adolph, hovmästarinnan fru Margaretha Brahe, Göstaf Stenbock, Magnus de la Gardie, Anna Torstensdotter, salig...fru Anna Stiernfeldt. Ur ett av Catharina Wallenstedts brev till sin make: Den goda sekr. Franc har nu haft en hjärtlig sorg. Hans fru insjuknade uti fläckfeber. Förleden onsdags mente jag att hon skulle inte så länge ha leva, nu är det 13 dygn. Hon var igår tämlig tillpass. Idag är hon svagare, gudgive det vore Guds vilja hon kommer sig före. Hon ligger nu så stilla och vänt igen med det raseri hon förr ha haft. Jag är hjärtligt bedröva utöver henne....(s63): Vår goda Franc måtte nu mista sin fru, idag 8 dagar sedan dog hon av stark fläckfeber. Där mista vi en god vän. Den ärlige secreteraren han sörjer ock hjärtlig. Sina små barn har han hos Lars Franc (brodern bodde i Östergötland). Förleden måndags var Klingsteds fru och jag där att svepa henne. Det var mäkta snart gjort med henne....I torsdags var jag och talte med secreterare Franc, han är av sorg mycket förfallen. När konungen reser vill han ock resa till Östergötland och Småland. Gudtröste hans små barn. (s75):...Min allrakäraste make kan inte tro huru det har gått mig till hjärtat om secreterare Francs fru (Kristina)....jag kan inte utan tårar se hennes barn...Forsbygård 4 feb 1674 (s118): Men om jag dör vill jag inte att ni, min käre make så göra som secreteraren Franc då han miste sin fru och lät bära omkring hennes muff, mössa och sobelkrage och har sålt det fär 20 Rdr allt tillhopa. Det hade varit bättre han hade bränt upp dem...Ur boken: Allrakäraste, Catharina Wallenstedts brev 1672 - 1718."
 • Elisabeth Johansdotter född 1646-04-26 i Stockholm och döpt där hos sin mormor Karin Pedersdotters hus, † 1648-07-01 i Strängnäs av svår mässling. Anno 1649 den 29 april när klockan var tolv om dagen föddes min kära dotter Elisabeth uti Stockholm. Gud låte henne leva och ...väl och låte henne sedan bliva uppfödd i ..och herrens förmaning. Den 1 maj därefter blev hon döpt ....i mormoderns hus af kyrkoherden på Norrmalms förstad. M. Stephan Gallio. Vittnen till hennes dop voro Jacob Lillieström, fru Anna Gyllenstierna, hustru till Christ. Schwalej, hustru till Swen Nilsson Bohm. Denna salig min kära dotter .................hon blev död i Strängnäs av en svår mässling den 1 juli klockan nio förmiddagen, och begrovs där sammastädes den 9 juli...anno 1648 av kyrkoherden Rw M. Josepho........." . Fadern uppgav i sin dagbok att dottern Elisabet dog späd, men en dotter till honom vid namn Elisabeth jämte hans son Gustaf († 1700) stod som ägare år 1676 till gården Händö, Dunkers sn/D. (se Almqvist: Frälsegodsen...)
 • Maria Johansdotter född 1648-03-09, † 1650-12-17 i Stockholm av hastig febersjukdom. Begravd samtidigt som sin bror Petrus i familjegraven i Strängnäs domkyrka. År 1648 den 9 mars när klockan slog tre efter middagen föddes min kära dotter Maria uti Strängnäs stad, Gud låte henne leva och tillväxa i ...och nåde för Gud och människor. På söndagen därefter som var den 12 mars blev hon döpt uti Strängnäs domkyrka av D....Andra Sacallans ...sammestädes. Det var vittnen till hennes dop: Borgmästaren och rådmannen i Strängnäs Johan Nilsson Bohm, salig Anders Simonssons hustru Karin, salig Erich i Tentas hustru Anna, M Nicol. Budadis hustru Maria, jungfru Elisabeth Göstafsdotter. Denna min kära saliga lilla dotter växte väl till uti sina första år...och livligare barn. Men uti Stockholm efter Riksdagen föll hon uti en hetsig sjukdom, där..hon kämpade så...uti...veckor, och sedan saktmodigen uppgav sin anda där. Sammastäden den 17 december år 1650 när klockan var sex om morgonen. Denna dotter blev sedan begraven uti Strängnäs tillika med sin saliga lilla broder Petrus Ollieqvist av kyrkoherden M. Joseph Fogdenio den 28 december år 1650 och blev hennes äldsta syter Christina tillika vid henne och brodern nedsatt i graven.
 • Petrus Johansson född 1650-03-30 i Strängnäs, † 1650-08-27 i Stockholm. Den 30 mars när klockan var sex efter middagen föddes min kära son Petrus i Strängnäs. Heren Gud välsigna och bevare honom. På palmsöndag därefter som var den 7 april blev han döpt uti Strängnäs domkyrka av D:o Erico Hambritio Ecto ministro präst därsammastädes. Och voro vittnen till hans döpelse kyrkoherden Josephus Fogdonius, Svinhufvuds fru på Rosendal Christina Horn friherrina till Åminne, Anders Wiborg Muscovita, Fransiscus Krusbiörn, jungfru Ingeborg Hans?dotter Grubbe, hustru Anna Andersdotter, herr Lars Springers hustru. Denna min käre son var fuller i förstone och sedan någon tid efter födelsen karsk och sund, men sedan blev han en kristi hosta satt i till dess han uti Stockholm herredagen måste ända sitt liv, där han i herranom saligen avsomnade den 27 augusti 1650 mellan 6 och 7 på morgonen.
 • Carl Johansson Oljeqvist född 1652-04-17 i Strängnäs, † 1673-10-30 i Malmö. Anno 1652 den 17 april föddes min käre son Carl mellan klockan fyra och fem efter middagen som var påskafton. Och blev sedan döpt av kyrkoherden wyrdig Josephus Fogdonio på fjärde dagen som var den 21 april i Strängnäs domkyrka. Gud allsmäktig låte honom länge leva och gladeligen vandra sin ...igenom. Faddrarna till hans dop voro Franc Krusbiörn, Jonas Andersson Österling, Hindric Wulf, Petrus Petri lect: Elog, Anders Hindricssons hustru hustru Emerentia Borg, Dr. Erici Hambrati hustru, Johan Anderssons dotter. Avled av inre skador efter en duell som inträffat dagen innan med löjtnant Erik Wallensteen med vilken han råkat i delo. Återkom till Sverige år 1672. Fänrik vid Skånska regementet. Händelsen utspelades då man hade högvakten "inom fästningen" på Malmöhus slott. Bägge kontrahenterna var i tjänst, berusade. Duellen visar sig vara ett "fyllebråk" som även befälet, kaptenlöjtnant Johan Ållongren, deltagit i och gynnat. Den avlidne Carl Oljeqvist anses ha varit mycket provocerande. På sin dödsbädd upprättar han ett testamente där han ihågkommer sin trolovade, vilken han uppger att han älskar inför de inkallade vittnena stadsmajoren Christopher Fuchs, kapten Gustaf Hedman, kyrkoherden Johan Aschanius och mönsterskrivaren Jakob Gammal. Källa: Krigsrättens dombok för år 1674, No 21, detta är en avskrift av Lars-Olov Erikssons tillfällighetsfynd. Inskriven vid Uppsala 1664-02-13 och vid Tübingens universitet 1670-05-27 där han ägnade sig åt de fria studierna. Carl var vid sin död trolovad med Christina Danckwardt-Lillieström som levde år 1716. Hon gifte sig 1678-04-21 med ryttmästare Rosendal, † ca 1709-07-14 i Poltava av sina sår.
 • Maria Johansdotter född 1654-07-22 Stockholm, † 1660-12-00 i Stockholm av mässlingen. Den 22 juli när klockan var 10 före middagen föddes min kära dotter Maria Oljeqvist, som var en lögnadag, uti Stockholms norra förstad och blev sedan döpt uti S:t Klara kyrka den 25 juli som var Jakobi dag av kyrkoherden därsammastädes Samueli Haparino, Gud låte henne leva och bliva upptugtad i herrans fruktan och alla christeliga dygder. Vittnen till hennes döpelse voro riksråd greve Gustav Leijonhufvud, fru grevinna Hedevik Mörner, Sgr. generalmajor Anders Koskull, Sgr. kammarråd Mårten Leijonsköld, Sgr. sekreterare Chr. von Schwalk, Sgr. Genraltullförvaltare Drakenhielm, Sgr. sekreterare Olaus Wallenstedt (Not. Bror till Catharina gift Ehrenstéen? Hon var mor till Greta som före sitt giftemål med greve Gyldenstolpe även hade diplomaten Gustav Oljeqvist som friat till henne), kamrerare Anders Nilsson Lillieqvist, Sgr. professor Upsaliensis Chr. Ravius, riksrådstalmästare greve Douglas och hans gemål fru grevinna Hedewig Mörner, friherrdotter jungfru Brita Hancktun, hustru Elisabeth Gubbert, Michael Abrahamssons rådmanshustru, fru Anna Jansdotter salig Anders Mattssons änka. Denna lilla dotter växte till och blev ett vackert barn, lärandes....böner utantill och hon läste i bok, intill jag med min familj var i Stockholm vid Riksdagen år 1660 i december då hon där af en svår mässling.....saktmodeligen i herranom avsomnade, sedan fördes hennes lik till Strängnäs och begrovs hos hennes salig moder och syskon den...1661 likpredikan hölls av M. Petrus Grubbe.
 • Katarina Johansdotter Oljeqvist född 1656-11-03 i Strängnäs, † 1714-05-07 av olyckshändelse på malmen ovanför Lindhov, Botkyrka sn. Den 3 november uppå en måndag när klockan slog tre på eftermiddagen föddes min kära dotter Katarina Oljeqvist i Strängnäs, Gud trösta och hjälpa henne fattig? barn, som var för mig och hennes syskon ett mägta sorgebarn i så måtto och mina barns kära mor, min hjärtans allra käraste dygdiga hustru hade värkar i flera dygn, förr dess denna dotter föddes, varest hon då blivit så försvagad att hon dagen därefter klockan tolv i herranom avsomnade......" Denna lilla sorgedotter blev döpt inför sin salig moders lik dagen efter hennes död, som var den 5 november av prästen Johan Sacillano och varvid denna.....tillstädes Dr. Lectores och dennes hustru och några andra hederliga....Min salige dygdesamma kära hustru som var på sitt 38 år när hon avsomnade, blev sedan på samma år den 14 december gudaktligen begraven i Strängnäs i våran grav hos några sina små barn. Hennes avskedspredikan... i .... höll M. Andreas Arvidi Loci och phys. lector och för....vice pastor Strengnensis av gen:3:v:16 men själva likpredikan i domkyrkan höll M. Petrus Grubb, primarus Theologie lector Strengnensis av prov:31:v:10:11:13. Tre år efter denna sorgelika var jag förmen min tvunget för hushållets skull och för mina barns uppfostrans skull .........................begav jag mig andra gången i äktenskap med välborna Beata Nilsdotter Lillieram änkefru till Rockesta den 14 december 1659. Gift 1679-01-12 med landshövdingen i Nyköping Peter Franc.

TAB 2

Nils Johansson Oljeqvist född 1641-12-10 i hovförsamlingen, † 1690-02-12 på Lundegård, Öland och begravd den 28 augusti s.å. Gift 1:o med Elisabeth Sabel † 1671-12-07. Gift 2:o med Birgitta Gyllenadler född 1656-12-02 i Linköping, † 1692-05-23 på Emtö gård, Dalhems sn.

Barn i 2:a giftet:

 • Brita Katarina Oljeqvist född ca 1673, † 1711-07-09 på Lundegård, Öland och begravd den 14 juli. Gift 1691-04-28 med häradshövding Johan Bergqvist Ädelberg.
 • Johan Oljeqvist född ca 1680, † 1740-05-18 på Emtö. Pikénare vid livgardet 1697, kallas senare kapten. Barnlös?
 • Samuel Oljeqvist född 1686 i Östergötland, † 1724-07-24 på Emtö och begraven i Dalhems kyrka. Var med vid Fraustadt, Malatitze, Oposna, och Poltava. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom till Sverige 1722-06-00. Barnlös?
 • Helena Oljeqvist född 1688, † 1767-02-17 på Emtöholm, Dalhem sn. Gift med borgmästaren i Västervik David Lesle.
 • Gustav Oljeqvist född 1689, † 1735. Kapten i fransk tjänst. Barnlös?
 • Christina Elisabeth Oljeqvist, † 1742-04-13 ca 66 år gammal på Emtöholm, Dalhem sn. Gift 1713-08-23 i Dalhem sn med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Jean de Berg, † 1723-12-03 i Dalhem sn.
 • Anna Maria Oljeqvist † ung.

Barn utanför äktenskapet(?):

 • Enligt obekräftade källor ska kaptenen vid Kalmar regemente, riddaren av svärdsorden (RSO) 1757-04-28 Hans Grufstedt född ca 1690 i Falun, † 1766-04-14 varit en (oäkta?) son till häradshövdingen på Öland Nils Johansson Oljeqvist. Gift 1:o 1757-05-01 i Fliseryds socken med Teodora Sofia Ädelberg efter hennes kungliga tillstånd 1756-12-00. Släkten Ädelberg är ju även ingift genom Nils dotter i 2:a giftet Brita Katarina Oljeqvist.

Av okänd härledning och ej ännu sammankopplade

TAB 1 B

Gustaf Jonsson (Johansson?) Oljeqvist född ca 1673, † 51 år gammal 1725-07-27 i Åkra, Östra Vingåker. Hammarsmed mäster och byggmästare (byggmästare kan även inneburit att han var bildhuggare). Östra Vingåker dödbok C:2 s121v. och hustrun Gunilla Jonsdotter, † 65 år gammal 1738-04-16 i Åkra, Östra Vingåker. Östra Vingåker C:2 s125h.

Barn:

 • Anders född tvilling 1697-12-12 i Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s96h: dopvittnen var Monsieur Jacob Broming, Lars Andersson hammarsmed, ereborne? hustru Karin i Krämbol, jungfru Margareta ibid.
 • Maria född tvilling 1697-12-12 i Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s96h: dopvittnen var Monsieur Jacob Broming, Lars Andersson hammarsmed, ereborne? hustru Karin i Krämbol, jungfru Margareta ibid.
 • Karl Gustaf född 1699-02-12 i Krämbol, Östra Vingåker/D. Östra Vingåker föd.bok C:1 s100h: dopvittnen var Befallningsman Lars Giers på Sjöholm, mäster Anders Herss, mäster Petter Nilsson i Krämbol, hustru Catharina Bromia, hustru Kerstin vid Krämbol, yngre Kerstin i Krämbol.
 • Johanna född 1701-02-28 i Krämbol i Östra Vingåker, † 1721-12-10 i Åkra, Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s108h: dopvittnen var vice komminister Lars Lindgreen, Johan Gustafsson i Sjöholm, hustru Karin i Krämbol, hustru Karin, m. Letter vid Krämbol. D:o dödbok C:2 s120v.
 • Gottfrid född 1702-12-17. Östra Vingåker C:1 b131h s114: dopvittnen var Monsieur Jacob Bromius, Lars Nilsson vid Genne...hustru Anna Horetia i......hustru Kerstin Herseus, ...hustru vid Krämbol. Se Tab 2 B
 • Catharina född 1704-11-04 i Åkra, Östra Vingåker, † 1733-03-23 i Åkra, Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s120v: Östra Vingåker C:1 s120v: dopvittnen var M. Petter Holm på Sjöholm, Lars Jonsson snickaregesäll ibm, madam Catharina i Krämbol, pigan Kerstin Andersdotter vid Krämbol.
 • Abraham född 1706-02-10 i Åkra, Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s123h: Östra Vingåker C:1 s123h dopvittnen var Arvid Classon i Åkra, madam Helena Moo.
 • Elias född ca 1708-02-26, † 1770-02-01. Östra Vingåker C:1 s129 b146: dopvittnen var länsman Nils O´Pony, Pehr Cla...i Opp Gienne, hustru Margareta i Sjöholm, pigan Kerstin i Opp Gienne. Se Tab 3 B
 • Christina född 1709-11-19 i Åkra, Östra Vingåker, † 1710-02-27 i Åkra, Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:1 s133h: Fadern skrivs här i födelseboken för första gången med namnet Oljeqvist, dopvittnen var wälb. Hr. Lieutnant Mag. Drake, fadd. arrend. Lars i Giöthaboda, wälb jfru Brita Gyllenpistol, hustru Anna vid Sjöholma. Östra Vingåker dödbok C:1 s92v.
 • Johannes född 1712-09-08 i Östra Vingåker. Östra Vingåker föd.bok C:2 s6h: Dopvittnen var Högwälb. Hr. Cammarråd Johan Casimir Fleming på Siöholm, magister Anders Folkiärn, Högwälb. fröknarna Hedwig och Sigrid Fleming Ibm.

TAB 2 B

Gottfrid Oljeqvist född 1702-12-17 i Åkra i Östra Vingåker. Mjölnare vid Genne kvarn i Östra Vingåker. Gift 1:o med Margareta Åkerberg född ca 1692, † 1761-02-16 efter tre dagar med frossan. Gift 2:o? med Brita Catharina Gradman född 1722-11-18 i Skedevi, † av feber 1768-11-24 i Östra Vingåker och begravd där s.å. 30/11.Östra Vingåker C:3 s143v. Dotter till mönsterskrivare och bokhållare Johannes Gradman och Helena Margareta Borre, samt dotterdotter till kyrkoherden i Stenberga, Andreas Laurentii Gradman (källa: Essan Gradmans släktutredning). Källor: Östra Vingåker C:2 s39: Gottfrid Oljeqvist dopvittne till lilla Kerstin född 1726-09. Östra Vingåker C:2 bild 64 (AD): Gottfrid dopvittne till Olof Jonssons dotter Ingrid född 1735-09-18. Östra Vingåker C:2 bild 66 (AD): Gottfrid Oljeqvist dopvittne till mäster Backmans son Eric född 1736-03-22. Östra Vingåker C:2 s.80: Gottfrid Oljeqvist dopvittne till Pehr Perssons dotter Elisabeth född 1741-08-06. Östra Vingåker C:3 s.10v: Gottfrid dopvittne till Nils Erssons son Lars född 1744-10-28. Östra Vingåker C:3 s51 Gottfrid och hustrun Margareta dopvittne 1756-12-12 till Erik Larssons dotter Elisabeth. Östra Vingåker C:3 s87h: Brita Catharina Gradman och Gottfrid dopvittne till Eric Ericssons dotter Stina född 1768-07-03. Västra Vingåker C:3 s134: Gottfrid Oljeqvist dopvittne 1738-12-05 till klockaren Bengt Åkerbergs lilla dotter Annicka. Östra Vingåker AI:1 s20: Gottfrid med 1:a hustrun t.v. och med systrarna Gradmans t.h. Östra Vingåker AI:2 s19: Gottfrid Oljeqvist finns med i huf. lgd. fram till slutet av 1777, därefter slutar spåren.

Barn i 1:a giftet:

 • Margareta född ca 1728.

Not: Gottfrid och hans 1:a hustru bodde på Bäckershof herrgård i Östra Vingåker 1744-1754. Familjen bodde på Genne kvarn Östra Vingåker 1756. Gottfrid finns med i husf lgd AI:2 s19 fram till år 1777 då han bevistade husförhöret, men fjärde kvartalet verkar han inte deltagit. Hans namn är överstruket och jag har letat i dödboken omkring 1777-1800 men har inte återfunnit honom där. Kanske flyttade han från Östra Vingåker ca 1777? Jungfru Brita Catharina återfinns i Stora Malms husf lgd AI:4 s111 redan 1756 och står antecknad raden under den två år äldre Thomans Moosberg. Hon återfinns även i Stora Malms husf lgd AI:5 s154, men enligt notering där ska hon ha avflyttat till Stockholm 1764. Hushållerskan på Stora Djulö Brita Catharina Gradman är även dopvittne år 1762 till Maria Christina, en dotter till Inspectorn på Stora Djulö Thomas Moosberg född 1722 i Östra Vingåker och Brita Greta Gering. Stora Malm C:2 s286 no59

TAB 3 B

Elias Gustavsson Oljeqvist född ca 1708-02-26 i Åkra i Östra Vingåker, † 1770-02-01 i Hedvig Eleonora, Stockholm. Skeppstimmerman. Gift 1:o 1732-09-30 i Svea livgarde grenadjär, Stockholm med Elisabeth Larsdotter Frisk, † ca 1760. Gift 2:o med Christina Olofsdotter Odenia, † 1771-08-01 ca 60 år gammal i Hedvig Eleonora/A. Östra Vingåker C:1 s129h; Svea livgardesgrenadjärbataljons församling C:1 s47 vigsel no12 år 1732. Stockholms RR o Mag bou 1760/2:821.

Barn i 1:a giftet:

 • Brita Christina född 1733-06-07 i Katarina/A. Katarina CII:1: Dopvittnen var timmerman Sven Wahlberg, timmerman Johan Lindmark, hustru Anna Catharina Widberg, hustru Elisabeth Andersdotter Sjöberg.
 • Johan Gustaf född 1734-11-25 i Katarina/A. Katarina CII:1: Dopvittnen var Daniel Korsar, Petter Lundgren, Christina Kröger, jungfru Maria Brun.
 • Regina född 1737-05-10 i Katarina/A. Katarina CII:2: Dopvittnen var Johan Wiberg, Johan Oljeqvist, hustru Magdalena Möller, en jungfru.
 • Elias född ca 1740. Katarina AI:7 s123.
 • Regina född ca 1743-06-14 i Katarina/A, † 1826-04-14 i Hedvig El/A. Katarina CII:2: Dopvittnen var snickaren Johan Sehman, herr Johan Burkard, madam Elisabeth Kröger, jungfru Anna Greta Skog. Hedv El F1:6 s199: † av ålderdom 83 år gammal.

Barn i 2:a giftet:

 • Christina född 1761-06-24 i Hedv El/A, † av kopporna 1763-07-26 i Hedv El. Hedv El C:11 s39 bild 134: Dopvittnen murgesäll Carl Fogel, Timmerman Jacob Wassberg, hovslagaregesäll Andreas Forsberg, Änkan Anna Elisabet Lind, änkan Anna Maria Söderman, pigan Maria Elisabet Lidman. Hedvig Eleonora FI:3 s164 bild 89.
 • Maria Elisabet född 1764-07-29 i Hedvig El. Hedv El CI:12 s.24 bild16: Dopvittnen var skeppstimmerman Göran Blom och Olof Sjöberg.

Elias son utanför äktenskapet med Maria Blom:

 • Carl Peter född 1761-07-25 i Katarina/A. Katarina CIII:2 s53 no40 samt duplett CIII:3 bild 690 no40: Modern Maria Blom lägrad på Stadsträdgårdsgatan (numera Nytorgsgatan) i madam Schultz gård, fött barnet på lilla Glasbruksgatan (numera Klevgränd) i Capitain Pihlmans gård. Namngavs d. 1 augusti. (det står likadant i bägge födelseböckerna). Torsåker C:1 b52 (AD) herr Commissarien Jan Lagerstråle står som dopvittne 1802-04-06 till Johanna, en dotter till trädgårdsmästare Carl Blom och Catharina Nyberg (hon kallas Oljeqvist i dödboken, se Torsåker C:1 b140 1807-09-20) (eventuellt kan denne Carl Blom vara timmerman Elias Oljeqvists utomäktenskapliga son med Maria Blom)

Not: Lägg märke till att efternamnen på dopvittnen, Sjöberg och Blom, kanske kan vara besläktade med modern Maria Blom och modern Maria Elisabet Sjöberg omnämnd här nedanför. Det finns troligen uppgifter om den utomäktenskaplige sonen Carl Peter någonstans i domböckerna hos Stockholms rådhusrätt.

TAB 1 C

Nils Jonsson, † ca 1713 i Flen. Son till Johan, moderns namn var Kerstin? Gift med Kerstin Jönsdotter. Bror till Gustav Jonsson Oljeqvist TAB 1B? Ytterligare en bror till Nils kallad Johan står noterad som dopvittne till sonen Gustav f. 1709-11-26. Källa av Henrik Linné (forskar på Oljeqvist): Flen AI:1 s139 där Nils finns antecknad utan efternamn. Prästen har här antecknat Nils som "Mortus" en tid efter husförhöret 1913". Nils har endast återfunnits med sitt patronymikon. Flen AI:1 s140 Bergatorp: Här finns även brodern Johan noterad.

Barn:

 • Jöns född 1698-08-17 i Bergatorp i Flen/D. Flen föd.bok C:1 s8v: Dopvittnen var 1/Olof Månsson i Nytorp, 2/ Morbrodern Pär Jönsson, 3/ Moderns syster hustru Ingeborg Jönsdotter, 4/ Ingibor Pärs dotter i Bergatorp.
 • Jon född 1699-03-24 i Bergatorp i Flen/D. Flen föd.bok C:1 s8v: Dopvittnen var 1/ Mattz i Hagstuga?, 2/ Erich i Kiärsäter, 3/ Swäns hustru i Stasåsen?, 4/ Olofs dotter Brita i Gullstuga.
 • Anders född 1702-11-19 i Bergatorp i Flen/D. Flen föd.bok C:1 s14v: Dopvittnen var: 1/ Monsieur Bergerus Stenius. 2/ Morbrorn Pär Jönsson. 3/ Änke hustru Ingeborg Jonsdotter i Myrren. 4/ Erich Olofssons hustru Brita i Karstenhus?.
 • Per född 1705-03-19 i Bergatorp i Flen. Flen föd.bok C:1 s17h: Dopvittnen var 1/ Jon Olofsson i Rosendal, 2/ Olof Månsson i Nytorp, 3/ Anders Larssons hustru i Husbytorp Karin Andersdotter, 4/ Piga Karin Olofsdotter i Kamsnäs.
 • Nils född 1707-06-24 i Skogstorp, Flen. Flen föd.bok C:1 s22v: Dopvittnen var 1/ Anders Larsson i Husbytorp, 2/ Socken skräddare Erich, 3/ Olof Månsons hustru i Nytorp Kerstin Erichsdotter, 4/ Piga Kerstin Olofsdotter i Skogstorp.
 • Gustaf född 1709-11-26, † 1772-08-09. Flen föd.bok C:1 s25v: Dopvittnen var 1/ Fader broder Johan Johnsson, 2/ Soldat Pär Nilsson, 3/ Änkehustru Maria Pärsdotter i Rosendal 4/ Pigan Ingeborg Pärsdotter i Stensby. Se Tab 2 C
 • Johan född 1711-10-18 i Skogstorp, Flen. Flen föd.bok C:1 s29v: Dopvittnen var 1/ Måns Ersson i Wäsby, 2/ Drängen Anders Andersson i Husbytorp, 3/ Anders Swänssons syster Ingeborg Larsdotter i Salsta, 4/ Soldathustru .......Olofsdotter i Persäter.

TAB 2 C

Gustaf Nilsson född 1709-11-26 i Bergatorp i Flen, † 1772-08-09. Mästersmed. Gift med Carin Ericsdotter född 1711-07-17, † 1787-06-04

Barn:

 • Kerstin född 1735-10-07 i Bränntorp i Flen. Flen föd.bok C:1 s84v: Döpt den 28e. Dopvittnen var 1/ Artilleriekarlen Torkel Olofsson Duseman, 2/ Dr. Olof Erichsson i Billsnääs, 3/ Hustru Karin Andersdotter uti Brännarslöt, 4/ Pigan Karin Erichsdotter i Billsnäs.
 • Eric född 1738-01-25, † 1809-05-01. Flen föd.bok C:1 s90v: Dopvittnen var 1/ Soldaten Jonas Berg, 2/ Jöns Larsson, 3/ Hustru Brita Eriksdotter i Floda socken, 4/. Piga Lisken Andersdotter i ...näs soldatgård. Se Tab 3 C
 • Karin född 1741-09-15 i Solberga i Flen. Flen föd.bok C:1 s99v: Dopvittnen var 1/ Olof Pärsson i Nytorp, 2/ Drängen Erich Torkilsson i Brans..., 3/ ....hustrun Christina Brönning vid Hornsund, 4/ Pigan Marit Torkilsdotter i Skulstad?
 • Maria född 1744-03-31 i Grönkärr i Flen. Flen föd.bok C:1 s105v: Dopvittnen var 1/ Cappelanen Anders Östring, 2/ Erich Erichsson i Sund, 3/ Hustru Karin Pärsdotter i Nytorp, 4/ Catharina Ersdotter vid Kiörkjobord.
 • Brita född 1748-05-04 i Grönkärr i Flen. Flen föd.bok C:1 s119v: Dopvittnen var 1/ Anders Erichsson i Bergtorp, 2/ Drängen Johan Eriksson i Hornsund, 3/ Trädgårdsmästarens vid Hornsund Margareta Grad..dr, 4/ Pigan Brita Persdotter ibm.
 • Anna född 1751-03-19 i Grönkärr i Flen. Flen föd.bok C:1 s130v: Dopvittnen var 1/ Drängen Anders Kiellberg vid Hornsund, 2/ Rättare Anders Johansson ibm, 3/ Drejar?hustru Brita Johansdotter ibm, 4/ pigan Brita Larsdotter ibm. Gift med Gabriel Olofsson född ca 1749, † 1814-12-31 i Hällstugan, Flen/D.

TAB 3 C

Eric Gustafsson Oljeqvist född 1738-01-25 i Bränntorp i Flen, † 1809-05-01 i Björnlunda av bröstfeber 71 år gammal. Konfirmerad cirka 1753. Noterad som bortflyttad från föräldrarhemmet 1755. Återfinns i Nybble 1756-1757 som dräng, och som trädgårdsdräng på Hornsunds herrgård 1758-1760. Erik flyttar till Bärbo församling (inflyttad från Flen) cirka 1760, och år 1762 är han noterad tillsammans med sin hustru Christina Sundström. Paret flyttar 1762 till Järna (uppskattningsvis efter augusti månad. Familjen flyttar därefter till Bälinge församling (okänt när men kan möjligen ha bott där 1762/1763). Erik antar farfaderns tilläggsnamn Oljeqvist efter denna flytt och är då 24 år. Han tituleras trädgårdsmästare senast 1764. Familjen bör ha kommit till Runtuna församling åren mellan 1773 och 1776. Kring år 1779 inflyttade Erik och Stina till Björnlunda församling från Runtuna. Utöver tjänsten som trädgårdsmästare vid bland annat Jakobsbergs herrgård står Erik också som brukare av Bergstugan från 1779. Trädgårdsmästare. Gift med Christina Andersdotter Sundström född ca 1732 i Vrena, † 1809-05-04 i Björnlunda av bröstfeber och begravd samtidigt som sin make den 7 maj. Källa: Lars Lindgren (forskar på Oljeqvist). Övriga källor: Flen C:1 föd bok 1738 s90v. Bärbo AI:2 Tista herrgård 1760-1762 s15: trädgårdsdräng + s42: flyttar 1762 till Gerstaberg, Ytterjärna (husf lgd för 1762 saknas). Björnlunda AI:3 s64 Harbro, Bergstugan: flyttat till Kristinehof(?) med hustrun, eller enbart hustrun som jobbar där, ev. dottern? Björnlunda AI:4 Harbro, Bergstugan s80. Björnlunda AI:5 Harbro, Bergstugan s95. Björnlunda F:1 dödbok 1809 No. 15 + 16.

Barn:

 • Gustaf född 1762-08-01, † 1795-04-12. Se Tab 4 C
 • Eric född 1764-04-27, † 1764-05-05 på Måstena i Bälinge/D. Bälinge C:3 föd. bok 1764 s178: Dopvittnen var: Adj. Hr. Joh. Stenmark, jungf. Cat. Maria Ekelund, rättare Erich Olofsson, Pig. Stina And. vid Måstena.
 • Catharina Maria född 1765-08-08 på Måstena i Bälinge/D. Gift med Lars Larsson född 1771 i Bälinge. Bälinge C:3 föd. bok 1765 s184: Dopvittnen var Trädgm. Erich Öman, hustr. Greta. Giliam dess hustru, dr. Anders på Måstena, hust. Kerstin på Brostugan. Björnlunda AI:4 s80 bild86: Ankom fr Bälinge 1797, utflytt till Hölö 1801.
 • Anders född 1767-06-23, † 1767-07-03 på Måstena i Bälinge. Bälinge C:3 föd. bok 1767 s200: Dopvittnen var Adj. herr Olof Magelius, jfr. Stina Qvarnström, Johan Forselius, pigan Stina Ström.
 • Anna Christina född 1768-11-06 på Måstena i Bälinge sn/D, † 1832-03-18 i Torsåker. Bälinge C:3 föd. bok 1768 s212: Dopvittnen var Lars Er. i Slyen, hust. Karin i Smetfällan, org. jfr. Lindberg, hust. Brita L. i Skyle, Nils Er. i Smetfällan, pig. Br. Stina Westergren. Gift med sockenskomakare Johan Blom född ca 1771 ev. i Strängnäs, † 1809-03-27 i Källarudden, Torsåker/D. Paret fick fyra barn, två flickor och två pojkar. En son dog endast dag gammal och en dotter dog vid ett års ålder.
 • Fredrika född 1773-03-18 på Måstena i Bälinge/D. Bälinge föd. bok 1773 C:3 s244: Dopvittnen var bokh. Johan Malmberg, pig. Anna Greta Lagerberg, Lag. Carl Fr. Holmström, pigan Greta Ol. vid Måstena. Gift med Eric Andersson Lundahl född 1767 i Ökna. Deras son: Carl Gustaf född 1794-06-01 i Björnlunda. Björnlunda AI:5 s90. Daga HR FII:21 bou år 1843 Nr 112 efter inhysesman Eric Lundahl.
 • Margaretha Elisabeth född 1776-04-06 på Leufsund i Runtuna sn/D, † 1822-05-03 i Mysinge i Östra Husby. Runtuna föd. bok C:2 1776 s23. Dopvittnen: Major Adolf Fredrik Stackelberg, Probst Horenius, Fru Charlotta Lovisa De Geer och Fröken Wilhelmina Stackelberg. Östkinds HR bou år 1822 FII:36 s435 efter Margaretha Elisabeth Oljeqvist. Hon efterlämnade tre minderåriga barn, en son och två döttrar samt maken. Gift med lantbrukare Olof Nilsson.

TAB 4 C

Gustaf Oljeqvist född 1762-08-01 i Bärbo/D, † 1795-04-12 på Värmdö 44 år gammal enligt dödboken. Trädgårdsmästare. Gift 1785-02-22 i Maria Magdalena/A med Maria Elisabet Sjöberg född ca 1758, † 1808-06-14 i Jakob/A. Huddinge husf lgd AI:6 Fullersta s7; Maria Magdalena EI:4 s.110; Värmdö AI:6a s79: hela familjen. Värmdö CI:7 dödbok 1795 (AD bild 105).

Barn:

 • Carl Gustaf Oljeqvist född ca 1785-04-02, † 1837-01-18. Källa: Inrikes tidning 1815-10-21 s7 första spalten. Se Tab 5 C
 • Maria Charlotta född 1787-03-10 i Maria/A. Källa Maria CIa:9 s350: Dopvittnen var fru Catharina Charlotta Lestrade, mademoiselle Fredrika Maria Möllenhoff, löjtnanten herr Georg König, handelsman herr Johan Svanholm, och...predikanten mag. Neander.
 • Maria Fredrika född 1788-06-07 i Huddinge/AB. Huddinge CI:4 föd. bok 1788 s60: Dopvittnen var Inspectoren Johan Blomberg vid Fullersta, hus betjänten Blomberg ibdm, Madame Brita C. Lindqvist vid Fullersta, och jungfru Sjöberg. Gift 1816-10-20 i Nikolai/A med järnarbetaren och kusken Eric Liljeblad född 1790-03-08 i Knista? ev. Knivsta. Paret fick flera barn.
 • Anna Gustava född 1790-06-10 i Adolf Fredrik/A, † ogift 1819-02-18 i Jakob/A. Adolf Fredrik/A CIa:5 föd. bok 1790 s384: Döpt av komm. Unge, dopvittnen var: Gardeskarl hustru Anna Cath. Carlsten, jfr. Margar. Pinda?.
 • Lovisa Charlotta född 1792-05-01 på Värmdö. Värmdö CI:7 föd. bok 1792: Döpt i Djurhamn, dopvittnen var bonden Hans Hansson i Norrvik, drängen Anders Lindholm på Fogelbro, hustr. Anna Lisa Dalberg på Norrvik, pig. Brita Stina Matsdotter på Fogelbro. (AD bild 139).
 • Eric Johan född 1794-05-02 på Värmdö, † vid änkan och barnens flytt till Stockholm 1795 enligt Värmdö AI:6a s79. Värmdö CI:7 föd. bok 1794 (AD bild 180): Värmdö CI:7 AD bild 180: Faddrar voro bonden Jan Persson i Malmö, klockaren Gustaf Schütz, hust. Maja Stina Hörlin i Malmö, Pig. Cajsa Nilsdotter i Westergården.

TAB 5 C

Carl Gustaf Oljeqvist född ca 1785-04-02 i Stockholm, † 1837-01-18 i Härnbergsstugan i Västerljung/D. Trädgårdsmästare. Gift 1815-12-26 i Västerljung med Maria Jansdotter född 1792-05-07 i Bälinge/D, † 1879-02-10 i Västerljung/D i hennes 1:a gifte. Hennes 2:a gifte 1839-11-13 i Västerljung med avlidne makens efterträdare kyrkvaktaren Hans Ekström född 1780-10-16 i Småland, † 1847-07-17 i Västerljung. Änkan Maria blir sammanboende efter makens död med skolmästare Daniel Eckhoff född 1792, † 1876-04-13 i Västerljung. Sista åren bor bägge på ålderdomshemmet i Västerljung. Källor: Västerljung AI:6 s107. Västerljung AI:7 s106 + s111 + s183. Västerljung AI:8 s64. Västerljung AI:9 s115. Västerljung AI:11 s108. Västerljung AI:12 s182. Hölebo HR FII:18 s29 bou år 1837 efter Carl Gustaf.

Barn:

 • Carl Johan född 1818-11-27, † 1853. Västerljung C:2 föd. bok 1818. Se Tab 6 C
 • Anders Gustaf född 1821-09-27, † 1824-01-23 i Västerljung/D. Västerljung C:2 föd. bok 1821.
 • Carl Gustaf Reinhold född 1827-12-31 i Västerljung. Flyttar år 1841 till Stockholm. Hans vidare levnadsöden okänt. Västerljung C:2 föd. bok 1827.

TAB 6 C

Carl Johan Oljeqvist född 1818-11-27 i Västerljung/D, † 1853-09-13 av kolera i Maria/A, S:t Paulsgatan 33. Gift med Christina Helena Rylander född 1815 i Karlskrona, † 1892.

Barn:

 • Hulda Christa född 1843-04-27, † 1853-09-13 i Maria/A av kolera.
 • Sofia Ingeborg Hulda född 1843, † 1844.
 • Carl Oskar född 1845, † 1908. Se Tab 7 C
 • Josefin Charlotta född 1847, † 1848.
 • Johan Edvard född 1851, † 1886. Se Tab 8 C

Källa: Göran Oljeqvist, 2006.

TAB 7 C

Carl Oskar född 1845-06-01 i Maria/A, † 1908-10-30 i Hudiksvall. Segelmakare. Gift 1:o 1872-11-17 med Anna Katarina Svedberg född 1834-12-12 i Hudiksvall, † 1894-04-18 i Hudiksvall. Dotter till fiskaren Lars Svedberg och Anna Unger. Gift 2:o 1895-08-25 med Kristina Bengtsson född 1865-04-17 i Forsa/X, † 1931-11-04 i Hudiksvall. Dotter till sågbiträde Bengt Jönsson och Anna Hansdotter. Kristina föddde en dotter, Anna Kristina 1894-08-11 i Hudiksvall, med okänd far. Som dopvittnen fanns: Segelmakare Karl Oskar Oljeqvist, änkan Inga Schönbäck, ynglingen Carl August Oljeqvist och jungfru Katarina Margareta Nordqvist.

Barn i 1:a giftet

 • Carl August född 1875-10-23 i Hudiksvall, † 1938-02-07 i Hudiksvall. Ogift. Sjökapten. Hade vistats i Kongo åtminstone 1½ år.

Barn i 2:a giftet

 • Hulda Maria född 1896-05-19 i Hudiksvall, † 1979-11-15 i Hudiksvall. Gift med Lönnberg.
 • Hilda Elisabeth född 1898-02-25 i Hudiksvall, † 1984-06-16 i Västerled/A. Gift med Erhard Bergström.
 • Gustaf Oskar född 1901, † 1972. Se Tab 9 C

Källa: Göran Oljeqvist, 2004.

TAB 8 C

Johan Edvard född 1851-, † 1886. Gift med Hedvig Sofia Ingeborg Dahlberg född 1853 i Maria, † 1918 i Katarina.

Barn

 • Hulda Emilia Konstantia Sofia född 1874-04-25 i Maria/A.
 • Hedvig Kristina född 1877-01-23 i Maria/A. Gift med Isak Reinhold Gallander född 1881-09-12 i Sundsvall.
 • Karl Johan Oskar född 1878-07-08 i Maria Magdalena/A, † 1963-12-30. Se Tab 10 C
 • Tyra Elvira född 1879-10-22 i Maria/A, † 1940.
 • Ingeborg Sofia född 1882, † 1911.
 • Anna Viktoria född 1884, † 1885.
 • Johan Fritiof född 1886, † 1889.

TAB 9 C

Gustaf Oskar Oljeqvist född 1901-03-10 i Hudiksvall/X, † 1972-11-27 i Sankt Göran/A. Specerihandlare i Hudik, senare innehavare av ett fruktgrossistföretag i Stockholm. Gift med Selma Jörgine född 1903-12-28, † 1990-03-09.

Barn:

 • Eva född 1939. Gift Germer.
 • Kerstin född 1941. Gift Nordenskiöld.

TAB 10 C

 • Karl Johan Oskar född 1878-07-08 i Maria Magdalena/A, † 1963-12-30. Gift 1901-02-16 i Sankta Eugenia med Maria Anna Cecilia Katarina Matocha född 1875-08-24 i Rosowitz, † 1956-09-11. Dotter till skomakare Emanuel Matocha född 1851 och Maria Pawliezek född 1852. Familjen Matocha kom från Böhmen och bodde på Södermalm i Stockholm på 1880-talet.

Barn:

 • Maria Antoinette född 1901-03-04 i Sankta Eugenia/A, † 1901-06-23 i Sankta Eugenia/A.
 • Per Gustaf f. Jonsson född 1914-04-25 i Örebro, † 1975-11-07. Adoptivson. Se Tab 11 C

TAB 11 C

Per Gustaf f. Jonsson född 1914-04-25 i Örebro, † 1975-11-07. Adopterad av Karl och Maria Oljeqvist år 1938. Grafiker. Gift med Greta Maria Lindhe född 1916-06-17 i Oskar/A. Dotter till Axel Fritiof Lindhe född 1883-11-19 i Lommaryd, † 1961-09-11 i Stockholm. Förlagschef vid Nordstedts och Söner i Stockholm. Axel tjänstgjorde som ung vid Husarregementet i Eksjö och senare vid svenska legationen i Berlin där han träffade sin blivande hustru Maria Viktoria Hammarström född 1883-07-01 i Björkö-Arholma, Norrtälje, † 1960-01-03 i Stockholm. Dotter till fyrmästare Axel Fredrik Hammarström född 1849-07-18 i Dunker/D, † 1915-11-08 i Björkö-Arholma, Norrtälje och Sofia Larsdotter från Köping född 1850-12-04, † 1931-04-03 i Björkö-Arholma, Norrtälje. Axel Hammarström tillhör en gammal smedssläkt.

Per Gustafs biologiska mor: Avy Valentia Johnsson född 1889-08-02 i Glumslöv/M, † 1947-02-01 i Enskede/A av lung-TBC.

Barn:

 • Gun Britt född 1939-02-23 i Högalid/A.
 • Göran född 1941-03-03 i Maria Magdalena/A. Se Tab 12 C
 • Ulla Karin född 1944-12-19 i Maria Magdalena/A.

TAB 12 C

Göran född 1941-03-03 i Maria Magdalena/A. Sjöofficer med examen från Sjökrigsskolan 1963, Försvarshögskolan i Stockholm, Naval War College i Newport R.I., International Institute for Humanitarian Law i San Remo, tjänstgöring vid Neutral Nations Supervisory Commission i Korea och vid European Community Monitory Mission i f.d. Jugoslavien, fartygschef på HMS Carlskrona under flottans utbildningsexpedition 1997/98. Gift 1:o med Ann Charlotte (Karna) Bergknut. Gift 2:o med Gunilla Slörner född Rosander.

Barn:

TAB 13 C

Gustaf Fredrik född 1968-09-20 i Täby. Civilingenjör/IT. Officersexamen från Marinens Officerhögskola 1991. Efter krigshögskola och tjänstgöring vid Flottans ytstridsförband, fortsatta studier vid Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Gift med Annika Öberg född 1968-05-11.

Barn:

 • Klara Isabel född 1999-12-30 i Stockholm.
 • Hedvig Linnéa född 2002-01-22 i Stockholm.
 • Karl Axel Wilhelm född 2004-08-19 i Stockholm.

TAB 14 C

Karl Johan född 1970-05-14 i Täby. Värnplikt i Flottan och FN-tjänstgöring i Libanon 1992, examen i internationella relationer/MBA vid Stockholms Universitet, VD för Myrorna och från 2010 VD för Fryshuset. Gift med Lina Denborg född 1973-06-16.

Barn:

 • Karl August född 2003-08-15 i Stockholm.
 • Johan Vidar född 2006-09-02 i Stockholm.

Källa: Göran Oljeqvist, 2004.

Av okänd härledning

 • Kommissarie Anders Oljeqvist i Stockholms stad. Källa: Överståthållarämbetet för uppbördsärenden register för år 1692 sida 1. Mtl boken för detta register år 1692 saknas.
 • Ynglingen och bildhuggargesällen Petter Oljeqvist under bildhuggaren Georg Baselaque, vilken var en mycket anlitad bildhuggare och var tidigare verksam i Stockholm. År 1670 är Petter och Baselaque uppförd i Läckö räkenskaper som fast anställd hos Magnus Gabriel de la Gardie, men han kanske redan tidigare rest till de la Gardies västgötska domäner. Källa: Humanistiska vetenskapssamfundet: Skrifter volym 9:1-6 s110 + s138. I Fornvännen 1980-75 samt 1999-94 s266 kan man läsa om Baselaque och hans gesäll Petter Oljeqvist år 1670. Från år 1672 finns ytterligare två gesäller, Johan och Elias. En bouppteckning finns hos SSA efter bildhuggaren Petter Olivenqvist, † 1682 och hans änka Margareta Ersdotter, † 1696. se även Post o Inrikes Tidn 1843-01-21 no17 s3 och angående kommers kollegiums efterlysning av arvingarna till Petter Olivenqvists sterbus behållning: Post och inrikes tidning 1843-01-21 no17 s3
 • Soldaten Hans Svensson Oljeqvist född ca 1707, † 1778-12-30 i Urshult/G. Gift med Elin Sunesdotter född 1718. Källa: Soldatregistret
 • Soldaten Olof Andersson Oljeqvist, † 1710-03-23 i Brunnby/M. Not: stavas även Ollieqvist. Källa: Soldatregistret
 • Soldaten Anders Jönsson Oljeqvist, † 1712-12-14 i Stralsund, Tyskland. Not: stavas även Ollieqvist. Källa: Soldatregistret
 • Soldaten Ingel Jönsson Oljeqvist född 1684 i Västergötland. Avsked 1736-00-00 efter 22 tjänsteår. Enligt generalmösterrullan 1736: "Oljeqvist gammal och svag, begär avsked". Källa: Soldatregistret
 • Änkan Maria Magdalena Oljeqvist, † 1741-06-20 i Adolf Fredrik/A och begravd 23 juni av kyrkoherde Frundman. Adolf Fredrik CIa:1 s3v.
 • Greta Olieqvist i Genne, Östra Vingåker. Dopvittne till Falten Göranssons dotter Källa: Ö. Vingåker C:3 år 1753 s41,. Kan vara dotter till Gottfrid och Margareta.
 • Margareta Olieqvist, † 1724 i juli eller augusti i Arboga. Gift med Gottfrid Jerman. Källa: Arboga RR o Mag 1724 FII:7:276.
 • Margareta Christina Oljeqvist född ca 1746, † 1796-09-24 av vattusot. Gift med sjöman Johan Holmström. Paret bodde på Grevgatan 130. Hedv El FI:5 s238.
 • Mats Oljequist född ca 1730, † 1799-05-12 i Grefnäs by, Mörskom/FIN. Dragon.
 • Eva Catharina Oljequist född ca 1770, † 1837-05-29 i Grefnäs by, Mörskom/FIN. Gift 1792-10-07 i Pernå/FIN med dragonen från Nylands lätta kavalleri Henric Rosell. I samband med giftemålet tjänade hon som piga på gården Simos i Andersby, Pernå/FIN.


Källor och litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Christina Wijkmark: De nyvälborna, 2010. ISBN: 978-91-7353-388-1.
 • Christina Wijkmark: Allra käraste, Catharina Wallenstedts brev 1672-1718, 1995. ISBN: 91-7486-241-3.
 • Kyrkböcker.
 • Biskop Johannes Matthiaes dagbok. Häri finns uppgifter hans hustrur, barnens födelser samt deras dopvittnen och lite till.
 • Westerlund: Linköpings stifts herdaminne s638-639.
 • Likpredikan efter biskop Johannes Matthiae Gothus, Zetterströmska samlingen, Östersunds bibliotek.
 • Göran Oljeqvist. Har gett sitt tillstånd till uppgifter för TAB 11C-14C.
 • Lychnos 1969-1970: Svenska studenter i Giessen av Christian Callmer s171-199.
 • Lychnos 1969-1970: Svenska studenter i Tübingen av Christian Callmer s119-154.


: