:

Lagergréen nr 391

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lagergréen nr 391

Adlad 1647-03-29, introd. 1649.

Stamfadern för ätten, Johan Lowrie, såsom han själv skrev namnet, skall varit född i Skottland, enligt en uppgift 1574 1, enligt en annan 1575 2, kom i svensk tjänst tidigast (enligt egen uppgift) 1610 och blev löjtnant 1623. Om också hans skottska härkomst får anses säker, synes det däremot tvivelaktigt att han, såsom uppgives i Klercker-Mattonska samlingen i K. Biblioteket, och efter denna källa i flera tryckta arbeten3, skulle vara son till Lars Olofsson, Laurinska släktens stamfader, som antages vara bördig från Skottland och omkring 1576 inflyttat till Sverige, varest han redan 1578 var fogde över arvgodsen i Östergötland. 4 Dennes son, den bekante psalmisten, prosten i Häradshammar Laurentius Lauréntii, som blev stamfader för den utdöda adliga ätten Laurin, och den ännu levande icke adliga ätten med samma namn, ävensom adliga ätterna Lagerström, och den adopterade grenen av ätten Klöfverfelt, upptog namnet Laurinus, av ättlingarna förkortat Laurin. Johan Lowrie skrev däremot sitt skottska namn på nu angivna sätt ännu vid 60 års ålder, ja ännu två år efter sedan han blivit adlad. 5 Även förefaller det egendomligt, att Johan Lowrie, om han redan vid två års ålder kommit till Sverige med sin fader, icke skulle hava inträtt på den bana han valt, krigarens, förrän vid 35 års ålder. Då på 1760-talet riddarhusdeputationen lät anställa undersökning om en del adliga ätters ursprung, däribland ätten Lagergréens, och förfrågningar utsändes till ättemedlemmar rörande stamfaderns, Johan Lowrie, fader, svarade alla utom en att dennes namn icke kunde med visshet uppgivas. Denne ende uppgav såsom fader prosten i Häradshammar Laurentius Lauréntii Laurinus, vilken uppenbart felaktiga uppgift influtit på riddarhusgenealogien och med all sannolikhet givit upphov till uppgifterna om släktskapen mellan Johan Lowrie och ätten Laurins stamfader. – Uppgiften på riddarhusgenealogien, att Johan Lowrie haft en son Johan, stamfader för den yngsta släktgrenen, är felaktig. I en böneskrift till drottning Christina av 1640, 6 således vid 65 års ålder, då han tjänat staten i 30 år och blivit »lamskutin», säger han, »att han mistat en son för fienden och hade den andra (Alexander) vid armén». Att han sedan skulle hava fått en tredje son, Johan, född, enligt olika uppgifter, 1651 eller 1661, förefaller mindre troligt. Denne Johan har förblandats med sonsonen Johan, född 1665.

Lagergréen A39100.jpg


TAB 1

Johan Lowrie, adlad Lagergréen, till Oby i Blädinge socken, Hästhaga i Vislanda socken och Målensås i Agunnaryds socken alla i Kronobergs län. Född 1574-03-29 i Skottland1. Kom i krigstjänst omkr. 16106. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1623. Kapten därst. 1629. Major 1637. Avgången till Erik Stenbocks regemente 1639. Avsked 1640 för ålders och bräcklighets skull. Fick s. å. 28/7 dels 200 dlr silvermynt samt i understöd och dels såsom gåva Målensås för sig och sina efterkommande17. Adlad 1647-03-29 (Introd. 1649 under nr 391). Erhöll s. å. fyra förläningshemman på sin livstid6. Urskuldade sin bortovaro från riksdagen 1660 med att han var »utgammal»7. Död 1673 på Målensås8 och begraven i Agunnaryds kyrka, där hans vapen, numera förkommet8, uppsattes. 2. Gift 1:o med Valborg Larsdotter (kallas även Jonsdotter och Jöransdotter), som levde 1652. Gift 2:o 1658 med Brita Rosenbielke, född 1614-08-10, död 1683-04-14, dotter av ståthållaren Bengt Jönsson Rosenbielke och Carin Ribbing.

Barn:

 • 1. En son, död i tält före 1640.
 • 1. Agneta. Gift före 1647 (Se Sunnerbo Häradsrätt 1647-10-27) med kapten Knut Stång, död 1649 i Prag (Källa: Krigsarkivet, Biografica).

TAB 2

Alexander, (son av Johan Lowrie, adlad Lagergréen, tab 1), till Oby i Blädinge socken, Kronobergs län. Var löjtnant vid Kalmar regemente 1648. Kapten därst. 1656-10-08. Major och kommendant för garnisonen i Kalmar nystad 1674-11-20. Död kort efter 1686-01-19. 'Han hade deltagit i polska och danska krigen på 1650-talet och därunder blivit svårt sårad. Bevistade Kristianopels belägring och blev 1677 efter lastningens dagtingan förordnad till befälhavare därst., till dess fästningsverken demolerats. Hade i 40 års tid tjänat vid militien, blev i slaget på Fyen Ula blesserad och låg i tre dygn på slagfältet bland de döda, var hela dess återstående livstid så bräcklig, att han måste till kurer och medikamenter tillsätta hela sin egendom, efterlämnande åtskilliga små omyndiga barn.' Gift l:o med Brita Olsdotter Qvist, död 1668-05-09 Eskebäck. Gift 2:o 1671-02-17 med Magdalena Rosenbielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1697-12-05 med kaptenen Johan Bordon i hans 2:a gifte, född 1655, död 1701), född 1644, död 1717-02-23 på Oby och begraven s. å. 25/3, i Blädinge kyrka, dotter av ryttmästaren Jöns Bengtsson Rosenbielke, och hans 2:a fru Anna Stråle af Ekna.

Barn:

 • 1. Peter Alexander. Tjänade 26 år i franska armén och hade varit fången i Turkiet. Satt 1697-07-01 i fängelse i Jönköping, av Göta hovrätt dömd till döden för mord å sin mosters man. Avrättad s. å. efter 3/8.
 • 1. Jakob. Död 1663-06-17 och begraven s. å. 16/8 i Fagerhults kyrka
 • 1. Catharina, född 1663, död 1740-05-18. Var gift och bodde Lundtorp
 • 1. Johan, född 1665. Sergeant. Död 1700. Se Tab. 3
 • 1. Brita, född 1667-07-02 på Eskebäck, begraven 1750-03-22 i Hjorteds socken, Kalmar län.

TAB 3

Johan, (son av Alexander, tab 2), född 1665-05-12 Eskebäck. Inskrevs i Växjö skola 1674-02-13. Fältväbel vid Kronobergs regemente. Var sergeant 1689. Dödsskjuten 1700-07-25 vid landstigningen på Seland. Gift med Catharina Gyllennieroth, dotter av löjtnanten Johan Nieroth, adlad Gyllennieroth, och Fredrika Magdalena Enhörning.

Barn:

 • Anna Margareta. Gift med en bonddräng.
 • Magdalena, född 1690-10-27 Burhult, död där 1691-07-16.
 • Alexander, döpt 1692-07-31 på Burhult. Konstapel vid amiralitetet. E. arklimästare därst. Barnlös dödsskjuten 1715-07-28 i sjöstriden mot danskarna vid Rügen. Gift 1714-04-17 med Magdalena Schotte (Lång?).
 • Svickert, född 1696-11-05 Örnaholma, död 1703.
 • Johan, född 1699. Flaggkonstapel. Död 1765. Se Tab. 4

TAB 4

Johan, (son av Johan, tab 3), född 1699-03-09 på Örnaholma död Hallaryds socken, Kronobergs län. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona 1714. Flaggkonstapel15 därst. 1747-10-21. Död 1765-02-03. Gift 1722 med Brita Palmgren.

Barn:

 • Alexander, född 1723. Överstyrman. Död 1765. Se Tab. 5
 • Carl, född 1725-04-12 död ung.
 • Jonas, född 1727-06-25 död ung.
 • Catharina, född 1730-03-03, död ung.
 • Johan, född 1732-08-20. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Död ogift 1764-01-15 i nämnda stad.
 • Christoffer, född 1735. Arklimästare. Död 1781. Se Tab. 6
 • Anna Catharina, född 1738-01-07 i Karlskrona, död 1773 och jordfäst s. å. 2/8 i Karlskrona samt därefter förd till Aspö. Gift 1762-11-18 i Karlskrona med konstapeln Gustaf Fredrik Engelholm, född 1734-08-18 i Karlskrona.
 • Fredrik, född 1740. Arklimästare. Död 1782. Se Tab. 7

TAB 5

Alexander, (son av Johan, tab 4), född 1723-10-05). Lärstyrman vid amiralitetet15 1746-10-10. Medelstyrman därst. 15 1753-09-29 överstyrman15 1755-09-26. Död 1765-10-24. Gift 1:o 1748-03-27 i Stockholm med Margareta Tillman, död 1764-02-09. Gift 2:o s. å. 19/12 med Anna Lucia Möller, född 1728, död 1788-12-07 i Karlskrona.

Barn:

 • 1. Johan, född 1750-07-17 i Stockholm. Kadett vid kadettkåren 1767. Lärstyrman vid amiralitetet 1770-06-13. Medelstyrman därst. 1774-11-17. Officersexamen 1778-02-14. Fänrik vid arméns flotta 1779-02-14. Död ogift 1785-04-15 i Karlskrona.
 • 2. Anna Malena, född posthuma 1765-12-16 i Karlskrona.

TAB 6

Christoffer, (son av Johan, tab 4), född 1735-06-25. Lärkonstapel vid amiralitetet i Karlskrona, sedan arklimästare. Död 1781-12-26 i nämnda stad. Gift där 1764-04-00 med Anna Margareta Koopman, dotter av hovrättskommissarien Jonas Koopman och Anna Margareta Been.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1765-04-12 i Karlskrona.
 • Eva Fredrika, född 1768-01-24 i Karlskrona, död där 1843-04-11. Gift 1796-09-04 i Hjortsberga socken, Blekinge län med kaptenen vid örlogsflottan Jonas Markus Hahn, född 1759, död 1804.
 • Christoffer, döpt 1770-04-28 Karlskrona.
 • Anna Maria, född 1771-06-30, i Stockholm, död s. å. 11/10.

TAB 7

Fredrik, (son av Johan, tab 4), född 1740-10-18, i Karlskrona. Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Död där 1782-10-06. Gift 1763 med Christina Berg, född 1735, död 1807-12-17, i Karlskrona.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1763-12-09, död ogift 1780-04-24 i Karlskrona, jordfäst därst. s. å. 28/4 och sedan förd till Aspö.

TAB 8

Jonas, (son av Alexander, tab 2). Volontär vid adelsfanan 1709. Korpral vid livregementet till häst 1710. Kvartermästare därst. 1712-05-01 avsked med löjtnants karaktär 1722-10-12. Död 1766-11-26 Ödetofta. Han deltog i slagen vid Hälsingborg och Gadebusch. Gift 1:o 1714 med en dotterdotter av majoren Knut Silfversparre, och Margareta von Scheiding. Gift 2:o med Margareta Christina Klint.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet. Gift före 1744 med klockaren i Mörrums socken, Blekinge län Knut Bing, född 1700, död 1751-11-05 i Mörrum.
 • 1. Christina Margareta, född 1719-11-17 på Boestad Norregård i Nottebäcks socken, Kronobergs län, död 1733-03-11 Östad s län.
 • 1. Carl Johan, född 1723-12-16, på Boestad Norregård.
 • 1. Eva Maria, född 1725-12-27 på Boestad Norregård. Gift med kaptenen i utländsk tjänst Johan Fredrik von Oldeland.
 • 1. Helena Sofia, namnes bland faddrar i Näsums socken 173714, levde 1750.
 • Alexander, född 1729. Kronolänsman. Död 1799. Se Tab. 9
 • Magdalena, döpt 1731-09-09, på Östad. 14
 • Otto Christoffer, född 1733. Kronolänsman. Död 1788. Se Tab. 23.
 • Jonas, döpt 1736 1079 på Östad. 14
 • Christina Emerentia, född 1742, död 1803-01-10 i Hemmesjö socken, Kronobergs län. Gift 1773-10-08 med sergeanten Peter Adolf Hagelstein.

TAB 9

Alexander, (son av Jonas, tab 8), döpt 1729-03-15 Östad s län. Kronolänsman. Död 1799-05-31 Ödetofta. Gift 1:o 1752-05-11 Humlebäck med Brita Christina Lönegren, död 1765-11-14 på Ödetofta, dotter av9 kronobetallningsmannen Magnus Lönegren och Elisabet Allbolin. Gift 2:o 1767-05-03, på Ödetofta med Eva Juliana Hyllengren, född 1727, död 1784-09-12 på Ödetofta, dotter av teol. lektorn vid Växjö gymnasium Per Hyllengren och Anna Ulmstedt12. Gift 3:o 1793-09-10 med Anna Sofia Mæchel, död 1808-08-26 på Ödetofta, dotter av9 handlanden och rådmannen i Västervik Anders Mæchel och hans 2:a hustru Margareta Maria Oldekop.

Barn:

 • 1. Christina Elisabet, född 1753-06-25 på länsmansbostället Hällabol i Tolgs socken, död där s. å. 27/10.
 • 1. Jonas Magnus, född 1754-12-13 på Hällabol, död där 1761-04-17.
 • 1. Christina Elisabet, född 1757-01-17 på Hällabol, död där 1761-04-12.
 • 1. Maria Christina, född 1758-05-16 på Hällabol, död 1840 i Björkö prästgård Jönköpings län. Gift 1781-05-01 på Ödetofta med komministern i Aringsås församl. av Växjö stift Nicolaus Holmdahl, född 1751-04-01, död 1803-06-10 [Lsn].
 • 1. Samuel, född 1760. Häradsskrivare. Död 1811. Se Tab. 10
 • 1. Jonas Magnus, född 1762. Auditör. Död 1836. Se Tab. 12.
 • 1. Margareta Catharina, född 1764-05-16 Ödetofta, död 1765 på Humlebäck och begraven s. å. 30/12.
 • 1. Carl Johan, född 1765-11-14 på Ödetofta, död där s. å. 10/11.
 • 2. Anna Margareta, född 1769-02-21 på Ödetofta, död där 1770-02-10.
 • 2. Per Johan, född 1770. Hovbokhållare och kvartermästare. Se Tab. 19
 • 2. Alexander, född 1771. Assessor. Död 1835. Se Tab. 20

TAB 10

Samuel, (son av Alexander, tab 9), född 1760-06-02 på länsmansbostället Hällabol i Tolgs socken, Kronobergs län. Häradsskrivare i Södra Möre härad i Kalmar län. Död 1811-05-30 Aplerum. Gift 1783-10-19 med Brita Elisabet Elfström, född 1755-01-16, död 1815-04-28 på Aplerum, dotter av bruksinspektören Anders Elfström och Brita Maria Passenius.

Barn:

 • Christina Maria, född 1785-02-17 på Aplerum. Levde änka 1839. Gift 1805-08-20 på Aplerum med prosten och kyrkoherden i Halltorps pastorat av Kalmar stift Erik Andrén, född 1776-03-24 i Algutsrums kyrkoby på Öland, död 1838-01-06 i Halltorps prästgård [Hm].
 • Alexander Peter, född 1791. Häradsskrivare. Död 1867. Se Tab. 11.

TAB 11

Alexander Peter, (son av Samuel, tab 10), född 1791-01-02 Aplerum. Inträdde vid landstaten 1806. Häradsskrivare i Södra Möre härad av Kalmar län15 1811-07-08. Avsked 1860-07-27. Död 1867-06-03 på Aplerum. Gift 1821-09-25 Bruatorp med Birgitta Maria Nylander, född 1788-04-12 i Karlskrona, död 1867-05-28 på Aplerum, dotter av stadsbyggmästaren, bruksägaren Nils Nyländer och Christina Andersson.

Barn:

 • Frans Otto Samuel, född 1814-03-02 på Aplerum, död 1833-05-02.
 • Elisabet Christina Charlotta, född 1815-08-05 på Aplerum, död 1883-10-01 i Örebro. Gift 1846-05-12 Kollinge
 • Carolina Catharina Maria, född 1817-10-13 på Aplerum, död 1874-08-27 i Glömminge prästgård Kalmar län. Gift 1846-07-21 på Kollinge med kyrkoherden i Glömminge församl., utnämnde kyrkoherden i Söderåkra pastorat av Kalmar stift Johan Peter Ånelius, född 1814-09-17 i Åby socken, Kalmar län, död 1882-10-31 i Söderåkra prästgård.
 • Betty Emerentia Gustava, född 1820-02-27 på Aplerum, död 1821-10-02.
 • Constance Augusta Margareta, född 1821-06-13 död s. å. 29/10.
 • Betty Emerentia Augusta, född 1824-09-14 på Aplerum. Stiftsjungfru. Död 1886-09-11 i Kalmar. Gift 1850-10-24 på Aplerum med kaptenlöjtnanten, friherre Bror Per Cederström, född 1798, död 1857.
 • Juliana Alexandrina Fredrika (Julie), född 1826-10-24 på Aplerum, död 1910 i Ålems socken, Kalmar län. Gift 1857-06-30 på Aplerum med häradsskrivaren i Södra Möre härad Carl Andreas Petersson, född 1830-11-26 i Ålems socken, död 1867-04-16 på Aplerum.
 • Alexander Nils Anders, född 1829-10-21 i Karlskrona. Student i Lund 1852. Bruksförvaltare vid Gyllentors i Anderstorps socken, Jönköpings län 1855. Revisor vid Uddeholms bruk i Råda socken, Värmlands län 1860. Kamrer och föreståndare för Kristinehamns enskilda banks avdelningskontor i Råda 1870. Landstingsman i Värmlands län 1872. Bevillningsberedningsordförande 1875. Ordförande i Älvdals hushållningsgille 1878. Död 1899-01-02 i Råda.

TAB 12

Jonas Magnus, (son av Alexander, tab 9), född 1762-06-11 i Tolgs socken, Kronobergs län. Student i Uppsala16 1779-10-05. Stadsnotarie i Kalmar 1784 l6. Stadssekreterare därst. 16. Regementsauditör vid Kalmar regemente 1791-12-23. Avsked 1799-12-23. Därefter först lantbrukare, sedan handlande. Död 1836-06-17 på torpet Lilläng i Hamneda socken, Kalmar län. Gift 1786-10-31 i Kalmar med Helena Sofia Lind, död 1842-05-03, dotter av borgmästaren i nämnda stad Anders Lind och Anna Dorotea Fiedler.

Barn:

 • Dorotea Sofia, född 1787-09-04 i Kalmar, död där 1856-06-05. Gift med kommissionslantmätaren i Kronobergs län Lars Peter Strömberg, född 1785, död 1836. 10
 • Christina Carolina, född 1789-12-18 i Kalmar, död ogift 1850-11-18 i nämnda stad.
 • Johanna Gustava, född 1791-01-29 i Tolgs socken, död 1869-07-31 i Övraby prästgård Kristianstads län. Gift med handlanden Gustaf Gabriel Angel, född 1779-04-05, död 1845-02-17 Lyckan
 • Alexander Magnus, född 1792-06-22 Herrstorp, död 1796-02-01 på Kråkebäck i nämnda socken.
 • Anna Helena, född 1794-05-18 på Kråkebäck. Död änka 1873-01-27 i Kalmar. Gift 1:o med sjökaptenen N. N. Duse. Gift 2:o med handlanden, skeppsklareraren och hamnfogden i Kalmar Per Ekeroth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sara Maria Heller, född 1785, död 1818-07-21), född 1785-08-15, död 1847.
 • Aurora Matilda, född 1796-03-11 på Kråkebäck, död där s. å. 12/5.
 • Samuel Fredrik, född 1797. Kommissionslantmätare. Död 1891. Se Tab. 13.
 • Alexander Anders Magnus, född 1799. Handlande. Död 1849. Se Tab. 18.
 • Ottiliana Maria, född 1803-03-08 på Västenhaga i Tolgs socken, död ogift 1832-11-05 i Kalmar län.
 • Beata Aurora Charlotta, född 1805-04-13 på Västenhaga, död 1880-02-01 i Borås. Gift med handlanden Samuel Hagelqvist, från vilken hon blev skild.
 • Amalia Fredrika Rebecka, född 1806-05-23 på Västenhaga, död i Stockholm. Gift 1833 med boktryckaren, först i Lund och Växjö, sedan i Stockholm Johan Peter Lönnegren, född 1808-03-10, död 1867-02-06 i Stockholm.

TAB 13

Samuel Fredrik, (son av Johan Magnus, Tab 12), född 1797-05-13 Mönsterås. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1818-07-25. Avsked 1820-11-16. Sergeant vid Kronobergs regemente s. å. 20/11. Fältväbel 1826-07-01. Fanjunkare. Avsked 1831-06-02 lantmäteriexamen 1829 10. Vice lantmätare 1833 och kommissionslantmätare 1840 i Kronobergs län10. Avsked 1862-09-26. Död 1891-08-07 Sanna. Gift 1833-01-27 Tovhult med Johanna Elisabet Löfqvist, född 1814-06-25 på sistnämnda egendom ]], död 1897, dotter av kommissionslantmätaren Jean Löfqvist och Anna Elisabet Johansson.

Barn:

 • Amanda Johanna Maria, född 1834-02-24 Arvidsdal Gift 1854-05-09 på Sanna, Markaryds socken Kronobergs län, med kommissionslantmätaren i Kronobergs län Carl Johan Peterson, född 1827 30/ i Norra Åkarps socken, Kristianstads län. Död 1887-08-19 i Halmstad.
 • Axel Fredrik, född 1835-12-30 på Arvidsdal. Student i Lund 1853-12-13. Sergeant vid Kronobergs regemente 1855-08-24. Officersexamen 1856-04-30. Lantmäteriexamen 1857-05-30. Lantmäteriauskultant s. d. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1860-07-09. Löjtnant 1861-02-26. Vice kommissionslantmätare i Gotlands län 1863-05-01–1870. Avsked ur krigstjänsten 1870-05-10. Vistades i Brasilien med enskilda uppdrag vid telegraf- och järnvägsarbeten 1872–1875. Vice kommissionslantmätare i Kronobergs lån 1884-05-13. Kommissionslantmätare i nämnda län 1889-04-25. Transp. till Kristianstads län 1899. Avsked 1903-11-13. Död ogift 1926-08-25 i Göteborg (Vasa förs, db). Ägde Sanna i Markaryds socken och hemman i Markaryds by.
 • Aurora Sofia, född 1838-03-01 på Sanna. Död 1933-06-19 i Vasa förs, Göteborg (db 87). Gift på Sanna 1875-09-26 med kontoristen i Göteborg Knut Alfred Norelius, född 1828-05-17 i Örebro, död 1920.
 • Alexander Johan Ferdinand, född 1840. Förste lantmätare. Död 1902. Se Tab. 14.
 • Ottiliana Matilda, född 1842-10-24 på Sanna, död 1913-06-07 i Göteborg. Gift 1872-05-26 på Sanna med ångbåtsbefälhavaren Axel Fredrik Delin, född 1838-07-11 i Vessige socken, Hallands län, död 1896.
 • Carl Filip, född 1845. Stationsinspektor. Död 1917. Se Tab. 15
 • Hilda Carolina, född 1847-07-26 på Sanna, död där 1884-07-16. Gift 1873-09-06 med kontorschefen Valfrid Apelgren, född 1849-03-03 i Skatelövs socken, Kronobergs län.
 • Laura Fredrika, född 1850-10-23 på Sanna. Död 1934-04-14 i Göteborgs domkyrkoförs (db 49). Gift på Sanna 1877-05-20 med civilingenjören Frans Otto Persson, född 1850-08-04 i Blomskogs socken, Värmlands län, död 1900-10-07, i Göteborg.
 • Elisabet Helena (Ellen), född 1852-09-05. Död 1943-11-19 i Göteborg.

TAB 14

Alexander Johan Ferdinand, (son av Samuel Fredrik, tab 13), född 1840-04-04 på Sanna. Student i Uppsala 1862-09-22. Lantmäterielev s. å. 9/10. Lantmäteriexamen 1865. Lantmäteriauskultant s. å. 18/6. Vice kommissionslantmätare i Västerbottens län 1871-06-19. Kommissionslantmätare i nämnda län 1876-05-12. Ledamot av Umeå stadsfullmäktige 1879–1885. Styresman för avvittringsverket i nyssn. län sedan 1891-06-01. Förste lantmätare i samma län s. å. 24/6. RVO 1895-11-30. Transp. till Östergötlands län 1897. Avsked 1901-04-12. Död 1902-01-06 på sin villa Underås i Djursholm och begraven s. å. 12/1 i Markaryds socken, Kronobergs län. Gift 1866-06-24 Ribersdal Död 1916-02-14 i Oscars förs, Stockholm ]], jordfäst i Gustav Vasakyrkan s. å. 18/2 och därefter nedsatt i mannens grav i Markaryd, dotter av majoren Lorentz Gjers och Johanna Laurentia Thim.

Barn:

 • John Fredrik, född 1868-02-27 på Ribersdal, död 1870-11-25 i Degerfors socken av Härnösands stift.
 • Alarik Lorents Alexander, född 1869-02-17 på Västra Fanbyn i Anundsjö socken, (Västranorrl.). Mogenhetsexamen 1887-06-08. Lantmäterielev s. å. 17/6. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm s. å. 11/ 9. Utexamen från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1892-04-15. Aspirant vid väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 25/11. Konsulterande ingenjör i Väster- och Norrbotten 1894–1898. Föreståndare för Kristianstads tekniska verk 1899–1910. Stadsingenjör i nämnda stad 1911–1912. Byggnadschef och förste stadsingenjör i Karlskrona 1913. RVO 1920-06-06. 1934 anst. hos T. An Tesch AB. Stockholm, 1888 LSTF, ordf. i föreningens 1: sektion 1891. Gift 1897-03-01 i Herrljunga socken, Älvsborgs län med sin kusin Ellen Johanna Charlotta Lagergréen, född 1867-06-24 i Eslöv. Dotter av stationsinspektoren Carl Filip Lagergréen och Hildegard Axelina Löndahl.
 • Johanna Helena (Jonny), född 1874-01-05 i Umeå landsförs, död ogift 1926-02-02 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Inez Hilda Alexandra, född 1876-12-28 i Umeå landsförsaml.

TAB 15

Carl Filip, (son av Samuel Fredrik, tab 13), född 1845-06-08 på Sanna. Volontär vid Kronobergs regemente 1860. Avsked 1861. Elev vid statens järnvägstrafik 1865-12-01. Biljettör s. å. Stationsskrivare vid Hässleholms station 1868-01-01. Stationsinspektor vid Aneby station 1874-11-16, vid Järbo station 1882-07-01, vid Vartofta station 1884-11-01 och vid Herrljunga station 1889-04-01. RPrKrO3kl 1893-09-29. RVO 1903-12-01. Avsked 1909. Död 1917-09-06 i Herrljunga. Gift 1865-03-01 med Hildegard Axelina (Hilda) Löndahl, född 1838-01-23 Dångemåla ]], död 1919-01-18 i Herrljunga ]], dotter av kronofogden, befallningsmannen, Jakob Löndahl och Louise Charlotte Brandt.

Barn:

 • Anna, född 1864-09-10 i Falkenberg. död 1945-12-22 i S:t Mattues förs Stockholm (db nr 599). Gift 1886-08-15 Vartofta socken, Skaraborgs län med före detta postmästaren i Karlsborg Johan Ludvig Björck, född 1858-04-06 i Sandby socken, Kristianstads län. död 1940-02-05 i Hässlehom.
 • Ellen Johanna Charlotta, född 1867-06-24 i Eslöv i Västra Sallerups socken, Malmöhus län. Gift 1897-03-01 i Herrljunga socken med sin kusin civilingenjören Alarik Lorentz Alexander Lagergréen, född 1869.
 • Alma Ingeborg, född 1868-12-24 i Eslöv. Gift 1893-01-27 i Herrljunga med före detta stationsinspektoren vid statens järnvägar Carl Vilhelm Bæckslröm, född 1860-06-13 i Borås. Död 1932-10-08 i Västra Frölunda socken, Älvsborgs området, Göteborg och Bohus län (db 60), begraven å östra begravningsplatsen i Göteborg.
 • Agda Axeline, född 1870-08-29 i Hässleholm i Stoby socken, Kristianstads län. Stationsbiträde vid statens järnvägar 1893-02-01. Kontorsbiträde därst. GMnr 1925-06-06.
 • Berta Dagmar, född 1872-05-07 i Hässleholm, död 1918-04-14 Hovid ). Gift 1895-06-12 i Herrljunga med kassören Henning Johannes Lindbeck, född 1867-12-16 i Sundsvall.
 • Gerda Hildegard Fredrika, född 1874-08-16 i Älmhult i Stenbrohults socken, Kronobergs län. Gift 1901-10-16 Herrljunga med trafikchefen vid Ruda–Oskarshamns järnväg civilingenjören Alfred Gabriel Hagelfeldt, född 1877-12-11 Anneberg, död 1920 1072 i Oskarshamn.
 • Carl Jakob Fredrik, född 1875-10-06 i Aneby i Bredestads socken, Jönköpings län. Stationsskrivare vid statens järnvägar. Död 1908-01-08 genom olyckshändelse vid Olskrokens järnvägsstation i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Carl Oskar Alexander, född 1878. Ingenjör. Se Tab. 16.
 • Carin Ottiliana Elfrida, född 1880-12-07 i Aneby (Hredestads förs, Jönköpings län). Gift 1914-08-23 i Herrljunga ]] med förste stationsskrivaren vid statens järnvägar, löjtnanten i Bohusläns reg:s reserv Janne Adolf Dahl, född 1882-12-28 vid Finspång i Risinge socken, Östergötlands län.

TAB 16

Carl Oskar Alexander, (son av Carl Filip. tab 15), född 1878-09-13 i Aneby i Bredestads socken,, Jönköpings län. Anställd hon firman Ramberg & Bauer i Göteborg 1897–1903. Ingenjör vid aktiebolag Pumpseparator i Stockholm 1904–1907 samt vid Göteborgs stads elektricitetsverk 1908. Äg. hus i Göteborg. Död 1934-12-11 i Västra Frölunda förs, Älvsborgs området, Älvsborgs län och begraven i Göteborg, Västra begravningsplatsen (db nr 64). Gift 1911-12-09 vid Långedrag i Västra Frölunda socken,, Göteborgs och Bohus län med Svea Ingeborg'' Elfvin, född 1885-05-04 i Göteborg. Dotter av järnhandlaren August Elfvin och Anna Maria Körner.

Barn:

 • Irma Ingeborg, född 1912-01-22 i Gammelstadens förs, Göteborg (Haga förs, enl Dafa). Kontorist. Gift 1942-04-02 i Västra Frölunda förs, Älvsborgs området, Göteborg och Bohus län med kontoristen Lars-Erik Waldén, född 1912-10-21 i Göteborg
 • Carl Axel Lennart, född 1917-10-30 vid Långedrag. Se Tab. 16A.
 • Carl Göran Alexander, född 1925-07-01 vid Långedrag. Se Tab. 16B.

TAB 17

Carl Axel Ragnar, (son av Carl Filip, tab 15), född 1883-01-29 vid Järbo järnvägsstation i Järbo socken,, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1904-06-10. Officersvolontär vid norra skånska infanteriregementet s. å. 16/6. Sergeant 1905-09-30. Elev vid krigsskolan s. å. 5/10. Fanjunkare 1906-08-27. Officersexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Löjtnant därst. 1910-05-27. Kapten i regementet 1921-12-02 och vid regementet 1923-02-16. På övergångsstat 1926-09-04. RSO 1928-06-16. Kapten i Norra Skånska infanteriregementets reserv. Statens justerare i Uppsala län. Gift 1913-11-22 i Karlsborgs förs, med Kerstin Axelina Kindbom, född 1892-11-07 Svanvik, dotter av grosshandlaren Axel Kindbom och Vilhelmina Andersson.

Barn:

 • Hildegard Marie-Louise Vilhelmina, född 1914-09-15 i Kristianstad förs, . Direktörsass. i företagsgruppen ek för. Gift 1934-06-16 i Kristianstad (vb nr 58) med underlöjtnanten vid Bodens artilleriregemente, greve Hugo Wilhelm Carl Hampus Hamilton, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1910-09-25 i Stockholm.
 • Bengt Johan Ragnarsson, född 1916-11-31 i Kristianstad. Se Tab. 17A.<

TAB 18

Alexander Anders Magnus, (son av Jonas Magnus, tab 12), född 1799-12-08 Kråkebäck. Handlande. Död 1849 i Markaryds socken, Kronobergs län. Gift 1827-04-03 Ilingetorp med Beata Vilhelmina Kock, född där 1806-07-29, död 1864-03-05, dotter av kommissarien J. P. Kock och Charlotta Sofia Kastman.

Barn:

 • Alexandra Matilda Vilhelmina, född 1828-01-17 i Kalmar, död 1881-12-29 i Jönköping. Gift 1858-01-31 i Värnamo med lantmäteriauskultanten Brynte Carl Gustaf af Bjerkén, född 1818, död 1865.
 • Josefina Augusta, född 1829-12-07, död.
 • Elfrida Sofia Carolina Charlotta, född 1841-01-15, död 1880-04-28 i Jönköping. Gift 1873-10-09 med sergeanten vid Jönköpings regemente Per Larsson, född 1841-01-15.

TAB 19

Per Johan, (son av Alexander, tab 9), född 1770-04-03 Ödetofta, † 1805-07-02 av lungsot, begravd 5 juli på Johannes/A kyrkogård. Student i Uppsala 1788-09-13. Jur. examen 1789. Auskultant i Svea hovrätt 1790. Hovbokhållare 1792. Kvartermästare vid livgardet 1794 [Vsn]. Gift med Beata Margareta Nording född 1770-12-28 i Örebro Nikolai/T.

Barn:

 • Fredrik.

TAB 20

Alexander, (son av Alexander, tab 9), född 1771-12-19, Ödetofta. Student i Uppsala 1788-09-13. Jur. examen 1791-06-07. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 21/6. Vice häradshövding 1796. Auditör vid Närkes regemente 1798-05-11. Tit. hovrättsassessor 1816-07-16. Avsked från auditörsbeställningen 1822-02-05. Död 1835-03-30 i Örebro. Gift 1800-04-15, på Tveta i likan, socken, Värmlands län8 med Andréetta Ekman, född 1772-05-06 i Åmål, död 1851-09-29 i Örebro8, dotter av kammarrådet Anders Ekman och Sara Margareta Askebom.

Barn:

 • Alexander, född 1801. Auditör. Död 1864. Se Tab. 21
 • Anders, född 1802. Prost och kyrkoherde. Död 1867. Se Tab. 22
 • Juliana, född 1804-11-17 på översta i Hallsbergs socken, Örebro län, död 1868-02-19 Skäggebol. Gift 1825-06-24 i Hallsbergs kyrka med sin kusin kontraktsprosten, kyrkoherden i Sunne pastorat av Karlstads stift, en av de aderton i Svenska akademien, professorn, teol. doktorn och filosofie jubeldoktorn, KNO m. m., Anders Fryxell, född 1795-02-07 i Edsleskogs prästgård Älvsborgs län, död 1881-03-21 i Stockholm.

TAB 21

Alexander, (son av Alexander, tab 20), född 1801-01-28 i Hallsbergs socken, Örebro län. Förare vid Närkes regemente 1816-02-08. Fanjunkare därst. 1820-04-18. Vice auditör vid nämnda regemente 1821-08-02. Auditör på stat därst. 1822-02-26 avsked 1857-02-06. Död 1864-03-10 på sin egendom Tummelsta i Ärila socken, Södermanlands län. Gift 1842-03-04 Mellringe med Gustava Petronella Lundbom, född 1822-09-26 på sistnämnda egendom, död 1895-06-08, i Mariefred, dotter av godsägaren Carl Gustaf Lundbom och Helena Beata Ljungdahl.

Barn:

 • Carl Alexander, född 1843-01-18, död 1845-08-06.
 • Fanny, född 1846-06-10 Mark, död 1926-04-07 i S:t Olai förs, Norrköping. Gift 1867-06-10 i Örebro med borgmästaren och stadsbokhållaren i Mariefred, RVO, Carl Rudolf Norström, född 1832-05-14 i sistnämnda stad, död 1906-08-14 i Strängnäs (Mariefreds förs, db).
 • Aline, född 1849-05-30 på Mark, död 1914-12-05 i Stockholm. Gift 1875-06-11 i Stockholm med kaptenen i Vaxholms artillerikårs reserv, RSO, Jakob Fredrik de Ron, född 1841-09-25 vid Svabensverk i Alfta socken, Gävleborgs län, död 1897-10-31 i Stockholm.

TAB 22

Anders, (son av Alexander, tab 20), född 180? 30/9 i Hallsbergs socken, Örebro län. Student i Uppsala 1819. Filosofie kandidat 1826. Filosofie mag. 1827. Hovrättsexamen s. å. Lärare vid Nya elementarskolan i Stockholm 1828–1839. Föreståndare för Wallinska flickskolan därst. 1831–1841. Präst- och pastoralexamen i Strängnäs 1837. Prästvigd därst. s. å. 26/11. Extra ordinarie hovpredikant 1838-09-01. Kyrkoherde i Hölö lörsaml. av Strängnäs stift 1840-07-06. Prost 1849. LNO 1854-11-18. Kyrkoherde i Åsums och Skepparlövs pastorat av Lunds stift 1856-01-12. Död 1867-04-19 i Kristianstad [Hm]. Gift 1833-12-24 Vikmanshyttan Kopparbergs län med Sofia Ulrika Ulff, född 1815-07-17, i Stockholm, död 1898-03-10 i Falun, dotter av bruksägaren Otto Fredrik Ulff och Lovisa Catharina Geijer.

Barn:

 • Julia Sofia, född 1837-04-12 Stockholm, död 1916-09-16 i Örebro. Gift 1865-05-04 på kyrkoherdebostället i Åsums socken, Kristianstads län med kyrkoherden i Trälleborg Peter Fredrik Carlsson, född 1827-03-03 i Stora Köpinge socken, Kristianstads län, död 1873-03-30 i sistnämnda stad.
 • Oskar Fredrik, född 1843-04-21 på Hölö kyrkoherdeboställe Södermanlands län. Studentexamen 1861-12-14. Sergeant vid norra skånska infanteriregementet 1862-01-03. Furir därst. s. å. 9/1. Officersexamen s. å. 18/12. Underlöjtnant vid nämnda infanteriregemente 1863-08-07. Gymnastiklärare vid läroverket i Landskrona 1866-10-10. Löjtnant 1869-06-04. Kapten i armén 1874-05-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén s. d. Gymnastiklärare vid allm. läroverket i Eksjö 1877-03-14 och vid högre allm. läroverket i Falun 1878-09-13. Död ogift 1918-06-17 i Södertälje.
 • Emilia Lovisa Andréetta (Louise), född 1849-11-09 på Hölö kyrkoherdeboställe. Död 1934-02-19 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (db 50) och begraven i Södertölje.

TAB 23

Otto Christoffer, (son av Jonas, tab 8), döpt 1733-02-27 på östad i Näsums socken, Kristianstads län. Tjänade först flera år som privatsekreterare. Mönsterskrivare vid adelsfanan 1760-12-31. Avsked 1764-04-00. Var på 1780-talet kronolänsman i Kinnevalds härad17 Kronobergs län. Död 1788-07-26 Sånnahult. Gift 1761-07-07 Torp med Christina Catharina Hallin, född 1734, 1782-08-11 Rothässle, dotter av17 kronobefallningsmannen Daniel Hallin och Ingegerd Catharina Humble.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1761-10-18 på Målen i Moheda socken. Gift 1794-11-09 med kronolänsmannen Anders Hasselqvist.
 • Helena Elisabet, född 1763-06-29 på Målen, död där s.å. 2/7.
 • Margareta Carolina, född 1764-06-04 på Målen.
 • Jonas, född 1768. Fanjunkare. Död 1851. Se Tab. 25
 • Carl Johan, född 1770. Brukspatron. Död 1831. Se Tab. 26
 • Alexander Otto, född 1772. Kommissionslantmätare. Död 1829. Se Tab. 27.
 • Sara Lovisa, född 1776-01-26 på Rothässle.
 • Sven Ulrik, född tvilling 1778-06-21 på Rothässle, död späd.
 • Ulrika Maria, född tvilling 1778-06-21 på Rothässle, död späd.
 • Fredrika Altea, född 1779-08-27 på Rothässle, död 1809-07-12 vid Gustavsfors pappersbruk i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Gift 1809-05-11 med pappersbruksgesällen Sven Drejer, som 1810 flyttade till Köpenhamn.

TAB 24

Daniel, (son av Otto Christoffer, tab 23), född 1766-11-20 Målen. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1783. Korpral därst. 1796-06-08. Kvartermästare därst. 1798-06-04. Avsked 1803-06-19. Kallas fanjunkare 1809. Senare brukspatron. Ägde Gustavsfors' gård, pappersbruk och färgeri i Pjätteryds socken, Kronobergs län 1809–1817. Gift 1802-03-28 på Gustafsfors bruk med Mortana Catharina Cavallius, född 1774-01-01 på Öckershult8 i Hinneryds socken, Kronobergs län, död 1809, dotter av kaptenen vid Kronobergs regemente Gustaf Adolf Cavallius och Elisabet Lemchen.

Barn:

 • Carin Elisabet, född 1802-11-12 på Gustafsfors, död ogift 1897-07-21 i Kristianstad.
 • Otto Gustaf, född 1804-06-29 på Gustafsfors, död där s. å. 25/9.
 • Laura Gustava, född 1805-12-20 i Kristianstad, död 1843-02-23 i Nosaby socken, Kristianstads län. Gift 1833 med fältkamreraren vid norra skånska infanteriregementet Andreas Christoffer Hahr i hans 2:a gifte (gift 1:o med Jeanna Laura Leche, född 1793, död 1831)9, född 1792, död 1863 i Jönköping.
 • Valfrid, född 1809-10-11. Död s. d.

TAB 25

Jonas, (son av Otto Christoffer, tab 23), född 1768-11-24 Rothässle. Kom i tjänst 1788. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1790-07-01 korpral därst. 1793-06-04. Kvartermästare därst. 1802-06-05. Fanjunkare vid Smålands grenadjärbataljon 1812-09-06. Avsked 1834-01-30. Död 1851-03-02 i Lyngsås i Hjortsberga socken, Kronobergs län. Gift 1796-08-07 i Hemmesjö socken, Kronobergs län med Ebba Christina Lindvall, född 1774-11-14.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1797-11-09 Dragshult, död där 1815-05-05
 • Helena Charlotta, född 1799-05-29 på Dragshult.
 • Carolina Gustava, född 1801-04-24 på Dragshult, död där s. å. 7/8.
 • Brita Sofia, född 1802-06-23 på Dragshult. Död där s. å. 8/11.
 • Gustaf Otto, född 1805-02-19, i Mistelås socken, Kronobergs län. Rustmästare vid Smålands grenadjärbataljon 1815-07-03. Avsked 1831-04-20.
 • Andréetta, född 1810-10-10 på Dragshult. Levde 1852.
 • Johanna, född 1812-10-01 på Dragshult.
 • Augustina, född 1815-08-24.

TAB 26

Carl Johan, (son av Otto Christoffer, tab 23), 1770-10-23 Rothässle. Brukspatron. Ägde hälften i Gustavsfors' pappersbruk och färgeri i Pjätteryds socken, Kronobergs län 1805–1809. Död 1831-01-17 i Eksjö. Gift med Christina Helena Hassel, född 1777-03-17 i Eksjö, dotter av fabrikören Samuel Hassel.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1798-08-24 i Eksjö, död 1860-03-16. Gift 1816-11-24 i Höreda socken, Jönköpings län med tenngjutargesällen i Eksjö Nils Erik Justelius, född 1794, död 1868.
 • Altea Erika Carolina, född 1814-10-01 i Höreda socken, död där 1819-09-08.

TAB 27

Alexander Otto, (son av Otto Christoffer, tab 23). Döpt 1772-10-29 på Rothässle. Lantmäteriexamen 179310. Kommissionslantmätare i Kronobergs län 1805. Död 1829-08-28 Fiskeryd. Gift 1804-12-24, på Gustatsfors bruk i Pjätteryds socken, Kronobergs län med sin broders svägerska Ida Rebecka Cavallius, född 1776-12-18 Öckershult 8, död 1845-01-25 på Fiskeryd, dotter av kaptenen Gustaf Adolf Cavallius och Elisabet Lemcken.

Barn:

 • Julia Augusta, född 1808-12-13 Ryd, död 1894-09-28 i Enslövs socken, Hallands län. Gift 1828-10-28 med kommissionslantmätaren i Kronobergs län Jonas Lindqvist, född 1798 Gummeboda, död 1849 i Hjälmseryds socken, Jönköpings län.
 • Gustaf Otto, född 1810-10-16 på Ryd, död 1818-10-21 i Ljunga socken.
 • Elise, född 1812-05-02 Skattegården, död ogift 1853-10-31 Ekensberg
 • Alfred Oskar, född 1813-05-27 i Ljunga socken. Student i Lund11 1832-09-30. Jur. examen 183711. Vice häradshövding. Arrenderade Hammarkinds härads domsaga11. Död ogift 1853-11-06 på Ekensberg i kolera.
 • Alexander August, född 1815 född i Ljunga socken. Lantmäteriexamen 183910. Lantmäteriauskultant. Död ogift 1851-10-10, innebränd vid eldsvåda i Värset i Angelstads socken, Kronobergs län.
 • Nanny Emilia, född 1818-05-25 i Ljunga socken, död 1872-03-11 i Pjätteryds prästgård. Gift 1837-04-05 med kyrkoherden i Pjätteryds pastorat av Växjö stift Christer Johan Bursie, född 1801-11-30 i Hallaryds prästgård Kronobergs län, död 1882-09-22 i Pjätteryds prästgård.

Källor

1KBK. 2Rogberg-Ruda, Historisk beskrifning om Småland (1770). 3Å. Kinberg, Slägten Laurin, m. fl. 4Al. 5Ridd. o. Ad. prot. 1649. 6HC. 7Ridd. o. Ad. prot, 1660. 8As. 9Öä. 10El. 11Lsn. 12Vsn. 13At (L.). 14At (Södra). 15At (P.). 16Vsn. 17Medd. av kantor P.G. Vejde, Växiö.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: