:

Segersvärd

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Segersvärd

Vapen: En tvärdelad sköld, öfre fältet är af silfver, öfverlagdt med en röd bjelke, beströdd med fyra i bredd stående gyllene kronor; bjelken är följd öfvergående af ett svart kors, undergående af en blå brinnande granat samt tre kulor af samma färg, på hvarandra uplagda; nedre fältet är belagdt med tvänne nedflytande strömmar af silfver, emellan hvilka en åt höger sig vändande gyllene båt är stäld; ofvanpå skölden står en öppen tornerhjelm med en af guld, silfver cch blått zirad hjelmkrans, hvaruppå ett upprest med lager omvefvadt svärd, klingan *af silfver och fästet af guld, stäldt emellan tvänne fanor, den högra af guld och den vänstra blå; hjelmtäcket är blått, fodradt med silfver, samt kantadt och uppbundet med guldfransar och tofsade snören.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Cederwald

TAB 1

Karl Stichæus, adlad Segersvärd, (son av Johannes Stichæus) f. 1692 10/9, volontär vid Tavastehus Läns Regemente 1710; förare s. å.; bivistade Viborgska Kampagnen 1711; transport till Nylands Regemente s. å.; bivistade under generallöjtnanten friherre Lybeckers befäl kampangen vid Vekelaks och om hösten attacken mot Hirfvikoiski 1712; var närvarande vid kanonaden vid ryska flottans ankomst till Helsingfors, äfvenså två gånger vid Borgo 1713; bivistade slaget vid Storkyro 1714; fältväbel s. å.; gjorde ibland adjutants tjenst; fänrik 1718 och gjorde fälttåget i Norge; tjenstgjorde vid hären i Gefle under generalen friherre Hamilton 1719—21; måste lemna sin officers lön åt en äldre, nu hemkommen, officer och nöja sig med fältväbelslönen; gjorde dels auditors, dels adjutants tjenst 1724—26; fänriks indelning 1728; garnisonstjenst följande åren i Fredrikshamn och Helsingfors; fick löjtnants fullmakt af generalen grefve Lewenhaupt 1742; konfirmerad s. å.; miste all sin egendom vid härens återtåg; kom med hustru och barn till Stockholm efter kapitulationen; gjorde regementsqvartermästare tjenst till 1749, då han derå fick fullmakt; kapten 1750; adlad 1756 d. 15 September; R. S. O. 1757; äfsked 1759; † 1776. Gift med Maria Sahlo, i hennes 2:a gifte, † 1760; dotter af kaptenen Kristian Sahlo och Kristina Arenander; samt enka efter öfversten Herman Reinhold Taube.

Barn:

 • Karl Kristian, f. 1724 30/10, fältväbel vid Nylands Infanteri; fänrik 1765; f 1766 n/8 å sitt boställe i Båsa by i Karis socken, barnlös. Gift s. å. 5/8 i Karis socken med Elisabet Streng.
 • Emanuel, f. 1729 26/3, fältväbel vid Nylands Infanteri; fänrik; † 1792. ogift.
 • Vendla Maria, f. 1736, † 1809, ogift.

TAB 2

Salomon Fredrik Segersvärd (se Tab. 1), f. 1725, fältväbel vid Nylands Infanteri; fänrik; † 1784. Gift med Sofia Charlotta Palmstedt, dotter af kaptenen Nils Palmstedt, af en ointroducerad, adlad ätt, och hans 2:a fru Anna Lovisa Andeflygt, troligen af Göran Erikssons adliga men ej introducerade släkt.

Barn:

 • Karl Johan, f. 1752, korporal vid Nylands Kavalleri; sergeant; afsked; fänriks titel 1788.
 • Adam Fredrik, f. 1756. Se Tab. 3.
 • Gustaf Jakob, f. 1764
 • Helena Sofia, f. 1768 16/3, † 1852. Gift 1802 16/5 med stadsfiskalen, assessor Börman, f. 1761 på Sveaborg, † 1830 9/8 i Väno socken, Tavastehus län.
 • Maria Lovisa, f. 1773, † 1792 i Kuopio stad.

TAB 3

Adam Fredrik Segersvärd (se Tab. 2), f. 1756 i Ingo socken, bataljonsadjutant vid Nylands Infanteri, lefde å sitt boställe Berg i Ingo socken; † 1803. Gift 1795 med Helena Sofia Borgström, f. 1757; † 1829; dotter af prosten i Ingo socken Borgström.

Son:

 • Karl, f. 1796, f 1850. Se Tab. 4.

TAB 4

Karl Segersvärd (se Tab. 3), f. 1796, vice häradshöfding och ordförande för Hollola och Itis socknars egodelningsrätt, † 1850 i Itis socken. Gift med Karolina Sundström, som lefver i Itis socken, f. 1806 i Tavastehus stad; dotter af smeden derst. Henrik Gabriel Sundström och Hedvig Silfverdufva.

Barn:

 • Otto Vilhelm, f. 1825 i Orimattila, prestvigd 1853; fånghuspredikant i Viborg; vice pastor; kapellan i Valkeala socken af Borgo stift. Gift 1856 med Hildur Längström.
 • Karolina Bernhardina, f. 1840 12/10 på Morlebäck i Itis socken; postexpeditrice å Latis station å S:t Petersburg - Helsingforsjernvägen.
 • Sofia Teresia, f. 1844 på Morlebäck i Itis socken. Gift 1874 10/2 med depotförmannen å Finska jernvägen Evert Magnus von Wright † 1844.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: