:

Af Schmidt nr 393

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna af Schmidt nr 2236 och 393

Adlad 1815-04-18 enligt 37 § R.F., introducerad 1815. Friherrlig 1841-07-15 enligt 37 § R.F., introducerad 1842.

Redan på 1630-talet förekommer i Sverige en Albrecht Schmidt, som 1633-03-13 av förmyndareregeringen fick verkstäderna i Arboga sig upplåtna. Måhända var han fader till nedanstående Welam Schmidt.

TAB 1

Welam Schmidt. Trådmästare vid mässingsbruket i Nyköping. Död (el. begraven) 1684-08-30 i Nyköping.

Barn:

 • Albrekt Schmidt, född omkring 1659. Först trådmästare vid mässingsbruket i Nyköping. Klockare vid Allhelgona förs i Nyköping 1717 och vid S:t Nikolai förs, Nyköping 1726 (C. af Schmidt, Anteckn. om Röne härad (1896).). Död 1742-01-12. Gift 1691-11-12 med Christina Göransdotter, som levde ännu 1764-05-01, men var död 1771. (C. af Schmidt, Anteckn. om Röne härad (1896).).

Barn:

 • Georg Schmidt, född 1695-02-20 i Nyköping. Studerade på Strängnäs gymnasium 1712. Var student i Uppsala 1720-02-25. Prästvigd 1724-03-20. Pastorsadjunkt i Jäders förs av Strängnäs stift 1724 och sedan i Nyköpings västra förs Komminister i Eskilstuna 1733. Kyrkoherde i Lilla Mellösa pastorat av Strängnäs stift 1744, tillträdde 1745. Död 1765-12-14 [Hm]. Gift 1733 med Christina Jung i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721-06-01 med komministern i Eskilstuna Erik Lundlöf, född omkring 1690, död 1732) (Hm.), född 1703-03-15, dotter av kyrkoherden i Jäders pastorat, kontraktsprosten Johan Jung och hans 1:a hustru Maria Mörn.

Barn:

 • Johan Albrekt Schmidt, född 1734-08-29 i Eskilstuna. Student i Uppsala 1750-03-28. Skrivare på häradsfogde- och häradsskrivarekontor. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1757-03-24. Ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1762-10-29. Bokhållare i politiekollegium i Stockholm 1767-05-29. Revisor över barnhus- och hospitalsräkenskaperna i riket 1776. Kamrerare och ombudsman vid barnhuset. Extra ordinarie rådman 1785-07-13 och ledamot i allmänna barnhusdirektionen. Adjungerad ledamot av politiekollegium 1786-12-11. Rådman 1792-08-13 och ledamot av politiekollegium 1792-09-21. Död 1806-10-30. Han är en av våra få romanförfattare från äldre tider och utgav 1772–1773 en barnberättelse i tidens sentimentala stil, »Landtlöjet», sammanställd dels av original, dels översättningar. Gift 1767-11-12 med Anna Maria Berg, född 1745-12-20, död 1779-12-19, dotter av mästersvennen vid Karlberg Lars Berg och Maria Björn.

Barn:

 • Georg Lars Schmidt, adlad och friherre af Schmidt, född 1771-11-26 i Stockholm. Kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona 1789-02-06. Extra fänrik vid örlogsflottan 1790-04-30. Fänrik vid örlogsflottan 1793-06-17. Fänrik vid livbrigadens värvade infanteribataljon, sedan finska gardet kallad, 1793-06-30. Sekundlöjtnant vid finska gardet. 1794-05-10. Premiärlöjtnant 1797-09-16 vid finska gardet, sedan 2. livgardet. Kapten i regementet 1803-03-09. Stabskapten 1805-12-02. Bataljonschef för Stockholms läns lantvärn 1808-11-20. RSO 1809-07-03. Regementskvartermästare vid finska gardet 1810-04-03. Major i armén 1811-02-26 och 3. major vid gardet 1811-05-14. Överstelöjtnants n. h. o. v. 1815-01-17. Överstelöjtnant i armén 1815-04-04. Adlad 1815-04-18 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815-05-08 under nr 2236). 2. Major vid regementet 1817-06-10. Vice landshövding i Västerbottens län 1817-06-17. Landshövding i Västerbottens län 1817-10-14. KNO 1826-05-11. Friherre 1841-07-15 enligt samma R.F.-paragrat (sonen introducerad 1842-04-02 under nr 393). Död 1842-01-31 i Umeå. 'Han blev under sin tjänst vid amiralitetet kommenderad år 1789 eller samma år, som han kom i tjänst, på örlogsflottan och örlogsskeppet Göta Lejon, samt var med i sjöslaget den 26 juli 1789 under Ölands södra udde, träffningen den 13 maj 1790 vid Reval, affärerna utanför Kronstadt på fregatten Camilla och reträtten från Björkö sund den 3 juli. Bevistade kriget i Finland 1808 och därunder träffningarna vid Lemo, Lokalaks, Järvenpää, Viiais och Helsinge. Hade under 1813 och 1814 års krig i Tyskland och Norge befälet över den i Stockholm hemmavarande del av regementet eller Andra gardet.' Gift 1811-07-12 med Maria Sofia Hedenberg, född 1779-02-12, död 1853-07-16 Hovra, dotter av livmedikus, med. doktor Anders Hedenberg och Anna Catharina Lewin samt syster till generaladjutanten och landshövdingen Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg.

Barn:

 • Carl Johan Georg,, född 1813. Överste. Död 1897. Se Tab. 2.
 • Robert Anders Teodor, född tvilling 1813-10-31, död 1813-11-15.
 • Ludvig Anton, född 1815. Kapten. Död 1856. Se Tab. 3
 • Nils Henrik Oskar, född 1817. Borgmästare. Död 1875. Se Tab. 5.
 • Conrad August, född 1819. Apotekare. Död 1869. Se Tab. 6

TAB 2

Carl Johan Georg, (son av Georg Lars Schmidt, adlad och friherre af Schmidt, tab 1), friherre vid faderns död 1842. Född tvilling 1813-10-31 i Stockholm. Student i Uppsala 1830-10-27. Fanjunkare vid 2. livgardet 1832-05-29. Officersexamen i Hazelii undervisningsanstalt 1833-05-04. Fänrik i 2. livgardet 1833-05-18. Transporterad som fänrik till Södermanlands regemente 1833-08-17. Kansliexamen i Uppsala 1833-06-10 och examen till rättegångsverken 1835-05-29. Kammarjunkare 1835-07-20. Löjtnant 1837-07-28. Ledamot av direktionen för Nyköpings läns brandstodsbolag 1846-01-13–1882-12-08. Direktionen för Nyköpings läns brandstodsbolags ordförande 1856–1857 och 1866–1882. Styrelseledamot i Mälarprovinsernas enskilda banks kommissionskontor i Nyköping 1847–1868. Ledamot av Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1847–1848 och 1852–1855. Vice ordförande för Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1867–1877. Ledamot av prästlöneregleringsnämnden inom Södermanlands län. Ledamot av direktionen för Södermanlands läns lasarett 1847-04-21–1881-12-31. Kapten 1848-02-18. Regementskommissarie 1848-12-18–1850-03-31. 3. Major 1854-08-11. 2. Major 1855-06-09. Överstelöjtnant och 1. major 1856-09-17. RSO 1858-04-28. Ledamot av direktionen för Nyköpings hospital 1858–1881. Med regementet kommenderad till konung Carl XV:s och drottning Lovisas kröning 1860-05-03. Överste i armén 1869-06-22. Överste och chef för Södermanlands regemente 1870-06-10. Kassakontrollant vid Mälarprovinsernas enskilda banks kommissionskontor 1871–1890. KSO1kl 1878-11-30. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som överste i armén 1879-02-21. Hedersledamot av Södermanlands läns hushållningssällskap 1893-12-01. Död 1897-04-09 Hovra. Ägde Hovra sedan 1841-03-14 och arrenderade Tunsäter i Allhelgona socken 1847-03-14–1897-03-14. Gift 1835-07-30 i Umeå med Henrietta Maria Aurora Carlheim-Gyllensköld, född 1815-09-03 i Stockholm, död 1887-06-05 på Hovra, dotter av konteramiralen Carl Edvard Brelin, adlad och adopterad Carlheim-Gyllensköld, friherre Gyllensköld, och Maria Aurora Ehrengranat.

Barn:

 • Sofia Maria Aurora, född 1837-06-12 i Nyköping, död 1918-08-02 i Stockholm. Gift 1869-05-28 på Hovra med kassören i järnkontoret, aktuarien i generaltullstyrelsen, RVO, Ludvig Engelhardt, född 1824-08-29 i Stockholm, död 1903-09-27 i Djursholm.
 • Carl Georg, friherre vid faderns död 1897. Född 1838-11-18 i Nyköping. Kadett vid Karlberg 1854-11-13. Avgick från krigsakademien 1857-03-30. Förvaltade Bogesund och Frösvik i Östra Ryds socken, Stockholms län 1869-11-01–1877-03-14. Var någon tid nämndeman inom Sollentuna härad. Död 1907-06-07 i Stockholm. Arrenderade Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län 1864-03-14– 1868-03-14 samt Bogesund och Frösvik 1877-03-14–1882-03-14. Ägde Görväln i Järfälla socken 1882–1889 och under kortare tider Marsta i Turinge socken, Stockholms län, Östernäs på Väddö, Rosenvik på Blidö samt husen nr 53 Nybrogatan, nr 17 B Grevmagnigatan, nr 13 Jungfrugatan och nr 7 Saltmätaregatan i Stockholm ävensom huset nr 21 Erstagatan i Stockholm. Gift 1881-10-18 i Jakobs förs, Stockholm med sin kusin Emilia Matilda Hedenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1849-11-20 med sågverksägaren Nils Lundström, född 1821-04-04 död 1878-03-16), född 1831-11-22 på överstebostället Gran i Piteå socken, Norrbottens län, död 1908-03-01 i Stockholm, Oscars förs, ]], dotter av landshövdingen Carl August Hedenberg, adlad von Hedenberg, och Hedvig Sofia Christina Lyström.
 • Karl August, född 1840-06-16 i Nyköping. Student i Uppsala 1861-01-28. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens stipendiat 1870–1873. LSkS 1874. Nämndeman i Svartlösa härad 1889–1891. Amanuens vid landsarkivet i Vadstena 1899. Död 1902-06-30 i Vadstena och begraven på Nyköpings östra kyrkogård. Har gjort sig känd såsom topografisk skriftställare samt bl a utgivit: Anteckningar om Rönö härad. I. Alla Helgona kyrka (1896) och P. G. Öijers dagbok (1897). Ägde Vrå i Hölö socken, Södermanlands län 1872–1880 och Sundby-Gladö i Huddinge socken, Södermanlands län 1881–1891.
 • Anna Charlotta, född 1842-02-18 på Hovra, död ogift 1893-11-13 på Hovra.
 • Gurli, född 1843-11-28 på Hovra, död ogift 1929-11-25 i Nyköping, Västra förs,.
 • Valborg Elisabet Vilhelmina, född 1856-10-01 på Hovra. Stiftsjungfru. Död 1908-07-21 i Örebro. Gift 1878-10-17 i Stockholm med chefen för Svea trängkår, översten i armén, KSO1kl, Nils Gustaf Hallström, född 1854-12-21 Aske, död 1922-08-19 i Karlshamn, (Nättraby förs, Blekinge län, db).

TAB 3

Ludvig Anton, (son av Georg Lars Schmidt, adlad och friherre af Schmidt, tab 1), född 1815-06-05 i Stockholm. Sergeant vid Västerbottens fältjägarregemente 1830-06-29. Fanjunkare Västerbottens fältjägarregemente 1832-03-14. Löjtnant 1833-09-21. 2. Löjtnant 1837-05-18. Kaptens n. h. o. v. 1839-12-23. Död 1856-06-22. Gift 1839-12-29 i Umeå med Anna Catharina Forssell, född 1818-12-11 i Umeå, ]], död 1856-11-21 i Umeå, dotter av brukspatronen Olof Forssell och Anna Maria Wall.

Barn:

 • Carl Georg Ludvig, född 1842-01-08 på Sävars bruk i Sävars socken, Västerbottens län. Provisor. Död ogift 1870-03-07 i Kalmar.
 • Anna Sofia Olivia, född 1843-07-24, död 1843-07-24.
 • Maria Matilda, född 1844-09-09 på Sävars bruk, död. Gift där 1865-08-31 med förvaltaren vid Sandviks lastageplats Anders Eugen Tunell, född 1836-11-22 Vii, död 1898-12-17 i Umeå.
 • Olof Leonard Anton, född 1846-05-01, död som barn.
 • Agnes Catharina, född 1847-08-13 på Sävars bruk, död 1907-11-10 i Stockholm. Gift 1869-08-13 på Hovra med jägmästaren Johan Henrik Reinhold Hedenberg (se adliga ätten von Hedenberg), född 1839, död 1901.
 • Ludvig August, född 1849. Lantbrukare. Död 1902. Se Tab. 4
 • Fanny, född 1851-02-04 Nyborg, död 1927-02-20 i Luleå. Gift 1874-08-05 Skeppsvik med innehavaren av apoteket i Lycksele, apotekaren Carl Andreas Romberg, född 1841-10-07 i Hälsingborg, död 1893-04-30 i Lycksele socken, Västerbottens län.
 • Hjalmar Oskar, född 1853-10-23 i Umeå landsförs Volontär vid Södermanlands regemente 1873-03-03. Mogenhetsexamen 1874-06-13. Elev vid krigsskolan 1874-07-15. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1877-12-21. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1882-09-08. Tjänstgöring vid generalstabens topografiska instruktionsavdelning i Kristinehamn 1885. Kapten 1895-07-05. RSO 1899-12-01. Avsked 1903-11-13. Major i armén 1909-04-23. Död barnlös 1914-09-28 i Nyköping. Gift 1910-06-12 Broxvik med Elisabet Sofia Taube, född 1867-01-20, dotter av kammarherren Evert Reinhold Mauritz Magnus Taube (von Block), nr 734, och Anna Betzy Talena Maria von Röök.

TAB 4

Ludvig August, (son av Ludvig Anton, tab 3), född 1849-09-14 på Sävars bruk. Arrenderade Brink i Stigtomta socken, Södermanlands län 1879–1893. Död 1902-03-26 i Stockholm. Gift 1883-01-09 i Stockholm med Selma Carolina Sofia Peterson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-05-15 i Stockholm med postexpeditören Martin Carl Gereon Tunelius i hans 2:a gifte, född 1853-07-26, i Arboga, död 1913-07-30 i Stockholm), född 1861-05-15 på Åkers krutbruk i Åkers socken, Södermanlands län, död 1935-02-26 i Stockholm, Johannes förs, dotter av bruksförvaltaren Carl August Peterson och Carolina Vilhelmina Schelin.

Barn:

 • Carl Georg Ludvig Anton, friherre vid faderns kusins död 1907. Född 1885-01-27 på Brink. Sjöfarande. Kommunalarbetare. Gift 1926-10-23 i Stockholm, med Anna Elfrida Eugenia Lönngren, född 1877-01-08 i Tystberga förs, Södermanlands län, dotter av fanjunkaren Johan Valfrid Lönngren och Selma Sofia Åkervall.
 • Eric Georg Anton Oskar August, född 1889-11-12 på Brink. Agronom. Speditörbiträde. Gift 1935-05-19 i Täby förs Stockholm, med Signe Cecilia Eriksson, född 1891-08-18 i Stockholm.

TAB 5

Nils Henrik Oskar, (son av Georg Lars Schmidt, adlad och friherre af Schmidt, tab 1), född 1817-12-16 i Umeå. Student i Uppsala 1835. Kansliexamen 1839. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1840-01-16 och i justitierevisionsexpeditionen 1842-12-19. Auskultant i Svea hovrätt 1842-12-19. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1845-09-29. Auskultant i Stockholms rådstuvurätt och kämnärsrätt 1846-01-16. Extra ordinarie kanslist i justitiekanslersexpeditionen 1846-01-17. Vice notarie i Stockholms rådstuvurätt 1846-06-19. Vice notarie i Svea hovrätt 1847-01-11. Borgmästare i Hudiksvall 1848-10-03. RVO 1860-07-12. Lekmannaombud vid kyrkomötet 1868. Död 1875-05-05 i Hudiksvall. Gift 1849-08-24 i Skellefteå med Catharina Maria (Carin) Schildt nr 282, född 1825-12-05 i Skellefteå, död 1911-12-26 i Hudiksvall, ]], dotter av kaptenen Johan Ulrik Schildt, och Helena Margareta Ström.

Barn:

 • Carl Georg Oskar, född 1850-07-02, död 1850-07-07.
 • Johan Henrik, född 1851-09-16, död 1859.
 • Maria Helena, född 1853-03-20 i Hudiksvall, död 1932-11-27 i Stockholm, Engelbrekts förs,. Gift i Hudiksvall 1875-08-12 med adjunkten vid högre allmänna läroverket i Hudiksvall, RVO, Johan Peter Leopold Roos, född 1846-09-13 i Umeå, död 1914-11-19 i Stockholm.
 • Agnes Georgina, född 1854-06-02 i Hudiksvall, död 1903-08-05. Gift i Hudiksvall 1877-10-17 med kamreraren vid Källskärs sågverk i Söderhamn Claes Uno Leopold Söderström, född 1848-10-01 i Vänersborg, död 1912-06-28 i Söderhamn.
 • Ester, född 1867-10-26 i Hudiksvall, död 1930-10-03 i Lidingö. Gift i Hudiksvall 1892-11-02 med kapellpredikanten vid Sandarne av ärkestiftet Anton Karlgren, född 1861-10-14 Dalen, död 1918-07-20 i Stockholm.

TAB 6

Conrad August, (son av Georg Lars Schmidt, adlad och friherre af Schmidt, tab 1), född 1819-06-20 i Umeå. Farmacie studiosiexamen 1842-03-10 och apotekarexamen 1844-12-14. Ägde apoteket Kronan i Stockholm 1850–1856. Inköpte apoteket Lejonet i Kalmar, varå han erhöll privilegium 1856-11-01. Död 1869-01-23 i Stockholm. Gift 1857-10-26 i Stockholm med Emma Charlotta Ditzinger, född 1822-11-06 i Stockholm, död 1914, dotter av grosshandlaren Johan Christoffer Ditzinger och Charlotta Abigaël Fröberg.

Barn:

 • Johan Albert Ludvig, född 1858, död 1936. Kassör. Se Tab. 7.
 • Lovisa Charlotta, född 1860-10-29 i Kalmar
 • Anna Elisabet Sofia, född 1862-02-01 i Kalmar. Gift 1893-02-09 i Stockholm med före detta kamreraren i försäkringsaktiebolaget Skandia i nämnda stad Robert Ivan Lönberg, född 1864-01-08 Slättne, död 1936-06-26 i Stockholm, Adolf Fredriks förs, (db 104) och begraven i Uppsala.
 • Emma Augusta, född 1864-03-30 i Kalmar
 • Carl Anton, född 1866-01-11 i Kalmar. Tandläkarkandidatexamen 1894 och tandläkarexamen 1895-12-28. Praktiserande tandläkare i Stockholm sedan 1896.

TAB 7

Johan Albert Ludvig, (son av Conrad August, tab 6), född 1858-10-24 i Kalmar. Studentexamen 1880. Studerade i Lund och Heidelberg 1880–1885. Grosshandlare under firma Wilhelm Tesch & C:o i Stockholm 1888–1919. Död 1936-04-10 i Rumma, Gamleby förs, Kalmar län (Stockholm S:ta Gertruds förs, db 9). Gift 1886-03-15 i Jönköping med Maria Elisabet (Elin) Brand, född 1865-03-15 i Dudeldorf i Tyskland.

Barn:

 • Carl Ludvig Zakarias, född 1886-11-28 i Jönköping. Mogenhetsexamen. 1908-05-22. Officersvolontär vid skånska husarregementet 1908-05-22. Död ogift 1909-06-26 i Stockholm.
 • Elsa, född 1888-04-07 i Stockholm. Gift 1913-10-18 med grosshandlaren i Stockholm Magnus Kollberg född 1885-09-25, död 1939-08-27 i Stockholm.
 • Georg August, född 1891-11-15 i Stockholm. Innehar agenturaffär i Stockholm. Se Tab. 7 A.
 • Albrekt Velam, född 1893-09-23 i Stockholm. Studentexamen 1912. Underlöjtnant vid Västgöta regemente 1914-12-31. Löjtnant i regementet 1917. Död ogift 1921-05-30 på Romanäs sanatorium.

TAB 7A

Georg August, (son av Johan Albert Ludvig, tab 7), född 1891-11-15 i Stockholm, Gift 1937-12-15 i Stockholm, Högalids förs, med Eva Ama Elisabeth Eriksson i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1917-07-22 i Stockholm, Sofia förs, med vaktmästaren Johan Elis Gottfrid Jansson, född 1894-06-25 i Nicolai förs, Nyköping, skilda gm Stockholms RR:s utslag 1923-10-03), född 1895-12-24 i Nyköpings västra förs., dotter av stenarbetaren Ernst Gustaf Eriksson och Margareta Jonsson.

Barn:

 • Nils Lennart Georg, född 1925-01-18 i Stockholm
 • Lillemor Vanja Elisabeth, född 1929-07-31 i Katarina förs, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: