:

Liljenstolpe nr 2151

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Liljenstolpe nr 2151

Adlad 1788-12-20, introd. 1789.

Den äldre utdöda ättegrenen hade gemensamt ursprung med adliga ätten von Bauman samt med den äldre utdöda grenen av adliga ätten Cederbaum, den yngre grenen är av samma stam som adliga ätten Lindersköld. Meddelanden om hela släkten har lämnats av grosshandlaren C. A. R. Liljenstolpe, Stockholm.

Liljenstolpe A215100.png

Baumanska ättegrenen, utdöd.

TAB 1

Hans Bauman, adlad Liljenstolpe, (son av Peter Bauman), född 1712-02-09 i Västervik. Skolpilt i Västervik 1728. Handelsexpedit i Tyskland och Holland 1736–1738. Borgare och handelsman i Karlskrona 1738. Brukspatron på Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län 1747. Assessors n.h.o.v. 1769-11-14. Adlad 1788-12-20 jämte sin måg, häradshövdingen Lars Axel Lindblom (med honom introd. 1789 under nr 2151). Död 1792-05-28 på Falsterbo bruk och begraven i Liljenstolpeska familjegraven på Hjorteds kyrkogård. Gift 1:o 1756-04-27 med Anna Lucia Meijer, född 1734-11-30 i Västervik, död 1766-03-07 på Falsterbo bruk och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård, dotter av apotekaren i Västervik Johan Meijer och Helena Olofsdotter1. Gift 2:o 1768-07-05 med Inga Margareta Hultman, född 1747-03-28 i Västervik, död 1806-12-16 på Falsterbo bruk och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård, dotter av rådmannen och handlanden i Västervik Hans Larsson Hultman och Anna Margareta Holm.

Barn:

 • 1. Anna Helena, född 1757-04-21 på Falsterbo bruk, död där 1774-10-14 och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.
 • 1. Catharina Margareta, född 1758-05-11 på Falsterbo bruk, död 1798-05-27 Vinö och begraven i familjegraven i Hjorted. Gift 1778-12-20 på Falsterbo bruk med lagmannen Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe (se Tab. 4), född 1743, död 1806.
 • 1. Hedvig Christina, född 1760-01-19 på Falsterbo bruk, död där 1763-09-10.
 • 1. Peter Christoffer, född 1764-04-12 på Falsterbo bruk, död där s. å. 19/7.
 • 1. Hedvig Christina, född 1766-03-01 på Falsterbo bruk, död där s. å. 2/3.
 • 2. Gertrud Christina, född 1771-02-28 på Falsterbo bruk, död 1857-07-15 i Linköping och där begraven. Gift 1:o 1790-09-10 på Falsterbo bruk med lagmannen och ledamoten av konungens högsta domstol Johan Rogberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1777-07-01 med Anna Lovisa Cederlöf, född 1759-08-11, död 1782-02-10, dotter av lagmannen Carl Erik Cederlöf och Anna Elisabet Wigart), född 1774-10-06 i Vittaryds prästgård2 Kronobergs län, död 1804-11-05 Hällered. Gift 2:o 1807-12-22 på Falsterbo bruk med överstelöjtnanten David Robert Montgomery B, född 1771, död 1846.
 • 2. Hans Peter, född 1773-03-23 på Falsterbo bruk. Student i Uppsala 1789. Auskultant i Svea hovrätt 1792. Ägde Falsterbo bruk. Död ogift 1801-09-19 i Köpenhamn och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård samt slöt på svärdssidan Baumanska ättegrenen.

Lindblomska ättegrenen

TAB 2

Olof Larsson. Bonde i Kofsta by i Glanshammars socken, Örebro län. Gift med Brita Nilsdotter.

Barn:

 • Lars Kofstadius, sedan Lindblom, född 1682-04-16 i Kofsta. I Örebro trivialskola 1696. Gymnasist i Strängnäs 1698. Student i Uppsala 1704-03-11. Prästvigd och huspredikant hos fältmarskalken, greve Carl Gust. Mörner 1707, vilkens son, greve Adolf Mörner, han handlett i studier. Regementspräst vid Cruusiska kavalleriregementet 1708. Kyrkoherde i Norra Vi och Tirserums församl:s pastorat av Linköpings stift 1713, på kallelse av nämnda församlingars patronessa, generalskan von Schaar, född Printzensköld. Död 1738-11-18 i Norra Vi prästgård. 'Han följde regementet genom Livland och Kurland till Polen samt åter till Livland, där han 1710 vid Rigas övergång blev fången och förd till Sibirien, varifrån han frälste sig genom flykten och kom 1712 genom Polen och Litauen hem till Sverige.'. Gift 1712-10-02 med Helena Wegner, född 1686, död 1751-01-01, dotter av kyrkoherden i Lena pastorat av Uppsala ärkestift Lars Wegner och Catharina Westring.

Barn:

 • Axel Johan Lindblom, född 1713-06-25 i Norra Vi prästgård. Skolpilt i Linköping 1724. Gymnasist därst. student i Uppsala 1731-05-28 filosofie mag. 1738. Skvadronspredikant vid Östgöta kavalleriregemente s. å. prästvigd i Stockholm s. å. 15/8. Fullm. på nyssn. beställning s. å. 6/12. Regementspredikant därst. 1747-04-25. Kyrkoherde i Odensvi pastorat av Linköpings stift 1750-11-14. Prost 1760-10-04. Kontraktsprost i Tjust 1769-03-03. Teol. doktor 1779-06-07. Död 1797-01-11 i Odensvi prästgård och ligger jämte sin hustru begraven på kyrkogården invid kyrkans kor, där å kyrkväggen deras gravsten, med av honom själv författad inskrift, ses. 'Han följde regementet 1741–1744 i finska och skånska fälttågen och gjorde sig vid detsamma allmänt älskad. Vid tillträdet av Odensvi emottog han blott 705 daler kopparmynt i kyrkokassan, men förvaltade den så, att den år 1772 utgjorde 18,000 daler, varmed Odensvi kyrka med torn blev prydligen av sten ombyggd. Var slutligen den sista prästman i riket, som brukade långt skägg.'. Gift 1740-07-06 med Regina Margareta Pallavicini, född 1713-09-29, död 1793-08-20, sedan hon varit blind i elva år, och begraven s. å. 30/8, dotter av en genuesisk adelsman, handlanden i Stockholm Jacopo Pallavicini, vars fader för religionsförföljelses skull flyktade från sitt fädernesland, och Maria Durant, av fransk börd. 'Prosten Lindblom firade med sin fru guldbröllop den 6 juli 1790, vid vilket tillfälle socknens fattiga begåvades med ett kapital av 166 rdr 32 sk. bko.'

Barn:

 • Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe född 1743, död 1806. Se Tab. 1.
 • Jakob Axelsson Lindblom, född 1746. Ärkebiskop. Död 1819. Se Tab. 3.

TAB 3

Jakob Axelsson Lindblom (son av Axel Johan Lindblom, Tab. 2), född 1746-07-27 på Blackebo regementspastorsboställe i Skeda socken, Östergötlands län. Skolpilt i Linköping 1756. Student i Uppsala 1763-10-04. Filosofie mag. därst. 1770-06-18. Extra ordinarie biblioteksamanuens därst. 1772, ordinarie 1773. Docent i latinsk vältalighet och statslära vid Uppsala akademi s. å. Vice bibliotekarie 1776. Extra ordinarie professor 1779-06-12. Skytteansk professor 1781-02-07. LVS 1784-10-25. Biskop i Linköpings stift 1786-12-14. Prästvigd i Stockholm s. å. 19/12. LNO 1789-04-28. Teol. doktor 1793-06-06. KNO 1799-11-16. HLHA 1801-06-23. Ärkebiskop och Uppsala universitets prokansler 1805-03-01. En av de aderton i svenska akademien 1809-02-09. LavKMO 1818-05-11 och den förste svenske prästman, som innehaft denna värdighet. Död 1819-02-15 i Uppsala och begraven på Vreta klosters kyrkogård Östergötlands län. 'Såsom skytteansk professor upplivade han åter de av testator, riksrådet, friherre Joh. Skytte föreskrivna lärdomsövningar med den adliga ungdomen, dem konung Gustaf III och kronprins Gustaf Adolf hösten 1786 bevistade. Såsom ordförande för prästeståndet underskrev han Förenings- och säkerhetsakten 1789 ävensom regeringsformen 1809 och övriga därmed förenade grundlagar. Har, bland andra arbeten, utgivit ett latinskt och svenskt lexikon 1790, katekesen av 1810 och kyrkohandboken av 1811. Vid hans avskedstagande från akademien lät den studerande adliga ungdomen över honom slå en minnespenning med påskrift: Till en älskad anförare i de Skyttiska lärdomsöfningarne.' Hans söner blevo 1802-12-09. För faderns förtjänster adlade med namnet Lindersköld. Ägde Brunneby i Vreta klosters socken. Gift 1:o 1780-06-06 med Gunilla Margareta Frondin, född 1757-11-27, död 1783-02-01 i Uppsala, dotter av bibliotekarien vid Uppsala universitet Berge Frondin och Charlotta Haijock. Gift 2:o 1784-05-27 i Uppsala med kammarfrun hos kronprinsen Sofia Ulrika Söderberg, född 1757-04-22, död 1830-05-20, på Brunneby, dotter av regementsfältskären, assessorn Abraham Söderberg och Ingeborg Nesander.

Barn:

 • 1. Axel Johan Lindblom, adlad Lindersköld, född 1781. Kammarherre. Död 1838. Se adliga ätten Lindersköld, Tab. 1.
 • 2. Gustaf Adolf Lindblom, adlad Lindersköld, född 1786. Major. Död 1830. Se adliga ätten Lindersköld, Tab. 4.

TAB 4

Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, (son av Axel Johan Lindblom, Tab. 2), född 1743-08-16 på Blackebo regementspastorsboställe i Skeda socken, Östergötlands län. Skolpilt i Linköping 1756. Student i Uppsala 1761-09-18 och under studietiden därst. kanslist vid akademiska konsistoriet. Auskultant i Svea hovrätt 1764 och i Göta hovrätt 1766. Tjänstg. vid akademikansliet i Lund 1766. Vice häradshövding 1768. Auskultant i justitierevisionsexpeditionen 1773. Extra ordinarie kanslist därst. 1775-06-14. Kanslist i riksarkivet s. å. 10/11. Häradshövding i Norra och Södra Tjusts härader i Kalmar län s. å. 26/12. Adlad 1788-12-20 jämte sin svärfader, assessorn Hans Bauman (introd. 1789 under nr 2151). Lagmans karaktär 1799-12-20. Död 1806-11-28 på sin egendom Vinö i Lofta socken, Kalmar län och ligger jämte sin hustru begraven i Liljenstolpeska familjegraven på Hjorteds kyrkogård. Gift 1778-12-20 på Falsterbo bruk i Hjorteds socken, Kalmar län med Catharina Margareta Liljenstolpe, född 1758-05-11 på Falsterbo bruk, död 1798-05-27 på Vinö, dotter av assessorn och brukspatronen Hans Bauman, adlad Liljenstolpe (se Tab. 1), och hans 1:a fru Anna Lucia Meijer.

Barn:

 • Hans Axel, född 1779-11-04 död 1780-03-16 och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.
 • Axel, född 1781. Vice häradshövding. Död 1863. Se Tab. 5.
 • Carl Ulrik, född 1782-10-02, död s. å. 13/10 och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.
 • Gustaf Ulrik, född 1784-05-30 på Vinö. Sergeant vid livgrenadjärregementet 1789-08-14. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1793-08-24. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1803-09-22. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår s. å. 20/7. Löjtnant därst. 1808-02-19. Ryttmästare vid livregementets husarkår 1811-03-19. RSO 1817-04-23. Major därst. 1818-05-11. Direktör vid Strömsholms stuteriinrättning 1826. Överstelöjtnant i armén 1828-04-10. Överstes avsked 1829-12-19. Ståthållare på Strömsholms slott och chef för Strömsholms stuteri 1832-10-10. KVO 1843-03-06. Avsked från nämnda chefsbefattning 1850-06-01. CXIV Joh:s medalj 1854. Död 1870-01-10 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården därst. Han deltog i krigen 1808, 1809 och 1814. Gift 1833-12-15 Fiholm med friherrinnan Fredrika Vilhelmina Ridderstolpe, född 1800-08-28 på Fiholm, död 1874-06-09 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården därst., dotter av generallöjtnanten, greve Carl Ulrik Ridderstolpe, och friherrinnan Gustava Margareta Falkenberg af Trystorp.
 • Lucia Margareta, född 1785-10-11 på Vinö, död 1877-10-23 Koltall. Gift 1810-07-19 i Vreta klosters kyrka Östergötlands län med landshövdingen, friherre Hampus Vilhelm Mörner af Morlanda, född 1775, död 1855.
 • Carl Otto, född 1786. Överste. Död 1865. Se Tab. 17
 • Helena Sofia, född 1788-01-01, död s. d. och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.

TAB 5

Axel, (son av Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, Tab. 4), född 1781-04-14 Vinö. Efter studier vid tyska universitet student i Lund 1798-06-18. Jur. examen 1800-03-20. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. RVO 1843-02-06. Död 1863-09-17 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård. Ägde Vinö. Gift 1807-12-23 i Karlskrona med Fredrika Vilhelmina Hederstierna, född 1790-10-23 i sistnämnda stad, död 1880-07-31 i Vimmerby och begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård, Kalmar län, dotter av överstelöjtnanten Peter Fredrik Hederstierna, och Helena Vilhelmina Rystedt.

Barn:

 • Fredrika Vilhelmina Margareta, född 1808-08-25, död s. å. 26/8 och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.
 • Axel Fredrik, född 1810-02-10 på Vinö. Student i Uppsala 18264. Kansliexamen 18304. Extra ordinarie kanslist i k. m:ts kansli s. å. 7/7. Hovrättsexamen 18314. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 19/12. Extra ordinarie notarie därst. 1834-05-28. Kammarjunkare s. å. 4/7. Kammarskrivare i arméns pensionskassa 1835-04-30. Vice notarie i Svea hovrätt 1836-06-21. Extra ordinarie kanslist i krigshovrätten s. å. 7/12. Kanslist vid hovexpeditionen 1837-03-27. Ledamot av övre borgrätten 1840. Registrator vid hovexpeditionen 1842. Härold vid NO s. å. 28/1. Kanslist i krigshovrätten 1846-04-23. RDDO 1848-02-08. Kammarherre s. å. 2/6. Avsked från häroldsbefattningen 1851-04-28 med rättighet att bära mindre Serafimerordenstecknet. Protokollssekreterare i hovexpeditionen 1852-05-02. Avsked från denna befattning 1863-11-21. Död 1888-04-11 i Uppsala. Gift 1860-09-28 i Stockholm med Margareta Lovisa Steffens i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen i armén, f. d. löjtnanten vid 1. livgrenadjärregementet, inneh. SM, Lars August Bergnéhr, född 1796, död på 1850-talet), född 1800-08-05, död 1880-02-23 i Stockholm, dotter av kvartersmannen Abraham Spångberg och hans 2:a hustru Margareta Elisabet Carlsson.
 • Carl Axel Gustaf, född 1813. Major. Död 1875. Se Tab. 6
 • Axel Vilhelm, född 1815-12-01 på Vinö. Kadett vid Karlberg 1829-05-07. Utexaminerad 1834-02-28. Kornett vid Smålands husarregemente s. å. 25/6. Löjtnant därst. 1848-02-18. Ryttmästare 1856-10-28. RSO 1860-06-25. Avsked 1873-02-26. Död ogift 1897-09-19 i Eksjö och begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård. Ägde Vinö 1855–1864 och sedermera gård i Eksjö.
 • Lucia Carolina Fredrika, född 1818-02-15, död 1823-04-23 och begraven i familjegraven på Hjorteds kyrkogård.
 • Axel Otto, född 1819. Överstelöjtnant. Död 1897. Se Tab. 12.

TAB 6

Carl Axel Gustaf, (son av Axel, Tab. 5), född 1813-12-19 på Vinö. Kadett vid Karlberg 1828-01-08. Utexaminerad 1832-01-31. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 3/3. Genomgick krigshögskolekursen vid artilleriläroverket å Marieberg 1833–1835. 2. Adjutant vid regementet5 1837-02-24. 1. adjutant5 1840-04-15. Löjtnant8 1844-05-19. Kapten 1851-10-28. Erhöll konungens tillstånd att på sin egendom Hasselås i Tuna socken, Kalmar län anlägga en privat militärskola för utbildning av linjeofficerare 1853-03-02, vilken skola ägde bestånd till 1869. Major 1860-05-09. RSO 1862-01-28. Regementsskrivare vid ovann. regemente s. å. 30/12. Avsked 1863. Död 1875-03-26 i Vimmerby och där begraven. Gift 1843-08-08 Totebo med Christine Henriette (Amelie) (EÄ Amalia) Breitholtz nr 484, född 1823-10-31 på nämnda egendom, död 1900-06-15 i Stockholm (Ad. Fredr.) och begraven i mannens grav i Vimmerby, dotter av löjtnanten Claes Didrik Breitholtz, och Anna Christina Montgomery B.

Barn:

 • Claes Axel Gustaf, född 1844, död 1932. Före detta kapten. Se Tab. 7.
 • Christina Fredrika Olga Amalia, född 1847-01-09 på Hasselås, död 1915-02-10 i Gustaf Wasa förs., Stockholm ]] och begraven på norra kyrkogården därst. Gift 1866-09-27 i Västervik med kammarherren Carl Fredrik Braunerhielm, född 1844, död 1901.
 • Carl August Vilhelm, född 1849, död 1937. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 8.
 • Knut Otto Viktor, född 1852. Järnvägstjänsteman. Död 1918. Se Tab. 9.
 • Anna Lucia Carolina Sofia, född 1856-04-08 på Hasselås, död 1881-11-09 i Stockholm och begraven på norra kyrkogården därst. Gift 1878-08-22 i Vimmerby kyrka med justitierådet, KmstkNO, Axel Ferdinand Thollander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1886-06-02 i Stockholm med Johanna Carolina Leijonmarck, född 1858-03-15 i nämnda stad, dotter av kammarherren Evald Gustaf Leijonmarck, och Aurora Östberg), född 1848-08-22 i Karlstad, död 1909-01-04 i Stockholm.
 • Sixten Alfred Ulrik, född 1858-01-01 på Hasselås, död där 1865-03-11.
 • Zoëla Matilda Hedvig Helena, född 1861-12-16 på Hasselås, död där 1864-10-30.
 • Ellen Ottonia Sissi Eleonora, född 1866-01-24 på Hasselås

TAB 7

Claes Axel Gustaf, (son av Carl Axel Gustaf, Tab. 6), född 1844-06-06 i Vimmerby (Tuna förs., Kalmar). Kadett vid Karlberg 1859-12-15. Utexaminerad 1867-05-24. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 6/6. Löjtnant 1874-08-28. Landstingsman i Jönköpings län 1886–1887. Kapten 1889-11-22. RSO 1891-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1897-06-25. Avsked ur krigstjänsten 1909. Har ägt Kvill, Åsen och Heda i Kråkshults socken, Jönköpings län samt äg. villa Åsen i Mörby Stockholms län. Död 1932-05-29 i Stocksund, Danderyds förs., Stockholm (db nr 6), begraven å Danderyds kyrkogård. Gift 1875-11-16 Forsby med friherrinnan Henrietta Vilhelmina Agnes Lybecker, född 1847-10-12 på Djursnäs i nämnda socken, död 1937-03-16 i Mörby, Stocksund (db nr 8), dotter av underlöjtnanten, friherre Otto Gustaf Lybecker, och friherrinnan Henrietta Jakobina Cederström.

Barn:

 • Anna Henrietta Amalia, född 1876-03-05 Kvill.
 • Eva Charlotta Vilhelmina, född 1879-01-16 på Kvill.
 • Ella, född 1884-01-15 på Kvill, död där s. å. 23/4.
 • Olga Agnes Fredrika, född 1887-02-26 på Kvill. Gift 1932-12-21 i Danderyds förs., Stocksund (vb nr 14) m. f. trafikdirekören Karl Gustaf Armand Welin, född 1859-07-21, död 1945-04-15 i Stockholm.

TAB 8

Carl August Vilhelm, (son av Carl Axel Gustaf, Tab. 6), född 1849-06-11 på Hasselås. Kadett vid Karlberg 1865-05-15. Utexaminerad 1871-05-31. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 14/7. Avsked ur krigstjänsten 1877-03-16. Var någon tid kommissionär i Stockholm under firma Västra Liljenstolpe. Ägde Östraby i Hults socken, Jönköpings län 1877–1884. Överflyttade till Nordamerika 1894-03-05. Var överstelöjtnant vid Illinois Voluntarsregemente 1898 under spansk-amerikanska kriget. Sjukgymnast i New Sheffielt, Pa, USA Död 1937-02-09 i Aliquppa, USA Gift 1:o 1876-08-04 å Grönlid i Tuna socken, Kalmar län med Anna Matilda Breitholtz, född 1853-07-25 på nämnda egendom, död 1889-09-11 i Stockholm och begraven, på norra kyrkogården därst., dotter av kronofogden Claes August Breitholtz, och Matilda Christina Tillberg. Gift 2:o 1890-09-29 i Stockholm med Marianne Elisabet (Marien) Laudien, från vilken han blev skild, född 1863-09-14 i Preussen. Gift 3:o 1904-10-19 i Mount Clemens, Mich., med Pearl Belle Prescott, född 1872-10-22 i Cleveland, Ohio, dotter av William Prescott och Ellen de Graff.

Barn:

 • 1. Folke Carlsson, född 1877-12-27 på Östraby. Inställd i amerikanska handelsflottan. Död 1895-07-00 Delaware Breakewater.
 • 1. Aina Augusta Christina, född 1879-11-29 på Östra by. Gift 1910-12-08 i Pittsburg, Pa., m. med. doktor Harry Bradford Jones, född 1882-02-17 i Sew.
 • 1. Sköld August Carlsson, född 1881-06-07 på Östraby. Anställd vid United Fruit Company 1921-05-22 som Second refrigeration engineer ombord å fartyget "Esparta", first refrigeration engineer där 1923 i juni. Chief refrigeration engineer där 1924 i okt. t.o.m. 1935. Förste maskinist vid United Fruit Fleet, USA, därefter omväxlande samma tjänst ombord å "San Jose", "Limon", "San Blas" och "Esparta". Pensionerad 1942 i febr. Död ogift 1960-06-22 i Hoboken, N.J., USA.
 • 1. Gunnar Axel Carlsson, född 1883-04-30 på Östraby. Sjukgymnast i Amerika. Död 1908-08-00 i Howell, Mich., USA och begraven i Mount Clemens, Mich.
 • 1. Einar Otto Carlsson, född 1885-08-26 på Östraby: affärsman i USA Gift 1917-08-00 i Winnipeg, Canada med Catharine Anna Tapper, född där 1895-05-00.
 • 1. En dödfödd dotter 1887-04-05 i Stockholm.
 • 1. Signe Amelie Matilda, född 1888-06-08 i Stockholm, död där 1890-05-01 och begraven på norra kyrkogården därst.

TAB 9

Knut Otto Viktor, (son av Carl Axel Gustaf, Tab. 6), född 1852-06-22 på Hasselås. Mogenhetsexamen i Linköping 1873. Student i Uppsala s. å. Volontär vid Kalmar regemente. Extra stationsskrivare vid statens järnvägar 1874. Stationsinspektör vid Hult 1876. Överflyttade till 'Nordamerika 1877-11-25. Tjänsteman vid Union Pacific Railroads kontrollkontor i Omaha, Nebr., 1885–1914, under de senare åren såsom chef för Freight Claim Department därst. Död 1918-05-19 i Omaha och där begraven. Gift 1885-11-06 i Omaha med Anna Maria Hedendahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1884-08-09 i Omaha med apotekaren och svensk-norske vice konsuln Erik Wretlind, född 1857, död 1884-09-09 i Omaha), född 1864-02-08 i Göteborg, död 1928-08-15 i Santa Monica, Cal., och begraven i Omaha, dotter av civilingenjören Axel Hedendahl och Christina Zelmer.

Barn:

 • Axel Carl Knutsson, född 1887. Civilingenjör. Död 1919. Se Tab. 10.
 • Anna Margareta Amelie (Greta), född 1889-04-29 i Omaha. Gift 1925-09-15 med lantbrukskonsulenten Frank Bolle Astroth, född 1893-03-16 i S:t Louis, Miss.
 • Vilhelm Otto Knutsson, född 1891. Grosshandlare. Se Tab. 11
 • Olga Elisabet Ellen (Lisa), född 1892-07-23[enl. uppgift av systern] i Omaha. Gift 1914-10-14 med grosshandlaren William Joseph Mc Caffrey, född 1882-01-02 i Omaha
 • Barbro Catharina Ingeborg (Karin), född 1896-09-12 i Omaha. Sekreterare vid District Court, Douglas County, Omaha. Gift 1934-06-09 med tekn d:r Axel Richard Wejnarth, född 1896-01-19, docent vid tekn. högskolan, konsult ingenjör, Kenmore, N.Y., USA. Begravd i Liljenstolpe familj lot i Forest Lawn Cemetery, Omaha, Nebraska, USA.

TAB 10

Axel Carl Knutsson (son av Knut Otto Viktor, Tab. 9), född 1887-04-11 i Omaha. Efter studier vid Omaha Public Schools, Creighton Preparatory School, Omaha, och University of Nebraska, Lincoln, Nebr., civilingenjör. Död 1919-05-06 genom olyckshändelse under bilfärd vid kollision med järnvägståg och begraven i Omaha. Gift 1914-11-26 i Wheatland, Wyo., med Florence Margaret Rhiley, (gift 2:o 1936-04-26 med byggnadsingenjören Clarence Clifton Merritt, Salinas, Calif., USA, född 1888-07-23), född 1893-01-04 i Kearney, Nebr., dotter av boskapsfarmaren James Robert Rhiley och Nancy Margaret Duckworth.

Barn:

 • Kingdon Axel Carlsson (Carl), född 1915-11-24 i Scottsbluff, Lincoln, Nebr. Se Tab. 10A.

TAB 11

Vilhelm Otto Knutsson (Swanson), (son av Knut Otto Viktor, Tab. 9), född 1891-03-21 i Omaha. Grosshandlare och delägare i svärfaderns handelsbolag, Nebraska Clothing Co of Omaha. Svensk konsul i Omaha. KVO. Gift 1915-09-08 i Omaha med Christine Josephine Swanson, född 1890-04-09 i Omaha, dotter av grosshandlaren i Omaha John August Swanson och Ellen Nilsson.

Barn:

 • Ellen Maria, född 1927-05-07 i Omaha.


TAB 12

Axel Otto, (son av Axel, Tab. 5), född 1819-10-15 Vinö. Studentexamen 1838-03-13. Sergeant i Smålands grenadjärbataljon s. å. 14/3. Officersexamen i Kristianstad 1839-03-06. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 10/8. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1841–1842-04-04 och kurs vid lantbruksinstitutet vid Degeberg i Rackeby socken, Skaraborgs län 1848–1849. Löjtnant 1848-08-22. Förvaltare vid Ogestad 1849–1876. Kapten 1861-01-08. Deltog i krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1865. 3. Major 1865-04-04. RSO s. å. 3/5. 2. major 1868-08-07. RDDO 1871-10-13. Vice ordförande i Kalmar läns hushållningssällskap s. å. 1/12. Överstelöjtnant i armén 1873-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1878-01-04. Avsked 1880-01-23. Kommunalman. Död 1897-02-15 på Ogestad och ligger jämte sina fruar begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård. Ägde sedan 1876 Ogestad i Odensvi socken, Kalmar län. Gift 1:o 1860-04-14 med Christina Elisabet Eriksson, född 1820-10-23 i Tjust Kalmar län, död 1862-04-02 på Ogestad, dotter av en befallningsman Eriksson. Gift 2:o 1862-10-23 i Linköping med sin syssling Sofie Christina Lindersköld, född 1816-06-02 Kungshamn, död 1868-09-05 på Ogestad, dotter av majoren Gustaf Adolf Lindersköld, och Margareta Catharina Lovisa af Wetterstedt A. Gift 3:o 1869-10-15 i Linköping med sin kusin, friherrinnan Ida Elisabet Christina Mörner af Morlanda, född 1825-08-27 i Härnösand, död 1911-08-13 i Adolf Fredriks förs., Stockholm ]], dotter av landshövdingen, friherre Hampus Vilhelm Mörner af Morlanda, och Lucia Margareta Liljenstolpe.

Barn:

 • 1. Carl Erik, (RHD prot. 1861-10-10), född 1846. Godsägare. Död 1899. Se Tab. 13.
 • 1. Christina Ottonia Fredrika Sofia, (RHD prot. 1861-10-10), född 1858-08-15 på Ogestad. Sjuksköterska vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm 1883. Död 1885-11-29 på nämnda sjukhus och begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård.
 • 1. Anna Lucia Maria Anima, (RHD prot. 1861-10-10), född 1860-05-18 på Ogestad. Har ägt Eneby i Odensvi socken och äg. villa Skogshyddan på Resarö Stockholms län. Död 1932-06-17 i Stockholm (Seraf. las. db), begraven i Odensvi socken.

TAB 13

Carl Erik, (son av Axel Otto, Tab. 12), född 1846-12-18 Kölebo. Elev vid Ryssby lunds lantbruksskola 1863–1865. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1865. Utexaminerad därifrån 1867-09-23 ledamot av Kalmar läns hushållningssällskap s. å. Inspektor på Ogestad i Odensvi socken, Kalmar län 1868–1871. Disponent på Jätsberg i Jäts socken, Kronobergs län 1872–1874. Arrenderade Ålspånga i Bettna socken, Södermanlands län 1875–1881. Styrelseledamot i Oppunda härads sparbank 1879–1880. Arrenderade Torp i Vadsbro socken, Södermanlands län 1882–1887. Disponent på Ogestad 1887 och efter faderns död ägare av nämnda egendom. Ordförande och verkst. direktör i Blackstads sparbank Kalmar län s. å. Död 1899-10-11 på Ogestad och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård. Gift 1872-02-07 Melby med Julia Matilda Catharina Wærnmark, född 1847-04-18 på sistnämnda egendom, död 1893-01-24 Kristinelund, dotter av godsägaren Carl Julius Wærnmark och Matilda Christina Andersson.

Barn:

 • Carl Axel Richard, född 1872. Grosshandlare. Se Tab. 14
 • Axel Erik Vilhelm, född 1874. Godsägare. Död 1916. Se Tab. 15.
 • Sven Axel Otto, född 1875. Godsägare. Se Tab. 16
 • Aura Christina Lilly Elisabet, född 1877-01-27 på Ålspånga. Stiftsjungfru. Död 1897-11-09 på Stockholms nya sjukhem och begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård.
 • Signe Vera Ida Sofia, född 1881-09-03 på Högbacken i Flens socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Död ogift 1917-04-06 i Jönköping och begraven i familjegraven på Odensvi kyrkogård.
 • Elsa Catharina Agnes Ottonia Helena, född 1885-02-28 på Torp, död där s. å. 2/7 och begraven på Vadsbro kyrkogård Södermanlands län.

TAB 14

Carl Axel Richard, (son av Carl Erik, Tab. 13), född 1872-12-30 Jätsberg. Postexamen i Stockholm 1894-05-00. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 21/3. Genomgick kurs vid Frans Schartaus praktiska handelsinstitut 1896–1897. Extra biträde i östra järnvägspostdistriktet 1897-09-28. Avsked 1898. Språk- och handelsstudier i Tyskland, Frankrike och England 1898 och 1899. Förste korrespondent hos firman Söderberg & Haak i Stockholm 1899-11-27. Fabriks- och grosshandelsrörelse 1904–1912. Landstormskompanichef 1911–1924. Förste korrespondent hos Söderberg & Haak aktiebolag, Stockholm, 1912-04-13. Meddirektör i A. J. Ståhl & C:o, aktiebolag, därst., 1915. Verkst. direktör i aktiebolag Essén & Nordström i nämnda stad 1919 och i Wideman & Engberg aktiebolag, 1924. Gift 1:o 1901-03-30 med Anny Ingeborg Olsson, från vilken han 1904 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-04-13 med krigsdomaren August Robert Angur von Hedenberg [adl. ätten nr 2245], i hans 2:a gifte, född 1871-02-16, död 1940-03-18), född 1874-04-11, dotter av lantbrukaren Johan Olsson och Johanna Christina Ahlberg. Gift 2:o 1907-02-14 i Kungsholms förs., Stockholm med Sigrid Sjöholm, född 1883-01-14 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Per Gustaf Sjöholm och Julia Matilda Berggren.

Barn:

 • 1. Två dödfödda söner, födda 1902-02-07.
 • 1. Aura Barbro Margareta Carlsdotter, född 1903-03-27 i Kungsholms förs., Stockholm. Gift 1947-08-09 i Gustav Vasa förs., Stockholm (vb nr 222) med direktör Gösta Henrik Axel Abramsson, född 1909-01-04 i Matteus förs., Stockholm
 • 2. Birgit Gunnel Hildur Carlsdotter, född 1908-02-04 i Matteus förs, Stockholm. Gift 1936-10-10 i Solna kyrka (Gustaf Vasa förs., Stockholm vb nr 185) med flygteknikern Gunnar af Ekenstam, född 1908-05-26 Stjernsund, Örebro län.
 • 2. Carl-Christer Gustaf Otto Carlsson, född 1910-10-23 i Matteus förs., Stockholm. Lantbrukselev 1928. Vägmästare. Död 1943-12-24 (Karol. sjukh.) i Stockholm, S:t Olai förs., Norrköping (db nr 292).
 • 2. Göran Carl Axel Carlsson, född 1913-07-16 i Gust. Vasa förs., Stockholm. Studerande. Död 1934-08-14 å (Söderby sjukhus) Gustaf Vasa förs., Stockholm (db nr 202).
 • 2. Kerstin Annie Julia Carlsdotter, född 1918-08-25 i Gust. Vasa förs., Stockholm. Gift 1946-10-19 i Gustaf Vasa kyrka, (Gustaf Vasa förs., Stockholm vb nr 324) med civilekonom Ernst Valfrid Wahlund

TAB 15

Axel Erik Vilhelm, (son av Carl Erik, Tab. 13), född 1874-03-31 på Jätsberg. Mogenhetsexamen i Linköping 1896-06-06. Ägde tillsammans med yngre brodern Axel Ogestad i Odensvi socken, Kalmar län. Landstormskompanichef 1914. Kommunalman. Död 1916-05-21 på Ogestad i Odensvi socken. Gift 1910-02-08 i Stockholm (Karlstads stadsförs., vb) med Anna Sofia Emilia (Emmie) Carlmark, född 1873-06-22 i Karlstad, dotter av kaptenen i Värmlands regementes reserv Gustaf Barthold Carlmark och Emilia Sofia Charlotta Schrewelius.

Barn:

 • Ingrid Lucia Margareta, född 1911-04-03, liksom brodern. Gift 1936-10-15 i Adolf Fredriks förs., Stockholm (vb nr 167) med ingenjören Gösta Frithiof Nyman, född 1911-11-12 i Kalmar.

TAB 16

Sven Axel Otto, (son av Carl Erik, Tab. 13), född 1875-11-27 Ålspånga. Lantbrukselev 1895. Kommunalman i Odensvi socken, Kalmar län. Ordförande i kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen därst. sedan 1913-12-27. Vice ordförande i norra Kalmar läns brandstodskommitté 1915-03-14, dess ordförande sedan 1920. Vice ordförande i Odensvi sns kyrkostämma från 1916 och i pensionsnämnden från 1918. Ledamot av kommunalfullmäktige 1919 och dess vice ordförande från 1924-12-00 Äg. först tillsammans med brodern Erik och från 1927 ensam Ogestad i Odensvi socken. 1935-11-27 tilldel. medaljen i guld av 5:te storl. med inskrift "För medborgerlig förtjänst". Död 1943-01-24 på (Västerviks las.) Odensviholm, Kalmar län (db nr 2). Gift 1902-09-16 i Uppsala med Carolina Ulrika Maria (Mia) Hallman, född 1873-10-10 på Leufsta bruk i Österlövsta socken, Uppsala län, död 1947-03-15 på Ogestad, Odensvi förs., Kalmar län (db nr 7), dotter av jägmästaren Carl Johan Hallman och Christina Maria Douhan.

Barn:

 • Gunvor Julia Christina Axelsdotter, född 1904-03-14 på Ogestad. Gift 1929-11-15 i Odensvi s:n Kalmar ]] med agronomen Ruben Bröme, född 1895-02-22.

TAB 17

Carl Otto, (son av Lars Axel Lindblom, adlad Liljenstolpe, Tab. 4), född 1786-12-22 Vinö. Kadett vid Karlberg 1800-09-26. Utexaminerad 1803-09-22. Kornett vid Smålands lätta dragonregemente s. å. 8/6. Löjtnant därst. 1810-05-15. Kapten vid Smålands infanteribataljon 1812-07-28. RSO 1817-10-12. Major i armén 1821-10-09. Chef för Smålands grenadjärbataljon och överstelöjtnant i armén 1825-06-14. Överste i armén 1834-01-28. Avsked 1851-04-08. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1865-09-06 i Linköping och där begraven Bevistade fälttågen i Pommern 1806 och 1807 samt i Tyskland, Danmark och Norge 1813–1814. Ägde Hasselås i Stenberga socken och Skurebo Nye socken (båda i Jönk.). Gift 1824-05-16 i Stenberga kyrka Jönköpings län med Sofia Maria Anna Stålhammar, född 1804-09-30 Salshult

Barn:

 • Johan Axel Jon, född 1825-06-18 på Hasselås. Student Uppsala 1845-12-02. Jur. filosofie examen 1848-10-00 Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1849-06-05. Examen till rättegångsverken 1851-12-02 och kameralexamen s. å. i dec. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. 13/12. Auskultant i Svea hovrätt 1852-03-01. Extra ordinarie kammarskrivare i arméns pensionskassa s. å. 28/7. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s å. 28/9. Kanslist i kammarkollegium 1855-09-07. Advokatfiskal i kammarrätten 1864-09-23. Kammarrättsråd 1871-03-24. RNO 1873-05-14. Död ogift 1887-05-22 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Magdalena Lucie, född 1827-03-05 på Hasselås, död 1908 Långängen och begraven s. å. 20/2 i Nacka socken. Gift 1852-08-06 på Hasselås med godsägaren, löjtnanten, friherre Olof Hermelin, född 1827, död 1913.
 • Carl Gustaf, född 1832. Överstelöjtnant. Död 1919. Se Tab. 18.
 • Jakob Otto, född 1839. Major. Död 1913. Se Tab. 19
 • Augusta Fredrika Amalia Amelie, född 1841-06-22 på Hasselås, död 1903-04-26 i Malmö och begraven i Nacka socken. 1863-09-29 på Hasselås med kaptenen Knut Henrik Lagercrantz, född 1836, död 1886.

TAB 18

Carl Gustaf, (son av Carl Otto, Tab. 17), född 1832-03-14 på Hasselås. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1850-03-06. Studentexamen i Uppsala s. å. 27/9. Officersexam i Linköping 1851-05-10. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 28/10. Löjtnant 1859-06-04. Kapten 1871-09-15. RSO 1876-12-01. Major 1880-05-14: överstelöjtnant och 1. major 1886-05-06. Avsked 1889-07-12. Död 1919-03-20 i Gustaf Vasa förs., Stockholm ]] och begraven på Nye kyrkogård. Ägde Skurebo i Nye socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1862-09-24 Dalby med Emmy Vilhelmina Rappe, nr 1284, född 1838-01-19 på Marielund i sistnämnda socken, död 1863-07-04 på Skurebo och begraven på Nye kyrkogård, dotter av kammarherren Fredrik Vilhelm Rappe, och Amalia Charlotta Danielsdotter. Gift 2:o 1869-12-16 Sjöholmen med friherrinnan Elisabet Carolina Rappe, född 1826-02-06 Drettinge, död 1895-09-14 i Stockholm och begraven på Nye kyrkogård, dotter av majoren, friherre Carl Mikael Rappe och Emilia Fredrika Christina Rappe.

Barn:

 • 1. Emmy Torborg Lucie, född tvilling 1863-06-22 på Skurubo, död 1882-12-23 i Växjö och begraven på Nye kyrkogård.
 • 1. Emmy Amelie Sofia, född tvilling 1863-06-22 på Skurubo. Äg. villa Skurubo, Österskär Stockholms län. död 1945-11-28 i Hedvig Elenora förs. Stockholm (db nr 238)

TAB 19

Jakob Otto, (son av Carl Otto, Tab. 17), född 1839-09-23 på Hasselås. Kadett vid Karlberg 1854-01-19. Utexaminerad 1858-12-20. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon s. å. 30/12. Löjtnant 1870-05-10. Kapten 1881-08-06. RSO s. å. 1/12. Ledamot av direktionen för sparbanken i Eksjö 1887. Major i armén 1891-05-01 avsked med tillstånd alt kvarstå såsom kapten i kårens reserv s. d. Ordförande i överstyrelsen för Smålands idiothem 1893. Avsked ur krigstjänsten 1900-10-17. Död 1913-12-29 i Eksjö och begraven i Linköping. Ägde först Hasselås och sedan Sjögle i Skirö socken, Jönköpings län samt villa vid Eksjö. Gift 1870-11-27 (enl. vb) i Växjö (Nättraby förs., Blekinge län) med Amelie af Klint, född 1851-08-28 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län, död 1924-03-16 i Linköping Domk. förs., ]] och där begraven, dotter av översten Otto Samuel Gustaf af Klint, och Elise Adelaide Dorotea Rappe.

Barn:

 • Ottonie Elisabet Sofia, född 1871-09-27 på Hasselås. Död 16/9 i Ronneby (db nr 40). Gift 1898-09-15 i Eksjö med verkst. direktören i Ronneby hälsobrunns aktiebolag, kaptenen i trängens reserv, RSO, Gustaf Alfred Kaijser, född 1872-07-10 i Karlstad, död 1944-02-10 i Ronneby.
 • Olga Amelie Augusta, född 1875-06-25 på Hasselås. död 1940-04-23 i Nyköping (Lästringe förs., Södermanlands län db nr 3) Gift 1900-07-17 i Eksjö med majoren, friherre Johan Otto Vilhelm Lowen, nr 276, född 1867, död 1919.
 • Anna Hedvig Elisabet (Elsa), född 1877-08-22 på Hasselås, död 1897-08-04 i Uppsala. Gift 1897-04-13 i Eksjö med före detta regementsläkaren, RNO, RVO, med. licentiat Carl Gabriel Leczinsky i hans 1:a gifte, (gift 2:o 1906-11-27 i Stockholm med Hulda Signe Johanna Blomquist, född 1878-11-27 i Oskarshamn, dotter av grosshandlaren Carl Blomquist och Augusta Pettersson), född 1855-12-22 i Botkyrka socken, Stockholms län, död 1940-10-03 i Uppsala.

Källor

1LSödra 2As. 3Sön. 4Oö. 5KrAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: