:

Von Friesendorff nr 200

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Friesendorff nr 200

Friherrlig 1705-09-16, introducerad 1731.

Härstammar från en gammal adlig släkt i grevskapet Marck i Westfalen, där redan på 1200-talet levde en riddare Peter Fresendorp. Ätten skrev sig till Operdijk och Camen, och har sedermera spritt sig till andra tyska länder samt Holland, ävensom till Kurland, samt på olika tider och orter kallat sig Fresendorp, Vreijsendorp, von Freijsendorff och slutligen von Friesendorff. En gren av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17, men utgick därstädes 1829-12-02. En annan gren erhöll 1876-07-21 kejserlig resolution att intagas å ättens nummer.

Friesendorff F20000.png

TAB 1

Claus von Friesendorff, född i Westfalen. Kom med herrmästaren Wilhelm von Furstenberg till Livland och var hans råd 1557. Gift med N. N. von Rehbinder.

Barn:

 • Georg. Blev efter vart annat kansliråd i Bremen, Braunschweig-Lüneburg, Sachsen-Lauenburg samt Bremen och Verden. Död 1588. Gift med Alheid von Spierinck, dotter av kejsar Carl V:s krigsråd Carsten von Spierinck.

Barn:

 • Hieronymus, född 1565. Amtman i Rothenburg och Bremen-Vörde. Gift med 1:o Magdalena Möllern. Gift 2:o med N. N. von Buchwald.

Barn:

 • Johan Fredrik, engelsk baronet och tysk riksfriherre von Friesendorff, friherre till Herredyk, herre till Kyrup samt Starfors i Västerlövsta socken, Västmanlands län. Född 1617 i Bremen. Av riksskattmästaren greve Gabr. Oxenstierna antagen i svensk tjänst. Svensk resident i Portugal 1649-01-10. Kammarråd 1653-08-19, men synes aldrig hava tjänstgjort i denna egenskap. Hovråd. Sändebud till London 1661. Engelsk baronet och riddare 1661-10-04. Tysk riksfriherre med epitetet von Cronenworth 1665-02-12. Död 1669 eller 1670 i Stockholm och begraven 1670-05-13. 'Han var en man av snille och förtjänst samt fullkomlig kännare av kabinetts- och handelsaffärer. Fick 1662-06-18 tillika med Abrah. v. Eich, privilegium på ett generalfaktorikontor, det de i Stockholm inrättade och varigenom svenska handeln ej ringa befrämjades.' Gift 1653-09-01 i Stockholm med Margareta Elisabet Gärffelt, död 1691-05-31, dotter av översten och krigsrådet Tomas Jerwe, adlad Gärffelt, och hans 1:a fru Margareta von Vegesach.

Barn:

 • Johan Fredrik, friherre von Friesendorff, född 1657, död 1725. Se Tab. 2.
 • Carl Gustaf, friherre von Friesendorff, född 1663, död 1715. Se Tab. 8.
 • Magnus Gabriel, friherre von Friesendorff, döpt 1668-10-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1678-11-04. Page vid hovet 1682. Fänrik vid Upplands infanteriregemente 1688-03-30. Löjtnant vid Upplands infanteriregemente 1695-09-19. Livdrabant 1700-04-03. Korpral vid livdrabantkåren 1700-09-14. Friherre 1705-09-16 jämte bröderna. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1708-12-04. Död ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava 'Han åtföljde konung Carl XII på alla hans krigståg. Bragte vid Grodno med tolv drabanter och deras drängar ett ryskt parti att taga till flykten, därvid femtio man nedgjordes samt åtskilliga fångar och proviantvagnar togos.'

TAB 2

Johan Fredrik, friherre von Friesendorff, (son av Johan Fredrik, tab 1), född 1657. Fänrik vid koloniregementet 1670-07-20. Kornett vid livregementet till häst 1675. Löjtnant vid livregementet till häst 1677. Avgick från regementet 1679 (Blr.). Friherre 1705-09-16 jämte sina bröder men efter yngre brodern Carl Gustaf. Död 1725. Gift med Anna Christina Fitinghoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679-12-12 med kaptenen vid livgardet Gustaf Johan Stormcrantz, av en adlad men ej introducerad ätt, född 1651-06-03, död 1693-08-21 i Stockholm och begraven i Lovö kyrka, Stockholms län), död 1742 Bärby och begraven 1742-09-23 i sin sons Carl Magnus von Friesendorffs grav i Vänge kyrka, dotter av generalmajoren Johan von Vietinghoff, naturaliserad Fitinghoff, och hans 3:e fru friherrinnan Gertrud von der Linde.

Barn:

 • Gustava Johanna, född 1694-05-01, död 1758-09-01. Gift 1718-05-13 med hovjägmästaren Anders Schönberg, född 1689, död 1759.
 • Margareta, död 1740. Gift med vice korpralen vid livdrabantkåren, kaptenen Peter Strutz, född 1696 i Göteborg, död 1747.
 • Johan Fredrik, född 1700. Kapten. Död 1742. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Fredrik, (son av Johan Fredrik, friherre von Friesendorff, tab 2), född 1700 i Västmanland. Kom i tjänst 1714. Korpral vid livregementet till häst. Ordonnans vid livskvadronen 1716-12-15. Löjtnant vid Österbottens regemente 1718-05-29. Kapten vid Österbottens regemente 1720-03-16. Död 1742. Gift 1:o med Margareta von Essen af Zellie, dotter av löjtnanten Otto Lorentz von Essen af Zellie, och Eva Margareta Möllersvärd. Gift 2:o 1726-08-02 Lindsbro med Catharina Elisabet Tigerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Erik Emporell), född 1710-10-11 på Lindsbro, död 1780-02-26, dotter av överstelöjtnanten Seved Gustaf Tigerhielm, och Elisabet Catharina Papegoja.

Barn:

 • 2. Märta Eleonora, död som ung.
 • 2. Anna Elisabet, född 1730-11-18 på Lindsbro, död änka 1806-05-30. Gift 1:o 1757 med doktor Henrik Julius Voigtlender (At (RA).). Gift 2:o med arrendatorn Zakarias Grass.
 • 2. Johan Fredrik, född 1740. Sergeant vid Västmanlands regemente. Stabsfänrik vid Västmanlands regemente 1757-11-04. Sekundadjutant 1760-06-23. Avsked 1761-09-00 (SK.). Löjtnant i österrikisk tjänst. Död ogift 1794-01-01 på Svingbolsta i Östervåla socken och begraven 1794-01-05 i Tigerhielmska graven i Östervåla kyrka. Han blev vid belägringen av Belgrad svårt sårad och fången hos turkarna, men, såsom svensk, lösgiven och hemkom 1790.

TAB 4

Carl Magnus, (son av Johan Fredrik, friherre von Friesendorff, tab 2), född 1701 i Västmanland. Kom i tjänst 1716. Fänrik vid Österbottens regemente 1718-11-18. Löjtnant vid Österbottens regemente 1720-03-16. Avsked 1724-02-05. Död före (At (Sch).) 1758. Gift 172(2) 25/7 Valstad med Christina Hammarsköld, född 1697-09-12, död 1758-02-25 dotter av översten Carl Gustaf Hammarskjöld, och friherrinnan Hedvig Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1723. Kapten. Död 1784. Se Tab. 5
 • Hedvig, född 1725-07-29 Bärby, död Bärby 1726-01-07.
 • Anna Christina, född 1726-10-17 på Bärby, död 1745-08-18. Gift 1744 med universitetsbibliotekarien, filosofie doktor Andreas Norrelius, född 1678, död 1749.
 • Hedvig, född 1727-12-25, död 1773-05-28 i Eds socken, Stockholms län. Gift 1759-03-06 på Bärby med prosten och kyrkoherden i Eds och Sollentuna församl:s pastorat av ärkestiftet Nils Rosling, född 1721-11-27, död 1777-01-30 i Eds prästgård.
 • Johanna Gustava. Gift 1751-01-20 med sin svågers broder, stadssekreteraren i Uppsala Johan Rosling.
 • Gustaf, död 1 år gammal.
 • Maria, född 1732, död ogift 1805-06-15 i Floda prästgård.
 • Margareta Elisabet, född 1734-05-07, död ogift 1795-02-12 i Uppsala.
 • Magnus Gabriel, född 1736. Volontär vid Upplands regemente 1754. Kommenderad till Pommern 1757. Förare vid regementet. Död 1758-05-05 [Bu].
 • Catharina, född 1740 i Lövsta socken, Uppsala län, död 1745-03-08 i Vänge socken.

TAB 5

Johan Fredrik, (son av Carl Magnus, tab 4), född 1723-05-13 (1723-02-13). Volontär vid Upplands regemente 1739-06-19. Avsked 1739-12-16. Förare vid Jämtlands dragonregemente 1741-10-21. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente 1742-05-13. Fänrik vid livgardet 1745-06-22. Kaptens avsked 1748-12-21. Död 1784-03-17 på sin gård Skräddarbo vid Uppsala. Gift 1754 med friherrinnan Hedvig Christina Leijonsköld, född 1723, död 1791-08-18 i Uppsala, dotter av ryttmästaren, friherre Mårten Gabriel Leijonsköld, och Juliana Helena Dücker.

Barn:

 • Hedvig Fredrika. Levde 1805. Gift med Carl Dalman.
 • Carl Gabriel, född 1758-05-24. Volontär vid Upplands regemente 1765-10-01. Sergeant vid Upplands regemente 1775-06-24. Fänrik 1776-12-18. Stabslöjtnant 1789-09-09. Avsked 1796-04-20. Död 1824-04-30 Ekholmen. Han bevistade båda sjöslagen vid Svensksund.
 • Christina Lovisa. Levde 1805. Gift med Carl Lagerström.
 • Fredrik Vilhelm, född 1768-04-10, död 1768-06-07.

TAB 6

Carl Gustaf, (son av Carl Magnus, tab 4). Page vid hovet 1739. Volontär vid livgardet 1747. Fänrik vid livgardet 1751-07-05. Avsked såsom kapten i armén 1756-03-26. Död 1803-01-19. Gift 1:o 1759-07-01 i Stockholm med Maria Elisabet Wittkopff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753 med kammarlakejen Christian Behrns, död 1758) (Öä X1:477.), född 1734 i Stockholm (Öä X1: 477.), död i Stockholm 1788-11-30, dotter av guldsmeden i nämnda stad Henrik Wittkopff och hans 2:a hustru Eva Maria Bergman (Öä X1:477.). Gift 2:o 1794-02-23 i Stockholm med Charlotta Vendela Pehrman, död 1802-10-22.

Barn:

 • 1. Fredrik Reinhold, född 1765. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 7.
 • 1. Ulrika Gustava, född 1770-07-04, död ogift 1853-05-01 i Klara förs, Stockholm.

TAB 7

Fredrik Reinhold, (son av Carl Gustaf, tab 6), född 1765-12-24 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1787. Konduktör vid fortifikationen 1792-10-29. Löjtnant vid fortifikationen 1809-08-15. Avsked 1810-06-05. Bosatt i Finland och immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 11 bland friherrar. Död 1829-02-02 i Åbo. Gift 1819-10-07 med Eva Maria Nordforss i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Berg), född 1785 i Stockholm, död 1830-03-01 Kelhois

Barn:

 • Fredrik. Kadett vid kejserl. ryska kadettkåren. Död före fadern.
 • Gustava Lovisa, född 1826-11-05, död 1827-01-16.

TAB 8

Carl Gustaf, friherre von Friesendorff, (son av Johan Fredrik tab 1), född 1663-08-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1678-11-04. Auskultant på lagmansting 1681. Auskultant i riksarkivet 1683. Privatsekreterare hos plenipotentiairen vid kejserliga hovet i Wien greve Carl Oxenstierna 1684. Kommissionssekreterare i Holland 1688-06-00. Resident därstädes. Extra ordinarie envoyé till Lüneburgska hovet 1705. Friherre 1705-09-16 jämte sina bröder, dock främst bland dem därtill kreerad (sonen 1731 på ättens vägnar introducerad under nr 200). Kansliråd 1710-03-21. Ministre plénipotentiaire vid preussiska hovet 1712-06-11. Död 1715-09-13 (1715-09-24) i Stralsund under belägringen. Han var bland annat med vid Traventhalska fredens avslutande 1700. Gift 1698-08-14 Balingsta med sin mosters styvsons dotter Anna Christina Rehnskiöld, född 1675-06-09, död 1740 i Lübeck, dotter av hovrådet Johan Adolf Rehnskiöld, och hans 2:a fru Anna Cronström.

Barn:

 • Georg Ludvig, född 1701. Kommissionssekreterare vid franska hovet. Död ogift 1725.
 • Carl Anton Alexander, född 1706. Fänrik vid garnisonsregementet i Halland (Horns regemente). Kapten. Död ogift 1736 och begraven 1736-01-22 i Landskrona kyrka
 • Fredrik, född 1707. Riksråd. Död 1770. Se Tab. 9
 • Sofia Carolina, född 1709-05-00. Gift med preussiska geheimerådet von Winkler.

TAB 9

Fredrik, (son av, Carl Gustaf, friherre von Friesendorff, tab 8), friherre och herre till Vallstanäs i Norrsunda socken, Stockholms län, född där 1707-11-15. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1731-11-24. Hovjunkare 1732-11-27. Kammarherre 1735-03-27. Prins Adolf Fredriks hovmarskalk 1743-10-17. Landshövding i Västerås län 1747-04-20. RNO 1748-09-26. KNO 1751-12-04. Presidents n. h. o. v. 1757-08-16. Riksråd 1761-01-19. RoKavKMO 1762-11-22. Rikskansliråd 1765-09-25. President i lagkommissionen 1767. Avsked 1769-05-27. Död 1770-08-26 på Vallstanäs. Gift 1737-08-22 i Stockholm med Catharina Elisabet Stierndahl, född 1717, död 1799-02-15 i Norrköping, dotter av överinspektören Paul Wickman, adlad Stierndahl, och hans 2:a fru Catharina Elisabet Caréel.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1738-07-25, död 1823-01-23 på Björnsnäs i Kvillinge socken, Östergötlands län. Gift 1771-09-29 på Vallstanäs med sin faders syssling, landshövdingen, friherre Johan Funck, i hans 2:a gifte, född 1703, död 1773.
 • Fredrik Ulrik, född 1740. Minister. Död 1793. Se Tab. 10
 • Gustaf Didrik, född 1741. Överstelöjtnant. Död 1795. Se Tab. 22.
 • Adolf Ludvig, född 1746-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1760-10-14. Volontär vid Västmanlands regemente 1762. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1763. Livdrabant 1763-06-27. Löjtnant i armén 1767-03-24. Transporterad till Upplands regemente 1772-07-08. Stabskapten vid Upplands regemente 1775-06-30. Kapten med kompani 1776-12-18. Premiärmajor 1777-09-17. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1785-09-27. RSO 1789-11-26. Överste för Jönköpings regemente 1790-07-06 och för Svea artilleriregemente 1797-04-06. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1797-04-07. KSO 1797-11-01. Generalmajor 1799-11-18. KmstkSO 1800-06-14. Överste för Kalmar regemente 1802-09-23 och för Västmanlands regemente 1804-03-21. Generallöjtnant 1809-06-30. Avsked 1810-01-16. Död ogift 1810-03-01 i Stockholm.

TAB 10

Fredrik Ulrik, (son av Fredrik, tab 9), född 1740-02-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1752-06-16. Volontär vid Västmanlands regemente 1753-09-10. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1754-01-10. Sergeant. Fänrik 1757-11-04. Kommissionssekreterare i Paris 1762-11-23. Genom byte transporterad till drottningens livregemente 1763-01-25. Avsked ur krigstjänsten 1763-05-09. Kommissionssekreterare i Madrid. Chargé d'affaires i Paris 1764. Tjänstg. kammarherre hos konungen (SAB.) 1764-11-26 och hos drottningen 1765. Envoyé extraordinaire i Madrid 1766-05-05 och i Dresden 1771. Rapellerad 1774. RNO 1778-04-28. Konstituerad landshövding i Uppsala län 1783-09-23. Hovmarskalk hos drottningen 1789-02-05. Död 1793-07-19 på Vreten Södermanlands län Gift 1:o 1772-10-06 Marieberg med Beata Sofia De Geer, född 1755-11-10 Finspång, död 1787-04-30 på Marieberg, dotter av överintendenten Louis De Geer, och hans 2:a fru Eva Elisabet Ekfelt. Gift 2:o 1788-12-12 Smedstad med Charlotta Dorotea Filippina Strålenhielm, född 1766-10-01, död 1825-02-01 på Smedstad, dotter av överstelöjtnanten Mattias Strålenhielm, och Fredrika Dorotea von Wackenitz.

Barn:

 • 1. Fredrika Elisabet, född 1773-07-24. Hovfröken hos änkedrottning Sofia Magdalena 1792. Död 1800-07-06 i Stockholm. Gift 1797-05-15. Med översten och hovmarskalken, friherre David Stierncrona, i hans 2:a gifte, född 1754, död 1817.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1774-06-19. Statsfru hos drottningen 1823 (SAB.). Tjänstfri (SAB.) 1829-04-28. Död 1829-09-15. Gift 1810-09-04 Adelsnäs med en av rikets herrar, statsrådet, friherre Erik Reinhold Adelswärd, greve Adelswärd, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1840.
 • 1. Anna Charlotta, född 1776-09-06. Kammarfröken hos drottningen (SAB.) 1797-09-09. Död ogift 1818-09-05 i Stockholm.
 • 1. Jacqueline Ulrika, född 1777-10-30, död 1778-02-03.
 • 1. Beata Jacquette, född 1779-07-09, död ogift 1802-06-13 i Linköping.
 • 1. Fredrik Ludvig Alexander, född 1780. Överstekammarjunkare. Död 1847. Se Tab. 11.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1781. Kammarherre. Död 1814. Se Tab. 15
 • 1. Carl Gustaf, född 1783-08-11. Kadett vid Karlberg 1794-09-22. Utexaminerad (Hc.) 1799-10-03. Kornett vid livgardet till häst 1799. Löjtnant vid livgardet till häst 1803-02-28. Ryttmästare 1805-03-01. GMtf 1809. RSO 1811-01-28. Major i regementet 1812-02-04. 3. major vid regementet 1813. Överste i armén 1815-04-04. 2. major vid regementet 1817-12-09. Död ogift 1817-11-27 (1817-11-29) på resa från Genua till Neapel.
 • 2. Mattias Ludvig, född 1790-03-01, död 1790-03-08.
 • 2. Johan Filip, född 1791-06-16, död 1791-06-20.
 • 2. Catharina Ulrika, född 1792-07-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1844-02-25 i Linköping.
 • 2. Fredrik August, född 1793. Major och kammarherre. Född 1874. Se Tab. 16.

TAB 11

Fredrik Ludvig Alexander, (son av Fredrik Ulrik, tab 10), född 1780-06-20. Fänrik 1787-02-23. Adjutant vid livgrenadjärregementet 1806 . Löjtnant i armén 1809-06-29. Löjtnant i regemente 1810-06-26. Kapten i regemente 1811-10-02. Kammarherre hos konungen 1813. RSO 1814-08-25. Major och överadjutant 1815-04-18. Avsked från regementet 1816-06-11. Överstelöjtnant i generalstaben 1818-05-11. Tjänstgörande kabinettskammarherre (SAB.) 1819-01-28. Överste i armén 1827-07-04. Överstekammarjunkare 1828-02-09. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1834. Död 1847-04-01 i Stockholm. Ägde hus i Stockholm (nr 2 i kvarteret Hästskon). Gift 1823-02-25 i Stockholm med hovfröken hos drottningen, friherrinnan Carolina Gustava Kurck, född 1794-10-04 på Ekensholm i Dunkers socken, Södermanlands län, död 1873-02-27 i Stockholm, dotter av överstekammarjunkaren, friherre Knut Kurck, och (friherrinnan) Lovisa Gustava von Siegroth. Friherrinnan von Friesendorff försålde sitt fädernegods Ekensholm och inköpte i stället Stierncronska familjegodset Åkeshov.

Barn:

 • Lovisa Sofia Carolina, född 1824-04-27 i Stockholm, död i Stockholm 1906-04-28. Gift 1843-11-21 i Stockholm med kaptenen, friherre Jakob Teodor Stiernstedt, född 1800, död 1878.
 • Augusta Charlotta, född 1827-12-23 i Stockholm, död ogift 1896-12-29 på Anneberg vid Strängnäs. Hon ägde en tid Brunsholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län.
 • Claes Fredrik Ludvig, född 1832. Ryttmästare. Död 1897. Se Tab. 12.

TAB 12

Claes Fredrik Ludvig, (son av Fredrik Ludvig Alexander, tab 11), född 1832-02-16 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1846-05-11. Avgången 1848-08-17. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1851-06-17. Officersexamen 1853-05-11. Underlöjtnant vid livregementet 1853-08-04. Löjtnant 1860-04-03. Ryttmästare 1873-03-07. RSO 1874-12-01. Avsked 1875-01-15. Död 1897-09-05 på Anneberg vid Strängnäs. Han ägde en tid Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län och Brunsholm i Enköpings-Näs socken, Uppsala län samt villan Friden i Uppsala. Gift 1865-11-10 i Stockholm med Anna Vilhelmina (Mina) Svinhufvud i Västergötland, född 1843-07-30 Lagnö, död 1918-12-02 i Strängnäs, ]], dotter av majoren Axel Vilhelm Svinhufvud i Västergötland, och friherrinnan Ulrika Charlotta Wrangel af Lindeberg.

Barn:

 • Anna Carolina Charlotte , född 1866-09-05, i Stockholm, död i Stockholm 1870-05-25.
 • Lovisa Vilhelmina (Isa), född 1868-04-26 i Stockholm.
 • Fredrik Axel Valdemar, född 1870. Major. Se Tab. 13
 • Gustaf Fredrik August, född 1872. Kapten. Se Tab. 14
 • Carl Fredrik Alexander, född 1874-05-20 i Stockholm, död 1884-05-16 i Uppsala.
 • Knut Fredrik Johan, född 1877-02-21 på Åkeshov i Bromma socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Uppsala 1894. Utexaminerad från Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1895-05-31. Anställd i enskild tjänst 1896–1901. Extra ordinarie kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1902-01-16. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1905-03-01. Bokhållare i järnvägsstyrelsen 1917-10-01. Revisor 1920-05-27. 1. revisor och föreståndare för revisionskontoret i järnvägsstyrelsen 1921-02-11. Ägde tillsammans med syskonen hälften i Brunsholm i Uppsala-Näs socken, Uppsala län 1897–1910. RVO 1933-06-16. Afsked 1941-12-19.
 • Vilhelm Fredrik Claes, född 1878-01-27 på Åkeshov, död på Åkeshov 1881-09-19.

TAB 13

Fredrik Axel Valdemar, (son av Claes Fredric Ludvig, tab 12), född 1870-04-20 i Stockholm, Jakobs förs Mogenhetsexamen 1890-05-24. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1890-06-02. Sergeant 1891-06-22. Elev vid Krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-01. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1892-11-11. Deltog i Kongostatens expedition till Nilens övre lopp 1896–1897. Tjänsg. i Kongostatens armé 1896-1899. Löjtnant vid Livregementets grenadjärkår 1897-11-05. Kapten i Kongostatens armé 1899. Erhöll Kongostatens tjänstetecken l'Etoile de Service 1899. Kapten i Livregementets granadjärkår 1909-02-05. RSO 1913-06-06. Major vid Dalregementet 1915-12-31. Major vid Livregementets grenadjärer 1923-02-09. Avsked 1925-04-17 fr.o.m. den 21 april. Överstelöjtnant i armén 1930-05-02. Beviljad återinträda i reserven 1940-01-04 t.o.m. 1940-12-31. Gift 1902-11-11 i Örebro med Ester Ida Johanna Bergman, född 1878-06-02 i Örebro. Äldsta syster till författaren Hjalmar Bergman, dotter av sparbankskamreraren i Örebro sparbank Claes Fredrik Frans Bergman och Fredrique Ida Carolina Elgérus.

Barn:

 • Claes Fredrik Vilhelm, friherre, född 1903-11-04 i Örebro.
 • Margit Fredrika Vilhelmina, född 1907-06-17 i Örebro, död 1914-07-24 i Örebro,.
 • Carl Otto Hjalmar Fredrik, friherre, född 1912-05-25 i Örebro.
 • Brita Elna Louise, född 1916-12-30 i Falun, Kristine förs,.

TAB 14

Gustaf Fredrik August, (son av Claes Fredrik Ludvig, tab 12), född 1872-11-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1891-05-27. Student i Uppsala 1891. Jur. filosofie kandidat 1892-09-13. Intendentsaspirant 1895-09-28. Underintendent i intendenturkåren 1897-05-07. Regementsintendent vid skånska husarregementet 1898. Intendent vid intendenturkåren 1899-05-19. Regementsintendent vid 1. livgrenadjärregementet 1904. Expeditionsintendent vid IV arméfördelningens stab 1914. Kapten vid kåren 1914-12-23. Tjänstgörande i arméförvaltningens intendentsdepartement sedan 1916 och chef för dess tekniska revision sedan 1919. RVO 1917-06-06. Gift 1902-04-26 i Stockholm med Helena Christina Iva Lindberg, född 1874-07-09 Dalkarlshyttan

Barn:

 • Carl Gustaf Patrik, född 1909-11-14 i Stockholm.
 • Iva Marianne Iris, född 1911-05-07 i Stockholm,
 • Cecilia Iva Alexandra, född 1912-12-12 i Stockholm

TAB 15

Gustaf Adolf, (son av Fredrik Ulrik, tab 10), född 1781-08-15. Sergeant vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Svea livgarde 1796-02-14. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1799-05-04. Löjtnant vid dalregementet 1802-02-03. Kapten vid dalregementet 1802-07-30. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1810-03-27. Kammarherre. Död 1814-02-09 i Hedemora. Gift 1810-08-20 på Vikmanshytte bruk i Hedemora socken, Kopparbergs län med Johanna Charlotta Christina Angerstein i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1820-02-10 på Vikmanshytte bruk med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Alexander Leijonhufvud, nr 36, född 1782, död 1859), född 1794-01-13 på Vikmanshytte bruk, död 1868-07-01 i Stockholm och begraven i Lillkyrka kyrka, Örebro län, dotter av bruksägaren Johan Fredrik Angerstein och hans 1:a fru Gunilla Johanna Brandenburg.

Barn:

 • Fredrik Adolf, född 1811-08-10, död 1813-09-06 på Björnviken i Kvillinge socken, Östergötlands län.
 • Johanna Sofia, född 1813-01-18 i Linköping, död i Linköping 1813-04-08.

TAB 16

Fredrik August, (son av Fredrik Ulrik, tab 10), född 1793-09-27 Marieberg. Fanjunkare vid rusthållsfördelningen av livgrenadjärregementet 1811-02-20. 1. adjutant vid rusthållsfördelningen av livgrenadjärregementet 1811-10-02. 2. Löjtnant 1812-03-24. 1. löjtnant 1816-05-07. Kapten i generalstaben 1818-05-11. Kapten vid regementet 1822-12-20. Kammarherre 1823-06-29. RSO 1826-05-11. Major i armén 1828-04-21. Avsked från regementet 1828-05-17 och ur krigstjänsten 1855-04-12. Innehar CXIVJoh.med. 1855. Död 1874-02-06 i Uppsala. Gift 1822-09-29 Helgerum med Amalia Hoppenstedt, född 1804-04-17, död 1851-05-12 i Uppsala, dotter av bergsrådet och brukspatronen Baltzar Hoppenstedt och Margareta Sofia Wallenstråle.

Barn:

 • Charlotta Sofia Augusta, född 1823-07-17 på Smedstad i S:t Lars socken, Östergötlands län, död 1909-08-16 i Eskilstuna. Gift 1850-07-11 i Uppsala domkyrka med domprosten i Uppsala, KNO1kl, teol. doktorn och filosofie jubeldoktorn Carl Axel Torén, född 1813-10-02 i Stockholm, död 1904-12-15 i Uppsala.
 • Carl Fredrik August, född 1825-05-27 Skedevi s socken, Östergötlands län. Student i Lund 1844 (Sön.). Furir vid 2. livgrenadjärregementet. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1846-10-17. Löjtnant vid Kalmar regemente 1851-08-07. Död ogift 1853-01-30 genom vådlig händelse.
 • Adolf Fredrik August, född 1826. Löjtnant. Död 1905. Se Tab. 17.
 • Gustaf Fredrik August, född 1832. Civilingenjör. Död 1911. Se Tab. 20.
 • Reinhold Fredrik August, född 1840-12-20 i Linköping. Student i Uppsala 1860. Kansliexamen 1861-12-12 och jur. preliminärexamen 1862-02-15 samt examen till rättegångsverken 1863-12-07. Auskultant i Svea hovrätt 1864-01-11. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet och i justitierevisionsexpeditionen. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1864-01-11. Vice häradshövding 1867-05-31. Häradshövding i Norra Roslags domsaga av Stockholms län 1879-07-04. Ledamot av styrelsen för Upplands enskilda bank 1885–1911, dess ordförande 1899–1911. RNO 1890-12-01. KNO2kl 1910-06-06. Avsked 1910. Död ogift 1923-11-15 i Uppsala.

TAB 17

Adolf Fredrik August, (son av Fredrik August, tab 16), född 1826-11-24 Skedevi s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1840-09-10. Utexaminerad 1847-05-08. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1847-05-14. Löjtnant 1853-06-01. Avsked ur krigstjänsten 1860-04-24. Död 1905-02-05 på sin egendom Johannisberg i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift 1859-07-31 Fårebo med Beata Magdalena (Beate-Meline) Nordenskjöld, född 1836-06-22 Johannisberg, död 1929-11-30 (Tjällmo förs, Östergötlands län, db nr 30), dotter av majoren Carl Adam Nordenskjöld, nr 1912 A, och Johanna Amalia Charlotta Stålhammar.

Barn:

 • Ingeborg Alice, född 1860-04-25 Gersebo, liksom syskonen, död 1940-01-21 i Strängnäs (-stads förs, db 6), gravs. i Uppsala.
 • Jenny Elin, född 1861-08-18, död 1864-01-29 på Gersebo.
 • Axel Reinhold, född 1863. Major. Död 1939. Se Tab. 18
 • Carl August, född 1865-01-18. Mogenhetsexamen 1883. Student i Uppsala 1883. Preliminärexamen 1884-09-15 och examen till rättegångsverken 1888-12-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1888-12-14. Vice häradshövding 1892-05-31. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitets kansli 1894. Borgmästare i Eskilstuna 1898-09-09. RVO 1906-12-01. OffFrIP 1907-11-20. RNO 1921-06-06. Gift 1899-05-25 i Uppsala med sin kusin Agnes Sofia Torén, född i Uppsala 1853-04-11, domk. förs, död 1936-05-29 i Uppsala, dotter av domprosten Carl Axel Torén och friherrinnan Charlotta Sofia Augusta von Friesendorff.
 • Gustaf Henrik, född 1866. Överstelöjtnant. Se Tab. 19.

TAB 18

Axel Reinhold, (son av Adolf Fredrik August, tab 17), född 1863-05-31 Gersebo. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1880. Mogenhetsexamen 1883-05-23. Sergeant 1884-05-31. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda kår, nu livregementets grenadjärer 1885-10-30. Examinerad i militär instruktörskurs 1887-04-15 i gymnastiklärarkursen 1888-05-15 och gymnastikdirektörsexamen 1889. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet 1888–1890 och 1893–1897. Löjtnant 1895-08-19. Gymnastiklärare vid högre allmän läroverket i Uppsala 1897-11-29–1916. OffFrIP 1901-04-11. Kapten i armén 1905-07-07. RSO 1905-12-01. Vikarierande gymnastiklärare vid Uppsala universitetet 1905–1907 och ordinarie 1907–1909. Vik. gymnastiklärare vid folkskoleseminariet i Uppsala 1905–1907 och ordinarie 1907–1925-06-01. Kapten i regementet 1906-01-19 och vid regementet 1907-03-08. Gymnastikinspektör för folkskolorna inom Uppsala län 1910–1913 och inom Upplands norra inspektionsområde 1916–1919. Major i armén 1913-07-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1913-07-04. RVO 1925-06-06. Avsked 1928-05-24. Död 1939-06-16 i Ängby, Bromma förs,. Gift 1897-11-06 i Stockholm med Aina Ingeborg Mattson, född 1875-08-14 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Anders Viktor Mattson och Carolina Ingeborg Håkansson.

Barn:

 • En dödfödd son 1898-08-06 i Uppsala.
 • Märta Ingeborg, född 1903-11-17 i Uppsala. Gift 1931-10-17 i Bromma förs, Stockholms län med t.f. Assessorn, löjtnanten i Södermanlands regementes reserv Sven Börje Nordlund, född 1894-01-10.

TAB 19

Gustaf Henrik, (son av Adolf Fredrik, tab 17), född 1866-06-20 Gersebo Mogenhetsexamen 1887-05-21. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1887-06-06. Sergeant 1888. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1889-11-08. Examen i militärinstruktörskurs 1893 och i gymnastiklärarkursen 1894. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1896-09-04. Kommenderad till tjänstgörande vid generalstabens topografiska avdelning 1896-10-00–1915-04-00 och från 1921-10-15. Kapten 1906-05-25. RSO 1910-06-06. Major vid Kalmar regemente 1915-09-03. RVO 1916-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1921-06-21. Överstelöjtnant i armén 1921-06-21. Död 1942-05-05 i Stockholm. Gift 1896-12-15 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med Sigrid Erika Charlotta Reutercrona, född 1870-04-27 på Stora Yxhult i Tjällmo socken, Östergötlands län, dotter av häradshövdingen Carl Miles Erik Gustaf Axel Reutercrona, och Hilda Charlotta Lindstedt.

Barn:

 • Eva Magdalena, född 1899-09-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Utb vid Högre lärarinneseminariet. Anst vid Smålands enskilda banks avdelningskontor i Eksjö 1921. Kassörska vid dito. Lottarörelsen. Gift 1927-06-28 i Stockholm med kaptenen Arvid Johan Fredrik Holmberg, född 1884-03-13 i Skatelövs förs, Kronobergs län.
 • Axel Gösta, född 1903-02-13 i Stockholm. Studentexamen 1921-06-03. Elev vid Skogshögskolan 1922. Utexaminerad 1926.
 • Göran Henrik, född 1908-01-15 i Oscars förs, död 1908-02-06 i Stockholm, Oscars förs,.

TAB 20

Gustaf Fredrik August, (son av Fredrik August, tab 16), född 1832-06-22, Skedevi s socken, Östergötlands län. Civilingenjör. RVO 1871-12-18. Överflyttade till Finland och blev finsk undersåte 1875-06-10. Erhöll genom kejserlig resolution av 1876-07-21 tillstånd att immatrikuleras på finska riddarhuset på den finska redan utgångna friherrliga ätten von Friesendorffs nummer och blev på grund därav immatrikulerad 1877-01-19. Handlande i Helsingfors. Död i Helsingfors 1911-05-09. Gift 1863-04-29 i Borgholm med Anna Concordia (Nanny) Hamberg, född 1840-08-04 i Stockholm, död 1927-04-24 i Helsingfors, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl August Hamberg och Anna Berglund.

Barn:

 • Hjalmar Carl August, född 1874. Affärsman. Se Tab. 21

TAB 21

Hjalmar Carl August, (son av Gustaf Fredrik August, tab 20), född 1874-12-09 i Helsingfors. Gift 1902-08-02 på villan Höggarn i Stockholms skärgård med skådespelerskan Elsa Eleonora Friberg född 1875-02-21 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Edvard Friberg och Ida Eleonora Josefina Carlsson.

Barn:

 • Harriet Anna Eleonora, född 1903-09-23 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1922-11-07, skilsmässa 1934, med ingenjören Bertil Alfred Ljungström, född 1897-10-08 i Stockholm.
 • Henrik Carl Gustaf, född 1905-02-14, i Helsingfors, död i Helsingfors 1922-11-08.

TAB 22

Gustaf Didrik, (son av Fredrik, tab 9), född 1741-06-11 i Stockholm. Kadett vid artilleriregementet 1752-08-10. Student i Uppsala 1752-06-16. Underlöjtnant vid artilleriregementet 1757-10-01. Löjtnant vid artilleriregementet 1765-06-17. RSO 1772-09-12. Stabskapten 1773-08-23. Major 1778-02-25. Överstelöjtnant 1783-08-28. Avsked 1790-10-29. Död 1795-01-20 Wrangelsholm. Gift 1778-11-22 Hjälmarsnäs med Beata Sofia Lagerberg, född 1759-04-11, död 1841-11-13 i Stockholm, dotter av riksrådet och presidenten, (friherre) Carl Lagerberg, och hans 2:a fru Catharina Maria Danckwardt-Lillieström.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1779-02-02 på Wrangelsholm. Stabskornett vid adelsfanan 1783-03-19. Kornett vid Smålands dragonregemente 1796-07-18. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1802-09-22. Ryttmästare 1808-02-05. Major i Smålands infanteribataljon 1813-02-12. RSO 1815-08-12. Avsked med pension samt överstelöjtnants fullmakt i armén 1826-02-07. CXIVJoh.med. 1855. Död ogift 1862-02-08 i Linköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: