:

Nordenankar nr 1985

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordenankar nr 1985

Äldre grenen adlad 1756-03-24, introd. 1773, utdöd 1804-09-03. Yngre grenen adlad och adopt. 1772 8/ 9, introd. 1773.

Nordenankar A198500.jpg

TAB. 1

 • Lars (översiktstab. 1) i Korparyd i Virserums socken, Kalmar län. Gick såsom ryttare ut i polska kriget vid år 1655, varefter han ej mera spordes. Gift med Ingrid.

Barn:

 • Petrus Laurentii Corvinus, född 1655 i Korparyd, av vilken gård han genom latinisering bildade sitt tillnamn. Skolpilt i Växjö. Gymnasist på Visingsö. Student i Lund 16751. Rektor vid Lunds katedralskola 1681. Prästvigd 1682-08-18. Kyrkoherde i Hoby och Håstads församl. s. å. Filosofie mag. 1684-05-19. Promoverad 1688-01-28. Hovpredikant och notarie i hovkonsistorium 1685. Kyrkoherde i Virserums och Järeda församl:s pastorat av Linköpings stift 1687-02-05. Prost över Aspelands härad 1704. Död i pesten 1710-07-29. 'Han undervisades av sin i tryckande fattigdom stadda moder i svenska och kristendom samt kom genom understöd av ortens herrskaper och prästerskap i skola. Gjorde sig sedermera känd för grundlig lärdom.' Gift 1684 med Christina Wirænia, född 1656, död 17241, dotter av kyrkoherden i Virserum Daniel Petri Lönebergius och Ingeborg Gryphia samt syster till biskopen i Växjö, doktor Samuel Wirsænius, som blev stamfader för adl. ätten Cederstierna.

Barn:

 • Daniel Petri Corvin, född 1687-09-05 i Virserums prästgård. Student i Uppsala 1705-09-05 och i Greifswald 1708. Filosofie mag. därst. 1709. Prästvigd 1710-11-29. Rektor i Eksjö 1715. Rektor i Vadstena och tillika kyrkoherde i Orlunda pastorat av Linköpings stift 1722. Tillträdde 1723. Kyrkoherde i Hagbyhöga pastorat av samma stift 1726. Tillträdde 1727. Död 1731-10-08 i Hagbyhöga prästgård. Gift 17182 med Christina Lindevall i hennes 1:a gifte (gift 2:o med en kapten Smitt, sannolikt kaptenen vid Kalmar regemente Johan Schmitt,3 född 1689 i Stockholm, död 1760-02-04), född 1694, död 1776, dotter av prosten och kyrkoherden i Korsberga pastorat av Växjö stift Johan Lindevall och Brita Nilsdotter Walleria.

Barn:

 • Johan Corvin, adlad Nordenankar, till Fliseryd i likanämnd socken Kalmar län, som han gjorde till fideikommiss för sin broder Daniel och efter honom för sin brorson Johan Fredrik och dennes manliga avkomlingar. Född 1722-10-02. Student i Uppsala4 1743-09-13. Medelstyrman vid amiralitet 1749-12-30. Löjtnant därst. 1750-04-25. Kaptenlöjtnant 1755-10-04. Adlad 1756-03-24 (introd. 1773 under nr 1985). Lärare i sjöväsendet för hertig Carl, sedermera konung Carl XIII, 1760. Kavaljer hos bemälde hertig s. å. Kommendörkapten 1766-12-19. Generaladjutant vid örlogsflottan 1767-07-22. RSO s. å. 25/11. Konteramiral samt tjänstg. generaladjutant vid flottan hos konung Gustaf III 1772-09-12. Chef för galärflottan i Stockholm s. å. 11/12 och för hovjaktvarvet7 1773-11-10. Vice amiral och amiralitetsråd 1776-12-16. Avsked. Död ogift 1804-09-03 på Fliseryd och begraven s. å. 11 /9. 'Han gick 1750 i utrikes tjänst och gjorde åtskilliga sjötåg, så under engelsk som maltesisk flagg samt bevistade den 16 maj 1752 på en maltesisk galär en sjödrabbning mot algiererna. Besåg därjämte de förnämsta staplar och hamnar i England, Frankrike, Spanien, Portugal och Italien till vinnande av kunskap om deras så militära som ekonomiska inrättningar. Har slutligen utgivit Inledning till styrmanskonsten och Avhandling om förmånen och nödvändigheten av sjömakt m. m. samt en samling sjökort över svenska farvattnen.'
 • Alexander Corvin, adlad och adopt. Nordenankar, född 1725, död 1801. Se Tab. 2.
 • Daniel Corvin, adlad och adopt. Nordenankar, till Fliseryd, som han fick till fideikommiss av sin äldste broder. Född 1730-04-10. Konstapel vid artilleriet 1749-06-00. Sergeant därst. 1750-02-22. Styckjunkare s. å. 24/12. Underlöjtnant 1757-09-19. Löjtnant 1764-07-30. RSO 1767-11-22. Adlad jämte sin broder Alexander 1772-09-08 och adopt. på sin äldste broders adelskap (med honom introd. 1773 under nr 1985). Kapten i armén 1772-09-13 och vid artilleriet 1773-06-21. Major därst. 1783-08-28. Överstelöjtnant i armén 1790-08-23 och vid artilleriet s. å. 24/10. Brigadchef och överste i artilleriet 1791-09-03. Avsked 1794-06-04. Död 1820-03-18 på Fliseryd och begraven s. å. 24/3. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 60-talen och blev därunder sårad 1759 vid ett preussarnas utfall ur Svinemünde skans.

TAB 2

Alexander Corvin, adlad och adopt. Kordenankar, (son av Daniel Petri Corvin, Tab. 1), till Bankeberg i Fliseryds socken Kalmar län. Född 1725-02-22 i Vadstena. Student i Uppsala4 1745-03-15. Volontär vid fortifikationen 1746-10-02. Konduktör därst. 1749-12-29. Löjtnant 1755-04-14. Kapten 1763-03-08. Adlad jämte sin broder Daniel 1772-09-08 och adopt. på sin äldste broders adelskap (med honom introd. 1773 under nr 1985). Major 1775-03-08. Generalkvartermästarelöjtnant 1776-12-20. RSO 1779-01-24. Överstes avsked 1786-04-12. Död 1801-04-11 på Bankeberg. 'Han kommenderades 1757 till Pommern och bevistade alla årens fälttåg, varunder han deltog i flera drabbningar samt uppförde åtskilliga skansar och fältverk. Var därjämte 1758 befälhavare för ingenjörkåren i Anklam under denna fästnings belägring samt blev vid densammas övergång fången 1759-01-22 hos preussarna, men s. å. i mars utväxlad.' Gift 1:o 1764-12-12 Väsby med Christina Dorotea Hammarskjöld, född 1747-04-22 Virbo, död 1790-10-13 på Bankeberg, dotter av Lars Hammarskjöld, och hans 2:a fru Anna Regina Rothlieb. Gift 2:o 1797-12-01 på Tegelbruket vid Kalmar med Sofia Vilhelmina Charlotta von Segebaden, född 1773-08-23, död 1823-03-21 i Landskrona, dotter av majoren Achates Detlof von Segebaden och Eva Catharina von Platen, båda av pommersk adel.

Barn:

 • 1. Lars Daniel, född 1766-05-29 Solberga. Antagen i krigstjänst 1779. Löjtnant vid fortifikationen 1786-04-12. Kaptens avsked 1795-05-11. Död ogift 1820-08-11 på Fliseryd.
 • 1. Vendela Christina, född 1767-08-20 på Solberga, död 1835-01-07 Deragård. Gift 1795-04-22 på Bankeberg med prosten och kyrkoherden i Älghults och Hälleberga församl:s pastorat av Växjö stift, hovpredikanten, mag. Nils Colliander, född 1755-09-21 i Växjö, död 1823-02-25 på Deragård.5
 • 1. Johnn Fredrik, född 1769. Överste. Död 1821. Se Tab. 3.
 • 1. Anna Regina, född 1770-08-24 på Bankeberg, död s. d.
 • 1. Hedvig Gustava, född 1770-08-24 på Bankeberg, död s. d.
 • 1. Gustaf Peter, född 1771. Landshövding. Död 1839. Se Tab. 8.
 • 1. Anna Regina, född 1773-02-04 på Bankeberg, död 1834-10-03 i Kalmar. Gift 1791-11-08 på Bankeberg med fortifikationskaptenen, RSO, Nils Israel Wetterling, född 1754-09-24, död 1807-12-28 på Sveaborg.
 • 1. Alexander Magnus, född 1774-09-19 på Bankeberg, död där 1775-03-07.
 • 1. Aurora Fredrika, född 1776-10-12 på Bankeberg, död 1857-09-22 i Växjö. Gift 1802-02-07 i Älghults kyrka med kaptenen vid Kalmar regemente Fredrik Klingström, född 1766-11-26, död 1816-02-22 på Torsjö norregård i Östra Torsås socken Kronobergs län.
 • 1. Hedvig Gustava, född 1779-09-05 på Bankeberg, död där 1781-08-19.
 • 1. Vilhelmina Charlotta, född 1781-04-08 på Bankeberg, död där s. å. 19/8.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1784-07-19 på Bankeberg. Stiftsjungfru. Död 1789-09-18 på nämnda egendom.
 • 1. Alexander Vilhelm (Bo), född 1790. Kapten. Död 1843. Se Tab. 10.
 • 2. En dotter, dödf. 1798-10-00 på Bankeberg.

TAB 3

Johan Fredrik, (son av Alexander Corvin, adlad och adopt. Nordenankar, Tab. 2), till Fliseryds fideikommiss, som han tillträdde efter farbrodern Daniel. Född 1769-08-13 på Bankeberg. Volontär vid fortifikationen 1778-12-16. Underlöjtnant vid artilleriet 1779-11-16. Genomgick generalexamen i artillerivetenskapen6 1786-09-16. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1789-05-13. Stabskapten därst. 1794-01-31. Kapten vid Göta artilleriregemente6 s. å. 23/6. Major i artilleriet 1798-04-30. RSO 1799-11-16. Sekundmajor vid Göta artilleriregemente 1800-09-08. Premiärmajor därst. s. å. 8/11. Överstelöjtnant 1809-06-29. Ledamot för artilleriärendena hos krigsförvaltningen6 1809-07-17. Överstes avsked 1810-05-08. Död 1821-03-15 på sin egendom Hammarsten i Grums socken Värmlands län. Han deltog i finska kriget 1788–1790 samt bevistade 1809 års riksdag i Stockholm. Gift 1798-09-25 på Hammarsten med Fredrika Charlotta Löwenhielm, född där 1778-04-14, död 1858-11-26, dotter av översten Carl Gustaf Löwenhielm, och Catharina Maria Uggla.

Barn:

 • Johan Gustaf (Janne), till Fliseryds fideikommiss. Född 1799-07-16 på Hammarsten. Student i Uppsala 1814. Kornett vid livregementets husarkår 1816-05-21. Löjtnant därst. 1822-12-20. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1826-06-20. Avsked 1836-08-16. Död 1885-01-18 på Fliseryd. Gift där 1870-01-02 med Carolina Desideria Emilie Peterson Rosin (Emma), född 1829-05-03 i köpingen Figeholm Kalmar län, död 1914-08-24 i Kalmar ]], dotter av handlanden Johan Rosin och Anna Helena Johansson.
 • Fredrik Vilhelm, född 1800-09-19 på Hammarsten. Student i Uppsala 1814. Kornett vid livregementets husarkår 1818-04-14. Löjtnant därst. 1824-02-24. Ryttmästare och regementskvartermästare 1827-10-31. Major 1837-01-28. RSO 1839-12-01. Överstelöjtnants avsked 1850-04-10. Död ogift 1858-04-08 Karlstad.
 • Daniel Bo, född 1803-08-03 på Hammarsten, död där s. å. 12/8.
 • Augusta Charlotta, född 1805-09-10 på Hammarsten, död ogift 1896-02-10 på Fliseryd.
 • Carl Bo, född 1807-05-19 på Hammarsten, död där s. å 5/9.
 • Emilia Henrietta, född 1810-10-10 på Hammarsten, död där 1812-08-27.
 • Carl, född tvilling 1812-01-08 på Hammarsten. Student i Uppsala 1829. Fänrik vid Värmlands regemente 1832-10-13. Officersexamen 1833-04-30. Löjtnant vid nämnda regemente 1837-11-24. Kapten därst. 1845-04-10. Avsked 1854-03-07. RVO 1863-01-28. Se Biografica. Död 1875-03-01 i Karlstad. Gift 1849-04-12 i nämnda stad med Emilia Johanna Catharina Clarholm, född 1827-08-08 i Karlstad, död 1897-03-19 i Stockholm, dotter av brukspatronen Håkan Magnus Clarholm och Hedvig Ulrika Blachet.
 • Christina Sofia, född tvilling 1812-01-08 på Hammarsten, död där s. å. 23/8.
 • Emil August, född 1813. Löjtnant. Död 1899. Se Tab. 4.

TAB 4

Emil August, (son av Johan Fredrik, Tab. 3), född 1813-08-27 Hammarsten. Student i Uppsala 1830. Officersexamen 1833. Rustmästare vid Skaraborgs regemente s. å. 15/5. Fänrik därst. s. å. 23/11. Löjtnant 1839-10-05. Avsked med tillstånd att kvarstå som löjtnant utan lön i regementet 1841-05-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1846-10-17. Avsked ur armén 1862-05-06. Död 1899-02-20 på Fliseryd. Innehade fideikommisset Fliseryd. Gift 1856-07-07 Hanvik s socken, Värmlands län med Emilia Regina Löwenhielm, född 1831-05-28 Hedås, död 1900-11-25 på Fliseryd, dotter av bruksägaren Per Reinhold Gustaf Löwenhielm, och Elisabet Magdalena Söderberg.

Barn:

 • Carl Gustaf August Valfrid, född 1870. Agronom. Se Tab. 5. Död 1938-05-09.
 • Fredrik Vilhelm Johan Emil, född 1872. Överstelöjtnant, död 1941. Se Tab. 6.

TAB 5

Carl Gustaf August Valfrid, (son av Emil August, Tab. 4) född 1870-10-12 Ekeby. Agronom. Disponent på Fliseryd 1891–1899. Innehade fideikommisset Fliseryd efter faderns död till 1919, då han erhöll k. m:ts tillstånd att försälja detsamma samt ägde Grimsberg i Solberga socken Jönköpings län 1920–1925. Död 1938-05-26 i Eksjö (db nr 26). Gift 1913-04-02 på Gusums bruk i Ringarums socken, Östergötlands län med Carin Ingrid Amalia Westerberg, Södra 1885-04-02 Gusum, dotter av brukspatronen Axel Vilhelm Westerberg och Maria Charlotta Lundberg.

Barn:

 • Ingrid Vendla Gunilla Carlsdotter, född 1921-07-27 i Engelbrekts förs., Stockholm (fb 304). (Norra Solberga förs., Jönköpings län, fb). Kansliskrivare. Gift 1942-06-23 i Eksjö (vb nr 32) med fänriken vid ingenjörstrupperna Lars Anders Melin från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s 20:a avd. dom 1951-07-14, född 1918-06-07 (Engelbrekts förs., Stockholm, fb).
 • Ingrid Anna Charlotta Carlsdotter, född 1922-11-11 i Stockholm (Norra Solberga förs., Jönköpings län, fb nr 44). Innehar Ardenta skrivbyrå.

TAB 6

Fredrik Vilhelm Johan Emil, (son av Emil August, Tab. 4), född 1872-01-15 Ässhult. Mogenhetsexamen 1891-12-11. Volontär vid Kalmar regemente 1892-02-12. Sergeant i regementet 1893-06-17. Elev vid krigsskolan s. å. 1/8. Utexamen 1894-11-05 underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 30/11. Löjtnant därst. 1897-01-09. Kapten 1907-08-07. Styrelseledamot i Sydsvenska kreditabol:s kontor i Eksjö 1908. RSO 1915-06-06. Major i armén 1916-12-09 och vid regementet 1917-04-27. RVO 1925-12-15. På övergångsstat 1926-09-04. Överstelöjtnant i armén 1927-01-14. Avsked från beställning på stat s. d. död 1941-02-18 i Eksjö (stads förs., db nr 21). Gift 1897-09-17 i Kalmar med Anny Augusta Rosberg, född 1873-08-03 i nämnda stad, dotter av klädeshandlaren därst. Carl Rosberg och Anna Vilhelmina Wåhlin.

Barn:

 • Carl Fredrik Rikard, född 1898-12-31 i Eksjö. Studentexamen i Kalmar 1917-05-19. Student i Uppsala s. å. Med. kandidat därst. 1922-05-29. Bitr. läkare vid Sätra brunn sommaren s. å. Fältläkarstipendiat i fältläkarkårens reserv 1925-09-26. Underläkare vid Mössebergs sanatorium 1927–1928-12-31. Med. licentiat 1928-05-30. Bataljonsläkare i nämnda reserv s. å. 7/12. Underläkare vid Uppsala epidemisjukhus våren 1929/9. Andre läkare vid Mössebergs vattenkuranstalt sommaren s. å. Gift 1927-02-19 i Uppsala domkyrka med Agnes Maria Wirgin, född 1903-11-24 Stockholm, dotter av professorn, med. doktor Germund Wirgin och Signe Matilda Jörgensen. Se Tab. 6A.
 • Fredrik Vilhelm Bertil, född 1900-11-11 Broddemålen Studentexamen 1918. Student vid Uppsala universitet. Se Tab. 6B.
 • Astrid Annie Augusta Fredriksdotter, född 1903-04-04 på Broddemålen. Gift 1924-06-28 i Ekesjö kyrka (Eksjö förs. Vetlanda, vb) med löjtnanten i Smålands husarreg:s reserv Nils Rikard Berg, född 1895-01-30 i Björkö förs., Jönköpings län. Ledamot av styrelsen för Skogshögskolan och Statens skogsforskningsinstitut. Ledamot av Svenska skogsvårdsföreningens styrelse 1935. Ordförande i RLF:s riksförbunds förtroenderåd 1954. Ledamot av lantbruksförbundets styrelse. Ledamot av styrelse för Sveriges allmänna hypoteksbank. KVO 1956-11-23. Äg. Rödjenäs i Björkö socken Jönköpings län.

TAB 6A

Carl Fredrik Rikard, (son av Fredrik Wilhelm Johan Emil, Tab. 6), född 1898-12-31 i Eksjö. Studentexamen i Kalmar 1917-05-19. Student i Uppsala vid Uppsala universitet s. å. Med. kandidat examen därst. 1922-05-29. Bitr. läkare vid Sätra brunn sommaren s. å. Fältläkarstipendiat i fältläkarkårens reserv 1925-09-26. Underläkare vid Mössebergs sanatorium 1927–1928-12-31. Bataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv 1928-12-07. Med. licentiat examen vid Uppsala universitet 1928-05-29 . Andre läkare vid Mössebergs sanatorium 1929-05-00–1929-09-09. E. läkare vid kir. avd. å garnisonssjukhuset i Boden omkr. 2 mån. 1929. Underläkare vid Uppsala epidemisjukhus våren 1929/9. Andre läkare vid Mössebergs vattenkuranstalt sommaren s. å. Assistentläkare resp. t. f. amanuens vid kir. avd. å Uppsala akad. sjukh. 6 1/2 mån 1929–1930. T. f. förste stadsläkare i Arboga 1 1/2 mån. 1930. T. f. underläkare vid lasarettet i Varberg 4 1/3 mån. s. å. Bitr. läkare vid Göteborgs epidemisjukhus omkr. 8 mån. 1931. T. f. andre underläkare vid Svenshögens sanat. 5 mån. 1932. Underläkare vid Renströmska sjukhuset i Göteborg 7 mån. s. å. Dödad av tåg i närheten av Stuvsta järnvägsstation Stockholm (Bromma kbfd, Stockholm, db nr 27). Inneh. såsom fideikommiss huset nr 38 Grevsturegatan i Stockholm. Gift 1927-02-19 i Uppsala domkyrka, Uppsala förs. ]] med Agnes Maria Wirgin, född 1903-11-24 i Stockholm, dotter av professorn, med. doktor Germund Wirgin och Signe Mathilda Jörgensen.

Barn:

 • Astrid Gudrun Christina Richardsdotter, född 1931-04-10 i Göteborg (Uppsala domk. förs, fb).
 • Signe Annie Agneta, född 1936-10-03 i Falköping (fb nr 118).
 • Johan Fredrik Germund, född 1939-06-24 i Falköping (fb nr 90). Se Tab. 6A:I.

TAB 7

Rikard Daniel, (son av Emil August, Tab. 4), född 1874-12-15 på Ässhult. Mogenhetsexamen 1893-05-19. Reservofficersvolontär vid Kalmar regemente 1896-03-05. Avsked 1897-07-27. Sergeant vid Hallands bataljon s. å. 7/8. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare s. å. 1898-08-13. Utexamen s. å. 30/11. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 9/12. Löjtnant därst. 1902-04-02. Kapten 1913-06-20. RSO 1919-06-06. Slottsförvaltare vid Gripsholms slott och kungsgård 1925-02-01. Avsked från beställning på stat och major i armén 1926-03-05. GV:s Jmt 1928-06-16. Gift 1901-02-26 på Fliseryd med Olga Alexandra Christina Lundgren, född 1877-08-22 i Oskarshamn, dotter av kyrkoherden i Fliseryds pastorat av Kalmar stift Axel Emil Lundgren och Maria Fredrika Natalia Marksson.

Barn:

 • Carl Emil Rikard Alexander Rikardsson, född 1901-11-26 i Fliseryd
 • Maria Augusta Christina Rikardsdotter (Kerstin), född 1902-10-18 i Fliseryd. Stiftsjungfru. Gift 1928-06-16 i Mariefred (Kärnbo förs. Södermanlands län, vb) med advokaten i Stockholm, jur. kandidat Carl Gustafsson Norström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Hedvig Ulrika Sjögren, från vilken han 1928-03-15 blev skild), född 1887-10-05.
 • Bo Erik Rikard Daniel Rikardsson, född 1904-07-09 i Eksjö.
 • Lars Johan Axel Rikard Rikardsson, född 1906-09-15 på Lustigkulle vid Eksjö, Eksjö stadsförs. Agronom. Död 1932-11-06 vid Breiviksboten på ön Förö, Västra Finnmarken, Norge. Drunknad vid skeppsbrott med "Golden Dups" (Kärnbo förs., db 5).
 • Olga Annie Ingrid Rikardsdotter, född 1918-02-14 å Villa Berg, Eksjö stadsförs., Jönköpings län (fb 23). Gift 1939-06-10 i Stockholm med redaktören Tore Dag Gunnarsson Sandström född 1913-11-27.

TAB 8

Gustaf Peter, (son av Alexander Corvin, adlad och adopt. Nordenankar, Tab. 2), till Bankeberg i Fliseryds socken Kalmar län. Född där 1771-09-07. Förare vid arméns flotta. Fänrik vid amiralitetet 1779-04-23. Löjtnant därst. 1788-02-21. Kapten s. å. 21/7. Major 1793-12-22. RSO 1801-11-23. Överstelöjtnant i örlogsflottan 1805-03-01 och vid örlogsflottan 1809-06-29. LKrVA 1810-02-24. Avsked 1811-12-20. Landshövding i Kalmar län 1822-12-28. HLKrVA 1825. Ståthållare på Kalmar slott 1829-06-19. KNOs. å. 31/8. Död 1839-03-03. Gift 1810-01-25 i Karlskrona med friherrinnan Henrika von Köhler, född 1788-07-03 död 1859-08-26 dotter av landshövdingen, friherre Salomon Christoffer von Köhler, och grevinnan Henrika Birgitta Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Henriette Charlotta, född 1810-12-17 i Karlskrona, död 1897-06-28 i Kalmar. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1854-04-28 Ludvigsborg med stadsnotarien i Kalmar, vice häradshövdingen Carl Adrian Lundgren i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hedvig Fredrika Petersson, född 1808, död 1849), född 1802-08-07 i Karlskrona, död 1885-04-11.
 • Hilda Fredrika, född 1812-08-14 på Bankeberg, död ogift 1836-01-10 i Kalmar.
 • Teresia Lovisa, född 1813-12-21 på Bankeberg. Stiftsjungfru. Död 1878-05-14 i Kalmar. Gift 1840-07-12 med landskamreraren i Kalmar län, RNO, John Otto Siljeström, född 1804-02-19, död 1879-02-13.
 • Gustaf Alexander, född 1815. Kapten. Död 1890. Se Tab. 9.
 • Johan Fredrik, född 1816-03-28 på Bankeberg. Kadett vid Karlberg 1830-10-03. Utexamen 1835-10-09. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1836-01-23. Löjtnant 1848-07-11. Kapten 1855-04-26. Regementskvartermästare 1856-01-12. Major 1862-03-18. 2. Major s. å. 15/4. RSO s. å. 6/7. Överstelöjtnant och 1. major s. å. 18/9. Överste i armén 1869-03-23. Avsked från regementet 1872-01-26. Död ogift 1874-07-09 i Linköping.
 • Claes Henrik Salomon, född 1818-04-17 på Bankeberg. Kadett vid Karlberg 1833-10-19. Utexamen 1836-10-12. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 2/11. Transp. såsom underlöjtnant till Kronobergs regemente 1837-03-29. Löjtnant 1840-02-08. Generalstabsofficer 1842-01-25. Adjutant vid 2. militärdistriktets stab s. å. 30/3. Föreståndare och lärare vid militärskolan i Kalmar 1843. Kapten 1853-12-02. RSO 1863-01-28. Major i armén 1864-04-05. Stabschef vid 2. militärdistriktets stab 1866-03-13. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén och i generalstaben 1870-05-25. Avsked ur armén 1873-01-30. Död ogift 1876-05-13 i Linköping.
 • Sofia Lovisa, född 1821-07-29 på Bankeberg, död 1850-01-26 i Kalmar. Gift 1840-01-17 med lagmannen, landssekreteraren i Kalmar län, KVO1kl, RCXIILsO, RNO m. m., Christian Adolf Palme i hans 1:a gifte (gift 2:o 1853-11-04 med Augusta Johanna Amalia Hasselqvist, född 1830-04-24 i Stockholm, död 1883, dotter av advokatfiskalen, t. f. kammarrådet Johan Teodor Hasselqvist och Johanna Carolina Pettersson), född 1811-04-30, död 1889-03-31 i Kalmar.
 • Carl Rudolf, född 1823-07-10 i Kalmar. Kadett vid Karlberg 1838-09-21. Utexamen 1846-03-28. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente s. å. 1/4. Löjtnant 1852-05-08. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1858-04-16. Styrelseledamot i Kalmar stads sparbank 1884. Jourhavande direktör i allmänna besparings- och livränteanstalten i Kalmar län. Död 1899-09-21 i Kalmar. Ägde gård i nämnda stad. Gift där 1856-01-10 med Teresia Maria Hasselqvist, född 1834-04-01 i samma stad, död där 1885-09-07, dotter av grosshandlaren Sven Hasselqvist och Maria Christina Brinck.

TAB 9

Gustaf Alexander, (son av Gustaf Peter, Tab. 8), född 1815-03-21 på Bankeberg. Kadett vid Karlberg 1830-10-03. Utexamen 1835-09-18. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet s. å. 4/11. Löjtnant i armén 1840-04-13 och vid regementet 1845-06-11. Regementskvartermästare 1848-09-04. Kapten 1855-04-26. Regementsskrivare 1858-10-15. RSO 1864-01-28. Avsked 1878-01-08. Död 1890-03-27 i Linköping. Gift 1850-04-08 i Växjö med Sofia Lovisa Gunilla Silfversparre (Sofie-Louise), född 1821-10-13, död 1894-07-14 i Linköping, dotter av överstelöjtnanten, friherre Gustaf Johan Silfversparre, och grevinnan Sofia Constantia Gustava Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Johan (Gösta), född 1850-12-04 Lövingsborg. Kadett vid Karlberg 1868-04-15. Utexamen 1870-05-31. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 10/6. Löjtnant 1877-03-23. Kapten 1885-03-20. RSO 1892-12-01. Död ogift 1893-02-25 i Linköping.

TAB 10

Alexander Vilhelm (Bo), (son av Alexander Corvin, adlad och adopt. Nordenankar, Tab. 2), född 1790-10-02 på Bankeberg. Vallmästare vid fortifikationen 1791-04-27. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1792-05-08. Officerskadett vid Göta artilleriregemente 1808-09-12. Underlöjtnant därst. s. å. 19/11. Löjtnant 1817-01-14. Avsked med kaptens n. h. o. v. s. å. 15/4. Död 1843-04-20. Han blev döpt till namnen Alexander Vilhelm, men kallades Bo på sin farbroder Johans önskan. Gift 1818-03-24 på Kärrstorp i Kläckeberga socken Kalmar län med Anna Christina Fredrika Fagerström, död 1850-02-19.

Barn:

 • Aurora Fredrika Vilhelmina, född 1822-05-20 Odensvi, död 1907-02-13 i Kalmar. Gift 1844-11-26 på Fliseryd i likanämnd socken Kalmar län med kronolänsmannen i Madesjö Kalmar län Lars Möller, född 1806-11-26 i Simrishamn, död 1872-04-23 i Kalmar.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: