:

Palmstierna nr 220

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Palmstierna nr 220

Friherrlig 1747-12-12, introd. 1752.

Palmstierna F22000.png

TAB 1

Nils Palmstierna, friherre Palmstierna, (son av Magnus Magnusson Schiller, adlad Palmstierna, se adliga ätten Palmstierna nr 1246), till Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län samt Sörby i Norrbyås socken, Örebro län. Född 1696-11-01 i Maria förs, Stockholm. Student i Lund 1709 och i Uppsala1 1713-02-14. Volontär vid skånska ståndsdragonregementet 1715-12-20. Fältväbel därst. 1716-03-13. Sekundkornett vid Västgöta kavalleriregemente 1717-03-26. Sekundlöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1718-01-27. Äldste kornett vid livregementet till häst s. å. 31/3, men stannade dock såsom löjtnant vid nyssn. kavalleriregemente. Premiärlöjtnant därst. 1719-05-13. Exspektansryttmästare 1723. Kapten vid greve Moritz' av Sachsen regemente i fransk tjänst 1725-12-20. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1731-07-01. Avsked ur fransk tjänst 1734-12-20. Sekundöverste vid Languedocska dragonregementet i Frankrike 1735. Generaladjutant hos konungen i Sverige 1739-06-05. Minister vid danska hovet s. å. i dec. LVA 1740-06-07. Konung Fredriks fullm. på generaladjutantsbeställningen 1741-04-20. Ministre plénipotentiaire vid nämnda hov s. å. Rappellerad 1744. Löjtnant vid livdrabantkåren 1746-05-26. Riksråd s. å. 22/12. Friherre 1747-12-12 (introd. 1752 under nr 220). KmstkSO 1748-04-16. RoKav KMO dagen därpå med valspråk: Norma patriæ salus. Kansler för universitetet i Lund 1752-09-18 (18/12). Entledigad från rådsämbetet 1761-02-28. Återkallad i rådet s. å. 8/8, men undanbad sig ämbetet. Död 1766-02-10 på Sörby och begraven s. å. 16/2 i Norrbyås kyrka. 'Han hade i sin ungdom mycket tycke för jakt och simmande samt smak för teckning. Bevistade 1718 års norska fälttåg och därunder belägringen av Fredrikshall ävensom kamperingen omkring Stockholm 1719 till hämmande av ryssarnas härjande landstigningar. Reste 1723 till Paris och sedan till Italien, där han i synnerhet uppehöll sig i konungens av Sardinien stater och besåg, genom bemedling av sin i Italien bosatte farbroder, majoren Joh. Otto Stormfelt, de förnämsta fästningarna. Deltog under franska tjänsten i belägringen av Kehl 1733 och gjorde därvid adjutantstjänst hos maréchal de camp, greven av Sachsen, samt följande året den svåra erövringen av Filipsburg. Blev 1741 av riksens städer tvenne gånger uppförd på riksrådsförslag, men förblev vid sin ministerpost i Danmark under de i anseende till kriget och det förestående svenska tronföljarvalet mest grannlaga och svåra förhållanden. Förordnades 1758 till ordförande i en k. kommission rörande stämplingar emot den d. v. regeringsformen, varvid både inkvisitoriskt och hårt tillgick, vilket gjorde honom mindre älskad. Var en upplyst, nitisk och driftig, men sträng rådsherre, som hyste ett romerskt tänkesätt och hade fäderneslandets frihet och självständighet till sitt käraste ögonmärke samt höll trofast det parti, hattarnas, som han fann före sig vid inträdet i rådet. Entledigades därur av riksens ständer för det han, jämte andra, utan ständernas hörande, tillstyrkt kriget emot konungen i Preussen till bibehållande av Sveriges garanti av westfaliska freden, men fick likväl av ständerna 6,000 daler silvermynts årlig pension. Var en myndig kansler för universitetet i Lund, där han lät göra många viktiga förbättringar. Har i vetenskapsakademiens handlingar låtit införa avhandlingar om märkvärdiga åskslag, om täljstensbrott i Östergötland samt om kolmilors bästa ställning m. m. Skänkte 1754 en präktig altartavla till Hällestads kyrka i nyssn. provins.'. Gift 1752-05-28 med grevinnan Anna Christina Lagerberg, döpt 1728-02-22 i Jakobs förs, Stockholm, död 1803-06-11 Grimstorp, dotter av riksrådet Sven Lagerberg, friherre och greve Lagerberg, och friherrinnan (grevinnan) Ottiliana Vellingk.

Barn:

 • Måns, född 1753. Överste. Död 1815. Se Tab. 2
 • Ottiliana Margareta, född 1754-10-30. Stiftsjungfru. Död Ogift 1781-01-09 i Stockholm.
 • En dödfödd dotter 1757-12-10.

TAB 2

Måns, (son av Nils Palmstierna, friherre Palmstierna, tab 1), till Grimstorp i Hömbs socken, Skaraborgs län. Född 1753-05-31 i Stockholm. Kadett vid amiralitetet 1763. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1764. Student i Uppsala1 1768-09-24. Livdrabant 1769-03-15. Genom byte kornett vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 19/9. Stabslöjtnant därst. 1775-12-20. Stabsryttmästare 1784-06-11. Ryttmästare med kompani 1789-11-21. Major 1794-09-08. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i armén 1800-11-03. Generaladjutant samt överste i armén 1803-03-30. Överstelöjtnant vid Västgöta linjedragonregemente 1805-02-09. Överste och chef för regementet 1808-01-27. Avsked 1811-12-08. Död 1815-04-22 på Grimstorp. Han bevistade bland annat riksdagarna 1809 i Stockholm och 1810 i Örebro. Gift 1785-04-17 med friherrinnan Beata von Essen, född 1764-03-22, död 1803-06-16, dotter av kammarherren, friherre Fredrik Ulrik von Essen, och friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Nils Fredrik, född 1788. Generallöjtnant och minister. Död 1863. Se Tab. 3.
 • Carl'' Otto, född 1790. Statsråd. Död 1878. Se Tab. 4.
 • Christina Charlotta Ottiliana, född 1792-07-19, död 1860-05-06 Strömsberg. Gift 1823-09-07 på Grimstorp med kammarherren Johan Christoffer von Strokirch, i hans 2:a gifte, född 1795, död 1827.
 • Hedvig Vilhelmina, född 1794-05-22 Vartofta, död ogift 1841-10-09 på Strömsberg.
 • Jeanna Eleonora, född 1796-10-13 på Vartofta, död ogift 1824-03-21 Säbylund
 • Beata Sofia, född 1798-11-10 på Grimstorp, död 1857-04-17. Gift 1829-09-01 i Sandhems socken, med t. f. provinsialläkaren i Jönköpings distrikt, RVO, med. doktorn Carl Peter Ulrik Nordstedt, född 1793-09-01 i Växjö, död 1854-05-05 i Jönköping.

TAB 3

Nils Fredrik, (son av Måns, tab 2), född 1788-12-01 Kavlås. Student i Greifswald 1803, i Göttingen 1804, i Uppsala 1806. Kvartermästare vid lätta livdragonregementet. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1794-05-31. Fänrik därst. 1804-07-06. Transp. till Bohusläns regemente 1806-09-02. Löjtnant därst. 1808-12-02. Tillika extra ordinarie kanslist 1808-02-03 och andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1809-10-11. Legationssekreterare i Berlin 1810. 2. Kapten vid nämnda regemente 1812-09-01. RSO 1816-01-28. Kammarherre s. å. 2/7. Major i armén 1818-09-20. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid kejserl. österrikiska hovet s. å. 23/9. Överstelöjtnant 1819-07-04. Överste därst. s. å. 30/12. Generaladjutant 1820-09-21. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire vid ryska hovet s. å. Avsked från kaptensbeställningen vid Bohusläns regemente 1821-04-29. Generalmajors n. h. o. v. 1826-05-11. Överstekammarjunkare 1828-03-29. Banérförare i survivans vid KMO och KNO 1822. RRS:tAO1kl s. å. Generalmajor i armén 1835-04-04. RRS:tV1O2kl 1838. Generallöjtnant 1843-07-04. Återkallad från ministerposten i S:t Petersburg 1845-08-19. Avsked ur krigstjänsten s. å. 9/10 samt från banérförarbefattningen s. å. 10/10. Var dessutom KmstkNO och RRS:tAlexNewO samt LKrVA. Död 1863-06-11 i Hamburg. Innehade GMft, CXIVJoh:s medalj och norska medaljen for Borgerdaad. Bevistade 1813 kriget i Tyskland och blev därunder s. å. den 29 sept. blesserad vid Rosslau. Gift 1845-11-00 i Wandsbeck i Holstein med Christina Håkansson, född 1804-09-24 i Stockholm, död 1874-09-09 i Harzburg i Braunschweig.

Barn:

 • Sofia Eleonora, född 1829-08-01 i kolonien Neu-Saratoffka (i S:t Petersburg), död 1908-02-18 i Uelzen, Hannover. Gift 1875-05-25 i Hamburg med godsägaren, friherre Carl August Adolf von Weijhe, av huset Fahrenhorst, herre till Stortenbüttel, född 1826-07-28, död 1906-12-17 i Uelzen och där begraven s. å. 20/12.

TAB 4

Carl Otto, (son av Måns, tab 2), född 1790-11-27 Åreberg. Styckjunkare i Göta artilleriregemente 1794-11-08. Kvartermästare i Västgöta kavalleriregemente 1799-09-18 kadett vid Karlberg 1803-09-28. Utexaminerad2 1807-04-02. Kornett vid Västgöta dragonregemente s. å. 10/4. Löjtnant därst. 1809-06-29 och vid skånska husarregementet 1812-03-24. Ryttmästare i armén 1813-01-26. Kapten vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 25/3. RSO 1814-02-20. Kapten i arméns generalstab 1816-04-30. Major därst. 1817-03-18. Överstelöjtnant 1821-04-10. Avsked från kaptensbeställningen vid sistnämnda regemente 1822-12-20. Överstelöjtnant och 1. major vid Västmanlands regemente 1824-04-27. Överste i generalstaben 1828-08-21. LKrVA 1829. Överste och chef för sistnämnda regemente 1835-05-30. Landshövding i Östergötlands län 1836-01-23. Generaladjutant s. å. 28/1. Ståthållare på Linköpings slott s. å. 21/8. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1840–1841. Överstekammarjunkare 1841-06-21. KNO s. å. 22/6. RoKavKMO s. å. 24/6. Statsråd och chef för finansdepartementet 1851-10-21. Överste ombudsman vid KMO 1854-12-18. Översteskattmästare därst. 1856-04-28. Avsked från statsråds- och departementschefsämbetet s. å. 28/5. Avsked ur krigstjänsten s. d. samt från översteskattmästarämbetet 1858-04-28. Död 1878-11-19 i Stockholm, begraven s. å. 26/11 i Ladugårdslandskyrkan och gravsatt s. å. 27/11 på Haga kyrkogård Uppsala län. Innehade GMtf och CXIVJoh:s medalj. Gift 1819-07-12 Tidaholm med friherrinnan Lovisa Eleonora Rudbeck, född 1801-06-15 Edsberg, död 1858-12-29 Torslunda, dotter av överstekammarjunkaren, friherre Per Alexander Rudbeck, och friherrinnan Anna Elisabet von Axelson.

Barn:

 • Henrik Magnus Alexander, född 1821. Överste. Död 1885. Se Tab. 5.
 • Adele Elisabet, född 1822-06-17 på Tidaholm, död 1830-12-01 i Möklinta socken, Västmanlands län.
 • Carl-Fredrik Herman, född 1823. Överceremonimästare. Död 1896. Se Tab. 7.
 • Lovisa Ottilia Selma, född 1827-12-28 Brunnbäck, död ogift 1889-03-14 i Stockholm.
 • Oskar Alfred Hjalmar, född 1832-09-20, död 1834-04-01.
 • Asta Charlotta Rosina, född 1834-01-27 i Stockholm, död ogift 1891-09-29 i nämnda stad.
 • Nils Axel Hjalmar, född 1836. Statsråd. Död 1909. Se Tab. 10.
 • Germund Gottfrid Leonard, född 1839. Kommendörkapten. Död 1927. Se Tab. 14.

TAB 5

Henrik Magnus Alexander, (son av Carl Otto, tab 4), född 1821-02-25 Klämestorp. Kadett vid Karlberg 1834-01-20. Utexaminerad 1840-06-16. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 3/7. Ordförande i Västra Vingåkers sparbank 1849–1850. Löjtnant 1850-06-05. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1853-09-12. Adjutant hos densamme 1854-06-00. Ryttmästare i armén 1855-06-20 och i kåren 1857-11-24. Adjutant hos konungen 1859-08-06. RNS:tOO 1862-09-09. Överstelöjtnant och 1. major s. å. 16/12. RSO 1863-05-03. Landstingsman i Södermanlands län s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1867. Överste och sekundchef för nämnda kår 1868-08-14. Avgick till Danmark för att uppvakta konung Christian IX med anledning av dess utnämning till hedersöverste vid livregementets husarkår 1869. KDDO 2gr s. å. 10/4. KDDO1gr s. å. 16/8. KSO1kl 1876-12-01. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1881. Avsked från kåren s. å. 6/5. Död 1885-04-27 i Stockholm. Arrenderade Skenäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län från 1848 samt inköpte 1865 denna egendom. Gift 1:o 1848-08-24 Frösvidal med Christina Johanna af Geijerstam, född 1826-01-29 på nämnda egendom, död 1854-04-26 i Stockholm, dotter av bruksägaren Gustaf Emanuel af Geijerstam, och Eva Johanna Selling. Gift 2:o 1857-07-25 Hällefors med Anna Fredrika Ottiliana Celsing C, född 1835-10-21 Fräkentorp, död 1905-08-21 i Stockholm, dotter av bruksägaren Lars Gustaf Celsing C, och friherrinnan Gustava Ottiliana Christina Fleming af Liebelitz. Hon ägde Skenäs samt huset nr 16 Lilla Nygatan i Stockholm.

Barn:

 • 2. Carl Gustaf Henrik Kule, född 1858-11-25 och död 1860-04-18 i Örebro.
 • 2. Anna Christina Ottilia Louise, född 1863-12-28 i Örebro. Gift 1884-09-23 på Skenäs med överstelöjtnanten friherre Gustaf Daniel Leuhusen, född 1858, död 1935-06-20 i Danderyds förs, Stockholm (db 10).
 • 2. Nils Otto Magnus, född 1867. Stallmästare i K. Maj:ts hov. Död 1938. Se Tab. 6.

TAB 6

Nils Otto Magnus, (son av Henrik Magnus Alexander, tab 5), född 1867-02-26 på Skenäs. Volontär vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1884-06-30. Mogenhetsexamen 1886-05-24. Sergeant 1887-06-09. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda husarregemente s. å. 9/11. E. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1894–1895. Löjtnant 1897-03-26. RDDO 1903-01-14. Adjutant hos inspektören för kavalleriet 1904–1907. Ryttmästare i regementets reserv 1906-10-05. RSO 1909-06-06. Avsked 1910 115/7. RVO 1914-09-30. Avsked ur regementets reserv 1922-12-15. Ånyo ryttmästare i regementets reserv 1923-05-04. Stallmästare i K. Maj:ts hov 1925-12-31. Vice ordf. i Södermanlands läns hushållningssällskap 1927-12-01. KVO2kl s. å. 10/12. RJohO. GV:sJmt 1928-06-16. ÖRKHt3kl m krigsdek. PrRKM2 o. 3kl. Arrenderade Skenäs med underlydande i Västra Vingåkers och Österåkers snr 1896–1906 samt äger nämnda egendom sedan 1906. 1930 vice ordförande i Svenska landskommunernas förbund. 1930 hovstallmästare. Biografi i Väd?. Död 1938-10-02 i Stockholm (Västra Vingåkers förs, Södermanlands län, db nr 88). Gift 1898-12-29 på Trolleholm med grevinnan Märta Augusta Eleonora Margareta Bonde'' af Björnö, nr 41, född 1874-11-18 Kesäter. Dotter av godsägaren, greve Carl Johan Trolle Bonde af Björnö, och friherrinnan Eva Fredrika Emerentia Leijonhufvud.

Barn:

 • En dödfödd dotter 1900-03-27.
 • Anna Lovisa Eva Ottiliana, född 1902-02-01 på Skenäs
 • Carl-Otto Henrik, född 1903-05-08
 • Brita Margareta, född 1905-08-15 på Skenäs i Västra Vingåkers förs, Södermanlands län.
 • Nils Gustaf Fredrik, född 1909-03-17.

TAB 7

Carl Fredrik Herman, (son av Carl Otto, tab 4), född 1823-05-18 Klämmestorp. Kadett vid Karlberg 1836-10-15. Utexaminerad 1842-03-18. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 20/4. Löjtnant 1848-08-14. Andre sekreterare i utrikesdepartementet (1850-12-30) 1850-11-30. T. f. legationssekreterare i S:t Petersburg 1854-07-00. Förste sekreterare 1855-06-21. Kapten i armén 1856-07-15. RNeap S:tFerdFörtjO 1857-01-20. RDDO s. å. 8/8. Expeditionssekreterare och chef för politiska avdelningen i nämnda departement 1858-06-19. Kabinettssekreterare 1859-03-11. Arkivarie vid KMO och RNO s. å. 28/4. KDDO 1860-06-30. RNS:tOO s. å. 6/8. RRS:tAO2kl m kr s. å. 15/9. TunNIOkl 1861-09-21. Avsked från arkivariebefattningen vid KMO s. å. 25/11. KGuelfO 1862-01-06. StOffItS:tMLO s. å. 5/12. Avsked nr krigstjänsten 1863-06-02. TMO2kl s. å. 26/6. KPrKrO 1864-07-01. Ministerresident i Haag s. å. 2/9. KNO 1865-01-28. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentaire i Konstantinopel s. å. 16/10. KNedLO s. å. 28/10. Återkallad och försatt i disponibilitet 1868-12-01. KNS:tOO s. å. 2/12. StkDDO s. å. 17/12. TM 01 kl 1869-05-00. Ledamot av riddarhusdirektionen. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1880–1894. Avsked från utrikesdepartementet 1883-04-26. Överceremonimästare s. å. 27/4. Introduktör för främmande sändebud s. d. KmstkNO 1890-01-21. Död 1896-01-20 i Stockholm. Ägde huset nr 64 vid Regeringsgatan i nämnda stad. Gift 1869-06-21 i Stockholm med Hanna Maria Edla von Holst, född 1842-09-01 i nämnda stad, död 1912-12-28 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm, dotter av hovmarskalken Hans Gram von Holst, och hans 2:a fru Selma Edla Elisabet Benedicks.

Barn:

 • Agnes Selma Marie-Louise, född 1870-04-03 i Jacobs förs, Stockholm. Gift 1897-10-07 i nämnda stad med extra ordinarie hovrättsnotarien, filosofie kandidat Charles Alfred Emanuel Nilsson Ingelman, född 1867-05-29 i Karlskrona, död 1926-05-31 i Saltsjöbadens förs, Stockholms län.
 • Elin Hedda Maria, född 1872-07-16 i Stockholm. Gift 1911-01-21 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm ]] med kaptenen vid flottan, RSO m.m. Carl Fredrik Asker i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882-10-26 i Karlskrona med grevinnan Henriette Helena Cronstedt, född 1861-01-18 i nämnda stad, död 1909-11-25 i Stockholm, dotter av kommendören, greve August Rudolf Cronstedt, och Beata Johanna Virginia Jeannette Braunerhielm), född 1857-05-14 i Norrköping. Död 1936-12-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 274).

TAB 8

Erik Kule, (son av Carl Fredrik Herman, tab 7), född 1877-10-10 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1891-10-01. Underofficer av 2. graden vid flottan 1896. Officersexamen 1897-10-27. Underlöjtnant vid flottan s. å. 29/10. Löjtnant därst. 1900-12-31. Kapten 1906-01-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i flottan s. å. 30/3. Ledamot av riksdagens andra kammare 1908–1920. Sekreterare i svenska stadsförbundet och utgivare av dess tidskrift 1908–1915. Riksgäldsfullmäktig 1916-05-09–1917-10-19. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1917-10-19. Minister för utrikes ärendena 1920-03-10. Entledigad från sistnämnda ämbete s. å. 27/10. Ledamot av Ålandsdelegationen s. d. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i disponibilitet s. d. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire vid storbrittaniska hovet s. d. 5/11. StkStbVO. StkBulgS:tAlexO. GV:sJmt 1928-06-16. 1920-1937 Envoyé i London. 1937–38 delegat vid den spanska non-interventionskomm. förhandlingar. Biografi i Väd?. Gift 1899-09-12 i Karlskrona med Ebba Margareta Carlheim-Gyllensköld, född 1877-08-27 i nämnda stad. StbMM. KrM. Dotter av kommendörkaptenen Alfred Edvard Rutger Carlheim-Gyllensköld, och Maria Elisabet Christina Ehrenborg.

Barn:

 • Edvard Erik Kule, född 1900. Med. kandidat Se Tab. 9.
 • Margareta Hanna Maria, född 1905-06-30 i Karlskrona. Gift 1930-01-06 i London med affärsmannen i Paris François de Seynes de Maysonade Larlenque, född 1902-08-18.


TAB 10

Nils Axel Hjalmar, (son av Carl Otto. tab 4), född 1836-03-31 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-12-01. Utexaminerad 1854-10-11. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 9/11. Repetitör vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1860-03-28–1861-05-01. Löjtnant 1861-04-23. Artilleristabsofficer 1861-11-12–1870-10-06. Sekreterare vid artillerikommittén 1863-04-20–1865-10-01. Lärare i artilleri vid nämnda artilleriläroverk 1864-05-00–1865-06-00. Lärare vid skjutskolan för infanteriofficerare 1865-05-05. Ordonnansofficer s. å 15/9. Tjänstg. hos hertigen av Östergötland 1865-10-01–1868-10-01. Kapten i nämnda regemente 1869-09-02. Adjutant hos hertigen av Östergötland s. å. 21/10. Lärare i artilleri vid krigshögskolan 1870-09-21–1873-01-10. Kapten i nämnda regemente 1870-12-02. Ledamot av artillerikommittén 1871-09-23. RNS:tOO s. å. 21/9. LKrVA s. å. Adjutant hos konungen 1872-10-21. RÖLeopO s. å. 19/10. Juryman vid världsutställningen i Wien s. å. Major i armén och chef för artilleristaben 1872-11-28. RRS:tAO2kl 1875-08-16. RSO s. å. 1/12. KDDO 2gr 1876-07-22. Major vid Göta artilleriregemente 1876-09-22. RPrRÖO2kl 1877-08-29. Ledamot i svensk-norska artillerikommittén 1878-07-12. Överstelöjtnant i armén 1879-07-04. Ledamot av stadsfullmäktige i Stockholm 1879–1883. Överste i armén 1882-12-22. Generalintendent och chef för arméförvaltningens intendentsdepartement 1883-02-26. KBadZLO2kl med eklöv s. å. Företog med offentligt uppdrag er resa till Tyskland och Danmark avseende intendenturförhållanden 1884-03-18. KDDO1gr 1885-12-01. KVO1kl s. å. 1/12. Överadjutant hos konungen s. d. Generalmajor i armén 1887-01-14. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1888-02-06–1892-06-22. KSO1kl 1888-09-13. RPrKrO1kl s. å. StkBadZLO 1889-05-06. StkNassAdO m sv s. å. i juli. KmstkSO 1891-12-01. Landshövding i Jönköpings län 1892-06-22. Avsked ur generalitetet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i dess reserv s. d. KmstkNO 1902-12-01. GMiqml 1904-11-11. Avsked från lands hövdingetjänsten 1906-10-05. Förordnad att t. v. vara kommissarie för det frivilliga sjukvårdsväsendet i krig s. å. 19/10. RoKavKMO 1907-06-06. Avsked såsom generalmajor i generalitetets reserv s. å. 21/12. Ordförande i riddarhusdirektionen 1908-05-21. Död 1909-02-21 i Engelbrekts förs, Stockholm. Ägde husen nr 5, 7 A och 7 B vid Brahegatan i Stockholm. Gift 1868-11-10 i Stockholm med Sofia Charlotta Vilhelmina Blomstedt, född 1845-12-21 Nyborg, död 1932-05-28 i Oscars förs, Stockholm (db 117), dotter av kammarherren Johan Otto Blomstedt och grevinnan Vilhelmina Lovisa Johanna von Schwerin.

Barn:

 • Eleonora Vilhelmina (Ellen), född 1869-08-07 i Stockholm (Vendas art. regementes förs, Kristianstads län). ÖRKHt1kl m krigsdek. UngRKHt1kl. TRKM2kl. Gift 1896-11-10 i Jönköping med före detta majoren, friherre Samuel Henrik Fabian Lilliecreutz, från vilken hon 1911-12-06 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1866. Död 1935-02-20 å Röda Korsets sjukhem i Stockholm och begraven i Kristine förs, Jönköping.
 • Märta Sofia, född 1878-04-30 i Stockholm. Gift 1903-09-17 i Jönköping med överstelöjtnanten friherre Henrik Salomon Georg Lilliecreutz, i hans 2:a gifte, född 1844, död 1918-07-12 i Lunds stadsförs,.

TAB 11

Nils Otto, (son av Nils Axel Hjalmar, tab 10), född 1871-12-17 i Stockholm. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1891-05-10. Mogenhetsexamen s. å. 18/5. Sergeant 1892-06-16 ). Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 17/11. Löjtnant därst. 1898-06-03. Kapten 1905-12-30. Verkst. direktör i Östra Skånes järnvägsaktiebolag 1908–1928 och i Östra Skånes nya järnvägsaktiebolag 1929. Tillstånd att såsom kapten inträda i regementets reserv 1911-12-08. RSO 1916-06-06. RVO 1921-06-06. RNO 1931-11-17. Gift 1898-09-24 i Kristianstad med grevinnan Elisabet Eleonora Charlotta (Essie) De'' la Gardie, född 1878-02-07 i Köpenhamn, dotter av landshövdingen i Kristianstads län, greve Magnus Gabriel De la Gardie, och grevinnan Ulla Charlotta Elisabet Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Carl Otto, född 1900-01-03 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1917-05-24. Officersaspirant vid kronprinsens husarregemente 1918-10-17. Korpral därst. 1919-06-04. Furir s. å. 30/6. Elev vid krigsskolan s. å. 15/10. Fanjunkare 1920-09-01. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid kronprinsens husarregemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1922-12-30. Löjtnant i regementet 1925-12-04 och vid regementet 1926-10-26. På övergångsstat 1927-06-09. Tjänstg. kammarjunkare 1929-12-31. Gift 1929-02-20 i Hömbs kyrka Skaraborgs län med friherrinnan Anne-Marie Aurora von Essen, född 1907-07-26, på Parkudden å Djurgården, Stockholm, dotter av kabinettskammarherren, friherre Carl Magnus von Essen, och Rut Ingrid Wallenberg. Se Tab. 11A.
 • Hjalmar Magnus, född 1902-11-12 i Hälsingborg. Flaggunderofficer över stat vid flottan 1924-10-00. Fänrik vid flottan 1925-10-06. Underlöjtnant därst. 1927-10-07. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr o m 1928-01-01. Löjtnant vid flottan 1928-04-27. Död ogift 1928-05-01 i Amiralitetsförs, Karlskrona.
 • Magnus Kule, född 1909-01-26 i Kristianstad. Se Tab. 11B

TAB 12

Nils Hjalmar, (son av Nils Axel Hjalmar, tab 10), född 1875-07-27 i Kristianstads garnisonsförs, . Officersvolontär 1894-06-10. Mogenhetsexamen 1895-06-04. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1896-07-14. Elev vid krigsskolan s. å. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid 2. Göta artilleriregemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1902-12-19. Kapten vid Svea artilleriregemente 1911-12-08. GV:sO1M 1912. RVO 1916-12-16. RSO 1918-06-06. Major vid Göta artilleriregemente 1922-07-07. RDDO 1923-03-04. På övergångsstat 1926-02-12. 1930-07-11 beviljad avsked fr o m 1930-07-28. RNO 1939-06-19. Gift 1900-09-27 i Jakobs kyrka, Stockholm med Louisa Elisabet Vilhelmina Mont d'Or-Norderling, född 1875-11-02, dotter av kammarherren Roland Mont d'Or-Norderling och grevinnan Augusta Vilhelmina Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Måns Roland, född 1901-08-01 i Jönköping. En tid affärsman i Nordamerika. Avdelningschef i Al gem. Automobil Versich. A. G. i Rüsselsheim a. Main, Tyskland. Se Tab. 12A
 • Nils'' Fredrik, född 1903-06-01 vid Strömsholm, död 1907-09-18 Gärstorp
 • Madelena Vilhelmina Sofia, född 1912-05-31 i Svea art regemente förs, Stockholm. Gift 1938-08-27 i S:t Josefs katolska kyrka, Göteborg med riksfriherren Karl Heimich Ervin Gustaf Maria Anton von Lempruch, född 1907-02-15 i Österrike.


TAB 13

Knut Henrik (son av Nils Axel Hjalmar, tab 10), född 1884-09-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1904-06-07. Volontär vid Smålands husarregemente s. å. 19/6. Sergeant därst. 1905. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare därst. 1906. Officersexam, s. å. 30/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/12. Löjtnant 1908-12-18. Genomgick Krigshögskolan 1912–1914. Stabsofficer hos inspektören för kavalleriet 1914-11-01. Aspirant i generalstaben 1916-10-15. Ryttmästare 1921-03-11. Militära studier i Tyskland 1923–1924. Flera gånger ställd till inspektörens för kavalleriet förfogande under åren 1924–1932. RSO 1927-06-06. Ryttmästare vid livregementets husarer s. å. 27/6 fr o m 1928-01-01. Major i armén 1929-11-01. Major och chef för Ridskolan 1930-08-28. Major i Livregementets husarer 1932-02-12. Överstelöjtnant i armén 1934-04-27. Överste och chef för Skånska kavalleriregementet 1935-02-01 fr o m 1935-10-21. RVO 1935-06-06. Överstelöjtnant vid kavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livregementet till häst 1935-06-28 fr o m 1935-07-01. Förordnad att tillsvidare uppehålla beställningen såsom överste och sekundchef för Livregementets husarer 1937-03-19. Överste och sekundchef. för Livregementets husarer 1937-04-30. KSO2kl 1938-11-15. Gift 1918-05-26 på Högberga, Lidingö Brevik i Lidingö socken,, Stockholms län med Ingrid (Inger) Fåhræus, född 1899-05-17, dotter av skriftställaren Claes Valter Fåhræus och Olga Christina Augusta Björkegren.

Barn:

 • Nils'' Fredrik Claes, född 1919-03-08 i Johannes förs, Stockholm. Se Tab. 13A.
 • Ulla, född 1922-05-10 i Eksjö stadsförs,.

TAB 14

Germund Gottfrid Leonard (översikstab 3, son av Carl Otto, tab 4), född 1839-09-06 i Linköping. Kadett vid Karlberg 1855-02-15. Utexaminerad 1862-05-03. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 20/11. Premiärlöjtnant 1866-10-01. Lotsfördelningschef vid Marstrand 1875–1876. Kapten vid flottan 1879-08-23. RSO 1883-11-30. OffGrFrO 1887-01-03. Adjutant hos stationsbefälhavaren vid flottans station i Karlskrona 1887-10-01–1890-10-01. Kommendörkapten av 2. graden 1888-09-21. RDDO s. å. 17/10. KÖFrJO 18905. Chef för skeppsgossekåren 1890-10-01–1892-10-01. Kommendörkapten av 1. graden 1891-04-10. Avsked 1897-01-09. Rullföringsbefälhavare i Malmö. Död 1927-04-28 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift där 1876-11-02 med Sigrid Svedberg, född 1853-02-26 på Långshytte bruk i Husby socken, Kopparbergs län ]], dotter av bruksägaren Johan Teodor Svedberg och Matilda Margareta Lagergren.

Barn:

TAB 15

Carl Kule, (son av Germund Gottfrid Leonard, tab 14), född 1877-07-09 i Karlskrona. Volontär vid 1. Göta artilleriregemente 1895-06-01. Mogenhetsexamen s. å. 10/6. Sergeant därst. 1896-07-25. Elev vid krigsskolan s. å. Officersexamen 1897-11-29. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolan 1900-05-00. Löjtnant 1903-08-12. Kapten 1911-12-22. RSO 1918-06-06. Avsked med tillstånd att inträda såsom kapten i regementets reserv s. å. 30/8. Direktör i aktiebolag Svenska Finansinstitutet i Göteborg 1917–1922. Avsked ur krigstjänsten 1919-06-06. Inneh. firman Palmstierna & C:o i Göteborg 1923–1929. Verkst. direktör i Svenska Torrelementsaktiebolaget från 1930. Död 1932-03-15 i Oscars förs, Stockholm. Gift 1:o 1900-09-19 i Hagakyrkan i Göteborg med Mary Andrea Vilhelmina Hammarberg, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1924-01-07 med dåvarande majoren vid Göta livgarde Carl Axel Fredrik Ivar Holmquist, från vilken hon blev skild, född 1879-02-22 i Stockholm), född 1880-12-01 i Göteborg, dotter av grosshandlaren James Hammarberg och Andrea Vilhelmina Evers. Gift 2:o 1906-04-24 i Hagakyrkan i Göteborg med Florence Alida Cecilia Willerding, född 1885-05-02 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Teodor James Willerding och Helfrid Anderson.

Barn:

 • 2. Teodor Carl Oswald Kule, född 1907-11-03 i Garnisonsförs, Göteborg, liksom syskonen. Studentexamen i Lundsberg 1927-05-20. Student i Uppsala s. å. 8/11. Se Tab. 15A.
 • 2. Christer Ulf Kule, född 1920-03-01 i Göteborgs garnisonsförs,. Tjänsteman.


TAB 16

Sven, (son av Nils Palmstierna, friherre Palmstierna, tab 1), född 1756-06-08 i Stockholm. Volontärkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1767-06-13. Kvartermästare därst. 1768-10-19. Student i Uppsala1 1768-09-24 och i Lund till 1772. Styckjunkare vid artilleriet 1775-02-02. Underlöjtnant därst. 1776-08-12. Löjtnant 1784-12-07. RSO s. å. 2/9. Kapten och vice kommendant på Vaxholms fästning 1792-06-13. Placerad på Svea artilleriregemente 1794-06-23. Transp. till Göta artilleriregemente s. å. 2/8. Major därst. 1795-04-07. Avsked från nämnda regemente 1802-08-05 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Adjutant hos högste armébefälhavaren i Pommern 1804. Överadjutant och chef för friherre Armfelts stab 1805. Tillika retranchementsmajor i Stralsunds fästning 1807. Adjutant vid fältmarskalken, friherre von Essens generalstab s. å. 3/5. Överstelöjtnant i armén s. å. 3/7. Kommendant på Dänholmen s. å. Kommenderades 1811-03-05 att göra bataljonstjänst vid Gotlands nationalbeväring. Bataljonschef därst. 1812-09-15. Överstes karaktär 1815-02-25. Död 1828-01-02 i Visby. 'Han bevistade med utmärkt tapperhet krigen i Finland 1789–90 och i Pommern 1807. Blev därunder flera gånger illa blesserad och var bland annat med i träffningarna vid Valkeala och Keltis baracker i Finland. Hade under pommerska kriget och Stralsunds belägring befälet utanför Knieper front, varför han i jan., febr. och mars månader 1807 bivuakerade varje natt och bevistade således de nästan ständiga skärmytslingarna. Tog i april s. å. hela üsedomska landet, jämte staden Svinemünde i besittning samt indrev alla penningar ur preussiska kronokassan och insatte dem uti en av honom inrättad räntekammare. Blev slutligen överraskad och tillfångatagen vid Dänholmen samt förd till Longwy i Frankrike, varifrån han 1810 efter fredsslutet och på befallning hemförde de fångna svenskarna.'. Gift 1797-10-02 Siggesta med Sofia Louisa von Scheven, född där 1776-06-06, död 1834-09-07 i Stockholm i kolera, dotter av överstelöjtnanten Carl Ludvig Christoffer von Scheven, och hans 2:a fru, friherrinnan Beata Sofia Cronhielm.

Barn:

 • Beata Christina, född 1799-02-11. Stiftsjungfru. Död 1826-04-26 i Paris. Gift 1824-06-24 Finspång med överstekammarjunkaren, KVO, hertig Paul Atanase d'Otrante i hans 1:a gifte (gift 2:o 1836-08-10 med Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina von Stedingk i hennes 2:a gifte, född 1802-01-28, död 1863-02-25 i Helsingfors, dotter av generalamiralen Viktor von Stedingk, natural. och friherre von Stedingk, och Lovisa Löwe), född 1801-06-25, död 1886-02-11.
 • Abraham, född trilling 1801-04-20 Löknäs, död s. å. 22/4
 • Isak, född trilling 1801-04-20 på Löknäs, död s. å. 21/4.
 • Jakob, född trilling 1801-04-20 på Löknäs, död s. å. 22/4.
 • Bror Knut, född 1803-01-13 på Löknäs. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1821-09-18. Kammarpage hos konungen 1824-01-26. Fänrik vid Skaraborgs regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1829-05-22. Död ogift 1834-09-12 i Stockholm i kolera.
 • Nils Ludvig, född 1805-01-01 Siggesta. Sekundlöjtnant vid örlogsflottan 1823-07-04. 'Uppgives hava omkommit i okt. 1827 på holländska kusten'. (I faderns bouppteckning 1828-04-12 säges han vara utrikes vistande.)

Källor

1Um. 2Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: