:

Lillie nr 17

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Lillie nr 17 †

Grevlig 1652-03-20, introd. s. å. Utdöd 1710-01-16. Ätten ägde gemensamt ursprung med adliga ätten Lillie af Greger Mattssons ätt.

1Nv. 2Um, 3I. Fehr, Strengnäs kyrkomuseum. 4Wä. 5At (P.). 6Björlin, Johan Banér. 7At (Sch.). 8de Brun, Holmiana et Alia.

TAB 1

Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie (son av Gustaf Axelsson, se adl. ätten Lillie af Greger Mattssons ätt, Tab. 8), greve till Liljenborg (några gårdar vid Laholm i Halland), friherre till Kides i Kexholms län och Lövsta i Kimstads socken, Östergötlands län, herre till Sjöstorp i Ödeshögs socken och Rävsjö i Fivelstads socken (båda i Ög.), Stora Hinsekind i Värnamo socken, Jönköpings län samt Loitz i Pommern och Ottersberg i Bremen. Född 1603-07-23 Berga. Konung Gustaf II Adolfs kammardräng 1620. Student i Leiden 1623-12-11. Fänrik vid gula regementet 1625. Löjtnant därst. 1626. Kapten 1627. Var överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1629-07-23. Chef för detta regemente s. å. före 15/8. Kommendant i Spandau 1631-05-06. Var s. å. 4/8 chef för Upplands regemente. Tillika kommendant på Würzburg (ännu 1634). Guvernör i Höfft (Danziger Haupt) i Preussen 1635-04-18. Överste för Östgöta regemente till häst s. å. 1/5. Generalmajor, vice guvernör i Vorpommern och kommendant i Stralsund 1638-05-04. Guvernör i Hinterpommern 1641-05-24. Guvernör över hela Pommern och tillika guvernör i Leipzig1 1643–1645-09-13. Lämnade chefskapet över Östgöta kavalleriregemente 1645-01-06. Riksråd 1648-04-24. Friherre 1651-03-16 med Kides pogost till friherrskap (ej introd.). Krigsråd s. å. 14/6. Rikskammarråd 1652-03-26. Lagman över Karelen s. å. 14/5. Greve s. å. 20/8 med några gårdar i Halland till grevskap under namn av Liljenberg (introd. s. å. under nr 17). Åter generalguvernör i Pommern s. å. 29/11. General av kavalleriet 1654. Generalguvernör i Halland1 1655-07-20–1656-07-16. Fältmarskalk samt president i krigskollegium 1657-02-22 generalguvernör i Livland 1661-09-14. Död 1662-12-30 på Lövsta och begraven 1663-10-18 i Riddarholmskyrkan i Stockholm samt sedan nedsatt i egen beredd grav i Kimstads kyrka, där hans vapen ses. 'Han åtföljde såsom kammardräng konung Gustaf II Adolf på dess krigståg i Livland, Polen och Preussen. Intog 1631 den 8 okt. med storm Würzburg. Förlorade s. å. den 12 dec. vid stormningen av Mainz ena benet genom en styckekula. Gjorde 1640 ett lyckligt infall i Mark-Brandenburg. Bestred skriftligen och muntligen herrar Lillie af Aspenäs att begagna Lillienamnet, yrkande att de skulle bevisa sin rättighet därtill. Hade dels ärft, dels förvärvat mycken rikedom'. Gift 1630-03-16 (13/5)6 med Christina Mörner född 1610-12-16 Tuna s socken, Östergötlands län, död 1663-04-14, dotter av landshövdingen Otto Helmer von Mörner, till Tuna, och Maria von der Grünau samt syster till riksrådet och presidenten Carl Mörner, friherre Mörner af Tuna nr 36.

Barn:

 • Catharina, född 1633, död 1667-01-18 'av en långsam, tärande sjukdom till följd av sin mans otrohet' och begraven i Kimstads kyrka, då efter henne av magister Magnus Pontinus hölls likpredikan som handlade om övergivna kvinnor7. Gift 1654-08-29 i Stockholm med riksstallmästaren och generalguvernören, friherre Gustaf Adam Baner, greve Banér nr 11, i hans 1:a gifte, född 1624, död 1681.
 • Erik, född 1634-12-04 i Norrköping, död 1648-07-01 i Leipzig och begraven s. å. 19/7 i S:t Nikolai kyrka därst.
 • Axel, född 1637. Landshövding. Död 1692. Se Tab. 2.
 • Gustaf Helmer, född 1639. Överste. Död 1684. Se Tab. 4.
 • Leonard, född 1612. Ryttmästare. Död 1667. Se Tab. 5.
 • Carl, född 1645, död 1654-11-12 (enligt vapnet i Kimstads kyrka)7.

TAB 2

Axel (son av Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie, Tab. 1), greve till Liljenborg, friherre till Kides och herre till Lövsta, Loitz och Blumenhof i Livland samt Harviala i Vånå socken och Hindraböle i Pojo socken, båda i Finland, men efter reduktionen till Lövsta, Lindholm och Mariedal samt Slagåla i Skultuna socken, Västmanlands län. Född 1637-08-27 på Lövsta. Student i Leipzig 16468 och i Greifswald5 1650-11-02. Kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1661. Kammarråd 1665-01-28. Hovmarskalk 1666. Landshövding i Stockholms och Uppsala län samt ståthållare på Uppsala slott 1666. Avsked 1679 för sjuklighet. Död 1692-05-16 i Stockholm5 (själaringning s. å. 17/5 i Jak.) och begraven s. å. 25/9 i Riddarholmskyrkan samt sedan nedsatt i grevl. Lillieska familjegraven i Kimstads kyrka, till vilken hans fru testamenterade 12,000 daler kopparmynt, vadan deras avkomlingar 1699-10-07 fingo jus patronatus till samma kyrka för Lövsta säteri. Gift 1665-09-05 i Stockholm med grevinnan Maria Elisabet Stenbock, hovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d. ä. Död 1693-09-09 i Stockholm, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Fredrik Stenbock, greve Stenbock, och friherrinnan Catharina De la Gardie. 'Om hovmästarinnan, grevinnan Lillie berättas i 1:a delen av Loenboms Handlingar till konung Carl X I:s historia en alldeles otrolig spökhistoria, som skall hava tilldragit sig på Karlbergs slott 1693'.

Barn:

 • Axel Johan, född 1666. Överstelöjtnant. Död 1696. Se Tab. 3.
 • Catharina Eleonora, död 1704-09-19 och begraven i Björkviks kyrka, Södermanlands län. Gift 1701-10-01 med presidenten, friherre Johan Rosenhane, i hans 3:e gifte, född 1642, död 1710.
 • Christina Beata, till Rävsjö i Fivelstads socken, Östergötlands län, född 1677-12-15, död 1727-06-05. Gift 1:o 1696-02-11 i Stockholm med överstelöjtnanten Carl Filip Sack, död 1708. Gift 2:o 1710-04-28 med riksrådet och fältmarskalken, friherre Erik Sparre, greve Sparre af Sundby, i hans 2:a gifte, född 1665, död 1726.

TAB 3

Axel Johan (son av Axel, Tab. 2), till Lövsta samt Häringe i Västerhaninge socken, Stockholms län, Harviala i Vånå socken och Hindraböle i Pojo socken, båda i Finland. Född 1666-08-19 i Stockholm. Student i Uppsala2 1678-04-27. Kapten vid greve Nils Bielkes regemente i Pommern 1688-05-25. Major därst. s. å. 19/11. Överstelöjtnant vid pommerska kavalleriregementet 1692-09-21. Död 1696-10-06 i Stettin och begraven i Kimstads kyrka 7. Gift 1693-06-27 i Stockholm med grevinnan Agneta Wrede, född 1674-11-12 i Stockholm, död 1730-07-23 (25/6)5. dotter av k. rådet och presidenten, friherre Fabian Wrede af Elimä, greve Wrede nr 27, och friherrinnan Brita Cruus af Gudhem nr 14. De hava skänkt Klara södra kyrkoport, varest Lillieska och Wredeska vapnen jämte initialerna till deras namn ses uthuggna.

Barn:

 • En dotter, dödfödd 1694.
 • Hedvig Catharina, född 1695-09-20 död 1745-10-13 såsom katolik i Paris, där hon efter mannens död bosatt sig, samt begraven i Kimstads kyrka. Gift 1709 med riksrådet och överstemarskalken, greve Magnus Julius De la Gardie, född 1668, död 1741.

TAB 4

Gustaf Helmer (son av Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie, Tab. 1), greve till Liljenberg, friherre till Kides, herre till Stora Hinsekind och Sörsjö, båda i Värnamo socken, Jönköpings län, Loitz och Blumenhof i Livland m. m. Född 1639-08-09 i Stralsund. Student i Leipzig 16468 och i Greifswald8 1650-11-02. Kornett vid livkompaniet eller drabanterna 1655. Ryttmästare vid drottningens livregemente till häst 1656. Överstelöjtnant vid Otto Vilh. von Fersens regemente. Överstelöjtnant vid skånska regementet till häst 1661-02-14. Överste för Upplands infanteriregemente 1665-02-28. Tillika guvernör i Stralsund s. å. Överste för livgardet 1668-09-07–1673-11-00. Död 1684-09-29 i Schlesien och ligger begraven i familjegraven i Kimstads kyrka, Östergötlands län. 'Han bevistade tredagarsslaget vid Warschau i juli 1656 och utmärkte sig för övrigt vid flera krigstillfällen. Blev 1672 dömd till landsflykt, för det han året förut under varande äktenskap med sin grevinna lägrat prinsessan Juliana av Hessen, dotter av hertig Fredrik av Hessen-Cassel-Eschwegen och pfalzgrevinnan Eleonora Catharina av Zweibrücken och således kusin till konung Carl XI, samt hade med henne sonen Gustaf Gustafsson Lillie, född 1672 och uppfostrad hos landshövdingen, friherre Gust. Ad. von der Osten, genannt Sacken. Prinsessan Juliana fick sedan av änkedrottningen Hedvig Eleonora en vacker egendom, där en liten hovhållning för henne inrättades, men hon lät åter lägra sig av sin holländska kammarfrus son, med vilken hon gifte sig, varefter denne fick titel av friherre Lillienborg samt utflyttade med sin fru till Holland, uppehållande sig mest i Haarlem i stort elände.' Gift7 1663-10-25 med friherrinnan Anna Wachtmeister af Björkö, som efterlevde mannen7, dotter av riksrådet och riksstallmästaren Hans Wachtmeister, friherre Wachtmeister af Björkö nr 31, och friherrinnan Agnes Margareta von Helmstedt.

Barn:

 • Två söner, födda tvillingar 1665 under det hästarna skenade med modern. Den ena var dödfödd, den andra fick hastigt dop, men dog strax därefter.
 • Leonard. Regementskvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1699-02-16. Kapten vid livdragonregementet s. å. 24/12. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1709-10-04. Död ogift 1710-01-16 och slöt ätten på svärdssidan. [Lk].
 • Gustaf Adam. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1699-12-20. Löjtnant vid livgardet 1700-09-11. Kapten 1705-12-21. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Han bevistade landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Düna, Klissov och Holofzin samt belägringen av Thorn.
 • Christina, född 1668-09-25 i Örtomta socken, död ogift 1733-06-00.
 • Anna Catharina. Hovfröken hos drottning Hedvig Eleonora. Gift 1707-04-02 i Kungshuset i Stockholm4 med landshövdingen (friherre) Johan Palmfelt, död 1739.

TAB 5

Leonard (son av Axel Gustafsson Lillie, friherre och greve Lillie, Tab. 1), greve till Liljenborg, friherre till Kides, herre till Eksund i Löts socken Östergötlands län samt Sjötorp, Loitz och Ottersberg. Född 1642 i Stettin. Student i Greifswald5 1655-10-22. Löjtnant vid livgardet 1665-03-14. Ryttmästare vid Cock von Crimsteins regemente i Pommern 1666. Död 1667-03-03 i Hamburg och begraven 1668-03-10 i Stockholm samt därefter först nedsatt i familjegraven i Kimstads kyrka men 1703 flyttad till Sparregraven i Strängnäs domkyrka 3. Gift 1664-12-06 i Stockholm7 med friherrinnan Märta Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1676-12-21 med riksrådet och riksskattmästaren, friherre Sten Bielke, i hans 2:a gifte, född 1624, död 1684), född 1648-08-28 i Stockholm, död 1703-04-12 Sjötorp och begraven jämte sin 1:a man och ena son i Sparregraven i Strängnäs domkyrka 3, dotter av landshövdingen Svante Larsson Sparre, friherre Sparre nr 11, och Görvel Bååt nr 3,

Barn:

 • Carl Axel, född 1665-06-03, död s. å.
 • Leonard Gustaf, född posthumus 1667-06-11 i Stockholm, död där s. å. 4/7 och begraven på samma gång som fadern samt nedsatt i Lilliegraven i Kimstads kyrka och därifrån 1703 förd till Sparregraven i Strängnäs domkyrka 3.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: