Gersdorff nr 1282

Från Adelsvapen-Wiki

1282.jpg


Adliga ätten Gersdorff nr 1282

Natural. 1693-12-04, introd. s. å.

Urgammal förnämlig adelsätt, härstammande från det numera förstörda bergsslottet Gersdorf, ej långt från Quedlinburg i Oberlausitz. Förutom i Tyskland, varest ätten varit vitt förgrenad i flera adliga, friherrliga och grevliga hus, har den spritt sig även till Danmark och Östersjöprovinserna. Till sistnämnda gren synes den i Sverige naturaliserade medlemmen av ätten hava hört. Ätten är intagen på riddarhuset i Riga under nr 67 och på riddarhuset i Reval under nr 85.

Att numera utreda, huru den i Sverige naturaliserade medlemmen av ätten härstammade från den est-livländska grenen, synes icke möjligt. Intet tvivel torde dock råda därom, att uppgifterna om honom i riddarhusstamtavlan äro oriktiga. Enligt denna stamtavla, vilken, så långt den är fullföljd, i allt väsentligt överensstämmer med stamtavlorna på riddarhusen i Riga och Reval, blev Georg Gersdorff till Repshof naturaliserad som svensk adelsman 1693, sedan han samma år blivit regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente. Någon regementskvartermästare med detta namn har dock icke funnits vid nämnda regemente, men väl en kapten Casper Christoffer Gersdorff, född 1652 i Roderbeck i Pommern, död 1703 på Uddeholm, vilken torde hava tillhört den tyska grenen av ätten. Däremot fanns vid denna tid en regementskvartermästare vid livregementet till häst Reinhold (Rikard) Johan Gersdorff, vilken 1693-05-13 utnämndes till denna tjänst. Med all sannolikhet var det denne, som blev naturaliserad. Enligt adelns protokoll vid 1693 års riksdag blev regementskvartermästaren Gersdorff (förnamnet ej utsatt) introducerad detta år, sedan han »upvist een tryckt book om adeln i Est- och Lijfland, ibland vilka den familien ock är införd, såsom ock een genealogie om den familien» och sedan »samptlige adeln, som är hemma i Lijfland och på riddarhuset, intygade och förklarade, at Gersdorf är en gammal och förnähm adelig slächt så i Lijfland som på monga orther i Tyskland». Han undertecknade årets riksdagsbeslut Renhold Johan von Gersdorff. Troligen hava uppgifterna å den i början av 1800-talet upprättade riddarhusstamtavlan – någon tidigare stamtavla över ätten finnes icke, varken bland de Marks von Würtembergska stamtavlorna eller bland riddarhusets övriga genealogiska samlingar – tillkommit sålunda, att upprättaren av stamtavlan endast haft tillgång till de ofullständiga uppgifter från livländska riddarhuset, som återfinnas på genealogien, varvid Georg Gersdorff ansetts varit den enda, som i fråga om lämplig tid och tjänsteställning – han kallas på den livländska stamtavlan löjtnant – kunnat antagas vara identisk med den i riksdagsprotokollen icke till förnamnet angivne regementskvartermästare Gersdorff, som blev introducerad 1693, samt därvid förbisett, att hans verkliga förnamn Reinhold Johan finnas angivna bland namnteckningarna under riksdagsbeslutet. Ehuru det sålunda torde vara ovisst, huruvida den i Östersjöprovinserna levande ättegrenen får anses vara introducerad på svenska riddarhuset – den möjligheten är dock icke utesluten att introduktionen för Reinhold (Rikard) Johan Gersdorff gällde hela ättegrenen – har redaktionen ej ansett sig berättigad att frångå den för övrigt i detta arbete tillämpade principen att i allt väsentligt följa riddarhusstamtavlorna och således här nedan intagit hela denna ättegren i enlighet med uppgifterna å stamtavlan på riddarhuset i Riga.

Litteratur: Uradel. Taschenbuch 1923.


1Medd. av assessor. Gift Adelheim, Reval. 2Reval. 3Medd. av baron M. Stackelberg, Reval. 4Viborgs svenska församlings kyrkoarkiv. 5Medd. av amanuensen B. Rosén, Helsingfors.

Gersdorff%20A128200.jpg

 • Reinhold (Rikard) Johan Gersdorff, natural. Gersdorff. Korpral vid livregementet till häst 1674. Regementsadjutant därst. 1676-08-25. Kornett s. å. 7/12. Löjtnant 1677-10-03. Regementskvartermästare 1693-05-13. Natural. svensk adelsman s. å. 4/12 (introd. s. å. under nr 1282). Ryttmästare 1700-06-26. Stupade 1702-07-09 i slaget vid Klissov [Blr].

TAB 1

Albrekt Gersdorff, arvherre till Kopitz och Rodewitz i Oberlausitz. Härstammade från Kretschen i nämnda provins. Gift med Magdalena von Raedern, till Rodewitz.

Barn:

 • Georg Gersdorff Jörgen, till Reps (sedan Repshof) i Torma socken i Livland redan 1582, vilket han erhållit i donation. Konfirm. av hertig Carl 1602-12-31 och av konung Gustaf II Adolf 1626-02-00. Var svensk ståthållare på slottet Tolsborg i Estland 1602–1617. Gift med Dorotea Maydell, dotter av amiralen Tönnes Maydell, en av stamfäderna för friherrliga ätten Maydell, och Catharina von Schneideck.

Barn:

 • Moritz Gersdorff, till Repshof. Död 1639. Gift med Hedvig von Ahlefeldt, som levde änka 1646, dotter av Gotsche Moritzson von Ahlefeldt, till Gosfeldt i Holstein, och Elisabet Hartvigsdotter.

Barn:

 • Georg Gersdorff, till Repshof. Född 1628-10-28. Löjtnant 1682. Död 1709 på Nehhatt1 i Karusens socken Estland, och begraven s. å. 12/7. Gift med Helena von Tiesenhausen, dotter av Rutger von Tiesenhausen, till Karrol och Erküll, och Magdalena Ottosdotter Wrangel av huset Kau.

Barn:

 • Moritz Henrik, till Repshof. Född 1660-06-04. Kornett vid ett dragonregemente i Livland 1675-06-29. Ryttmästare 1720. Levde ännu 1734-03-30. Han förpantade Nehhatt i Estland. Gift 1688-03-09 i Reval med Anna Maria von Derfelden, född 1668-08-02 på Weltz, dotter av mannrichtern Johan Henrik von Derfelden, till Löwenberg och Weltz, och Catharina Agneta Jurgensdotter Yxkull.

Barn:

 • Carl Johan, född. 1689. Löjtnant. Se Tab. 2
 • Moritz Fredrik, född 1690. Löjtnant. Död 1735. Se Tab. 5.
 • Jürgen Gustaf, döpt 1691-02-18 i Reval.
 • Margareta Helena, född 1693-05-07, begraven 1770-06-08 i Reval. Gift där 1711-03-13 med kaptenen och lantrichtern Erik Adlerberg, B, född 1690, död 1771.
 • Gustaf Adolf, född 1700-11-30 i Dorpat. Kapten i rysk tjänst. Död barnlös 1753-02-12 Laakt Gift 1735-03-16 med Dorotea Hedvig von Manstein, död 1796-02-18, dotter av generallöjtnanten Ernst Sebastian von Manstein och Dorotea von Ditmar.
 • Johan Henrik, döpt 1704-06-30 i Reval, begraven där 1706-05-18. [1]
 • Bernhard Vilhelm, döpt 1705-11-21 i Reval, begraven där 1706-05-01.[1]
 • Hans Henrik, född 1707-04-16. Löjtnant i rysk tjänst. Död 1733 i Persien.
 • Henrika Maria, född 1713-04-12. Gift 1:o 1731-03-04 i Reval med kaptenen Bernhard Johan Bagghufvud. född 1704, död 1735. Gift 2:o 1737-09-13 i Reval med assessorn Nikolaus von Ditmar.

TAB 2

Carl Johan (son av Moritz Henrik, Tab. 1), till Schottanes i Nuckö socken, Estland. Född 1689. Löjtnant i svensk tjänst. Kyrkoföreståndare i Ermes socken i Livland. Gift 1:o med Hedvig Elisabet von Berg, död i barnsäng 1713-02-19 i Goldenbecks socken, Estland. dotter av majoren Otto Reinhold von Berg och Sofia Elisabet Staël von Holstein. Gift 2:o 1714-03-10 i Reval med Anna Dorotea Wrangel, död 1716 på Nehhatt och begraven s. å. 5/2, dotter av mannrichtern Rutger Johan Wrangel och Beata Gertrud von Ulrich samt syster till Otto Wilhelm Wrangel, natural. Wrangel al Sag och Waschel, nr 1850. Gift 3:o 1717 med Juliana von Derfelden, död 1729-03-19 på Schottanes, dotter av lantrådet von Derfelden.

Barn:

 • 1. Moritz Henrik, döpt 1713-02-22, död som barn.
 • 3. Anna Margareta, döpt 1718-05-19 i Goldenbecks socken. Gift 1740-08-28 i Reval med pastorn i Turgel Markus Kelch, född 1712, död 1756-06-01.
 • 3. Berend Christoffer, född 1719. Major. Död 1757. Se Tab. 3.
 • 3. Detlof Johan, född 1720. Kadett i rysk tjänst 1732. Löjtnant därst. 1740. Deltog i kriget i Finland mot Sverige 1741–1743 och i sjuåriga kriget mot Fredrik den store. Rysk generalmajor 1773 och generallöjtnant 1778. Levde ännu 1786. Död barnlös. Gift med Maria Eleonora von Benkin.
 • 3. Carl Fredrik, född 1721. Överste. Död 1781. Se Tab. 4.
 • 3. Georg Gustaf, född 1723-10-28. Kornett i kursachsisk tjänst.
 • 3. Hedvig Eleonora, död 1752-12-29. Gift 1750-12-27 med kaptenen, sedermera ryske generalmajoren Johan von Drummond, död 1778.
 • 3. Vilhelm Jürgen, född 1724-04-22.
 • 3. Ett barn, döpt 1727-05-26 på Schottanes.

TAB 3

Berend Christoffer (son av Carl Johan, Tab. 2), född 1719 i Goldenbecks socken i Estland. Major i rysk tjänst. Stupade 1757-08-30 vid Gross Jägersdorf. Gift 1750-02-13 Jensel dska lantrådet friherre Conrad von Ungern-Sternberg, och hans 1:a fru Anna Christina Louise von Bock.

Barn:

 • Magdalena Margareta, född 1755-05-06, död 1795-06-23 på Pürckeln i Allendorfs socken i Livland. Gift 1781 med majoren Magnus Henrik von Buddenbrock, till Sarckfer, Pürckeln och Allendorf, i hans 2:a gifte, död 1796.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Carl Johan, Tab. 2), född 1721-06-12 i Goldenbecks socken i Estland. Överste i rysk tjänst. Död 1781-06-08 Neu-Bilskenhof Gift 1760-03-27 med Anna Benigna von Buttler, född 1737-08-31, död 1780-01-07 på Neu-Bilskenhof.

Barn:

 • Christiana Fredrika, född 1761-11-06 i Königsberg, död 1847-05-09 på Löwenhof (Kuikatz) i Theals socken i Livland. Gift 1781-07-17 med sachs.-weimarska geheimerådet Paul Ludvig Johan von Löwenstern, till Brinckenhof, Sontack och Löwenhof, av en i Sverige adlad, men ej introd. ätt (Rigeman von Leijonstierna, sedan von Löwenstern), född 1752-09-29 på Anzen i likan. socken, Livland, död 1802-10-18 på Löwenhof.2

TAB 5

Moritz Fredrik (son av Moritz Henrik, Tab. 1), arvherre till Repshof. Född 1690. Fänrik vid von Liewens livländska infanteriregemente 1709. Löjtnant därst. 1710. Troligen fången vid Reval s. å. Ägde och var bosatt Tuttomägge Död 1735-04-23. Gift 1713-10-15 i Reval med Agneta Elisabet von Buddenbrock, död 1765-04-05, dotter av överstelöjtnanten vid Fellinska lantmilisregementet Henrik Johan von Buddenbrock och Elisabet Helena Adam.

Barn:

 • Moritz Henrik, född 1714. General. Död 1762. Se Tab. 6
 • Anna Elisabet, född 1715-10-20 på Tuttomägge, död som ung.
 • Carl Fredrik, född 1716. Överstelöjtnant. Död 1788. Se Tab. 7.
 • Georg Gustaf, född 1718. Ordnungsrichter. Död 1776. Se Tab. 8.
 • Sofia Helena, född 1721-06-02, död 1791-07-07. Gift 1:o 1753-03-27 med Georg Gottlieb Vosbeck. Gift 2:o 1760-01-24 med Johan Henrik Rehe.
 • Christina Eleonora, född 1722-08-04, död ogift 1770-10-16 i socken i Livland.
 • Salomon Johan, född 1724-02-29. Överstelöjtnant i holländsk tjänst. Död barnlös 1799. Han köpte 1758-05-05 godset Sudden i Lemburgs socken i Livland och ägde Klingenberg i nämnda socken, vilket han 1798 förpantade till Fredrik Nicolai. Gift 1753-10-12 med Maria Barbara d'Obry, född 1734-09-12 i Amsterdam, död 1808 i Riga.
 • Herman Reinhold, döpt 1725-07-14 på Massau, begraven 1726-12-11 i Karusens socken.
 • Berend Vilhelm, döpt 1727-03-27 på Massau. Kapten i fransk tjänst. Stupade 1758.
 • Hans Henrik, döpt 1728-06-25 på Massau. Överste i holländsk tjänst. Död ogift 1773-06-27 i Surinam.
 • Casper Reinhold, döpt 1729-11-10 på Massau. Kapten i rysk tjänst. Död 1790-04-08 på Sudden. Han testamenterade nämnda egendom till sin brorson Fredrik Salomon. Gift 1765-03-03 med Margareta Helena Freitag von Loringhoven, född 1739, död 1804-10-17 Owerlack
 • Johan Adolf, döpt 1731-01-08 på Massau. Major i rysk tjänst.
 • Adam Reinhold, född 1732-04-12. Major i rysk tjänst. Död barnlös 1774-01-23 Owerlack Gift 1773-08-09 med Elisabet Margareta von Stackelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-08-26 med Carl Ludvig von Krüdener. Gift 3:o med överstelöjtnanten Reinhold von Krüdener, till Nawwast)2, döpt 1753-08-09, död 1827-12-06, dotter av2 Henrik Johan von Stackelberg till Wagenküll och friherrinnan Augusta Sofia von Mengden.
 • Fredrik Johan, född 1735. Brigadjär. Död 1805. Se Tab. 22.

TAB 6

Moritz Henrik (son av Moritz Fredrik, Tab. 5), född 1714-08-03 Tuttomägge Sekundmajor5. Ståthållare i Viborgs och Kexholms provinser i ryska Finland5 1745-02-27. Guvernementsråd i Viborg5 1754-10-17, från vilken tjänst han avgick hösten 17565. Rysk överste5. Rysk general och vice president i statsarkivet i Petersburg. Död där 1762-01-13. Han blev svårt sårad i slaget vid Kunersdorf 1759-08-12. Gift 1:o med Anna Catharina Schlott. Gift 2:o 1747 med Maria von Hägg, född 17244, död 1756-10-00 i Viborg4, dotter av guvernementsrådet Abraham von Hägg5. Gift 3:o 1760-11-05 med Anna Louise von der Osten genannt Sacken i hennes 2:a gifte (gift 1:o med professorn Grischow), född 1735-01-21, död 1800-01-10, dotter av lantrådet Johan Gustaf von der Osten genannt Sacken, och Hedvig Beata von Nolcken.

Barn:

 • 1. Carl Johan, döpt 1746-11-04 i Reval. Kapten i rysk tjänst. Död ogift 1773-03-21 Sudden
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1748. Rysk löjtnant. Stupade 1768.
 • 2. Ett barn, begraven 1750 i Viborg. [5]
 • 2. Charlotta Elisabet Dorotea, född 1751-02-10, död 1793-02-08 Assuma Gift 1772-09-21 med sin kusin, guvernementsmarskalken Moritz Fredrik Gersdorff i hans 1:a gifte, född 1747, död 1820.
 • 2. Margareta Maria, död 1755 i Viborg, sju mån. gammal. [4]

TAB 7

Carl Fredrik (son av Moritz Fredrik, Tab. 5), född 1716-09-05 på Tuttomägge. Rysk överstelöjtnant. Död 1788 i Ermes socken. Gift2 1743-09-27 på Koil med Johanna Charlotta Christina von Wrangell, född 1712-06-10, död 1786-01-26, dotter av Berend Johan von (Wrangell, till Koil, och Christina Charlotta von Wrangell av huset Pedna.

Barn:

 • Moritz Fredrik, född 1745-09-05 i Reval, död som ung.
 • Christina Charlotta, född 1746-09-05, död 1827-03-26 i Walk. Gift 1767-03-01 med sin kusin, ordnungsrichtern Salomon Johan Gersdorff, född 1745, död 1817.
 • Agneta Elisabet, född 1747-09-27 i Reval, död 1812-08-14 i Pernau. Gift 1772-08-03 med friherre Gustaf Reinhold Taube af Karlö, född 1745.
 • Ottiliana Helena, född 1749-06-07 i Reval. Abbedissa för adliga jungfrustiftet i Fellin 1798-04-13. Död där 1825-04-08. Gift 1767-12-12 med livländska hovrådet och presidenten Georg Ludvig von Vegesack, till Roperbeck, född 1733, död 1794-07-07.
 • Johanna Charlotta, född 1754-11-25 i Reval, död 1757-04-28.

TAB 8

Georg Gustaf (son av Moritz Fredrik, Tab. 5), döpt 1718-01-25 i Reval. Rysk löjtnant. Ordnungsrichter i Wenden. Begraven 1776-10-18. Han ägde 1747 Kudlin i Arrasch's socken, Livland och köpte 1759-10-12 godsen Korküll och Assuma i Helmets socken, Livland. Gift 1740-09-09 med Margareta Eleonora Kobes, född 1714-10-04, död 1789-08-00 på Korküll, dotter av holländske kaptenen Zacharias Conrad Kobes och Hedvig Bellhowen Boltho von Hohenbach.

Barn:

 • Hedvig Elisabet, född 1741-11-02, död ogift 1817-03-05 i Walk.
 • Agneta Gertruda, född 1743-05-29, död 1825-03-18 på Carlowa. Gift 1:o 1759-03-11 med presidentssekreteraren, friherre Gustaf Johan Gyllenstierna af Lundholm, född 1709, död 1764. Gift 2:o 1766-03-27 med överstelöjtnanten, sedan kollegiiassessorn Carl Gustaf von Krüdener, till Carlowa, född 1745, död 1822-02-16 på Carlowa.
 • Salomon Johan, född 1745. Ordnungsrichter. Död 1817. Se Tab. 9.
 • Moritz Fredrik, född 1747. Guvernementsmarskalk. Död 1820. Se Tab. 15.
 • Anna Maria, född 1749-05-04, död 1814-09-22 på Turnishof. Gift 1766-12-01 med friherre Gotthard Vilhelm Wrangel af Ludenhof. född 1727, död 1786.
 • Carl Gustaf, född 1752-02-23. Rysk löjtnant. Död ogift 1773.
 • Conrad Georg, född 1753-04-05. Rysk kapten. Omkom av våda 1776-01-02 utanför Reval och begraven s. å. 15/2 i nämnda stad.

TAB 9

Salomon Johan (son av Georg Gustaf, Tab. 8), född 1745-07-12 Kudlin Ryttmästare i rysk tjänst. Ordnungsrichter i Fellin 1806. Död 1817-04-04 i Wesenberg. Han ägde under åren 1781–1784 Klingenberg i Lemburgs socken och Muremoise i Wolmars socken, båda i Livland. Gift 1767-03-01 med sin kusin Christina Charlotta Gersdorff, född 1746-09-05, död 1827-03-26 i Walk, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Gersdorff och Johanna Charlotta Christina von Wrangell.

Barn:

 • Johanna Eleonora Maria, född 1767-12-19, död ogift 1811-03-10 i Wesenberg.
 • Helena Agneta Elisabet, född 1769-03-24, död 1771 och begraven s. å. 17/4.
 • Salomon Fredrik Gustaf, född 1770-05-02 på Korküll, död 1773 och begraven s. å. 2/10.
 • Christina Barbara, född 1771-04-07. Gift i Utrecht med greve N. N. Limburg-Stirum, från vilken hon blev skild.
 • Georg Moritz Gotthard, född 1772-11-25, död 1773-09-26 och begraven s. å. 2/10.
 • Salomon Johan, född 1774-04-10 på Sallentack i Johannes socken i Estland. Major i rysk tjänst. Död 1848-08-08 i Walk.
 • Casper Gustaf Henrik, född 1776-05-11 på Sallentack. Död s. å. 16/9.
 • Berend Fredrik, född 1777-07-02.
 • Moritz Fredrik, född 1778. Hamninspektor. Död 1812. Se Tab. 10.
 • Margareta Helena, född 1782-08-19, död 1861-12-11 Unnus Gift 1:o 1804-01-15 i Dorpat med översten, baron Jakob Johan von Tiesenhausen, till Wesenberg, född 1761, död 1813-05-09. Gift 2:o 1816-12-07 i Wesenberg med kaptenen, baron Magnus Gustaf von Vietinghoff, från vilken hon blev skild.
 • Georg Gustaf Fredrik, född 1786-09-20, död 1789-01-20.

TAB 10

Moritz Fredrik (son av Salomon Johan, Tab. 9), född 1778-08-06 i Jürgens socken i Estland. Först ordnungsgerichtsadjunkt, sedan ordnungsrichter i Riga till 1813. Ryskt titulärråd. Hamninspektor först i Bolderaa, sedan i Pernau. Död 1842-06-01 i sistnämnda stad. Gift 1:o 1802-07-10 i Riga med Charlotte Henriette Martens, död 1812-06-27 i Riga. Gift 2:o 1819-02-22 i Bolderaa med förra fruns syster Anna Elisabet Martens.

Barn:

 • 1. Maria Adolfina Charlotta, född 1803-08-10 i Riga, död där 1812-02-16.
 • 1. Christoffer Moritz Gottlieb, född 1805-02-03 i Riga.
 • 1. Alexander Moritz, född 1806-03-08 i Riga.
 • 1. August Fredrik, född tvilling 1807-02-17 i Riga.
 • 1. Gertrud Hedvig, född tvilling 1807-02-17 i Riga.
 • 1. Jakob Rudolf, född 1808-01-06 i Riga.
 • 1. Elisabet, född 1810-04-02 i Riga.
 • 1. Carl Robert, född 1811-05-10 i Riga, död där 1812-01-24.
 • 2. Anton Paul Guido, född 1820-01-29 i Bolderaa, död där s. å. 12/4.
 • 2. Maria Dorotea Evelina, född 1821-04-08 i Bolderaa, död där 1823-08-14.
 • 2. Fredrik Eugen, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1872. Se Tab. 11.
 • 2. Ferdinand Moritz, född 1826, död 1896. Se Tab. 13

TAB 11

Fredrik Eugen (son av Moritz Fredrik, Tab. 10), född 1822-11-15 i Dünamünde. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Död 1872-04-15. Gift med Tatjana Josifovna Kunev.

Barn:

 • Nikolai, född 1861-11-24.
 • Valerian, född 1866-06-07.
 • Lydia, född 1871-10-09.

TAB 12

Alexander (son av Fredrik Eugen, Tab. 11), född 1865-05-04. Gift 1894-07-29 i Orenburg med Barbara Ponomarjov, född 1873, dotter av byskolläraren Vasili Ponomarjov.

Barn:

 • Vladimir, född 1895-09-20 i Orenburg, liksom systrarna.
 • Vera, född 1897-06-22.
 • Helena, född 1903-05-12.

TAB 13

Ferdinand Moritz (son av Moritz Fredrik, Tab. 10), till Eichenhain i Jewe socken, Estland. Född 1826-09-09 i Bolderaa, död 1896-03-08 Soulep Gift 1848-02-07 i Hanehls socken i Estland med Catharina Elisabet von Pröbsting, död 1904-08-21 i Pernau, dotter av Fredrik von Pröbsting till Alt-Werpel och Johanna Louise Juliana Nassokin.

Barn:

 • Gustaf Viktor Eugen, född 1849-07-03 på Haakhof i Dorpats socken, död 1851-09-20 i Pernau.
 • Agnes Marie, född 1850-09-01 Eichenhain Gift 1888-06-00 med Leonard Hugo von Busch Johanna Gabriella, född 1852-06-16 i Pernau.
 • Artur Moritz, född 1856. Ryttmästare. Se Tab. 14
 • Ferdinand Alexander Rudolf, född 1859-03-17 i Pernau: post- och telegraftjänsteman i S:t Petersburg. Död där 1904-03-08. Gift med Barbara Berta Küng.

TAB 14

Artur Moritz (son av Ferdinand Moritz, Tab. 13). född 1856-07-22 i Pernau. Stabsryttmästare i rysk tjänst. Landhauptman i guvernementet Stavropol. Gift med Anna Stilianovna Spirtopulo.

Barn:

 • Nina, född 1891-01-05. Gift med Ryske marinlöjtnanten Ivan Teodorovitj Sabelin.
 • Helena, född 1892.

TAB 15

Moritz Fredrik (son av Georg Gustaf, Tab. 8), arvherre till Korküll och Assuma, herre till Teiles och Unniküll. Född 1747-08-07. Rysk major. Lantråd. Kretsmarskalk i pernauska kretsen 1783 och guvernementsmarskalk 1786. Död 1820-10-16 i Dorpat. Gift 1:o 1772-09-21 med sin kusin Charlotta Elisabet Dorotea Gersdorff, född 1751-02-10, död 1793-02-08 Assuma Gift 2:o 1796-12-14 på slottet Helmet i Livland med Elisabet Dorotea von Anrep i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Jakob Johan von Rennenkampf), född 1759-06-09 på Lauenhof, dotter a v lantrådet Carl Gustaf von Anrep, till Lauenhof, och friherrinnan Margareta Elisabet Ingelström, nr 320.

Barn:

 • 1. Johanna Eleonora Maria, född 1773-07-08 död 1838-04-16 Karolen Gift 1792-05-27 med livländska lantrådet Ernst Johan Didrik von der Brüggen, till Karolen, Korküll, Kawershof och Langensee.
 • 1. Georg Salomon, född 1775-02-20. begraven 1776-08-18.
 • 1. Elisabet Dorotea Margareta, född 1776-04-17, död 1829-04-13 på Slottet Mojahn. Gift 1794-07-18 på Assuma med ryske gardesryttmästaren och kretsdeputeranden, friherre (ryske greven) Georg Henrik Ludvig von Mengden, född 1768, död 1812.
 • 1. Agneta Fredrika, född 1778-05-04, död 1869-12-16 i Riga. Gift 1796-08-07 på Assuma med livländska lantrådet och lantmarskalken Fredrik von Grote, arvherre till Naukschen, Jummerdehn, Taurup och Heringshof, herre till slottet Lemburg, Wittenhof och Rujenbach, född 1768-12-02 i Riga, död 1836-09-30 Heringshof
 • 1. Elisabet Christina, född 1779-06-01. Gift 1797-03-17 med köpmannen i Riga Patrik Cumming.
 • 1. Salomon Moritz Fredrik, född 1780-12-20, död 1781-03-21.
 • 1. Moritz Fredrik Gotthard, född 1782. Kretsdeputerad. Död 1850. Se Tab. 16.
 • 1. Margareta Helena Dorotea, född 1784-04-02, död 1821-09-06. Gift 1800-10-16 med ryska hovrådet, livländska lantrådet Carl Otto von Transehe, till Selsau, född 1761, död 1837-01-05 i Riga.
 • 1. Helena Augusta, född 1786-05-07, begraven 1794-12-21 i Helmets socken.
 • 1. Casper Alexander Sergei, född 1790-05-19, begraven 1791-02-26.
 • 2. Henrietta Fredrika Elisabet, född 1797-11-02 i Berlin, död 1887-11-30 i Neu-Oberpahlen. Gift 1828-07-20 med stabsryttmästaren Magnus Reinhold Christoffer von Berg, arvherre till Mahlenhof, född 1799-05-24 Kortenhof
 • 2. Anna Maria Constance, född 1798-11-26. Gift 1820-01-04 Teiles
 • 2. Anna Vilhelmina Antonie, född 1800-04-10, död 1801-11-08.

TAB 16

Moritz Fredrik Gotthard (son av Moritz Fredrik, Tab. 15), född 1782-02-16 Assuma Herre till slottet Hochrosen och Daugeln i Roops socken i Livland. Kretsdeputerad i Livland. Död 1850-01-08 på Hochrosen. Gift 1802-05-23 med friherrinnan Charlotta Vilhelmina Meijendorff von Yxkull, född 1781-07-23 på slottet Klein-Roop i Roops socken i Livland, död 1858-12-18 på Hochrosen, dotter av kretsdeputeranden, friherre Wolter Udo Daniel Meijendorff von Yxkull, och riksgrevinnan Anna Dorotea von Dunten, av en i Sverige adlad, men ej introd. ätt.

Barn:

 • Vilhelmina, född 1803-03-03 på Assuma, död ogift 1871-05-00 i Riga.
 • Elise Charlotta Natalie Fredrika, född 1804-03-11 på Assuma, död ogift 1828-01-04 på Hochrosen.
 • Agnes Louise Constance Maria, född 1805-05-05 på Assuma, död ogift 1886-05-26 i Riga.
 • Moritz Udo Georg, född 1807-05-26 på Assuma, död där 1808-08-04.
 • Ernst Carl Casimir Harald, född 1808-12-01 på Hochrosen, död där 1810-01-12.
 • Natalie Eufrosyne Dorotea, född 1810-04-05 på Hochrosen, död ogift 1865-02-03 i Riga.
 • Viktoria Anette Sofia Charlotta, född 1812-11-10 på Hochrosen, död ogift 1884-03-26 i Riga.
 • Georg Henrik Carl Otto Patrik Adam (Carlos), född 1815. Ryttmästare. Död 1869. Se Tab. 17

TAB 17

Georg Henrik Carl Otto Patrik Adam (son av Moritz Fredrik Gotthard, Tab. 16), arvherre till Hochrosen och Daugeln. Född 1815-09-13 på Hochrosen. Ryttmästare i rysk tjänst. Död 1869-03-15 i Mentone. Gift 1849-07-15 Rausenhof

Barn:

 • Moritz Alexander Carl Harald, född 1850. Ryttmästare. Död 1896. Se Tab. 18.
 • Fredrik Carl Arnold, född 1852-02-05 på Hochrosen. Jur. kandidat. Deputerad för livländska ridderskapet. Inneh. fideikommissegendomen Nurmishof i Segevolds socken och äg. Unniküll, båda i Livland.
 • Conrad Alexander Artur Carlos, född 1854-09-26 på Daugeln. Ägde slottet Hochrosen samt fideikommissegendomen Taubenhof i Pernigels socken, Livland.
 • Carl Alexander Peter Georg, född 1856. Lantråd. Död 1923. Se Tab. 19.
 • Charlotte Angelique Vilhelmina Olga, född 1859-05-24 på Daugeln, död 1877-01-03 i Mitau.
 • Erik Arvid Carl Bruno, född 1862. Godsägare. Se Tab. 20.
 • Vera Sofia Isabella Angelique, född 1865-09-30 i Stuttgart. Gift 1888-12-08 med provinsrådet, baron Arvid Ernst Boris Werner Wolffs. Född 1859-06-09 i Riga.

TAB 18

Moritz Alexander Carl Harald (son av Georg Henrik Carl Otto Patrik Adam, Tab. 17), född 1850-04-02 på Hochrosen. Ryttmästare vid ryska kavalleriet. Adjutant hos kårgeneralen i Riga baron Dellingshausen. Död 1896-08-26 i Riga. Arrenderade Buschhof i Kurland. Gift 1892-11-15 i Dresden med baronessan Vanda von der Osten-Sacken, född 1870-08-06, dotter av baron Artur von der Osten-Sacken, av huset Bredenfeld, och Valerie von der Recke.

Barn:

 • Agnes Valerie, född 1895-01-02 i Mitau.

TAB 19

Carl Alexander Peter Georg (son av Georg Henrik Carl Otto Patrik Adam, Tab. 17), född 1856-02-24 Daugeln Lantråd i Livland. Död 1923-09-23 i Riga. Ägde Daugeln samt Zoegenhof i Kremons socken i Livland. Gift 1890-03-17 i Wiesbaden med friherrinnan Alexandrine Benedikta Johanna Gravelotte von Rosen, född 1870-08-27 i Trier, dotter av preussiska generallöjtnanten, friherre Fredrik Julius Ferdinand von Rosen och Benedikta von Rosen, av huset Roop.

Barn:

 • Alexandra Viktoria Maria Irmgard, född 1893-09-14 på Daugeln, död 1906-10-13 i Riga.
 • Elisabet Benedikta Freda, född 1901-04-25 på Daugeln.

TAB 20

Erik Arvid Carl Bruno (son av Georg Henrik Carl Otto Patrik Adam, Tab. 17), född 1862-10-03 på Daugeln. Äg. Rauterhof (Ruthern) och Kulsdorf, båda i Pernigels socken i Livland. Gift 1888-02-15 i Dresden med friherrinnan Alma Elisabet Matilda von Krüdener i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1876-04-25 i Dresden med godsägaren, friherre Herman Fredrik von Kappherr i hans 2:a gifte, född 1830-04-25 i S:t Petersburg, död 1885-05-27 i Bärenklause), född 1854-08-25 på Neu-Karkeln i Livland, dotter av friherre Magnus Gustaf Krüdener, till Karkeln.

Barn:

 • Gero Bruno Udo Carlos, född 1888-11-30 i Riga, död 1901-05-08 på Kulsdorf.
 • Bruno Hugo Hamilkar, född 1890-11-26 på Kulsdorf, död ogift 1917-12-17 i Locarno.
 • Gothe Dagmar Gerda, född 1893-11-04 på Kulsdorf, död 1911-01-06 i Davos.

TAB 21

Moritz Wolter Udo (son av Erik Arvid Carl Bruno, Tab. 20), född 1892-07-01 på Kulsdorf. Gift 1917-11-15 i Reval med friherrinnan Vera Charlotta Helena Margareta von Stackelberg, av huset Kreutzhof, född 1896-04-02, dotter av friherre Herman Johan Claes von Stackelberg, till Kreutzhof, och Margareta Carolina von Ramm.

Barn:

 • Horst Egolf, född 1918-09-29 i Riga.
 • Botho, född tvilling 1920-03-07 i Schönwerda i Pommern.
 • Ursula, född tvilling 1920-03-07 i Schönwerda.

TAB 22

Fredrik Johan (son av Moritz Fredrik, Tab. 5), född 1735-06-22. Brigadjär i rysk tjänst. Död 1805-03-25 i Walk. Gift 1774-04-29 i S:t Petersburg med Maria Elisabet Blumentrost i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryska översten Norra H. Opitz), född 1718-04-07, död i barnsäng 1775-12-24 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Maria Dorotea, född 1774-11-05 i S:t Petersburg, död 1868-11-25 i Dresden. Gift 1793-05-21 med godsägaren Fredrik Vilhelm von Meiners, till Fölk och Laudon, död 1869-11-01.
 • Fredrik Salomon, född 1775. Ryttmästare. Död 1848, Se Tab. 23.

TAB 23

Fredrik Salomon (son av Fredrik Johan, Tab. 22), till Sudden i Lemburgs socken i Livland och Kumalovo i Kumo socken i Finland. Född 1775-12-15 i Dresden. Ryttmästare vid ryska gardet. RMaltheserO. Död 1848 på Kumalovo. Gift 1803 med Johanna Helena von Krüdener i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1799-08-26 med Otto Carl von Liphardt, född 1767, död 1811-11-17. Gift 2:o med statsrådet, friherre (ryska greven) Ernst Reinhold von Mengden, i hans 3:e gifte, född 1726), född 1777-08-13 på slottet Ronneburg i likanämnd socken, Livland, död 1844-07-22 på Kumalovo.

Barn:

 • Fredrik Carl Moritz, född 1804-07-31. Rysk gardesryttmästare. Död ogift 1871-03-18 på sin egendom Antonovka i guvernementet Novgorod i Ryssland.
 • Ernst Reinhold Fredrik, född 1806. Generallöjtnant. Död 1883. Se Tab. 24.
 • Alexander Paul, född 1808. Godsägare. Död 1864. Se Tab. 26.

TAB 24

Ernst Reinhold Fredrik (son av Fredrik Salomon, Tab. 23), född 1806-04-26 i Dorpat. Ryttmästare vid ryska livgardeshusarerna 1831, sist generallöjtnant. Geheimeråd 1861 och överjägmästare. Död 1883-11-16 i Riga. Gift med Anisia Jegorsdotter Sjadimirovski, född 1821-10-28 i S:t Petersburg, död i Vevey i Schweiz.

Barn:

 • Maria, född 1840-02-29 i S:t Petersburg.
 • Jeannette Anna, född 1841-10-26 i S:t Petersburg.
 • Alexander.
 • Nikolaus, född 1852. Kollegiiråd. Död 1900. Se Tab. 25
 • Georg, död 1878.

TAB 25

Nikolaus (son av Ernst Reinhold Fredrik, Tab. 24), född 1852-06-14 i S:t Petersburg. Fredsdomare 1887. Kollegiiråd. Död 1900-08-15 i Borisogljebsk i guvern. Tambov i Ryssland. Gift 1879-11-11 med Helena Nikolajevna Bolugovski, från vilken han 1888 blev skild.

Barn:

 • Nikolaus, född 1882-01-18 n. st. i Atkarsk i guvern. Saratov. Bondekommissarie i 2:a Rigiska distriktet 1908–1915. Titulärråd.

TAB 26

Alexander Paul (son av Fredrik Salomon, Tab. 23), född 1808-05-16 i Dorpat. Ägde Tolama i Ecks socken och Nawwast, båda i Livland. Död 1864-05-20 i Dorpat. Gift 1834-09-07 med Leocadie Volmerange-Helmund, född 1810-10-19 i Riga, död 1893-11-12 i Dorpat.

Barn:

 • Viktor Fredrik Alexander, född 1836-09-16 på Nawwast, död barn.
 • Fredrik Goswin Woldemar, född 1838. Generalmajor. Död 1898. Se Tab. 27.
 • Alexander Ernst, född 1839. Generalmajor. Död 1911. Se Tab. 28.
 • Johanna Louise Sofia, född 1841-04-01. Gift 1879-07-03 i Dorpat m. med. doktorn Robert Herman Koch, född 1849-05-07 i Ruttigfer i Ober-Pahlens socken, Livland, död 1897-06-16 i Dorpat.
 • Louise Angelique, född 1843-01-13 i Dorpat, död där 1844-02-08.
 • Angelique Maria Leocadie, född 1846-09-10 i Dorpat, död 1924. Gift där 1874-10-30 med assessorn Carl Julius Koch, född 1847-04-14 i Walk, död 1925-12-05 i München.
 • Ernst Leonard Benjamin, född 1848. Ordnungsrichter. Död 1893. Se Tab. 30.
 • Paul Rikard, född 1850. Tullinspektor. Se Tab. 32

TAB 27

Fredrik Goswin Woldemar (son av Alexander Paul, Tab. 26), född 1838-09-12 i Nawwast. Rysk generalmajor. Död 1898-02-24 i Odessa. Ägde Beresovka i Podolien. Gift 1876-09-24 i Odessa med Ljubov Leontjevna Vale-Kukuli, född 1848-05-15 i Sebastopol, död 1901-01-09 i Odessa.

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1881-06-04 i Odessa. Före detta rysk vice guvernör i Podolien. Har ägt Beresovka. Gift 1913-10-16 med Jusia Gudim-Levkovitj.
 • Leocadie, född 1883-08-30 i Odessa. Gift med löjtnanten N. N. Wuitj.

TAB 28

Alexander Ernst (son av Alexander Paul, Tab. 26), född 1839-10-18 på Nawwast. Rysk generalmajor. Död 1911-02-13. Gift 1872 i Sakerotjim med Anna von Zelinska, född 1854-07-14 i Plock i Polen.

Barn:

 • Alexander Viktor Fredrik, född 1872. Före detta överstelöjtnant. Se Tab. 29.
 • Casimir Leo Rikard, född 1888-11-25 på Pomjechowo i guvern. Plock, död 1892-03-19 i Novogeorgievsk i guvern. Warschau.

TAB 29

Alexander Viktor Fredrik (son av Alexander Ernst, Tab. 28). Född 1872-05-29 på Pomjechowo i guvern. Plock. Före detta rysk överstelöjtnant. Gift 1913-05-13 i Taschkend med Michalina Pasternak, född 1890-09-17 på Mekwa i guvern. Lublin.

Barn:

 • Ernst Alexander, född 1912-02-01 i Warschau.
 • Alexander Fredrik, född 1913-08-07 i As-schabad.

TAB 30

Ernst Leonard Benjamin (son av Alexander Paul, Tab. 26), född 1848-08-29 Tolama Jur. kandidat. Ordnungsrichter i Dorpat och kassör i Dorpats bank. Död 1893-02-18 i nämnda stad. Gift 1879-02-18 Pantifer

Barn:

 • Irma Leocadie Sofia, född 1879-12-10 i Dorpat, liksom syskonen. Gift där 1904-10-08 med agronomen Osvald Ernst Lemm, född 1877-06-30 i Ludwigsthal i guvern. Jekaterinburg.
 • Elisabet Frida Stella, född 1881-05-07, död 1917-06-29 i Dorpat. Gift där 1903-08-16 med godsägaren Eugen Herman Robert Schultz, till Igast.
 • Alexander Fredrik Viktor, född 1884-03-31. Landhauptman i Preobrazjensk i guvern. Orenburg.
 • Mary Angelique Helena, född 1886-06-27.

TAB 31

Ernst Otto Henrik (son av Ernst Leonard Benjamin, Tab. 30), född 1888-12-20 i Dorpat. Gift 1913-08-02 i Lübeck med (Johanna) Elisabet Henny Degenkolb, född 1891-12-02 i Cölln på Ösel, dotter av Vilhelm Rikard Degenkolb och Maria Elisabet Eva Beegen.

Barn:

 • Gero Georg Ernst, född 1914-10-31 i Dorpat.
 • Harald Ulrik, född 1915-12-22 i Sall i Estland.

TAB 32

Paul Rikard (son av Alexander Paul, Tab. 26), född 1850-08-07 Tolama Distriktsinspektor vid tullförvaltningen i Talsen i Kurland. Gift 1880-08-11 med baronessan Dorotea Anna Alexandra von Heyking, född 1859-06-02, dotter av baron Teodor von Heyking, till Wandsen, och Emily Hill.

Barn:

 • Paul Gero, född 1881-04-25 i Talsen, liksom syskonen, jur. stud. i S:t Petersburg. Död 1903-02-08 i Tuckum.
 • Herta Emilie Leocadie, född 1882-04-19. Gift 1923-12-14 i Talsen med Pierre Adolf Alexander Dittmar, född 1875-05-09 i Moskva.
 • Carl Niklas, född 1884. Löjtnant. Död 1915. Se Tab. 34.
 • Maximilian Leonid Benjamin, född 1886-04-02, död 1903-07-21.
 • Gabriella Fanny Sylvia, född 1889-04-21, död 1891-07-01.
 • Eleonore Helena, född 1892-10-13. Gift 1921-02-20 i Talsen med Leo von Bach.

TAB 33

Ernst Teodor (son av Paul Rikard, Tab. 32), född 1883-05-07 i Talsen. Arrenderar Tannhof i Kurland. Gift 1911-05-03 med Margareta Natalie Preetzmann, född 1889-05-03, dotter av godsägaren Nikolai Julius Preetzmann, Horstenhof.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1911-12-24, på Horstenhof i Ronneburgs socken i Livland, liksom syskonen.
 • Renata Margareta Birgitta, född 1915-01-16.
 • Arend, född 1919-03-21.

TAB 34

Carl Niklas (son av Paul Rikard, Tab. 32), född 1884-08-05 på Talsen. Rysk marinlöjtnant och befälhavare på undervattensbåten Hajen. Stupade 1915-11-00. Gift 1913-12-27 med sin broders svägerska Anna Nikoline Preetzmann, född 1887-07-10, dotter av godsägaren Nikolai Julius Preetzmann.

Barn:

 • Kyril, född posthumus 1915-12-22.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.