:

Wattrang nr 848

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wattrang nr 848

Adlad 1673-06-19, introd. 1675.

TAB 1

Zakarias Wattrang, (son av Johannes Wattrangius, Se släkten Wattrangius), Arkiater. Student i Uppsala 1633 i september; promov. med. doktor i Angers 1650; efter hemkomsten stadsfysikus i Falun 1652; åtföljde som läkare svenska ambassaden till Ryssland 1654; återkom 1657; stadsmedikus i Stockholm 1659-05-03; rådman därst. 1667-05-12; livmedikus 1671-05-31; adlad 1673-06-19 jämte sin yngste broder Jakob (introd. 1675 under nr 848); häradshövding i Rasbo och Olands härader i Uppland 1677-10-20; avgick från rådmansbefattningen 1678, men fick k. brev 1680-02-13 att fortfarande få behålla rådmanslönen; arkiater 1680; preses i collegium medicum 1682; begraven 1687-09-29 i Storkyrkan i Stockholm. Född 1620-12-05 i Södertälje socken. Död 1687-07-30 i Stockholm.

Gift 1:o 1653-09-18 i Stockholm med Margareta Mikaelsdotter, född 1627-01-02 i Stockholm, död 1672-07-05, dotter av rådmannen Mikael Abrahamsson och hans fru Margareta Persdotter Svan.

Gift 2:o 1675 med Maria Katarina Karckman, dotter av rådmannen Henrik Karckman och hans fru Anna Andersdotter.

Gift 3:o 1681-09-25 med Katarina von Qvickelberg, född 1648, dotter av borgmästaren Johan von Qvickelberg nr 611 och hans fru Elisabeth de Courtas.

Barn i 1:a giftet med Margareta Mikaelsdotter:

 • Johan Wattrang, född 1659. Vice president. Död 1724. Se Tab. 2.
 • Gustav Wattrang, född 1660. Amiral. Död 1717. Se Tab. 5.
 • Margareta Wattrang, född 1662, död 1720-11-21. Gift 1680-11-02 i Stockholm med överkamreraren Samuel Franc nr 1013.
 • Britta Wattrang, född 1666-09-14 i Stockholm, död 1696. Gift 1689-01-01 i Stockholm med revisionssekreteraren Johan Gyllenkrok nr 862.

TAB 2

Johan Wattrang, (son av Zakarias Wattrang Tab. 1.), Vice President. Student i Uppsala 1671-02-01; auskultant i Svea hovrätt 1678-10-26; hovjunkare på ambassaden i Frankrike samma år; häradshövding i Frösåkers härad 1680; assessor i nämnda hovrätt 1691; häradshövding i Sjuhundra, Väddö och Bro härad 1692; vice president i Svea hovrätt 1714. Han stiftade Marieberg i Grödinge socken till fideikommiss inom släkten. Född 1659-05-25 i Stockholm. Död 1724-02-17.

Gift 1688-11-25 i Stockholm med Anna Maria Ehrenstrahl, född 1666, död 1729-10-22 i Stockholm, dotter av hovintendenten David Klöker Ehrenstrahl nr 865 och hans fru Maria Momma.

Barn:

 • Karl Wattrang, född 1689. Lagman. Död 1749. Se Tab. 3.


TAB 3

Karl Wattrang, (son av Johan Wattrang, Tab. 2.), Lagman. Student i Uppsala 1706-10-18; auskultant i Svea hovrätt 1709-04-23; e.o. notarie därst. 1712; ord. notarie 1716-11-10; e.o. advokatfiskal 1718-09-06; assessor 1721-07-29; lagman i Södermanland 1728-03-26. Begraven i Stockholms Storkyrka, där hans gravvård ses till höger om altaret. Hans och hans fruars jämte flera av familjens porträtt finns på godset Sandemar, vilken egendom han tillika med andra gods stiftade till fideikommiss för sina avkomlingar. Född 1689-11-16 i Stockholm. Död 1749-12-26.

Gift 1:o 1715-11-24 i Stockholm med Anna Margareta Blixenstierna, född 1699-09-07 i Stockholm, död 1729-01-11 i Stockholm, dotter av statssekreteraren Tomas Blixenstierna nr 1277 och hans fru Elisabet Adlersköld nr 1041.

Gift 2:o 1730 i Stockholm

Barn i första giftet med Anna Margareta Blixenstierna:

 • Anna Elisabeth Wattrang, född 1717-02-07, död samma år.
 • Anna Maria Wattrang, född 1719-05-21. Död 1751-04-26. Gift 1737-05-10 med presidenten och friherre Johan Gerdesköld nr 242.
 • Johan Wattrang, född 1721-01-01, död 1721-04-16.
 • Margareta Elisabeth Wattrang, född 1722-06-22, död 1768-10-10 på Seglinge i Almunge socken. Gift 1745-12-05 med generalmajor och friherre Bernt Wallenstierna nr 269.
 • Hedvig Wattrang, född 1723-08-01, död 1724-02-10.
 • Karl Gustav Wattrang, född 1724. Kammarherre. Död 1796. Se Tab. 4.
 • Johan Wattrang, född 1725-12-27, död 1792-10-24 på Sandemar i Österhaninge socken. Student i Uppsala 1733-04-02; död ogift på Sandemar i Österhaninge. Han fick Väsby i Österhaninge och Ytternäs i Näs socken, vilket sistnämnda gods tillhört hans styvmoder, till fideikommiss av fadern.
 • Sofia Charlotta Wattrang, född 1728-06-16, död 1728-07-05 i Stockholm.
 • Fredrik Wattrang, född 1730-10-16, död 1751-07-21. Student i Uppsala 1741-10-30; auskultant i kanslikollegium; kammarherre 1750-11-08; död ogift. Han fick Sandemar samt Sanda i Österhaninge socken till fideikommiss av fadern.
 • Kristina Charlotta Wattrang, född 1732-03-24, död 1764-06-07 i Stockholm. Gift 1:o 1751-10-05 i Stockholm med kammarherren Magnus Braunerhielm nr 1600. Gift 2:o 1764-01-31 i Stockholm med majoren Karl Fredrik Paijkull nr 1978.
 • Ulrika Wattrang, född 1736-06-06 i Forsmark socken, dog som ung.

TAB 4

Carl Gustaf Wattrang (son av Karl Wattrang, tab 3). Född 1724-10-24. Kammarherre. Död 1796-11-26 på Sandemar. Gift 1:o 1756-04-08 i Stockholm med grevinnan Catharina Bonde af Björnö, dotter av landshövdingen greve Nils Bonde af Björnö och Magdalena Elisabet von Dreijern. Gift 2:o 1762 med friherrinnan Christina Beata von Ungern-Sternberg, dotter av fältmarskalken friherre Mattias Alexander von Ungern-Sternberg och grevinnan Reata Sofia Mörner af Morlanda.

Barn i gifte 1:o:

 • Nils Carl. Född 1757-01-31 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1775-07-08. Korpral därst. s. å. 23/12. Kvartermästare 1776-04-09. Kornett s. å. 6/7. Stabsryttmästare vid adelstaneregementet 1779-07-22. Avsked 1790-03-25. Död ogift 1814-06-13 på Sandemar. 'Han var förlovad med en fröken Franc, men giftermålet hindrades egennyttigt av brodern.’
 • Johan Gustaf. Född 1758-04-06 i Stockholm. Fanjunkare vid lätta dragonregementet 1776-05-15. Kornett därst. s. å. 10/6. Löjtnant 1778-12-27. Kapten 1785-04-18. Avsked 1788-07-10. Hovmarskalk 1826-05-11. Död ogift 1827-02-02 i Stockholm och slöt denna ättegren. Efter hans död tillföll det stora Wattrangska fideikommisset, undantagandes Marieberg, som kom till friherrarna Rudbeck, hans halvkusins sonson, Carl Gustaf Braunerhielm.
 • Fredrik, född 1759-02-17, död 1764-02-12.
 • Anna Magdalena, född 1760-04-09, död 1761-01-31.

Barn i gifte 2:o:

 • Beata Sofia, född 1762-11-04, död 1764-03-04.

TAB 5

Gustav Wattrang, (son av Zakarias Wattrang Tab. 1.), Amiral. Student i Uppsala 1671-02-01; var 1682-1684 i holländsk örlogstjänst; underlöjtnant vid (svenska) amiralitetet 1684; ånyo i holländsk örlogstjänst 1685-1687; överlöjtnant vid amiralitetet 1688; kapten därst. 1689; bevistade på de allierades flotta sjökampanjen 1691; schoutbynacht 1700-03-26; vice amiral 1709-09-30; konfirm. fullm. 1712-04-30; amiral 1712-12-29; avsked 1715-02-08. Begraven i Kalmar domkyrka. Född 1660. Död 1717.

Gift 1694-04-15 i Karlskrona med Katarina von Rosenfeldt, född 1666-07-24 i Stockholm, död 1725, dotter av amiralen Verner von Rosenfeldt nr 909 och hans fru Kristina Gyllenstake nr 620.

Barn:

 • Verner Wattrang, född 1696. Student i Uppsala 1713-10-06; kornett vid livdragonregementet(?); död ogift.
 • Karl Gustav Wattrang, född 1698. Arklimästare vid amiralitetet; underlöjtnant därst. 1717-08-02; placerad på sluproddarregementet 1717-10-05; löjtnant vid amiralitetet; död ogift 1722 under ekvatorn på ostindiska kompaniets skepp Elisabeth.
 • Karl Ludvig Wattrang, född 1703-04-23.
 • Eva Katarina Wattrang, född 1705-01-12, död 1737-05-15. Gift 1729-08-21 i Stockholm med kammarherren Georg Tomas von Berchner nr 1235, född 1699, död 1743.
 • Eleonora Wattrang, född 1706-09-21.

TAB 6

Jakob Wattrang, (son av Johannes Wattrangius, Se släkten Wattrangius), Revisionssekreterare. Student i Uppsala 1643-09-15; disp. därst. 1653; aktuarie i k. kansliet 1656; referendariesekreterare 1669-12-19; adlad 1673-06-19 jämte sin äldre bror Zakarias (introd. 1675 under nr 848); revisionssekreterare 1685; ledamot av lagkommissionen 1693. Han har författat en italiensk beskrivning om Lappland; konfirmerades genom k. brev den 22 mars 1676 i arrenderätten till Åkers styckebruk, som till honom överlåtits genom änkedrottningens brev den 7 okt. 1669; köpte av riksrådet Johan Gyllenstierna Löta säteri (med Öster Vidby, Skalltorp och Vrettuna) i Björnlunda socken, varå han erhöll fastebrev den 19 maj 1676 och som han bebyggde till säteri samt kallade efter sig Jakobsberg, vilket sedermera blivit fideikommiss inom Wattrangska ätten. Född 1630-07-23. Död 1698-04-15.

Gift 1:o 1668 med Jakobina Lohe, född 1639-02-09, död 1676-12-08 vid Åkers bruk i Åker socken, dotter av handelsmannen Henrik Lohe och hans fru Jakobina von der Plaes.

Gift 2:o med Maria Gyllenpistol, dotter av ryttmästaren Henrik Gyllenpistol nr 347 och hans fru Katarina Regina Bonnat.

Barn i 1:a giftet med Jakobina Lohe:

 • Britta Jakobina Wattrang, född 1669-08-19, död 1676-09-07.
 • Johan Henrik Wattrang, född 1671-01-21, död 1671-01-28.
 • Jakob Wattrang, född 1672-02-08, död 1672-02-10.
 • Johan Jakob Wattrang, född 1673. Brukspatron. Död 1718. Se Tab. 7.
 • Karl Henrik Wattrang, född 1674. Kammarråd. Död 1733. Se Tab. 10.
 • Jakob Wattrang, född 1675-10-03 i Stockholm. Död som spädbarn.


TAB 7

Johan Jakob Wattrang, (son av JAkob Wattrang Tab. 6.), Brukspatron. Student i Uppsala 1683-06-06; auskultant i bergskollegium 1692-02-05; stipendiat 1694-04-29 - 1697; ägde Åkers styckebruk i Åker socken med Länna i likanämnda socken; begraven 1718-05-25 i Åker socken. Född 1673-02-05. Död 1718.

Gift 1700 med Anna Dorotea Anrep, död 1763-10-19 på Åby i Husby-Långhundra socken, dotter av majoren Reinhold Anrep nr 236 och hans fru Birgitta Graan nr 336.

Barn:

 • Maria Britta Wattrang, född 1707-03-13 vid Åkers bruk i Åker socken, död 1776-05-22. Gift 1:o med häradshövdingen Johan Kanterberg nr 869, född 1698, död 1747. Gift 2:o 1750-02-27 med ryttmästaren och friherre Karl Erik Duwall nr 64, född 1694, död 1752.
 • Jakob Wattrang, född 1708-04-29. Student i Uppsala 1720-03-11; begraven 1721-08-27.
 • Johan Gustav Wattrang, född 1710. Bergmästare. Död efter 1768. Se Tab. 7.
 • Anna Kristina Wattrang, född 1711-06-08, död 1784-07-19 på Ekensberg i Enhörna socken. Gift 1735-02-27 med översten Johan Vilhelm Elgenstierna nr 1618, född 1697, död 1783.
 • Jakobina Dorotea Wattrang, född 1714-12-14.

TAB 8

Johan Gustaf Wattrang (son av Johan Jakob Wattrang, tab 7). Född 1710-02-12 på Åkers styckebruk. Bergmästare vid de kejserliga bergverken i Ungern. Levde ännu 1768. Gift med Maria Margareta Constantia de Roll von Santersleben, som levde 1768.

Barn:

 • Paulus Ignatius, född 1739-07-31 i staden Neusohl i Ungern. Präst vid jesuitorden. Professor i retorik vid Wiens universitet 1773. Universitetskollegiets prefekt 1775. Referent i gymnasialärenden 1790. Se Biografica. Död ogift 1800-11-19 i Wien.
 • Maria Barbara Johanna, född 1741-11-14 i Neusohl. Gift 1764-10-07 i staden Kremnitz i Ungern med tjänstemannen vid bergverken Ignatius Oberaigner.
 • Johannes Nepomuk, född 1744, död 1753-06-04 i staden Schemnitz i Ungern.
 • Georg Rudolf Alois, född 1751-04-21 i Schemnitz, död där 1753-02-12.
 • Josefus Benedictus Aloysius, född 1753. Tjänsteman. Se Tab. 9.
 • Johannes Antonius Franciscus, född 1757-01-21 i Kremnitz.
 • Maria Antonia Susanna, född 1760-02-27 i Kremnitz.
 • Johannes Gabriel Jakobus, född 1761-03-29 i Kremnitz.

TAB 9

Josefus Benedictus Aloysius Wattrang (son av Johan Gustaf Wattrang, tab 8), född 1753-03-12 i staden Schemnitz i Ungern. Tjänsteman vid bergverken i Moldau. Gift med Anna Fundulus.

Barn:

 • Franciscus Martinus, född 1788-11-11 i staden Kremnitz i Ungern.

TAB 10

Karl Henrik Wattrang, (son av Jakob Wattrang Tab. 6), Kammarråd. Karl Henrik ägde bl.a. Väsby i Värmdö socken, som han köpte av Gustav Blixencronas arvingar i februari 1704, Ekensberg i Överenhörna socken, som han köpte 1720, Rinkesta i Ärila socken, som han köpte 1734, ävensom Tummelsta i Ärila socken, Åkers krutbruk i Åker socken och Länna stångjärnsbruk i Länna socken; student i Uppsala 1683-06-06; kommissarie i kammarrevisionen 1705; assessor därst.; kammarråds titel 1719-10-12; verkligt kammarråd 1723-12-23; begraven 1733-12-04 i Katarina kyrka i Stockholm. Han ägde ett ovanligt rikhaltigt bibliotek av såväl tryckta böcker som handskrifter och urkunder, vilket 1767 efter sonens död efter tryckt förteckning försåldes på boauktion i Stockholm. Född 1674-08-14. Död 1733-11-30.

Gift 1:o 1707-12-10 i Stockholm med Johanna Wittmack, född 1687-08-04 i Stockholm, död 1708 i Stockholm, dotter av direktören Claes Wittmack och hans fru Anna Maria Daurer.

Gift 2:o 1711-10-12 i Stockholm med Johanna Scharenberg, född 1681-06-26 i Stockholm, död 1741-08-05 i Stockholm, dotter av handelsmannen Johan Scharenberg och hans fru Katarina Alten-Eck.

Barn:

 • Karl Henrik Wattrang, född 1713-03-13 i Stockholm. Auskultant. Karl Henrik, till Ekensberg, Rinkesta, Tummelsta, Väsby, Länna bruk och Åkers bruk, vilket sistnämnda han sålde 1752-09-06 till rådmannen Gustav Kierman i Stockholm; student i Uppsala 1729-09-24; auskultant i bergskollegium 1735-10-11; reste till utrikes bergverk 1714 i maj; återkom efter moderns död samma år och övertog då skötseln av ovannämnda egendomar; död ogift 1766-04-16 i Stockholm och begraven i Katarina kyrka i Stockholm, där en praktfull gravvård och hans vapen uppsattes. Efter hans död såldes Länna bruk samt Rinkesta och Tummelsta till kammarherren friherre Ture Leonard Klinckowström nr 262 i april 1767.
 • Jakob Johan Wattrang, född 1714-07-03 i Stockholm, död samma år.
 • Jakobina Wattrang, född 1715-07-04 i Stockholm, död som ung.
 • Henrik Johan Wattrang, född 1716-05-07 i Stockholm, död 1718-01-05 i Stockholm.
 • Johanna Katarina Wattrang, född 1717-05-29 i Stockholm, död 1718-01-08 i Stockholm.
 • Henrik Gustav Wattrang, född 1718-11-25 i Stockholm, död 1720 i Stockholm.
 • Maria Charlotta Wattrang, född 1719-11-15 i Stockholm, död 1745-12-12. Gift 1719-12-27 i Stockholm med kommendören och friherre Hans von Psilander nr 146.
 • Hedvig Ulrika Wattrang, född 1722-03-17 i Stockholm, död 1742-02-13.

TAB 11

Gustaf Wattrang (son av Jakob Wattrang, adlad Wattrang, tab 6). Född 1685-11-07. Stallmästare, vid Strömsholm och Kungsör. Kammarherre. Död 1744-01-13 vid Strömsholm. Gift 1714-04-06 i Stockholm med Ulrika Eleonora Billingsköld.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, döpt 1715-02-03 i Stockholm, död där s. å. 14/4.
 • Maria Eleonora, döpt 1716-10-16 i Stockholm, död där 1717-04-09.
 • Hans, född 1717-12-05, död 1718-09-18 på Jakobsberg. Gustaf Adolf, döpt 1719-02-01 i Stockholm, död där s. å. 16/5.
 • Jakob, till Jakobsberg. Född 1720-01-22 på Jakobsberg. Understallmästare. Kammarherre 1750-08-10. Var hovstallmästare 1762-06-28, då han erhöll särskild ersättning för undervisning i ridkonsten åt deras k. högheter2. RNO 1763-11-21. Stallmästare och hovmarskalk2 1766-05-03. Överhovstallmästare hos konungen. Avsked som tjänstg. överhovstallmästare 1772. Död barnlös 1788-10-31 på Jakobsberg. Han gjorde nämnda egendom till fideikommiss för sin brorson Jakob.
 • Fredrik, född 1721-05-18 Strömsholm död där 1722-06-14.
 • Henrik, född 1722-04-09 på Strömsholm, död där s. å. 24/4 och begraven s. å. 18/6 i Kolbäcks socken.
 • Erik Herman, född 1723-08-03 på Strömsholm, begraven s. å. 16/4 i Kolbäcks socken.
 • Carl, född tvilling 1724-10-20 på Strömsholm, begraven där 1725-01-04.
 • Nils, född tvilling 1724-10-20 på Strömsholm, död där 1725.
 • Gustaf Ulrik, född 1726-02-16 på Strömsholm. Student i Uppsala1 1745-04-02. Volontär vid livgardet s. å. Underofficer därst. 1746. Fänrik vid Södermanlands regemente 1748-02-24. Löjtnant därst. 1758-05-30. Kapten 1770-01-26. RSO 1772-05-25. Major i armén 1777-06-06. Överstelöjtnants avsked 1782-08-23. Vice landshövding i Södermanlands län under vissa tider åren 1785–1788. Död ogift 1802-01-29 på Jakobsberg. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Lars Vilhelm, född 1727-02-25 vid Strömsholm, död där 1729 och begraven s. å. 1/3.
 • Fredrik, född 1729. Ryttmästare. Död 1805. Se tab 12.
 • Brita Jakobina, född 1731-03-00 på Strömsholm, död ogift 1796-02-23 Videbynäs
 • Hans, född 1732-04-03 på Strömsholm. Volontär vid livgardet 1747. Rustmästare därst. 1749 och vid Södermanlands regemente s. å. 29/4. Sergeant vid sistnämnda regemente s. å. 9/11. Adjutant därst. 1750-07-31. Fänrik 1757-04-01. Löjtnant 1761-05-05. Kapten 1771-12-11. RSO 1779-01-24. Major 1788-01-17. Död ogift s. å. 17/11 på kaptensbostället Vänga i Björnlunda socken. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Carl Adolf, född 1735. Major. Död 1795. Se tab 13.

TAB 12

Fredrik Wattrang (son av Gustaf Wattrang, tab 11), född 1729-08-17 på Strömsholm. Ryttmästare. Död 1805-07-16 på Närlunda i Gåsinge socken. Gift 1767-12-06 med Lovisa Catharina Bröms, dotter av hovjägmästaren Nils Bröms och Margareta Charlotta Crusebjörn.

Barn:

 • Jakob, född 1770-09-26, död 1772-12-09 Lamhult .
 • Ulrika Margareta, född 1772-02-13 på Lamhult, död 1784-12-11 på Närlunda.
 • Gustaf, född 1773-06-30 på Lamhult, död 1774-07-12.

TAB 13

Carl Adolf Wattrang (son av Gustaf Wattrang, tab 11). Född 1735-09-30 Jakobsberg. Major. Död 1795-05-13 på Jakobsberg. Gift 1772-02-18 i Lovisa i Finland med Johanna Christina af Forselles, dotter av kommerserådet Jakob af Forselles och Johanna Ulrika Schultz.

Barn:

 • Ulrika Christina, född 1772-11-23, död före 1802.
 • Brita Charlotta, född 1775-07-03, död 1850-09-26 Tibble. Gift 1808-03-15 på Jakobsberg med överstelöjtnanten friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg.
 • Jakob, född 1778. Possessionat. Död 1818. Se tab 14.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: