:

Stiernhielm nr 180

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Stiernhielm nr 180

Gammal frälsesläkt. Ånyo adlad 1631-08-18, introd. 1632. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Schönström, och Svedenborg.

Stiernhielm A18000.jpg

TAB 1

Olof Nilsson. Skall hava tillhört den danska stjärnaätten (Kyrning), som förde en sexuddig stjärna i skölden och på hjälmen. Inflyttade enligt traditionen i förra hälften av 1400-talet till Kniva bergslag i Vika socken, Kopparbergs län. Möjligen gift med en dotter till bergsmannen Markvard Frohloff, av utländsk frälsesläkt.

Barn:

 • Olof Olofsson, till Rottneby i Hosjö bergslag i Vika socken, där han bodde 1450–1488, senare genom sitt gifte ägare av Främsbacka i Falu landsförsaml. Bergsman vid Kopparberget och under många år bisittare i gruvrätten därst. Död 1498 och begraven i Stora Kopparbergs kyrka enligt den ännu bevarade gravstenen, å vilken äro uthuggna deras bilder och vapen, en sexuddig stjärna och ett Svinhuvud. Förutom nedanstående två söner hade han även sonen Otto Olofsson Svinhufvud, den bekante biskopen i Västerås, död 1522, vilken förutom namnet även upptog mödernevapnet samt förde en fyrdelad sköld, i första och fjärde fälten en sexuddig stjärna och i andra och tredje ett Svinhuvud. Gift med Ingeborg Jakobsdotter, död 1498, dotter av Jakob Hansson, av den äldre svinhuvudssläkten.

Barn:

TAB 2

Hans Olofsson (son av Olof Olofsson, Tab. 1). Bergsman, troligen på Främsbacka1 i Hosjö bergslag. Nämndeman i gruvrätten vid Stora Kopparberget1. Förekommer som sigillvittne å ett pergamentsbrev, dat. Holm i Tuna socken, Kopparbergs län 1508-10-04. Död 1522.

Barn:

 • Nils Hansson i Främsbacka i Falu landsförsaml. Född omkr. 1490. Nämndeman i Kopparbergs häradsrätt. Död omkr. 1560. Han ägde först Lilla Främsbacka, men inlöste sedan av fränder Stora Främsbacka och ägde bägge till 1543, då han sålde det sistnämnda. Ägde därjämte sex fjärdeparter i gruvan samt Höjen i Falu landsförsaml., del i Gamlegården i Vika socken, hälften av Långsjö och Hyttegården1 i Tuna socken samt gård i Falun och hyttor i Korsnäs och Hosjö.1. Gift 1:o med Gertrud Knutsdotter, dotter av Knut Jönsson (svinhuvud) till Gammelberget1 och Höjen. Gift 2:o med Malin, som efterlevde honom ännu 1569.

Barn:

 • 2. Otto Nilsson i Främsbacka. Född omkr. 1530. Brukande bergsman vid Falu gruva till 1582, då sonen innehade hans fjärdeparter. Ånyo brukande bergsman 1599–1607. Antecknas i längderna för Älvsborgs lösen 1619, liksom hustrun, som »utgammal». Levde 1620-04-00, men var död 1624. Han måste sälja Främsbacka. Hustruns namn ej känt.

Barn:

 • Nils Ottosson i Hälsingborn i Vika socken, där han köpte en gård 1576. Övertog faderns fjärdeparter i Falu gruva 1578 och 1582 och satt 1591 som bisittare i gruvrätten. Uppbördsman för Älvsborgs lösen 1618. Flyttade 1619 till Sundborn i likanämnd socken, Kopparbergs län. Död före 1639. Gift med N. N., död 1617.

Barn:

 • Isak Nilsson, till Främsbacka, som han fick i testamente av sin farfars syster Margareta Nilsdotter. Född omkr. 1580. Brukande bergsman vid Falu gruva 1608. Uppbördsman för en termin av Älvsborgs lösen 1617. Död 1632 och begraven s. å. i dec. Gift 1609 med Barbro Eggertsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1639 med bergsmannen Nils Månsson i Björsarvet i hans 2:a gifte, död 1650-04-28 på Främsbacka), död 1661-01-00, dotter av bergsmannen Eggert Eggertsson i Risholn och Karin Isaksdotter från Brandsarvet.1

Barn:

 • Daniel Isaksson, till Främsbacka, som han övertog efter faderns död. Född där 1610-11-30. Köpsven hos Jöns Månsson vid Falun. Bergsman 16331. Sexman vid Falu gruva 1644. Bisittare i gruvrätten 1652. Hade kontor i Falun och drev vidsträckta affärer. Köpte 1640-06-09 den från Lilla Främsbacka avsöndrade gården Sveden. Död 1680-12-05 på Sveden och begraven 1681-01-02. Gift 1:o 1633 med Susanna Nilsdotter, född 1610, död 1637-04-00, dotter av konstmästaren vid Falu gruva Niklas Lukasson. Gift 2:o 1638 med Anna Petersdotter, död 1697-11-28 och begraven s. å. 30/12 i Kristine kyrka i Falun, dotter av kyrkoherden i Svärdsjö pastorat av Västerås stift Petrus Nikolai Bullernsesius och Justina Mikaelsdotter.

Barn:

 • 2. Peter Svedberg, adlad Schönström, född 1644. Assessor. Död 1692. Se adliga ätten Schönström, Tab. 1.
 • 2. Jesper Svedberg, född 1653. Biskop i Skara. Död 1735. Se adliga ätten Svedenborg.

TAB 3

Markvard Olofsson (son av Olof Olofsson, Tab. 1). Bergsman, troligen på Storgården1 i Kniva bergslag i Vika socken, Kopparbergs län. Fjärdepartsägare i Stora Kopparbergs gruva1. Nämndeman (1474)1. Förde en sexuddig stjärna i vapnet och en dylik stjärna på hjälmen. Han bidrog jämte svärmodern frikostigt till Vika kyrka s byggnad i slutet av 1400-talet, till minne varav bådas vapenbilder insatts i ett i nämnda kyrkas kor befintligt fönster.1 Gift med Barbro Eriksdotter, dotter av1 fogden Erik Benktsson (oxpanna), vars vapen finnes på en av honom till Vika kyrka skänkt altartavla, och Gertrud Jönsdotter (vitt hjorthorn).

Barn:

 • Olof Markvardsson. Bergsman på Storgården1. Ägde även Räfsarvet och Diskarvet i Kniva bergslag samt andel i Främsbacka1 1534–1553 och var fjärdepartsägare i Stora Kopparbergs gruva1 (1539). Domhavande i Dalarne 1543. Gift med Kerstin Andersdotter, dotter av Anders Larsson (Lillie af Ökna) och Agneta Jönsdotter (av gamla svinhuvudssläkten).

Barn:

 • Markvard Olofsson. Bergsman på Storgården1. Ägde dessutom Diskarvet 1549–1574 samt Kopparvet. Gammelgården, Staberg och hälften i Verktäkt, allt i Vika socken, ävensom Bultbo i St. Skedvi socken1. Var uppbördsman i Dalarna 1571. Död omkr. 1598. Gift med sin syssling1 Cecilia Gregersdotter, död omkr. 1604 på Diksarvet1, dotter av1 bergsmannen Greger Ulfsson (rött lejon) och Margareta Hansdotter (Ekeblad).

Barn:

 • Olof Markvardsson, född omkr. 1551. Bergsman på Gammelgården i Kniva socken. Ägde 1614–1635 del i Svartskärshyttan. Flyttade omkr. 1615 till fädernegården Diskarvet, vars huvudbyggnad han helt och hållet byggde om och varest han sedan bodde till sin död. Fogde i Österdalarne 1616–1620. Död13 1647-02-00, 96 år gammal. Han fick medan han var fogde 1618 eller 1620 besök av konung Gustaf II Adolf. [1]. Gift med Karin Mattsdotter, dotter av den rike bergsmannen Matts Hansson på Gammalgården och Anna Mattsdotter1 (sexuddig stjärna).

Barn:

 • Göran Olofsson, adlad Stiernhielm, till Wassula och Klein-Lofkatten, båda i S:t Johannis (Dorpats) socken, Livland, vilka han erhöll i förläning 1639-01-28 under Norrköpings besluts villkor med k. konfirmation8 1645-06-16. Född 1598-08-07 på Gammelgården1. Student i Greifswald 1614 och kallade sig då Lillie. Utrikes resor till 1626. Ethices et politices lektor vid gymnasium i Västerås 1626. Lektor vid collegium illustre s. å. Sekreterare vid svenska armén i Preussen 1628. Efter återkomsten därifrån referendarie i k. kansliet s. å. Assessor i Dorpats hovrätt 1630. Adlad eller fick förnyelse på sitt gamla adelskap 1631-08-13, då han tog sina förfäders vapen en sexuddig gyllene stjärna i blått fält (introd. 1632 under nr 180). Vice direktor i överkonsistorium i Dorpat 1633–16467. Ledamot i lagkommissionen i Livland 1643. Vice president i förutn. hovrätt 1648-08-30, vilken befattning han icke tillträdde. Riksantikvarie s. å. 1/9. Tillika riksarkivarie (custos archivi regni) 1649-11-22 men gjorde knappast tjänst som sådan. Landsdomare i Trondhjems amt i Norge 1658-05-12. Ledamot av reduktionskollegium 1660–1662. Krigsråd 1661. Preses i det nyinrättade antikvitetskollegium i Uppsala (sedermera antikvitetsarkivet) 1667. Död 1672-04-22 (andra säga 22/11) i Stockholm och begraven först 1674-06-28 i Klara kyrka, men sedan förd till Sånga kyrka på Svartsjölandet, där hans vapen ses. 'Han är den för sin lärdom och sitt skaldskap ryktbare Georg Stiernhielm. Handleddes i sin ungdom av den lärde Johan Tomasson Bureus. Besökte sedan främmande länder, därunder han blev känd och aktad i London, samt var den förste svensk, som vid engelska vetenskapssocietetens inrättning blev vald till ledamot. Efter honom finnes en mängd lärda och vittra arbeten utgivna.' Gift 1630-01-03 med Cecilia Burea, född4 1603-11-23, född4 1663-11-04 och begraven 1666-09-07 i Storkyrkan ,5 dotter av kyrkoherden i Gråmunkeholmen i Stockholm Laurentius Engelberti och Märta Eriksdotter4 samt brorsdotter till Andreas, Jonas och Olof Bure.

Barn:

 • Johan Markvard, född 1630. Kapten. Död 1685. Se Tab. 4
 • Gustaf, född 1633, död 1634. [4]
 • Gustaf, född 1635-11-10, död före 1662-06-15. [4]
 • Georg Otto, född 1638. Assessor. Död 1673. Se Tab. 13
 • Laurentius. Student i Uppsala 1650-11-21, [6] död före 1671.
 • Christina, född 1643, död 1728-01-11 och begraven s. å. 7/2 i Sånga kyrka. Gift 1686-02-14 med lagmannen Johan Sylvius, adlad Sylvius, i hans 3:e gifte, född 1620, död 1690.

TAB 4

Johan Markvard (son av Göran Olofsson, adlad Stiernhielm, Tab. 3), till Wassula och Lofkatten, vilka han erhöll genom faderns testamente3 1671-08-12. Född 1630-10-16. Student i Dorpat 1640-11-30 och i Leiden10 1649-01-21. Var 1655 kvartermästare vid ingermanländska adelsfaneregementet. Kapten och kompanichef vid dragonregementet i före detta danska provinserna 1661. Transp. till garnisonsregementet i Livland (Skåne-Hallands regemente) 1662-02-28. Kvarstod där ännu 1666. Död 1685 (1696?).8 Gift 1664 om sommaren med Margareta Silfversparre, dotter av översten Erik Silfversparre, och Elisabet Cecilia Geete.

Barn:

 • Cecilia Elisabet, död änka. Gift med överstelöjtnanten och chefen för Viborgs fördubblingsinfanteriregemente Christian von Hagen, död 1708-06-19.
 • Catharina. Gift med kaptenen Christoffer (?) Toll.
 • Hedvig.
 • Anna Maria. Gift med en kronobefallningsman i Småland (?).
 • Harald Reinhold. Kapten i fransk tjänst 1723 och ännu 1733. Död ogift.
 • Christina Juliana, levde änka 1753. Gift 1:o med översten Bernt Vilhelm von Dellwig, natural. von Dellwig, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1686, död 1741. Gift 2:o med löjtnanten Gerhard Gustaf von Pröbsting.9
 • Beata Regina. Gift 1:o med löjtnanten N. N. von Dellwig, fången 1702 och död i Moskva. Gift 2:o 1708 med styckjunkaren vid artilleriet Erik Simon Skragge.
 • ?Erik. Kapten. Död barnlös. Gift med friherrinnan Anna Catharina Cronstierna, dotter av översten och lantrådet friherre Henrik Cronstierna.

TAB 5

Otto Johan (son av Johan Markvard, Tab. 4), till Hammarby i Håtuna socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte. Musketerare i holländsk tjänst. Fänrik vid Tiesenhausens svenska infanteriregemente därst. 1691-03-07. Löjtnant vid von der Littes regemente därst. 1694-09-27. Kapten därst. Kapten vid bergsregementet 1703-03-02. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. T. f. kommendant på Älvsborgs fästning. Död 1713-11-12. Gift 1700 med friherrinnan Catharina Juliana Cronstierna, död 1756-03-14, dotter av översten friherre Mårten Cronstierna, och friherrinnan Gertrud Berendes.

Barn:

 • Carl Otto, född 1701-07-10 på Hammarby, liksom syskonen. Volontär vid livgardet 1719. Fältväbel därst. Avsked 1724-08-28. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1732-05-19. Var en tid löjtnant i fransk tjänst. Löjtnant vid nämnda dragonregemente 1747-01-28. Avsked 1750-08-21. Död barnlös 1767-02-01 Dagsholm. Gift 1751-10-15 i Uddevalla med Maria Elisabet von Brandten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769-03-04 med kaptenen Georg Hysing, adlad Mannerstråle, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1773), född 1721-10-10, död 1800-12-05 på Dagsholm, dotter av majoren Carl Fredrik von Brandten, och Maria Gustava Anckarhielm.
 • Göran Justus, född 1703-07-26, död s. å.
 • Catharina Maria, född 1705-09-07, död 1711.
 • Johanna Juliana, född 1706-11-30, död 1775-05-24. Gift 1728-06-23 i Stockholm med löjtnanten Anders Philp, död 1787.
 • Charlotta Martina, döpt 1713-01-18, död 1715-09-03 på Hammarby.

TAB 6

Georg Erik (son av Johan Markvard, Tab. 4). Volontär vid livgardet 1684. Underofficer vid dalregementet 1685. Furir vid artilleriet i Stockholm 1689. Sergeant därst. s. å. 1/8. Styckjunkare vid artilleriet i Pommern 1690 och vid artilleriet i Stockholm 1694-03-01. Transp. till artilleriet i Jönköping 1697. Löjtnant vid artilleriet i Reval 1700-03-10. Kapten vid fältartilleriet 1701-05-11. Stupade 1708-09-28 i slaget vid Liesna. Gift med friherrinnan Charlotta Dorotea Rehbinder i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-03-11 i Reval med kaptenen Fromhold von Berg), levde änka 1712, dotter av översten och kommendanten friherre Otto Rehbinder, och hans 1:a fru friherrinnan Gertrud Helena von Tiesenhausen.

Barn:

 • Sofia Margareta, döpt 1704-04-14 i Reval.9

TAB 7

Per Otto (son av Georg Erik, Tab. 6), till Wassula i S:t Johannis (Dorpats) socken i Livland, som han ärvde efter sin farbroder Carl Erdtman. Blev i späda år fången, då Livland kom under Ryssland. Var först i fransk tjänst (1725). Löjtnant i holländsk tjänst 1733. Sist major därst. Död 1757-04-04 på Wassula. Gift 1747-08-06 med Catharina Juliana von Hirschheydt, född 1726, död 1772-03-21 i Dorpat, dotter av kaptenen Gustaf von Hirscheit (Hirschheydt), nr 680, och hans 2:a fru Hedvig Eleonora von Trautwetter.

Barn:

 • Charlotta Eleonora, född 1748, död 1818-07-01 i Reval.9. Gift 1770-07-20 på Wassula med generallöjtnanten och överkommendanten i Reval Reinhold Johan von Essen i hans 2:a gifte, född 1722-09-03, död 1788-01-06 i Reval.9
 • Juliana Elisabet, född 1750-04-23. Gift 1770-09-12 på Wassula med generalmajoren Christoffer Reinhold von Nolcken, till Gavrilowka i Ingermanland, född 1728-08-09, död 1802-05-04.
 • Vilhelmina Dorotea, född 1752-04-16 i Dorpat. [9]
 • Otto Vilhelm, född 1755. Statsråd. Död 1829. Se Tab. 8.

TAB 8

Otto Vilhelm (son av Per Otto, Tab. 7), arvherre till Wassula. Född 1755-06-11. Major i rysk tjänst 1773-02-17. Oberlandgerichtsassessor 1796. Ryskt kollegieråd (1804) och statsråd. Död 1829-06-27. Gift 1791-12-12 med tyska riksgrevinnan Anna Juliana Carolina Igelström, född 1769-04-14 Kerrafer

Barn:

 • Nikolaus Otto, född 1793-01-31 i Riga. Löjtnant vid ryska artilleriet. Stupade ogift 1814 i slaget vid Arois sur Seine i Frankrike.
 • Alexander Gustaf, född 1794. Statsråd. Död 1878. Se Tab. 9.
 • Georg Casimir, döpt 1795-10-15 på Wassula, begraven 1804-12-29. [9]
 • Harald Carl Peter, döpt 1798-04-27, död ung. [9]
 • Charlotta Vilhelmina Annette, född 1802-01-17 i Dorpat, död 1872-12-24 på Wassula. Gift 1823-07-27 i Dorpat med ryska generallöjtnanten Gotthard August von Helffreich, född 1776-01-24 på Purgel, död 1843-11-14 på slottet Loal.
 • Dorotea Christina Juliana, född 1807-04-23 i Dorpat, död ogift 1890-12-07 i nämnda stad och begraven i Stiernhielmska familjegraven därst.

TAB 9

Alexander Gustaf (son av Otto Vilhelm, Tab. 8), arvherre till Wassula sedan 1830-07-26 och till Bilckendorf sedan 1857. Född 1794-11-27 i Riga. Löjtnant vid ryska gardesregementenas generalstab 1814. Överste 1823. President i livländska domänkommissionen. Verkligt ryskt statsråd. RRS:tAO1kl och RRS:tVIO3kl. RPrOPlemér och PrJK. Död 1878-05-10. Gift 1823-04-27 i Reval med sin kusin, tyska riksgrevinnan Emelie Marie Honorée Igelström, född 1804-01-12 på Kerrafer, död 1869-02-07 i Dorpat, dotter av generalen (tyska riksgreven) Alexander Igelström, och grevinnan Juliana Eleonora Douglas.

Barn:

 • Alexander Vilhelm, född 1826-05-12. Ryskt titulärråd. Död ogift 1850-02-26.
 • Annette Marie Sofie, född 1828-10-22 i Dorpat, död ogift 1905-12-03 i Riga.
 • Julie Henriette, född 1832-04-28 i Dorpat, död ogift 1903-03-10 i nämnda stad.
 • Nikolai Gotthard, född 1834. Löjtnant. Död 1914. Se Tab. 10.

TAB 10

Nikolai Gotthard (son av Alexander Gustaf, Tab. 9), arvherre till Wassula. Född 1834-09-27 i Dorpat. Löjtnant vid preobrasjenska gardesregementet. Avsked. Död 1914-12-18 på Wassula. Gift 1:o 1865-08-03 i Riga med friherrinnan Sofie Eleonore von Ungern-Sternberg, född 1841-12-01 i Fellin, död 1882-11-10 i Dorpat, dotter av jur. doktorn friherre Reinhold Bernhard von Ungern-Sternberg, och Anna Louise Magdalena von Forestier. Gift 2:o 1886-05-25 i Riga med första fruns syster friherrinnan Antonie Margareta Natalie von Ungern-Sternberg, född 1847-11-05 i Fellin.

Barn:

 • 1. Vita Emelie Louise, född 1868-03-03 i Dorpat. Gift 1892-07-30 på Wassula med livländska ridderskapets bibliotekarie, arkeologen, RNO, doctor phil. Carl Woldemar von Löwis of Menar, född 1855-09-07 Panten
 • Alexander Reinhold, född 1869-04-10, död 1881-04-29 på Wassula.
 • Georg Otto, född 1870-05-12. Student vid Alexanderuniversitetet i S:t Petersburg. Tjänsteman vid jordbruksministeriet i Ryssland och tjänstgjorde en tid i Kaukasus. Köpte godset Kaucks i Jewe socken, Estland, som han dock sedan sålde. Gift 1925-11-01 i i Dorpat med Julie Berendts, född 1887-04-29, dotter av ryska senatorn, professor Edvard Christoffer Berendts och Sofie Finderley.
 • Carl Kurt Georg, född 1871. Före detta godsägare. Se Tab. 11.
 • Anna Sofia Dorotea, född 1873-05-02.
 • Maria Elisabet Stefanie, född 1877-03-16 på Wassula. Gift där 1907-01-09 med professorn vid universitetet i Dorpat Alexander Mikael Carl von Bulmerincq, född 1868-05-24 i S:t Petersburg.
 • Olga Julie Elisabet, född 1880-12-15 på Wassula, död 1881-04-12.
 • Alice Olga Natalie, född 1882-10-18 i Dorpat. Gift 1904-01-28 med godsägaren Constantin von Renteln, till Terrefer, född 1868-04-25 på Sompäh.

TAB 11

Carl Kurt Georg (son av Nikolai Gotthard, Tab. 10), född 1871-04-17. Student i Dorpat 1889. Reservdragonlöjtnant. Ägde familjegodset Wassula till expropriationen 1919. Gift med Henrika van Overdam, född 1890-08-10 i Geldern, Holland.

Barn:

 • Nils Vilhelm Paul, född 1916-11-25 i Dorpat.
 • Ellenor, född 1919-03-26 i Hamburg.
 • Henrika Rosalie Marie, född 1921-10-04 i Scheveningen, Holland.
 • Korry Natalie Anna, född 1925-08-19 i Freiburg, Baden.

TAB 12

Carl Erdtman (son av Johan Markvard, Tab. 4). Kapten i holländsk tjänst. Återfick 1724-02-16 godset Wassula, som en tid varit förlänat till greve Sjeremetjev. Levde 1741, men död sonlös före 1751. Gift 1:o i Holland med N. N. van Door. Gift 2:o 1739-05-15 med Sofia Eleonora von Gyllenschmidt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Vilhelm von Freymann), född 1705-10-20, död 1788-02-28, dotter av assessorn Martin Schmidt, adlad Gyllenschmidt, och hans 2:a fru Maria von Freymann.

Barn:

 • 1. Christina Vilhelmina, död 1782 på Nüggen i Livland och begraven s. å. 17/12. Gift 1734-05-23 med Otto Johan von Dellwig från vilken hon 1751-06-27 blev skild, död 1769.

TAB 13

Georg Otto (son av Göran Olofsson, adlad Stiernhielm, Tab. 3), född 1638-07-23. Student i Dorpat10 1652-05-01. Assessor i bergskollegium 1669-02-15. Död 1673-04-08 och begraven i Turinge kyrka Stockholms län, där hans vapen uppsattes. Gift12 1671-01-14 med sin syssling Anna Graan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1678 med vice presidenten Johan Stiernhöök, i hans 2:a gifte, född 1636, död 1730), död 1720, dotter av landshövdingen Johan Gerhardsson Graan, adlad Graan, och hans 2:a fru Elisabeth Bure.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1673, levde ogift 1731.

[EÄrätt; PhT:1984 s5]

Källor

F. G Lindh, Varför var Svedenborg svensk? i Nya Kyrkan s tidning årg. 1921–23.

1Medd. av före detta postmästaren Helmer Lagergren. 2Al. 3KA, redukt.kollegii akt 201 och SH, liber caus, vol. 128, p. 6 (OA). 4At (S). 5Storkyrkans i Stockholm arkiv. 6Um. 7At (RA). 8Riga. 9Reval. 10At (P), 11SH liber caus, vol. 128, p. 6 (OA). 12KA, Reduktionskoll. akt 201 (OA). 13Enligt en för några år sedan av docenten Joh. Nordström funnen anteckning i en bok i Linköpings stiftsbibliotek.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: