:

Rosenkampf

Från Adelsvapen-Wiki

von Rosenkampf (Rosenkampff)
von Rosenkampf (Rosenkampff)

Adliga ätten och friherrliga ätten Rosenkampf

Vapen: En sköld på tvären fördelt i två delar, öfre fältet, som innehåller en tredjedel af skölden är af silfver, hvaruti stå tre röda rosor. Det nedre fältet, som begriper i sig två tredjedelar af skölden, är blått, hvaruti en beväpnad arm, hållandes i handen en bar värja af silfver. På skölden en öppen tornerehjelm oeh deröfver en röd ros emellan två estandarer, det högra af silfver, det vänstra blått; kransen och löfverket af silfver, blått och rödt.

Ätten introducerades pä Riddarhusen i Riga och Helsingfors.

TAB 1

Johan Riesenkampf, adlad Rosenkampf, gemen ryttare vid öfverste Ludvig Taubes Reg. under polska och ryska krigen 1655; kommenderad hem i angelägna jj ärenden i fem månader och tre veckor; kort derefter qvartermästare; kornett vid ryttmästaren Simon Lantingshausens kompani; löjtnant derst. 1657, sedan under major Wolmar Wran-gels kompani; då regementet ej långt derefter jemte det Rehbinderska blef reduceradt till en esquadron, bibehölls han och förordnades till ryttmästare; kommenderades med öfverste Albedyhl under Rigas blokad, den han under nio månader utstod, då han blef af rikskanslären grefve Magnus Gabriel de la Gardie sänd uti angelägna angelägenheter till svenska sändebuden i Narva 165S 20/6; brukades, sedan fienden upphäft belägringen af Riga, och arméen börjat agera i Kurland, i flere skarpa träffningar, samt blef såväl vid Janiscack som vid staden Goldingens öfvergångar fången och förlorade allt sitt equipage; hade fått åtskilliga blessyrer; sedan regementet reducerats efter fredsslutet 1660, slog han sig på landthushållning; adlad 1687 d. 20 Augusti, då han egde trenne söner, af hvilka tvänne voro officerare och den tredje underofficer.

Barn:

 • Två söner. Se ofvan.
 • Johan Henrik. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Henrik (se Tab. 1) svensk major 1704; troligen den major Rosenkamp vid Schlippenbachs Dragoner, som tillfångatogs vid Dnieperströmmen 1709 och fördes till Savinski; f 1716.

Son:

 • ? Johan, assessor.

TAB 3

Johan, assessor.

Son:

 • Kasper Henrik

TAB 4

Baron Rosenkampf (Rosenkampff)
Baron Rosenkampf (Rosenkampff)

Kasper Henrik, arfherre till Kersel, landtråd och landtmarskalk. Gift med Katarina Juliana von Hagemeister; dotter af presidenten Joakim von Hagemeister, af en adlad men ointroducerad ätt, och (ryska friherrinnan) Juliana von Campenhausen.

Barn:

 • Charlotta Catharina von Rosenkampff, f. 1763 6/4. Gift 1778-12-14 med majoren i rysk tjänst friherre Otto Georg von Ungern-Sternberg, f. 1763.
 • Gustaf Adolf, finsk friherre Rosenkampff, f. 1764, student i Leipzig 1781; stud. i Göttingen och Halle; aktuarie och translator vid Kollegium för utrikes ärendena i S:t Petersburg 1785; reste utrikes, återkom 1787, då han fick titulärråds afsked; ordförande för Kretsrätten i Dorpts Distrikt s. å.; landtrichter i Dorpts och Werro Distrikt 1796; R. af Joh. af Jerusalem O. 1800; kollegiiassessors värdighet 1801; R. S:t Wladimir O. 4:e kl. och lifstidspension 1802; hofrådsfullmakt 1803; kollegiiråd 1804; l:e referendum och dirigerande sekreterare i Lagkommissionen s. å.; R. S:t Annae O. 2 kl. 1804; samma orden brillanterad 1806; stadsrådsfullmakt och hedersledamot af universitetet i Moskva s. å.; R. S:t Wladimirordens 3:e kl. 1810; verkligt statsråd 1811; naturaliserad finsk adelsman s. å. d. 13 December; ledamot i kejs. komitéen för Finska Ärendena i S:t Petersburg 1812; ordförande i komitéen för beredningen och öfversättningen af oafgjorda mål rörande invånarne i Viborgs Län s. å.; R. S:t Annae Ordens l:a kl. 1814; l:e ledamot i Lagkommissionen 1816; finsk friherre jemte sin brorsson Karl 1817 d. 13 Juli, introducerad den 17 September 1818 under n:o 27; geheimeråd; f 1832 ,0/4 i S:t Petersburg, barnlös, och utgick med honom hans finska friherrliga gren; han utgaf en kritisk upplaga af ”Kormtschaja kniga” eller gamla ryska lagboken. Gift 1799 med Maria von Blarhamberg; dotter af öfversten von Blarhamberg och Fredrika von Pelon.
 • Dorotea Anna Christina von Rosenkampf. Gift 1790-02-06 med majoren friherre Gustaf Adolf Clodt

Kasper Henrik. Se Tab. 5.

TAB 5

Kasper Henrik (se Tab. 4), arfherre till Kersel, major; kollegiiråd. Gift med sin syssling Karolina von Ceumern; dotter af öfverstlöjtnanten von Ceu-mern, af en adlad men ointroducerad ätt, och Anna Lucia von Hagemeister, ock af en adl. men ointroducerad ätt.

Son:

Karl, finsk friherre Rosenkampf, f. 1793, † 1846. Se Tab. 6.

TAB 6

Karl, flnsk friherre Rosenkampff (se Tab. 5), f. 1793 V/10, kanslist vid ryska Lagkomissionen 1808; kollegiiregistrator 1809; fänrik vid Ingeniör-korpsen vid väg- och vattenkommunikationerna 1811; sekundlöjtnant 1813; löjtnant 1814; kommenderad som öfveruppsyningsman vid brobyggnaden öfver Nykarleby älf i Finland 1815; fick adels-medaljen öfver 1812 års kampagne i brons 1817; finsk friherre jemte sin farbroder Gustaf Adolf s. å. d. 13 Juli, introducerad 1818 d. 17 September under n:o 27; inspektör öfver Strömrensnings-och Kanalarbetena i Finland s. å.; R. S:t Annae Ordens 3:e kl. 1819; ingeniörkapten s. å.; tjenstförrättande chef för 8:e Distriktet af Väg- och Vattenkominu-nikationsverket 1820; major s. å.; R. S:t Wladimirordens 4:e kl. 1821; R. S:t Annae-ordens 2:,a kl. 1825; öfverstlöjtnant 1826; militärbefälhafvare öfver Strömrensningskorpsen i Finland 1827; öfverste 1832; R. S:t Annae-ordens 2:a kl. med kejserlig krona 1834; R. S:t Wladimir-ordens 3:e kl. 1837; chef för Strömrensningskorpsen i Finland s. å.; generalmajor 1842; f 1846 17/9 i Helsingfors. Gift 1:o 1828 3/8 med Aurora Antonia Hartman, f. 1803 † 1832 n/9; dotter af bibliotekarien Gabriel Israel Hartman och Sofia Charlotta Aminoff; 2:o 1834 med Augusta Turdin, f. 1810

Barn:

 • 1. Maria, f. 1829 17/8, † s. å. 25/10.
 • 2. Karl, f. 1835 kadett vid Finska Ka-dettkorpsen; fänrik vid Ridande Artilleriets 6:e Lätta Batteri 1853; deltog i fälttåget på Krim 1855 och blev för tapperhet under skärmytslingen och under rekognosceringen af byn Sopi 5/e s. &. utnämd till R. S:t Annseordens 3:e kl. med bandros; underlöjtnant 1858; löjtnant vid 12:e Ridande Artilleribrigaden 1861; transport till Lifgardets Zarskoselska Skarpskyttebataljon.
 • 2. Olga Sojia, f. 1836 13/n, f 1837 t6/n*
 • 2. Alexander, f. 1838 23/fl, kadett vid Finska Kadettkorpsen; fänrik vid Jekaterinoslaffska Lif-grenadigrregementet 1858; transport till Lifgardets Zarskoselska Skarpskyttebataljon 1862; underlöjtnant 1868.
 • 2. Maximilian, f. 1840. Se Tab. 7.
 • 2. Augusta, f 1842
 • 2. Mine, f. 1844 22/12. Gift 1870 10/6 med universitetsdocenten Herman Råbergh.

TAB 7

Maximilian (se Tab. 4), f. 1840, kammarpage vid kejserliga hofvet; fänrik vid Lifgardets Zarskoselska Skarpskyttebataljon 1860; underlöjtnant 1862; löjtnant 1863; adjutant hos generalguvernören öfver Finland friherre Rokassowsky med transport som ryttmästare till storfursten Konstantin Niholajewitsch’ Narvska Husar-Regemente; major. Gift 1870 med Katarina Wulf.

Son:

 • Maximilian, f. 1871 28/5.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: