:

Nieroth nr 90

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Nieroth nr 90 †

Friherrlig 1687-02-05 introd. 1689. Sannolikt utdöd 1740.

Sannolikt voro alla de ätter Nieroth, som introducerats på svenska riddarhuset, grenar av samma estländska ätt Nieroth, ehuru gemensamt samband endast kunnat konstateras mellan friherrliga ätten nr 90 och grevliga ätten nr 52. Ett flertal släktmedlemmar av familjen Nieroth, vilka icke kunnat sättas i samband med de introducerade ätterna, hava dessutom under skilda tider varit bosatta i Sverige, särskilt i Småland och Östergötland. Namnet skrevs tidigare även Nuiwenruit, Nyerodt, Nyerath, Nyrath och Neurath. – Ättens första ursprung är att söka i Tyskland. I den fordom fria riksstaden Rotenburgs an der Tauber i Bayern rådsarkiv förvaras en handling av år 1600, varunder en Hans Georg Neurodt satt sitt sigill. Vapenbilden där överensstämmer med undantag av hjälmprydnaden, med det sköldemärke, som ättemedlemmarna ännu föra. Långt förut hade ätten kommit till Estland, sannolikt med Johan von Nuwerode, som 1486-03-14 var tyska ordens fogde i Jerwen. Herman Nyerodt ingick 1491-06-21 en överenskommelse med Jakob och Jürgen Rosenhagen och erhöll 1493-02-00 av ordens stormästare Torma i Livland i förläning. Johan Nyerath till Kappel i Rappels socken nämnes 1518-09-09–1537-01-28 och Peter Neurath 1517–1540-06-24. Den sistnämnde är den med visshet kände förste gemensamma stamfadern för nedanstående ätt och den grevliga ätten. Från såväl en tredje son till nedanstående Otto Nieroth vid namn Herman, som från två söner till Ottos son Magnus, Conrad och Jürgen, härstamma grenar av ätten i Estland, vilka icke blivit introducerade i Sverige.


TAB 1

Peter Nieroth, till Koddil i Rappels socken, Estland. Levde 1517 och ännu 1540-06-24. Gift med Gertrud von Bremen [1].

Barn:

  • Herman Nieroth, arvherre till Koddil. Levde ännu 1586. Gift 1:o med Margareta Taube, dotter av8 Otto Taube, av huset Pajack, och Margareta Gilsen. Gift 2:o med2 Margareta von Poll, som levde änka 1597.

Barn:

  • Otto Nieroth, arvherre till Koddil. Ägde genom sitt gifte Megel i Odenpäh socken i Livland. Levde 1588. Gift med Gertrud von Metstake, dotter av Christoffer von Metstake och Dorotea von Zoege.

Barn:

TAB 2.1

Reinhold Nieroth (son av Otto Nieroth, Tab. 1), till Koddil samt Köndes i Tristfers socken, Estland. Död 1638. Gift med Elisabet von Farensbach, född 1606, död 1656-04-02, dotter av2 lantrådet Henrik von Farensbach och Agneta von Hastfer.

Barn:

  • Otto Nieroth, till Köndes. Manngerichtsbisittare i Wieriand 16468. Död efter 1664-03-23. Gift 1648 med Gertrud Baranoff, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren vid estländska adelsfanan Bernt Schulman, död 1709), död 1694, dotter av Mensich Baranoff och Catharina Yxkull.

Barn:

  • Carl Nieroth, natural., friherre och greve Nieroth. Generallöjtnant och k. råd. Död 1712. Se grevliga ätten Nieroth nr 52, Tab. 1.

TAB 3

Magnus Nieroth (son av Otto Nieroth, Tab. 1), till Waetz i Turgels socken (sedan 1612) och Konofer i Merjama socken, båda i Estland. Erhöll av Carl IX konfirm. 1601 på besittningen av mödernegodset Megel och av konung Gustaf II Adolf konfirm. 1628 så väl på Megel som även Pigast Ståthållare på Wittensten 1631 och på Reval 1633-06-26. Assessor i Dorpats hovrätt. Landshövding i Keksholms län 1637-03-27. Död 1641-01-30. Gift med Barbara Yxkull, som levde änka 1664, dotter av ryttmästaren Reinhold Yxkull och Sofia Yxkull samt syster till översten och krigsrådet Otto Reinholdsson Yxkull, friherre von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

  • Magnus Nieroth, till Waetz och Terrastfer. Var 1635 fänrik vid Kinninmonds regemente. Löjtnant vid karelska kavalleriregementet 1641. Ryttmästare därst. Hade avsked 16509. Sålde Terrastfer 1650 till Gert Lode3. Fick genom sitt gifte Weissenfeld i Roethels socken, Estland, 16642. Lantråd i Estland 16652. Begraven 1671-01-18 i domkyrkan i Reval.7 Han erhöll 1649 i förläning Jordansböle, Hovarböle och Siggböle byar i Borgå socken, vilka 1650-09-18 utbyttes mot 39 hemman i Pieksämäki socken i Savolaks9. Erhöll 1652-12-20 rätt att försälja dessa gods, men torde icke hava begagnat sig härav, enär godsen 1674 ägdes av hans arvingar.9 'Han kallas i Åbo hovrätts protokoll för den 6 febr. 1643 Magnus Nyrådh och omnämnes såsom den där kallat en rysk präst till Uguniemi grekiska församling.' Gift 1:o med Helena Horn af Kanckas i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Joakim Fredrik von Zöge, död före 1649), död före 1656-07-14, dotter av lagman Henrik Horn af Kanckas, och friherrinnan Anna Jönsdotter Snakenborg (Bååt). Gift 2:o med Anna Elisabet Taube i hennes 2:a gifte, som levde änka 1679 (gift 1:o med Adam Johan Schrapfer), född 1633, död 1680, dotter av9 Bernt Taube, friherre Taube af Karlö, och Sofia Yxkull.

Barn:

  • 2. Magnus Vilhelm Nieroth, friherre Nieroth, född omkr. 16632. Tjänte först i 6 år vid Österbottens regemente. Gick sedan i utrikes krigstjänst samt blev kapten först vid översten von Rosens och sedan vid greve von Rosenborgs regemente i tysk kejserl. tjänst. Major vid en värvad bataljon i svensk tjänst 1687-01-31. Friherre s. å. 5/2 (introd. 1689 under nr 90). Överste för ett svenskt regemente i Holland4 1688-09-26. Överste för ett värvat livländskt infanteriregemente 1700-10-17. Fången 1710-09-28 vid Reval4. Gick därefter i rysk tjänst och förblev i Estland. Lantråd därst. 17156. Vice president i justitiekollegiet i Reval6. Begraven2 1740-02-08 i Reval. 'Under sin kejserl. tjänst bevistade han tvenne fälttåg mot turkarna i Ungern. Var i juni 1705 med sitt regemente med på det misslyckade anfall, som amiral Anckarstierna gjorde mot Retusaari (Kronstadt). Underskrev jämte flere 1710 den 29 sept. Revals stads kapitulation med tsar Peter i Ryssland.'. Gift 1: o 1711-02-19 i Reval med2 Sofia Hedvig von Berg, i hennes 3:e gitfe (gift 1:o med översten Georg von Wrangell. Gift 2:o med Johan Vilhelm von Brümmer). Gift 2:o 1723-07-09 i Maholms socken, Estland, med5 Rebecka Meiser.

Källor

1Reval. 2RHKl. 3Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 4Lk. 5Ha. 6At (P.). 7RHH. 8Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval. 9Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: