:

Von Budberg nr 98

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Budberg nr 98

Friherrlig 1693-02-21, introd. s. å.

1Riga. 2RHKI. 3Lk. 4RHH. 5Ha. 6Reval. 7SK. 8Al.

Om byn Budberg i Westfalen givit namn åt denna gamla adliga ätt, som skrev sig Bönninghausen genannt Budberg, är ovisst. Men säkert är, att familjens äldsta kända riddarsäte varit Bönninghausen i Curll socken i domsagan Heren och grevskapet Marck i Westfalen, ty redan år 1397 bodde en Lubbert Budberch eller Budberg därst., som förde ättens vapen: en kedja. Ätten, som fortlever talrikt i Östersjöprovinserna, är intagen på riddarhusen i Riga under nr 5, i Reval under nr 14 och i Mitau under nr 283. Ätten, vars medlemmar till största delen varit bosatta i Östersjöprovinserna och i Ryssland, har, såsom sedan länge bosatt utom riket, förlorat säte och stämma på svenska riddarhuset.


Budberg%20F9800.jpg

TAB 1

Rutger von Budberg, till Bönninghausen. Född 13981. Kejs. Tysk-romersk riddare. Förekommer i urkunderna 1435–1442.1 Gift med Mette von Dellvig, dotter av Melcher von Dellvig i Westfalen och Anna Georgsdotter Fuchs von Rautenberg.

Barn:

 • Rutger, till Bönninghausen. Född 14391. Kur-köllnisk överste och geheimeråd. Gift med Dorotea von Torck, dotter av Rutger von Torck, till Torchellen och Rohr, och Maria von Lode.

Barn:

 • Carl Ludolph, till Bönninghausen. Född 14771. Kejserlig överste och lantdrost i Kloppenburg i stiftet Münster2. Överhovmarskalk hos sedermera hertig Gotthard Kettler.2 Gift med Ursula Sobbe, dotter av Henrik Henriksson Sobbe von der Heijde och Gertruda Wilhelmsdotter von Plettenberg från Mering.

Barn:

 • Gotthard, till Bönninghausen, herre till Garsen i Dünaburgs socken, som han köpte 15832, och till Ellern. Född 15271. Kom till Kurland och blev hertig Gotthard Kettlers stallmästare. Gift med Leonharda Margareta von Metzerode, överhovmästarinna vid hertigl. kurländska hovet, dotter av kursachsiske hovmarskalken Leonhard Christoffersson von Metzerode och Anna Johansdotter von Paccatel.

Barn:

 • Vilhelm, till Sennen och Fierenhof, båda i Rauge socken i Livland. Född 15661. Major i svensk tjänst. Kommendant Selburg Fick s. å. 14/12 sina båda ovannämnda gods i förläning under Norrköpings besluts villkor8. Död 16371 Från en broder till honom, Gotthard, härstamma talrika, ännu fortlevande grenar i Östersjöprovinserna och Ryssland. Gift med Dorotea von Medem, dotter av Vilhelm von Medem, till Gross- och Klein-Bersen, och Birgitta Korff till Preckuln och Creutzburg.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm, arvherre till Sennen och Fierenhof, herre till Treiden och Inzeem samt Golgowsky i Tirsens socken i Livland, vilket sistnämnda gods han fick i ärftlig donation av svenska kronan8 1631-09-17. Född 1605-12-08. Assessor i dorptska hovrätten 1633. Ryttmästare vid adelns rusttjänst i dorptska kretsen 1643-06-30. Lantrichter därst. 1645. Åter ryttmästare för adelns rusttjänst därst. s. å. 14/10. Överste för livländska livregementet och lantråd i Livland 1658. Ambassadör till Ryssland 1673-05-09. Död2 1682-06-30. Från en fjärde son till honom, majoren Magnus Vilhelm, vilken icke blev baroniserad i Sverige, härstamma flera i Östersjöprovinserna och Ryssland levande grenar av ätten. Gift 1632 med Anna von der Pahlen, född 1615, död 1688-04-20, dotter av lantrådet Magnus von der Pahlen, till Sepküll, Eck, Podsen och Overbeck och hans 2:a fru Margareta von Yxkull, av huset Limmat.

Barn:

 • Gotthard Johan, friherre von Budberg, född 1634. Överste. Se Tab. 2.
 • Leonhard Gustaf, friherre von Budberg, född 1640. Assessor. Död 1708. Se Tab. 3.
 • Gotthard Vilhelm, friherre von Budberg, född 1644. Lantmarskalk. Död 1710. Se Tab. 20.

TAB 2

Gotthard Johan, friherre von Budberg (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 1), arvherre till Fierenhof, herre till Wack i Neukirchens socken och Wait i S:t Jürgens socken, båda i Estland samt Finn och Manekenhof. Född1 1634-12-04. Kaptenlöjtnant vid livländska kavalleriregementet 1655. Ryttmästare vid Magn. Gabr. De la Gardies regemente 1656. Major vid R. Douglas' livregemente 1658. Lantmarskalk i Livland 1660. Lantråd därst. 1665. Sändebud till Ryssland jämte Gustaf Oxenstierna 1673–16743. Director i överkonsistorium i Livland 1674-12-20. Överste vid karelska dragonregementet 1675-04-02. Lantråd i Estland 1676. Överste vid estländska adelsfanan 1692-03-04. Friherre 1693-02-21 jämte sina yngre bröder Leonhard Gustaf och Gotthard Vilhelm (introd. s. å. under nr 98). Avsked från överstebeställningen 1700-07-31. Han bevistade med sitt regemente slaget vid Lund 4/12 1676. Gift med Helena Maria Taube, av huset Finn, änka efter översten Andreas Zöge.

Barn:

 • Gotthard, till Fierenhof, Wack och Finn. Född 1669. Löjtnant vid drottningens livregemente 1686. Ryttmästare därst. 1689-07-17. Kapten vid pommerska infanteriregementet 1692-03-26. Major därst. 1704-08-11. Överstelöjtnant vid Mellins pommerska lantmilisregemente3 1712-11-15. Lantråd i Livland. Död barnlös 1727 och begraven s. å. 5/8 i Reval.4 Gift 1722-09-16 i Kegels socken i Estland5 med sin kusin, friherrinnan Anna Christina von Budberg i hennes 3:e gifte, född 1682-05-09, död 1739 och begraven s. å. 22/2, dotter av överstelöjtnanten och lantrådet Leonhard Gustaf Budberg, friherre von Budberg, och Ursula Christina von Löwenstern.
 • Leonhard, född6 1678-02-27. Löjtnant vid livländska adelsfanan 1700-04-26. Ryttmästare därst.3 1701-10-02. Stupade ogift 1705-07-16 i slaget vid Gemauerthof.
 • Anna Maria. Gift 1694-06-03 i Reval med översten Gustaf von Berg, till Kattentack.
 • Helena. Gift före 1691 med majoren Jürgen (?) von Paijkull.5
 • Margareta Elisabet. Gift 1698-03-16 i Reval med ryttmästaren Gustaf Bernhard von Helfreich, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1711 med Bela Helene von Poll, född 1692).
 • (?) En dotter. Gift med löjtnanten Göran Örnflycht, född 1676, död 1703.

TAB 3

Leonhard Gustaf, friherre von Budberg (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 1), till Inzeem och Widdrisch i Livland. Född2 1640-08-12. Kornett vid livregementet därst. 1658. Löjtnant därst. 1659. Kaptenlöjtnant 1665-08-17. Ryttmästare vid Revalska adelsfanan 1666. Ryttmästare vid Bunauska regementet i Pommern 1672. Major därst. 1676-02-24. Överstelöjtnant 1677. Lantråd i Livland 1686. Assessor i Dorpt 1690. Friherre jämte två sina bröder 1693-02-21 (introd. s. å. under nr 98) död2 1708-07-19 i Livland. Han, jämte den ryktbare Johan Reinhold Patkull, avsändes 1690 av livländska ridderskapet till Stockholm för att förete ridderskapets frihets- och donationsbrev samt göra föreställningar om landets tillstånd. Blev för sina förbindelser med Patkull dömd till sexårigt fästningsstraff 1697, men benådades. Gift1 1681-02-03 med Ursula Christina von Löwenstern, död2 1708-07-28, dotter av krigskommissarien Didrik Rigeman, adlad Rigeman von Lejonstierna, men ej introd., vars barn kallade sig von Löwenstern, och Anna Wulff.2

Barn:

 • Anna Christina, född 1682-05-09, död 1739 och begraven s. å. 22/2 i Reval. Gift2 1:o 1701-02-28 med översten och kommendanten i Dünamünde Gustaf Johan von Albedyl, till Stolben, född 1669-09-19, död 1702-02-28. Gift 2:o med överstelöjtnanten Otto Constantin von Yxkull, död 1718. Gift 3:o 1722-09-16 i Kegels socken i Estland med sin kusin, överstelöjtnanten och lantrådet friherre Gotthard von Budberg, född 1669, död 1727.
 • Gotthard Vilhelm, född 1685. Generalekonomidirektör. Död 1749. Se Tab. 4.
 • Jakob Johan, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1738. Se Tab. 13.

TAB 4

Gotthard Vilhelm (son av Leonhard Gustaf, friherre von Budberg, Tab. 3), till Inzeem, Widdrisch, Stolben, Barowsky och Krüdenershof. Född 1685-07-30. Återkom efter vidsträckta utrikes resor till Livland 1715 och var då kammarjunkare vid braunschweigska hovet. Assessor i hovrätten i Dorpt 1717. Livländsk lantmarskalk 1721. Lantråd 1727. Var 1742 generalekonomidirektör. Död 1749-05-30. Gift1 1722-02-20 med Margareta Elisabet von Lode, född 1704-06-11, död 1777-06-22 i Riga1, dotter av kaptenen N. von Lode och Anna Dunte.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm, till Inzeem och Krüdenershof, vilka han överlät till brodern Ludvig Otto 1774. Född 1722-11-14. Studerade utomlands och återvände till hemlandet 1745. Var 1747 assessor i rigiska lanträtten. Lantrichter 1759–1774. Död ogift 1787-07-05 på Inzeem.
 • Anna Christina, född 1724-02-04, död 1766-12-08. Gift 1749-01-19 med löjtnanten i rysk tjänst Otto Reinhold von Krüdener i hans 2:a gifte.
 • Christina Gustaviana, född 1726-12-00, död ogift 1786-02-11.
 • Leonhard Johan, född 1727. Statsråd. Död 1796. Se Tab. 5.
 • Peter Ludvig, född 1728.
 • Ludvig Otto, född 1729. Brigadjär. Död 1789. Se Tab. 6.
 • Magdalena Elisabet, född 1731-12-26. Död 1799.6 Gift 1752-05-05 med generalen Gustaf von Numers, född 1715.
 • Charlotta Margareta, född 1732. Gift 1754-09-01 med översten för sibiriska infanteriregementet Fredrik Christian von Hörner, död 1758-11-28 i Marienburg i Preussen.
 • Dorotea Teresia, född 1734-07-29.

TAB 5

Leonhard Johan (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 4), herre till Ramkau och Sellin, båda i Neu-Pebalgs socken i Livland. Född 1727-03-14. Studerade utomlands. Återkom 1759. Hovrättsassessor s. å. Lantmarskalk i Livland 1765. Ritterschaftshauptmann och president i garnisonsrätten 1783. Verkligt statsråd 1790. Död 1796-09-12. Gift 1757-12-00 med Margareta Gertrud Dorotea von Trautwetter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lantrådet Valentin Johan von Krüdener), dotter av generalmajoren Burchard Ernst von Trautwetter och Barbara Hedvig von Völckersahm.

Barn:

 • Margareta Dorotea, född 1759-05-21. Gift 1777 med civilguvernören i Livland, geheimerådet Christoffer Adam von Richter.

TAB 6

Ludvig Otto (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 4), till Inzeem, Widdrisch, Krüdenershof och Barowsky. Född 1729-07-22. Gick i kurfurstlig sachsisk tjänst och var kapten vid gardet, då sjuåriga kriget utbröt. Gick då i rysk tjänst med samma grad. Var 1757 kommendant i Memel. Överstelöjtnant 1762. Överste 1769, då han tog avsked med brigadjärs titel. Död 1780-02-22. Gift 1764-09-24 med Elisabet Sofia von Löwenstern, född 1748-12-25, död 1811-11-21 på Ermes slott i Livland1, dotter av Johan von Löwenstern och Barbara Sofia von Brevern.

Barn:

 • Gotthard Vilhelm, född 1766. Civilguvernör och geheimeråd. Död 1832. Se Tab. 7.
 • Johan Herman, född 1768-04-04. Studerade i Strassburg och gjorde vidsträckta resor. Kapten vid livgardet i Livland 1789. Sekundmajor därst. Död ogift 1791 i Nivele i Belgien.
 • Margareta Elisabet, född 1770-11-25. Gift med överstelöjtnanten Carl Magnus Johan von Lilienfeld (adl. ätten Lilliefelt), död 1834.
 • Sofia Beata, född 1771-12-12, ogift.
 • Leonhard, född 1774. Överstelöjtnant. Se Tab. 8.
 • Carl Ludvig, född 1775. Generallöjtnant. Död 1829. Se Tab. 9.
 • Teodor Otto, född 1779. Överste. Död 1840. Se Tab. 10.

TAB 7

Gotthard Vilhelm (son av Ludvig Otto, Tab. 6), till Widdrisch och Barowsky i Treidens socken samt Hohenheide i Sissegals socken, alla i Livland. Född 1766-06-28 i Riga. Studerade i Strassburg och företog vidsträckta resor. Vaktmästare vid ryska hästgardet 1789. Kapten vid Narviska regementet. Sekundmajor 1790 och anställd vid krigskollegium. Anställd vid ryska ambassaden i Stockholm 1792. Legationsråd och chargé d'affaires vid svenska hovet 1795. Kammarjunkare vid ryska hovet med brigadjärs rang. Avsked med lönen i pension 1799. Verklig kammarherre 1801. Chargé d'affaires i Neapel 1812, men återkallades genast med anledning av krigets utbrott. Civilguvernör över Estland 1818. RRS:tA O1kl 1821. Geheimeråd 1826. RRS:tW1O2kl 1829. Skriftställare. Död 1832-07-29 i Riga. Gift 1801-07-30, på Wesselshof i Dorpts socken1 med (friherrinnan) Charlotta Dorotea Henriette von Campenhausen, född 1778-10-22 i Orellen, död 1831-05-31 i Reval, dotter av civilguvernören (friherre) Baltasar von Campenhausen, och Sofia Eleonora Woldeck von Arneburg.

Barn:

 • Elisabet Sofie Virginie, född 1802-06-02. Gift1 1823-02-09 med generalmajoren Nikolai Alexandrovitj Okunev.
 • Alexander Gotthard Vilhelm Ludvig Baltasar Leopold, arvherre till Widdrisch och Barowsky. Född 1804-05-24 i Regensburg. Var 1832 gardesryttmästare och adjutant hos generalen av kavalleriet greve Peter von der Pahlen. Död 1879 i Koblenz.1
 • Prascovia Charlotte Aimée, född 1812-02-10, död 1839-09-29 i Dresden. Hovfröken hos ryska kejsarinnan. Gift med generalmajoren Alexei von Rokasowsky, arvherre till Rosenbeck.

TAB 8

Leonhard (son av Ludvig Otto, Tab. 6), född 1774-01-10 på Widdrisch1. Var 1794 kapten. Sekundmajor 1795. Överstelöjtnants avsked 1801. RRS:tW1O4kl. Ägde genom sitt gifte flera gods i Wladimirska och Rjäsanska guvernementen i Ryssland. Gift 1801-11-09 i Jaroslav med Warwara Kokowzew.

Barn:

 • Lilie.
 • Sofie.
 • Warwara.
 • Nadeschda.

TAB 9

Carl Ludvig (son av Ludvig Otto, Tab. 6), född1 1775-06-28. Anställd vid Semenowska gardesregementet 1795. Ryttmästare och adjutant hos generalen greve Lacy 1799. Brigadmajor s. å. Adjutant hos kejsar Paul s. å. Överstelöjtnant 1801. RRS:tWIO 4kl och guldsabel för tapperhet 1806. Överste 1808. Kommendör för livkyrassiärregementet 1811. RRSt GeorgsO4kl 1812. Generalmajor s. å. 18/8. RPrRÖO 2kl och Järnkorset s. å. RRS:tAO1kl 1813. Generallöjtnant. Död1 1829-08-31. Han deltog med utomordentlig tapperhet i kriget mot Napoleon. Förde livkyrassiärregementet i slagen vid Witebsk, Smolensk, Wjasma och Borodino 1812 24–26/8, blev där svårt sårad i högra höften, men deltog dock, ehuru ej fullt återställd, i spetsen för regementet i det andra slaget vid Borodino i nov. s. å. Bevistade slutligen slaget vid Leipzig 1813 och striderna i Frankrike. Gift 1801-04-17 i Petersburg1 med Carolina Charlotta Jakobina von Rautenfeld, till Doben i Kurland, född1 1779-07-07, död1 1839-05-22.

Barn:

 • Eveline Anna Elisabet, född 1803-01-26, död 1878-11-07. Gift 1835-09-07 med friherre Didrik Reinhold von der Recke, född 1791-05-16, död 1869-08-25 i Gallass [1],
 • Henriette Margareta, född 1804-04-05 i Riga, död ogift 1889-03-05 i Mitau [1].

TAB 10

Teodor Otto (son av Ludvig Otto, Tab. 6), arvherre till Inzeem. Född 1779-03-29. Var i rysk tjänst och deltog i fälttågen 1812–1814 såsom adjutant hos generalen greve Peter von der Pahlen. Tog vid freden överstes avsked. Död 1840-08-31 i Riga.1 Gift 1816-03-05 i Petersburg1 med Helena Juliana von Budberg, född 1787, död 1856-06-04 i Heidelberg1, dotter av generalmajoren, RoKavKMO, RNO, Andreas Eberhard von Budberg, av en i Sverige icke introd. gren av ätten, och Juliana Helena Vilhelmina von Meck.

Barn:

 • Andreas Ludvig Carl Teodor, född 1817. Statsråd. Död 1881. Se Tab. 11.
 • Marta Helena Eugenia, född 1818-01-10, död 1862-12-09. Gift 1842-02-01 med statsrådet Christoffer Melkior Alexander von Richter, född 1803-02-16 i Riga, död där 1864-03-27 [1].
 • Carl Joseph Theodor, född 1820-02-17 i Riga. Överste. Död 1864-08-21 [1].
 • Gotthard Alexander, född 1825-02-10 i Riga. Generallöjtnant. Död 1899-03-06 i Riga [1].

TAB 11

Andreas Ludvig Carl Teodor (son av Teodor Otto, Tab. 10), till Widdrisch och Neu-Ottenhof. Född 1817-01-08. Studerade vid universitetet i S:t Petersburg. Var 1848 anställd vid legationen i Frankfurt a/M. Sändebud till preussiska hovet 1851, till Wien 1856, åter till Berlin 1858 och till Paris 1862, från vilken sistnämnda post han tog avsked 1868 för att kunna duellera med en annan rysk diplomat, baron Meyendort-Uexkull. Var vid sin död verkligt geheimeråd och medlem av lagutskottet och riksrådet. Död 1881-01-28 i S:t Petersburg. Gift 1846-09-17 i Baden med Marie Petrovna von Oubril, född 1819, hovmästarinna och statsdam vid ryska hovet, död 1913-12-22 i Rom, dotter av ministern Peter von Oubril.

Barn:

 • Maria Charlotta Helena Catharina, född 1847-06-13 i Frankfurt a/M. Gift med furst Viktor Gagarin, född 1844-12-16.
 • Peter Teodor Paul Andreas, född 1849-03-03 i Frankfurt a/M. Verkligt ryskt statsråd och kammarherre. Legationssekreterare i Berlin. Död 1879-02-29 i S:t Petersburg. Gift med grevinnan Sofie Ribeaupierre.
 • Teodor Paul Andreas, född 1851-11-19 i Berlin. Ambassadråd i Wien. Envoyé extra ordinarie et ministre plénipotentiaire i Sthlm 1905–1909. KmstkNO 1908. Ambassadör i Madrid från 1909. Utomordentligt sändebud i Madrid. Senator och hovmästare vid kejs. Hovet i S:t Petersburg. Död 1916-02-23 i Madrid. Gift med furstinnan N. N. Kuguschev.
 • Alexander Paul Andreas, född 1853. Verkligt geheimeråd och överjägmästare. Död 1914. Se Tab. 12.

TAB 12

Alexander Paul Andreas (son av Andreas Ludvig Carl Teodor, Tab. 11), född 1853-06-28 i Berlin. Medlem av ryska riksrådet. Statssekreterare. Verkligt geheimeråd och överjägmästare vid kejsarens hov. RRS:tA01kl m. m. Död 1914-04-11 i S:t Petersburg. Gift 1881-01-25 i Vilna med grevinnan Alexandra Augusta Eugenie Todleben, född 1860-11-28 i S:t Petersburg

Barn:

 • Marie Victorine Helene, född 1881-11-29 i Vilna rysk hovfröken. Gift med Viktor Karlovitj Etter.6
 • Eugenie Victorine Marie, född 1883-03-25 i S:t Petersburg. Hovfröken.
 • Andreas Edvard Gotthard, född 1884-09-07 i S:t Petersburg, död 1905-02-12 på Widdrisch.
 • Edvard Victor Alexander, född 1886-02-02 i Heidelberg. Kornett vid ryska livgardesgrenadjärregementet till häst.
 • Vera Marie Elisabet, född 1888-09-17 i S:t Petersburg, död där s. å. 30/11.
 • Vera, född 1890. Var rysk hovfröken 1915.6
 • Helena Elisabet, född 1891-05-29 på slottet Keidany.

TAB 13

Jakob Johan (son av Leonhard Gustaf, friherre von Budberg, Tab. 3), arvherre till Walk i Merjama socken i Estland. Född 1688. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1704-07-26. Konfirm.fullm. 1705-05-13. Kapten därst. 1706-02-28. Konfirm.fullm. 1707-04-23. Kapten vid Meijerfelts dragonregemente s. å. 30/9. Överstelöjtnants avsked 1723-08-22. Död 1738. Han blev fången vid Poltava och förd till Tobolsk, varifrån han återkom till Livland 1722 och kvarstannade därst. [Lk]. Gift 1:o 1723-03-21 i Reval5 med sin kusins dotter Maria Eleonora von Budberg, dotter av kaptenen Gotthard Vilhelm von Budberg, till Sennen, av en icke introd. gren av ätten, och hans 1:a fru Hedvig Margareta von Yxkull6. Gift 2:o 1731-02-21 med Christina Helena von Glasenap, född 16831, död barnlös 1757, dotter av överstelöjtnanten Casimir von Glasenap och friherrinnan Jakobina von Mengden.

Barn:

 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1724. Överste. Död 1783. Se Tab. 14.
 • 1. Anna Christina, född 1725-05-24 på Walk5, liksom syskonen, död 1755-06-11. Gift 1746-03-12 i Reval med löjtnanten Carl Gustaf von Müllern i hans 1:a gifte (gift 2:o med Augusta Luisa von Budberg, begraven 1791-06-16), född 1720, begraven 1788-05-16 [Ha].
 • 1. Jakob Johan, döpt 1726-05-06 [Ha].
 • 1. Gotthard Johan, född 1728-01-16, död som kadett i S:t Petersburg.

TAB 14

Gustaf Vilhelm (son av Jakob Johan, Tab. 13), född 1724-01-02. Var överste för ett ryskt kyrassiärregemente 1762, då han erhöll avsked. Död 1783-02-23. Gift 1:o 1752-08-04 med Anna Gottlieba Cibrovius, död 1757-06-23. Gift 2:o med baronessan Dorotea Juliana Yxkull-Gyllenband, född 1744 i S:t Petersburg1, död1 1815-06-06, dotter av gardesryttmästaren och lantrådet baron Otto Reinhold Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • 1. Två söner, döda unga.
 • 1. Helena Maria Anna. Född 1753, död 1762-07-15.
 • 2. Petronella Juliana, född 1762, död 1779-04-20.
 • 2. Otto Jakob Gustaf, född 1764. Kreisgerichtsassessor. Se Tab. 15.
 • 2. Gotthard Vilhelm, född 1766. Generallöjtnant. Död 1836. Se Tab. 16.
 • 2. Dorotea Vilhelmina, född 1767-08-04, död ogift 1845-11-15 i Dorpt.1
 • 2. Daniel Leonhard, född 1769-10-27. Officer vid ryska flottan. Död 1788.
 • 2. Leonhard Gustaf, född 1772-04-27. Midshipman vid ryska flottan. Stupade i krig mot Sverige.
 • 2. Anna Elisabet Augusta, född 1775-05-20. Gift 1808-08-09 med kaptenen Fredrik von Franckenstein [1].

TAB 15

Otto Jakob Gustaf (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 14), född 1764-02-01. Kreisgerichtsassessor. Gift med Charlotta Henrietta von Budberg, född 1776-07-30 på Sennen, död 1842-12-29, dotter av ordnungsrichtern Leonard Georg Gottlieb von Budberg, av en icke introd. gren av ätten, och Helena Christina von Rehbinder.

Barn:

 • Juliana Dorotea Henrietta, född 1795-02-02, begraven 1819-01-10. Gift 1816-11-21 med Ludvig Otto Magnus von Freymann.
 • Leonard Georg Gustaf, född 1796-09-16.

TAB 16

Gotthard Vilhelm (son av Gustaf Vilhelm, Tab. 14), född 1766-06-11. Var 1801 överste. Sedermera generallöjtnant och kommendant i Pernau. Död 1836-06-23. Gift 1822-05-05 med Anna Christina Müller, död 1825-11-24 i Pernau.

Barn:

 • Emelie Petronella, född 1811-02-22. Gift 1837-01-13 med Frans Conrad Gottlieb, född 1798-08-22.
 • Vilhelmina Jeannette, född 1812, död ogift 1845-03-01 i Kronstadt.
 • Anna Augusta, född 1817. Gift 1838-06-07 i S:t Petersburg med ryske amiralen Peter von Müllern.
 • Julie Dorotea, född 1822-10-25 i Pernau. Gift 1840-09-08 i S:t Petersburg med löjtnanten Johan Carl von Busch.
 • Alexander Vilhelm, född 1825. Generalmajor. Död 1883. Se Tab. 18.

TAB 17

Paul Gottfried (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 16), född 1814-04-22. Gift 1837-09-22 med furstinnan Tatiana Gagarin.

Barn:

 • Leonid, född 1838-08-07 på Gutsusky i guvern. Tambow.
 • Sofia, född 1839-04-23.
 • Vilhelm, född 1841-03-02.

TAB 18

Alexander Vilhelm (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 16), född 1825-03-25. Generalmajor. Död 1883-01-08. Gift 1:o 1854-01-13 med Maria Nikolajevna Kosrainov, död 1869-09-10. Gift 2:o 1871-10-16 med Anna Barbara Augusta Karius, född 1839-01-05 i Riga.

Barn:

 • 1. Anna, född 1855, död 1873.
 • 1. Elisabet, född 1857-02-17 i Krasnojarsk. Gift 1876-02-02 med löjtnanten N. N. Korbanovski.
 • 1. Alexandra, född 1858, död s. å.
 • 1. Alexandra, född 1859, död s. å.
 • 1. Marie, född tvilling 1860-08-20, död s. å.
 • 1. Julia, född tvilling 1860-08-20. Gift med kaptenen N. N. von Böhn.
 • 1. Bernhard (Boris), född 1865, död s. å.
 • 1. Paul, född 1866-11-06 i Petrosawodsk. död 1902-09-10 i Grosny. Gift 1890-07-00 med Marie Ballik.
 • 1. Nadeschda, född 1867-12-07. Gift med godsägaren i guvern. Smolensk N. N. Militinsky.
 • 1. Olga, född tvilling 1869.
 • 1. Vera, född tvilling 1869.

TAB 19

Nikolai (son av Alexander Vilhelm, Tab. 18), född 1862-04-28 i Irkutsk. Kapten. Gift 1890-05-28 med Eugenia Casimirovna Oranovsky.

Barn:

 • Irma, född 1891-04-16.
 • Feodor, född 1892-09-04.

TAB 20

Gotthard Vilhelm, friherre von Budberg (son av Gotthard Vilhelm, Tab. 1), född 1644-08-31. Volontär vid livländska livregementet 1665. Fänrik därst. s. å. 28/11. Löjtnant 1670-01-08. Kapten vid hertig August Fredriks av Holstein regemente till fot i Stettin 1674-09-14. Major därst. 1676-10-00. Överstelöjtnant 1677. Överstelöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1679-05-22. Överste för karelska infanteriregementet 1686-04-05. Överste för Nylands infanteriregemente 1687-07-05. Vice guvernör i Riga. Kommendant i Dünamünde. Friherre 1693-02-21 jämte två sina bröder (introd. s. å. under nr 98). Lantmarskalk i Livland6. Död 1710-03-31. Han uppgav 1700-03-15 Dünamünde mot fritt avtåg [Lk]. Gift 1684-02-19 med Catharina Barbara von Aderkas, född 1665-06-21, död 1725-03-11, dotter av ryttmästaren Magnus Johan von Aderkas, till Bisterwolde och Kürbis, och Christina von Klebeck, till Lasdon och Praulen.

Barn:

 • Anna Elisabet. Gift med lantmarskalken i Livland, överstelöjtnanten friherre Magnus Gustaf von Mengden, i hans 2:a gifte, död 1726.
 • Gotthard Magnus, född 1689. Överstelöjtnant. Död 1743. Se Tab. 21.
 • Johan Gustaf, född 1693. Lantråd och vice president. Död 1754. Se Tab. 22.
 • Otto Fredrik, född 1700. Ordningsdomare. Död 1755. Se Tab. 23.

TAB 21

Gotthard Magnus (son av Gotthard Vilhelm, friherre Budberg, Tab. 20), till Fehren i Livland. Född 1689-09-01. Sekundfänrik vid Nylands infanteriregemente 1705-11-28. Premiärfänrik därst. 1706-07-28. Konfirm. fullm. s. å. 2/11. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1708-09-23. Överstelöjtnants avsked 1723-09-19. Död 1743-03-06 [Lk]. Gift 1725 med Ottiliana Charlotta von Buddenbrock, född 1705-09-05, död1 1735-12-21, dotter av lantmarskalken i Livland2, presidenten i livländska överkonsistorium2 Casper Fredrik von Buddenbrock (broder till Henr. Magn. von Buddenbrock, natural. och friherre von Buddenbrock), och Maria Elisabet von Seifert.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1726-01-16. Gift 1748 med löjtnanten August Teodor Vilhelm von Aschenburg.2 Han hade falskeligen antagit detta namn och var son till en präst i Bartenstein i Preussen samt skall hava hetat Casseburg.2
 • Anna Christina Charlotta, född2 1727-02-23. Gift2 1:o 1744-03-13 med Vilhelm Johan von Haudring, till Neuselburg, död 1745. Gift 2:o med sin frände, kaptenen Leonhard Ernst von Budberg, till Sussey, född 1698. Gift 3:o med Fredrik Vilhelm von Bockum, till Assern, född 1701, död 1771.
 • Gotthard Fredrik, född 1732, död 1758-09-00 i Petersburg.1
 • Magnus Vilhelm, född2 1734-06-09, död 1739-02-09.

TAB 22

Johan Gustaf (son av Gotthard Vilhelm, friherre von Budberg. Tab. 20), till Fölk i Theals socken i Livland. Född 1693-07-10 i Königsberg. Studerade först där och sedan i Halle. Lantråd i Livland och vice president i livländska hovrätten. Död 1754-03-15. Gift 1725 med Anna Louisa von Plater, född 1709-09-19 i Fischhausen i Preussen, död 1765-03-05, dotter av överstelöjtnanten Casper von Plater, till Fölk, och Agneta Lovisa de la Barre av huset Ermes.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1726-04-20, död 1766-05-17. Gift 1744-11-08 med sin kusin Gerhard Johan von Plater.
 • Gustaf Vilhelm, född 1727-03-27. Studerade i Königsberg. Notarie vid riddarhuset i Riga 1760. Protonotarie i livländska hovrätten till 1764. Riddarhussekreterare 1765. Död ogift 1769-03-12.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1728-03-28, död s. å.
 • Fredrik Casper, född 1729-05-04. Kapten i rysk tjänst. Död 1758-08-19 i slaget vid Zorndorff.
 • Barbara Sofia, född 1730-05-10, död 1731-01-03.
 • Anna Elisabet, född 1731-08-18. Gift 1:o 1753-09-03 med överstelöjtnanten i rysk tjänst Christian Gottlieb von Koskull, död 1759-07-14 av sina i slaget vid Paltzig erhållna blessyrer. Gift 2:o 1760-12-05 med livländska lantrådet Gustaf Vilhelm von Taube.
 • Gertruda Margareta, född 1734-06-11, död 1738-02-07.
 • Magdalena Dorotea, född 1735-09-19. Gift 1755-09-08 med löjtnanten Leonhard Johan von Schreiterfelt, av en adlad men ej introd. ätt, i hans 3:e gifte.
 • Augusta, född 1738-07-23, död 1740-08-08.
 • Christina, född 1742-07-20. Gift 1763-05-12 med brigadjären Georg Gustaf von Patkull.

TAB 23

Otto Fredrik (son av Gotthard Vilhelm, friherre Budberg, Tab. 20), arvherre till Treiden, herre till Tirsen samt till Hark, Strandhof och Hukas, vilka han erhöll med sin första fru. Född 1700-11-02. Ordnungsrichter i Riga 1737–1742. Död 1755-04-02. Gift 1:o 1727-01-31 i Reval 4 med sin kusins dotter Margareta Vilhelmina von Yxkull, född 1710-01-31, död 1734-12-08, dotter av överstelöjtnanten Otto Constantin von Yxkull och friherrinnan Anna Christina von Budberg. Gift 2:o 1737-06-16 med Barbara Vilhelmina von Zimmermann i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1734-12-10 med hovrättsassessorn Johan von Brevern, född 1694, död 1735-05-31)5, född 1716-01-13, död 1781-03-21, dotter av kammarherren Didrik von Zimmermann och Anna Dorotea Bauert.

Barn:

 • 1. Christina Barbara, född 1728-02-17, död 1777 och begraven s. å. 16/10 i Reval.4 Gift 1743-09-13 med assessorn Carl von Helmersen av en 1643-08-01 adlad, men ej introd. ätt7, född 1711-09-13.
 • 1. Charlotta Barbara Vilhelmina, född 1729-01-19 i Reval, död där 1768 och begraven 20/9. Gift 1763-09-30 i Jakobi förs. i Estland med verkliga statsrådet och lantrådet Jakob Johan von Derfelden, döpt 1716-01-11 Kailes [Ha].
 • 1. Otto Vilhelm, född 1730. Statsråd. Död 1793. Se Tab. 24.
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1731-06-03, död1 1814-02-02. Gift 1752-11-16 med löjtnanten Georg Didrik von Aderkas, till Kürbis.
 • 1. Anna Magdalena, född 1732-05-05, död 1736-04-09.
 • 1. Dorotea Margareta, född 1733-06-05, död1 1807-04-20. Gift 1759-08-05 med lantrichtern Gustaf Johan von Aderkas, till Sussikas.
 • 2. Anna Helena, född 1738-08-05. Gift 1755-10-28 med ryske generalfälttygmästaren Alexander de Villebois, till Kurristar.
 • 2. Voldemar Didrik, född 1740. Kretsmarskalk. Död 1784. Se Tab. 33.
 • 2. Dorotea Elisabet, född 1742-07-26, död1 1806-03-20. Gift 1764-03-26 med brigadjären Carl Ernst von Ceumern, av en adlad, men ej introd. ätt, död 1791.1
 • 2. Märta Juliana, född 1743-11-19, död 1744-08-16.

TAB 24

Otto Vilhelm (son av Otto Fredrik, Tab. 23), arvherre till Treiden samt herre till Hark, Strandhot och Hukas. Född 1730-04-12 på slottet Treiden i Livland. Gick i rysk militärtjänst 1746. Avsked såsom kapten 1757. Var 1774 mannrichter i Harrien. Ritterschaftshauptmann i Estland 1777. Lantråd därst. 1780. Verkligt ryskt statsråd 1783. Död 1793-04-25 i Reval.4 Gift 1759-04-20 i Reval4 med baronessan Barbara Vilhelmina von Tiesenhausen, döpt 1740-11-01 i nämnda stad4, död 1794-05-13 av slag i Kegels kyrka i Estland under pågående gudstjänst, dotter av lantrådet baron Johan Jakob von Tisenhausen och Vilhelmina Gertruda von Bistram.4

Barn:

 • Peter August Fredrik, döpt 1760-05-05 i Reval4. Överste i rysk tjänst. Stupade i slaget vid Zürch 1799.
 • Gustaf Johan, född 1761-09-03 i Kegels socken5. Major vid Cherzonska grenadjärregementet. Död ogift 1793-04-01 i Reval.4
 • Otto Vilhelm, född 1762, död 1765.
 • Vilhelmina Margareta, född 1764-05-27 i Reval4, död 1803-12-20 i Haljalls socken i Estland.5 Gift 1792-07-02 i Jakobi socken i Estland5 med majoren Alexander von Rennenkampff i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804-12-20 med Johanna Louise von Knorring, född 1773-01-28, dotter av Voldemar Gustaf Reinhold von Knorring och Anna de Villebois), född 1751-02-16 i Haljalls socken [Ha].
 • Anna Helena, född 1765-08-29 i Reval, död ogift 1815-11-03 i Kegels socken [RHH].
 • Barbara Sofia, född 1767-01-28 i Reval, död s. å. 29/1 [RHH].
 • Charlotta Juliana, född 1768-03-11 i Reval, död ogift 1790-09-01 i Kegels socken [RHH].
 • Jakob Didrik, född 1769-09-04 i Reval4. Överste i rysk tjänst. RRS:tGeorgsO4kI. Död ogift och begraven 1816-01-03 i Kegels socken.5
 • Magdalena Elisabet, född 1771-02-10 i Reval, död där 1848-09-10. Gift 1806-08-03 i Kegels socken med löjtnanten vid Petersburgska grenadjärregementet Alexander von Stancker [Ha].
 • Gotthard Benedikt, arvherre till Treiden. Född 1772-04-07 i Reval4, drunknade i floden Aa 1799.
 • Otto Voldemar, född 1773. Hakenrichter. Död 1833. Se Tab. 25.
 • Carl Leonhard, född 1775. Hakenrichter. Död 1837. Se Tab. 26.
 • Magnus Konstantin, född 1776-06-27 i Reval4. Rysk artillerilöjtnant. Avsked 1801. Kreisrichter i rigiska kretsen. Död 1829-11-28 i Kegels socken. Efter brodern Gotthard Benedikt blev han innehavare av Treiden, som han 1803 förpantade till kammarherren friherre Gotthard Vilhelm von Budberg. År 1808 förvärvade han godsen Inzeem och Krudenershof, men överlät dem 1813 till brigadjären friherre Budbergs änka.
 • Reinhold Ludvig, född 1777-09-06 i Reval4. Rysk artilleriofficer. Blev särad i huvudet i slaget vid Borodino 1812. Överstes avsked. RRS:tAO2kl och S:tW1O4kl. Död ogift 1816.
 • Eleonora Jakobina, född 1780-01-29 i Reval4, död 1830-03-00. Gift1 1804-02-11 med ryttmästaren Ferdinand Johan von Wrangel, från vilken hon blev skild, född 1764-03-20, död 1826-02-23.
 • Gertruda Lovisa, född 1782-02-05 i Reval.4 Gift 1808-02-14 i Kegels socken5 med artilleriöversten Johan Fredrik von Oettinger, född 1759, död 1826-09-22.
 • Henrik Vilhelm, född 1783. Sekreterare. Död 1855. Se Tab. 32.

TAB 25

Otto Voldemar (son av Otto Vilhelm. Tab. 24), arvherre till Hark. Född 1773-03-18 död Reval4. Hakenrichter samt ledamot av kommissionen för författningen ang. bönderna i Estland. RRS:tW1O4kl. Död 1833-09-03 i Kegels socken.5 Gift där 1815-01-15 med Fredrika Vilhelmina von Drewnick, född 1798, dotter av majoren Otto Peter von Drewnick.

Barn:

 • Anna Helena, född 1815, död barn.

TAB 26

Carl Leonhard (son av Otto Vilhelm, Tab. 24), arvherre till Strandhof. Född 1775-07-25 i Reval. Artillerilöjtnants avsked. Hakenrichter. Död 1837-05-25 i Kegels socken i Estland. Gift där 1808-07-05 med Henrietta Augusta Nassokin, född 1789-05-18, död 1872-06-04 i Reval4, dotter av löjtnanten Carl Johan Nassokin, och Johanna Beata von Fischbach.

Barn:

 • Augusta Carolina, döpt 1810-07-27 i Kegels socken, liksom syskonen, död1 ogift 1854-10-24.
 • Sofia Beata, född 1812-03-15, död 1901-01-15 i Reval.4 Gift 1844-01-30 i Kegels socken med doktor Carl Fredrik von der Howen, född 1816, död 1855.
 • Otto Vilhelm, arvherre till Strandhof. Född 1813-05-08. Major. Lantråd. Död 1888-10-01 i Reval.4 Gift med Marie Vilhelmina von Sivers, död 1848-05-02 i Reval.4
 • Anna Vilhelmina, född 1814-08-28, död 1905-03-17 i Reval. Gift 1839-12-12 i Kegels socken med lantrådet Ferdinand Robert Claudius Samson von Himmelstierna, av en adlad, men ej introd. ätt, född 1816-02-09, död 1888-10-07 i Reval.1
 • Reinhold (Roman) Fredrik, född 1816. Riddarhussekreterare. Död 1858. Se Tab. 27.
 • Henrietta Fredrika, född 1817-03-07, död1 1885-09-20. Gift 1839-10-27 i Kegels socken med generalmajoren Alexis von Berg.
 • Julius Carl, född 1818. Major. Död 1875. Se Tab. 30.
 • Constantin, född 1822-11-23, död 1823-05-21 [RHKI].
 • Nikolaus Ludvig, född 1823-11-20, död 1824-05-20.
 • Maria Elisabet, född 1828-01-29, död1 ogift 1899-05-13.

TAB 27

Reinhold (Roman) Fredrik (son av Carl Leonhard, Tab. 26), född 1816-02-11 Strandhof Riddarhussekreterare i Reval. Känd skald. Ägde Wannamois i Kirrifers socken. Död där 1858-02-21. Gift 1848-08-13 på Wannamois med friherrinnan Alexandra Elisabet Clodt von Jürgensburg, född 1829-03-15 i Kirrifers socken, död 1898-05-13 i Reval, dotter av generalmajoren friherre Bernhard Reinhold Clodt von Jürgensburg, och grevinnan Julie Margareta Rehbinder.

Barn:

 • Otto Bernhard, född 1850. Riksråd. Död 1907. Se Tab. 28.
 • Andreas Eberhard Reinhold, född 1851. Generalmajor och polismästare. Död 1918. Se Tab. 29.
 • Sofie Julie Henriette, född 1853-10-22 i Reval, död 1922-12-16 i Berlin. Gift 1875-08-15 på Wannamois med Eduard Teodor von Middendorff, arvherre till Pennijöggi och Kollo, född 1840-11-29 i Petersburg, död 1903-04-28 i Berlin.

TAB 28.6

Otto Bernhard (son av Reinhold Fredrik, Tab. 27), arvherre till Wannamois. Född 1850-02-18 i Reval. Lantråd och ritterschaftshauptmann i Estland. Kejserlig hovmästare och medlem av riksråd. Se Biografica. Mördad 1907-02-17 vid slottet Fickel i Estland. Gift 1882-08-17 Kattentack

Barn:

 • Alexandra (Adina), född 1883-11-17 på Wannamois, liksom syskonen. Gift med baron Herman Conrad Alfons Gottlieb von Buxhöwden, född 1874-04-24.
 • Otto Reinhold Edvard Gotthard, född 1884-12-02. Stabsryttmästare vid dragonregementet Pleskau. RRS:tAO3kl och S:tAO4kl med påskrift: för tapperhet.
 • Roman Nikolaus Bernhard Andreas, född 1886-06-07. Titulärråd. I världskriget fänrik vid 9. finska skytteregementet. Skvadronschef vid jägarregementet till häst 1919.
 • Anna Harriet Elisabet, född 1888-03-30. Gift 1916-02-10 i Reval med Hans Hjalmar Christenson i hans 2:a gifte, godsägare född 1885-07-05 i Håstad, Malmöhus län.
 • Harriet Vilhelmina Marie Sofie, född 1890-10-30. Gift 1:o 1912-11-05 med Hans Arnold von Winkler, till Massau, från vilken hon blev skild 1922. Gift 2:o 1923-04-19 i Reval med Helmuth Viktor von Schulman , född 1891-08-07 i Reval, Estland, son av Bernhard v Schulmann, auf Schwarzen, landwirt, und Helene Johanna Sophie Baronesse Polar von Pilchau. Se Biografica.
 • Nikolai (Lay) Rotger Emil Artur Fredrik, född 1896-03-25. Gift 1921-11-13 i Reval med Marie Zakrevski i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Hans von Benckendorff, till Jendel, död), född 1895-02-21, dotter av Ignati Zakrevski och Marie Boreischa.

TAB 29

Andreas Eberhard Reinhold, (son av Reinhold Fredrik, Tab. 27), född 1851-12-08. Överste och polismästare i Moskva. Generalmajor 1904. Mördad 1918-10-00 i Moskva. Gift 1879-04-11 med Marie Rebesov, född 1858-08-01.

Barn:

 • Boris, född 1880-01-07.
 • Andreas, född 1882-05-25.
 • Marie, född 1887-08-16.
 • Margareta, född 1893-05-21.

TAB 30

Julius Carl (son av Carl Leonhard, Tab. 26), född 1818-08-29 i Kegels socken i Estland. Major. Död 1875. Gift 1:o med grevinnan Sofia Denière. Gift 2:o med Olga Sokolovska, född 1831, död 1889.

Barn:

 • 2. Julie, född 1868-07-16. Gift 1892-11-11 med jur. kandidat Wasili Ivanejev.
 • 2. Elisabet, född 1872.

TAB 31

Reinhold (Roman) (son av Julius Carl, Tab. 30), född 1863-11-25 i Waluki. Löjtnant. Landhauptmann. Gift 1888-01-10 med Nadeschda Chanucski.

Barn:

 • Eugenie, född 1888-10-25.
 • Natalie, född 1890-04-18.

TAB 32

Henrik Vilhelm (son av Otto Vilhelm, Tab. 24), arvherre till Angern, som han förvärvade sig. Döpt 1783-12-25 i Kegels socken5. Intagen i riddarakademien i Reval, studerade därefter i Dorpt och sedan vid utländska universitet. Blev efter hemkomsten sekreterare vid Harrisk-Jerwenska kretsdomstolen. Död 1855 [RHKI]. Gift med Catharina von Frese, född 1788-09-27, död 1830-04-13 [RHKI].

Barn:

 • Voldemar, född 1814-03-04 i Petersburg1, död 1826-10-01 i Reval.
 • Henrik Jakob, född 1815-08-02 i Reval.
 • Otto Vilhelm, född 1817-06-21, död 1830-05-03 i Reval.
 • Emilia Helena, född 1818-05-21 i Reval, död där 1846-11-01. Gift 1845-05-29 i nämnda stad med Otto Leonard von Nieroth, född 1815-04-02 i Weissensteins socken i Estland.5
 • Anna Sofia, född 1820-08-27 i Reval, död där 1839-10-16.
 • Eleonora Henrietta Catharina, född 1822-05-18 i Kegels socken5, död ogift 1887-02-14 i Reval.
 • Alexis Vilhelm, född 1823-10-06 i Reval.
 • Gustaf Leonhard Johan, född 1826-06-27 i Reval. Stabsryttmästare. Död 1856-02-11 i Kegels socken.5
 • Fredrik Edvard, född 1829-05-23 i Reval.

TAB 33

Voldemar Didrik (son av Otto Fredrik, Tab. 23), arvherre till Kegeln och Tirsen. Född 1740-10-08 i Reval, studerade vid universitetet i Strassburg 1757 och gjorde därefter vidsträckta resor, varifrån han återvände 1765. Kretsmarskalk för Walkska kretsen 1783. Död 1784-07-03. Han var en mycket talangfull författare och skald. Gift 1764-11-25 i Reval med friherrinnan Sofia Elisabet Teresia von Campenhausen, född 1748-07-20, död 1805-05-28 på Kegeln, dotter av geheimerådet (friherre) Johan Christoffer von Campenhausen, och Catharina Elisabet von Zimmermann.

Barn:

 • Barbara Elisabet, född 1766-01-19, död s.å. 26/6.
 • Sofia Helena, född 1768-03-24, död 1841-05-04. Gift 1786-02-10 med oberlandgerichtsassessorn och lantrådet Gustaf Johan von Buddenbrock, död 1821-12-14.
 • Eleonora Anna Dorotea, född 1769-12-25, Död 1836-01-08. Gift med assessorn Stefan Guillemot de Villebois, arvherre till Kurristar och Sarakuss, död 1835-01-00
 • Otto Christoffer, född 1771. Assessor. Död 1857. Se Tab. 34.
 • Catharina Elisabet, född 1772-10-10, död 1852-05-10 i Wolmar. Gift 1794 med kollegieassessorn Fredrik August von Berg, av huset Schadenhof, död 1828.
 • Aurora Juliana, född 1774-01-27.
 • Carl Valdemar, född 1778. Vice president. Död 1842. Se Tab. 37.
 • Herman Franciscus Raphael, född 1780-08-18, död s.å. 19/10.
 • Atenais Margareta Charlotta, född 1780-08-18, död 1781-02-09.

TAB 34

Otto Christoffer (son av Voldemar Didrik, Tab. 33), arvherre till Kegeln och genom sina båda giften, herre till Lennewarden, Abenkatt, Althoff, Assikas och Adscher, alla i Livland. Född 1771-09-29. Studerade i Göttingen till 1793. Oberlandgerichtsassessor 1795. Assessor i livländska hovrätten 1797–1807. Landrichter i Riga 1808. Kirclispielsrichter 1810–1813. Lämnade Livland 1819 och flyttade till Mannheim men återvände till Livland 1829. Skriftställare. Död 1857-01-17 i Walk i Livland. Gift 1:o 1794-02-10 i Riga med Sofia Juliana Catharina von Berg, född 1774-06-06, död 1805-10-08 i Riga, dotter av verkl. statsrådet och hovrättspresidenten Fredrik Reinhold von Berg. Gift 2:o 1808-05-16 på Lennewarden med Anna Charlotta von Anrep, född 1786-06-23, död 1818-02-25, dotter av ryttmästaren Henrik Goswin von Anrep och baronessan von Rosen, av huset Mehntack.

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm Voldemar, död 1794-11-19. Ryttmästares avsked. Död 1865-11-01 i Walk. Gift 1837-02-26 med baronessan Charlotte von Lamezan.
 • 1. Carolina Catharina Sofia, född 1797-06-03, död 1834-10-12. Gift 1817-02-10 med kaptenen vid flottan, sedan kretschefen vid tullverket i Astrakan, baron Fredrik Herman Taube, född 1789-02-23 i Wesenberg, död 1856-05-19.
 • 1. Aurora Fredrika, född 1800-11-07, död ogift 1886-02-20 i Walk.
 • 1. Dorotea Juliana Elisabet, född 1803-12-22, död 1878-03-31. Gift 1830-02-15 med kirchsplelsrichter Gustaf Otto Vilhelm von Buddenbrock, född 1790-01-27, död 1865-11-11 i Walk.
 • 2. Goswin Voldemar, född 1809. Riddarhussekreterare. Död 1880. Se Tab. 35.
 • 2. Stefan Voldemar, född 1810-04-07. Kollegieråd. Medlem av tullamtet i Riga 1860. Död där 1872-01-28.
 • Gift 1854-09-00 med grevinnan Eugenie Keller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med baron Ungern-Sternberg), född 1821-09-17, död 1861-06-16 i Riga.
 • 2. Eleonore Sofia Henriette, född 1812-10-07, död 1878-08-23 på Soden. Gift 1836-02-27 Abenkatt statsrådet friherre Fredrik Herman Taube, född 1789-02-23 i Wesenberg, död 1856-05-19 i Libau.
 • 2. Otto Johan Voldemar, född 1816. Generallöjtnant. Död 1895. Se Tab. 36.

TAB 35

Goswin Voldemar (son av Otto Christoffer, Tab. 34), född 1809-02-05. Sekreterare vid riddarhuset i Riga 1839. Död 1880-04-30 i Baden-Baden. Gift 1840-05-17 med Johanna Margareta von Vegesack, född 1812-02-05 i Riga, död 1886-03-20 i Montreux.

Barn:

 • Henrik Otto Carl, född 1841-12-29 i Riga. Med. doktor i Montreux. Död 1891-03-04 i Davos. Gift 1867-10-18 med Hedvig Julie von Liewen, född 1845-01-03.

TAB 36

Otto Johan Voldemar (son av Otto Christoffer, Tab. 34), född 1816-06-24. Var 1852 kaptenlöjtnant i marinen. Slutligen generallöjtnant. Död 1895-04-30 i Riga. Gift där 1848-02-28 med Mary Anne Armitstead född 1818-08-02 i nämnda stad, död där 1905-06-14.

Barn:

 • Henrik Otto Carl, född 1841-12-29 [6].
 • Emma Anna, född 1843-11-28, död 1881-11-01 i Venedig. Gift 1861-09-14 i Riga med baron Johan Christoph Edvard von Wöhrman, till Stolben, född 1826-01-30, död 1898-05-07 på Stolben.
 • Mary Alexandrine, född 1846-06-03 i Kronstadt, död 1848-03-02 i Riga.
 • Otto Goswin, född 1847-07-03. Censor i Riga död 1902-11-05 i Nervi. Gift med Eva Neuberg.
 • Georg, född 1849-03-09, död 1871-03-29 i Montreux.
 • Alfred Hinrik Voldemar, född 1852-05-25 i Riga, död där 1918-03-05.

TAB 37

Carl Voldemar (son av Voldemar Didrik, Tab. 33), arvherre till Kegeln och herre till Zehrten. Född 1778-07-28. Var 1803 adjunkt vid rigiska regeringsrätten. Sekreterare i rätten för böndernas frigivning i Livland. Assessor i livländska överkonsistorium 1818. Vice president därst. 1821. RRS:tAO3kl. Skriftställare. Död 1842-02-23 i Riga. Gift 1804-09-06 i Wolmar med Marie von Kettler, av huset Luttershof, född 1789-09-06, död 1865-07-10 i S:t Petersburg.

Barn:

 • Carl Voldemar, född 1805, död 2 dagar gammal.
 • Alexander Burchard Carl Voldemar, född 1806-08-13 i Wolmar, död 1808-01-07 i Breslau.
 • Carolina Sofia Maria, född 1808-10-22, död ogift 1847-01-13 på Luttershof.
 • Meta Helena Anna Almoenaida Maria, född 1810-01-12, död ogift 1887-12-31 i Wolmar.
 • Elisabet Sofia Eleonora, född 1815-10-24, död ogift 1872-08-06 i S:t Petersburg.
 • Vilhelmina Matilda Kunigunda, född 1816-04-21, död ogift 1864-10-14 i S:t Petersburg.
 • Rötger Otto Magnus Leonhard, född 1817-09-28 i Riga. Tjänsteman hos generalguvernören i Ressarabien. Död 1865-11-11 i S:t Petersburg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: