Strömsköld nr 590

Från Adelsvapen-Wiki

0590.jpg

Adliga ätten Strömsköld nr 590 †

Adlad 1653 10/6; introducerad 1654 under n:r 590 bland adelsmän; † 1801 13/5.

TAB 1.

Anders Olofsson. Bonde i Halsby i Tierps socken i Upsala län. - Gift med Elin Månsdotter.

son:

Olof Andersson, adlad Strömsköld, f. 1601 29/7 i Halsby. Lärde sig först hantverk och blev 1617 underfogde vid Leufsta bruk i Öster Löfsta socken i Upsala län; inspektor och kommissarie vid »Kongl. Maj:ts och Crononäs drätzell och Intrader» 1625; användes 1629 att för kronans räkning skattlägga och taxera ett stort antal kvarnar i riket; bokhållare hos riksrådet, sedermera fältmarskalken Åke Tott 1630 4/8; följde med honom till Tyskland, där han var med vid Wolgast, Greifswald, Rostock, Weimar m. fl. orter, och fick därunder åtskilliga kommissioner för kronans räkning, till dess han med fältmarskalken lämnade armén; adlad 1653 10/6 (introducerad 1654 under N:r 590); inspektor över greve Klas Totts gods 1655 5/7; † 1664 21/5 i Stockholm och begrafven i Klara kyrka. Ägde hemmanet Djurby i Litslena socken i Upsala län, för vilket han 1629 2/9 förklarades fri från rotering och utskrivning. Genom skrivelse från landshövdingen friherre Gustaf Baner, dat. Upsala 1655 3/1, fick han bruka detta sitt hemman såsom säteri. - Gift 1637 30/7 med Helena Johansdotter Klöfverblad, f. 1617 17/10 i Stockholm, † där 1698 27/2 (begrafven i Klara kyrka 4/6 s. å.), dotter av konung Karl IX:s trotjänare och generalkamrerare i Finland Johan Ottosson Klebladt (Klöfverblad), av en adlig släkt i Holstein, († 1641), och Elisabet Stålhandske, N:r 98.

Barn:

 • Johan, f. 1638 13/4 i Klara församling i Stockholm, † före 1664.
 • Anders, f. 1639. Sekreterare; † 1687. Se tab. 2.
 • Helena, f. 1642 14/4 i Stockholm, † 1685 25/6. Gift 1663 10/2 i Klara kyrka i nämnda stad med sedermera biskopen i Linköpings stift Magnus Johansson Pontinus, i hans 2:a gifte, (gift 1:o 1653 4/9 med Anna Walleria, † 1661 30/11, dotter av prosten och kyrkoherden i Högsby församling av Kalmar stift Laurentius Wallerius), f. 1623 11/12 i Kalmar, † 169121/8 i Linköping.
 • Elisabet, f. 1644 30/1 i Klara församling i Stockholm. Lefde ännu 1687. Gift med majoren vid Dalregementet Louis Pels, f. 1641 25/9, † 1696 7/7 på Hornö i Wallby socken i Upsala län och begrafven i Wallby kyrka, där hans hufvudbanér och grafsten finnas.
 • Sara, f. 1645 7/4 i Klara församling i Stockholm, † före 1664.
 • Karin, f. 1647 26/7 i Klara församling i Stockholm, † 1705 (före 5/4) då det ringde för henne i Nikolai församling) i nämnda stad. Gift 1667 - med Kungl. Maj:ts tillstånd av s. å. 23/7 - med sin systers svåger filosofie magistern, sedermera bibliotekarien och bankokommissarien Johan Pontin, f. 1628 i Kalmar, † 1675 (fore 30/9, då själaringning efter honom gjordes i Jakobs församling) i Stockholm.
 • Maria, f. 1648 22/8 i Klara församling i Stockholm, † där 1701 6/8 och begrafven i Klara kyrka. Gift 1683 med sekreteraren i amiralitetskollegium Teophilus Mellin, adlad Ehrenstjerna, n:r 1045, f. 1639 9/11 i Småland, † 1689 13/8 ombord å skeppet »Sverige» och begrafven i Klara kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes.
 • Gustaf, f. 1651 30/5 i Klara församling i Stockholm. Studerade från 1671 fortifikationsvetenskap och mekanik hos generalkvartermästaren Simom Kraft, med vilken han tjänstgjorde i Holland. Under tiden åtnjöt han fänriks lön av kronan men fri kost och kvarter hos Kraft samt uppassning av en av hans lakejer. Gjorde 1674 en resa genom Köln, Düsseldorf, Paris, Brüssel, Antwerpen, Utrecht, Amsterdam och Hamburg samt återkom öfver Köpenhamn i februari 1675 till Stockholm. Blef därefter kapten vid P. Örnklos Gestrikebataljon och bevistade slaget vid Lund 1676 4/12 där han stupade. Begrafven i S:t Peders kyrka i Malmö.
 • Claudius, f. 1653 13/10 i Klara församling i Stockholm, † före 1664.
 • Kerstin, f. 1656 1/8 i Klara församling i Stockholm, † där 1674 18/1 och begrafven i en präktig ekkista i Klara kyrka. Liket bars vid begrafningen (den 25/3) av 16 adelsbussar; 21 prester tjenstgjorde vid jordfästningen, under hvilken kyrkoherden Olof Bergius höll likpredikan.
 • Svante, f. 1658 28/1 på Ekolsund i Husby-Sjutolfts socken i Upsala län, † två timmar därefter.

TAB 2

Anders, (son av Olof Andersson, adlad Strömskiöld, tab. 1), f. 1639 8/11 på Esbacka. Sekreterare hos grefve Klas Tott; † 1687 (före 4/4, då det ringde för honom i Nikolai församling) i Stockholm. Ägde Djurby rusthåll i Litslena socken i Upsala län samt hus i Stockholm. - Gift 1671 med Magdalena Utterklou, f. 1650 15/10, † efter 1699, dotter av borgmästaren i Stockholm Anders Jönsson och Karin Eriksdotter samt syster till assessorn Johan Utterklou, adlad Utterklou, n:r 849.

Barn:

 • Kristina Katarina, f. 1671 (döpt 20/11) i Stockholm, † 1738 13/11. Gift 1700 med öfverjägmästaren Erik Trafwenfält n:r 519, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1689 1/3 med Hedvig Stråle af Sjöared nr 223 , f. på 1670-talet, † 1700, dotter av överstelöjtnanten Magnus Stråle af Sjöared, n:r 223, och Elisabeth Schildt, n:r 282), f. 1666, † före 1731 17/11 och begrafven i Giresta kyrka i Upsala län.
 • Anders, f. 1674. Major; † 1722. Se tab. 3.
 • Helena, f. 1676 (döpt 15/10 i Nikolai församling) i Stockholm, † ogift. Måhända är det hon eller systern Margareta Elisabet, som åsyftas i Nikolai församlings räkenskaper, där anteckning gjorts om begrafningsringning 1680 10/1 för »Herr Strömskiölds sal. dotter»
 • Margareta Elisabet, f. 1677 (döpt 19/13 i Nikolai församling) i Stockholm, † ogift.
 • Maria Gustafva Johanna, f. 1680 17/4 i Stockholm, † Gift 1726 20/2 med löjtnanten Henrik Heerdhielm, n:r 1258, f. 1695, † 1734.

TAB 3

Anders, (son av Anders tab. 2), f. 1674 (döpt 18/8 i Nikolai församling) i Stockholm. Kapten vid Livdragonerna 1700. Deltog i Karl XII:s fälttåg och bevistade bland annat slaget vid Fraustadt 1706; blev slutligen major och fången efter slaget vid Poltava 1709 samt förd till Kostroma i Sibirien; † 1722 7/2 under fångenskapen. - Gift i Kostroma med Maria Hjernstedt, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementspastorn vid generalmajoren friherre Henning Rudolf Horns värvade regemente Erik Qvist, † under fångenskapen i Ryssland), † 1742 2/5.

Barn:

 • Karl Gustaf, f. 1715 13/10 i Sibirien; page vid Kongl. hofvet 1726; volontär vid fortifikationen 1732; avsked från hofvet med fänriks lön n. h. o. v. och med tillstånd att gå i utrikes tjenst 1733 3/12; bevistade först såsom kornett och sedan såsom löjtnant vid konung Stanislai dragonregemente belägringen av Danzig 1734; var därunder kommenderad på flera utfall, men blev vid kapitulationen fången av ryssarna; återkom till Sverige 1735; fick fänriks indelning vid Vestgötadals regemente s. å. 22/9; följde med regementet 1741 till Skåne, där han låg i garnison pä olika fästningar; löjtnant 1742 17/5; kommenderad på galererna under sjöexpeditionen 1742 och bevistade så väl detta som följande års fälttåg; regements-kvartermästare 1746 29/5; kaptens indelning 1747, 9/6; R. S. O. 1751 5/12; premiermajor 1753 20/12; beordrades med regementet till Pommern 1757; fången vid Anklams öfvergång 1757 i januari, men efter kapitulationen åter skickad till Sverige; överstelöjtnants indelning 1760 23/1; tillförordnad landshövding i Elfsborgs län 1763 9/8-1764 i juli; transporterad genom byte med övverstelöjtnant Abr. Dan. Schönström till överstelöjtnant vid Jämtlands regemente 1769 19/9; överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. öfverste och chef för Jämtlands dragonregemente s. å. 30/10 och för Västgötadals regemente s. å. 23/11; † 1770 24/9 på överstebostället Forstena i V. Tunhems socken i Elfsborgs län och begrafven i Tunhems kyrka; med honom utgick ätten på manssidan. - Gift 1748 26/7 med Ragnhild Ulrika von Flygarell, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o 1783 12/8 på Sköldstad i Vikingstads socke i Östergötlands län med generalen friherre Fredrik Horn till Åminne, greve Horn af Åminne, n:r 92, i hans 2:a gifte, f. 1725 29/3 på Husby i Södermanlands län † 1796 1/1 i Stockholm), f. 1732 23/2, † 1816 8/5 på Sköldstad, dotter av hovintendenten Anders Flygarell, adlad von Flygarell, n:r 1554, och friherrinnan Kristina Margareta Danckwardt, n:r 191.
 • Magdalena Kristina, f. 1718 29/6 i Sibirien. Stiftsjungfru; † 1801 13/5 på Dåvö i Munktorps socken i Vestmanlands län, och med henne utgick adliga ätten Strömskiöld. Gift med hofstallmästaren friherre Maximilian von Düben, n:r 139, f. 1723 (döpt 22/6 i Stockholm), † 1798 l8/5 på Dåvö.

fotnot

OBS! Ej ännu redigerad, kopierad ur PHT 1898-99 av Otto Bergström.

Källor

Källor nämnda i PHT 1898-99: Riddarhusgenealogien; Biographica i Riks-och Krigsarkiven; Olof Strömskiölds och hans hustrus personalier; Olof Strömskiölds egenhändiga anteckningar om sina barns födelse m. m. samt handlingar rörande ätten, allt i manuskript från arkivet på Ek, men nu mera till större delen skänkt till Riks- och Krigsarkiven; Jakobs och Nikolai församlingars i Stockholm kyrkoarkiv; Magnus Pontini och Johan Pontini lefverne, manuskript i K. Biblioteket; meritförteckningar; J. O. I. Rancken: slägten Rancken i Finland; Upplands fornminnesförenings tidskrift Del. II sid. 351-352; A. Westén: Svenska Kongl. Hof-Clereciets historia; Ennes: Carl XII:s krigare.

Denna artikel innehåller information och citat hämtade ur Projekt Runebergs upplaga av Personhistorisk tidskrift, utgiven 1898-1929