Utter nr 213

Från Adelsvapen-Wiki

0213.jpg


Adliga ätten Utter nr 213 †

Adlad 1632-08-20 och 1636-09-03, introd. 1634 och 1636. Utdöd.


1Zf. 2At (Sch). 3Br. 4Wn. 5At (RA.). 6Sv. 7UM. 8At (S). 9At (L). 10RHG. 11Af.

Utter%20A21300.jpg


TAB 1

Måns Pedersson. Undergårdsskrivare vid Stockholms skeppsgård 1576. Skeppsgårdsskrivare därst. 1577–1591. Förflyttad på invalidstat 1591-10-15. Han fick i förläning 1589-11-26 ett kronohemman i Sollentuna socken, Stockholms län, fritt från årliga räntan på behaglig tid. [1]. Gift med Catharina Persdotter, dotter av Per Ingevaldsson och Elin Simonsdotter (dotter av Simon i Lumparby och Ingrid Månsdotter, av en äldre släkt Utter från Bastö i Finströms socken på Åland, efter vilken dotterdotters sonen upptog släktnamnet). [2].

Barn:

 • Per Månsson Utter, till Navsta i Torsvi socken, Uppsala län, som han fick i livstidsförläning före 1592 och å vilket han erhöll ärftligt frälse 1611-02-26, Kolstad i Risinge socken, Östergötlands län, som han erhöll i förläning av hertig Johan 1613-10-19, samt Hult i Kvillinge socken och Uttersberg i Krokeks socken (båda i Ög.). Född 1566-09-19 i Stockholm. Tjänstgjorde i k. kansliet med säkerhet från 1584 (måhända tidigare) till 1588 som biträde hos Rasmus Ludvigsson, som under sin vård hade de indragna kyrko- och klosterarkivalierna. Kvarstod sedermera i kansliet till 1593-11-00. Förföljd av hertig Carl såsom misstänkt för sympatier för konung Sigismund, men höll sig dold på landet. Benådad på konungens dödsbädd 1611. I hertig Johans av Östergötland tjänst som kammarråd. Återinträdde efter dennes död i mars 1618 i k. kansliet. Arkivsekreterare hösten s. å. [3]. Död 1623-09-23 av pesten, innan det adelsbrev, varpå han fått konung Gustaf II Adolfs löfte, hann uppsättas, begraven i Risinge kyrka. Han är den bekante arkivmannen och genealogen, vars största arbete äro de i handskrift i riksarkivet befintliga Collectanea genealogica. 'Om honom berättas, att han i moderlivet tyckts gråta samt att han i barnaåren, under det han med sina bröder lögade sig i en sjö, nedfallit till botten, där han först skall på tredje dagen med en båtshake, den han grep fast uti, blivit upphämtad och varit vid liv, emedan en väderblåsa satt sig omkring huvudet på honom. Han måste efter konung Sigismunds nederlag vid Stångebro hålla sig undan, under det han med mycken iver efterslogs av hertig Carl, som lät utgå lysning om hans fasttagande mot belöning och gömdes då av en vän, en präst på landet, först i hans nattstugukammare och sedan, efter det en piga där velat bryta sig in för att stjäla, i ett skåp i sakristian, där prästen och hans hustru ensamma gåvo honom mat, men där han likväl blev efter några års förlopp upptäckt av klockaren, som en natt märkte, att det brann ljus i sakristian samt lät gripa honom och föra honom till konung Carl IX. Insattes av denne i ett svårt, tvåårigt fängelse på Nyköpings slott, under det rannsakningen försiggick. Blev därefter av konungen, som glömt hans namn och kallade honom den Gamla Grå, framkallad och fick nåd. Bodde sedan på sin egendom Uttersberg, till dess han åter för sin redlighet och skicklighet blev inkallad i tjänst.’ Gift 1:o 1589 med Margareta Andersdotter, död 1611-07-18 på Kolstad samt begraven i Norrköping, dotter av kyrkoherden i Västeråkers pastorat av Uppsala ärkestift Andreas Erici och Catharina Olofsdotter. Gift 2:o 1613-07-11 i Stockholm, Nikolai förs.4 med Birgitta Simonsdotter i hennes 2:a gifte, som levde änka 1631 (gift 1:o med Jakob Long).

Barn:

 • 1. Anders Persson Utter, adlad Utter, född 1592. Överstelöjtnant och kommendant. Död 1640. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Persson Utter, adlad Utter, född 1605. Ståthållare. Död 1654. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Persson Utter, adlad Utter (son av Per Månsson Utter, Tab. 1), till Navsta, Hult, Uttersberg och Kolstad. Född 1592-11-10. Major 1629. Överstelöjtnant vid Österbottens regemente 1630. Adlad 1632-08-20 (introd. 1634-07-05 under nr 185, vilket nummer sedan ändrats till 213). Kommendant Buxtahude Död 1640-11-11 på Kolstad3 och begraven5 1641-01-10 i Risinge kyrka samt slöt själv sin ättegren. Han var härold vid konung Gustaf II Adolfs begravning 1634. Gift 1:o 1626 med Hebbla Larsdotter Creutz, död 1629 i Pillau i pesten och begraven i Risinge kyrka, dotter av slottsfogden Lars Mårtensson (Creutz) och Margareta Arvidsdotter (Wildeman). Gift 2:o 1630-10-04 Siggestad med Beata Gyllencreutz, född 1613-07-04 på Viby i Östra Ryds socken, Östergötlands län, död på hösten 1638 i Anklam och begraven 1639-09-01 i Risinge kyrka5, dotter av häradshövdingen Tyge Larsson, adlad Gyllencreutz, och hans 2:a fru Brita Alfsdotter (Ikorn).

Barn:

 • 1. Peter, född 1627-08-00, begraven s. å. i Risinge kyrka.
 • 1. Lars, född 1629-06-30 i Elbing, död ung före fadern och begraven i Pillau.
 • 2. Peter, född 1632-04-00, begraven 1637-09-03 i Risinge kyrka.5

TAB 3

Johan Persson Utter, adlad Utter (son av Per Månsson Utter, Tab. 1), till Torsvi (Navsta) i Torsvi socken, Uppsala län samt Kolstad och Uttersberg. Född 1605-06-25. Menig vid greve von Manstelds regemente 1623. Var 1626 fänrik vid Åbo läns regemente. Kapten vid Upplands regemente 1629 och vid Västmanlands regemente 1631. Kapten vid Upplands regemente 1633. Regementskvartermästare 1636 [6]. Adlad s. å. 3/9 och introd. på sin broders adl. nummer s. å. Major vid Upplands regemente 1637-05-20. Överstelöjtnant därst. 16456. I adelskapet stadfästad s. å. 15/7. Ståthållare på Arensburg på Ösel 1648-09-16. Död 1654-08-10 och begraven i Torsvi kyrka, där hans gravsten med hans och hans båda fruars vapen finnes.2 Han blev en gång fången och spolierad av polackerna, ur vilken fångenskap han hemkom 1632. Förordnades 1645 att kommendera krigsfolket i Värmland och vid dess gränser. Han fick 1641-04-14 i förläning på Norrköpings besluts villkor och köpte 1646-09-12 Hornö i Vallby socken, Uppsala län, som tidigare varit förlänat till hans svärfader Baltzar Lamb, och som av honom gjordes till säteri före 1648.11. Gift 1:o 1632-08-21 på Torsvi med Violetta Lamb, 'som i morgongåva fick hälften av vad han ägde i löst och fast, vilket var Torsvi säteri med tvenne utjordar, sex hemman i Dalby i Veckholms socken i Uppland och två och ett halvt hemman i Skedvi i Östergötland', född 1615 i Erbrodd i Skottland, död 1646-07-25 i barnsäng jämte sin nyfödde son, dotter av överstelöjtnanten vid Västmanlands regemente Baltzar Jakobsson Lamb, till Uppeby, och Gresilia Patriksdotter Guthrie. Gift 2:o 1647-09-05 Skälby med Carin Oxe, död 1676 på Kolstad och begraven s. å. 5/3 i Risinge kyrka, dotter av Christoffer Andersson Oxe, och Brita Torstensdotter (Stålhandske i Västergötland, nr 66).

Barn:

 • 1. Baltzar, död 1635-10-19 enl. gravsten i Torsvi kyrka.2
 • 1. Peter, född 1638. Major. Död 1694. Se Tab. 4.
 • 1. Helena, till Hornö, som hon sålde 1676. Död 1683. Gift 1653 med sin styvmoders broder, fänriken Anders Oxe, i hans 1:a gifte, död 1689.
 • 1. Gresilia, död 1640-04-16. [2]
 • 1. Baltzar, död 1640-04-16 [2]
 • 1. Beata, död 1641-08-28.[2]
 • 1. Margareta, död 1645-04-14. [2]
 • 1. Sara, död 1645-08-18.[2]
 • 1. En son, död 1646-07-25 på samma gång som modern. [2]
 • 2. Brita, död 1732-07-20 på Anderstorp (nu Loviseberg) i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Gift efter 1676-05-05 med kaptenen Volmar Schildt.
 • 2. Catharina Maria, död 1694. Gift 1676-11-08 på Kullebo i Näshults socken, Jönköpings län med överstelöjtnanten Carl Silfversparre, död 1692.
 • 2. Johan, till Kolstad samt Sillsjö i Skedevi socken, Östergötlands län. Student i Uppsala7 1661-01-12. Kapten 1685. Död barnlös 1696-07-17 och begraven s. å. 24/8 i Skedevi kyrka. Gift 1:o 1676-01-19 Fossala med Metta Crusebjörn, som levde 1680, dotter av kammarrådet Jesper Crusebjörn, och Anna Ribbing. Gift 2:o med Elisabet Körning, död 1719, dotter av majoren Carl Körning, och Elisabet Crusebjörn.

TAB 4

Peter (son av Johan Persson Utter, adlad Utter, Tab. 3), till Uttersberg och Torsvi. Född 1638-09-18 på sistnämnda ställe. Student i Uppsala7 1651-02-05. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1658. Regementskvartermästare därst. 1660. Kapten vid Åbo läns infanteriregemente 1669-03-23. Major. Död 1694-09-13 på Uttersberg och begraven i Krokeks kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Sidonia Lillie af Aspenäs, som levde änka 1720, dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amia von Lepel.

Barn:

 • Johan, född 1664. Löjtnant. Död 1698. Se Tab. 5
 • Peter. Student i Uppsala 1679-07-007. Underofficer. Död ogift i fält.
 • Catharina Violetta, död ogift 1748-07-26 i Järstorps socken, Jönköpings län.
 • Maria. Gift med kaptenen Magnus Jakob Rosenschantz, i hans 2:a gifte, död 1709.
 • Hedvig, död ogift.
 • Dorotea Margareta, född 1679, död 1750-10-17 Skärsjö. Gift 1713-03-29 Solla s socken, Östergötlands län med föraren Gustaf Falck, död 1725 och begraven s. å. 27/12 i Sjögestads socken.

TAB 5

Johan (son av Peter, Tab. 4), till Torsvi i likanämnda socken, Uppsala län. Född 1664-05-13 Önefastebol. Student i Uppsala 1679-07-007. Förare vid Upplands regemente 1682-03-08. Sergeant därst. 1685-08-25. Fänrik 1687-09-24. Löjtnant 1695-07-20. Död 1698-03-04 och begraven i Torsvi kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1691-06-16 på Salnecke i Gryta socken, Uppsala län med Margareta Sofia Grissbach, född där 1662-02-21, död 1695-03-05. Dotter av majoren Otto Grissbach, och Sofia Sabel.

Barn:

 • Sidonia Charlotta, född 1691, död 1703.
 • Per Fromhold, född 1693. Kapten. Död 1726. Se Tab. 6

TAB 6

Per Fromhold (son av Johan, Tab. 5), till Torsvi och Hamra. Född 1693. Sergeant vid Upplands regemente. Fänrik därst. 1716-12-26. Löjtnant vid Södermanlands äntergastregemente 1718-02-05. Kaptens avsked 1719-09-30. Död 1726-03-12 på Torsvi. Gift 1717-03-08 med Christina Sylvius, född tvilling 1696-01-17, död 1759-05-07, dotter av häradshövdingen Aron Sylvius, och Elsa Törnhielm.

Barn:

 • Aron Fromhold, född 1718. Kapten. Död 1760. Se Tab. 7
 • Johan Fredrik, född 1719-04-03, död 1720-10-05.
 • Carl Gustaf, född 1721-05-02, död 1722-12-03.
 • Carl Gustaf, född 1722. Kapten. Död 1782. Se Tab. 8
 • Johan David, född 1723. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 9
 • Per Fromhold, född 1724-03-18, död 1725-06-11.
 • Margareta Sofia, född 1725-04-14, död i barnsäng 1748-12-31 i Rolsta by i Frösunda socken, Stockholms län och begraven 1749-01-08. Gift 1748-02-08 med korpralen vid livregementet Abraham Höök, född 1719-01-01, död 1751-12-08 i Rolsta.

TAB 7

Aron Fromhold (son av Per Fromhold, Tab. 6), född 1718-05-03. Volontär vid livgardet 1735-02-24. Furir därst. 1737. Livdrabant 1741-04-07. Löjtnant vid Upplands regemente 1742-04-02. Kapten vid Skaraborgs regemente 1753-10-25. Dödsskjuten 1760-01-28 vid Anklam i Pommern. Gift 1:o 1744-10-08 med Margareta Ulrika Tjeder, död 1752-01-05, dotter av kaptenen vid Upplands regemente Johan Toresson Tjeder och Märta Hagelsteen samt syster till kaptenen Magnus Tjeder, adlad Stålsvärd, och livdrabanten Johan Tjeder, adlad Stålsvärd. Gift 2:o 1756-05-13 med Margareta Elisabet Sparrsköld, född 1735-12-04 i Husaby socken, Skaraborgs län, död 1797-08-17 i Jönköping, dotter av överstelöjtnanten Nils Sparrsköld, och (friherrinnan) Catharina Charlotta von Burguer (von Ritterstein), nr 1478.

Barn:

 • 1. Lars Fromhold, född 1744-08-21 i Tillinge socken, Uppsala län.
 • 1. Johan Magnus, född 1748-09-18. Page vid hovet. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1765-11-27. Död 1768-01-18 i Foss prästgård, Göteborgs och Bohus län.
 • 1. Aron Fromhold, döpt 1751-10-29 i Stockholm, Kungsholms förs. Furir vid Skaraborgs regemente 1760. Död: 1765 och begraven s. å. 19/4 i Almunge socken, Stockholms län.
 • 2. Johanna, död barn.
 • 2. Christina Charlotta, född 1758-08-18 på bostället Uddestorp i Agnetorps socken, Skaraborgs län, död 1776-03-20 i Jönköping.

TAB 8

Carl Gustaf (son av Per Fromhold, Tab. 6), född 1722-09-28. Kom i tjänst 1736. Rustmästare vid livgardet 1741. Sergeant vid Hälsinge regemente 1745. Korpral vid livregementet till häst 1747. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1752. Fältväbel därst. s. å. Fänrik s. å. 11/6. Löjtnant 1759-09-10. Kaptens avsked 1771-06-19. Död 1782-04-17 på Larbergs frälsehemman i Hammarö socken, Värmlands län. Han bevistade finska kriget 1741–1742 och pommerska kriget på 1750- och 1760-talen. Gift 1767-06-16 med Fredrika Neuman, född 1748.

Barn:

 • Christina Maria, född 1768-04-22, död 1786-02-27 på Larberg.

TAB 9

Johan David (son av Per Fromhold, Tab. 6), född 1723-12-18. Volontär vid Upplands regemente 1737-01-18. Fänrik därst. 1749-12-31. Löjtnant 1754-02-28. Avsked 1758-10-23. Död 1764-08-11 Gavel (enl. annan uppgift på Långtora i likanämnda socken, Uppsala län, under hemresa från Sätra brunn)2 och begraven i Knutby socken. Gift 1754-07-08 med Ulrika Eleonora Olivecrona i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1766-06-03 i Stockholm med majoren Johan Schaeij, adlad och adopt. von Schaeij, i hans 1:a gifte, född 1727, död 1806), född 1726-04-06, död 1789-09-17 Ekebyhov, dotter av landshövdingen Isak Perman, adlad Olivecrona, och Sara Christina Schwede.

Barn:

 • Isak Fromhold, född tvilling 1755-08-17, död s. å. 28/8 i Wårfrukyrka socken.
 • Carl Johan, född tvilling 1755-08-17, död s. å. 9/11.
 • Christina Johanna, född 1758-01-02 på Gavel, död änka 1827-01-21 i Sala, troligen den sista av släkten. Gift 1:o med kaptenen, RSO, Gustaf Adolf Wangel, född 1724-09-16, död 1796-02-05 i Stockholm. Gift 2:o 1805 (efter lysning 3:e gången s. å. 29/9 i Järlåsa socken i Uppland) med före detta bruksinspektören vid Österby Erik Påhlman i hans 2:a gifte.
 • Brita Charlotta, född 1761-04-16 på Gavel, död 1773-02-11.
 • Johan Fromhold, född 1762-05-23 på Gavel, död 1764-08-18.

TAB 10

Anders (son av Peter, Tab. 4), född 1676. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1695. Furir därst. 1696. Volontär vid allierade armén i Brabant 1697. Fänrik vid förutn. dragonregemente 1700-09-08. Löjtnant vid Västgöta stånddragonregemente 1703-05-28. Konfirm.fullm. s. å. 30/1. Kaptenlöjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1704-04-25. Kapten därst. 1709-09-17. Major 1716-03-12. Avsked 1723-08-26. Död 1741-05-28 Vittene. Gift med Christina Sidonia Weinholtz, född tvilling 1676-07-08, död 1741-03-31 på Vittene, dotter av översten Peter Weinholtz, adlad Weinholtz, och Elisabet Catharina Harriges.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1712-10-15. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1730. Underofficer därst. s. å. Adjutant 1743-02-14. Löjtnant 1749-07-31. Regementskvartermästare 1750-04-25. Kapten 1752-06-11. RSO 1759-04-28. Avsked 1766-12-10. Död 1787-12-03 på Giärsbo (nu Hjärtsbo) i Tvärreds socken, Älvsborgs län, troligen barnlös. Gift 1764-09-14 Tunarp med friherrinnan Ulrika Eleonora Lillie, född 1721-05-01 på Örby i likanämnd socken, Älvsborgs län, död 1784-01-27 på Giärsbo, dotter av översten Johan Abraham Lillie af Aspenäs, friherre Lillie, och Ulrika Eleonora Hierta.
 • Carl Casper, född omkr. 1717. Löjtnant. Död 1753. Se Tab. 11.
 • Elisabet Catharina. Gift 1736-01-13 på Vittene med brukspatronen Johan Eekman.
 • Brita Sidonia, död 1746-02-12 i Göteborg. Gift 1737-04-13 på Vittene med Carl Gustaf Sandberg, i hans 1:a gifte, född 1709, död 1757.

TAB 11

Carl Casper (son av Anders, Tab. 10), född omkr. 1717. Löjtnant vid amiralitetet 1747-04-29. Begraven 1753-02-11 i Göteborg. Gift 1743-05-08 i nämnda stad med Elisabet Catharina Aurell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1757-03-30 i Göteborg med kaptenen Carl Christoffer von Beetzen), född 1720, död änka 1792-07-30 i Göteborg.

Barn:

 • Anders, född 1744-03-06 i Göteborg.
 • Carl, född 1748-01-18. Styrman vid amiralitetet.

TAB 12

Carl (son av Peter, Tab. 4). Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1694-08-01. Kvartermästare därst. Kornett 1702-06-10. Löjtnant s. å. 30/11. Regementskvartermästare 1705-03-24. Sekundryttmästare 1708-02-20. Stupade 1709-06-28 vid Poltava. Gift med Brita N. N., som levde änka ännu 1718.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1697-08-18 Eksholm, död 1708-05-08 i Äspinge socken8, Malmöhus län.
 • Erik, född 1699-03-16 på Eksholm. Levde 1738 i Vismarlöv i Hyby socken, då han jämte brodern Gert daterat en fullmakt för utfående av faderns lönefordran.9
 • Gert Lorens, född 1700. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet. Kornett därst. 1753. Löjtnants avsked 1754-12-30. Död 1767-06-26 i Vismarlöv. [10]
 • Utan känd härledning.
 • 1) Anders von Utter. Volontär vid generalmajor Bassewitz' regemente 1704. Löjtnant. Erhöll pension från Vadstena krigsmanshuskassa 1746-10-31. Död 1770-09-06 i Strängnäs. Gift med Anna Catharina N. N., död änka.
 • 2) Anders Utter (måhända identisk med Anders, Tab. 11). Kvartermästare. Bosatt i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift med Sigrid Maria Udd.

Barn:

 • Carl Erik, född 1774.
 • Anders, född 1775.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.