:

Af Trolle nr 2105

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Trolle nr 2105

Adlad 1758-02-06, introd. 1777. En gren adlad och adopt. 1802-12-09, introd. 1803.

Skall enligt den adlade schoutbynachten Georg Herman Trolles egen uppgift härstamma från den danska adliga ätten Trolle, för vilket påstående dock bevis saknas.

Trolle A2105B00.png

TAB 1

Herman Trolle Kapten i dansk tjänst. Gift med Anna Maria Mara.

Barn:

 • Georg Herman Trolle, adlad af Trolle, född1 1672-10-28 i Danmark. Kom i sina spädare år i sin farbroders hus i Amsterdam. Gjorde på sitt 10:e år sin första sjöresa på ett kofferdiskepp till Rostock och seglade sedan på Danmark, Island, Tyskland, Frankrike och England. Tredje styrman på ett kofferdiskepp till Arkangel, Västindien och S:t Thomas 1698. Tog tjänst vid engelska amiralitetet 1700. Styrman på ett engelskt skepp 1701. I fransk örlogstjänst 1702. Löjtnant vid holländska amiralitetet 1703. Kaparlöjtnant i Middelburg 1704. Löjtnant på danska örlogsskeppet Svärdfisken 1710. Kaptenlöjtnant s. å. 16/10. Avsked 1714. Kapten vid svenska amiralitetet s. å. 22/6. Premiärkapten 1717 för första halva delen av Norra Roslags kompani av det då inrättade sjögastregementet. Kommendörkapten vid Stockholmseskadern 1741-03-05. Eskaderchef under ryska kriget 1741–1743. RSO 1748-11-07. Kommendör vid stockholmseskadern 1754-03-29. Schoutbynacht 1758-01-31. Adlad s. å. 6/2 (sönerna introd. 1777 under nr 2105). Död 1765-01-00 i Stockholm och begraven s. å. 24/1 i nämnda stad Hedvig Eleonora förs 'Han var en utmärkt sjöman. Råkade under sin resa till S:t Thomas i slutet av 1600-talet en gång i stor sjönöd och måste i tre dygn sitta på ett vrak i kalla vattnet, men blev omsider med största livsfara bärgad. Fick vid en träffning mellan fyra holländska konvojskepp, varpå han tjänstgjorde, och åtta franska örlogsskepp under äntrandet av kommendörskeppet ett sabelhugg i ansiktet, varav han sedermera bar märke hela sin levnad och dessutom trenne rännkulor i högra låret. Blev 1719-05-00 i en sjödrabbning med ryssarna och då han i den illa blesserade kommendören riksrådet greve Wrangels ställe tagit befälet på skeppet Wachtmeister samt i fulla sex timmar tappert fäktat, till dess av trettiosex man, som han tagit med sig på skansen, endast två man, utom honom själv, voro övriga, med det redlösa skeppet tagen och förd till Reval. Hämtades därifrån till tsar Peter, vilken vistades i Kronstadt och som sökte övertala honom att gå i rysk tjänst. Då han därtill nekade, försändes han jämte Wrangel och flera fångar till Solikamsk i Sibirien, där han måste kvarstanna till 1722 eller efter fredsslutet. Var den förste, som från Sverige gjorde en resa åt Ostindien och tillbaka, i det han 1732, på befallning, förde skeppet Fredricus Rex Sveciæ för det då nyligen inrättade svenska ostindiska kompaniets räkning.' Han deltog i fjorton sjökampanjer. Gift med Anna Margareta Grise, född 1696-04-06 i Järlåsa prästgård Uppsala län, död 1764, och begraven s. å. 2/12 i Stockholm Hedvig Eleonora förs, dotter av prosten och kyrkoherden i Närtuna och Gottröra försars pastorat av ärkestiftet, filosofie mag, Hans Grise och Anna Larsdotter Pontelia samt, faster till konteramiralen Hans Henrik Grise, adlad Anckarheim.

Barn:

 • Hans Herman, född 1717. Kapten vid fortifikationen. Död ogift på 1770-talet.
 • Charlotta, född 1719-09-08 i Järlåsa prästgård, död 1766 i Stockholm och begraven s. å. 9/5 i Närtuna socken Stockholms län. Gift 1745-06-16 i Närtuna prästgård med notarien och vice sekreteraren i krigskollegium Carl Wallendahl, född 1706, död 1768-04-11 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1723, död 1750-06-05 i Stockholm och begraven s. å. 14/6 i Närtuna socken, troligen i barnsäng. Gift 1749-04-00 med sin moders kusin, salpetersjuderidirektören Lars Pontelius, adlad Skjöldarm, nr 2007, född 1717.
 • Georg, född 1724. Överinspektor. Död 1811. Se Tab. 2
 • Fredrika Sofia, döpt 1726-07-27 i Stockholm.
 • Peter Julius, döpt 1737-04-22 i Stockholm.

TAB 2

Georg, (son av Georg Herman Trolle, adlad af Trolle, tab 1), född 1724-07-07. Överinspektor vid lanttullarna i Skåne. Död 1811-03-02 i Malmö. Ägde en kort tid Lillaryd i Göteryds socken Kronobergs län. Gift 1750 med Elsa Christina Ekholm, född 1729, död 1808-08-10 i Malmö, dotter av prosten och kyrkoherden i Hedesunda pastorat av Uppsala ärkestift Nils Ekholm och Catharina Hallenia.

Barn:

 • Georg Niklas, född 1752-01-29. Styckjunkare vid arméns flotta 1776-09-11. Premiäradjutant vid Nylands infanterireg, s. å. 11/12. Löjtnant vid arméns flotta 1778-04-29. Död ogift 1783-02-24.
 • Anna Catharina, född 1753-12-13, död 1831-04-26 i Malmö. Gift där 1774-07-24 med handlanden i nämnda stad, kommerserådet, RVO, Frans Suell, född 1744-06-09 i Malmö, död där 1817-11-15.
 • Sofia Charlotta, född 1756-03-27 i Kristianstad, död där s. å. och begraven i Vä socken.
 • Sofia Charlotta, döpt 1760-08-23 i Malmö, död 1828-01-26 på Sofielund.2 Gift 1779-09-26 i Malmö2 med handlanden därst., godsägaren Hans Bauert, född 1740-08-31 i Malmö (S:t Petri), död 1802-09-02 på Sofielund.4
 • Carl Fredrik, döpt 1761-08-12 i Malmö, död där s. å. 14/8.
 • Henrik Leonard, född 1765. Handlande. Död 1821. Se Tab. 12
 • Hans Leonard, född 1768-11-20, död ogift utomlands före modern.

TAB 3

Per, (son av Georg, tab 2), född 1758-10-05 i Malmö. Student i Lund 1775. Sergeant vid arméns flotta s. å. 16/7. Fänrik därst. 1778-04-29. Löjtnant därst. 1786-12-14. Konstit. kapten 1789-07-16. RSO s. å. 24/8. Major i armén 1796-09-05. Tillika major vid flottan s. å. Död 1799-03-27 på Sveaborg. Han deltog i ett flertal sjökampanjer. Gift 1789-12-20 på Sveaborg med Anna Gustava af Klercker, A, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-12-31 med majoren vid arméns flottas stockholmseskader Johan Fredrik Wahrenberg, född 1767-12-07, död 1826-02-01), född 1770-03-07, död 1843-05-03 i Stockholm, dotter av generalen Carl Natanael Klercker, adlad och friherre af Klercker, och Lovisa Gustava Paqvalin.

Barn:

 • Gustava Christina, född 1790-12-18 på Sveaborg, död 1874-06-13 i Stockholm. Gift 1819-08-29 på Nåstuna i Vänge socken Uppsala län med sin styvfaders broder, krigsrådet Carl Adolf Wahrenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810-07-19 i Stockholm med stiftsjungfrun Johanna Gustava Carolina Hård af Segerstad, född 1786-04-26, död 1818-01-07, dotter av överstelöjtnanten Carl Paco Hård af Segerstad, och hans 2:a fru Johanna Catharina Buchman), född 1779-09-12 på Sveaborg, död 1846-11-10 i Stockholm.
 • Georg Carl, född 1792. Kapten. Död 1870. Se Tab. 4
 • Per Reinhold, född 1793. Löjtnant. Död 1874. Se Tab. 10.
 • Sofia Charlotta, född 1795-05-05 på Sveaborg, död ogift 1869-03-06 i Stockholm.
 • Henrik, född 1798-09-19 på Sveaborg. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksgäldskontoret och postverket. Kammarskrivare i generaltullstyrelsen. Död barnlös 1859-04-03 i Stockholm Jakobs förs Gift där med Christina Ulrika Hedbäck, född 1815, död 1860-11-10 i Stockholm Nikolai förs

TAB 4

Georg Carl, (son av Per, tab 3), född 1792-01-09 på Sveaborg. Sergeant vid arméns flottas sveaborgseskader 1799-05-15. Började göra krigstjänst 1807-05-20. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1810-04-03. Artilleriofficersexamen 1811-06-01. Transp. till Svea artilleriregemente s. å. 28/8. Stabsunderlöjtnant 1812-03-24. 2. regementsadjutant s. å. 7/11. 1. regementsadjutant 1815-02-01. Löjtnant 1817-02-18. Tygkapten 1822-04-30. Kapten och yngre kompanichef 1825-05-03. Batterichef 1826. Avsked 1828-08-13. Död 1870-10-27 i Stockholm. Han deltog i finska kriget 1808, blev fången av ryssarna vid Sveaborgs övergång s. å. 3/5. Återkom 1809-12-24. Bevistade 1813 och 1814 kriget mot Norge och därunder belägringen av Fredrikshall. Gift 1:o 1822-10-13 i Stockholm med Maria Sofia Björkman, född 1802-05-20 i nämnda stad, död där 1827-01-23 efter barnsäng, dotter av handelsmannen och slaktarmästaren Sven Björkman och Christina Rylander. Gift 2:o 1828-04-07, också i Stockholm, med sin 1:a frus systerdotter Eva Christina Magdelo, född 1810-11-29 i Stockholm, död där 1870-08-15, dotter av innehavaren av apoteket Hvita Björn, apotekaren Martin Magdelo och Sara Christina Björkman.

Barn:

 • 1. Georg Gabriel, född 1823-08-09 i Stockholm. Kryddkramhandlare i nämnda stad. Fabrikant vid Nacka. Död ogift 1882-07-15 i Stockholm.
 • 1. Fredrik Edvard, född 1824. Spannmålshandlare. Död 1888. Se Tab. 5.
 • 1. Knut Martin Reinhold, född 1827-01-13 i Stockholm, död där 1828-04-03.
 • 2. Christina Matilda Georgina, född 1829-01-21 i Stockholm, död 1858-05-23 i Örebro. Gift 1848-11-19 i Stockholm med kamreraren vid Köping–Hults järnväg Lars Johan Lindqvist, född 1816-01-09 i Nyköping, död 1895-02-17 i Örebro.
 • 2. Carl Martin Teodor, född 1831-09-03 i Stockholm, död där 1832-04-18.
 • 2. Johan Axel Leonard, född 1833-03-15 i Stockholm, död där 1834-08-09.
 • 2. Gustaf Robert, född 1835-09-08 i Stockholm. Anställd i handelsflottan 1855. Drunknade i La Plata floden 1880-03-11.
 • 2. Gustava Sofia Augusta, född 1839-01-19 i Brännkyrka socken Stockholms län. Död 1913-06-18 i Stockholm. Gift där 1862-12-10 med kassören Johan Olof Holmström, född 1831-07-29 i nämnda stad, död där 1909-10-31.
 • 2. Herman, född 1841-09-07 i Stockholm, död där s. å. 17/9.
 • 2. Emma Maria Charlotta, född 1843-06-02 i Brännkyrka socken, död 1927-03-08 i Stockholm Maria förs. Gift där 1873-11-01 med revisionskommissarien i kammarrätten, RVO, Axel Anton Lundgren, född 1839-05-05 i Sundborns socken Kopparbergs län, död 1907-12-11 i Stockholm.

TAB 5

Fredrik Edvard, (son av Georg Carl, tab 4), född 1824-07-30 i Stockholm. Spannmålshandlare i nämnda stad samt dels ägare, dels arrendator av Nacka gård och kvarnar i Nacka socken Stockholms län. Död där 1888-01-30. Gift där 1:o 1852-10-30 med Sofia Albertina Westerberg, född 1830-09-10 i Stockholm, död 1868-12-24 i Nacka, dotter av godsägaren Johan Erik Westerberg och hans 1:a hustru Anna Sofia Berggren. Gift 2:o 1876-09-24 på Nacka med sin 1:a frus kusin Sofia Margareta Westerberg, född 1821-01-29 i Stockholm, död där 1901-10-10.

Barn:

 • 1. Georg Edvard, född 1853-11-29 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm. Död 1874-08-30 på Nacka.
 • 1. Johan Hugo, född 1856. Lantbrukare. Död 1904. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Rikard, född 1857. Kontorschef. Död 1893. Se Tab. 8.
 • 1. Fritz Teodor, född 1859-01-03 på Nacka, död där 1877-04-24.
 • 1. Ebba Albertina Viktoria, född 1859-12-29 på Nacka. Död 1935-11-29 i Saltsjö-Duvnäs. Begraven å Nacka södra begr.plats. (Nacka förs, Sth. db nr 130). Kanslibiträde hos skolöverstyrelsen. GMn och r 1921-03-16. Avsked 1922-07-20. Äg. Trollevi i Nacka socken.
 • 1. Sigrid Augusta Concordia, född 1861-03-11, död s. å. 24/3.
 • 1. Erik Henning, född 1863-03-02 i Stockholm. Agent i nämnda stad. Arrenderade en tid Fisksätra gård under Erstavik i Erstaviks kapellförsaml. Stockholms län. Död 1930-08-11 i Stockholm, Katarina förs (sjukhus). Gift 1890-03-02 i nämnda stad med Augusta Fredrika Palin, född 1862-04-24 i Stockholm, död där 1926-01-11 Matheus förs, dotter av ingenjören Ernst Ludvig Palin.
 • 1. Elin Maria Eleonora, född 1865-02-23 och död 1879-01-01 på Nacka.
 • 1. Siri Fredrika Vilhelmina född 1866-04-03 på Nacka, död där s. å. 3/6.

TAB 6

Johan Hugo, (son av Fredrik Edvard, tab 5), född 1856-04-06 i Stockholm. Först bryggeribokhållare. Arrenderade därefter Trevinge i Nacka socken Stockholms län 1889–1904 och därjämte Erstavik 1895–1904. Död 1904-05-21 på Trevinge. Gift 1:o 1898-02-10 i Göteborg med friherrinnan Anna Maria Cederström, född 1874-01-08 i Karlskrona, död 1901-08-27 på Trevinge, dotter av kaptenlöjtnanten friherre Rudolf Olof Cederström, och hans 1:a fru Anna Charlotta Setterborg. Gift 2:o 1902-05-06 i Stockholm med Blanche Matilda Engvall, född 1878-05-17 i Valbo socken Gävleborgs län, dotter av generalkonsuln Carl Anton Engvall och Gerda Matilda Carlstedt.

Barn:

 • 1. Carl Johan Henrik, född 1899. Sjökapten. Se Tab. 7
 • 1. En son, född 1901-08-19 på Trevinge, död där (odöpt) s. å. 9/9.
 • 2. Georg Herman, född 1903-07-12 på Trevinge. Studier vid lycée Malherbe i Caen, Frankrike, 1919–1922. Student i Grenoble 1922-07-16. Diplôme d'ingenieur commercial därst. 1924-11-22. Anställd hos J. A. Enhörnings trävaruaktiebolag 1925-01-23–1926-06-06 och hos aktiebolag Göteborgs bank sedan 1928. Styrelseledamot och skattmästare i samfundet Alliance française i Stockholm 1932-04-25. Se Tab. 7 1/2.

TAB 7

Carl Johan Henrik, (son av Johan Hugo, tab 6), född 1899-01-28 Trevinge. Studentexamen i Halmstad 1917-06-04. Sjöofficersexamen 1921-04-29. Fänrik vid flottan s. d. Genomgick flygspanarkurs 1922. Löjtnant vid flottan 1923-04-27. Genomgick radiokurs för officerare vid flottan 1924 och officerskurs vid torpedskola 1925–1926. Sjökrigshögskolans allm. kurs 1926–1927. Internationellt flygförarcertifikat. Avsked ur flottan 1930. Sjökapten s. å. 3/12. Avdelningschef hos försäkringsbolagen Haand i Haand och National. Delägare i bankirfirman James Lijon i Stockholm. Gift 1925-04-11 i Örebro, Nicolai med Anna Elisabet Margareta (Greta) Olson, född 1900-01-18 i Örebro. Dotter av fabrikören Ernst Olson och Anna Ottilia Ljunggren.

Barn:

 • Anna Margaretha
 • Birgit Elisabeth
 • Ebba Anne-Marie

TAB 8

Carl Rikard, (son av Fredrik Edvard, tab 5), född 1857-09-13 i Nacka socken, Stockholms län. Bokhållare hos konsuln Engellau i Marseille 1877–1884. Kontorschef hos Tanto aktiebolag 1892. Död 1893-11-28 i Stockholm. Gift där 1886-01-31 med Maria Ottiliana Jansson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-09-05 i Djursholm, Danderyds med direktören Axel Gustaf Knoch, född 1867-06-20. Död 1932-04-22), född 1868-05-10 i Stockholm. Dotter av byggmästaren Fredrik Jansson och Sofia Olsen.

Barn:

 • Elsa Maria, född 1886-08-14 i Maria förs, Stockholm. Gift 1:o 1904-06-08 i Cardiff i England med skeppsredaren och skeppsfurneraren Tomas Sebastian Huss, från vilken hon 1916 blev skild, född 1882-11-27 i Cardiff. Gift 2:o 1917-12-14 i Köpenhamn med direktören Viking Carl Conrad Kastengren, från vilken hon blev skild genom Svea hovrätts utslag 1939-07-03, född 1884-06-25. Gift 3:o 1942-01-09 i Stockholm med filosofie dr. docenten vid Stockholms högskola, Karl Rudolf Afzelius, född 1887-12-26
 • Carin Margareta, född 1887-12-13 i Stockholm Maria förs. Gift 1916-10-14 i Danderyds socken Stockholms län med tjänstemannen hos Stockholms stads elektricitetsverk Gustaf David Sundstrand, född 1885-06-09 i Stockholm Hedvig Eleonora förs
 • Adolf Rikard, född 1889. Mejerikonsulent. Se Tab. 9

TAB 9

Adolf Richard , (son av Carl Richard , tab 8), född 1889-12-14 i Saltsjö-Järla i Nacka förs, Stockholms län. Studentexamen vid Södermals högre allm. läroverk i Stockholm 1908-05-20. Språkstudier i England 1908–1910. Lantbrukselev vid Ålsänge gård i Fellingsbro förs, Ör. 1910 och 1911. Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1911-11-01. Utexaminerad 1913-10-21. Agronom. Elev vid Alnarps mejeriinstitut 1913-11-01. Utexaminerad mejerikonsulent 1914-10-20. Praktiserade vid mejerier i Tyskland 1914–1915. Assistent vid centralanstalten för mejeriförsök vid Alnarp 1915–1917. Anställd vid Barnekows laboratorium 1917–1919. Utgivare av Svenska mejeritidningen och sekreterare i Allm. svenska mejeristföreningen 1919–1924. Student i Lund 1922–1924. Mejerikonsulent hos Norrbottens läns hushållningssällskap och redaktör för Norrbottens lantmannablad 1924–1931. Lärare vid Neder-Kalix mejeriskola 1925-1930. Mejerikonsulent i Gävle-Dala distrikt 1931. SM. Distriktskonsulent h. Svenska Mejeriernas Riksförening intill pens.åldern. Gift 1917-04-28 i Stockholm (Fellingsbro förs Ör. vb) med Anna Cecilia (Cea) Bergman, född 1892-10-31 i Berga förs, Skaraborgs län. Dotter av godsägaren Viktor Bergman och Matilda Andersson.

Barn:

 • Cealill
 • Ulf
 • Ann-Marie

TAB 10

Per Reinhold, (son av Per, tab 3), född 1793-10-05 på Sveaborg. Skeppsgosse vid arméns flottas sveaborgseskader 1799-08-00. Sergeant därst. 1807-03-31. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1811-01-15. Artilleriofficersexamen s. å. 1/6. Transporterad till Svea artilleriregemente s. å. 28/8. Löjtnant därst. 1817-03-26. Avsked s. d. Kronolänsman inom Älvsborgs län. Inspektor efter vartannat Vansta ). CXIVJoh:s med. 1859. Död 1874-10-30 på Hästö i Augerums socken Blekinge län. Blev fången av ryssarna vid Sveaborgs övergång 1808, återkom 1809-12-24 samt bevistade 1813 och 1814 års fälttåg i Norge. Gift 1:o 1817 i Stockholm med Fredrika Charlotta Åkerstein, född 1796-04-03 i nämnda stad, död där 1833-05-20, dotter av översten Harald Åkerstein, adlad Åkerstein, och Ulrika Charlotta Uhr. Gift 2:o 1835-12-26 i Stockholm med Christina Charlotta Lindgren, född 1812, död 1846-03-21 på Mensätra i Bo kapellförsaml. på Värmdön, dotter av lantbrukaren Carl Lindgren och Margareta Wallendahl.

Barn:

 • 1. Otto Per Georg Harald, född 1818-01-13 i Stockholm, död ogift.
 • 1. Nils Henning Viktor, född 1820. Byggmästare. Död 1889. Se Tab. 11.
 • 1. Vilhelmina Charlotta Hedvig Clementina, född 1822-05-09 Säm-Bosgården, död 1910-05-18 i Stockholm Oscars förs. Gift där 1:o 1847-10-08 med sockerbruksägaren i nämnda stad Tönnes Graveleij i hans 2:a gifte (gift 1:o m, Maria Christina Hartman, född 1781, död 1846-09-19), född 1777-07-25 i Vierlanden nära Hamburg, död 1858-05-24 i Stockholm. Gift 2:o 1861-10-27 Hästö, vilken egendom hon inköpt, med musikdirektören Johan Fritiof Norgren, från vilken hon 1870 blev skild, död 1900-05-24 i Stockholm.
 • 1. Alfred Teodor Mortimer, född 1824-04-26. Anställd vid livgardet till häst. Död ogift 1849-09-05.
 • 1. Johan Emil Albert, född 1825-07-27, död 1827-03-29 på Säm-Bosgården.
 • 1. Hugo Hjalmar, född 1826-08-28, död 1827-04-10 på Säm-Bosgården.
 • 1. Carl Gustaf Ludvig, född 1828-03-12 på Säm-Bosgården, död.
 • 2. Edla Charlotta, född 1836-10-04 på Vansta, död ogift 1888-12-10 i Stockholm.
 • 2. Per Axel, född 1838-02-06 på Häringe. Anställd i handelsflottan. Död.

TAB 11

Nils Henning Viktor, (son av Per Reinhold, tab 10), född 1820-05-10 i Stockholm. Elev vid akademien för de fria konsterna därst. Byggmästare och bosatt först i Norrland, sedan i nyssn. stad. Död 1889-08-29 i Sundsvall. Gift 1:o 1842-11-01 i Stockholm med Christina Matilda (Tilda) Zetterström, född 1811-09-08, död 1873-01-06 i Östersund, dotter av bruksägaren Johan Zetterström och Anna Maria Elfström. Gift 2:o 1874-04-12 i Revsunds socken Jämtlands län med Gustava Charlotta Bergström, född 1850-01-20 i nämnda socken ]], död 1923-05-05 i Stockholm Engelbrekts förs, dotter av fanjunkaren Johan Bergström och Märta Röström.

Barn:

 • 1. Anna Fredrika Matilda Henningard (Nanna), född 1846-07-05 Tjättjäld, död 1925-12-25 i Stockholm Brännkyrka förs. Gift 1874-05-26 i Brunflo socken Jämtlands län med lantbrukaren Nils Jakob Teodor Graveleij i hans 1:a gifte, från vilken hon 1886-08-26 blev skild, född 1846, död 1931 i Lindesberg.
 • 2. Hildur Charlotta Viktoria, född 1875-02-25 i Östersund.
 • 2. Maria Lovisa Amalia, född 1876-03-25 i Revsunds socken. GMbr. Gift 1900-11-26 i Stockholm med majoren Gustaf Conrad Schildt, född 1867, död 1933-05-10.
 • 2. Märta Frida Ulrika, född 1878-07-02 i Selångers förs Västernorrlands län.
 • 2. Signe Gustava Elisabet, född 1886-06-07 i Sundsvall. Gift 1917-05-14 i Stockholm Engelbrekts med innehavaren av apoteket Enhörningen i Göteborg, apotekaren John Viktor Moberger i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Elisabet Clarberg, född 1873-09-10, död 1915-05-15, dotter av fabrikören August Clarberg och Matilda Forslund), född 1872-02-26 i Södra Vi socken Kalmar län

TAB 12

Henrik Leonard, (son av Georg, tab 2), född 1765-11-28 i Malmö. Sergeant vid arméns flotta, sedan handlande i Malmö. Död där 1821-03-12. Gift 1793-10-25 i Malmö (Caroli) med Jakobina Jacobsson, född 1775-07-05 i nämnda stad, död 1838-10-31 Plishult, dotter av handlanden i Malmö Hans Tomas Jacobsson och Anna Maria Hegardt.

Barn:

 • Georg, född 1795-02-01 i Malmö (Caroli), död ogift 1884-12-20 på sin egendom Pilshult.
 • Christina Maria, född 1801-07-23 i Malmö (Caroli), död ogift 1875-10-00 på Pilshult.2

TAB 13

Johan, (son av Georg Herman Trolle, adlad af Trolle, tab 1), född 1734-05-06. Skeppsgosse vid Stockholmseskadern 1744-07-21. Kadett 1750. Lärstyrman 1751-12-31. Medelstyrman vid amiralitetseskadern i Stockholm 1754-12-11. Löjtnant därst. 1755-10-04. Kapten vid amiralitetet. Avsked 1772. Död 1792-02-21 i Skövde. Gift 1:o 1757-03-08 på Norra Malma i Estuna socken Stockholms län med Juliana Sidonia Faber, död 1769-10-00 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Erik Faber. Gift 2:o med Eva Ulrika Gagge, född 1750-01-11 på Dalarö, död 1776-07-31 i Kyrkefalla socken Skaraborgs län, dotter av lotsinspektoren i Dalarö Georg Gagge och Brita Stina Blomberg. Gift 3:o 1777-02-21 i Kyrkefalla socken med Elisabet Catharina Dahlcrona i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1752-03-24 i Falköping med kaptenen Carl Gustaf Lillie af Greger Mattssons ätt, född 1720, död 1763. Gift 2:o 1766-05-23 Grunnevad s socken, Skarab., med vice korpralen (kaptenen) vid livdrabantkåren Gotthard Vilhelm von Richter, född 1700 i Livland, död 1766-08-19 på Grunnevad), född 1733-01-06, död 1786-09-23, Slättevalla s socken Skaraborgs län, dotter av artillerimajoren Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, och hans 1:a fru Christina Mosenia.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, döpt 1757-10-21 i Stockholm. Död där 1809-06-30. Gift 1780-12-10 med skvadronsfältskären Johan Mauritz Lodevig i hans 2:a gifte (gift 1:o 1776-02-04 i Mariestad med Fredrika Sofia von Qvillfelt i hennes 2:a gifte [gift 1:o med kyrkoherden i Ulricehamn Johan Bruno, född 1720 i Habo socken, Skarab., död 1771-07-06], född 1739-02-00, död 1777-09-21 i Mariestad, dotter av översten Carl Fredrik von Qvillfelt, natural. von Qvillfelt, B, och hans 1:a fru Margareta Elisabet Åkerstein), död före hustrun.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1759-07-04 i Estuna socken, död 1836-01-00. Gift 1785-05-10 i Malmö (S:t Petri) med postdirektören därst. Anders Rydberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1779 med Anna Maria Weffer, död 1783), född 1746-05-13 i Varberg, död 1820-06-19 i Malmö (S:t Petri).
 • 1. Georg Henrik Johan, född 1764. Överstelöjtnant. Död 1824. Se Tab. 14.
 • 1. Johanna Carolina, född 1765-04-17 på Myresjö Norregård i Myresjö socken Jönköpings län, död 1849-02-24 i Karlskrona. Gift 1819-07-16 med kyrkoherden i Västerstads pastorat av Lands stift, häradsprosten, teol. doktorn Petrus Roos i hans 2:a gifte (gift 1:o 1773 med Andriette Oliva Litholander, född 1757, död 1819-01-02), född 1740-05-11 i Röddinge socken Malmöhus län, död 1832-11-10.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1772-11-06 i Dalarö.3
 • 2. Ulrika Margareta, född 1776-02-07, död 1777-01-15.

TAB 14

Georg Henrik Johan, (son av Johan, tab 13), född 1764-04-20 i Karlskrona. Skeppsgosse vid arméns flottas finska eskader 1770-11-00. Sergeant därst. 1777-05-16. Fänrik vid arméns flotta 1780-03-09. Konstit. löjtnant 1789-05-09. Kapten vid arméns flotta 1794-06-04. Kapten i armén 1795-12-22. Guvernör å S:t Barthélemy 1795-11-17–1801-01-26. Major i flottorna 1800-09-11. RSO 1810-05-04. GMtf. Överstelöjtnant i förutnämnda flotta 1818-05-11. Chef för ett volontärkompani därst. Död 1824-12-30 i Stockholm. Han deltog såsom chef för en division av skärgårdsflottan i kriget mot Norge 1814 och såsom befälhavare för de å Saltön förlagda trupperna i bombarderingen av Fredrikstens fästning. Gift 1797-04-03 i Sofia Magdalena kyrka å S:t Barthélemy med Marie Anne Andrée Aimée Desirée de Flavigny, död på S:t Barthélemy, dotter av Guillaume François de Flavigny och Louise Aimée Duplieux från Martinique.

Barn:

 • Zedolia, död i Paris under resa till Stockholm. Gift med J. B. De la Cotte.

Den adopterade grenen.


TAB 15

Carl Ekholm Handlande i Eksjö. Död 1708. Gift med Maria Rosenia, död 1736-08-24, dotter av en prost.

Barn:

 • Johan Carlsson Ekholm, född 1706-11-03 (6/11) i Eksjö. Handlande i Karlskrona. Död där 1775-10-14. Gift med Catharina Lucia Scheve, född 1725-09-24.

Barn:

 • Carl Henrik Ekholm, adlad och adopt. af Trolle, född 1763-11-12 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona 1775-10-00. E. fänrik 1780. Uppbördskonstapel på holländska fregatten S:t Loo 1781 och på holländska kanonskeppet Utrecht 1782. Löjtnant vid holländska amiralitetet 1786-08-00. Avsked s. å. Fänrik vid svenska örlogsflottan 1787. Löjtnant därst. 1788-07-21. Kapten 1790-07-17. Adjutant vid storamiralsämbetet 1795-04-14. Major vid nämnda flotta 1799-11-16. Adlad 1802-12-09 och adopt. på adl. ätten af Trolle, B (introd. 1803). RSO 1805-03-01. Överstelöjtnant 1808. Överste vid flottorna 1812. Konteramiral 1814. Kommendant i Karlskrona 1817–1819. KSO 1818-05-11. Död barnlös 1819-04-07 i nämnda stad och slöt själv sin adl. ättegren, 'Han var med i sjöslagen vid Hogland, Öland och Kronstadt samt vid genombrytningen ur viborgska viken.' Gift 1803-01-06 i Karlskrona med Margareta Constantia af Trolle, född 1772-07-16, död 1835-06-02 i nämnda stad, dotter av generalamiralen Henrik af Trolle, A, och Carolina Carleson, A.


Kommendörsätten AF Trolle nr 2105 A

TAB A1

Henrik af Trolle, (son av Georg Herman Trolle, adlad af Trolle, Se Tab 1), född 1730-11-24 i Stockholm. Skeppsgosse vid amiralitetet 1740-09-01. Lärstyrman därst. 1748-06-11. Medelstyrman 1751-12-31. Överstyrman 1754-12-11. Löjtnant 1755-08-09. Konstit. kaptenlöjtnant 1758-05-04. Adjutant hos generalen greve von Fersen 1759-12-09. Överadjutant hos generalen en chef i Pommern 1761-07-05. Kapten i arméns flotta s. å. 10/11. Major därst. 1762-03-09. RSO 1767-11-23 överstelöjtnant 1770-09-18. Överste i armén 1772-09-12. KSO s. d. Överste vid arméns flotta 1773-12-09. Tillika överste för Nylands infanteriregemente 1775-05-22. Generalmajor 1776-10-16. KmstkSO 1777-11-24. Uppflyttad 1778-11-09 i forna riddarklassen under nr 2105, A. Generalamiral 1780-03-12. Avsked från förutn. infanteriregemente s. å. 13/11. Död 1784-03-12 i Stockholm och begraven i sin svärfaders grav i Storkyrkan. Han var jämte Fredrik Henrik af Chapman skaparen av den svenska flottan under Gustaf III:s tid. Flottans officerare läto prägla en av C. Gift Fehrman graverad och med hans bröstbild försedd medalj, som utdelades vid en över honom hållen minnesfest den 1784-12-30 och bekostats av C. A. Ehrensvärd, och konungen lät i modellsalen i Karlskrona uppsätta en av Sergel i vit marmor huggen staty av honom. Gift 1769-12-31 med Carolina Carleson, född 1754-11-08 i Stockholm, död 1831-04-18 i Karlskrona, dotter av presidenten Edvard Carlsson, adlad Carleson, A, och Clara Leitstar.

Barn:

 • August Edvard, född 1771. Ryttmästare. Död 1801. Se Tab. A2.
 • Margareta Constantia, född 1772-07-16, död 1835-06-02 i Karlskrona. Gift där 1803-01-06 med konteramiralen Carl Henrik Ekholm, adlad och adopt. af Trolle, B, född 1763, död 1819.

TAB A2

August Edvard, (son av Henrik af Trolle, tab A1), född 1771-03-17 på Sveaborg. Fänrik vid arméns flotta 1779-04-27. Löjtnant därst. 1789-05-06. RSO s. å. 27/8. Kapten 1790-06-22. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-10-22. Död 1801-04-19 Spjutsund 5 Gift 1796-05-02 i Helsingfors med Hedvig Brigitta de Frese, född 1769-06-11, död 1823-03-29 i sistnämnda stad, dotter av överstelöjtnanten Abraham de Frese, B, och Anna Sofia Ekerstedt.

Barn:

 • Henrik Abraham, född 1797-02-22 i Stockholm, död där s. å. 20/4.
 • Constantia Sofia Carolina, född 1798-11-23 i Helsingfors, död 1881-04-27 i Stockholm. Gift 1827-10-12 i Karlskrona med statsrådet Johan Fredrik Ehrenstam, född 1800, död 1849.
 • Georg Edvard, född 1800-08-04 på Spjutsund5, död s. å. 30/10 i Borgå. 2
 • August Edvard, född 1801. Kaptenlöjtnant. Död 1841. Se Tab. A3.

TAB A3

August Edvard, (son av August Edvard, tab A2), född posthumus 1801-07-28 i Helsingfors. Kadett vid Karlberg 1812-10-07. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 13/10. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1819-03-25. Transp. till underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 5/5. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1824-12-01. Anställd å handelsfartyg 1825–1826. Premiärlöjtnant vid k. m:ts flotta 1829-12-31. Varvsofficer under skilda tider 1829–1830. Lärare vid sjömanssällskapets skola i Göteborg 1839. Kaptenlöjtnant. Död 1841-07-13 i Landskrona. Gift 1828-11-26 i Karlskrona med Christina Dorotea Lindvall, född 1806-02-04 i Karlskrona, död där 1890-02-01, Amiralitetsförs, dotter av handlanden och godsägaren Johan Lindvall och Christina Elisabet Lind.

Barn:

 • Henrik, född 1829. Sekundlöjtnant. Skriftställare. Död 1886. Se Tab. A4.
 • Carl Edvard, född 1832-12-10 i Karlskrona. Extra kadett å korvetten Najaden 1846–1847. Sjöofficersexamen i nämnda stad 1851-05-20. Medföljde fregatten Eugenie å dess världsomsegling 1851-10-19–1853-07-13. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1853-03-01. Anställd å handelsfartyg 1856–1858. Premiärlöjtnant 1861-04-09. Informationsofficer i styrmansskolan i Karlskrona 1863–1875. LÖS 1865. Kapten 1866-10-01. TunNIO3kl 1867. Ledamot av kommittén angående rekrytutbildning för flottans båtsmansunderhåll 1869. RDDO 1875-05-27. RSO 1877-12-01. Befälhavare för uppfordrade båtsmanskompanier i Karlskrona 1878–1879. Kommendörkapten av 2. klassen 1879-08-23. Chef för underofficerspersonalen i Karlskrona 1881. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1883-06-22. Kommendörkapten av 1. graden 1884-04-25. Avsked 1890-12-12. Död ogift 1893-06-29 i Karlskrona. Han var under många år redaktör för Tidskrift i sjöväsendet.
 • Georg, född 1834-12-17 i Karlskrona. Skeppsgosse 1845. Skepparexamen i nämnda stad 1852. Kadett vid Karlberg s. å. 4/11. Utexaminerad 1855-04-11. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 8/5. Informationsofficer vid artilleriskolan i Karlskrona 1857–1863 lärare i sjövetenskap vid krigsakademien å Karlberg 1863–1866. Premiärlöjtnant 1864-02-09. Beordrad till Norge och Danmark att inhämta upplysningar om därvarande sjökadettskolor 1866. Utarbetade på uppdrag förslag och reglementen till en sjökrigsskola i Stockholm s. å. Kapten s. å. RNO 1867-10-14. LÖS s. å. Kadettofficer och lärare i sjömilitära ämnen vid sjökrigsskolan i Stockholm 1867–1873. Militärattaché vid beskickningen i London 1873–1875. LKrVA 1876. Statsrevisor s. å. RNS:tOO 1878-08-08. RSO s. å. 30/11. Adjutant hos militärchefen i Karlskrona 1879–1881. Kommendörkapten av 2. klassen 1882-06-23. Ledamot av riksdagens andra kammare 1882–1884. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1883-10-12. Kommendörkapten av 1. graden 1886-10-13. Avsked 1892-12-22. Död ogift 1893-06-28 i Karlskrona Amiralitetsförs
 • Herlofina Christina Elisabet (Elise), född 1838-09-13 i Karlskrona, död 1884-10-18 i Helsingfors. Gift 1866-03-02 i sistnämnda stad med sin syssling, finska statsrådet Carl Johan Oskar von Numers, i hans 2:a gifte, född 1814, död 1881.

TAB A4

Henrik, (son av August Edvard, tab A3), född 1829-02-24 i Karlskrona. Sjöofficersexamen därst. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1848-06-02. Biträdande officer vid mekaniska departementet i Karlskrona 1854–1855. Avsked från sekundlöjtnantsbefattningen 1856-12-19. Proviantförvaltare å åtskilliga av flottans fartyg 1864–1865. Lantbrukare. Var under olika tider medarbetare i Karlskrona Veckoblad, i Nya Blekingsposten och i Blekinge läns tidning. Död 1886-09-16 i Listerby socken, Blekinge län. Har gjort sig känd såsom romanförfattare (se N. F.). Flera av hans arbeten hava översatts till danska, tyska, franska och engelska språken, och i Amerika har utgivits en praktupplaga av åtskilliga av hans romaner. Gift 1858-02-02 i Listerby socken, med Hilda Ulrika Agneta Sjöberg, född 1825-10-21 i Fru Alstads prästgård i Västra Ahlstads förs, Malmöhus län,död 1911-08-03 i Höckersta i Östra Ny socken, Östergötlands län,. Dotter av kyrkoherden Magnus Sjöberg och Sofia Catharina Schlyter.

Barn:

 • Ellen Constantia Sofia Christina, född 1858-10-16 i Listerby socken, liksom syskonen, död 1897-03-02 i Norrköping. Gift 1881-09-20 i Listerby kyrka med kyrkoherden i Östra Ny och Rönö försars pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, LVO, Per Martin Teodor Wetterling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-06-15 i Östra Ny socken, med sin 1:a frus syster Elisabet Terese af Trolle, född 1867-04-28), född 1848-08-06 i Ökna socken, Jönköpings län, död 1931-01-12 i Söderköping och begraven i Östra Ny socken, Östergötland.
 • Hanna Hilda Ulrika, född 1861-03-27, död 1920-03-14 i Hälsingborg. Gift 1885-11-06 i Listerby socken, med godsägaren Carl Johan Fredrik Henckel, född 1859-07-12 i Hälsingborg, död där 1921.
 • Herluf August Magnus Henriksson, född 1863. Vice häradshövding. Se Tab. A5.
 • Christina Alice Charlotta, född 1865-02-27. Gift 1896-10-03 i Västervik med stadsveterinären därst. Emil Otto Lindgren född 1868-06-07 i Visby, död 1932-01-13 i Västervik.
 • Elisabet Terese (Elise), född 1867-04-28. Död 1935-01-08 i Söderköping (db 3) och begraven i Östra Ny socken, Östergötland. Sjuksköterska i Stockholm. Gift 1898-06-15 i Östra Ny socken, med sin avlidna systers man, kontraktsprosten Per Martin Teodor Wetterling i hans 2:a gifte (gift 1:o se ovan), född 1848-08-06 i Ökna socken, Jönköpings län, död 1931-01-12 i Söderköping och begraven i Östra Ny socken, Östergötland.

TAB A5

Herluf August Magnus Henriksson, (son av Henrik, tab A4), född 1863-04-11 i Listerby socken, Blekinge län. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1884-12-15. Student i Lund 1885-09-16. Jur. filosofie examen 1887-05-31 och kansliexamen 1888-03-29. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet s. å. Examen till rättegångsverken i Lund 1889-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1890-02-00. Vice häradshövding 1892-10-04. Amanuens i nedre justitierevisionen. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrätten. Kanslist hos riksdagens första kammare 1895–1905 och 1915–1933. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen 1895-10-29. Amanuens därst. 1898-10-07. Tjänsteman av första lönegraden därst. 1905-12-20. Notarie och ombudsman 1906-01-01–1909-12-31. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1910-01-31. Jur. licentiat därst. 1915. Avsked från befattningen hos generalpoststyrelsen 1930-04-11. RVO 1933-06-18. Gift 1:o 1902-12-27 i Norra Sandby förs Krist ]], med Agnes Anna Maria Nilsson, från vilken han 1922-01-12 blev skild genom Svartlösa och Ökna tingslag häradsrätts utslag. Född 1878-08-27 Ranseröd s län. Dotter av godsägaren Olof Nilsson och Anna Larsson. Gift 2:o med Siri Sofia Viktoria Karlsson Wäringstofft i hennes 2:a gifte (Gift 1:a med Sten Ejardt Daniel Olsson född. Död 1928-12-02), född 1903-05-28 i Sorunda förs Stockholms län enligt pastor i S:t Gör. förs Stockholms län.

Barn:

 • 1. Herved'' Ulf Olof Herluf, född 1905-04-20 i Saltsjö Duvnäs i Nacka socken, Stockholms län, liksom brodern. Studentexamen i Stockholm 1922-05-12. Student vid Stockholms högskola s. å. 8/9. Jur. kandidat därst. 1927-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 19/12. Andre notarie i Sollentuna och Färentuna härads domsaga 1930-06-01–s. å. 30/11 och 1931-01-01–s. å. 31/3. Förste notarie i nämnda domsaga 1930-12-01–s. å. 31/12 och 1931-04-01–1932-02-29. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt 1932-03-11–1933-01-17. Tjänstg. i Svea hovrätt sedan 1932-03-01. Se Tab. 5A.
 • 1. Herluf Olof Magnus Henrik, född 1906-10-03. Studentexamen i Stockholm 1924-05-10. Student vid Stockholms högskola sedan s. å. 19/9. Filosofie kandidat därst. 1927-11-05. Tjänstg. först å förssbibliotek i Stockholm, därefter å Stockholms stadsbibliotek från s. å. 20/11. Genomgick av skolöverstyrelsen anordnad bibliotekskurs 1930-01-08–s. å. 5/6. Vikarierande extra assistent vid nämnda stadsbibliotek 1931-02-01. Extra ordinarie andre assistent därst. 1932-04-01. Se Tab. 5B.
 • 2. Helle Ina-Siri Elisabet Herlufsdotter
 • 2. Nils Herved Carl Herluf Herlufsson

Källor

1NF. 2At (P). 3At (Sch). 4Medd. av V. Ljungfors, Malmö. 5Sibbo kyrkoarkiv. 6Borga, kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: