:

Reuterskiöld nr 377

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga och friherrliga ätterna Reuterskiöld nr 1636 och 377

Adlad med namnet Lagersparre 1719-07-10, introducerad 1720. Namn- och vapenförändring 1734. Friherrlig 1826-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1826.

Ätten anses hava inkommit från Holland i senare hälften av 1500-talet. Först känd är vantmakaren vid Hyndevad (Eskilstuna) i Fors socken, Södermanlands län Hans Leffler. Han arrenderade Hyndevads tullkvarn, vilken han på 1590-talet på egen bekostnad återuppbyggde och innehade på 1620-talet kronohemmanen Källby och Vreta i Fors socken samt arrenderade även kronans ålfiske vid Torshälla. Med sin till namnet okända hustru, som blev omgift med befallningsmannen vid Strömsholm Johan von Soste, vilken 1639-07-02 erhöll änkedrottning Maria Eleonoras konfirmation på besittningsrätten till Hyndevads mjölkvarn med hemmanen Källby och Vreta, hade han sönerna Hans, Daniel, Simon och Jöns. Hans Hansson Leffler, inspektor över kungliga vantmakeriet i Stockholm 1621 och sedan faktor i Arboga och fogde i Ulvsunds (Kungsörs) län 1621–1635, synes i sitt gifte med Christina Erlitz hava efterlämnat endast döttrar. Daniel Hansson Leffler innehade en stångjärnshammare vid Rosenholm i Hyndevad (ännu 1646) samt arrenderade en tid efter faderns död 1631 Hyndevads tullkvarn och ålfisket vid Torshälla. Sonen Simon Danielsson, som 1666 gifte sig med Margareta Henriksdotter Eurman från Arboga och levde ännu 1680, uppehöll släktens traditioner som vantmakare vid Hyndevad och efterlämnade flera barn. Stamfaderns tredje son Simon Hansson Leffler blev liksom brodern Daniel hammarsmed och ägde två hamrar vid Rosenholm samt övertog på 1640-talet arrendet av Hyndevads (Fors) kvarn. Han dog liksom sin till namnet okända hustru 1674. Deras enda kände son Simon »K. Maj:ts källarbetjänt», hade avlidit 1667 och dennes hustru Åletta Evertsdotter Drost 1668, efterlämnande en son och en dotter. Stamfaderns fjärde son Jöns Hansson Leffler, ej vidare känd, blev fader till nedanstående Hans Jönsson. Från en broder till den adlade Daniel Leffler-Lagersparre, sockerbagaren Hans Svensson Leffler, härstammar en ännu levande gren av denna släkt Leffler (se Svenska släktkalendern). Med den från Schlesien härstammande Georg Lefflers släkt, till vilken hörde de kända professorerna med detta namn (Mittag-LeffIer och Läffler), förefinnes intet känt samband.

En gren av ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 106 bland adelsmän men utgick på svärdssidan i Finland redan 1836.

Reuterskiöld F37700.png

TAB 1

Hans Jönsson Leffler Borgare i Stockholm. Skutskeppare och seglade såsom sådan mellan Hyndevad och Stockholm samt mellan dessa orter och västmanlandsstäderna Arboga, Köping och Västerås. Död före 1673-02-04. [SRA.]

Barn:

 • Sven Hansson Leffler, född omkring 1651 vid Eskilstuna (SRA. (handelskollegii protokoll 1678-03-19).) (Hyndevad) i Fors socken, Södermanlands län. Lärling hos sockerbagarmästaren Abraham Olofsson 1668. Burskap som borgare 1678-03-19. Hovkonditor hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1691. Död 1721 och begraven 1721-07-02 i Eds kyrka, Stockholms län. Han ägde hus i Stockholm, [SRA.] Gift 1678-04-22 i Stockholm i Maria förs, Stockholm med Maria Molin, sedan Myliander, född omkring 1663, som levde 1705, död 1706-12-06, dotter av klockaren Daniel Larsson (Molin) och Maria Larsdotter.

Barn:

 • Daniel Svensson Leffler, adlad Lagersparre, döpt 1685-09-09, i Riddarholmens förs, Stockholm. Uppgives hava varit student i Uppsala, men återfinnes icke i studentmatrikeln. Extra ordinarie tjänsteman i kammarrevisionen 1700. Kammarskrivare i kammarrevisionen 1704. Kamrerare 1710. Avslöt 1686 års generalbok. Sekreterare vid amiralitetet i Göteborg 1710. Tillförordnad kommissarie 1713 vid den då i Stockholm inrättade galäreskadern. Amiralitetskommissarie i Stockholm 1716. Överkommissarie 1719-07-10. Adlad 1719-07-10 med namnet Lagersparre (introducerad 1720 under nr 1636). Räntmästare 1724-02-21. Avsatt 1734-04-04. Död 1749-01-16 i Stockholm och begraven 1749-01-19 i Eds kyrka, till vilken han 1719 skänkt en ljuskrona av metall. Han utvecklade under sin tjänstetid vid amiralitetet en livlig verksamhet. År 1713 påskyndade han utrustandet och provianterandet av de galärer, som byggdes i Norrland, bidrog 1715 genom ansenliga penningförskott till en skyndsam utrustning av kaparfartygen, lät i gott stånd försätta det gamla ödelagda skeppsvarvet på Skeppsholmen samt lät under de följande åren 1716–1719 reparera och nybygga en mängd galärer, espingar och skärgårdsbåtar. Men genom förskotten till amiralitetet samt ett dyrbart husbygge faderns hus vid Stora Nygatan, som han inköpt hade hans affärer råkat i oordning, och när han, bliven räntmästare, ur statens kassor lånade konungen penningar han blev ett slags bankir åt konungen och innehade ett dennes kvitto på 25,000 dukater dröjde det ej länge förrän den kassabrist, till vilken han gjort sig skyldig, upptäcktes. Han försattes 1729 ur tjänstgöring och efter en långvarig rättegång dömdes han 1734-04-04 ifrån ära, adelskap, namn och tjänst samt till livstids fängelse i Marstrand, men erhöll på konung Fredrik I:s födelsedag 1747-04-17 benådning. Den honom övergångna domen, i vad den rörde förlust av adelskapet skulle dock icke drabba hans hustru och barn »som oskyldiga äro och uti hans missgärning ingen delaktighet hava». De erhöllo rättighet att ändra vapnet och antaga namnet Reuterskiöld och genom särskild kungl, resolution tillförsäkrades dem »att varda vid de dem i nåder förundte adelige förmåhner bibehållne, så att de så hädanefter som härtills mage njuta adeligt nampn, stånd och skiöld». Gift 1709 med Beata Margareta Hag, född 1688-01-04, död 1743-04-22 på Kungsladugården vid Eskilstuna, dotter av kommissarien i reduktions- och likvidationskommissionen Jonas Håg och Beata Persdotter.

Barn:

 • Beata Elisabet Lagersparre, sedan Reuterskiöld, döpt 1710-03-13 i Riddarholmens förs, Stockholm, levde ogift 1743, bosatt vid Eskilstuna.
 • Carl Jonas, döpt 1711-06-24 i Riddarholmens förs, Stockholm, död som barn.
 • Charlotta Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 171(2), död 1780-09-21 vid Utö gruva i likan, kapellförs, Stockholms län och begraven 1780-09-02. Gift 1:o 1729-09-14 i Jakobs förs, Stockholm med stallmästaren och kammarherren Carl Gustaf Reutercrantz, född 1694, död 1734. Gift 2:o 1743-03-15 i Eskilstuna med kaptenen Ulrik Alexander Hercules, adlad Hercules, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1759.
 • Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 1714. Ryttmästare. Död 1786. Se Tab. 2.
 • Hedvig Christina Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 1717-01-01, död 1781-05-22 Årsta. Gift 1748-01-24 vid Utö gruva med hovjunkaren Carl Gustaf Stiernhielm, nr 1646, född 1715, död 1755.
 • Carl Fredrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 1718. Major. Död 1791. Se Tab. 44.
 • Ulrika Eleonora Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 1719, död 1756 (själaringning 1756-04-04) i Jakobs förs, Stockholm och begraven 1756-04-12 i Österhaninge.
 • Daniel Ulrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, född 1721-05-17 (egen uppgift). Anställd på häradsskrivarkontor två och ett halvt år. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1742-11-08. Utesluten därifrån 1744-11-12. Extra ordinarie tjänsteman i tullarrendesocieteten 1744. Reste utrikes 1745-08-00. Vistades 1778 i Hamburg och kallade sig då Duvalet.
 • Fredrika Sofia Lagersparre, sedan Reuterskiöld, döpt 1727-08-08 i Jakobs förs, Stockholm, död i Jakobs förs, Stockholm 1761-10-06. Gift 1755-11-06 i Jakobs förs, Stockholm med bankokommissarien Vilhelm Gustaf de Besche, död 1789.
 • Fredrik Vilhelm Lagersparre, sedan Reuterskiöld, döpt 1728-09-23 i Jakobs förs, Stockholm. Volontär vid Södermanlands regemente 1742. Interimsförare 1743-05-15. Korprals lön 1744. Furirs indelning 1747. Förare 1756. Sergeant 1757-07-21. Stabsfänrik 1758-09-11. Fänriks indelning 1761-05-05. Löjtnant 1772-06-17. Avsked 1776-06-19. Död ogift 1804-01-18 på Utö. Han bevistade 1743 års fälttåg i Finland samt pommerska kriget 1757–1761.

TAB 2

Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld (son av Daniel Svensson Leffler, adlad Lagersparre, tab 1), född 1714-01-13 i Stockholm. Student i Uppsala 1726-11-03. Korpral vid livregementet till häst 1732. Avsked 1740. Löjtnant i hessisk tjänst 1748. Ryttmästares avsked 1748. RSO 1770-04-28. Död 1786-01-06 i Stockholm. Gift 1748-11-30 i Stockholm med Eva Anna Wetverstedt, född 1729-11-30, död 1814-03-23 i Stockholm, dotter av löjtnanten Olof Evert Wetverstedt (broder till krigsrådet Johan Anders Wefverstedt, adlad Wetverstedt, nr 1888) och Eva Johanna von Schwaben.

Barn:

 • Johan Edvard, född 1749-09-14 Hässlingby. Volontär vid livregementet till häst 1766-04-21. Korpral vid livregementet till häst 1767-03-04. Kvartermästare 1769-07-14. Kornett 1770-11-22. Löjtnant 1775-08-09. Ryttmästare. Avsked Iran regementet 1780-03-01 och ur armén 1803-06-08. Död ogift 1819-10-30 i Stockholm. Han hade med Catharina Charlotta Bågh, som sedan blev gift med presidenten Carl Erik Skjöldebrand, friherre Skjöldebrand, i hans 1:a gifte, flera barn, vilka kallade sig Rüttersköld.
 • En son begraven 1750-12-21 i Österhaninge socken.
 • Adam Didrik, född 1752. Major. Död 1823. Se Tab. 3
 • Axel Fredrik, född 1753. Överjägmästare. Död 1813. Se Tab. 20.
 • Gustaf Alexander, född 1754-05-17, död ung.
 • Beata Eva, född 1755-12-06 i Stockholm.
 • Johan Vilhelm, född 1757-07-25 i Stockholm, död 1758-08-00. på Utö.
 • Carl Gustaf, född 1758-12-16. Volontär vid Södermanlands regemente 1768. Sergeant vid Södermanlands regemente 1772. Kornett vid livdragonregementet 1775-09-11. Löjtnant vid livdragonregementet 1778-07-10. Stallmästare hos hertig Fredrik Adolf 1782-08-12. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1785-03-02. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1785-03-02. Major vid änkedrottningens livregemente 1791-04-24. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1794-03-05. Avsked 1801-10-26. Död barnlös 1815-04-25 i Norrköping. Gift 1792-05-13 i Stockholm med friherrinnan Agneta Sofia Örnsköld, född 1754-04-16 på Eknö i Björskogs socken, Västmanlands län, död 1812-12-20, dotter av överstelöjtnanten Carl Daniel Löth-Örnsköld, friherre örnsköld, nr 284, och Anna Maria Schönström.
 • Anton Vilhelm, född 1761-02-06, död ung.
 • Anna Charlotta, född 1762-03-09. Stiftsjungfru. Död 1835-06-01, på Ingelstad. Gift 1798-08-18 i Adelsö kyrka, Uppland med kontraktsprosten och kyrkoherden i Risinge pastorat av Linköpings stift, hovpredikanten, LNO, doktor Mattias Stenhammar, i hans 1:a gifte, född 1766-07-06 i Risinge socken, Östergötlands län, död 1845-05-07 i Västra Eds socken, Kalmar län.
 • Hedvig Beata, född 1764-06-13 Rånö. Stiftsjungfru. Död 1834-04-12 i Kristianstad. Gift 1794-06-23 med landshövdingen Erik Adolf Schenbom, adlad af Schenbom, född 1757, död 1811.
 • Herbert Conrad, född 1765. Generalmajor. Död 1821. Se Tab. 30.
 • Lennart Alexander, född 1767-01-19 på Rånö. Volontär vid änkedrottningens regemente 1776-12-12. Fänrik vid Jämtlands regemente 1776-12-18. Kornett vid livregementet till häst 1779-04-13. Löjtnant vid livregementet till häst 1783-03-19. Genom byte ryttmästare vid adelsfaneregementet 1786-04-10. Transporterad till kapten vid Nylands infanteriregemente 1792-03-13. Transporterad till Göta livgarde 1794-01-31. RSO 1799-11-16. Major vid Göta livgarde 1800-11-28. Överstelöjtnant i armén 1805-03-01. Överstelöjtnant vid dalregementet 1809-01-18. Överste i armén 1810-05-01. Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1811-12-03. Militärbefälhavare och landshövding på Gotland 1811-11-03–1812-08-31. RPrOPlemér. Överste och chef för Södermanlands regemente 1813-03-23. Generalmajor 1814-11-23. KSO 1817-07-04. Avsked 1821-04-18. Död ogift 1832-04-26 i Nyköping och begraven på Nyköpings västra kyrkogård. Tjänstgjorde i franska armén 1787–1789. Bevistade 1789 slaget vid Svensksund som placerad vid Upplands regemente, fången vid Upplands regemente. Bevistade krigen i Pommern 1805 och 1806 samt i Tyskland 1813 och 1814, var chef för 2:a brigaden till 1814-01-02. Tjänstgjorde därefter i kronprinsens stab Var kommendant i Luttich. Bevistade kriget i Norge 1814.
 • Jakob Vilhelm, född 1769-03-17 på Hässlingby, död på Hässlingby 1781-11-28.
 • Casimir, född 1770. Generallöjtnant. Död 1848. Se Tab. 31

TAB 3

Adam Didrik, (son av Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, tab 2), född 1752-04-08 på Hässlingby. Volontär vid Södermanlands regemente 1764. Förare vid Upplands regemente 1768-04-16. Stabsfänrik vid Upplands regemente 1770-09-18. Souslieutenant i regementet Royal Suédois 1775-01-18. Stabslöjtnant vid Upplands regemente 1776-02-08. Löjtnant vid regementet Royal Suédois 1777-07-04. Stabskapten vid Upplands regemente 1778-02-04. Genom byte transporterad till Västmanlands regemente 1781-10-15. Majors avsked 1781-11-21. Död 1823-08-27 på Duvnäs å Sicklaön nära Stockholm. Gift 1778-04-27 med Henriette Stegelman, född 1756, död 1822-06-09 på Duvnäs, dotter av bankiren Stegelman i Paris och Anna von Creutz.

Barn:

 • Anna Henrietta, född 1779-01-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1824-05-20 i Stockholm.
 • Axel Didrik, friherre Reuterskiöld, född 1779. Hovmarskalk. Död 1834. se tab 4.
 • Henrik Fabian, född 1780-12-25. Sergeant vid Västmanlands regemente 1783-04-20. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-04-20. Löjtnant vid Göta garde 1796-02-07. Kapten och regementskvartermästare vid Göta garde 1802-03-29. Överadjutant och major i armén 1809-04-19. Överstelöjtnant 1814-01-00. RSO 1814-05-26. Kammarherre. Överste i generalstaben 1821-06-10. Hovmarskalk hos drottningen. Död ogift 1860-08-13 Bergshamra
 • Abraham, född 1781-12-05, död 1781-12-06.
 • Isak, född 1781-12-05, död 1781-12-06.
 • Jakob, född 1781-12-05, död 1781-12-06.

TAB 4

Axel Didrik, friherre Reuterskiöld, (son av Adam Didrik, tab 3), till Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län, som han erhöll med sin första fru. Född 1779-12-20 i Stockholm. Underofficer vid Västmanlands regemente 1782-12-12. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-04-29. Kornett vid lätta dragonregementet 1785-09-27. Transporterad till fänrik vid livregementets värvade infanteribataljon, sedan finska gardet kallad, 1794-09-01. Sekundlöjtnant vid livregementets värvade infanteribataljon, sedan finska gardet kallad, 1794-03-06. Kapten 1803-03-09. Majors avsked 1805-08-12. Friherre 1826-05-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1826-12-02 under nr 377). Hovmarskalk 1826-06-04. Död 1834-09-13 i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården i Stockholm under ett prydligt monument av järn. 'Han förärade 1824 666 rdr 32 sk. banko till pensionsanstalten för manskapet vid 2. livgardet.' Gift 1:o 1804-04-22 i Stockholm med Maria Gustava Le Febure, född 1786-09-16, död 1813-10-10, dotter av bergsrådet Jean Le Febure och grevinnan Margareta Charlotta Lillienberg. Gift 2:o 1814-10-06 på Rånäs med stiftsjungfrun Juliana Vilhelmina Kjerrmansköld, född 1785-01-20, död 1822-05-25, dotter av amiralitetskaptenen Jakob Lothsack, adlad Kjerrmansköld, och Helena Vilhelmina Stålhandske.

Barn:

 • 1. Jeannette Charlotta Henrietta, född 1805-03-01 i Stockholm, död 1853-09-24 Näsby. Gift 1828-12-11 i Stockholm med generalmajoren Fredrik af Klercker B, född 1792, död 1867.
 • 1. Marie Emilie, född 1806-08-19 i Stockholm, död i Stockholm 1857-04-07. Gift 1827-05-10 i Stockholm med sin syssling, kammarherren, friherre August Teodor Adelswärd, född 1803, död 1887.
 • 1. Eva Aurora, född 1808-06-13 på Rånäs, död 1893-01-17 i Stockholm. Gift 1832-10-09 på Rånäs med löjtnanten, friherre Conrad Ribbing af Koberg, född 1808, död 1883.
 • 1. Adam Axel, friherre vid faderns död 1834. Född 1809. Kammarherre. Död 1850. Se Tab. 5.
 • 1. Adamina Vilhelmina, född 1811-07-22 på Rånäs, död 1880-04-29 i Gränna och begraven i Stackelbergska familjegraven i Norra Fågelås kyrka, Skaraborgs län. Gift 1832-12-13 i Stockholm med sin svågers kusin, kammarherren, greve Fritz Adolf Erik Louis Stackelberg, född 1805, död 1882.
 • 2. Henrik Fabian Jakob, född 1815-09-17 på Gimo bruk i Roslagen. Student i Uppsala. Död 1833-06-12.
 • 2. Carl Leonard, född 1816. Kabinettskammarherre. Död 1905. Se Tab. 7.
 • 2. Julie Vilhelmina, född 1817-11-11 på Rånäs. Stiftsjungfru. Död 1869-10-12 Tomarp s län. Gift 1838-12-13 i Stockholm med översten, friherre Frans Vilhelm Reinhold Fock, född 1812, död 1869.
 • 2. Adam Didrik, född 1819. Kammarherre. Död 1880. Se Tab. 13.
 • 2. Casimir, född 1821-07-31. Levde utan tjänst. Död ogift 1845-06-20 på Skuggan å Djurgården.

TAB 5

Adam Axel, (son av Axel Didrik, friherre Reuterskjöld, tab 4), friherre vid faderns död 1834. Född 1809-10-28 på Rånäs. Student 1824-11-22. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1828-01-00. Kornett vid livregementets dragonkår 1828-05-17. Kansliexamen 1828-06-09. Löjtnant 1833-05-18. Tjänstgjörande kammarherre hos kronprinsessan 1833-07-06. Avsked från löjtnantsbeställningen på stat med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i kåren 1839-04-18. Ryttmästare i kåren 1841-09-11. Död 1850-11-05 i Stockholm. Gift 1833-12-08 på Stockholms slott med sin svågers kusin, hovfröken hos kronprinsessan, friherrinnan Eva Sofia Lovisa Adelswärd, född 1811-07-06, död 1847-10-16 på Rånäs, dotter av en av rikets herrar, friherre Erik Reinhold Adelswärd, greve Adelswärd, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia Lovisa von Friesendorff.

Barn:

 • Oskar Axel Reinhold, friherre vid faderns död 1850. Född 1834. Löjtnant. Död 1888. Se Tab. 6.
 • Sofia Lovisa, född 1836-10-28 i Stockholm, död i Stockholm 1858-06-03 och begraven på Tomställs kyrkogård, Kalmar län, där ock hennes svärfader ligger. Gift 1857-08-10 med filosofie doktorn, friherre Johan Nordenfalk, i hans 1:a gifte, född 1830, död 1901.
 • Emilie Augusta, född 1840-08-07 på Rånäs, död 1901-11-21 i Stockholm. Gift 1862-05-28 i Uppsala med sin svåger, filosofie doktorn, friherre Johan Nordenfalk, i hans 2:a gifte, född 1830, död 1901.
 • Adam Reinhold, född 1843-08-09, död 1846-06-16 i Stockholm.
 • Augusta Jeannette, född 1846-05-12 i Stockholm, död 1862-05-29 i Uppsala.

TAB 6

Oskar Axel Reinhold, (son av Adam Axel, tab 5), friherre vid faderns död 1850. Född 1834-12-17 i Stockholm. Studentexamen 1854-05-28. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1854-06-01. Officersexamen 1856. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1857-08-04. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1863-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1868-01-24. Död 1888-05-23 i Stockholm. Ägde Rånäs och innehade Rällsta fideikommiss i Vallentuna socken, Stockholms län. Gift 1859-09-07 i Lausanne med Emilie Anne de Cerjât, född 1838-03-26 i Stockholm, död 1928-03-29 i Lausanne.

Barn:

 • Axel Carl August, friherre vid faderns död 1888. Född 1860-08-16 på Rällsta. Har ägt del i Rånäs och innehade från 1888 Eällsta fideikommiss, numera fideikommisskapital. Död 1937-03-07 i Lausanne, Schweiz (Vallentuna förs, Stockholm, db nr 8).

TAB 7

Carl Leonard, (son av Axel Didrik, friherre Reuskjöld, tab 4), född 1816-10-31 på Rånäs. Student i Uppsala 1829. Filosofie examen 1835. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1835-04-27. Officersexamen 1836. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1837-02-17. Kammarherre 1838-09-01. Avsked ur krigstjänsten 1841-10-30. Kabinettskammarherre 1850-12-04. RDDO 1852-06-09. Tjänstfri vid hovet 1854. RNO 1860-11-26. Fullmäktig i Jernkontoret 1865–1883. Ledamot av riksdagens första kammare 1872–1881. LLA 1873. KVO1kl 1875-12-01. KmstkVO 1889-11-30. Disponent för Gimo bruks aktiebolag i Skefthammars socken, Uppsala län, sedan 1894. Död 1905-02-16 i Stockholm. Gift 1839-08-20 Rilaks

Barn:

 • Carl Axel Fredrik, född 1841. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 8.
 • Gustaf Lennart, född 1843. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire. Död 1899. Se Tab. 11
 • Eva Matilda Julia, född 1847-06-28 på Gimo, död 1863-10-08 i Uppsala.
 • Sofia Charlotta Augusta, född 1856-07-21 på Gimo bruk. Gift på Gimo bruk 1875-11-23 med grosshandlaren i Stockholm, italienske konsuln, OffItKrO mm Fredrik Anton Höglund, född 1849-06-06 i Stockholm, död i Stockholm 1907-03-10.
 • Maria Lovisa Emilia, född 1860-09-12 på Gimo bruk. Gift på Gimo bruk 1883-11-05 med översten i armén, överstelöjtnanten i fortifikationens reserv, RSO, RNO, RVO, mm, Claes Erik Grill, född 1851-03-18 i Sala, död 1919-03-05 i Stockholm.

TAB 8

Carl Axel Fredrik, (son av Carl Leonard, tab 7), född 1841-06-12 i Stockholm. Student i Uppsala 1860. Kansliexamen 1864. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet 1864. Genomgick Falu bergsskola 1865–1866. Landstingsman för Närdinghundra härad 1882–1889. Ledamot i styrelsen för lantmannaskolan vid Väddö i Stockholms län 1889. RNO 1899-12-01. Död 1912-09-04 i Bladåkers annexförs, Stockholm (db nr 12). Ägde Norrgarn i Bladåkers socken, Stockholms län. Gift 1870-05-18 i Stockholm med Henriette Sofie Benedicks, född 1848-08-26 på Gysinge bruk i Färnebo socken, Gävleborgs län ]], död 1934-07-01 i Kungsholms förs, Stockholm (db nr 162) och begr u Skäfthammars socken, Uppsala län, dotter av bruksägaren Bernhard Benedicks och Ida Maria Charlotta Wahlfelt.

Barn:

 • Lennart Axel, född 1872-11-25 på Jälla. Mogenhetsexamen i Uppsala 1891. Student i Uppsala 1891. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1892–1894. Lantbruksförvaltare vid Gimo bruk 1896–1898. Arr. Mörby i Fasterna socken, Stockholms län 1899–1914. Kammarjunkare 1900-12-01. Ordförande i Sjuhundra hushållningsgille 1902–1913. Ordförande i Fasterna sockens kommunalstämma, kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse 1905–1914. Styrelseledamot och vice jourhavande direktör i Mälarprovinsernas hypoteksförening 1907. OIISGbmt 1907-06-06. Kammarherre 1909-06-06. RRS:tStO2kl 1909-06-00. Ledamot av Stockholms länshushållningssällskaps förvaltningsutskott 1910. Ordförande i Närdinghundra hushållningsgille 1916. Stockholms läns hushålln.sällsk:s GM. GV:s Jmt 1928-06-16. RVO 1928-06-16 Ägare Norrgarn i Eladåkers socken, Stockholms län sedan 1914.
 • Henriette Matilda, född 1874-03-27 på Jälla. Gift 1899-10-14 i Jakobs kyrka, Stockholm med kabinettskammarherren, friherre Peder Magnus af Ugglas, född 1865.
 • Bernhard Fredrik, född 1875. Kapten. Död 1934. Se Tab. 10.
 • Eva Sofia, född 1877-01-07 på Gimo bruk.
 • Ida Maria, född 1884-08-10 i Uppsala. Gift 1908-06-05 i Bladåkers förs, Stockholms län ]] med kaptenen Fredrik Gustaf Emanuel Sergel, född 1866.
 • Bertil Adam, född 1889-03-14 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1907-05-13. Student vid Stockholms högskola 1909.

TAB 9

Carl Bernhard, (son av Carl Axel Fredrik, tab 8), född 1871-07-25 Jälla. Volontär vid livregementets dragonkår 1889-01-03. Mogenhetsexamen 1890-05-24. Sergeant 1891-06-08. Elev vid krigsskolan 1891-07-28. Utexaminerad 1892-11-11. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1892-11-11. Transporterad till 2. Svea artilleriregemente 1894-10-01. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan 1894–1896. Löjtnant vid 2. Svea artilleriregemente 1896-09-18. Genomgick militärinstruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1897–1898. Ordonnansofficer vid Västra arméfördelningens stab 1898–1901. Regementsadjutant 1901–1903. Kapten i regementet 1903-10-08. Regementskvartermästare 1904–1906. Ledamot av taxeringsnämnden i Uppsala 1905–1921, av prövningsnämnden 1910–1921 och av stadsfullmäktige i Uppsala 1911–1921. Landstingsman i Uppsala län 1913–1918. RSO 1913-06-06. Major på reservstat vid Upplands artilleriregemente 1916-02-18. GM. SkytteGM. Verkställande direktör för Stockholms stads brandstodsbolag till försäkring av lösegendom 1921-12-19. RVO 1921-11-25. Major i f. v. Upplands artilleriregements reserv 1926-07-30. Ledamot av patriotiska sällskapets förvaltningsutskott 1930. RNO 1931-11-17. KVO2kl 1939-09-27. Gift 1899-10-05 i Jakobs kyrka, Stockholm med Lovisa Sofia (Lisa) Boström, född 1875-07-29, död 1936-03-15 i Kungsholms förs, Stockholm, dotter av godsägaren, statsministern Erik Gustaf Bernhard Boström och Maria Augusta Carolina Almqvist.

Barn:

 • Carl Gustaf Bernhard Ludvig, född 1901-01-18 i Stockholm.
 • Lennart, född 1903-10-29 i Uppsala.
 • Gustaf, född 1907-12-04 i Uppsala.

TAB 10

Bernhard Fredrik, (son av Carl Axel Fredrik, tab 8), född 1875-03-13 Hallkved. Elev vid sjökrigsskolan 1889-10-01. Utexaminerad 1895-10-30. Underlöjtnant vid flottan 1895-11-07. TMO5kl 1899-03-04. Löjtnant vid flottan 1900-03-16. Genomgick gymnastiska centralinstitutets ettåriga kurs 1900 och sjökrigshögskolans tvååriga kurs 1900–1902. Kapten vid flottan 1903-12-31. RPrKrO 1909-10-00. RRS:tAO3kl 1909. Adjutant hos chefen för sjöförsvarsdepartementet 1909–1910. Avsked med kvarstående i flottans reserv 1910-07-08. Anställd i firman J. E. Francke 1910. Disponent för Kungsgården-Mariebergs aktiebolag 1917. RSO 1919-06-06. Disponent för Rossö sågverksaktiebolag 1920. Biogr. i Väd? Död 1934-04-07 i Skeppsholms förs, Stockholm (db 17) och begr. i Skäfthammars socken, Uppsala. Gift 1902-10-31 i Jakobs kyrka, Stockholm med Olga Francke, född 1880-10-04 i Jacobs förs, Stockholm, dotter av grosshandlaren Johan Robert Francke och Elise Aurora Lindberg.

Barn:

 • Olga, född 1904-06-30 i Skeppsholmens förs, Stockholm.
 • En son, dödfödd 1905-12-09.
 • Agnes, född 1906-11-14 i Stockholm.
 • Mary, född 1909-07-19 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Sonja, född 1912-09-04 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Didrik Bernhardsson, född tvilling 1914-01-19 i Stockholm.
 • Cecilia, född tvilling 1914-01-19
 • Ingegerd, född 1916-10-03 i Skeppsholms förs

TAB 11

Gustaf Lennart, (son av Carl Leonard, tab 7), född 1843-06-19 på Gimo bruk. Student i Uppsala 1861-05-17. Kansliexamen 1863. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1863-06-25. Attaché vid svensk-norska beskickningen i Paris 1864-10-20. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1866-09-27. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1871-10-05. RSpCIII:sO 1872-03-28. RNS:tOO 1875-07-19. RRS:tAO2kl 1875-07-24. Legationssekreterare i Paris 1877-09-10. RNO 1877-12-01. OffFrHL 1878-04-02. Kammarherre 1879-12-01. RWaldFO1kl 1880-01-10. KMonS:tCO 1880-03-25. Tjänstgjorde kammarherre hos drottningen 1880-04-20. KFrHL 1882-07-17. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Washington 1884-11-15. Tjänstfri vid hovet 1884. Tillika tillförordnad generalkonsul 1884-12-30. KNS:tOO1kl 1886-02-03. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel 1888-10-09. KNO1kl 1889-11-30. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i S:t Petersburg 1890-09-24. StkDDO 1890-10-28. TMO1kl. KmstkNO 1893-12-01. RRS:tAO1kl 1895. OIL:sJmt 1897-09-18. Död 1899-07-07 i S:t Petersburg. Gift 1877-09-28 i Stockholm med Maria Sofia Lovisa Nordenfalk, nr 390, född 1858-05-14 i Stockholm. TChO1kl, död 1928-01-06 i Johannes förs, Stockholm ]], dotter av filosofie doktorn, friherre Johan Nordenfalk, och hans 1:a fru Sofia Lovisa Reuterskiöld.

Barn:

 • Louise (Duekie), född 1887-09-20 i Newport, Rhode-Island i Nordamerika. Gift 1908-10-10 i Jacobs förs, Stockholm med överstelöjtnanten, generalmajor Henry Georg Rudolf Peyron, född 1883

TAB 12

Carl Lennartsson, (son av Gustaf Lennart, tab 11), född 1890-01-20 i Konstantinopel. Studentexamen 1909. Student vid Stockholms högskola 1909. Jur. kandidat 1913-09-15. Diplomataspirant i Utrikesdepartementet 1913-10-02. Attaché i London 1914-09-21 och i Utrikesdepartementet 1916-12-21. Diplomatexamen 1917. Tillförordnad andre legationssekreterare 1917-06-29. Tillförordnad förste legationssekreterare 1918-10-20. Byråsekreterare 1919-09-12. Tillförordnad andre legationssekreterare i Berlin 1919-09-12. RFinlVRO1kl 1920. PrRKM3kl. 1. Legationssekreterare i Köpenhamn 1921-12-16. RDDO 1924-08-18. Förste legationssekreterare i Oslo 1924-06-27. RNS:tOO. Byråchef i Utrikesdepartementet 1930-04-16. Chef för andra byrån å politiska avdelningen s.å. 5/9. Chef för andra byrån å handelsavdelningen 1931-04-01. Chef för andra byrån å politiska avdelningen 1933-04-10. RNO 1933-11-25. KNS:tOO2kl. KFinlVRO2kl. Död 1934-06-05 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 128) och begr. i Solna förs, Stockholm. Gift 1914-06-04 i Hälsingborgs stadsförs ]] med Marie Lucie Aurore Dardel (adliga ätten nr 2217), född 1894-02-23 i Svea livgardes förs, Stockholm, dotter av kammarherren Georges Albert Dardel och Ebba Aurore Lucie Palin.

Barn:

 • Axel, född 1915-03-16 i London.
 • Nils, född 1916-08-09 i London

TAB 13

Adam Didrik, (son av Axel Didrik, tab 4), född 1819-06-08 på Rånäs. Student i Uppsala 1835-06-08. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1837-02-09. Kansliexamen 1837-06-10. Officersexamen 1838. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1838-07-21. Avsked ur krigstjänsten 1847-04-13. Kammarherre hos drottningen 1847-12-01. KVO1kl 1873-06-13. Ledamot av riksdagens första kammare 1875. Död 1880-02-12 i Stockholm. Ägde Ulvåsa i Ekebyborna socken, i Östergötlands län 1848–1879, Mörby i Ekebyborna socken, i Östergötlands län, Vinberga i Varvs socken, i Östergötlands län och Älmtomta i Asks socken 1848–1880, i Östergötlands län, samt Sturehov i Botkyrka socken, Stockholms län. 1879–1880. Gift 1845-11-18 i Stockholm med grevinnan Charlotta Elisabet Posse, född 1826-03-18 på landshövdingebostället Marieholm vid Mariestad, död 1908-11-25 i Botkyrko förs, Stockholm ]], dotter av en av rikets herrar, greve Arvid Mauritz Posse, och friherrinnan Juliana Lovisa von Plåten, nr 313. Änkefriherrinnan Reuterskiöld, född Posse, ägde Sturehov 1880–1900.

Barn:

 • Adam Arvid Axel, född 1846-10-21 på Ulvåsa, död på Ulvåsa 1856-06-05 genom drunkning.
 • Carl Baltzar Adam, född 1848-08-14 på Ulvåsa, död 1852-02-29 i Stockholm.
 • Julia Elisabet Lovisa, född 1851-05-18 i Stockholm, död 1918-12-25 i Jacobs förs, Stockholm. Gift 1873-05-06 på Ulvåsa med bruksägaren Gustaf Vilhelm Sebastian Tham, född 1839, död 1911.
 • Hedvig Louise Charlotte, född 1854-06-13 på Ulvåsa. Död 1933-11-02 i Jakobs förs, Stockholm och begr i Solna socken, Stockholm. Gift 1880-11-03 på Sturehov med presidenten Nils Henrik Vult von Steijern A, född 1839, död 1899.
 • Charlotte Emilie Augusta (Lotten), född 1856-06-16 på Ulvåsa, död ogift 1928-06-28 i Stockholm (Solna förs, db) (Engelbrekts förs, Stockholm, db).
 • Carl Lennart Adam Emanuel, född 1859. Före detta landshövding. Se Tab. 14.
 • Axel Gabriel Adam, född 1863. Häradshövding. Se Tab. 16.
 • Arvid Adam Natanael, född 1866-11-05 på Ulvåsa. Mogenhetsexamen i Uppsala 1884-06-10. Lantbrukselev inom Södermanlands län 1884–1885. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1885. Utexaminerad 1887. Lantbruksinspektor vid Gimo bruk 1887–1892. Förvaltare Rånäs 1893–1898. Landstingsman för Sjuhundra härad 1897. Ledamot av riksdagens andra kammare 1903–1905. LLA 1904. RVO 1901-11-30. Disponent för Hällefors bruksaktiebolag 1905. Död 1915-06-27 i Ramlösa (Hällefors förs, Örebro län db). Gift 1893-11-08 på Kristineholm i Allhelgona socken, Södermanlands län med grevinnan Gunilla Fredrika (Dicken) Wachtmeister af Johannishus, född 1872-03-05 Bönsta
 • Hedvig, född 1869-10-26 på Ulvåsa. Gift 1893-08-02 på Sturehov med kabinettskammarherren, friherre Johan Axel Nordenfalk, född 1866.

TAB 14

Carl Lennart Adam Emanuel, (son av Adam Didrik, tab 13), född 1859-09-28 Ulvåsa. Volontär vid livregementets dragonkår 1877-01-03. Mogenhetsexamen i Uppsala 1878-05-23. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1879-11-14. Hospitant vid Ultuna lantbruksinstitut 1883. Förvaltare vid Sturehov 1884–1900. Löjtnant 1888-12-07. Ryttmästare 1898-11-15. RSO 1899-12-01. Landstingsman för Svartlösa härad 1901–1907. Ordförande i skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län 1903-08-21–l906. RVO 1904-12-01. Landshövding i Södermanlands län 1906-10-05. KNO1kl 1909-06-06. RRS:tStO1kl 1909. Ordförande i länets hushållningssällskap 1909. LLA 1914. Ordförande i styrelsen för Huskvarna vapenfabriksaktiebolag 1917. KmstkNO 1917-06-06. Länets hushållningssällskaps GM 1921. Avsked från landshövdingämbetet 1927-09-09. SkytteGM. Ägde tillsammans med syskonen Älmtomta i Asks socken, Östergötlands län 1880–1893 samt Mörby i Ekebyborna socken, i Östergötlands län och Vinberga i Varvs socken, i Östergötlands län 1880–1900. Arr. Sturehov 1901–1907. Medlem av direktionen över konungens hospital 1930. Gift 1884-01-04 Vreten med grevinnan Ingegerd Christina Posse, född 1864-01-29 på Vreten, dotter av godsägaren, greve Gustaf Mauritz Posse, och friherrinnan Charlotte von Essen.

Barn:

 • Louise Elisabet Charlotte, född 1884-11-02 på Sturehov. Gift på Sturehov 1906-10-05 med trafikchefen, friherre Axel Torbjörn Thott, född 1882.
 • Märta Ingegerd Gunhild, född 1886-06-22 Sturehov. Gift 1907-01-04 i Stockholm med ryttmästaren Johan Gustaf Carl Kuylenstierna, född 1880, död 1938-01-26.
 • Arvid Lennart, född 1894 på Sturehov. Förvaltare. Se Tab. 15.
 • Juliana Louise, född 1899-02-05 på Sturehov, död 1902-06-06.

TAB 15

Arvid Lennart, (son av Carl Lennart Adam Emanuel, tab 14), född 1894-01-25 Sturehov Studentexamen i Nyköping 1912. Student vid Stockholms högskola 1914. Förvaltare vid Huskvarna vapenfabriks egendomar. Verkst. direktör vid Huskvarna Malmö-Depôts aktiebolag 1942. Gift 1922-03-28 i Oscars kyrkan, Stockholm, d:o förs, med grevinnan Mary Hamilton, född 1896-08-28 i Stockholm, dotter av hovjägmästaren greve Adolf Patrik Hamilton, och hans andra fru Eugenie Matilde Augusta (Lilly) Boy.

Barn:

 • Carl Lennart Adam Emanuel, född 1923-05-15 i Jönköping.
 • Arvid Didrik Lennart, född 1934-03-31 i Sofia förs, Jönköping.

TAB 16

Axel Gabriel Adam, (son av Adam Didrik, tab 13), född 1863-03-21 på Ulvåsa. Mogenhetsexamen i Uppsala 1879-05-27. Student i Uppsala 1880-03-25. Jur. filosofie examen 1881-05-28 och jur. utr. kandidat 1888-11-21. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1888-11-21. Vice häradshövding 1891-05-29. Amanuens i finansdepartementet 1891-11-07–1903. Häradshövding i Västerbottens södra domsaga 1903-03-13. RNO 1914-09-30. Transporterad till Bräkne härads domsaga 1919-06-19. Afsked från häradshövdingsämbetet 1932-09-16. KNO2kl 1932-11-22. Död 1938-07-21 i Strängnäs (db nr 39). Gift 1889-01-04 i Uppsala domkyrka med grevinnan Eva Beata Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1864-01-26 i Stockholm, dotter av kabinettskammarherren, greve Axel Ture Gabriel Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och Josefina Henrika Carolina Charlotta Gyllenhaal, nr 841.

Barn:

 • Ingrid Charlotta, född 1889-10-02 i Nyköping. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1907. Student i Uppsala 1910. Filosofie magister 1915-05-29.
 • Elsa, född 1892-07-13 Sturehov Folkskollärarinna. Gift 1921-06-11 i Bräkne-Hoby kyrka, d:o förs, Blekinge län, med jordbrukskonsulenten i Norge Anders Underdal, född 1880-09-03.
 • Hedvig, född 1897-08-08 i Örnsköldsvik. Gift 1929-06-21 med köpmannen Erik Alfred Daniel Wulfcrona, född 1887.
 • Axel Nils, född 1899-08-26 Finstaholm.
 • Lennart Gustaf, född 1900-11-25 på Finstaholm, död 1901-08-08 i Norrtälje.
 • Eva Gabriella, född 1908-03-04 i Umeå. Studentexamen i Stockholm 1925. Gift 1931-08-22 i Stockholm med ingenjören Ebbe Johan Theophil Bring, född 1899-02-03 i Sala stadsförs.

TAB 17

Adam Gabriel, (son av Axel Gabriel Adam, tab 16), född 1890-11-05 i Nyköping. Studentexamen i Umeå 1909-06-15. Student vid Uppsala universitet 1909. Filosofie kandidat 1921-05-28. Tjänsteman vid Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. Redaktör. Gift 1922-04-11 i Oscars förs Stockholm med Sara Christina Olsson, född 1888-09-07 i Kristinehamn, dotter av hantverksmästaren Johan August Olsson och Sara Catharina Petersdotter.

Barn:

 • Axel Gabriel Johan Arvid, född 1930-10-16 i Stockholm.

TAB 18

Bengt, (son av Axel Gabriel Adam, tab 16), född tvilling 1893-12-23 i Filipstad. Studentexamen i Umeå 1912-06-12. Volontär vid Livregementets dragoner 1912-06-14. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant i Livregementets dragoner 1914-12-31 och vid regementet 1917-02-23. Löjtnant Livregementets dragoner 1918-03-22. Genomgick Krigshögskolan 1919-10-06–1921-07-21. Aspirant vid Generalstaben 1922-10-15–1925-04-14. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1926-10-26. Löjtnant i Livregementet till häst 1927-06-27 from 1928-01-01. Ryttmästare i Livregementet till häst 1928-11-15. Generalstabsofficer vid Norra arméfördelningens stab 1930-11-17–1933. Ryttmästare vid Livregementet till häst 1933. SkytteM. RSO 1935-06-06. Major i armén 1936-09-25. Gift 1:o 1917-10-19 i Engelbrekts förs, Stockholm med Lilly Annie (Lilian) Crafoord,, född 1895-12-08 Bökebergsslätt, dotter av majoren i armén Carl Gustaf Achates Crafoord, och Lilly Wilhelmina Wallenberg.

Barn:

 • 1. Axel Carl Lennart, född 1918-09-11 i Stockholm.
 • 1. Mary Gabriella, född 1920-04-04
 • 1. Lilly Gunnel Charlotta, född 1928-07-23
 • 1. Carl Henrik

TAB 19

Sten, (son av Axel Gabriel Adam, tab 16), född tvilling 1893-12-23 i Filipstad. Studentexamen i Umeå 1912-06-12. Student vid Uppsala universitet 1912-12-04. Med kandidat 1921-02-17. Inskriven vid Karolinska institutet 1921-12-15. Med. licentiat vid Karolinska institutet 1927-05-31. Extra ordinarie vid Östersunds hospital 1927-09-00–1928-11-00 och vid Växjö hospital 1928-12-01. T. f. bitr. läkare vid S:t Eriks sinnessjukavdelning 1930-08-03. Assistentläkare vid lasarettet i Karlshamn 1931-03-28. Underläkare vid S:t Eriks sinnessjukavdelning 1931-09-00. Gift 1927-08-27 i Mörby, Danderyds socken, Stockholms län med stiftsjungfrun, filosofie magister Brita Daisy Xenia Erika Marguerite von'' Francken, född 1897-06-23 Kiholm, dotter av f.d. verkst. direktören i Kiholms aktiebolag i Västertälje förs, Stockholm, August Wilhelm Sidney von Francken och grevinnan Carin Adèle Pauline Stenbock.

Barn:

 • Birgitta Gabriella, född 1928-08-08 i Frösö förs, Östersund.
 • Bengt Gabriel, född 1929-11-09 i Landsförs, Växjö.
 • Karin Tola Gabriella, född 1931-10-23 i St Görans förs, Stockholm

TAB 20

Axel Fredrik, (son av Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, tab 2), född 1753-05-31 Hässlingby. Volontär vid Västmanlands regemente 1766-10-25. Furir vid Västmanlands regemente 1769-03-28. Livdrabant 1770-06-22. Löjtnant 1775-11-29. Överjägmästare i Södermanland 1781-05-02. Förvaltare vid Ludvikaverken. Död 1813-11-18 på Ludvika bruk i Ludvika socken, Kopparbergs län. Gift på Ludvika bruk i Ludvika socken, Kopparbergs län 1793-05-05 med friherrinnan Anna Dorotea Cedercreutz, född 1769-12-07, Död 1846-11-23 i Nyköping, dotter av överjägmästaren, friherre Johan Axel Cedercreutz, och Sara Gustava von Ehrenheim B.

Barn:

 • Johan Axel Fredrik, född 1794-07-18 Västlandaholm. Hovjunkare. Kammarjunkare 1826-05-11. Kontorsskrivare i riksens ständers bank. Kammarherre 1838-03-14. Bokhållare i riksens ständers bank. Död ogift 1874-04-03 i Stockholm.
 • Regina Anna Gustava, född 1795-10-06 på Västlandaholm, död på Västlandaholm 1795-11-04.
 • Carl Edvard Abraham, född 1796. Sergeant. Död 1847. Se Tab. 21.
 • Didrik Leonard Ægidius, född tvilling 1798-09-01 på Ludvika, död på Ludvika 1798-09-28.
 • Conrad Vilhelm Ægidius, född tvilling 1798-09-01 på Ludvika, död på Ludvika 1798-09-29.
 • Conrad Leopold Mårten Luther, född 1799-12-10, död 1800-03-04.
 • Emilia Augusta Pontusiana, född 1800-11-20. Stiftsjungfru. Död 1802-03-17 på Ludvika bruk.
 • Casimir Reinhold Marcellus, född 1802. Fänrik. Död 1875. Se Tab. 22.
 • Christian Herbert Rebeck, född 1803-05-17. Student i Uppsala 1819. Auskultant i Svea hovrätt 1824-12-00. Vice notarie i Svea hovrätt 1828-08-26. Extra ordinarie kanslist vid riddarhuset 1828. Kanslist i kammarrätten 1833-03-07. Aktuarie i kammarrätten 1838-05-04. Död ogift 1854-09-18 i Stockholm i kolera.
 • Alexander Fabian Zefanias, född 1804. Generallöjtnant. Död 1891. Se Tab. 26.

TAB 21

Carl Edvard Abraham, (son av Axel Fredrik, tab 20), född 1796-12-18 i Västmanland. Sergeant vid Södermanlands regemente 1815-12-31. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1816-05-15. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1816-06-24. Avsked 1822-03-12. Flyttade 1843 med familj till Nordamerika. Död 1847-02-14 i Wisconsin Busseyville . Gift 1:o 1827-02-27 med Johanna Albertina Frössberg, född 1801. Död 1825. Dotter av prosten och kyrkoherden i Hössna pastorat av Skara stift Johan Petter Frössberg och Ingeborg Albertina Bergström. Gift 2:o 1838-04-08 i Hössna med Maria Elisabet Landström i hennes 1:a gifte, född 1806-11-01 i Göteborg. Se Biografica. Död 1889-01-20 i Busseyville.

Barn:

 • 1. Anna Dorotea Vilhelmina, född 1821-03-30, död 1821-04-04.
 • 1. Emilie Albertina, född 1825-01-03, död 1825-05-16.
 • 2. Anna Augusta Amalia, född 1827-04-19, död 1892-11-16. Gift 1:o 1845 i Amerika med Samuel Preston Downing. Gift 2:o 1865 med Albert Gift Southwich.
 • 2. Josefine Maximiliana Eugenia, född 1830-04-01, död före 1905. Gift 1846 i Koshkonang i Amerika med Charles G. Hammarqvist.
 • 2. Frans Fredrik Fritz (Fille), född 1836-05-01, död 1871-05-01 ogift.
 • 2. Carl Alexander Fabian Zefanias, född 1839-08-05, död 1899 efterlämnande änka och sex barn. Se Tab. 21C.
 • 2. Carolina Fredrika Maria Teresia, född 1842-08-07. Död 1843.
 • 2. Conrad Fredrik Mårten Ninimus , född 1842-08-07. Död 1843.
 • 2. Regina Dorotea Fredrika, född 1843. Gift med Benton J. Spencer, Wiehata, Kans, USA.
 • 2. Axel Fredrik, född 1843, död 1867. Gift med Anna Dorothea Anderfors.

TAB 21A

Casimir Christian Carl (Cresian), (son av Carl Edvard Abraham, tab 21), född 1833-10-01 i Hössna. Diversehandlare. Död 1922-03-11 i Edgerton, WI, USA. Gift 1862 med Emily Sophronia Phelps, född 1841-08-01 i Rossie, NY, USA, död 1871-09-03 i Busseyville, WI, USA, dotter av Waterman Phelps o Mary Ann Marble. Gift 2:o 1873 med Amalia Mellberg, född 1848, död 1874.

Barn:

 • 1. Charles, född 1865-08-02 i WI, död 1866-07-27 i WI.
 • 2. Francis A, född 1873, död 1883.
 • 2. Jennie.
 • 2. Marion O, född 1876, död 1914.
 • 2. Mabel, född 1879, död 1880.
 • 2. Carl, född 1883, död s.å.
 • 2. Maude. Gift med Herman Stark.
 • 2. Della.

TAB 21A:I

Herbert Marcellus, (son av Casimir Christian Carl, tab 21A), född 1864-06-08 i Busseyville, WI. Snickare. Gift 1887-07-03 i Busseyville, WI med Jane Wileman, född 1866-06-19 i Measham Derbyshire, England, dotter av kolgruvearbetåren Henry Wileman o Mary O'Brien.

Barn:

 • Charles Henry, född 1888-03-26 i Sumner, WI, USA, död vid späd ålder.
 • Emliy Marie, född 1890-02-19 i Busseyville, WI, USA. Gift 1917-02-27 i Albion, WI med Edwin Clarence Gumble, född 1891-05-06 i Paupack, PA. Son av Conrad Gumble o Anna Grothwohl.

TAB 21A:Ia

Harry Herbert, (son av Herbert Marcellus, tab 21A:I), född 1892-06-30 i Sumner, WI, USA. Maskinist. Gift 1916-06-01 i Rockford, IL, USA med Swanhild Christine Gunness, född 1897-01-25 i Minneapolis, MN, USA.

 • Vernon Henry, född 1917-07-24 i West Allis, WI, USA. Laboratorietekniker v kemiska institutionen, University of Wisconsin, USA. Gift 1938-06-18 i Dubuque, Iowa, USA med Isabel Ruth Mickelsen, född 1919-12-28 i Christiana, WI, USA. Dotter av farmaren Theodore Mickelsen o Lettie Jacobson.
 • Ruth Virginia, död vid späd ålder.

TAB 21A:Ib

France William (son av Herbert Marcellus, tab 21A:I), född 1896-05-23 i Cambridge, WI, USA. Ingenjör. Gift 1923-05-26 i Lewiston, ID med Bernice Ruth Burnham i hennes 1:a gifte, född 1901-09-12 i Gridley, IL., dotter av Charles Reuben Burnham o Catherinetta Pochet.

Barn:

 • Carlyle Herbert, född 1924-03-29.

TAB 21A:Ic

Frederick James (son av Herbert Marcellus, tab 21A:I), född 1899-06-07 i Cambridge, WI, USA. Fabriksarbetare. Maskinist. Gift 1:o 1923-11-07 i Rockford, IL, USA med Martha Busch i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild i USA 1930-10-22 (Wisconsin), född 1903-09-16 i Tyskland, dotter av Fred Busch. Gift 2:o 1936-06-26 i Oakland, WI med Rose Estella Wendt, född 1907-09-24 i Oakland, WI, USA. Dotter av Reinhold Julius Wendt, meat processor, o Lizzie Markgraff.

Barn:

 • 1. Kenneth Herbert, född 1924-10-09.
 • 1. Dorothy Rose, född 1925-12-21.
 • 1. James Frederick (Jim), född 1927-08-19.

TAB 21A:Id

Carl Daniel (son av Herbert Marcellus, tab 21A:I), född 1901-11-26 i Sumner, Wisconsin, USA. Gift 1925 med Inga Claire Sundsten, född 1904-08-29.

Barn:

 • Donna Lorine (har sex barn), född 1926-04-01.

TAB 21C

Carl Alexander Fabian Zefanias, (son av Carl Edvard Abraham, tab 21), född 1839-08-18 . Farmare. Död 1899-01-01 i Summer, Jeff Co, WI, USA. Gift med Emeline Sabrina Southwick, född 1845-11-26 i New York, död 1928-02-03 i Kilbourn, WI.

Barn:

 • Clara Belle, född 1868-07-11 i Payola, Kansas. Gift 1894-02-17 i Albion, Wisconsin med Reuben Milton Southwick, född 1867-07-02 i Summer, Wisconsin. Farmare. Son av Flackus Southwick från New York o Mary Slater från England.
 • Ella F, född 1870-08-18 i Summer, WI, död 1933.
 • Alma E, född 1872-05-30 i Summer, WI, död 1888-05-20 ogift.
 • Charles Edvard, född 1877. Farmare. Gift med Priscilla Lois Avery. Se Tab. 21C:I.
 • Benjamin Franklin, född 1879. Ranchägare. Gift med Rosa Belle Haves. Se Tab. 21C:II.
 • Blanche Piccola, född 1887-02-15 i Summer, Wisconsin. Gift 1910-08-24 i Kilbourn, Wisconsin med Charles August Borcher Jr, född 1882-08-10 i Kilbourn, Wisconsin. Köpman. Son av Charles August Borcher Sr o Wilhelmina.

TAB 21C:I

Charles Edward, (son av Carl Alexander Fabian Zephanias, tab 21C), född 1877-04-14 i Sumner, WI, USA. Farmare. Gift 1913-10-01 i Friendship, WI, USA ]] med Priscilla Lois Avery, född 1889-04-13. Dotter av John R Avery o Maary F.

Barn:

 • Alma Mary, född 1914-08-09 i Quincy, WI. Strykerska. Gift 1933-07-16 i Adams, WI med Kermit Theodore Hammond, född 1908-10-16 i Adams, WI. Son av sågverksarbetaren Willfrid P Hammond o Effie Foss.
 • John, född 1916-03-07 i Quincy, WI. Död vid späd ålder.
 • Mavis Emeline, född 1918-03-22 i Quincy, Adams Co, WI. Government clerk typist.
 • Carl Avery, född 1920-05-18.
 • Priscilla, född 1922-04-27 i Sauk Co., WI. USA
 • Fay Nellie, född 1923-08-12 i Quincy, WI. USA
 • Beth Emily, född 1925-04-07 i Quincy, WI, USA.
 • Thomas James, född 1927-12-04.

TAB 21C:II

Benjamin Franklin, (son av Carl Alexander Fabian Zephanias, tab 21C), född 1879-09-18 i Jefferson, WI, USA. Ranchägare. Farmare. Gift 1908-01-22 i Oxford, WI, USA med Rosa Belle Hawes, född 1888-09-22 i Springville, Adams Co., WI, USA, dotter av Charles Hawes och Clara Pickle.

Barn:

 • Leila Aurilla, född 1908-11-24 i Springville iAdams, WI, USA. Gift 1938-09-01 i Reno, NV, USA med Jesse Standford Morris, född 1898-05-06 i Oklahoma, USA.
 • Violet Marie, född 1913-06-09 i Malta, Montana.
 • Howard Lee, född 1915.

TAB 22

Casimir Reinhold Marcellus, (son av Axel Fredrik, tab 20), född 1802-01-16 på Ludvika bruk i Ludvika socken, Kopparbergs län. Sergeant vid Västgötadals regemente 1821-04-?0. Fänrik vid Västgötadals regemente 1821-10-09. Officersexamen 1822-03-30. Avsked 1830-02-13. Död 1875-11-16 i Söderköping. Gift 1:o 1827-10-00 med Anna Lovisa von Kothen, född 1799-08-16, död 1828-09-24 Åstenskog, dotter av överjägmästaren Carl Fredrik von Kothen, och Christina Catharina Ascher. Gift 2:o 1840-08-11 med Beata Carolina Jeannette Blohm, född 1816-03-21 Kvill, död 1892-03-05 i Söderköping, dotter av bruksägaren Sven Magnus Blohm och Eva Margareta Carlfeldt.

Barn:

 • 2. Ludvig Teodor Leonard, född 1842. Stationsinspektor. Död 1925. Se Tab. 23.
 • 2. Bror Ernst Gerhard Casimir, född 1844-01-12 Hägganäs. Farm. stud. examen 1864-08-19. Anställd på apoteket i Söderköping 1864 –1867-09-01. Apotekarexamen 1869-05-29. Anställd som föreståndare på apoteket i Valdemarsvik 1869-08-19–1876-11-01. Anställd på instruktionsapoteket Nordstjärnan i Stockholm 1876-11-01. Erhöll privilegium på instruktionsapoteket Nordstjärnan i Stockholm 1894-10-05. Död 1913-07-12 på Stegesund vid Vaxholm (Stockholm, Gustaf Vasa förs, db). Gift 1885-09-26 Åtvidaberg med Jenny Olivia Lindberg, född 1848-03-31 i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1930-02-23 i Stockholm Gustaf Vasa förs,dotter av postmästaren Johan Lindberg och Christina Krantz.
 • 2. Emilia Dorotea Margareta, född 1845-12-12, död 1847-08-05.
 • 2. Nanny Emerentia Sofia, född 1848-01-24 Nyholm. Genomgick slöjdskolan i Stockholm 1864–1867. Lärarinna i teckning vid Söderköpings lägre allmän läroverk 1870-01-05, död ogift 1923-05-09 i Söderköpings förs,.
 • 2. Anna Beda Christina Dorotea, född 1850-10-19, Sjömilsås Gift 1876-12-05 i Söderköping med disponenten för Gotlands maltfabriks aktiebolag Alfred Vilhelm Gabriel Lindvall född 1842-03-01 i Harplinge socken, Hallands län, död 1911-03-11 i Visby.
 • 2. Astrid Rosalie Emilie, född 1853-01-20 Visingsö db nr 32).
 • 1. Matilda Concordia, född 1857-07-03 i Gränna. Sjukgymnast. Död 1935-03-24 i Stockholm, Engelbr. förs (db 63). Begraven i Söderköping. Gift 1890-08-08 i Santiago i Chile i Sydamerika med gymnastikinstitutföreståndaren i Santiago i Chile i Sydamerika, löjtnanten vid södra skånska infanteriregementet Johan Adam Billing, född 1857-01-01 på Forsmöllan i Vedby socken, Kristianstads län, död 1915-03-30 i Lund.

TAB 23

Ludvig Teodor Leonard, (son av Casimir Reinhold Marcellus, tab 22), född 1842-04-16 Hägganäs. Mogenhetsexamen 1863-05-23 student i Lund 1863-05-26. Anställd vid statens järnvägar 1865-10-21. Biljettör 1866-03-01. Stationsskrivare 1872-01-01. Bokhållare 1876-01-01. Stationsinspektor vid Järvsö station 1879-10-01. Stationsinspektor vid Ljusdals station 1880-05-15. Kontrollant vid Hälsinglands enskilda banks kommissionskontor på Ljusdals station 1886. Stationsinspektor vid Märsta station 1893-10-01. Avsked 1897-07-00. Död 1925-02-23 i Stockholm Gustaf Vasa förs. Gift 1881-09-27 Bogsten med Henny Julia Matilda Asklund, född 1858-10-24 Bogsten, dotter av kronobefallningsmannen, kronofogden Carl Gustaf Asklund och Johanna Lovisa Grell.

Barn:

 • Ludvig Casimir, född 1883-09-14 vid Ljusdals järnvägsstation. Mogenhetsexamen 1902-05-16. Volontär vid fortifikationen 1903-06-02. Sergeant vid fortifikationen. Kadett vid Karlberg. Officersexamen 1905-11-29. Underlöjtnant Karlberg 1905-12-15. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna kurs 1907-10-01–1908-07-31 och dess högre kurs 1908-10-15–1910-08-15. Löjtnant 1908-12-18. Kapten 1917-01-27. Chef för svenska Ålandsdetachementets fälttelegrafavdelning och telegrafofficer vid staben på Åland 1918-03-23–1918-05-16. Militärassistent i telegrafstyrelsen 1919–1922. Bitr. lärare vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1920–1922. Chef för fälttelegrafkårens detachement i Roden 1923-01-01. Fortifikationsofficer vid III. arméfördelningens stab 1926-01-01 och vid Östra arméfördelningens stab 1929-11-01. RSO 1926-08-06. SMsjv. Major i armén 1932-01-29.

TAB 24

Gustaf Henning, (son av Ludvig Teodor Leonard, tab 23), född 1885-07-21 vid Ljusdals förs, järnvägsstation Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1904-04-14. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1904-05-30. Sergeant därst. s.å. sept. 28. Elev vid krigsskolan 1905-10-25 . Sergeant vid krigsskolan 1905-09-28. Elev vid krigsskolan 1905. Fanjunkare i regementet 1906-08-27. Fanjunkare i 1. livgrenadjärregementet 1906-08-27. Utexaminerad 1906-11-30. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1906-12-14 . Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1909-08-06. Gift 1915-10-23 i Linköpings domkyrka o. med Astrid Frida Margit Gleerup född 1895-06-29 i Malmö, dotter av handlanden Carl Gustaf Magnus Gleerup och Edit Hanna Diana Ekenstam).

Barn:

 • Edith Eva Louise, född 1916-07-15 i Linköping
 • Viveka Henny Marianne, född 1919-02-08 i Linköping
 • Sten Gustaf Casimir, född 1922-09-12 i Linköping.
 • Jan Carl Ludvig, född 1928-02-17 i Linköping.

TAB 25

Ernst Evert, (son av Ludvig Teodor Leonard, tab 23), född 1887-01-21 vid Ljusdals järnvägsstation. Mogenhetsexamen 1906-05-18. Anställd i bankaktiebolag Stockholm-Övre Norrland 1906–1911, i aktiebolag Norrlandsbänken 1911–1915, i Stockholms enskilda bank 1915. Kassör i Stockholms enskilda bank. Gift 1919-05-10 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm med Märta Helena Elisabet Brusewitz, född 1894-08-20 i Karlskrona, dotter av kommendörkaptenen Erik Cornelius Brusewitz och Hanna Maria Christina Ryssberg.

Barn:

 • Henny Gunilla Evertsdotter, född 1920-03-22 i Stockholm, Gustaf Vasa förs

TAB 26

Alexander Fabian Zetanlas, (son av Axel Fredrik, tab 20), född 1804-01-03, på Ludvika. Kadett vid Karlberg 1819-09-28. Utexaminerad 1822-09-21. Fänrik vid Västmanlands regemente 1822-12-10. Tjänstgjorde som adjutant och kurir hos dåvarande översten, sedermera generallöjtnanten, friherre G. A. Peyron på hans beskickning för gränsreglering mot Finland 1823. Arbetschef för arbetskommendering vid Väddö kanal 1824. Löjtnant 1829-08-21. Kapten i armén 1840-09-10. Kapten vid Västmanlands regemente 1842-09-28. Ledamot av kommittén ang. nytt infanteriexercisreglemente 1845-01-09. Överstelöjtnant och 1. major 1847-03-09. RSO 1848-11-27. Överste och chef för Hälsinge regemente 1856-03-27. Transporterad som överste och chef för Upplands regemente 1860-02-07. Ledamot av exercisreglementeskommittén 1860-03-07–1862-03-23. LKrVA 1860-04-27. Ledamot av lantförsvarskommittén 1861-07-16. Generalmajor i armén 1862-03-27. Statsråd och chef för lantförsvarsdepartementet 1862-03-28. KSO 1863-01-23. KmstkSO 1866-07-03. Avsked från statsrådsämbetet 1867-07-05. Generallöjtnant i armén och generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1867-07-05. Avsked ur krigstjänsten 1872-07-12. Död 1891-12-26 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1833-07-14 Forsbacka med Anna Birgitta Charlotta Schenström, född 1811-03-11 Forsbacka, död 1876-02-24 i Stockholm, dotter av bruksägaren filosofie jubeldoktorn Johan Magnus Schenström och Brita Christina Enström.

Barn:

 • Axel Magnus Otto, född 1834. Överste. Död 1915. Se Tab. 27.
 • Knut Robert Fabian, född 1838. Överste. Död 1902. Se Tab. 29.
 • Anna Emilie Christina (Emy), född 1840-04-05 Fullerö, död ogift 1892-04-19 i Stockholm.
 • Agda Georgina Dorotea Alexandra, född 1850-04-23 Ullevi, död 1920-10-27 i Stockholm, Maria förs,. Gift 1871-09-20 i Stockholm med riksantikvarien, en av de aderton i svenska akademien, professorn, KmstkNO m. m., filosofie jubeldoktorn, jur. hedersdoktorn Gustaf Oskar Augustin Montelius, död 1843-09-09 i Stockholm, död i Stockholm 1921-11-04.

TAB 27

Axel Magnus Otto, (son av Alexander Fabian Zetanias, tab 26), född 1834-08-18 i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1849-09-27. Fanjunkare 1852-05-15. Student i Uppsala 1852-09-30. Officersexamen 1853-03-02. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1853-04-19. Genomgick Faln bergsskola 1857–1858. Löjtnant 1858-07-17. Adjutant hos befälhavaren för regementets arbetskommendering till statens järnvägsbyggnader 1860-05-06–1860-10-00. Elev på järnkontorets metallurgiska stat 1860-10-18. Adjutant vid 3. militärdistriktets stab 1860-12-01–1872-04-23. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1863-07-04. Tjänstgjorde hos hertigen av Dalarne under dess förmälning i Altenburg 1864-04-00. RSEO2kl 1864-04-16. Adjutant hos generalmajoren, greve S. A. Sandels under dennes utomordentliga beskickning till Milnchen 1864-04-18. RBayS:tMLO1kl 1864-04-25. TunNIO4kl 1865-06-30. Uppvaktande hos konung Christian IX av Danmark under dennes vistelse i Sverige 1865-07-29. RDDO 1865-07-30. Tjänstgjorde i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1865-10-01–1866-05-01. Föredragande för kommandoärenden under konungens vistelse i Kristiania 1866. RNS:tOO 1866-01-21. Kapten i armén 1866-05-03. Adjutant hos konung Carl XV 1866-12-01. Adjutant hos överståthållaren i Stockholm 1867-02-20–1873-01-01. Tillförordnad stabschef i 4. militärdistriktet 1868-12-10–1869-08-15. Kapten vid regementet 1870-08-30. Kanslist vid särskilda utskottet under riksdagen 1871. Tillförordnad stabschef i 4. militärdistriktet 1871-05-01–1871-08-26. Tjänstgjorde vid riksdagens särskilda utskott 1871-09-18–1871-10-07. Major i armén 1872-05-02. 2. Major vid Närkes regemente 1874-04-17. RSO 1874-12-01. Överstelöjtnant och 1. major vid Västmanlands regemente 1875-02-12. Befälhavare för en bataljon ur regementet beordrad att deltaga i fälttjänstövningar i Norge samt att paradera vid avtäckningen av konung Carl XIV Johans staty i Kristiania 1875-08-25–1875-09-10. Medlem av stadsfullmäktige i Västerås 1877-02-01–1892-12-31. Chef för infanteriskjutskolan å Rosersberg 1877-07-10–1877-09-20. Vice ordförande bland stadsfullmäktige i Västerås 1879–1881 och 1891–1892. Suppleant bland statsrevisorerna 1880–1882. Ledamot av styrelsen för Mälarprovinsernas enskilda bank 1880-03-04, ordförande 1902. Ordförande bland stadsfullmäktige i Västerås 1882–1888. Överste i armén 1882-03-31. Vice ordförande i Västmanlands hushållningssällskap 1883–1888. Statsrevisor 1883–1884. Ordförande i styrelsen för slöjdskolan och tekniska skolan i Västerås 1883–1885. Död född befälhavare med chefs makt och myndighet för Västmanlands regemente 1884-03-29. Överste och chef för Västmanlands regemente 1884-04-09. Övervar 17. franska armékårens höstmanöver i Sydfrankrike 1884-09-00. OffFrHL 1884-09-14. Landstingsman för Västerås stad 1886–1894. Suppleant å kronans vägnar i styrelsen för Sala–Tillberga järnvägsaktiebolag 1887-11-04. KSO1kl 1887-12-01. Ledamot av styrelsen för slöjdskolan och tekniska skolan i Västerås 1888-06-21–1890. Ledamot av patriotiska sällskapet 1888-11-24. Ledamot av arméns fullmäktige 1893. Avsked från chefsämbetet vid Västmanlands regemente 1897-06-25. Död 1915-12-12 i Stockholm och begraven på Västerås nya kyrkogård, Engelbrekts förs. Ägde gården nr 113 norra kvarteret i Västerås 1886-10-01–1895-10-01 samt genom sitt gifte del i huset nr 50 Regeringsgatan i Stockholm 1886-01-01–1897-01-01 och del i huset nr 61 vid Regeringsgatan i Stockholm från 1886-01-01. Gift 1869-03-11 i Stockholm med hovfröken, grevinnan Charlotte Gustava Amalia Matilda Wrangel, född 1847-05-02 Lejondal, död 1896-11-28 i Malmö och begraven i familjegraven å Västerås nya kyrkogård, dotter av majoren, greve Otto Gustaf Wrangel, och grevinnan Catharina Mariana Ulrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Carl Ludvig August Axel, född 1870. Professor. Se Tab. 28.
 • Emy, född 1871-06-26 i Stockholm, död 1903-02-25 på Steninge i Husby socken, Stockholms län. Gift 1895-10-28 i Stockholm med före detta ryttmästaren vid livregementets husarer, RSO, Johan Richard Bäckström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1909-10-05 med Betsy Hill i hennes 2:a gifte, född 1877-11-06), född 1868-11-18 i Stockholm. Har ägt Tunarp i Sandhems socken, Skaraborgs län och äg. Vik vid Karlskrona,
 • Ava, född 1873-09-25 i Sala, död 1882-11-02 i Västerås och begraven i familjegraven å därvarande nya kyrkogård.
 • Charlotte Marianne (Anne), född 1877-01-21 i Västerås. Gift 1906-05-24 i Stockholm med intendenten vid Lundsbergs läroverk, före detta löjtnanten vid livregementets husarer, RNO, RVO, Johan August Treschow, född 1876-01-22 Tidö.
 • Sten, född tvilling 1883-08-24 i Västerås, död i Västerås 1883-11-27 och begraven i familjegraven å därvarande nya kyrkogård.
 • Sven, född tvilling 1883-08-24 i Västerås, död 1898-08-24 i Stockholm och begraven på Västerås nya kyrkogård.

TAB 28

Carl Ludvig August Axel (Carl-Axel), (son av Axel Magnus Otto, tab 27), född 1870-01-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1888-05-19 och kompletteringsexamen i matematik å reallinjen 1888-05-19. Student vid universitetet i Uppsala 1888-09-13. Filosofie kandidat examen 1889-12-13. Filosofie licentiat examen 1893-01-28. Disp. för filosofie doktorsgraden 1893-05-27. Docent i statskunskap vid Uppsala universitet 1893-06-08. Promoverad filosofie doktor 1893-09-06. Vikarierande lektor vid Västerås högre allmänna läroverk en del av vårterminen 1894. Jur. kandidat examen 1897-03-11. Juridiska fakultetens stipendiat 1897-04-01. Docent i statsrätt och folkrätt vid Uppsala universitet 1897-05-08. Lärare i internationell rätt vid sjökrigshögskolan 1899-01-27–1912-01-19. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1900-01-09. Extra ordinarie professor i juridisk encyklopedi, romersk rätt och internationell privaträtt vid universitetet i Uppsala 1901-06-07. LHVS 1904, skattmästare där 1908–1918. Promoverad jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907-05-24. Professor i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt vid Uppsala universitet 1909-12-31. Uppsala studentkårs skattmästare 1909–1916. Utredningsuppdrag ang. kvinnans politiska rösträtt 1909–1911 och ang. Grisbådarne 1909. Stadsfullmäktig i Uppsala 1909–1925 och landstingsman i Uppsala län 1916–1926. RNO 1910-06-06. Styrelseledamot i Uppsala sparbank 1916, vice ordförande 1920 och ordförande 1924–1929. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1919. Membre de l'institut de droit international 1921. KNO2kl 1923-12-08. Politiçes hedersdoktor vid Marburgs universitet 1927-07-31. Ledamot i Styrelsen för riksdagsbiblioteket 1929–1941. KNO1kl 1931-06-06. Statsrevisor 1935 och 1936. Avsked från professorsämbetet 1935-01-09. Vice ordförande i Statsrevisionen 1936. Professor emer. vid Uppsala universitet. Gift 1895-12-03 i Stockholm, Klara med Gerda Sofia Christina Odenius (Olsson), född 1870-03-14 i Göteborg, dotter av läraren vid Göteborgs navigationsskola Johan Fredrik Olsson och hans 2:a fru Amanda Fredrika von Béetzen.

Barn:

 • Fredrik Fabian Jan-Axel, född 1896-09-18 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1914-05-20. Student vid universitetet i Uppsala 1914. Filosofie kandidat examen 1926-03-30. Filosofie ämbetsexamen 1926-03-30. Filosofie licentiat examen 1930-04-05. Vik. adjunkt vid Lysekils samrealskola 1930. Promov. filosofie doktor i Uppsala 1939-05-31. Docent vid Uppsala universitet. Gift 1936-10-24 i Färlövs kyrka, Krist. med Barbro Christina Colliander, född 1909-11-27 i Västernorrlands län. Med. kandidat. Dotter av kontraktsprosyten Johan Gunnar Essias Colliander och Signe Marina Warholm.
 • Gerdt Carl Axel, född 1899-07-30 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1917-05-18. Student vid Uppsala universitet 1917-05-24. Jur. kandidat examen 1924-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1924-06-05, vid Stockholms rådhusrätt 1924-11-21 och i Göta hovrätt 1925-07-03. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1930. Notarie i riksdagens konstitutionsutskott 1930. Förvaltar Gottenvik i Jonsbergs förs, Östergötlands län
 • Stig Axel Johan Magnus, född 1904-02-23 i Uppsala. Studentexamen i Uppsala 1922-05-24. Officersaspirant vid livregementets dragoner 1922-12-01 och vid livgardet till häst 1923-04-06. Reservofficersexamen 1924-08-28. Transporterad till skånska dragonregementet 1924-10-17. Fänrik i skånska dragonregementets reserv 1924-12-21. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i skånska dragonregementets reserv 1925-12-31. Underlöjtnant skånska dragonregementets reserv 1926-12-30. Underlöjtnant vid Norrlands dragonregemente 1927-06-27 fr. o. m. 1928-01-01. Löjtnant vid Norrlands dragonregemente 1928-07-18. Elev vid artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna kurs 1930.

TAB 29

Knut Robert Fabian, (son av Alexander Fabian Zefanias, tab 26), född 1838-01-13 Tidö. Sergeant vid Hälsinge regemente 1856-06-17. Student i Uppsala 1858-01-28. Fanjunkare 1858-07-02. Officersexamen vid Hazelii läroanstalt 1859-03-08. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1859-03-29. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1862–1866. Löjtnant 1864-04-05. Stabsadjutant i 5. militärdistriktet 1865–1870. Tillförordnad gymnastiklärare vid Gävle högre allmänna läroverk 1866–1867. Kapten 1874-01-16. Ledamot av arméns fullmäktige 1878. Major 1879-05-09. Ledamot i Västmanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1880. RSO 1880-12-01. Skattmästare i Gävleborgs läns hushållningssällskap 1882–1902. Vice ordförande bland Gävle stadsfullmäktige 1885. Överstelöjtnant och 1. major 1887-08-11. Överste och chef för Hälsinge regemente 1893-11-10. RVO 1895-11-30. Ordförande i Gävleborgs läns ränte- och kapitalförsäkringsanstalt sedan 1895. KSO2kl 1896-12-01. Ordförande i Gävle drätselkammare sedan 1896. Avsked 1901-01-25. KSO1kl 1901-11-30. Död 1902-02-20 i Stockholm. Gift 1:o 1868-10-27 i Stockholm med Catharina Elisabet Elfstrand, född 1848-06-29 i Gävle ]], död i Gävle 1879-09-12, dotter av grosshandlaren Daniel Persson Elfstrand och Charlotta Catharina Sehlberg. Gift 2:o 1892-10-16 i Gävle med Maria Sofia Thomée, född 1852-10-10 i Östersund, död 1934-06-11 i Gävle, Hel. Trefaldighets förs (db 148), dotter av landssekreteraren Anders Jakob Thomée och Josefina Göransson.

Barn:

 • 1. Ellen Anna Elisabet, född 1869-11-30 i Söderhamn. Gift 1896-10-31 i Gävle stora kyrka med majoren i Hälsinge regementets reserv, Nils Gustaf Swedlund, född 1867-01-10 i Söderhamn.
 • 1. Ebba Charlotta, född 1871-12-30 i Gävle. Tjänsteman hos Gävleborgs läns hushållningssällskap 1902.
 • 1. Agda Christina, född 1874-05-23 i Gävle.
 • 1. Hugo Axel Fabian, född 1876-07-19 i Södertälje. Mogenhetsexamen i Gävle 1895-06-06. Volontär vid Svea livgarde 1895-06-08. Sergeant 1896-08-14. Elev vid krigsskolan 1896-09-25. Fanjunkare 1897-08-12.

TAB 30

Herbert Conrad, (son av Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, tab 2), född 1765-10-31 i Klara förs, Stockholm. Korpral vid livdragonregementet 1776. Student i Uppsala 1777–1778. Kornett vid livdragonregementet 1778-07-20. Löjtnant vid adelstaneregementet 1785-05-19. Stabskapten vid Flemingska regementet 1785-05-12. Kapten vid Stackelbergska regementet 1788-10-23. Bevistade finska kriget 1788–1789 och blev fången vid Svensksund. RSO 1790-05-26. Major i armén 1796-10-05. 1. Major i vid Åbo läns regemente 1796-10-26. Bevistade en del av år 1807 belägringen av Stralsund såsom befälhavare för den i fästningen befintliga delen av regementet ävensom kriget i Finland 1808 och 1809, varunder han blev slirad i striden vid Siikajoki 1808-04-18. Överstelöjtnant i armén 1808-05-02 och vid regementet 1808-10-21. Närvarande vid konventionen i Kalix 1809-03-25. Avsked ur svensk tjänst 1810 och sändes 1810 såsom kommitterad till S:t Petersburg för att söka utverka tillstånd för den avskedade finska militären att få bibehålla sina löner. Ledamot av finska regeringskonseljens, sedermera senatens för Finland ekonomidepartement 1811-02-22 och tillika adjoint hos chefen för konseljens militieexpedition. Överste för 1. finska jägarregementet 1812-10-10. Tillförordnad inspektör för finska militären 1813-03-13. RRS:tAO2kl 1813-08-26. Generalmajor i armén och inspektör för finska militären 1817-01-22. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 106 bland adelsmän 1818-02-05. Ledamot av riddarhusdirektionen i Finland 1818-09-17. RRS:tAO1kl 1819-09-11. Chef för senatens militieexpedition 1820-02-15. Tillika divisionschef för finska militären 1820-05-16. Död 1821-06-27 i Helsingfors och begraven invid Helsingfors äldre kyrka, varest till hans minne av finska officerskåren upprestes ett monument av sten. Gift 1813-03-14 i Åbo med Viveka Eleonora Lagerborg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1827-07-17 med landshövdingen i Åbo och Björneborgs län, presidenten i Åbo hovrätt Erik Wallenius, finsk adelsman Wallensköld nr 194 född 1779-05-04 Jouhkola

Barn:

 • Alexander Axel Conrad, född 1814-03-24, död 1814-04-09.
 • Constance Vilhelmina, född 1815-03-08. Rysk hovfröken 1830-08-14. Död 1839-02-07 i Helsingfors. Gift 1833-12-31 i Åbo med generalen Anders Edvard Ramsay (finsk friherre Ramsay), nr 215, i hans 1:a gifte, född 1799, död 1877.
 • Henriette Sofie Eleonora, född 1816-05-31, död 1828-11-23 Stor-Heikkilä
 • Johan Axel Herbert, född 1818-08-18. Underofficer. Död 1836-04-22 i Åbo och begraven i Helsingfors och utgick med honom ätten i Finland på svärdssidan.

TAB 31

Casimir, (son av Axel Didrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, tab 2), född 1770-10-27 Hässlingby. Korpral vid livregementet 1778-07-20. Kornett vid livregementet 1781-12-21. Löjtnant vid regementets värvade infanteribataljon (sedan finska gardet) 1786-04-12. Kapten vid regementets värvade infanteribataljon (sedan finska gardet) 1791-04-24. RSO 1802-12-09. Major i armén 1804-03-12. 1. Major vid finska gardet 1806-12-05. Överstelöjtnant i armén och överadjutant hos konungen 1809-05-06. Överste för Älvsborgs regemente 1810-09-07. Generaladjutant 1814-08-12. Generalmajor och chef för 7. infanteribrigaden 1816-06-11. KSO 1818-05-20. Tillförordnad guvernör vid Karlberg 1820-06-28–1821, då denna tjänst indrogs. KmstkSO 1827-07-04. Åter chef för Älvsborgs regemente 1834-11-29. Generallöjtnant 1836-03-28. Avsked från överstebeställningen 1836-03-12. Generalbefälhavare i III. militärdistriktet 1837-02-17. Avsked ur krigstjänsten 1840-12-21. Död 1848-10-04 i Stockholm. Gift 1822-02-15 med Henriette Löfman, född 1784-08-23, död 1836-03-06 på överstebostället Öresten i Örby socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Casimir Carl Oskar, född 1810. Överste. Död 1886. Se Tab. 32.
 • Sofia Henrietta, född 1813-04-20 på Öresten, död 1860-08-03 Igelsjö Gift 1831-09-06 på Öresten med professorn Johan Vilhelm von Döbeln, i hans 2:a gifte, född 1785, död 1846.
 • Axel Lennart, född 1817. Överstelöjtnant. Död 1902. Se Tab. 37.
 • Heribert Adam, född 1828. Skolföreståndare. Död 1889. Se Tab. 40.

TAB 32

Casimir Carl Oskar, (son av Casimir, tab 31), född 1810-09-13 Öresten. Student i Uppsala 1829. Disp. pro exercitio 1830. Filosofie kandidat 1833. Disp. pro gradu 1833. Promov. Filosofie doktor 1833-06-14. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1833-05-18. Löjtnant 1837-01-20. Generalstabsofficer 1838-08-31. Utexaminerad från Chalmerska institutet i Göteborg 1841. Regementskvartermästare vid Västgötadals regemente 1843-12-07. Kapten i regementet 1848-11-28 och vid regementet 1854-06-01. Major i armén 1858-07-17. Överstelöjtnant och 1. major vid norra skånska infanteriregement 1860-03-06. RSO 1860-06-24. Överste i armén 1867-08-27. Överste och chef för norra skånska infanteriregementet 1872-07-12. KSO1kl 1874-12-01. Avsked 1875-03-05. Promoverad filosofie jubeldoktor 1883-05-31. Död 1886-01-09 i Lund. Gift 1844-12-26 med friherrinnan Johanna Charlotta (Jeanette) Stierncrona, född 1819-06-08 på Lillö i Norra Åsums socken, Kristianstads län död 1881-06-02 i Lund, dotter av generallöjtnanten, friherre David Henrik Stierncrona, och Eva Charlotta af Schenbom.

Barn:

 • Eva Charlotta Henrika, född 1846-01-28 i Skara. Folkskollärarinneexamen i Kalmar 1878. Folkskollärarinna i Kalmars södra förstads folkskola 1885. Folkskollärarinna i Malmö. Avsked. Död ogift 1928-03-05 i Malmö, S:t Pauli och begraven i Lund.
 • Casimir David, född 1847. Inspektor. Död 1902. Se Tab. 33.
 • Tomasine Sofie Jeanette, född 1857-04-13. Översköterska vid nya lasarettet i Karlskrona. Föreståndarinna för södra Sveriges sjuksköterskehem i Lund. Död ogift 1920-09-06 i Lund.
 • Carl Leonard Conrad (Lennart), född 1859-05-16 i Lerdala socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1879. Student i Lund 1879. Jur. preliminärexamen 1882-09-15. Död ogift 1895-05-04 på Kesäter i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.

TAB 33

Casimir David, (son av Casimir Carl Oskar, tab 32), född 1847 ny, i Åsaka socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1864-01-08, avgången ifrån Karlberg 1864-07-30. Först inspektor vid Kesäter i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, sedan inspektor vid Trolleholm i Torrlösa socken, Malmöhus län från 1889. Mosskulturföreningens ingenjör i Malmöhus län 1899-11-00. Död 1902-03-02 vid Trolleholm. Gift 1882-03-23 vid Trolleholm med Anna Nilsson Stenberg, född 1862-02-27 i Bosarps socken, Malmöhus län, död 1936-11-11 i Malmö, S:t Petri förs (Röstånga förs, Malm. db 16), dotter av lantbrukaren Carl N. Stenberg och Karin Persson.

Barn:

 • Anna Jeannette (Deth), född 1884-09-27 , på Kesäter. Gift 1:o 1906-04-30 i Stockholm med kaptenen på övergångsstat vid Vendes artilleriregemente RSO, Claes Oskar Morman Kleberg, född 1883-03-02 i Kristianstad.
 • Tomasine Elisabet (Bibbi), född 1886-10-05 på Kesäter
 • Casimir Herbert, född 1888. Förvaltare. Se Tab. 35
 • Eva Christina, född 1893-01-06 vid Trolleholm,
 • Herbert Fabian, född 1896-01-08 vid Trolleholm.
 • Adam Casimir, född 1897-05-09 vid Trolleholm.
 • Knut Gustaf, född 1898-09-02 vid Trolleholm.
 • Elsa Margareta, född 1900-02-23 vid Trolleholm

TAB 34

Carl Lennart, (son av Casimir David, tab 33), född 1882-10-07 vid Trolleholm i Torrlösa socken, Malmöhus län. Gick till sjöss 1899. Medlem av tyska sydpolsexpeditionen »Gauss» 1901–1903. Styrmansexamen 1904. Sjökaptensexamen 1905. Befäl å olika ångare 1905–1912. Chefens närmaste man vid Trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösunds avdelningskontor 1912. Hamnkapten i Oxelösund 1915–1920. Verkställande direktör i Göteborgs hamnarbetskontor 1920-10-00. RVO 1939-11-15. Gift 1:o 1914-12-11 Rockneby med Rut Nordstén, från vilken han 1926-09-22 blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag, född 1881-09-02 i Källa prästgård, Kalmar län, dotter av kyrkoherden i Ryssby pastorat av Kalmar stift, kontraktsprosten Andreas Nordstén och Julia Damina Christina Stenberg. Gift 2:o 1927-03-22 i svenska kyrkan i Köpenhamn med Sonja Emilia Frideborg Dahl, född 1905-08-05 i Sigtuna, fosterdotter av apotekaren Holger Dahl och Hilda Kristina Sundberg.

Barn:

 • 1. Eva Tomasine, född 1916-04-21 i Nyköping, S:t Nikolai
 • 2. Casimir Lennart Holger, född 1928-04-01 i Göteborg.
 • 2. Carl Heribert David , född 1931-05-12 i Göteborg
 • Lars Lennart Heribert (adopterad son).

TAB 35

Casimir Herbert, (son av Casimir David, tab 33), född 1888-11-24 vid Trolleholm i Torrlösa förs, Malm. Elev vid Sinclairsholm i Gumlösa socken, Kristianstads län 1904. Realskoleexamen. Bokhållare vid Almö i Kviinge socken, Kristianstads län 1906–1907. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1907. Utexaminerad 1909. Inspektor vid Almö i Kviinge förs, Krist., 1910. Anställd hos Svenska tändsticksaktiebolag i Lettland. Anställd vid Ver. Holl. Lucifers Fabriken, Eindhoven, Holland. Gift 1915-10-02 i Senten, Kurland, med Milda Alexandra Wilhelmine Batkovsky, född 1895-07-26 på Bersbof, Kurland

Barn:

 • Percy Ulf, född 1916-10-14 i Senten, Kurland, död 1927-04-20 i Riga.
 • Maud Alexandra, född 1920-11-12 i Senten, död i Senten 1922-03-28.

TAB 36

Carl David, (son av Casimir David, tab 33), född 1891-02-04 vid Trolleholm. Ingenjör. Bosatt i New York. Gift i New York 1915-01-03 med Eva Benson, född 1897-08-12 i New York.

Barn:

 • Elizabeth , född 1915-10-23

TAB 37

Axel Lennart, (son av Casimir, tab 31), född 1817-08-18 på överstebostället Öresten i Örby socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1832. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1834-08-04. Konstapel 1835-04-06. Sergeant 1835-08-20. Officersexamen 1836. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1836-08-02. Löjtnant 1843-12-18. Kapten 1855-06-20. RNS:tOO 1859-12-08. Major 1859-12-16. Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1862–1880. RSO 1863-01-28. Överstelöjtnant i artilleriet 1865-09-28. Avsked ur krigstjänsten 1869-04-23. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Göteborgs köpmansbank 1873. Ledamot av Göteborgs stads vattenledningsstyrelse 1891. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Göteborgs förenade bryggerier. Ledamot i styrelsen för tändsticksfabriksaktiebolag Vulkan. Död 1902-02-10 i Stockholm. Gift 1883-06-11 i Göteborg med Justina Charlotta Pihl, född 1838-03-18 i Göteborg, Garnisonsförs,död 1914-07-12 i Dalarö (Stockholm, Oscars förs, db), dotter av stadskorporalen i Göteborg Knut Pihl och Anna Christina (Gustine) Spåhr .

Barn:

 • Agda Charlotta, född 1858-03-18 i Göteborg, död ogift 1903-04-16 i Stockholm. RHD protokoll 1887-10-29.
 • Knut Leonard, född 1859. Bankdirektör. Död 1925. Se Tab. 38.
 • Axel Georg, född 1861-02-27 i Göteborg. RHD protokoll 1887-10-29. Anställd i handelsflottan. Styrmansexamen vid Göteborgs navigationsskola 1884 och sjökaptensexamen 1887. Död 1932-04-08 i Göteborg, Carl Johans förs (db 139). Gift 1916-04-10 i Göteborg, Karl Johans med Alma Josefina Brulin i hennes 2:a gifte, född 1870-09-24
 • Ellen Eleonora, född 1863-03-04 i Göteborg, död 1902-01-20 i Forserums socken, Jönköpings län. RHD protokoll 1887-10-29. Gift 1883-06-08 i Göteborg med verkställande direktören i Forserums fabriksaktiebolag, ingenjören Frans Oskar Vilhelm Sandvall, född 1851-11-14 Kullebo, död Kullebo 1910-10-05.
 • Albert, född 1869. RHD protokoll 1887-10-29. Godsägare. Död 1931. Se Tab. 39.

TAB 38

Knut Leonard, (son av Axel Lennart, tab 37), född 1859-11-08 i Göteborg. RHD protokoll 1887-10-29. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1875. Utexaminerad 1877. Kontorist hos firman James Dickson & komp. i Göteborg sedan 1878. Tjänsteman i aktiebolag Stockholms handelsbank (sedan svenska handelsbanken) 1898, 1900–1923, vice verkställande direktör i bankens styrelse från 1909. RVO 1913-06-06. Verkställande direktör i Mälarprovinsernas hypoteksförening. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Stockholms tomträttskassa. Död 1925-03-13 i Stockholm, Oscars förs,. Biogr. i Väd? Gift 1895-10-03 i Göteborg med Emilie Johansson Öman, född 1865-11-01 i Västra Karups socken, Kristianstads län, dotter av lantbrukaren Johannes Johansson och Johanna Schönberg.

Barn:

 • Emilia Eleonora (Ellen), född 1887-02-14 i Göteborg. RHD protokoll 1897-12-04. Gift 1914-04-29 i Stockholm Oscars förs, med avdelningschefen i bankirfirman E. Öhman junior, kaptenen i Norrbottens regements reserv Gunnar Palmgren, född 1881-05-13 i Ekeberga socken, Kronobergs län, död 1934-05-02 i Stockholm, Bromma förs.
 • Ingrid Henrietta Margareta, född 1888-04-29 i Göteborg. RHD protokoll 1897-12-04. Gift 1:o 1908-09-08 i Stockholm Oscars förs, med kommendörkaptenen av 2. graden, RSO, RVO mm Axel Otto Alfred Bergman, från vilken hon 1917 blev skild, född 1883-10-07. Gift 2:o 1920-10-24 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, i Stockholm med före detta attachén vid nordamerikanska legationen i Stockholm, RVO, Oskar John Frances i hans 2:a gifte, född 1871-04-23, död 1936.
 • Knut Axel, född 1891-04-03 i Göteborg. RHD protokoll 1897-12-04. Studentexamen i Stockholm 1910. Student vid Stockholm högskola 1910, vid Karolinska institutet 1911 och ännu 1918. Doktor med. i Nordamerika. Tillförordnad professor vid universitetet i Chicago och föreståndare för fysiologiska laboratoriet i Chicago. Gift 1933-06-27 med Virginia Jackola född 1903-08-31.
 • Gunnar August Casimir, född 1893-11-11 i Göteborg.
 • Albert Lennart, född 1898-02-23 i Göteborg.

TAB 39

Albert, (son av Axel Lennart, tab 37), född 1869-04-04 i Göteborg. Ägde Fredriksberg vid Vänersborg 1891–1908 och Höglunda i Nors socken, Värmlands län, 1910–1917 samt äg. villan Ekbacken i Asarums socken, Blekinge län, sedan 1918. Död 1931-07-28 i Asarums förs, Blek,. Gift 1901-03-30 i Göteborg med Anna Viktoria Sallander, född 1878-08-30 Känsö. Äg. tillsammans med sonen Ekbacken i Asarums förs, Blek. Dotter av kronolänsmannen Viktor Sallander och Hilma Gjötberg.

Barn:

 • Bertil Lennart Casimir, född 1902-01-08 i Vänersborg

TAB 40

Heribert Adam, (son av Casimir, tab 31), född 1828-08-31 på överstebostället Öresten i Örby socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1847-12-02. Furir vid Västgöta regemente 1847-12-10. Avsked 1850-05-11. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1850-05-16. Officersexamen 1850. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente 1850-10-16. Avsked 1852-04-17. Föreståndare för Göteborgs folkbibliotek från dess grundande 1863. Föreståndare för privata elementarskolan i Göteborg 1870–1885. Tillika lärare vid därvarande navigationsskola 1877. Död 1889-12-06 i Göteborg. Gift i Göteborg 1863-06-12 med Christina Elisabet Wessberg, född 1831-01-19 i Göteborg domkyrkoförs ]], död i Göteborg 1916-03-17 Karl Johans förs, dotter av stadsmäklaren Hans Gustaf Wessberg och Johanna Elisabet Bundy.

Barn:

 • Heribert, född 1864-04-06 i Göteborg, död i Göteborg 1864-04-11.
 • Frideborg, född 1865-05-13 i Göteborg, död 1866-07-11 i Göteborg.
 • Herigar Adam Casimir, född 1866 i Göteborg. Överläkare. Död 1931. Se Tab. 41.
 • Casimir Gustaf Lennart, född 1868 i Göteborg. Agronom. Död 1922. Se Tab. 42.
 • Sigvard Heribert Casimir, född 1869-11-28 i Göteborg. Utexaminerad från Chalmers tekniska läroanstalt 1888. Repetitör i kemi 1888–1889. Anställd vid sockerraffinaderiet i Göteborg 1889, vid sockerfabriken i Trälleborg 1889–1890 och vid fabriken i Göteborg 1890. Genomgick lantbrukshögskolan i Berlin 1892. Studieresor till Belgien, Danmark, England, Frankrike, Polen, Tyskland m fl länder. Disponent för fabriken i Göteborg 1903. Ledamot av Göteborgs kyrkofullmäktige 1902–1903 och av stadsfullmäktige i Göteborg 1907–1918. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen i Majorna och i styrelsen för Göteborgs stads begravningsplatser. Ledamot av styrelsen för Göteborgs gas- och elektricitetsverk 1912, ordförande sedan 1916. Gift 1922-03-30 i Örgryte gamla kyrka med Julia Maria Kollberg, född 1881-04-28 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Johan Gustaf Magnus Kollberg och Julia Maria Staël von Holstein nr 834.
 • Edgar Hans Casimir, född 1872 i Göteborg. Biskop. Död 1932. Se Tab. 43.

TAB 41

Herigar Adam Casimir, (son av Heribert Adam, tab 40), född 1866-06-14 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1884-04-26. Student i Lund 1884-09-01. Med. filosofie examen 1886-05-29. Assistent vid sjukgymnastiken i Lund 1886–1889 och vid sanatoriet i Ulricehamn sommaren 1888. Med. kandidat examen 1891-12-14. Assistent vid länslasarettet i Karlshamn 1892-08-01–1893-05-31. Biträdande läkare vid Ulricehamns sanatorium 1893-06-01–1893-08-31. Läkarstipendiat i flottan 1894-01-31. Uppbördsläkare på briggen Gladan 1894-05-07–1894-09-15 och 1895-04-29–1895-09-15. Uppbördsläkare på korvetten Freja 1896-05-07– 1896-08-22 och på korvetten Saga 1897. Extra läkare vid flottans station i Stockholm 1896-11-21–1897-01-20. Underkirurg vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn i Stockholm under juli 1897. Tillförordnad underläkare vid Stockholms stads och läns kurhus 1897-09-03–1897-12-01. Amanuens vid Serafimerlasarettets gynekologiska klinik 1898 samt vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm 1899. Med. licentiat examen i Stockholm 1899. Amanuens å kirurgiska avdelningen vid Sabbatsbergs sjukhus 1900-07-18–1901-12-31. Underkirurg vid Sabbatsbergs sjukhus 1902-01-01–1903-09-01. Tillförordnad lasarettsläkare i olika städer 1903–1905. Lasarettsläkare i Borgholm 1906-02-03 och tillika läkare vid Solliden 1908–1921 och järnvägsläkare vid Ölands järnväg 1909–1921. Ordförande i Räpplinge-Högsrums skytteförening 1914–1921. RVO 1920-08-07. Överläkare vid länslasarettet i Västervik 1921-09-30. RNO 1928-06-16. Död 1931-04-27 i Västervik ]] och begraven i Räpplinge förs, Kalm. Gift 1905-01-21 i Stockholm, Jakobs förs, med Ingegerd Juliane Wikland, född 1878-02-06 på Karlsfors bruk i Silleruds socken, Värmlands län, dotter av kaptenen Torsten Torbern Wikland och hans 1:a fru Regina Emilia Lignell.

Barn:

 • Ingegerd Adamsdotter, född 1907-06-09 i Borgholm.
 • Casimir Adamsson, född 1908-10-24 i Räpplinge socken
 • Heribert Adamsson, född 1911-06-12 i Borgholm
 • Barbro Sara Regina, född 1913-12-12 i

TAB 42

Casimir Gustaf Lennart, (son av Heribert Adam, tab 40), född 1868-07-02 i Göteborg. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1887. Utexaminerad 1889. Arrenderade först en tid Katteryd och sedan Nömmeholm, Nömme och Torp 1895–1901, alla i Rjörkö socken, Jönköpings län. Kulturingenjör hos svenska mosskulturföreningen. Arrenderade Flahult och Spånhult i Barnarps socken, Jönköpings län 1902–1908. Ägde Näsby säteri i Rystads socken, Östergötlands län 1908–1917. Nämndeman 1914–1918. Vice ordförande i styrelsen och vice verkställande direktör för aktiebolag Norrahammars bruk 1916–1917. Föreståndare för spannmålsbyrån i Östergötlands västra distrikt 1918–1919. RVO 1920-12-18. Död 1922-10-06 i Göteborg. Gift 1901-11-20 i Jönköping med Signe Emilia Spånberg, född 1870-03-03, dotter av bruksägaren Johan Vilhelm Spånberg och Emilia Fredrika Gustava Andrée.

Barn:

 • Sven Casimir, född 1905-10-12 i Jönköping, död 1907-03-12 i Barnarps socken.
 • Signild, född 1909-08-18 i Jönköping

TAB 43

Edgar Hans Casimir, (son av Heribert Adam, tab 40), född 1872-10-19 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1892-05-27. Student i Uppsala 1892-08-30. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1900-05-29. Filosofie licentiat 1904-09-15. Amanuens vid riksmuseets etnografiska avdelning 1905– 1907. Promoverad filosofie doktor 1908-05-30. Docent i religionshistoria vid Uppsala universitet 1910-11-21. Teol. kandidat examen 1912-09-13. Tillförordnad professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi vid Uppsala universitet 1912-10-01. Korresp. ledamot av finsk-ugriska sällskapet i Helsingfors 1913. Prästvigd i Göteborg 1913-06-02. Professor 1916-03-31. Teol. doktor 1917-10-31. Kyrkoherde i Hagby-Ramsta prebendepastorat 1917 och i Helga Trefaldighets förs i Uppsala 1921. Inspektor för Smålands nation i Uppsala 1918–1919 och för Göteborgs nation 1919–1928. Ledamot av styrelsen för Fjellstedtska skolan i Uppsala 1918, sedan ordförande av styrelsen för Fjellstedtska skolan i Uppsala, sedan ordförande därst. Ledamot av direktionen för prins Gustafs skola 1920. LNO 1923-09-15. Kontraktsprost i Ulleråkers kontrakt av ärkestiftet 1924. Biskop i Växjö stift 1928-06-22. Ordförande i Allm. svenska prästföreningens centralstyrelse 1929. Medlem av Svenska kyrkan s diakonistyrelse 1930. KNO1kl 1931-06-06. Död 1932-08-14 i Stockholm. Gift 1908-01-04 i Stockholm, Jacobs förs, med Annie Ekeroth, född 1885-08-04 Öja, dotter av ingenjören Gösta Ekeroth och Anna Mathilda Wahlstedt.

Barn:

 • Bo Heribert Casimir, född 1908-10-12 i Uppsala.
 • Hans Gustaf Casimir, född 1911-06-16 på Länna bruk i Almunge socken
 • Margareta Anna Kristina, född 1914-02-16 i Uppsala domk förs

TAB 44

Carl Fredrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, (son av Daniel Svensson Leffler, adlad Lagersparre, tab 1), född 1718-06-00 i Stockholm. Student i Uppsala 1726-11-03. Arklimästare vid Stockholms galäreskader 1733. Avsked 1740. Volontär vid livgardet 1740. Förare och sergeant vid livgardet 1740. Adjutant vid Västmanlands regemente 1742-08-19. Fänrik vid Västmanlands regemente 1744-01-21. Löjtnant 1745-12-18. Stabskapten 1754-02-28. RSO 1761-11-23. Avsked med majors karaktär 1771-06-05. Död 1791-06-16 Östuna. Han bevistade fälttågen i Finland 1741 och 1742. Gift 1:o 1746-12-00 i Stockholm med Margareta Christina Ekenberg, död 1765-07-09, dotter av kaptenen Johan Georg Ekenberg, och Christina Lagermarck. Gift 2:o 1769-06-18 med Christina Charlotta Mannerstråle, född 1749-03-24, död 1833-06-11 i Köping, dotter av överdirektören Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle, och Christina Charlotta Vult von Steijern.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1747-11-17 i Köping, död i Köping 1749-02-16. [Köpings kyrkoarkiv.]
 • 1. Beata Christina, född 1749-04-16 i Köping, död i Köping 1749-04-18. [Köpings kyrkoarkiv.]
 • 2. Carl Vilhelm, född 1770. Överstelöjtnant och intendent. Död 1832. Se Tab. 45.
 • 2. Axel Fredrik, född 1772-02-23, på Östuna, död på Östuna 1774-10-01.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1773-04-24 på Östuna. Stiftsjungfru. Död ogift 1805-02-23.
 • 2. Beata Sofia, född 1775-07-18 på Östuna. Stiftsjungfru. Död ogift 1855-11-05 i Helsingfors.
 • 2. Hedvig Christina, född 1777-08-23 på Östuna, död 1778-09-02 på Östuna.
 • 2. Ulrika Fredrika, född 1778-11-13 på Östuna, död 1779-03-28 på Östuna.
 • 2. Eva Gustava, född 1780-01-24 på Östuna, död 1783-04-27 på Östuna.
 • 2. Anna Jakobina, född 1781-07-13 på Östuna, död 1781-07-23 på Östuna.
 • 2. Vilhelmina Christina, född 1782-12-09 på Östuna, död 1815-12-14 i Lovisa. Gift 1814-11-03 i Borgå med krigsrådet Jakob af Forselles, i hans 2:a gifte, född 1753, född 1835.
 • 2. Beata Gustava, född 1784-08-04 på Östuna, död 1865-05-17 i Köping. Gift 1810-10-09 Himmelsberga med kaptenen Lars Vilhelm Svinhufvud, född 1759, död 1817.
 • 2. Jakob Ulrik, född 1787-05-08 på Östuna.

TAB 45

Carl Vilhelm, (son av Carl Fredrik Lagersparre, sedan Reuterskiöld, tab 44), född 1770-07-05 Lådberga. Sergeant vid Västmanlands regemente 1782-12-20. Fänrik på e. stat vid Västmanlands regemente 1783-09-07. Bevistade finska kriget 1788–1790. Löjtnant vid Stackelbergska regementet 1791-11-20. Kapten vid Stackelbergska regementet 1796-10-05. Regementskvartermästare vid Stackelbergska regementet, då kallat Jägerhornska, 1796-10-26. Kapten vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-01-03, tjänstgjorde 1808 på Sveaborg. Major i armén 1809-12-09. Avsked ur svenska tjänsten med överstelöjtnants grad 1811-11-20. Major vid 2. finska jägarregementet och chef för Heinola bataljon 1812-10-10. Överstelöjtnant 1817-12-19. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 106 bland adelsmän 1818-02-05. RRS:tAO2kl 1819-10-07. Intendent för krigskommissariatet för aktiva finska armén 1819-11-04. Avsked 1828-02-27. Död 1832-04-01 Teivaala Gift 1800-03-09 i Helsingfors med Helena Charlotta de Frese i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1788-02-24 med majoren Hans Gustaf von Hauswolff, från vilken hon 1797-03-29 blev skild, född 1762, Död 1840), född 1771-08-20 död 1811-07-16 på Sköldviks gård vid Borgå, dotter av överstelöjtnanten Abraham de Frese B, och Anna Sofia Eckerstedt.

Barn:

 • Vilhelmina Charlotta, född 1800-03-18 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1839-01-26
 • Christina Fredrika, född 1801-05-24 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död 1883-01-31 i Helsingfors. Gift 1825-08-07 på Kårböle i Helsinge socken med stabskaptenen Gabriel Vilhelm Julius Becker, född 1793-03-01, död 1844-07-11 på Kårböle.
 • Anna Beata Sofia, född 1804-04-16 på Sveaborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1880-12-25 i Borgå.
 • Henriette Gustava Aurora, född 1811-04-24 i Borgå, död 1880-02-19 i Helsingfors. Gift 1836-05-22 på Malmgård i Helsinge socken med kammarrådet, filosofie och med. doktor Frans Johan Rabbe, född 1801-06-25 på Vahe rusthåll i Eura socken, död 1879-04-22 i Helsingfors.

Utan känt samband:

 • Johan Reuterskjöld. Rustmästare vid Upplands regemente. Fången i slaget vid Svensksund 1789-08-24.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: