:

Crafoord nr 743

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Naturaliserad 1668-08-20, introducerad 1668.

Ätten uppgives härstamma från landskapet Clydesdale i Skottland, där stamgodset varit beläget. Såväl i England som Skottland finnas baroneter med namnet Craufurd och i Skottland land har funnits en grevlig ätt med detta namn.

År 1610 förekomma tre officerare med namnet Craufurd (Crawford, Crattort) i rullorna för de till Sverige värvade skotska regementena, nämligen Alexander, James och Lawrence, och en kapten J. Craufurd stupade framför Mitau 1614. (Fischer, The Scots in Sweden (1907).) Av dessa göres Alexander Craufurd å riddarhusstamtavlan, såsom nedan skall visas med orätt, all stamfader för den i Sverige introducerade ätten. Alexander Craufurd, som skrev sig till Anachie i Skottland, var son till Guilielm Craufurd till Anachie och Beatrice Hay samt sonson till Georg Craufurd, baronet of Fedderet. Han var 1612 kapten vid sin svärfader, översten Patrik Rutherfords skotska regemente i svensk tjänst (Fischer, The Scots in Sweden (1907).), blev 1613 hövidsman för en fänika upplandsknektar och begrovs 1617-07-18 i Sigtuna klosterkyrka, där hans vapen uppsattes. Söner all honom voro Göran och William Crafoordinarie. Göran blev förare 1622 vid överste Leslies regemente, 1625 vid livgardet och 1628 vid Västmanlands regemente samt transporterade 1629 till Upplands regemente, deltog i trettioåriga kriget och synes fått avsked 1640. År 1641-10-26 erhöll »gamle fänriken» Göran Crafoord öppet brev på livstidsfrihet för ett hemman Vallby i Tensta socken, Upplands län. På riddarhusstamtavlan uppgives han sedermera blivit ryttmästare vid livregementet till häst och fader till den introducerade Jakob Crafoord, vilka felaktiga uppgifter bero på en förväxling med den äldre Jakob Crafoords son Göran (se nedan). William Crafoord tjänade först såsom vice korpral vid Leslies regemente och sedan vid två andra värvade regementen, blev förare vid Upplands regemente 1633 och löjtnant vid Upplands regemente 1640 samt avgick, etter att hava deltagit i trettioåriga kriget, från regementet 1646 eller 1647 (Bu.). Hejderidare (jägmästare) över Finland och Österbotten (Sj.) 1651-07-08. Levde ännu (Sj.) 1657-10-24 och kallas då kapten samt skall hava stupat under kriget i Polen 1658 (Bu.). Han ägde Säby i Danmarks socken, Upplands län, i vars kyrka hans vapen uppsattes. Gift med Elisabet Printz och med henne hade han sonen Patrik och sannolikt även sonen Claes, som 1670 var gift och bodde på Villinge i Danmarks socken. Patrik Williamsson Crafoord, född 1644, död 1694 såsom kapten vid Kronobergs regemente, efterlämnade i sitt gifte med Beata Catharina Rosenbielke endast en son, som avled utan arvingar. (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.) Alexander Craufurd uppges även ha haft en son Jakob, kapten vid Dalregementet och naturaliserad svensk adelsman 1621. Den Jakob Crafoord, varom här år fråga, var dock enligt det i riddarhusarkivet ännu bevarade bördsbrev, som han 1620 förskaffat sig från magistraten i staden Aberdeen, Skottland, son till en Edvard Craufurd och broder till borgaren i Aberdeen Andreas Craufurd. Hans moder hette Hay. Att han dock tillhörde samma släkt som Alexander Craufurd, kan man sluta sig till av hans i bördsbrevet avmålade vapen. Jakob Crafoord, som sannolikt inkom till Sverige under konung Carl IX:s tid (sonen Göran uppgives varit född 1609 i Stockholm), har tydligen anskaffat detta bevis om sin börd för att bifoga ansökan om den naturalisation som svensk medborgare med frälsemans förmåner, som beviljades honom 1621. Nämnas bör, att han i de handskrivna personalierna (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.) över sonsonen Jakob 1692 kallas »Jakob Hansson Krafferdt», vilken felaktighet i avseende å faderns förnamn tydligen beror på något misstag av författaren till personalierna.

Crafoord A74301.jpg


TAB

Edward Craufurd of Corbishill. Gift med Margaret Hay of Ury, enligt sonens bördsbrev i Riddarhuset.

Barn:


TAB 1

Jakob Crafoord (Craufurd) född i Buchan i grevskapet Aberdeenshire, Skottland (se ovan), † 1629-07-00 i Dirschau. Inkom till Sverige sannolikt under konung Carl IX:s tid med något av de värvade skotska regementena. Kom sedan antagligen i tjänst vid någon av Upplands storregements fänikor. Löjtnant vid Peter de la Courts dalfänika 1621. Vid dennas delning 1621 kapten för ett kompani knektar från Västerbergslagen och södra Dalarne. Regementskvartermästare vid Västmanlands regemente 1625. Utgick med sitt kompani till Preussen 1626. Han erhöll under adliga privilegier i donation Eknö i Björskogs socken, Västmanlands län 1626-08-24, vara hans arvingar erhöllo konfirmation 1630-03-10 [Sv]. Gift 1:o med »välborna fru» Helena Olofsdotter (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo). Gift 2:o senast ca 1622 med Elisabet Crafoord, † 1646-06-16 på Eknö.

Barn:

 • Göran Crafoord född 1609, † 1661-01-04. Se Tab.

TAB

Göran Crafoord född 1609 i Stockholm, enligt vapnet i Björskogs kyrka (At (Sch).), † 1661-01-04 på Eknö och begraven 1661-01-24 i Björskogs kyrka [Blr]. Var förare vid Upplands regemente 1636 (At (Sch).). Kornett vid livregementet till häst 1644. Löjtnant vid livregementet till häst 1649. Ryttmästare 1658. Reformerad 1660. Han erhöll 1645-08-16 konfirmation på faderns donation Eknö. Gift 2:o med Brita Morgenstierna, död 1663 (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.). Dotter till kaptenen och regementskvartermästaren Olof Olofsson Morgenstierna och Elisabet Hund, av en adlad men ej introducerad ätt (SK.).

Barn:

 • Jakob Crafoord född 1652-02-24, † 1692-09-17. Se Tab.
 • Andreas Craufurd

TAB

Jakob Crafoord, naturaliserad Crafoord, född 1652-02-24 på Eknö enligt personalierna (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.), men döpt först 1652-05-30. Student i Uppsala 1662-07-02. Fick 1668-08-20 Kungl. Maj:ts remiss till lantmarskalken att bliva på riddarhuset intagen och introducerad 1668 under nr 743. Sergeant vid Västmanlands regemente 1671. Fänrik vid Västmanlands regemente 1672-11-27. Löjtnant 1678-05-01 kapten 1683-02-09. Död 1692-09-17 på sin gård Eknö och begraven i Björskogs kyrka. Han erhöll 1683-11-19 sätesfrihet på Eknö [Sv]. Gift omkring 1673 »någon tid förr än han följde regementet till Tyskland» (1674) (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.), med Catharina Jernefelt, död 1694 på Eknö och begraven 1694-12-14 i Björskogs kyrka, dotter av överstelöjtnanten Johan Keldunck, adlad Järnefelt, och Sigrid Larsdotter.

Barn:

 • Göran Fältväbel vid Västmanlands regemente (Sv.) 1691-03-04. Död ogift 1700. (At (KrA).)
 • Brita (At (KrA).), levde änka 1736 i Kungsör, Karlskyrka socken, Västmanlands län. Gift med löjtnanten vid Upplands tremänningskavalleriregemente Carl Cromberg, död 1720-04-07 under fångenskapen i staden Tjumen, Sibirien.
 • Anna Catharina, döpt 1682-06-27 på Eknö, död som ung.
 • Jakob Johan född 1684. Kapten. Död 1747. Se Tab. 2

TAB 2

Jakob Johan, (son av Jakob Crafoord, naturaliserad Crafoord, tab 1), född 1684-11-06. Kom i krigstjänst 1698. Rustmästare vid Kalmar regemente. Furir vid Kalmar regemente 1703-05-12. Sergeant 1707-12-10. Fick 1723 vid placeringen löjtnants karaktär. Fänriks indelning 1726-03-05. Överflyttad på exspektansstat 1736-12-23. Kaptens avsked 1741-07-13. Död 1747-12-19 Brinkelid och begraven i Åsheda kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han bevistade, utom andra fältslag, dem vid Holofzin och Poltava. Blev vid Perevolotjna fången hos ryssarna och utstod 13 års fångenskap.' Gift 1726-01-20 med Anna Margareta Monpenne i hennes 2:a gifte (gift 1:o med inspektören vid stora sjötullen i Stockholm Henrik Ertman), död 1732, dotter av majoren vid artilleriet Gustaf Patriksson Monpenne. Gift 2:o 1738-07-21 med Hedvig Sofia Moberg, död (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.) 1787-04-10, dotter av kaptenlöjtnanten vid Kalmar regemente Abraham Moberg och Anna Maria Ulfsax.

Barn i 1:a giftet:

 • Jakob Johan, född 1727. Major. Död 1798. Se Tab. 3

TAB 3

Jakob Johan, (son av Jakob Johan, tab 2), till Sissehult i Åsheda socken, Kronobergs län. Född 1727-04-03 på Brinkelid. Volontär vid Kalmar regemente 1743-03-05. Korpral vid Kalmar regemente 1745-08-09. 2. Korpral 1745-10-22. Furir 1748-05-31. Fältväbel 1749-12-29. Sekundfänrik 1758-07-10. Stabsfänrik 1758-11-09. Genom byte livdrabant 1772-04-08. Vice korprals (kaptens) avsked 1772-05-20. Major vid Ölands frikår (Familjepapper i kapten John Crafoords ägo.) 1789-02-09. Död 1798-12-25 på Stora Blötan i Sandsjö socken, Kronobergs län, Gift 1756-04-03 med sin styvmoders systerdotter Eva Margareta Tornerefelt, född 1730-08-06, död 1786-01-17 på Sissehult. dotter av fältväbeln Per Magnus Tornerefelt, och Anna Juliana Moberg.

Barn:

 • Jakobina Sofia, född 1757-05-18 Hörnebo, död i Södra Vi socken, Kalmars län 1757-10-00 och begraven 1757-10-30.
 • Johan Magnus, född 1758-09-14 på Hornebo. Volontär vid Kalmar regemente 1773-11-01. Rustmästare (KrAB) 1774-07-13. Furir 1776-09-29. Sergeant 1778-06-27. Fänrik 1779-02-10. Löjtnant 1788-07-22. Kapten 1793-01-25. RSO 1799-11-16. Majors avsked 1805-05-12. Död ogift 1827-05-28 och begraven 1827-06-04. Han bodde 1815 på Kråkegärde i Algutsboda socken, Kronobergs län.
 • Margareta Catharina, född 1761-03-05 på Sissehult, död på Sissehult 1762-03-14.
 • Jakob Vilhelm, född 1763-07-25 och död 1763-10-09 på Sissehult.
 • Elisabet Juliana, född 1764-07-16 på Sissehult, död 1819-10-10. Gift 1785-11-04 på Sissehult (At (Sch).) med löjtnanten Adolf Fredrik von Porat, född 1757, död 1827.
 • Fredrika Maria, född 1765-09-21 och död 1766-06-00 på Sissehult.
 • Otto Patrik, född 1767. Kornett. Död 1840. Se Tab. 4
 • Per Gustaf, född 1770-05-17 på Sissehult, död på Sissehult 1771-10-19.

TAB 4

Otto Patrik, (son av Jakob Johan, tab 3), född 1767-09-14 på Sissehult. Volontär vid Kalmar regemente 1779-06-01 förare vid Kalmar regemente 1783-06-03. Sergeant 1787-09-14. Fänrik 1789-04-28. Kornett vid adelsfanan 1796-04-28. Kapten och kompanichef vid Kronobergs läns lantvärn 1808-02-28. Död 1840-04-20 Svenstorp Han var med vid Hogland 1788-07-17 och bevistade på skärgårdsflottan slaget vid Svensksund 1790. Gift 1793-05-14 med kornettsdottern Anna Elisabet Hvahl, född 1769-04-08, levde 1845.

Barn:

 • Göran Adolf, född 1794-03-24, död 1794.
 • Gustaf Adolf, född 1795. Sergeant. Död 1844. Se Tab. 5

TAB 5

Gustaf Adolf (son av Otto Patrik, tab 4), född 1795-08-03 Toratorp Inskriven i Växjö läroverk 1806-03-24. Volontär vid Kalmar regemente 1810-10-05. Förare vid Kalmar regemente 1811-10-21. Bataljonsadjutant 1818-05-28. Sergeant 1834-03-12. Bevistade krigen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. död 1844-05-31. Gift 1823-04-23 Kuarp med Carolina Christina Sjöstedt, född 1801-04-23 i Kuarp, Pelarne socken, Kalmar län, född 1878-06-01 Borstetorp, dotter av regementsskrivaren Carl Fredrik Sjöstedt och Christina Catharina Bodin.

Barn:

 • Carl Otto Leonard, född 1824. Häradshövding. Död 1896. Se Tab. 6.
 • Aurora Vilhelmina Eufemia, född 1826-05-30, död 1827-01-08.
 • Constance Magdalena Teresia, född 1828-01-02 i Asheda socken, Kronobergs län, död 1885-05-23 Uddabygd s socken, Blekinge län. Gift 1863-06-09 på Orrefors bruk i Hälleberga socken, Kronobergs län med inspektören på Kjälltorp i Färlösa socken, Kalmar län Adolf Georg Slettengren, född 1832-09-02 på Orrefors bruk, levde 1920.
 • Emilia Viktoria Carolina, född 1830-03-29, död ogift 1855-05-03.
 • Emma Regina Mariana, född 1832-08-09 i Asheda socken, död ogift 1914-04-21 i Göteborg (Skövde förs, db).
 • Georg Gudhem Alexis, född 1835. Lantbrukare. Död 1915. Se Tab. 13.
 • Maximilian Emilius Fredrik, född 1837. Major. Död 1910. Se Tab. 18.
 • Conrad Ludvig Constantin, född 1840. Agent. Död 1911 Se Tab. 19.
 • Jakob Göran, född 1842. Kapten. Död 1921. Se Tab. 22
 • Bror Knut, född tvilling 1842-02-20 på Stengårdsholma i Hälleberga socken, Kronobergs län, död 1862-03-15 i tjänst på unionsflottan i Nordamerika.

TAB 6

Carl Otto Leonard, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1824-01-28 i Asheda socken. Student i Lund 1843-12-14. Preliminärexamen 1846-06-02 och examen till rättegångsverken 1848-06-02. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1848-06-06. Vice häradshövding och amanuens i hovrätten över Skåne och Blekinge 1852-01-12. Extra ordinarie notarie där 1853-11-01. Notarie i ekonomiutskottet vid riksdagen 1853–1854. Konstituerad notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1858-08-30. Fullmakt därpå 1861-01-14. Tillförordnad häradshövding i Luggude härads domsaga 1857–1868. Notarie 1861-01-11 häradshövding i östra härads domsaga av Blekinge län 1869-03-16. RNO 1882-12-01. Ledamot av riksdagens 2. kammare för östra härads domsaga av Blekinge län 1890. Död 1896-01-08 i Karlskrona. Ägde först Snällebäck i Jämjö socken, Blekinge län och del i Ramlösa och Köpinge, Raus socken, Malmöhus län. sedan Sjötorp och Uddabygd, båda i Fridlevstads socken, Blekinge län. Gift 1858-04-09 i Lund med Helena Magdalena Beata (Malin) Kahl, född 1833-01-09 i Lund, död 1906-12-15 Saltsjö-Storängen, dotter av prosten, förste stadskomministern i Lund och kyrkoherden i Bjällerup, teol. doktorn och fil. jubeldoktorn Achates Johan Kahl och Maria Elisabet Fries.

Barn:

 • John Georg Achates, född 1858, död 1929. Se Tab. 7
 • Mary Carolina Georgina, född 1862-06-27 i Ramlösa, död i Ramlösa 1868-06-03.
 • Carl Gustaf Achates, född 1864, död 1938. Se Tab. 10
 • Malin Margareta Hedvig Emilia, född 1866-07-11 i Ramlösa. Stiftsjungfru. Målarinna. Död 1936-06-10 i Bordighera. Gift 1889-01-07 i Augerums kyrka, Blekinge län med kaptenen, friherre Carl Gyllenstierna af Lundholm, född 1860.
 • Bror Otto Patrik Mauritz (Maurice), född 1868. Död 1919. Se Tab. 11.
 • Knut Guilielm Leonard, född 1871. Död 1912. Se Tab. 12

TAB 7

John Georg Achates, (son av Carl Otto Leonard, tab 6), född 1858-12-28 i Ramlösa. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1878-04-02. Mogenhetsexamen i Lund 1879-06-06. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1881-05-03. Underlöjtnant vid vid norra skånska infanteriregementet 1881-05-20. Jur. preliminärexamen i Lund 1884-05-30. Ledamot av direktionen för Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening 1889–1898. Ordförande i Augerums sockens kommunalnämnd 1889–1893. Löjtnant 1890-11-07. Kapten i armén 1901-04-26. Kapten vid regementet 1902-05-02. RSO 1902-12-01. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda bank 1903–1910 och chef för dess kontor i Lund 1906–1910. Stadsfullmäktig i Lund 1906–1916. Kassadirektör i Lunds sockerfabriks aktiebolag 1906–1911. Ledamot av styrelsen samt vice verkställande direktör i Lund–Trelleborgs järnvägsaktiebolag sedan 1908. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1909-03-19: ledamot av styrelsen för Sparbanken i Lund 1910, dess verkställande direktör sedan 1916-04-01 chef för Skandinaviska kreditabolags kontor i Lund 1910–1921. Ordförande i styrelsen för systemaktiebolag Skandinaviska kreditabolags kontor i Lund 1916–1925. Ledamot av direktionen för Råby uppfostringsanstalt sedan 1919. Avsked ur krigstjänsten 1923. RVO 1924-06-06. Se Biografi i Väm är det. Död 1929-03-01 i Lunds förs, ]] och begraven i Augerums socken, Blekinge län. Ägde Mölletorp i Augerums socken, Bleklinge län och Snällebäck i Jämjö socken, Bleklinge län 1885–1901 och arrenderade någon tid Asmundstorp i Gullarps socken, Malmöhus län. Gift 1:o 1889-11-01 i Lunds domkyrka med Ebba Elisa Tengberg, född 1865-06-14 i Lund ]], död 1896-08-29 på Mölletorp, dotter av professorn Niklas August Tengberg och Ebba Vilhelmina Bring. Gift 2:o 1906-07-21 vid Saltsjö-Storängen i Nacka socken, Stockholms län med friherrinnan Eva Maria Ingeborg Joaquine Gyllenkrok i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1893-04-15 i Lyckeby, Lösens socken, Blekinge län, med vice häradshövdingen Claes Anders Lidman, född 1860-08-23 i Halmstad, död 1905-02-13 i Karlskrona), född 1872-09-30 Oby, dotter av godsägaren friherre Stellan Valfrid Gyllenkrok och Anna Carolina Michelli Hegedal.

Barn:

TAB 8

Carl Fredrik, (son av John Georg Achates, tab 7), född 1890-07-29 Mölletorp. Mogenhetsexamen i Lund 1909-05-28. Student vid Leipzigs universitets lantbruksinstitut 1909–1910 och i Lund 1910–1913. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1913-10-20. Arrenderade Djupadal i Ronneby socken, Blekinge län 1916-03-14–1925-03-14. Verkställande direktör för Ronnebyortens mejeriförening 1919-01-01–1923-12-31. Betinspektör hos Svenska sockerfabriksaktiebolag 1925-08-01. Arrenderade Lindenborg vid Karlshamn. Gift 1917-07-21 i Ronneby kyrka och förs, med Ebba Siegbahn, född 1897-07-29, Karön. Dotter av grosshandlaren och danske vice konsuln i Ronneby Gustaf Fredrik Siegbahn och hans 1:a fru Betty Pettersson.

Barn:

 • Johan Jakob Fredrik
 • Ebba Malin Elisabet
 • Carl Otto Patrik
 • John Göran Gustaf
 • Per Magnus Ebbe

TAB 9

Carl Gustaf (Casa), (son av John Georg Achates, tab 7), född 1895-01-09 på Mölletorp. Studentexamen i Lund 1913-05-21. Volontär vid fortifikationen 1913-06-14. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid fortifikationen 1915-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörshögskolan 1917–1920 och repetitör vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1920–1922. Underlöjtnant 1918-01-18. Löjtnant 1918-08-30. Aspirant vid Fortifikationsstaben 1924. Kapten 1929-07-05. Lärare vid artilleri och ingenjörshögskolan 1934–1938. Lärare vid krigshögskolan 1939– 1941. LKrVA 1943. RSO 1936-06-06. Kapten vid Signalregementet 1937-04-30 fr o m 1937-07-01. Major i armén 1937-06-04. Major vid regementet 1938-03-31. Överstelöjtnant vid Fälttygkåren 1941-07-01. Från 1941-07-01 förordnad som chef Tygdepartementets andra materialbyrå. Gift 1920-09-16 på St. Sundby i Kärnbo socken, Södermanlands län med Elsa Oktavia Christina Kumlin, född 1899-06-23 Marielund. Dotter av godsägaren Erik Vilhelm Kumlin och Hilda Grevesmühl.

Barn:

 • Carl-George Vilhelm
 • Carl John Percival (John)
 • Carl Edvard Clarence Achates

TAB 10

Carl Gustaf Achates, (son av Carl Otto Leonard, tab 6), född 1864-03-02 i Ramlösa. Volontär vid skånska dragonregementet 1883-01-19. Mogenhetsexamen 1885-06-05. Sergeant 1886-06-04. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid vid skånska dragonregementet 1888-04-23. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1893. Löjtnant 1896-02-07. Genomgick krigshögskolan 1898–1900. Adjutant vid inspektörens för kavalleriet stab 1900-10-01–1905-10-31. Ryttmästare 1905-05-05. RSO 1907-12-01. Tjänstgjorde vid Westfaliska dragonregementet nr 7 Saarbrücken 1908–1909. Chef för kavalleriofficersvolontärskolan i Umeå 1910–1911. Major i armén 1915-08-27. Avsked med tillstånd att inträda såsom ryttmästare i regementets reserv 1915-08-27. Död 1938-08-03 i Oberpfaffenhofer, Starnberg. Gift 1:o 1894-09-19 på Skeppsholmen förs, med Lilly Vilhelmina Wallenberg, från vilken han 1911-05-03 blev skild, född 1873-08-12 i Skeppsholmen Stockholm. Dotter av bankdirektören André Oskar Wallenberg och Anna Eleonora Charlotta von Sydow. Gift 2:o 1917-03-27 i Berlin (Lunds förs, vb) med Vilhelmina Henriette Friedel Stenderup i hennes 2:a gifte (gift 1:o med godsägaren, friherre Hans Bernhard von Schendel-Pelkowsky, född 1874-10-09), född 1876-11-14 i Berlin. Dotter av godsägaren Emil Stenderup och Maria Vetter.

Barn:

 • 1. Lilly Annie (Lillan), född 1895-12-08 på Bökebergsslätt i Hyby socken, Malmöhus län. Gift 1917-10-19 i Jacobs förs, Stockholm med löjtnanten Bengt Reuterskiöld, född 1893 från vilken hon blev skild
 • 1. Mary Anna Magdalena, född 1899-02-06 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1919-07-02 i Lofö kyrka, Stockholms län med löjtnanten Ragnar Gustafsson Tamm född 1893-03-10 i Livregementet till hästs församling.
 • 1. Carl Oskar Claes, född 1902-04-27 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923-05-19. Officersaspirant vid livregementets dragoner 1923. . Skilda genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-07-12. Transporterad till Skånska husarregementet 1924. Elev vid krigsskolan 1924-10-15. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik vid Skånska husarregementet 1925-12-31. Fänrik i Kronprinsens husarregementets reserv 1926-10-26, underlöjtnant i Norrlands dragonregementes reserv 1927-12-30. Död 1929-06-27 genom olyckshändelse på Kristianstads läns lasarett och begraven i Göteborg (Stockholm Osc., db nr 150). Gift 1929-04-28 i Göteborg (Vasa vb nr 49) med Alice Ingeborg Holm, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1934-08-27 i Ljungs socken (Göteborg, Vasa förs, vb) med köpmannen Knut Johan Oscar Wallenberg, efr., född 1907-07-14 i Göteborg Domkyrkoförs. Dotter av generalkonsuln Holger Fredrik Holm och Helene Mobel.
 • 1. John Göran Achates, född 1904-10-26 i Stockholm. Studentexamen vid Lundsberg 1924-06-03. Officersaspirant vid livregementets dragoner 1924. Elev vid krigsskolan 1925-10-15. Gift 1931-04-01 i Stockholm Oscars förs (vb nr 37) med Märta Maria Theresia Wennberg, född 1908-12-18 i Stockholm, Oscars förs. Dotter av grosshandlaren Nils Ludvig Wennberg och Frida Wilhelmina Christiansson.
 • 2. Ingrid Maria Magdalena, född 1917-11-30 i Malmö (Hyby förs, Malmöhus län, fb). Innehavare av vindkraftverk på ön Flatgarn i Mälaren, Uppsala län. Gift 1941-01-01 med ingenjören Frans Karl Adolf Lawaczeck, född 1911-01-12 i Recher, Tyskland.
 • 2. Sixten Alexander, född 1919-06-09 på Bökebergsslätt.

TAB 11

Bror Otto Patrik Mauritz (Maurice), (son av Carl Otto Leonard, tab 6), född 1868-03-14 i Ramlösa. Sjukgymnast i Paris. Direktör för eget gymnastikinstitut i Marseille. Död i Marseille 1919-05-07. Gift 1903-09-01, med Marguerite Maigré, född 1883, död 1922.

Barn:

 • Germaine Berthe Matilde, född 1905-01-02. Död 1928-02-10 i Marseille. Gift 1923-08-18 med köpmannen i Marseille Michel Trofimov, född 1892-09-17.

TAB 12

Knut Guilielm Leonard (son av Carl Otto Leonard, tab 6), född 1871-06-01 i Lyckeby. Sjukgymnast i Paris. Död 1912-01-04 i Breuville Rieux i dep. Oise i Frankrike (Lösens förs, Blekinge län, db). Gift 1897-11-04 med Marie Amelie Georgette Suzanne Gardez, född 1875. Död enligt medd. till Adelskalendern år 1962 ant. i Paris).

Barn:

 • Marie Huguette Yvonne, född 1898-08-18. Död enligt medd. till Adelskalendern år 1962 ant. i Paris. Enligt J. Göran A Crawfoord (1904) gifte sig Yvonne med en grekisk undersåte TROFI MDFF. En son i detta äktenskap är adv. Jean T.
 • Magda Fanny, född 1902, död 1914.

TAB 13

Georg Gudhem Alexis, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1835 V, Stengårdsholma. Lantbrukselev vid Börringe kloster i Gustafs socken, Malmöhus län 1851–1854. Extra elev vid teknologiska institutet i Stockholm och vid svenska slöjdföreningens skola vid teknologiska institutet i Stockholm 1854–1855. Frielev vid Ultuna lantbruksinstitut 1855. Utexaminerad därifrån 1857. Lärare vid Wrangelsro lantbruksskola i Halland 1857–1859. Arrenderade Snogeröds gård i Gudmundtorps socken, Malmöhus län 1860–1870. Lärare vid Orups lantbruksskola i Malmöhus län 1862–1865. Lärare och inspektor vid Alnarps lantbruksinstitut 1866–1869. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1875–1890. RVO 1896-06-06. Död 1915-06-28 Forshammar (Ramsbergs förs, Örebro län, db). Ägde del i Oxhult i Hishults socken, Hallands län samt arrenderade Moholm i Mo socken, Skaraborgs län och Hjälstad i Hjälstad socken, Skaraborgs län 1870–1896. Ägde Sjötorp Jönköpings län 1900–1908. Gift 1860-09-14 i Bösarps kyrka, Malmöhus län med Maria Matilda Charlotta Flygare, född 1842-04-28 på Lilla Markie, Bösarps socken, Malmöhus län, död 1907-02-02 på Sjötorp, dotter av hovkamreraren Henrik Flygare och Marie Charlotta Andersson.

Barn:

 • Jakob Georg Henrik, född 1861. Kapten. Död 1913. Se Tab. 14
 • Maria Carolina Vendela, född 1862-07-03 död 1862.
 • Carl Gustaf Georg Alexis, född 1863. Kapten. Död 1916. Se Tab. 16.
 • Knut Georg Eugen, född 1866. Förste kontrollör. Se Tab. 17.
 • Georg Alexander Lindsay, född 1870-07-14 på Moholm. Mogenhetsexamen 1891. Student i Uppsala 1892. Verkställande direktör för Bergverksaktiebolag Ortos. Död 1938-10-20 på Fredensberg i Ramsbergs socken (Örebro län) (Skövde db nr 140).

TAB 14

Jakob Georg Henrik, (son av Georg Gudhem Alexis, tab 13), född 1861-06-26 Snogeröd. Volontär vid pontoniärbataljonen 1878-10-02. Vice korpral vid fortifikationen 1880. Korpral 1881. Mogenhetsexamen 1882-06-15. Sergeant 1882-06-19. Elev vid krigsskolan 1882-07-14. Utexaminerad 1883-10-30. Underlöjtnant vid fortifikationen 1884-06-04. RSpICO 1890. GMfbg. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant kvarstå i fortifikationens reserv 1892. Löjtnant i fortifikationens reserv 1892-06-10. Järnvägsbyggnadsentreprenör. Trafikchef vid Jönköping Gripenbergs järnväg 1893. Trafikchef och baningenjör vid Bergsjöbanan i Hälsingland 1896. Avsked ur fortifikationens reserv 1899-07-28. Tillstånd att såsom löjtnant återinträda i fortifikationens reserv 1906-01-19. Kapten i armén 1906-06-08. Död 1913-10-02 i Stockholm. Död 1913 (Skoe förs, Göteborg och Bohus län, db). Gift 1891-07-30 i Mariestads kyrka med Elisabet Augusta Bolinder, född 1860-07-31 i Mariestad, dotter av landssekreteraren i Skaraborgs län Axel Magnus Bolinder och Elisabet Augusta Hallberg.

Barn:

 • Beth, född 1892-06-14 i Klara förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Genom. Tekniska skolan i Stockholm. Gift 1912-10-24 i Stockholm Kungsholms med tandläkaren i Stockholm Axel Fredrik Lundström, född 1875-05-09 Linnebjörke.
 • May, född 1893-09-11 i Jönköping. Skolkökslärarinna i Stockholm. S:tEM 1951.
 • Gwendolen (Gwen), född 1896-01-09 i Hudiksvall. Studentexamen vid Whitlockska samskolan i Stockholm 1913. Specialelev vid tekniska högskolan 1918–1919. Anställd vid statistiska centralbyrån 1914-01-01–1917-04-08. Kontorsskrivare hos vattenfallsstyrelsen 1917-04-08. Bokhållare hos vattenfallsstyrelsen 1920-06-30. 1. Kansliskrivare 1925-07-01.
 • Clarence, född 1899. Med. lic. Se Tab. 15.

TAB 15

Clarence, (son av Jakob Georg Henrik, tab 14), född 1899-05-28 i Hudiksvall. Studentexamen vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1916-06-16. Elev vid Karolinska medico-kirurgiska institutet 1916. Med. kand. examen 1919-04-30. Extra läkare vid Stockholms läns centrallasarett 1924-01-01. Med. lic. 1924-11-22. 2:o underläkare vid Stockholms läns centrallasarett 1962-01-21. Marinläkare av 2:a graden vid Marinläkarkåren i Flottans reserv 1929-11-07. Marinläkare av 1:a graden i Marinläkarkårens reserv 1938-11-18. Överläkare på Sabbatsberg 1939-10-27. Med. dr. docent vid Karolinska institutet. Hedersledamot av American Assoc. för Theracic Surgery. Gift 1921-12-28 i Djursholm med gymnastikdirektören Karin Valborg Augusta Enblom född 1899-01-31 i Djursholm. Dotter av arkitekten Rudolf Samuel Enblom och Helfrid Edla Charlotta Ulrich.

Barn:

 • Gunnela
 • Hillevi (Lill)
 • Gert
 • Joar
 • Carin
 • Jan
 • Kjell
 • Henrik

TAB 16

Carl Gustaf Georg Alexis, (son av Georg Gudhem Alexis, tab 13), född 1863-10-13 på Snogeröd. Volontär vid Västgöta regemente 1881-01-10. Avsked 1884-05-08. Mogenhetsexamen 1884. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1884-06-03. Sergeant 1885-06-07. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Avgången 1886-02-22. Åter antagen 1887-03-01. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1887-11-11. Transporterad till trängbataljonen 1888-05-05. Löjtnant vid Göta trängbataljon 1892-10-14. Kapten vid Göta trängbataljon 1900-08-08. RSO 1907-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten inträda i Göta trängkårs reserv 1913-12-19. Kapten i skånska trängkårens reserv 1913-12-31. Död 1916-04-24 i Karlskrona, Amiralitetsförs. Gift 1891-10-13 i K. Svea trängbataljons förs, Karlsberg med Signe Maria Hertzman, född 1869-04-07 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Oskar Anders Hertzman och Märta Maria Skröder.

Barn:

 • Sonja Carlsdotter, född 1892-08-14 i K. Svea trängbataljons förs, Karlsberg ]] . Stiftsjungfru. Gift 1912-10-26 i Skövde (vb nr 13) med studierådet i Hannover, reservkaptenen i preussisk tjänst, RBadZLO2kl, PrJK1 o. 2kl, med doktor Rudolf Wilckens från Hannover, född 1884-11-01 i Lahr, Baden. Död 1936. Doktor, assistent vid geol. inst. i Greifswald.
 • Ivar Jarl, född 1897-05-27 i Karlsborgs garnisonstörsamling. Utexaminerad från skogshögskolans lägre kurs 1925-02-05. Forstmästare. Gift 1:o 1933-12-14 i Solna förs Stockholm (vb nr 198) med Anny Minna Louise Ziegenbein i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Crone, skilda 1921-01-19), född 1888-05-08, från vilken han blev skild
 • Björn Lindsay, född 1901-09-17 på Karlsborgs fästning. Se Tab. 16A.

TAB 16A

Björn Lindsay, (son av Carl Gustaf George Alexis tab 16), född 1901-09-17 på Karlsborgs fästning. PatrSstGM. Utexaminerad från Berga lantbruksskola i Västerhaninge socken, Stockholms län 1924-10-23. Anställd vid Uddboö i Estuna socken, Stockholms län. Gift 1924-10-25 i Stockholm-Näs förs, Uppsala ]] med Margit Alexandra Broman, född 1900-03-05.

Barn:

 • Carl-Gustaf Björn
 • Brit-Marie Björnsdotter
 • Signe Ann-Marie Björnsdotter
 • Björn Georg
 • Jarl Lennart
 • Åsa Gunilla Björnsdotter

TAB 17

Knut Georg Eugen, (son av Georg Gudhem Alexis, tab 13), född 1866-01-01 på Snogeröd. Mogenhetsexamen 1888. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1888–1889. Studerade kvarnindustri i Köpenhamn 1890–1891. Disponent för Moholms valskvarn, aktiebolag 1892–1906. Arrenderade kronosäteriet Boda i Fägre socken, Skaraborgs län 1900–1908. Fastighetsmäklare i Göteborg 1909. 1. Kontrollör vid sockerbruket Göteborg 1916. Gift 1895-12-30 på Boda med Maria Dorotea Emerentia (Mia) Erasmie född 1874-07-21 på Boda Död 1928-10-19 (Gbg Carl Johans förs, db nr 266). Dotter av löjtnanten Sven Gottschalk Alfred Erasmie och Matilda Charlotta Ulrika Wästfelt.

Barn:

 • Percival Georg Eugen, född 1897-05-15 i Moholm, Mo socken, Skaraborgs län. Lantbruksinspektor vid Rungarn i Knutby socken, Stockholms län. Se Tab. 17A.
 • Alice Matilda, född 1898-10-15 i Moholm. Anställd vid aktiebolag Göteborgs handelsbanks kontor i Göteborg.
 • Vera Eugenie, född 1900-09-20 i Moholm, död i Moholm 1901-07-24.
 • Marta Elvira, född 1903-09-26 i Moholm. Gift 1:o 1929-06-23 i Göteborg (Carl Joh. Vb nr 126) med direktören Johan Allan Eklund, ofr. i hans 3:e gifte, skilda genom Gbgs RR:s 4:e avdelnings utslag 1945-12-21, född 1875-07-06.
 • Valter Gottschalk Eugen, född 1905-12-08 i Moholm, död 1910-07-03 i Göteborg (Högreds förs, Skaraborgs län, db).
 • Mia Blanche Eugenie, född 1910-02-08 i Göteborg, Domkyrkoförs. Gift 1935-06-09 i Tölö socken, Hallands län med fabrikschefen Per Uno Hammargren, ofr, född 1904-09-24

TAB 17A

Percival Georg Eugen, (son av Knut Georg Eugene tab 17), född 1897-05-15 i Moholm, Mo förs (EÄ socken), Skaraborgs län. Lantbruksinspektor vid Rungarn i Knutby socken, Stockholms län. Anställd vid aktiebolaget Göteborgssystemet, Göteborg. Gift 1:o 1924-10-22 i Witten (Standesamt Witten, Tyskland) med Elisabeth Emilie Marta (Lisa) Krause. Dotter av köpmannen Leopold Wilhelm Krause och Marie Döring. Gift 2:o 1940-06-08 med kassörskan Karin Thorborg Gustafsson, född 1900-02-11. Dotter av övermaskinisten Johan Peter Gustafson och Augusta Charlotta, född Ström.

Barn:

 • 1. Anita Maria Elisabeth
 • 1. Knut Leopold Percival
 • 1. George Alexander

TAB 18

Maximilian Emilius Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1837-08-18 Stengårdsholma. Volontär vid husarregementet kung Carl XV 1858-04-02. Sergeant 1858-06-09. Student i Lund 1861-01-26. Officersexamen 1861-12-21. Underlöjtnant vid husarregementet kung Carl XV, nu kronprinsens husarregemente, 1862-01-21. Löjtnant 1869-08-09. Tillförordnad regementsstallmästare 1884. Ryttmästare och regementskvartermästare 1885-05-01 RSO 1886-12-01 avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1890-08-29. Depotchef vid Ottenby remontdepå 1896–1903 och vid Björnö remontdepot 1903–1907. Major i armén 1900-01-19. RVO 1903-12-01. Död 1910-07-24 Hornaryd (Växjö stadsförs, db). Gift 1878-01-25 Ribbingsberg med Tora Helena von Mentzer, född 1856-05-31 på Kolbäck i Bergstena socken, Älvsborgs län. Dotter av hovmarskalken Carl Fredrik von Mentzer, och Tora Methea Clausen.

Barn:

 • Beatrice Tora Carolina Alexandra, född 1878-10-27 i Malmö. Stiftsjungfru. Gift 1902-06-27 på Ottenby kungsgård i Ås socken på Öland med verkställande direktören för Bodafors stol- och möbelfabriksaktiebolag John Albert Zeinwoldt född 1859-08-06 Kristinelund
 • En son, född 1880-09-29 i Malmö, död i Malmö 1880-11-15.

TAB 19

Conrad Ludvig Constantin (son av Gustaf Adolf, tab 5), född 1840-01-02 på Stengårdsholma. Ägde först Lilla Borreby i Borreby socken, Malmöhus län och arrenderade sedan Asmundtorp i Näs socken, Malmöhus län. Agent i Malmö. Död Malmö 1911-07-17 (S:t Petri förs, db). Gift 1871-01-20 med Maria Augusta Christina Helena Foisack, född 1843-04-05, enligt vbu i Danmark, död 1920-03-18 i Malmö (S:t Petri förs. Dotter av lantbrukaren Carl Foisack och Ernestine Berg.

Barn:

 • Carolina Ernestine Helena, född 1871-11-17 på Lilla Borreby. Stiftsjungfru. Död 1935-12-07 i Västra Skrävlinge socken, Malmö. Begraven i S:t Pauli södra kyrkogård, Malmö (Västra Skrävlinge db nr 149). Gift 1896-05-02 i Malmö med lantbrukaren Harald Josua Augustinus Petersén, född 1874-10-08 Hilleshög
 • Matilda Margareta Christina, född 1873-11-30 i Hammarlunda socken, Malmöhus län. Stiftsjungfru. Gift 1898-09-22 i Augerums kyrka med kaptenen i preussisk tjänst Curt Begas, född 1873-08-19 i Frankfurt a. d. O., död 1923-08-12 i Bad Kösen.
 • Helena Viktoria Carolina, född 1875-11-30 på Asmundtorp. Stiftsjungfru. Död 1939-08-24 i Malmö. Gift 1903-05-23 i Malmö med handlanden Per Arvid Ström, född 1877-05-23 i Malmö.
 • Carl Gustaf Georg Patrik, född 1877. Död 1937. Se Tab. 20
 • Ellen Maria Margareta, född 1881-01-05 på Asmundtorp. Stiftsjungfru. Gift 1907-03-19 i Berlin med före detta kaptenen i preussisk tjänst Herman Berthold Mauritz Stefan Richter född 1879-10-14 i Berlin. Död 1936.
 • Conrad Fredrik Vilhelm, född 1883-07-04, död 1884-01-16 på Asmundtorp.
 • Conrad Fredrik Vilhelm, född 1885. Grosshandlare. Se Tab. 21

TAB 20

Carl Gustaf Georg Patrik (son av Conrad Ludvig Constantin, tab 19), född 1877-10-08 Asmundtorp. Sjökapten. Anställd hos rederiaktiebolag Svenska Lloyd. Gift 1919-12-14 i Trälleborg med sin broders svägerska Ingeborg Maria Elina Rasmusson, född 1892-12-23 i Trälleborg. Dotter av regementsveterinären vid Skånska dragonregementet Ola Rasmusson och. Kjerstin Eleonora Borgman.

Barn:

 • Carl Bertil, född 1920-11-05 i Västra ölunda förs, Göteborg och Bohus län.
 • Daisy Carlsdotter, född 1924-01-01 i Göteborg

TAB 21

Conrad Fredrik Vilhelm (översiktstab 5 1/2, son av Conrad Ludvig Constantin, tab 19), född 1885-11-06 på Asmundtorp. Grosshandlare i Trälleborg sedan 1902. Gift i Trälleborg 1909-05-29 med Elin Eleonora Rasmusson, född 1886-04-05 i Trälleborg. Dotter av regementsveterinären Ola Rasmusson och Kjerstin Eleonora Borgman.

Barn:

 • Birgit Maria Eleonora, född 1910-03-24 i Trälleborgs förs. Död 1915-02-14 i Trälleborgs förs
 • Estrid Marianne, född 1916-03-27 i Lund (Trelleborgs förs, fb). Gift 1940-05-11 i Trelleborg med tjänstemannen i rederiaktiebolaget Nordstjernan Nils Eric Alvar Ericsson, född 1911-09-20 i Malmöhus län.
 • Aina Hillevi, född 1919-09-30 i S:t Petri förs,Malmö. Sjuksköterska.
 • Leif Ove Vilhelm, född 1924-01-02 i Malmö.

TAB 22

Jakob Göran, (son av Gustaf Adolf, tab 5), född tvilling 1842-08-20 Stengårdsholma. Student i Lund 1863. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1865-07-08. Linjeofficersexamen 1865-12-20. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1867-08-07. Löjtnant 1874-08-14. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1875. Gymnastiklärare vid Landskrona lägre allmänna läroverk 1877-10-10. Kapten 1886-08-18. RSO 1892-12-01 avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regements reserv 1895-09-29. Avsked ur krigstjänsten 1906-11-23. Död 1921-08-02 på Skogsbo vid Simlångsdalens järnvägsstation i Bredareds socken, Hallands län (Falkenbergs förs, db). Gift 1873-09-26 på Hejdeholm i Gudmundtorps socken, Malmöhus län med Laurina Margreta Christina Clausen, född Hejdeholm 1852-07-03 , död 1910, dotter av godsägaren Paul Christian Clausen och Elisabet Anna Margareta Holck.

Barn:

 • Elisabet Carolina Marianne (Lisly), född 1874-08-28 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1898-03-16 i Landskrona med praktiserande läkaren i Göteborg, med. lic. Carl Mauritz Nordqvist, född 1864-12-26 i Hörby, Malmöhus län.
 • Jakob Georg Christian, född 1875-10-19 i Hälsingborg. Lantbrukare. Gift 1915-12-28, i Falkenberg (Alfshögs förs, vb) med Johanna Sofia (Janna) Johansson, född 1869-08-28 på L:a Ljungby i Ljungby socken, Hallands län. Dotter av lantbrukaren Carl Ludvig Johansson och Sofia Botilda Lundahl.
 • Carolina Fredrika, född 1877-06-17 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Äger hus i Halmstad och Simlångsdalen.
 • James Patrik Balcarras, född 1878. Sjökapten. Död 1912. Se Tab. 23.
 • Mary Jane, född 1880-04-19 i Landskrona. Stiftsjungfru. Gift 1906-07-08 med apotekaren i Köpenhamn cand. pharm. Laurits Tage Muus, född 1873-01-29 på Hömgård vid Ringsted, Danmark. Död 1928.
 • James Harry, född 1881-12-11 i Landskrona. Utexaminerad från Örebro tekniska elementarskola 1905. Övermaskinist 1911. Innehar en tid elektrisk installationsbyrå i Falkenberg. Övermaskinist på M/S Switjod 1925-02-00. Död 1935-11-02 i Kattegat genom olyckshändelse, (Oscars förs, Stockholm, db nr 306). Gift 1925-02-10 i Oscars förs, Stockholm med Hanna Olivia Johansdotter i hennes 2:a gifte, född 1883-04-28 i Ödestugu socken, Jönköpings län. Startade 1908 livsmedelsaffär vid Banérg. I Stockholm. Antogs till hovleverantör hos kung Gustaf V 1932 och hos kronprins Gustaf Adolf 1938. Dotter av lantbrukaren Johan Gustafsson och Anna Maria Johannisdotter.
 • James Allan, född 1884. Grosshandlare. Se Tab. 24
 • James Henry Percival (Percy), född 1889-10-01 i Emitslövs socken, Kristianstads län. Reservunderlöjtnant i flottan 1912-10-11. Död 1919-03-23 i Göteborg (Huskvarna förs, db).

TAB 23

James Patrik Balcarras (son av Jakob Göran, tab 22), född 1878-12-19 i Landskrona. Styrmansexamen 1898 och sjökaptensexamen i Göteborg 1899. 2. Styrman å Trävaruabohs båtar 1900–1905. 1. Styrman å ångfartygsaktiebolag Göteborg–Manchesters båtar 1905–1907. Befälhavare å förnyade ångfartygsaktiebolag Vikings fartyg Alice 1907. Död 1912-02-22 i Varberg (Göteborg, Masthuggs förs, db) av ett vådaskott. Gift 1902-12-27 i Göteborg med Matilda Charlotta (Mathis) Lundquist, född 1874-12-24 i Carl Johans förs, Göteborg. Dotter av snickaren Carl Lundqvist och Petronella Persson.

Barn:

 • Lilly Anna Margareta, född 1904-02-17 i Göteborg, liksom syskonen. Studentexamen 1923. Farm. stud. Gift 1926-11-06 (Göteborg Vasa vb nr 209) med assuranttjänstemannen Stig Konstantin Sundström, född 1905-06-28.
 • Patrik Ralf Georg, född 1905-07-14.
 • Lars Patrik Erik, född 1909-09-06.

TAB 24

James Allan, (son av Jakob Göran, tab 22), född 1884-07-29 på Ven, S:t Ibbs socken, Malmöhus län. Genomgick Växjö handelsskola 1902 och underofficersskola 1905. Innehar firma Bröderna Crafoord i Göteborg, grundad 1912. Gift 1916-01-22 i Göteborgs domkyrkoförs med Ruth Parisa (Parsia enligt dbu) Palmqvist, född 1883-06-23 i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län. Dotter av överlotsen Johan Edvard Palmqvist och Johanna Christina Olsson.

Barn:

 • Elin Margareth , född 1916-03-17 i Göteborgs domkyrkoförs. Stiftsjungfru. Bagerska.
 • Ruth Mary-Ann, född 1922-09-18 i Carl Johans förs, Göteborg. Veterinärassistent.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: