:

Langenskiöld nr 2081

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Langenskiöld nr 2081

Adlad 1772-09-13, introd. 1776.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 152 bland adelsmän. En gren upphöjdes i Finland i friherrligt stånd 1860-04-15 och introducerades på riddarhuset i Finland s. å. 20/9 under nr 45 bland friherrar.

Langenskiöld A208100.png


TAB 1

Henrik Lang Tjänte sig upp till kapten vid infanteriet i svensk tjänst. Bodde sedan i Ingermanland, ej långt från Nyenskans. 'Blev av ryssarna omkring år 1657, vid deras fientliga infall, tillika med sin hustru till döds piskad, varjämte tvenne deras döttrar bortfördes till Moskva, där de såldes till trälinnor, men sedan blevo fria'.

Barn:

 • Henrik Lang. Kapten. Hovmästare hos överste Christer Horn omkr. 1656. Var Horns arrendator Vik Var död 1681 och begraven 1683 i Kimito socken, Finland. [1]. Gift med Catharina Lindelöf i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1660 med kaptenen Johan Sabelhierta, i hans 2:a gifte, död 1662), levde 1711 Molnby

Barn:

 • Henrik Lang, född 1668 på Molnby. Fänrik vid Tavastehus regemente. Dödsskjuten i en träffning mot ryssarna vid pass 1703. Gift med Rebecka Dufva (Westberg).

Barn:

 • Carl Henrik Lang, född 1694 på Svartså rusthåll i Borgå socken,. Tjänade vid Björneborgs regemente. Erhöll löjtnants avsked. Död 1766-02-18 på Terriniemi i Orimattila socken, Nylands län samt ligger jämte sin fru begraven i Orimattila kyrka. Gift med Gertrud Margareta von Essen af Zellie, död 1741, dotter av kaptenen Johan Didrik von Essen af Zellie, och Christina Maria Brakel.

Barn:

 • Johan Henrik Lang, adlad Langenskiöld, född 1724, död 1782. Se Tab. 2.
 • Lars Adam Lang, adlad Langenskiöld, född 1731, död 1807. Se Tab. 3.

TAB 2

Johan Henrik Lang, adlad Langenskiöld, (son av Carl Henrik Lang, tab 1), till Terriniemi. Född där 1724-11-12. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1742-06-00. Korpral därst. 1744-07-00. Fältväbel 1750-06-04. Kornett 1762-01-18. Stabskornett s. å. Löjtnant 1769-11-29. Adlad 1772-09-13 jämte brodern Lars Adam (introd. 1776 under nr 2081). Stabskapten 1773-03-31. Kapten 1778-06-01. RSO 1779-01-24. Majors avsked 1782-01-30. Död s. å. 29/6 på Terriniemi.2 Gift 1775-02-09 Fredriksdal

Barn:

 • Margareta Christina, född 1776-03-31 på Terriniemi2, död 1840-04-27 Ekholmen. Gift 1:o 1794-08-21 på Terriniemi med kaptenen Ventzel Ludvig Toll C, född 1766, död 1817. Gift 2:o 1821-06-05 i Jakobs kyrka, Stockholm3 med krigsrådet Daniel Fryxell, född 1776-03-30, död 1837-02-14 på Ekholmen och begraven jämte sin fru på Högsäters kyrkogård, Älvsborgs län3. Makarna stiftade Fryxell-Langenskiöldska donationen, bestående av säterierna Ekholmen och Kyrkobyn med underlydande i Gunnarsnäs socken, och säteriet Västerråda med underlydande i Holms socken, m. m., för pauvres honteux och stipendier till studerande.3
 • Henrika Charlotta, född 1778-04-24 Lillsattiala. Död 1783-01-25.
 • Carl Fredrik, född 1779-12-04. Korpral vid Nylands dragonregemente. Död 1783-07-31 och slöt denna ättegren.

TAB 3

Lars Adam Lang, adlad Langenskiöld, (son av Carl Henrik Lang, tab 1), till Sommarnäs i Orimattila socken, Nylands län. Född 1731-08-08 på Terriniemi i nämnda socken. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1750-02-00. Korpral därst. 1754-12-05. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1760-06-23. Kornett därst. 1762 och vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1764-10-16. Stabslöjtnant vid sistnämnda regemente 1766-03-12. Premiärlöjtnant därst. 1771-06-05. Stabskapten s. å. 30/10. RSO 1772-09-12. Adlad 1772-09-13 jämte brodern Johan Henrik (med honom introd. 1776 under nr 2081). Kapten 1777-04-23. Major 1783-03-19. Överstelöjtnant 1787-06-30. Avsked ur krigstjänsten 1794-02-01. Död 1807-03-03 Rudom Han bevistade med tapperhet pommerska kriget från 1760 och finska kriget på 1780-talet. Blev 1790-04-194 för delaktighet i Anjalaförbundet dömd att arkebuseras, men fick nåd. Gift 1770-08-21 Östersundom av Enehielm, nr 2089.

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1771. Landshövding. Död 1853. Se Tab. 4
 • Teodora Elisabet, född 1773-12-29, död 1778-07-16 på Sommarnäs4.
 • Carolina Margareta, född 1777-07-25 på Sommarnäs4 liksom de följande syskonen, död där 1778-07-18.
 • Vendla Sofia Christina, född 1780-05-01, död 1857-10-24. Gift 1808-02-04 på Rudom med kaptenen Adolf Fredrik Torvigge, nr 548, i hans 3:e gifte, född 1762, död 1819.
 • Adam Teodor, född 1783. Referendariesekreterare. Död 1827. Se Tab. 10.
 • Carl Fabian, född 1786-10-07, död 1788-10-27 på Sommarnäs4.

TAB 4

Anders Gustaf, (son av Lars Adam Lang, adlad Langensköld, tab 3), född 1771-08-29 Sommarnäs Volontär vid karelska dragonregementet 1775-09-18. Korpral s. d. Transp. till Nylands dragonregemente 1778-09-30. Furir därst. 1780-10-28. Kornett 1782-08-06. Löjtnant i armén 1790-08-23. Transp. till sekundlöjtnant vid Tavastehus regementes jägarbataljon 1792-12-15. Premiärlöjtnant därst. 1795-12-05. Kapten i regementet 1796-10-09. Transp. till Björneborgs regementes rusthållsbataljon 1802-05-06. RSO 1808-10-24. Major i armén 1809-02-07. Överstelöjtnants avsked 1810-05-29. Major och bataljonschef vid 1. Finska jägarregementet 1812-10-10. Landshövding i Kymmenegårds län s. å. 17/11 immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 152 bland adelsmän. RRS:tV1O3kl 1822-01-19. Avsked 1827-10-21. Död 1853-01-17 i Helsingfors. Han bevistade hela finska kriget 1788–1790 och blev därunder vid Parkumäki 1789-07-21 blesserad, samt finska kriget 1808–1809. Gift 1802-12-24 Voipaala

Barn:

 • Beata Lovisa Gustava, född 1803-11-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1882-02-08 i Vevey i Schweiz.
 • Lars Henrik Gustaf, född 1805-01-19 i Hauho socken. Student i Åbo 1821-06-08. Auskultant i Vasa hovrätt 1827-10-10. Vice häradshövding 1831-06-17. Kanslist i nämnda hovrätt 1834-11-07. Notarie i Viborgs hovrätt 1839-10-01. Häradshövding i S:t Michels domsaga 1841-10-06. Landssekreterare i Viborgs län 1845-06-12. RRS:tAO3kl 1850-05-04 och S:tStO2kl 1855-12-20. Direktör i Finlands bank 1858-04-29. Avsked 1861-12-28. Statsråds n. h. o. v. s. d. Förordnades 1864 att t. v. förvalta lagmansämbetet i Viborgs lagsaga och fortfor därmed intill dess lagmansrätterna död Finland 1869-01-01 indrogos. Död barnlös 1879-05-12 i Helsingfors. Gift 1846-06-18 i Borgå med Hildur Heloise Amanda Björksten i hennes 2:a gifte (gift 1:o med landssekreteraren i S:t Michels län Anders Vilhelm Solitander, född 1801-12-13 i Borgå. Död 1843-12-29 i S:t Michel), född 1822-01-12, död 1856-03-15/3 i Viborg, dotter av prosten och kyrkoherden i Hauho pastorat Jakob Johan Björksten och hans 2:a hustru Gustava Albertina von Hausen.
 • Christina Johanna, född 1806-06-24 i Sääksmäki socken, död 1809-02-24 på Voipaala.
 • Carl Teodor, född 1808-07-14 i Sääksmäki socken, död 1809-03-07 på Voipaala.
 • Carl Fabian Teodor, finsk friherre Langenskiöld, född 1810. Geheimeråd. Död 1863. Se Tab. 5.
 • Eva Sofia, född tvilling 1813-01-11 i Sääksmäki socken, död ogift 1853-03-30 i S:t Petersburg.
 • Fredrik, född tvilling 1813-01-11 i Sääksmäki socken, död s. d.
 • Claes Adam Sebastian, född 1818-09-26, död 1827-03-22.

TAB 5

Carl Fabian Teodor, (son av Anders Gustaf. tab 4), finsk friherre Langenskiöld. Född 1810-11-17 Sääksmäki socken. Student i Åbo 1825-05-28. Filosofie kandidat i Helsingfors 1832-04-13 och promov. filosofie magister därst s. å. 21/6. Studerade sedermera ryska språket vid universiteten i Kasan, Moskva och S:t Petersburg. Lärare i ryska språket vid finska kadettkåren 1838-09-24. T. f. translator för ryska språket vid kejs. senaten för Finland 1842-07-01. Translator 1843-04-27. Kollegiiassessors n. h. o. v. 1846-04-19. Förordnades s. å. 14/5 att vara kommissarie för Finland vid uppgåendet av riksgränsen mellan Ryssland och Finland å ena sidan och Norge å den andra. Translator för ryska språket vid finska statssekretariatet i S:t Petersburg 1847-02-24. RRS:tAO3kl s. å. 14/4 och RNS:tOO s. å. 22/10. Ledamot i en kommitté för gränsregleringen mellan Uleåborgs och Kajana län i Finland samt arkangelska guvemementet i Ryssland s. å. 14/12. Andre expeditionssekreterare vid 1. Avdelningen av kejsarens kansli- och statssekretariat för Finland 1848-03-01. Deputerad för finska styrelsen i kommissionen för gränsregleringen mellan Kuusamo socken, å ena och Kola krets av arkangelska guvemementet å andra sidan 1849-08-01. Kansliråds n. h. o. v. 1850-12-27. Förordnades s. å. 27/8 att följande år biträda ryska ministern i Stockholm vid den slutliga regleringen av gränsförhållandena mellan finska och norska lappmarkerna. Förste expeditionssekreterare och chef för 1:a avdelningen av ovann. kansli och sekretariat 1851-12-24. Guvernör i S:t Michels län 1853-12-14. T. f. guvernör i Nylands län 1854-04-10. RRS:tStO1kl 1855-08-31. Kammarherre vid kejs. hovet 1856-03-24. Guvernör i Åbo och Björneborgs län s. å. 6/9. Senator och ledamot i kejs. senatens för Finland ekonomidepartement 1857-12-30. Avsked från guvernörsämbetet s. d. Chef för senatens finansexpedition 1858-04-29. RRS:tAO1kl 1859-04-24. Blev 1860-04-15 jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd och s. å. 20/9 introd. på riddarhuset i Finland i denna värdighet under nr 45. Hedersledamot av finska vetenskapssocieteten 1861. Geheimeråd 1863-04-12. Avsked från chefsbefattningen för senatens finansexpedition s. å. 25/4. Död s. å. 29/6 i Helsingfors. Gift där 1848-10-19 med Maria Magdalena af Björksten, född 1824-12-16, död 1876-05-11 nämnda stad, dotter av ledamoten i senatens för Finland ekonomidepartement, verkliga statsrådet Bror Ulrik Björksten, finsk adelsman af Björksten, nr 216, och Gustava Ulrika Kuhlberg.

Barn:

 • Gustaf Adolf, finsk friherre. Född 1852. F.d. senator. Se Tab. 6.
 • Bror Karl Johan, finsk friherre. Född 1857. Riksbanksfullmäktig. Död 1925. Se Tab. 8.

TAB 6

Gustaf Adolf, (son av Carl Fabian Teodor, finsk friherre, tab 5), finsk friherre. Född 1852-11-06 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1869-05-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1875-05-24. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1877-05-01. Vice häradshövding s. å. 9/12. Inskriven i Viborgs hovrätt 1878-01-14. Kanslist därst. s. å. 20/11. Tillika auditör vid 8., Viborgs, finska skarpskyttebataljon 1881-08-30. Registrator i sistnämnda hovrätt 1884-10-27. Notarie därst. s. å. 29/12. Avsked från auditörsbefattningen 1885-06-11. Häradshövding i Raseborgs domsaga 1887-08-15. Assessor i Viborgs hovrätt 1889-06-08. Tillika publikt ombud vid Nordiska aktiebanken för handel och industri 1894-02-06. Senator och ledamot av senatens för Finland justitiedepartement 1897-01-02. RRS:tV1O3kl 1898-04-17. Avsked 1900-08-27. Ägnade sig därefter åt advokatverksamhet. Ånyo publikt ombud i Nordiska aktiebanken 1907-12-10–1917-09-27. Ordförande i förvaltningsrådet för aktiebolag Kymmene. Gift 1883-02-20 i Helsingfors med Ida Rosina Zilliacus, född 1859-04-16, död 1923-12-05 i Helsingfors, dotter av ledamoten i senatens för Finland ekonomidepartement, senatorn, jur. utr. doktorn Henrik Vilhelm Johan Zilliacus och Ida Charlotta Söderhielm.

Barn:

 • Carin Maria, finsk friherrinna. Född 1884-10-15 i Viborg. Student i Helsingfors 1902-05-17. Gift 1918-05-11 i Helsingfors med disponenten för Arabia porslinsfabrik vid Helsingfors, ingenjören Carl Gustaf Viktor Herlitz, född 1882-03-11 i Helsingfors.
 • Fabian Vilhelm Gustaf, finsk friherre. Född 1886. Med. och kir. doktor. Se Tab. 7.
 • Maria Margareta, finsk friherrinna, född 1891-03-11 i Viborg. Student i Helsingfors 1909-05-13. Gift där 1915-08-11 med advokaten i Stockholm, extra ordinarie hovrättsnotarien Alf Magnus Lindahl, född 1889-03-16 i Stockholm.

TAB 7

Fabian Vilhelm Gustaf, (son av Gustaf Adolf, tab 6), finsk friherre. Född 1886-03-21 i Viborg. Student i Helsingfors 1904-05-17. Med. kandidat 1907-12-30. Med. licentiat 1913-02-12. T. f. amanuens vid universitetets i Helsingfors patologiskanatomiska inrättning s. å. 13/9. Med. och kir. doktor 1914-05-28. Assistent vid nämnda inrättning 1915-02-24. Avsked s. å. Assistentläkare vid allm. sjukhusets i Helsingfors kir. avdelning 1915–1918. Stadsfullmäktig i Helsingfors sedan 1918. FFrK4kl 1919. Föreståndare för diakonissanstaltens i Helsingfors kirurgiska avdelning s. å. Docent i kirurgi vid Helsingfors universitet s. å. 20/9. Föreståndare jämväl för diakonissanstaltens kirurgiska barnavdelning 1925-01-01. Gift 1911-07-31 i nämnda stad med Asta Sofia Toni Adolfina Forsström. född 1889-03-31, dotter av kamreraren i tullstyrelsen i Finland, hovrådet Nikolai Adolf Forsström och hans 1:a fru Toni Stockmann.

Barn:

 • Märta Rosina, finsk friherrinna, född 1912-07-25 i Helsingfors, liksom syskonen.
 • Lars Gustaf Adolf, finsk friherre, född 1913-09-11.
 • Anders Fabian, finsk friherre, född 1916-05-07.
 • Carl Fabian, finsk friherre, född 1922-03-21.

TAB 8

Bror Karl Johan, (son av Carl Fabian Teodor, finsk friherre, tab 5), finsk friherre. Född 1857-01-26 i Pau i Frankrike. Student död Helsingfors 1874-05-26 filosofie kandidat därst. 1877-05-02. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. Jur. utr. kandidat 1881-12-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1882-01-14. Sekreterare i borgarståndet under lantdagen i Helsingfors s. å. Inskriven vid kejsarens kansli för Finland s. å. 31/12. Promov. jur. doktor 1886-05-22. Ledamot av direktionen för Nordiska aktiebanken för handel och industri 1889-01-01. Verkst. direktör därst. till 1892-01-01. Verkst. direktör i Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm s. å. Svensk medborgare 1895-07-19 och erhöll 1898-07-01 K. Maj:ts tillstånd att såsom medlem av svenska adliga ätten Langenskiöld inträda i sina förfäders rättigheter i Sverige. RNO 1898-12-01. RRS:tStO2kl 1900-07-05. Förste deputerad bland fullmäktige i riksbanken 1901–1912. Vice ordförande därst. 1910–1912. KNO2kl 1902-12-01 KNO1kl 1905-12-01. Ledamot av försvarskommissionen 1907. KmstkNO 1909-06-06. LVA 1912-11-27. Ledamot av riksdagens första kammare 1916–1919. FFrK1kl 1918. Död 1925-06-30 i Djursholm. Gift 1893-09-07 i Stockholm med Alba Maria Ekman, född 1874-11-20 i nämnda stad. Dotter av grosshandlaren och konsuln m. m. Johan Oskar Ekman och hans 2:a fru Marie Amelie Albinia Lavonius, finska adl. ätten nr 224.

Barn:

 • Alba Maria Rosina, finsk friherrinna, född 1896-08-16 Torp. Gift 1923-08-22 i Djursholm (Finska förs Stockholm vb) med danske hovjägmästaren Peder Andreas Lund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-07-12 med Kerstin Charlotta Eleonora Carlander, född 1884-07-05, död 1920-02-10 i Köpenhamn, dotter av grosshandlaren Johan Christoffer Carlander och Isabella Vilhelmina Bourn), född 1881-03-26 i Gjentofte, Danmark.
 • Ebba Margareta, finsk friherrinna, född 1897-10-15, i Stockholm. Författarinna. Gift 1:o 1922-08-19 i Djursholm (Finska förs, Stockholm vb) med ambassadrådet vid tyska beskickningen i Wien Eduard Hoffmann, född 1884-11-06 (1885-11-06 enl. änkan, medd. 1969) i Elberfeld. död 1940-02-24 i Tyska S:t Gertruds förs, Stockholm (db 7).
 • Carl Gustaf Oskar Fabian, finsk friherre, född 1902. Jur. kandidat. Se Tab. 8A.
 • Erik Johan, finsk friherre, född 1905-11-02 i Stockholm. Studentexamen därst. 1924-05-16. Student i Uppsala s. å. Se Tab. 8B

TAB 8B

Erik Johan, (son av Bror Carl Johan, tab 8), född 1905-11-02 i Stockholm. Finsk friherre. Studentexamen därst. 1924-05-16. Student i Uppsala 1924. Filosofie kandidat examen i Uppsala 1929-05-30. RVO 1931-11-17. RJohO. RFinl. VROlkl. Filosofie doktor. Docent vid Stockholms högskola. RNO 1942-11-14. Finska befolkningsskyddets förtjänstmedalj 1 kl (under krigsåren). OffItKrO. SCFGM. FFrK3kl. Gift 1934-10-12 i London med Ingeborg Anna Elisabeth Gullberg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1928-10-10 i Storkyrkan i Stockholm med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Carl Conrad August Mascoll Silfverstolpe, född 1902-07-10 i Ramlösa), född 1904-09-28, dotter av generalkonsuln Mauritz Herman Gullberg och hans första fru Gunborg Olivia Mathilda Sjöstrand.

Barn:

 • Alba Marie-Anne, född 1934-12-23 i Florens (Finska förs, Stockholm fb nr 12).
 • Jan-Eric Gustaf, född 1936-06-05 i Uppsala (Finska förs, Stockholm fb nr 14).
 • Ingeborg Margaretha Christina, född 1940-03-03 i Finska förs, Stockholm (fb nr 4)
 • Carl Fabian Anders, född 1944-12-04 i Finska förs, Stockholm (fb nr 43).

TAB 10

Adam Teodor, (son av Lars Adam Lang, adlad Langenskiöld, tab 3), född 1783-11-21 på Sommarnäs4 i Orimattila socken. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1800-09-309. Fänrik vid arméns flottas Sveaborgseskader 1801-06-16. 2. Löjtnant vid Adlercreutzska värvade regementet 1807-12-05. Referendariesekreterare i regeringskonseljens, sedan kejs. senatens för Finland militieexpedition 1809-10-02. Avsked ur svenska krigstjänsten 1811-10-22. Avsked ur rysk tjänst 1817-03-31 Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-29 under nr 152 bland adelsmän. Död 1827-10-01 Fredshydda Han var 1808 kommenderad på Sveaborg och råkade vid fästningens övergång s. å. 3/5 i rysk fångenskap. Gift 1808-10-30 med sin svägerskas kusin, stiftsjungfrun Gustava Magdalena Gripenberg, född 1785-07-29/7, död 1863-04-09 i Viborg, dotter av översten Odert Albrekt Gripenberg, och Margareta Magdalena Leopold.

Barn:

 • Gustava Margareta Teodora, född 1810-06-27, död 1811-07-30 Lappvik
 • Gustava Margareta Teodora, född 1812-03-20 i Åbo, död 1899-09-02 på villan Sylvia i Kalvola socken. Gift 1840-09-20 med sin moders kusin och svåger, kollegiiassessorn Carl Emil Furuhielm, nr 2051, i hans 2:a gifte, född 1796, död 1872.
 • Natalia Christina Charlotta, född 1813-12-04 i Åbo, död som barn.
 • Odert Teodor Gustaf, född 1815. Överstelöjtnant. Död 1866. Se Tab. 11.
 • Adam Ferdinand Epaminondas, född 1820-09-09. Kadett i Fredrikshamn 1834-01-24. Avgick utan avslutad kurs 1838-11-00. Underofficer vid 1. Finska sjöekipaget 1839. Fänrik vid 4. (ryska) sjöarrestantkompaniet 1843-04-23. Transp. till 1. Finska sjöekipaget såsom midshipman s. d. Löjtnant 1849-04-15. Transp. till 20. (ryska) sjöekipaget 1850-04-03 och till lotsverket i Finland med kaptens grad s. å. 3/7. Lotsuppsyningsman i Uleåborgs lotsfördelning s. d. Död ogift 1853-01-08 i Gamla Karleby.
 • Olga Lovisa Viktorina, född 1823-06-19, död ung.
 • Andromache Eurydice Pulcheria Amalia, född 1825-06-11 i Kärkölä socken, död 1857-02-24 i Heinola. Gift 1850-09-25 i Helsingfors med provinsialläkaren i S:t Michels distrikt, med. doktorn Justus Teodor Svanström i hans 1:a gifte, född 1812-05-07 i Skellefteå, död 1859-12-11 i Heinola.
 • Adamina Sofia Paulina, född posthuma 1828-04-30, död ogift 1849-09-17 i Helsingfors.

TAB 11

Odert Teodor Gustaf, (son av Adam Teodor, tab 10), född 1815-09-25 i Åbo. Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Kornett vid Alexandrinska, sedermera fältmarskalken, fursten av Warschau, greve Paskievitj Erivanskijs husarregemente 1836-08-14, med tur från s. å. 3/3. Löjtnant därst. 1837-06-10. Stabsryttmästare 1841-07-16. RRS:tAO3kl 1845-10-06. Ryttmästare 1848-08-09. RRS:tAO2kl 1851-12-23 och S:tAO2kl med kejs. kr 1853-01-14. Bevistade kriget mot Turkiet åren 1853 och 1854. Transp. till 11. finska linjebetaljonen med kaptens grad 1855-07-06 och till 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon 1856-02-13. Major vid 5. (S:t Michels) bataljon av samma trupper 1858-08-21. Tjänstfri med anledning av befattningens indragande, 1859. Kontrollör vid sjötullkammaren i Viborg 1861-03-19. Avsked ur militärtjänsten med kollegiiassessors titel s. å. 7/11. Konstitutorial på förenämnda kontrollörsbefattning s. å. 19/11. Åter i militärtjänst såsom major vid Serpuchovska infanteriregementet 1863-12-03. Överstelöjtnant 1864-12-07. Död 1866-02-05 i staden Novogrudok i guvernementet Minsk. Gift 1853-02-01 med Maria Ernestina Räptsjinsky, född 1826-08-27 i Uman i guvernementet Kiev, död 1908-01-13, dotter av possessionaten Tomas Räptsjinsky och Maria Sobolev.

Barn:

 • Gustava Charlotta Sofia, född 1854-01-31 i Ismail, död 1926-09-00 i Samarkand. Gift med lantmätaren Constantin Josefovitj Kahovsky, död 1889.
 • Nikolai Teodor Albrekt, född 1855. Generalmajor. Död 1907. Se Tab. 12.
 • Olga Maria Ida, född 1857-01-03 i Borgå, död ogift 1913.
 • Georg Arvid Gustaf, död 1858-04-24 i Borgå, död 1872-05-31 i Kiev.
 • Marie Augustine Lovisa, född 1859-08-27 i Heinola, död 1925-09-18 i Petersburg. Gift 1880-11-26 med översten vid fältartilleriet Nikolai Vladimirovitj Kühlwein, död 1903.
 • Voldemar Sergius Odert, född 1861-03-23 i Viborg. Junkare vid Paulovska militärläroverket 1879-08-28. Fänrik vid 33. artilleribrigaden 1881-08-20 underlöjtnant därst. 1883-12-16 med tur från 1881-08-20. Transp. till huvudartilleripolygonen 1884-11-27. Löjtnant 1885-12-13. Transp. till 27. artilleribrigaden 1887-01-14 och till fästningsartilleriet i Kertj 1888-04-03. RRS:tStO3kl 1889-04-21. Transp. till huvudartilleristyrelsen såsom byråchefsadjoint, med placering på fältfotartilleriet 1892-05-05. Stabskapten s. å. 25/12. RRS:tAO3kl 1893-09-11. Kapten 1897-07-25. RRS:tStO 2kl s. å. 18/12. Överstelöjtnant 1904-09-11. RRS:tAO 2kl s. å. 19/12. Ledamot av ekonomikommittén vid fabrikerna för tillverkning av tändrör 1905-12-24. Överste 1911-12-19. RRS:tVO4kl 1916-04-18, räknat från 1915-08-12. Död ogift 1920 (möjligen 1919) i Ryssland.
 • Catharina, född 1864-01-12 i Novogrudok.

TAB 12

Nikolai Teodor Albrekt (son av Odert Teodor Gustaf, tab 11), född 1855-09-07. Elev vid Vladimir-Kievska kadettkåren. Junkare vid 3. Alexandrovska militärläroverket 1872-08-21. Transp. till Michailovska artilleriläroverket s. å. 13/9. Porte-épéejunkare därst. 1875-02-18. Underlöjtnant vid 33. artilleribrigaden s. å. 16/8. Löjtnant 1876-12-21. Bevistade kriget i Turkiet 1877–1878. RRS:tStO3kl m sv o ros 1878-09-21. Erhöll den till minne av kriget instiftade medaljen. Stabskapten 1878-12-30. RRS:tAO3kl 1880-07-30. Efter å 1. Kategorien avslutad kurs vid Michailovska artilleriakademien transp. till huvudartilleripolygonen med placering på fältfotartilleriet 1881-09-05. Kapten 1885-09-11. Transp. till huvudartilleristyrelsen såsom sekreterare vid dess artillerikommitté 1886-06-16. RRS:tStO2kl 1889-09-11. Överstelöjtnant 1892-09-11. Överste 1896-05-26. KSO2kl 1899. RRS:tV1O4kl m ros 1902-10-05. Ledamot över stat vid nämnda artillerikommitté 1905-11-07. Generalmajor 1906-04-09. Död 1907-06-05. Gift 1881-10-19 med Vera Maloff, född 1860-04-05, dotter av konstnären Alexei Dimitrievitj Maloff och Olga Alexejevna Mühlberg.

Barn:

 • Agnes, född 1887-07-20 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1905-06-05. Filosofie kandidat 1911-05-09. Lärarinneexamen 1916-05-31. Lärarinna vid svenska samskolan i Vasa 1914–1918. Anställd vid riksföreståndarens i Finland kansli 1919-04-00. Promov. filosofie magister s. å. 31/5. FinlVR tecken s. å. Anställd vid universitetets i Helsingfors allm. bibliotek s. å. Amanuens därst. 1920. Skriftställarinna.
 • Margareta (Greta), född 1889-02-06 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1906-06-02. Filosofie kandidat 1911-11-04. Lärarinna vid privata svenska fruntimmersskolan i Borgå 1914. Promov. filosofie magister 1919-05-31. Lärarinneexamen 1920-10-08. Föreståndarinna för Svenska privata läroverket i Helsingfors 1925-09-01. Har utgivit diktsamlingar.
 • Olga (Inga), född 1894-05-26 i Helsingfors. Elev vid centralskolan för konstflit i Helsingfors. Anställd hos aktiebolag Antica osakeyhtiö i nämnda stad 1917. Anställd vid Helsingfors telefonförenings huvudkontor 1924-05-01.

Källor

1Fru J. Ramsays samling i statsarkivet i Helsingfors. 2Wä. 3As. 4Orimattila församl:s kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: