:

Nordenstam nr 1950

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Nordenstam nr 1950 †

Adlad 1751-11-25 introd. 1752. Utdöd 1882-06-08.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige sedan 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 131 bland adelsmän. Den siste kvarlevande medlemmen, generalen och t. f. generalguvernören över Finland Johan Mauritz Nordenstam, upphöjdes 1860-04-15 i finskt friherrligt stånd, men slöt ätten 1882. Han erhöll 1869-05-27 tillstånd att på sitt friherrliga nummer, nr 46, adoptera sin kusins son Herman Sigfrid Standertskjöld, med namnet Standertskjöld-Nordenstam.


1Bg. 2Sgn. 3Lns. 4Wä.

TAB 1

N. N. Swart. Kronobefallningsman. Gift 1680 med Anna Ahlbom.

Barn:

 • Börje Swart, född 1681-09-02. Tjänstg. först vid likvidationskommissionen. Skrivare vid amiralitetet och konvojkontoret i Göteborg. Kammarskrivare vid finska kontoret i kammarkollegium. Byggningsskrivare vid det i Göteborg inrättade amiralitetet 1700-05-28. Amiralitetsbokhållare därst. 1710. Var amiralitetskamrerare 17141. Krigskommissarie vid Göteborgseskadern 1716-08-28–1720. T. f. överkommissarie i Karlskrona 1734. Avsked med amiralitetskammarråds titel 1737. Död 1745 i Göteborg och begraven s. å. 28/12 i Kristine församl. därst.1 Gift 1714-11-10 i nämnda församl.1 med Maria Christina Radhe, adlad och adopt. Gripenstedt, född 1697-05-19, död 1736-04-03 i Göteborg och begraven s. å. 11/4 i Kristine församl. därst. 1, dotter av handlanden i Göteborg Jakob Radhe och Catharina Tham.

Barn:

 • Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam, döpt 1720-02-25 i Kristine församl. i Göteborg1. Student i Lund 17362. Auskultant i underrätterna i Stockholm och i Svea hovrätt 1737. Vice auditör vid E. G. von Willebrands värvade garnisonsregemente i Villmanstrand 1741. Fältsekreterare vid Bousquets' armékår i Finland 1743. Auditör vid adelsfaneregementet 1746-09-10. Hovrättssekreterares n. h. o. v. s. å. 19/9. Generalauditör 1750-09-11. Adlad 1751-11-25 (introd. 1752 under nr 1950). Landshövding i Stockholms län 1762-06-29 RNO. Död 1768-02-23 i Klara förs., Stockholm, varest han ägde huset nr 113 vid Mynttorget. Gift 1747-05-28 med Sara Catharina Olivecrona, född 1718-04-09 i Stockholm, död där 1805-04-10, dotter av landshövdingen Isak Perman, adlad Olivecrona, och Sara Christina Schwede.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1748-04-16, död 1819-09-07. Gift 1794-06-08 Malmsjö, med häradsskrivaren i Finspångaläns, Bråbo och Memmings härad i Östergötland, lagmannen Anders Juringius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1771-08-29 Västtomta, med Christina Catharina Crusebjörn, född 1749-04-04 i Stockholm, död 1791-06-15 på Hults bruk i Kvillinge socken, Östergötlands län, dotter av hovrättsrådet Frans Christian Crusebjörn, och hans 1:a fru Johanna Wong), född 1733-03-20 i Kvillinge prästgård, Östergötlands län3, död 1804-01-10 i Norrköping.
 • Isak, född 1750-02-08, död s. å. 26/2.
 • Carl Fredrik, född 1751-02-08. Död s. å. 23/2.
 • Carl Johan, född 1754. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Johan (son av Carl Fredrik Swart, adlad Nordenstam, Tab. 1), född 1754-08-16 i Klara förs., Stockholm. Page hos kronprinsen, sedermera konung Gustaf III 1760-07-12. Page vid hovet 1769-06-17. Kadett vid fortifikationen 1772-06-02. Fänrik vid livgardet 1773-12-15. Löjtnant därst. 1777-04-09. Kapten vid änkedrottningens livregemente 1782-03-12. RSO 1790-05-14. Major i regementet s. å. 22/8. Överstelöjtnant vid regementet 1793-05-19. Avsked 1811-04-30 (1812-06-02). Bosatte sig i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-01-28 under nr 131. Död 1823-09-06 i Helsingfors. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809. Gift 1799-12-24 på Sveaborg med Maria Charlotta Standertskjöld, född tvilling 1776-12-22 på Sveaborg, död där 1807-07-06, dotter av majoren Henrik Johan Justander, adlad Standertskjöld, och Anna Maria Stålhane.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1800. Överste. Död 1841. Se Tab. 3
 • Johan Mauritz, finsk friherre. Född 1802. General av infanteriet. Död 1882. Se Tab. 4.
 • Catharina Maria, född 1805-08-01 på Sveaborg, död där s. å. 2/11.

TAB 3

Carl Arvid (son av Carl Johan, Tab. 2), född 1800-09-30 i Norrköping. Elev vid väg- och vattenkommunikationskårens institut i S:t Petersburg 1818-09-28. Fänrik vid väg- och vattenkommunikationskåren i Ryssland 1820-06-09. Underlöjtnant därst. 1821-10-31. Anställd vid brobyggnadsarbetet på Moskovska chausséen 1822-06-04. Löjtnant s. å. 9/11. Kommenderad till tjänstgöring vid strömrensningsdirektionen i Finland 1823-03-13. Placerad på 8. distriktet av väg- och vattenbyggnadskommunikationskåren s. å. 16/3. RRS:tAO3kl 1826-04-05. Kapten s. å. 10/9. Major 1830-12-18. Överstelöjtnant 1835-12-14. Överstes avsked 1837-01-17. Sedan han 1841-09-30 försvunnit från hemmet påträffades han död s. å. 4/10 i sjön vid ryska begravningsplatsen vid Helsingfors. Gift 1832-12-11 i nämnda stad med Ulrika Maria Spaak, född 1812-10-11, död 1834-08-12 i Helsingfors, dotter av majoren Magnus Spaak och Elisabet Tidholm.

Barn:

 • Carl Alexis, född 1834-03-24 i Helsingfors. Kadett vid sjökadettkåren i S:t Petersburg. Gardemarin. Midshipman vid 20. ryska sjöekipaget 1853-08-25. Död 1854-11-22 i Helsingfors, avhände sig själv livet.

TAB 4

Johan Mauritz, finsk friherre Nordenstam (son av Carl Johan, Tab. 2), född 1802-09-21 i Stockholm. Åtnjöt undervisning i guvernementsgymnasium i S:t Petersburg. Kadett först vid topografiska kåren på Haapaniemi 1818-08-30 och sedan vid kadettkåren i Fredrikshamn. Fänrik vid kvartermästareavdelningen av kejsarens svit, sedermera generalstaben 1823-02-14. Underlöjtnant därst. 1826-12-18. Bevistade turkiska fälttåget 1828 och 1829 samt erhöll medaljen därför. Kommenderades därunder 1828-04-30 att tjänstgöra vid kejsarens högkvarter. Löjtnant vid generalstaben s. å. 26/11. Kommenderades 1829-03-30 till avdelta kaukasiska kåren, vid vilken han sedan förblev i tjänstgöring till 1846-04-30. Deltog därunder årligen i särskilda fälttåg och expeditioner mot bergsborna. Var anställd hos ryske kommissarien för gränsregleringen mellan Ryssland och asiatiska Turkiet 1831-05-08–1831-07-30. Stabskapten 1831-07-25 med tur från s. å. 7/5. Äldste adjutant vid generalstabsavdelningen vid avdelta kaukasiska kåren 1832-10-27. Kapten vid generalstaben s. å. 18/12 med bibehållande av adjutantsbefattningen. RRS:tVlO4kl m ros och guldvärja med påskrift: för tapperhet 1833-08-08. RRS:tStO 3, förändrad 2kl 1834-08-16. Kommissarie vid gränsregleringen mellan Ryssland och asiatiska Turkiet 1834, varför han hugnades av kejsaren med en briljanterad ring och av turkiske sultanen med en briljanterad gulddosa. T. f. chef för kårchefens vid avdelta kaukasiska kårens fältkansli 1835-01-29–1835-05-26. RRS:tAO2kl s. å. 19/5. Överstelöjtnant vid generalstaben 1836-04-10. Erhöll till S:tAO kejs. kr. 1837-03-22. Anställdes s. å. 9/3 såsom överkvartermästare och sedermera såsom stabschef vid ett detachement i Zebelda. T. f. överkvartermästare å kaukasiska linjen och för Svartahavstrupperna 1838-02-28. Överste vid generalstaben och överkvartermästare för nämnda trupper 1839-09-18 samt erhöll medaljen för stormningen av bergfästet Ahulgo i Daghestan. RRS:tVlO3kl 1842-02-22. Chef för truppernas vid kaukasiska linjen och Svarta havet stab 1843-04-23. Generalmajor s. å. 22/10 med bibehållande av nämnda stabschefsbefattning. RRS:tGeorgsO 4kl 1844-01-06 och RRS:tStO1kl s. å. 18/12. Adjoint hos chefen för kaukasiska arméns generalstab 1845-02-26. Med kvarstående vid armén förordnad till civilguvernör i Stavropolska guvernementet 1846-04-30. Guvernör i Nylands län 1847-06-06. RRS:tAO1kl s. å. 29/10. T. f. vice kansler för universitetet i Helsingfors s. å. 30/10. Tillika ledamot av senatens för Finland ekonomidepartement 1848-05-11. Tillika vice kansler för universitetet 1849-02-23. Erhöll till S:tAO 1kl kejs.kr. 1851-04-20. Generallöjtnant 1853-12-18. Med bibehållande av förutvarande befattningar t. f. stabschef för de i Finland förlagda trupperna 1854-02-22. RRS:tVlO2kl m st k 1855-07-07. Entledigad från vice kanslersbefattningen vid Helsingfors universitet s. å. 11/9. Föreståndare för kejserliga palatset i Helsingfors 1856-09-18. Ordförande i järnvägsdirektionen i Finland 1857-03-25 och i direktionen för väg- och vattenbyggnadskommunikationerna därst. s. å. 4/4. Avgick s. å. 21/11 från t. f. stabschefsbefattningen i Finland. Senator s. å. 28/11 vice ordförande i senatens för Finland ekonomidepartement och och samtidigt entledigad från guvernörsämbetet i Nylands län 1858-04-29. RRVÖO 1859-04-24. Utmärkelsetecken för 35 års tjänst 1860-02-04. Jämte barn och efterkommande upphöjd i finskt friherrligt stånd s. å. 15/4 och introd. på riddarhuset i Finland under nr 46 bland friherrar s. å. 14/11. Ordförande i censurstyrelsen 1861-12-31–1863-06-19. Erhöll en briljanterad gulddosa med kejsarens porträtt 1862-04-17. Kallades 1863-09-08 att fungera såsom lantmarskalk vid 1863–1864 års lantdag. RRS:tAlexNewO 1864-05-01. Lantmarskalk 1866-12-15 vid 1867 års lantdag. Ordförande i direktionen för byggandet av Riihimäki–S:t Petersburgs järnväg 1868-01-25. Erhöll 1869-05-27 tillstånd att på sitt friherrliga ättenummer adoptera sin morbrors sonson Herman Sigfrid Standertskjöld med namnet Standertskjöld-Nordenstam. General av infanteriet 1870-09-11. Förordnad till lantmarskalk vid 1872 års lantdag s. å. 20/1. RRS:tAlexNewO m br 1873-02-14. Med bibehållande av sin befattning i senaten placerad på generalstaben s. d. Utmärkelsetecken för 50 års tjänst 1874-03-10. Generaladjutant hos kejsaren 1876-07-17. Var under åren 1861–1879 särskilda gånger förordnad att förvalta generalguvernörsämbetet i Finland. Död 1882-06-08 i Helsingfors och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1839-11-17 i Kaukasien med Olga Panov, född 1823-01-22 i Tiflis, död 1891-01-09 i Helsingfors, dotter av titulärrådet Vladimir Panov och Rosa Sokolovskij.

Barn:

 • Vladimir, född 1841-06-27, död s. d.
 • Olga, född 1843-02-16, död s. d.
 • Olga, finsk friherrinna. Född 1844-05-02 i Stavropol i Kaukasien, död ogift 1870-11-27 i Florens.
 • Sofia, finsk friherrinna. Född 1849-06-20 i Helsingfors. Rysk hovfröken 1876-07-17, död 1914-07-03 i Sibbo socken i Finland under en resa och begraven i Helsingfors. Gift 1883-11-22 i Paris med kammarjunkaren vid ryska hovet friherre (finske greven) Carl Robert Mannerheim, i hans 2:a gifte, född 1835, död 1914.
 • Anna, finsk friherrinna, född 1854-01-08 i S:t Petersburg. Gift 1878-08-30 i Helsingfors med kommerserådet Nikolai Sinebrychoff, född 1856-07-17, död 1896-07-21 på sin egendom Björnholm i Esbo socken i Finland och begraven i Helsingfors.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: