:

Nordenfalk nr 390

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Nordenfalk nr 2063)

Adliga och friherrliga ätterna Nordenfalk nr 2063 och 390

Adlad 1769-10-03, introd. 1776. Friherrlig 1838-12-04 enl. 37 § R.F., introd. 1839. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Löwenhielm.

TAB 1

Johan Noreen, adlad Nordenfalk, (son av Erik Noreen, se även adliga ätten Löwenhielm), till Holm med därtill hörande Björkå järnbruk i Överlännäs socken, Västernorrlands län. Född 1727-08-14 i Köla prästgård Värmlands län1. Gymnasist i Karlstad 17401. Student i Uppsala 1743. Disp.1 1748-09-17. Auskultant i Svea hovrätt 1747-10-03. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Ordinarie kanslist därst. 1756-03-02. T. f. protokollssekreterare i rådkammaren 1761. K. sekreterares titel och tur 1762-06-29. T. f. lagman i Västernorrland 1761–1765. Andre protokollssekreterare i förutn. expedition 1766-12-05. Förste protokollssekreterare därst. 1769. Adlad s. å. 3/10 (introd. 1776 under nr 2063). Avsked 1770-05-10 med revisionssekreterares karaktär. Vice landshövding i Västernorrlands län tre månader under riksdagen 1778-09-13. Död 1806-08-21 på Holm, där han efter avskedstagandet ur statens tjänst bodde och vilket säteri med därtill hörande Björkå järnbruk han ganska mycket förbättrade. 'Han hade många förordnanden. Var 1762 ledamot i den särskilt tillförordnade hovrättsdivisionen i Linköping, som var tillsatt i målet mellan auskultanten Olicevrona och landshövdingen Lagerfelt samt deltog 1763 i tvenne riddarsynerätter.'. Gift 1765-09-15 med Christina Elisabet Clason, född 1749-01-31, död 1835-05-18 på Holm, dotter av brukspatronen på Graninge bruk Jakob Clason och Margareta Elisabet Polack (vars föräldrar voro direktören Jakob Polack och Anna Mört, som i sitt 2:a gifte hade landshövdingen i Västerbotten Mårten Ehrensvan).

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1766-10-01, död s. d.
 • Carl Fredrik, född 1768. Brukspatron. Död 1825. Se Tab. 2
 • Margareta Elisabet, född 1770-01-16, död 1833-01-03 på Jakobsdal vid Sundsvall. Gift före 1805 med majoren, greve Johan Frölich, född 1754, död 1826.

TAB 2

Carl Fredrik, (son av Johan Noreen, adlad Nordenfalk, tab 1), till Holm i Överlännäs socken, Västernorrlands län. Född 1768-06-27. Student i Uppsala3 1779-10-05. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1786-07-20. Brukspatron på Gårdsjö järnbruk i Ångermanland. Död 1825-10-02 (1825-10-03) på Holm. Gift 1795-12-11 med sin kusin Hedvig Sofia Hjärne, född 1770-03-03, död 1848 på Holm, dotter av assessorn Carl Hjärne, och Hedvig Catharina Clason.

Barn:

 • Johan, friherre Nordenfalk, född 1796. Justitiestatsminister. Död 1846. Se Tab. 3.
 • Hedvig Sofia (Hedda), född 1798-01-07 på Holm, död 1877-10-24 Blekhem. Gift 1821-06-26 på Holm med majoren, RSO, Johan Henrik Hallström, född 1784-06-26 i Vendels socken, Uppsala län, död 1868-06-13 i Stockholm.
 • Carl, född 1799, död späd.
 • Carl, född 1800, död som barn.
 • Christina Elisabet, född 1801-08-29 på Holm, död 1874-05-01 i Växjö. Gift 1836-06-05 på Holm med häradshövdingen i Östra Värends domsaga i Kronobergs län, RNO, Adolf Peter Westman, född 1809-07-22 i Härnösand, död 1885-05-19 i Växjö.
 • Ulrika Charlotta, född 1805-03-21 på Gålsjö i Boteå socken, Västernorrlands län, död 1848-02-02 i Göteborg. Gift 1833-10-06 på Holm med sin både kusin och syssling, majoren Gustaf Adolf Hjärne, i hans 1:a gifte, född 1799, död 1879.

TAB 3

Johan, friherre Nordenfalk, (son av Carl Fredrik, tab 2), född 1796-06-09. Student i Uppsala 18142. Extra ordinarie kanslist vid justitiefördelningen av k. m:ts kansli 18162. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 2. Häradshövdings n. h. o. v. 1821-07-10. Kopist i justitiefördelningen av k. m:ts kansli s. å. 10/11. T. f. revisionssekreterare 18232. Protokollssekreterare 1825-12-30. Förste expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1826-12-19. T. f. statssekreterare i krigsexpeditionen2 1828-02-27. Statssekreterare2 s. å. 17/9. HLKrVA s. å. RNO s. å. 17/9. Avsked från statssekreterarämbetet 1831-02-26. Friherre 1838-12-04 enl. 37 § R.F. (introd. 1839 under nr 390). Statsråd 1844-05-18. Justitiestatsminister och en av rikets herrar s. å. 28/12. KNO 1845-11-24. LLA s. å. 13/12, död 1846-03-09 i Stockholm och ligger begraven på Törnsfalls kyrkogård, Kalmar län. Gift 1828-05-25 Gränsö med Maria Risellschöld, född 1809-11-02 på nämnda egendom, död 1886-03-03 Blekhem

Barn:

 • Carl'' Johan, född 1829-05-18, död 1830-02-09.
 • Johan, friherre vid faderns död 1846. Född 1830. Filosofie doktor. Död 1901. Se Tab. 4.
 • Carl Olof Christian Johan, född 1833-02-15 på Eds bruk i Eds socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1851. Examen till rättegångsverken 1856-01-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 12/2. Extra ordinarie notarie s. å. 14/3. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1857. Vice häradshövding 1859-12-20. Adjungerad ledamot i ovann. hovrätt 1367. Expeditionschef i sjöförsvarsdepartementets kansliexpedition 1870-03-31–1882-09-22. RNO 1871-05-27. KDDO2kl 1873-05-28. Assessor i Svea hovrätt s. å. 19/12. HLÖS 1876. KNO1kl 1879-01-21, landshövding i Hallands län och ståthållare på Halmstads slott 1883-04-23. Ordförande i nämnda läns hushållningssällskap 1884-07-01. Inspektor för allm. läroverket i Halmstad 1884–1894. KmstkNO 1889-11-30. Ledamot av riksdagens första kammare 1897–1906. Avsked från landshövdingeämbetet 1902-01-11. Hedersledamot av Hallands läns hushållningssällskap och tilldelad sällskapets stora GM s. å. 9/12. Död 1909-06-12 på sin egendom Blekhem i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift 1880-11-15 på Lövstad i Kimstads socken, Östergötlands län med grevinnan Sophie Christina Augusta Emilia Piper, född 1856-09-06 på nämnda egendom, GMmf 1926-08-10, död 1940-05-26 i Kimstads förs, Östergötlands län (db nr 10), dotter av kammarherren, greve Charles-Emil Adolf Gustaf Piper, och grevinnan Sofia Augusta Christina Piper. Hon äg. Lövstad och disponerar Blekhem.
 • Gustaf Erland Johan, född 1834-05-29 på Blekhem. Kadett vid Karlberg 1850-01-21. Utexaminerad 1855-02-28. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 19/3. Anställd såsom styrman å handelsfartyg 1856–1857. Anställd i engelsk örlogstjänst 1863–1866. Premiärlöjtnant 1863-11-10. Kapten 1866-10-01 RNS:tOO 1871-08-08. LÖS 1873. 1. Adjutant hos chefen för flottans militärpersonal 1875. Död 1878-10-12 i Stockholm. Gift 1870-09-20 på Vaxholms fästning med friherrinnan Edla Carolina Elisabet d'Albedyhll, född 1840-10-10 i förstn. stad. Död 1915-10-31 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av översten, friherre Christer Henrik d'Albedyhll, och Edla Gustava Vilhelmina Wirsén (se adliga ätten af Wirsén).
 • Sofia Maria, född 1836-02-29 i Västervik, död 1923-04-18 i Finska förs, Stockholm. Gift 1857-09-24 i Törnsfalls kyrka med generalpostdirektören, KmstkNO m. m., Adolf Vilhelm Roos, född 1824-06-21 i Kristinestad i Finland, död 1895-01-19 i Stockholm.
 • Ida Blenda, född 1838-12-14 på Eds bruk i Västra Eds socken, Kalmar län, död 1865-11-01 i Stockholm. Gift 1860-11-01 i Klara kyrka Stockholms län med generalmajoren, KSO1kl m. m., Claes Hjalmar Kreüger i hans 1:a gifte (gift 2:o 1870-11-22 i Uddevalla med Berta Isabella Koch, förut gift 1865-09-05 med löjtnanten vid Bohusläns regemente Elof Oskar Hultman, född 1837-05-22, död 1866-08-31 i Uddevalla, född 1845-03-05 på Vägsäter i Ryrs socken, Älvsborgs län, dotter av kaptenen Mikael Koch och hans 2:a fru Emma Vilhelmina Iggeström), född 1826-01-24 i Stockholm, död 1891-03-02 i Växjö.
 • Otto Vilhelm Claes Johan, född 1840. Överstelöjtnant. Död 1903. Se Tab. 7.

TAB 4

Johan, (son av Johan, friherre Nordenfalk, tab 3). Friherre vid faderns död 1846. Född 1830-09-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1849. Åtföljde presidenten August von Hartmansdorff på en resa i Europa 1851. Filosofie kandidat 1856. Disp. pro gradu 1857. Prom. Filosofie doktor s. å. 5/6. Extra ordinarie amanuens vid k. biblioteket 1860. Statsrevisor 1864 och 1870. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1875. Ledamot av nationalmusei nämnd 1873. Ordförande i svenska fornminnesföreningen 1874–1877. RNO 1874-12-01. LFrKA 1875-11-27. LSkS s. å. Ledamot av riksdagens andra kammare 1876–1881. vice preses i nämnda akademi 1877. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1879–1895. LLA 1879. Preses i FrKA 1885. KVO1kl s. å. 1/12. KBayS:tMO m kr 1893. KNO1kl 1896-12-01. Död 1901-07-16 på sin egendom Lövsta i Ytter-Enhörna socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1857-08-10 Gimo med Sofia Lovisa Reuterskiöld, född 1836-10-28 i Stockholm, död där 1858-06-03 och begraven på Törnsfalls kyrkogård, dotter av kammarherren, friherre Adam Axel Reuterskjöld och friherrinnan Eva Sofia Lovisa Adelswärd. Gift 2:o 1862-05-28 i Uppsala med den förra fruns syster Emilie Augusta Reuterskiöld, född 1840-08-07 på Rånäs i Fasterna socken, Stockholms län, död 1901-11-21 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Maria Sofia Lovisa, född 1858-05-14 i Stockholm, TChO1kl. Död 1928-01-06 i nämnda stad. Gift där 1877-09-28 med envoyén, kammarherren Gustaf Leonard Reuterskiöld, född 1843, död 1899.
 • 2. Anna Augusta, född 1863-12-11 i Stockholm. Hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1887-07-09. OII:sJmt 1897-09-18. GVSbmt 1906-09-20. GV:sJmt 1928-06-16. M LetA. Död 1929-05-27 i Stockholm. Gift 1897-01-12 i slottskapellet i Stockholm med överstekammarherren, greve Magnus Per Brahe, född 1849.
 • 2. Elsa Sara Maria, född 1865-07-03 på Lövsta, död ogift 1919-10-05 på nämnda egendom i Ytter Enhörna förs, Södermanlands län ]], som han ägde.
 • 2. Johan Axel, född 1866. Kabinettskammarherre. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Axel, (son av Johan, tab 4), friherre vid faderns död 1901. Född 1866-08-23 på Lövsta. Volontär vid livregementets dragonkår 1885-03-16. Mogenhetsexamen s. å. 16/5. Sergeant 1886-05-29. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 31/10. Attaché vid beskickningen i S:t Petersburg under kejsarkröningen i Moskva 1896-05-12. RRS:tStO3kl s. å. 22/8. Löjtnant i regementet s. å. 6/11. Disponent för EIfvestorps aktiebolag och verkat, direktör för Svartelfs järnväg 1904–1907. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1905-07-15. Ryttmästare i samma reserv s. å. 7/11. RSO 1911-06-06. Avsked från beställningen i regementets reserv 1912-09-06. RJohO 1912. Tillstånd att återinträda såsom ryttmästare i ovann. reg:s reserv 1915-05-07. RNO s. å. 17/12. Kabinettskammarherre 1921-08-07. GV:s Jmt 1928-06-16. Ägde Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län 1893–1904 och Finstaholm i Häggeby socken, Uppsala län 1898–1904 samt äg. Lövsta i Ytterenhörna socken, Södermanlands län sedan 1901 (hälften) och 1919 (hela egendomen), Blekhem i Törnsfalls socken, Kalmar län sedan 1909 och hus i Stockholm sedan 1924. Gift 1893-08-02 Sturehov med Hedvig Reuterskiöld, född 1869-10-26 Ulvåsa, dotter av kammarherren Adam Didrik Reuterskiöld, och grevinnan Charlotta Elisabet Posse.

Barn:

 • Anna Mary Louise, född 1894-06-05 på Nyborg. Stiftsjungfru. Gift 1915-08-11 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län med före detta löjtnanten Gösta August Cecil Reuterswärd, född 1887.
 • Elsa Dagmar, född 1895-07-05 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1917-10-26 på Färna bruk med löjtnanten Lars Axel von Stockenström, ryttmästare, född 1894.
 • Anna Elisabet, född 1896-10-21 på Nyborg. Stiftsjungfru. Gift 1920-07-21 på Färna bruk med kaptenen Carl Gripenstedt, född 1893.
 • Johan Axel Erland, född 1897. T. f. hovrättsfiskal. Se Tab. 6.
 • Gunhild Cecilia, född 1899-07-25 på Sturehov. Stiftsjungfru. Gift 1921-11-15 i Jakobs kyrka i Stockholm med löjtnanten friherre Carl Erik von Platen, förste hovstallmästare, född 1895.
 • Hedvig Emilie Charlotte, född 1901-12-21 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1923-02-09 i Jakobs kyrka i Stockholm med löjtnanten Axel Fredrik Mannerskantz B, född 1897. Kapten. Riksdagsman.
 • Carl Adam Johan, född 1907-12-13 i Stockholm. Studentexamen 1925. Student i Uppsala. Se Tab. 6 1/2.

TAB 6

Johan Axel Erland, (son av Johan Axel, tab 5), friherre, född 1897-11-12 i Jakobs förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1915-05-12. Kadett vid Karlberg 1917. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i livregementets dragoners reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Jur. kandidat examen 1922-05-29. Tingstjänstgöring i Sollentuna och Färentuna härads domsaga 1922–1924. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Avsked ur regementets reserv 1926-08-13. T. f. fiskal i Svea hovrätt. Assessor därst. 1931-07-03. Ledamot av överdomstolen vid folkomröstningen i Saar 1934–1935. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1937-05-13. Revisionssekreterare 1938-06-17 fr o m 1938-07-26. RNO 1939-11-15. Tillstånd att såsom löjtnant inträda i Livregementets till häst reserv 1940-04-05. Avsked ur regementets reserv 1942-01-16. Gift 1920-08-12 i Slottskyrkan på Stockholms slott, Kungliga Hovförs med friherrinnan Stina Thérèse Ottilia Otile Eriksdotter Rålamb, född 1899-05-06 på Urfjället i Stockholms-Näs socken, Uppsala län. T. f. uppvaktande hovdam hos H. K. H. Hertiginnan av Västerbotten 1932-12-00. Dotter av förste hovmarskalken, friherre Claes Erik Rålamb, och Louise Elisabet Charlotte Tamm.

Barn:

 • Marie Louise, född 1921-10-08 i Engelbrekts förs, Stockholm
 • Hedvig Christina Madeleine, född 1923-08-20 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Ingegerd Gunvor Terese, född 1927-06-11 i Lovö förs, Stockholm.
 • Sigfrid Rålamb Erik Johan, född 1934-09-24 i Engelbrekts förs, Stockholm


TAB 6 1/2

Carl Adam Johan, (son av Johan Axel, tab 5), född 1907-12-13 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen 1925. Student i Uppsala. Filosofie licentiat examen i Stockholm 1932-05-30. Filosofie doktor. Docent vid Göteborgs högskola. Gift 1935-01-25 i Uppsala domkyrkoförs med friherrinnan Ebba Cecilia Axelsdotter Leijonhufvud, född 1906-01-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av byrådirektören vid Statens Järnvägar, friherre Knut Axel Leijonhufvud och grevinnan Ebba Cecilia Margareta Lewenhaupt.

Barn:

 • Margareta, född 1935-10-27 i Johannebergs förs, Göteborg
 • Erland, född 1941-05-19 i Stockholm
 • Anna Katarina, född 1943-03-09 i Vasa förs, Göteborg

TAB 7

Otto Vilhelm Claes Johan, (son av Johan, friherre Nordenfalk, tab 3), född 1840-01-15 på Eds bruk i Västra Eds socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1858-05-25. Elev vid Forsa-Dellens kanalbyggnadsarbete i Hälsingland 1858–1860. Furir vid Södermanlands regemente 1860-01-02. Officersexamen i Stockholm 1861-03-02. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 26/3. Transp. såsom underlöjtnant till 2. livgrenadjärregementet 1862-03-18. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut s. å. Avgången därifrån 1863. Anställd såsom sekundlöjtnant vid 3. danska infanteriregementet under dansk-tyska kriget 1864. Deltog därunder i tre träffningar framför Dybbel s. å. i mars, flera förpostfäktningar samt försvaret av Dybböls skansar. Sårades i slaget vid Dybböl s. å. 18/4 och bars från slagfältet av svenske löjtnanten, sedermera översten Axel Ivar Key. Efter att hava blivit återställd återvände han till armén på Als samt deltog i försvaret av denna ö och i slaget där s. å. 29/6. RDDO s. å. 1/10 och erhöll från danska vapenbröder en större lagerkrans av silver. Överbefälhavare för Västerviks och Tjusts skarpskyttekår 1866–1875. Löjtnant 1872-06-07. Ledamot i Norra Kalmar läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1872–1885. Disponent vid Blekhem i Törnsfalls socken, Kalmar län 1875–1885. Revisor och direktör i Kalmar enskilda bank 1875–1878. DFM 1876. Direktör i Hultsfred–Västerviks järnvägsstyrelse 1876–1885. Revisor i Östgöta hypoteksförening 1877–1885. Statsrevisorssuppleant 1878. Kapten i regementet 1882-04-28 och vid regementet 1883-07-06. Landstingsman 1883–1885. RSO 1885-12-01. Major 1891-01-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1893-04-21. Överstelöjtnant i armén 1900-12-07. Död 1903-05-03 i Vimmerby. Har utgivit: Andra lifgrenadierregementets chefer (1891). Gift 1870-10-18 i Västervik med friherrinnan Sigrid Honorine Cecilie Sparre, född 1843-03-12 Vinäs, död 1929-05-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av kammarherren, friherre David Bleckert Casimir Sparre, och grevinnan Carolina Lewenhaupt.

Barn:

 • Annie Sigrid Maria, född 1871-08-07 Blekhem. Gift 1901-11-11 i Linköpings domkyrka med bruksägaren Lorentz Ludvig Lorichs, född 1867. Död 1940.
 • Otto Erland Carl Johan, född 1880-12-27 Blekhem. Mogenhetsexamen i Linköping 1906-06-14. Volontär vid 1. livgrenadjärregementet 1901-02-16. Sergeant därst. 1902-07-31. Kadett vid Karlberg s. å. Fanjunkare vid nämnda regemente 1903-08-26. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1906-05-25. Kapten 1917-12-21. Brigadkvartermästare vid 3. infanteribrigaden 1923–1927. RSO 1924-06-06. Kapten vid livgrenadjärregementet 1927-06-27. RDDO 1928-11-22. Major i armén 1929-11-01. RVO s. å. 28/11. 1931-02-06 beviljad avsked fr o m 1931-02-16. RFrHL. Gift 1914-10-31 i Linköpings domkyrka ]] med Elsa Dagmar Gleerup född 1887-09-22 i Malmö, dotter av handlanden Carl Gustaf Magnus Gleerup och Edit Hanna Diana af Ekenstam [adl. ätten nr 2220].

Källor

1A. Noreen, Släkten Noreen. 2Skp. 3Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: