:

Rosencrantz nr 1967

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosencrantz nr 1967

Natural. 1752-05-25, introducerad 1756. Den adopterade grenen adlad 1805, introducerad 1807.

Ätten Rosenkrantz är en av Danmarks mest lysande adelsätter. Den härstammar från Jylland och har med säkerhet gemensamt ursprung med den danska ätten Friis från Haraldslejær, som förde samma vapen, som ätten Rosenkrantz ursprungligen förde, nämligen en av en schackrutad tvärbjälke delad sköld i blått och rött. Dess stamgods var Hevringsholm på Jylland. Släktnamnet upptogs i början av 1500-talet efter den krans av rosor, som fördes på hjälmen omkring två vesselhorn, det ena fördelat i blått och schackrutor, det andra i schackrutor och rött och båda besatta med tre eller fyra påfågelsfjädrar. Vid samma tid förbättrades även vapnet till en fyrdelad sköld med schackrutsbjälken över 1:a och 4:e fälten och Ebersteinska ättens krönta silverlejon i 2:a och 3:e fälten. Anledningen till denna vapenförändring har påståtts varit den, att ätten – dock utan att detta kunnat bevisas – härstammade från de tyska grevarne Eberstein. På 1500-talet levde ättens märkligaste medlemmar, bröderna Erik Rosenkrantz, Norges mäktigaste jorddrott på sin tid samt Holger och Jörgen Rosenkrantz, bekanta som riksråd och hovämbetsmän, och under följande århundraden ökades släktens glans och rikedomar genom förbindelser med de mäktigaste ätterna i Danmark och Norge. I Danmark erhöllo tre medlemmar friherrlig värdighet, nämligen generalkrigskommissarien Ludvig 1678-01-14, majoren Holger 1748-02-02 och kammarherren Verner 1757-03-07. Endast kammarherre Verners ättlingar fortleva. Den adliga ätten är numera i Danmark utdöd. – I Sverige naturaliserades ätten med namnet Rosencrantz.

Rosencrantz A196700.jpg

TAB 1

Niels Iverssen. Riddare. Död före 1355-09-07. Gift med Susanne Nielsdotter, som efterlevde, dotter av riddaren Niels Eriksson (Gyllenstierna af Svaneholm) och Edel Saltensee.

Barn:

 • Jens Nielssen, till Hevringsholm. Var närvarande vid förlikningen mellan konung Valdemar och konung Magnus 1341. Var riddare 1355. Beseglade recessen i Kalundborg 1360. Deltog i upproret mot konung Valdemar 1368. Var närvarande vid förlikningen i Köpenhamn 1376 mellan konung Olof och drottning Margareta å ena sidan och de mecklenburgska hertigarna å den andra. Beseglade konung Olafs handfästningar 1376 och 1377. Gift med Margareta Timmesdotter (Hvitkop).

Barn:

 • Niels Jenssen, till Hevringsholm och Tange, vilket han tillöste sig 1391. Var då riddare. Beseglade förlikningen i Kolding 1405. Levde 1424. Gift 1:o med Anne Ottosdotter Skinkel. Gift 2:o med Birgitte Limbek. Gift 3:o med N. N. Rantzau.

Barn:

 • 1. Timme Nielssen, till Ängelsholm och Stensballegaard i Danmark. Beseglade ett gåvebrev 1433, akten ang. konung Eriks avsättning 1439 och det greve Adolf givna förläningsbrevet på Sönder- jylland 1440. Var riddare 1447 och hövidsman på Koldingshus 1453. Var död 1457. Gift 1:o 1437 med Birgitte Pedersdotter, till Stensballegaard. Gift 2:o med Abel Mattsdotter. Gift 3:o med Karen Eilersdotter Rönnow.

Barn:

 • 2. Niels Timmessen, till Stensballegaard. Baccalaureus i Rostock 1453. Kanik i Ribe, men synes omkring 1455 hava lämnat det andliga ståndet. Riddare 1465. Riksråd. Skulle 1484 deltaga i förhandlingar i Kalmar med svenskarna. Levde i aug. 1484, men var död 1485-07-02. Gift med Inger Gyllenstjerne, till Langtind, som levde ännu 1525, men var död 1526-02-23 dotter av Niels Gyldenstjerne och Karen Eriksdotter Banner.

Barn:

 • Axel Nielssen Rosenkrantz, till Stensballegaard, Langtind och Rydhave, född 1472-03-17 på Stensballegaard. Var 1492 och 1497 i hovtjänst. Beseglade konung Fredrik I:s handfästning 1523. Död 1551-02-04 på Langtind. Gift 1504-10-13 i Horsens med Birgitte Knob, född 1490 på Gjorslev, död 1551-02-20 på Langtind, dotter av Laurids Knob, till Gyllebo i Vemmerlövs socken, Kristianstads län och Tale Arvidsdotter (båt).

Barn:

 • Erik Rosenkrantz, till Langtind, född 1516-05-04. Tjänade i sin ungdom kurfursten av Sachsen och hertig Ernst av Braunschweig-Luneburg. Avsked ur sachsisk tjänst 1547. Hövidsman på Silkeborg, som han innehade i förläning 1557–1560. Hade godset Rane i Kallo län i pant 1558–1565. Deltog i slaget vid Svarterå 1565 och blev vid Svarterå svårt sårad. Förde i kriget mot Sverige flera gånger Jyllands fana. Begr. 1591-03-21 i Eisings kyrka. Gift 1:o 1551 med Margrete Ulfstand, död före 1582-06-14, dotter av Börje Ulfstand till Glimminge och Malene Krabbe till Örup. Gift 2:o 1583 med Maren Juel, död 1624-05-07 på Handbjerg Hovgård och begraven i Sevels kyrka, dotter av Iver Juel till Stubbegaard och Nette Munck.

Barn:

 • 1. Axel Rosenkrantz, född 1552, död 1630. Se Tab. 2

TAB 2

Axel Rosenkrantz, (son av Erik Rosenkrantz, tab 1), till Glimminge i Vallby socken, Kristianstads län och Gunnarstorp i Allerums socken, Malmöhus län, född 1552. Var 1577 page hos kurfursten August av Sachsen. Deltog i kriget mot Sverige 1611. Död 1630-12-01 och bisatt 1631-01-06 i Ystads kyrka. Gift 1584-07-26 i Ystad med Mette Grubbe, som levde 1638, men var död 1640-09-12, dotter av Palle Ejlerssen Grubbe och Margrete Hardenberg.

Barn:

 • Holger Rosenkrantz, till Langtind och Glimminge samt Äsperöd i Tranås socken, Malmöhus län, Skottorp i Skummeslövs socken och Dömmestorp i Hasslövs socken (båda i Hall.) mm. Den rike Holger kallad, född 1586-05-09 på Glimminge. Kom först i Herlufsholms skola. Antogs sedan i tjänst hos kansleren Christian Friis och följde honom till England och konung James I:s kröning. Tjänade sedan i 8 år i Holland under prins Moritz av Oranien. Fick så ett kompani vid fotgardet i Danmark. Förlänades 1614 med Roskilde, 1617 med Halmstads och 1620 med Laholms län. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1621. Förlänades 1626 med Bornholm och blev kommendant på Hammerhus på Bornholm. Död 1647-07-31 i Odense vid riksdagen och ligger jämte sina fruar begraven i Nyborg, där deras epitafier med dansk påskrift ses. ‘Han var anförare för 1,500 man danska hjälptrupper i Holland. Hade med invånarnas berömmelse och nöje haft befälet på Bornholm i nära 20 år, till dess han 1645 måste överlämna Bornholm i svenskarnas händer, efter att ha i det längsta försvarat sig. Stiftade år 1639 ett hospital på Bornholm, till vilket han gav 400 rdr, år 1643 ett annat på sitt gods Vemmeltofta, som fick 1,000 rdr, och år 1644 ett tredje vid Glimmingegodset med 2,000 rdr kapital, varjämte han testamenterade åtskilliga hemman samt 1,300 rdr till sina betjänter.' Gift 1:o 1614-07-03 i Landskrona med Lene Gyldenstjerne, född 1588-05-17, död 1639-01-30 på Dömmestorp, dotter av Mogens Gyldenstjerne, till Bjärsgård, och Helle Ulfeld. Gift 2:o 1641-09-19, i Odense med Karen Krabbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1614-10-02 med Johan Friis till Löjtved, född 1585-06-24, död 1635-07-13), född 1597-04-29’ död 1662-05-14 i Kjöge, dotter av kammarherren Tage Krabbe, till Jordberga och Rysselsholm, och Sofia Friis samt faster till Jörgen Krabbe, naturaliserad (och friherre) Krabbe af Krageholm.

Barn:

 • 1. Mogens Rosenkrantz, till Langtind, Glimminge och Dömmestorp, född 1622-05-30. I Herlufsholms skola 1634–1640. Ryttmästare 1648. Avsked 1651. Major vid adelns rusttjänst i Skåne 1657. Överstelöjtnant vid adelns rusttjänst i Skåne 1658. Överstelöjtnant vid adelns rusttjänst på Själland 1660. Amtman över Lundenäs amt på Själland 1663–1671. Död 1695-05-17. G. 1651-08-24 i Odense med sin fränka Sofia Bille, född 1634-02-15 på Rugaard, död 1693-01-09 på Damsbo, dotter av riddaren, Danmarks rikes råd och marskalk Anders Bille, till Damsbo, och Sofia Rosenkrantz.

Barn:

 • Anders Rosenkrantz, till Langtind, Kiergaardsholm och Tirsbek, alla i Danmark, född 1654. Var 1678 hovjunkare hos danska drottningen. Död 1742-08-27 på Tirsbek. Gift 1686-02-28 med sin fränka Sofia Bille, född 1664-07-02 på Sjöbo, död 1706-08-23 på Tirsbek, dotter av Sten Bille, till Tirsbek, och Karen Bille.

Barn:

 • Holger Rosenkrantz, till Glimminge, född 1699-01-13. Levde utan tjänst. Död 1751 och begraven i Vallby kyrka, Kristianstads län. Han nedsatte sig i Skåne på Glimminge, vilken fäderneegendom han dock sedermera försålde. Gift 1724-03-16 med Christina Piper i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1719-02-27 med överstelöjtnanten vid östra skånska infanteriregementet och kommendanten i Landskrona Christoffer Christoffersson Bure, död 1722-01-01), född 1696-05-25, död 1769-06-05, på Råby Malmöhus län, dotter av ståthållaren Henrik Piper, adlad Piper, C, och hans 2:a fru Hedvig Cronström.

Barn:

 • Holger Anders Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, född 1727. Överste. Död 1783. Se Tab. 3
 • Henrik Sebastian Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, född tvilling 1730-05-12 Örup s socken, Kristianstads län. Volontär vid Hamiltonska regementet 1746-05-20. Förare vid Hamiltonska regementet 1745-09-03. Fänrik vid Posseska regementet i Stralsund 1749-12-29. Naturaliserad svensk adelsman 1752-05-25 jämte sina bröder Holger Anders och Gustaf Christoffer samt sin farfars fars sysslings sonson Holger (introducerad 1756 under nr 1967). Löjtnant vid Posseska regementet i Stralsund 1756-10-14. Kapten vid Posseska regementet i Stralsund 1763-12-08 Transporterad till Södermanlands regemente 1767-02-17 och till Hessensteinska regementet 1767-12-18. RSO 1772-05-28. Kapten vid Psilanderhielmska regementet 1779-11-16. Avsked 1780-02-16. Död ogift 1799-04-18 Himmelsberga och slöt själv sin adliga ättegren. Han bevistade hela pommerska kriget och därunder förefallande krigsoperationer.
 • Gustaf Christoffer Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, född tvilling 1730-05-13 på Örup. Volontär vid Hamiltonska regementet 1741. Rustmästare vid Hamiltonska regementet 1745. Förare 1747-08-30. Livdrabant 1749-12-29. Naturaliserad svensk adelsman 1752-05-25 jämte sina bröder Holger Anders och Henrik Sebastian samt sin farfars fars sysslings sonson Holger (introducerad 1756 under nr 1967). Löjtnant i armén 1761-12-29. Vice korpral vid livdrabantkåren 1768-05-30. RSO 1772-05-28. Korpral vid livdrabantkåren år 1775. Överstelöjtnants avsked 1778-02-11. Död ogift 1809-01-11 på Himmelsberga, där han bodde, och slöt själv sin adlade ättegren.

TAB 3

Holger Anders Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, (son av Holger Rosenkrantz, tab 2), till Rosencrantz'ska fideikommissgodsen eller Glimminge strögods i Skåne, född 1727-06-25 i Vallby sn. Volontär vid Hamiltonska regementet 1744. Underofficer vid Hamiltonska regementet 1745. Fänrik vid Posseska regementet i Stralsund 1749-04-12 Löjtnant vid Posseska regementet i Stralsund 1749-11-22. Naturaliserad svensk adelsman 1752-05-25 jämte sina bröder Henrik Sebastian och Gustaf Christoffer samt sin farfars fars sysslings sonson Holger (introducera 1756 under nr 1967). Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1754-04-12. Stabsryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1756-12-18. RSO 1761. Ryttmästare 1761-12-22. Major i armén 1766-09-30, med tur från 1759-02-27. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Sekundmajor vid södra skånska kavalleriregementet 1773-07-11. Premiärmajor södra skånska kavalleriregementet 1774-12-14. Överste i armén 1778-06-29. Avsked 1780-06-12. Död 1783-05-28 på majorsbostället Lillö i Åsums socken, Kristianstads län och begraven 1783-07-18 samt slöt själv sin adliga ättegren. Han bevistade hela pommerska kriget med därunder förefallande krigsrörelser samt blev vid Güstrow illa blesserad i ena axeln. Se Biografica. Gift 1767-03-22 i Kungsholms förs, Stockholm med friherrinnan Eleonora Stiernstedt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1789-01-20 i Stockholm med riksrådet och presidenten Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1815), född 1743-09-02, död 1801-04-29 i Stockholm, dotter av riksrådet, friherre Carl Johan Stiernstedt, och hans 2:a fru Jakobina Maria Molin, adlad Meldercreutz.

Barn:

 • Jacquette Christine, född 1768-01-15 i Borrby s län, död 1768-01-09 och begraven i Rosencrantzska familjegraven i Vallby kyrka, Kristianstads län.

TAB 4

Börje Rosenkrantz, (son av Erik Rosenkrantz, tab 1), till Örup i Benestads socken, Kristianstads län. Levde utan tjänst. Död före 1614-07-02. Gift 1584-08-09 i Viborg, Danmark, med Margrete Juel, dotter av landsdomaren på Jutland Palle Juel och Anne Lykke.

Barn:

 • Holger Rosenkrantz, till Örup samt Rosenlund i Mörarps socken, Malmöhus län. Page hos kurfursten av Brandenburg 1605. Skeppshövidsman 1616. Befallningsman på Island 1620–1633. Chef för flottan i Sundedybet 1627. Amiral i kampen mot Hamburg 1630. Landshövding på Gotland 1633–1645. Förlänad med Stavanger län 1646–48. Död före 1658-02-21. Gift med Vibecke Tott, till Fröllinge i Getinge socken och Sannarp i Årstads socken (båda i Hall.), död 1669-09-23, dotter av Corfitz Tott och Anna Eriksdotter Basse.

Barn:

 • Börje Rosenkrantz, till Örup och Sannarp samt Sjörup i Ringsteds härad i Danmark, född 1618-06-20 på Sannarp. Student i Leiden 1638 och i Padua 1642. Hovjunkare 1644. Major vid kavalleriet i Norge 1657. Överstelöjtnant vid dragonregementet i Norge. Död 1679-07-19 på Sannarp. Gift 1:o 1647-05-30 i Kristiania med Maren Bielke, född 1624-03-09 Elingård Gift 2:o med Karen Galde, född 1601, död 1671 Kokkedal Gift 3:o 1677-04-29 med Sofia Elisabet Bille i hennes 1:a gifte (gift 2:o med skeppslöjtnanten Arild Svave i hans 2:a gifte, född 1633-12-17 på Svavesholm, död 1689-04-03 och begraven i Örkelljunga socken, Kristiansstadslän. Gift 3:o 1692 med översten Ernst Johan Lode från Livland, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1700), död 1710-12-29 i Kalmar, dotter av kaptenen Peder Bille och Margreta Catharina Akeleye.

Barn:

 • 1. Axel Rosenkrantz, till Kaneström i Norge och till Örup, född 1650-10-23. Först i fransk tjänst. Kapten vid västerlänska regementet i Danmark 1675. Major vid västerlänska regementet i Danmark 1679. Överstelöjtnant 1682. Avsked 1683. Svensk undersåte 1684. Död 1712-03-16 på Esperöd i Tranås socken, Malmöhus län och begraven 1712-10-04 i Benestads kyrka. Gift 1:o 1681 med Elsebe Helvig Hvitfeld, född 1666, död 1693-10-23 på Örup och begraven 1693-11-01 i Benestads kyrka, dotter av kommendanten på Fredrikshall, översten Tönne Hvitfeld och Hille Margrete Noel. Gift 2:o 1696-05-22 på Esperöd med Else Birgitte Mormand, född 1664-08-07, död 1737-11-16 på Esperöd och begraven 1738-01-24 i Tranås kyrka, dotter av majoren Holger Christoffersen Mormand och Dorotee Görensdotter Urne samt kusin till majoren Anton Johan Morman, adlad Morman.

Barn:

 • 1. Holger Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, till Örup, född på Örup 1688-06-08. Volontär vid tyska livregementet till fot 1704. Förare på Örup 1705. Fältväbel 1705. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1707-03-27. Sekundryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1711-11-13. Konfirmationsfullmakt 1716-01-16. Ryttmästare 1717-10-25. Majors avsked 1719-09-30. Naturaliserad svensk adelsman 1752-05-25 jämte sin farfars fars sysslings sonsöner Holger Anders, Henrik Sebastian och Gustaf Christoffer Rosencrantz (introducerad 1756 under nr 1967). Död 1758-04-03 på Örup och begraven 1758-04-28 i Benestads kyrka. Gift enligt kunglig tillstånd 1713-05-15 i Malmö med Anna Magdalena Poppelman, född 1689-02-16, död 1744-03-01, dotter av överinspektoren vid sjötullen i Skåne Johan Poppelman och Ingeborg Wildskjöts.

Barn:

 • Elsa Hedvig, född 1714-07-25 på Örup, död 1754-03-31 i Örsjö socken, Malmöhus län och jordfäst 1754-04-19 i Örsjö samt sedan förd till familjegraven i Benestads kyrka. Gift 1748-08-11 på Örup med ryttmästaren Lorentz Peter Flint, född 1704-02-03 brorson till salpetersjuderiöverinspektoren Nils Flint, adlad Flintsten.
 • Axel, till Örup, född 1715-10-24 på Örup. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet. Kornetts avsked. Död ogift 1766-08-25 på Örup och begraven 1766-09-07 i Benestads kyrka.
 • Ingrid Eleonora, född 1717-09-15 på Örup, död på Örup 1772-10-06 och begraven 1772-10-30 i Benestads kyrka. Gift 1758-05-16 med livdrabanten, kornetten Carl Gustaf Johansson, född 1712, död 1759-04-22
 • Ulrika Amalia, född 1719-02-07, död ogift 1770-02-17, på Örup och begraven 1770-03-06 i Benestads kyrka
 • Johan, född 1721-03-07 på Örup. Volontär vid adelsfaneregementet 1741. Korpral vid adelsfaneregementet 1743. Kornett 1750. Avsked 1762-06-23. Löjtnants karaktär 1763. Död ogift 1797-01-09 på Örup och begraven 1797-01-20 i Benestads kyrka
 • Carl Jakob, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1812. Se Tab. 5.
 • Alma Judit, född 1724-12-10 på Örup, död på Örup 1725-02-07.
 • Sofia Elisabet, född 1725-12-26 på Örup, död på Örup 1726-09-24.
 • Christian, född 1727-01-30 på Örup. Volontär 1749-12-00. Korpral vid adelsfaneregementet 1750-10-06. Kornett vid adelsfaneregementet 1759-08-14. Löjtnant 1764-03-08. Ryttmästares avsked 1768-05-06. Död ogift 1784-11-12 på Örup och begraven 1784-11-26 i Benestads kyrka
 • Lovisa Margareta, född 1730-04-29 död ogift 1814-06-09 Ekeröd

TAB 5

Carl Jakob, (son av Holger Rosenkrantz, naturaliserad Rosencrantz, tab 3), till Örup, född på Örup 1723-07-06. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1743-08-23. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1749-02-14. Löjtnant 1752-12-03. Ryttmästare 1759-03-27. RSO 1767-11-23. Major i armén 1773-09-15. Överstelöjtnants avsked 1776-04-24 död 1812-05-02 Ekeröd och begraven 1812-05-22. Gift 1775-09-12 Björnö med Engel Elisabet Berg von Linde, född 1754-09-20, Axelvold, död 1822-03-06 på Ekeröd, dotter av översten Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde, och Eva Charlotta Ulfvenklou.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1776-06-11 på Borrby kungsgård i Borrby socken, Kristianstads län, död på Borrby kungsgård i Borrby socken 1777-04-20.
 • Engel Eleonora, född 1778-02-27 på Ekeröd, död 1841-04-27 Brödåkra Gift 1793-02-22 i Röddinge kyrka med ryttmästaren Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, född 1765, död 1814.
 • Holger Otto, född 1780. Major. Död 1840. Se Tab. 6. Eva Charlotta, född 1781-12-19 på Ekeröd, död 1852-04-01. Gift 1803-06-17 på Ekeröd med sin moders syssling, kaptenen Carl Gustaf Henrik Queckfeldt, född 1765, död 1835.
 • Henrik Ludvig, född 1783. Överste. Död 1849. Se Tab. 15

TAB 6

Holger Otto, (son av Carl Jakob, tab 5), född 1780-07-09 Ekeröd. Korpral vid adelsfaneregementet 1782-01-21. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1785-09-27. Transportera till södra skånska kavalleriregementet 1793-08-26. Löjtnant på södra skånska kavalleriregementet 1801-11-29. Ryttmästare 1809-08-15. RSO 1813-12-15. Major i armén 1817-02-25. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1821-12-04. Död 1840-03-01 på sin egendom Örup i Benestads socken, Kristianstads län. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 och i Tyskland 1813–1814, varunder han var med vid Bornhöft. Gift 1820-03-24 Gyllebo Vemmerlövs socken, Kristianstads län med Ulrika Sofia Elisabet Schönström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1815-02-02 Gärsnäs s socken, Kristianstads län, med överstelöjtnanten friherre Alexander Magnus Nils Lilliesvärd, född 1780, död 1816), född 1796-05-24, död 1857-12-13 på Gyllebo, dotter av överstelöjtnanten Albrekt Schönström, och Hedvig Sofia von Schantz.

Barn:

 • Engel Hedvig, född 1820-12-18 på Örup, död 1877-04-03 Delperöd s län. Gift 1843-09-25 på Gyllebo med majoren Nils Alexander Silfversparre, född 1812, död 1886.
 • Eva Charlotta Eleonora, född 1822-04-05 på Örup, död 1831-04-06.
 • Carl Albrekt Holger, född tvilling 1823. Kammarherre. Död 1912. Se Tab. 7.
 • Henrik Enok Alexander, född tvilling 1823. Kammarherre. Död 1908. Se Tab. 11.
 • Fredrik Anton Ulrik, född 1825-01-18 på Örup. Student i Lund 1841-12-14. Kameralexamen. 1845-12-20 och preliminärexamen 1846-12-21. Sergeant vid skånska husarregementet 1848-09-08. Officersexamen 1849-12-20. Fanjunkare vid livgardet till häst 1850-03-28. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1850-09-22. Löjtnant 1852-12-11. Ryttmästare i regementet 1859-03-08. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1861-04-09. Ingick 1862-09-00 som frivillig adjutant vid Potomacarméns huvudkvarter. Löjtnant vid 20. Newyorkvolontärregementet och efter vartannat adjutant vid generalmajorerna Mc Clellans, Hookers, Burnsides kårer och vid Potomacarmén. Officer vid 137. Newyorkvolontärregementet 1863. Kapten och biträdande generaladjutant samt major i armén på grund av tapperhet i fält 1864. Överstelöjtnant vid Förenta staternas volontärer för visad tapperhet vid Richmonds belägring under general Grant. Biträdande generalinspektör åt general Hunt 1865 juni–oktober. Slutligen vid arméns omorganisation löjtnant vid 16. infanteriregementet 1871-08-31. Död 1879-12-07 i Fort Riley, Kansas.
 • Börge Axel Johan Christian, född 1831. Kammarherre. Död 1916. Se Tab. 12.

TAB 7

Carl Albrekt Holger, (son av Holger Otto, tab 6), född tvilling 1823-09-30 på Örup. Student i Lund 1840. Sergeant vid kronprinsens husarregemente, sedan husarregementet konung Carl XV, 1840-08-08. Studentexamen 1842-03-16 och officersexamen. 1842-12-20. Fanjunkare 1843-02-11. Underlöjtnant 1843-03-27. Löjtnant 1849-04-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementet 1856-06-17. Ryttmästare i regementet 1859-12-20. Tjänstgörande såsom vakthavande ryttmästare hos konungen av Danmark vid dennes besök i Sverige 1860. RDDO 1860-06-23. RSO 1865-05-03. Kammarherre 1870-07-25. RNS:tOO 1871-09-08. KDDO2gr 1871-10-13. Major i armén 1873-04-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1873-04-12. Död 1912-03-05 på Örup. Ägde Örup i Benestads socken samt Glimmingehus i Vallby socken och Tornball i Vallkärra socken alla i Kristianstads län samt gårdar i Ystad och villan Bellevue. Gift 1869-08-27 på Öja med Jenny Adele Fredrique Sylvan, född 1845-12-19 i Ystad, S:ta Maria förs,. Död 1923-03-01 på Glimmingehus (Wallby förs, Kristianstad län db). Dotter av lagmannen Tage Ludvig Sylvan och Fredrique Christina Lundgren.

Barn:

 • Carl Ludvig Holger, född 1870. Kammarherre. Se Tab. 8
 • Elisabet Hedvig Ulrika Fredrika Adelaide, född 1871-10-26 på Örup. Stiftsjungfru. Gift 1905-09-30 i Benestads kyrka med professorn vid generalstaben, RNO, LKrVA mm, fil. doktorn Karl David Petrus Rosén, från vilken hon 1921-09-05 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1923 med Jenny Lundgren, född 1878), född 1874-06-29 i Stockholm.
 • Erik Peder Styge Henrik Fredrik Börje Dieudonné, född 1877. Ryttmästare. Se Tab. 9.
 • Fredrik Jakob Tage Ulfstand, född 1879. Ryttmästare. Se Tab. 10.

TAB 8

Carl Ludvig Holger, (son av Carl Albrekt Holger, tab 7), född 1870-07-27 på Örup. Mogenhetsexamen 1887-06-02. Student i Lund 1887. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1888-04-25. Sergeant i regementet 1889-06-03. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1890-11-07. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1894–1896. Löjtnant vid regementet 1897-06-04. RDDO 1899-10-18. Ryttmästare i regementet 1908-01-18 och vid regementet 1910-03-07 RSO 1911-06-06. Major i armén 1915-05-23. Major vid skånska dragonregementet 1915-06-18. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid kronprinsens husarregemente 1919-04-25, RNO 1925-06-06. Avsked från beställning på stat vid regementet och inträde i regementets reserv 1925-07-24. Kammarherre 1928-12-31. RJohO 1930. Ägde Gärsnäs i Östra Herrestads socken, Kristianstads län 1923–1931 och äger del i Glimmingehus sedan 1923. Gift 1898-05-07 i Stockholm med Märta Turinna Mörner, född 1875-03-29 i Malmö. Dotter av hovmarskalken Christer Hampus Mörner, och Ebba Mariana Ottilia Elisabet Hallenborg.

Barn:

 • Jens Holger Holgersson, född 1899-04-04 i Malmö, liksom syskonen. Studentexamen i Ystad 1917-06-04. Se Tab. 8A.
 • Erik Holgersson, född 1902-02-04. Studentexamen i Malmö 1921-05-20. Student i Lund 1922. Jur. kand. 1928-05-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1928-06-06. Extra notarie i Ingelstads och Järrestads häradsrätt 1928-06-01. Andre notarie i nämnda domsaga 1930-03-01. Extra befattningshavare hos kommerskollegium 1931-04-01. Se Tab. 8B.
 • Helle Holgersdotter, född 1911-02-22 (Malmö garnisonsförs, fb). Gift 1933-03-22 i S:t Petri förs, Malmöhus län med bankdirektören, jr kandidat Severin Sven Christian Cavallin, född 1898-07-25.

TAB 8A

Jens Holger Holgersson, (översiktstab 30, son Carl Ludvig Holger tab 8), född 1899-04-04 i Malmö, liksom syskonen. Studentexamen i Ystad 1917-06-04. Journalist vid Karlshamnsposten. Skriftställare. Gift i Västra Skrävlinge förs Malmö med Elisabeth Nilsson, född 1903-04-14 i Ystads förs,. Dotter av byggmästaren hans Nilsson och Elna Andersson.

Barn:

 • Ulla Elisabeth, född 1932-07-25 i Heliga Trefaldighets förs, Kristianstad län. Lagst. faderskapserkännande 1932-08-06 (trolovningsbarn).

TAB 8B

Erik Holgersson,, (son av Carl Ludvig Holger tab 8), född 1902-02-04 i Malmö. Huvudman 1970. Studentexamen i Malmö 1921-05-20. Student i Lund 1922. Jur. kand. examen 1928-05-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1928-06-06. Extra notarie i Ingelstads och Järrestads häradsrätt 1928-06-01. Andre notarie i nämnda domsaga 1930-03-01. Extra befattningshavare hos kommerskollegium 1931-04-01. Amanuens i Lotsstyrelsen 1932–1937. Amanuens i flygförvaltningen 1937. Revisor däst. 1939-12-15. Gift 1937-12-29 i Fosie kyrka Malmöhus län med Karin Ebba Sofia Weibull, född 1905-06-06 i Lunds stadsförs, Skåne län. Dotter av godsägaren Herman Rudolf Alexander Weibull och Agnes Matilda Ribbing.

Barn:

 • Märtha Matilda Agneta Eriksdotter, född 1941-03-13 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 140).
 • Karin Helle Margaretha Eriksdotter

TAB 9

Erik Peder Styge Henrik Fredrik Börje Dieudonné son av Carl Albrekt Holger, tab 7), född 1877-12-31 på Örup (Benestads förs, Kristianstad län). Mogenhetsexamen 1899-06-02. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1899-06-06. Korpral 1900-07-23. Elev vid krigsskolan 1900. Sergeant vid regementet 1900-08-17. Fanjunkare i regementet 1901-08-23. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid regementet 1901-12-05. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1905-03-10. Regementsadjutant 1908–1911. Tjänstgöring vid spanska lanciärregementet nr 2 La Reina 1914-01-15–1914-03-15. Deltog i spanjorernas fälttåg i Marocko 1914 vid den i Laracheområdet opererande arméavdelningen. RSpMfOlkl v k 1915-08-23 och r k 1917-12-22. SpFM s. d. Ryttmästare 1917-01-01. Regementskvartermästare 1917–1918. PrRKM3kl 1918-04-13. ÖRKHt2kl med krigsdek. 1918-09-06. Skvadronschef 1919–1925. RSO 1922-06-06. På övergångsstat 1927-09-09. Avsked med inträde i regementets reserv 1929-05-31. Ägare Ringsjögården i Bosjöklosters socken, Malmöhus län. Gift 1923-08-04 i Solna kyrka, Skeppsholms förs, Stockholms län med Gertrud Margareta Hermansdotter Wrangel, född 1890-06-11 i Skeppsholms förs, Stockholm. Dotter av generallöjtnanten Herman Georg Valdemar Wrangel, och hans 1:a fru Gertrud Hallberg.

Barn:

 • Mette Margareta Henriksdotter, född 1924-05-06 i Malmö garnisonförs,.

TAB 10

Fredrik Jakob Tage Ulfstand, (son av Carl Albrekt Holger, tab 7), född 1879-10-26 Örup s förs, Kristianstad län. Volontär vid skånska dragonregementet 1897-06-27. Mogenhetsexamen i Stockholm 1897-12-06. Sergeant 1898-07-25. Elev vid krigsskolan 1898-09-26. Fanjunkare 1899-08-15. Utexaminerad 1899-11-25. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1899-12-08. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1903-12-04. Genomgick italienska ridskolan i Tor di Qvinto 1908. 2. Lärare vid ridskolan på Strömsholm 1911–1913. GV:sO1M 1912. Genomgick kejs. spanska hovridskolan i Wien 1913 –1914. Ryttmästare 1913-10-10. 1 lärare vid ridskolan på Strömsholm 1916–1920. RSO 1920-06-06. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1921-09-30. På övergångsstat vid livregementets husarer 1926-06-04. Avsked med inträde i regementets reserv 1929-10-04 fr.o.m 1926-07-01. Gift 1918-01-20 i S:t Petri förs, Malmö ]] med Elsa Mary Hallbäck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1910-03-30 i nämnda stad med ryttmästaren friherre Christoffer Gyllenstierna af Lundholm, från vilken hon 1916 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1878), född 1889-12-20 i S:t Petri förs, Malmö. Dotter av konsuln Johan Teodor Hallbäck och Evy Matilda Ingeborg Nanny Rosentwist.

Barn:

 • Hans-Henrik Ulfstand, född 1918-11-06 på Strömsholm i Kolbäcks förs, Västmanlands län.
 • Mogens Gunde Ulfstand, född 1925-04-06 i Eksjö.

TAB 11

Henrik Enok Alexander, (son av Holger Otto, tab 6), född tvilling 1823-09-30 på Örup. Student i Lund 1840. Fanjunkare utan lön vid skånska dragonregementet 1840-03-02. Studentexamen 1842-04-13. Kavalleriofficersexamen 1842 och linjeofficersexamen 1843-12-20. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1844-02-08. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1854-08-23. Ryttmästares n. h. o. v. 1864-04-19. Ledamot av styrelsen för Ingelstads och Järrestads härads sparbank 1868. Kammarherre 1869-05-03. RSO 1875-12-01. KVOlkl 1887-12-01. Död 1908-01-14 i Köpenhamn (Ö. Herrestads förs, Kristianstad län db). Ägde Gärsnäs, Ulriksberg och Axeltorp i Östra Herrestads socken, Kristianstads län och Stibyborg i Stiby socken, Kristianstads län. Gift 1852-07-30 i Vanstads kyrka. Malmöhus län med sin kusin Ulrika Ottiliana Rosencrantz, född 1826-09-04 Ekeröd, död 1881-01-28 på Gärsnäs, dotter av översten Henrik Ludvig Rosencrantz och Clara Fredrika von der Lancken.

Barn:

 • Ulrik Henrik Gunde, född 1853-05-08 på Gärsnäs, död på Gärsnäs 1855-06-04.
 • Fredrika Maria Hella Elisabet, född 1854-11-23 på Gärsnäs, död på Gärsnäs 1863-10-23.
 • Holger Mogens Henrik Gunde, född 1856-03-29 på Gärsnäs. Arrenderade Stibyborg sedan 1890. Död ogift 1917-05-11 i Stiby socken, Östra Herrestad förs, Kristianstad län och begraven i Östra Herrestad.
 • Mette-Margarete Elsa Ulrika, född 1860-09-09 på Gärsnäs, död ogift 1923-01-11 på Gärsnäs (Östra Herrestad förs, Kristianstad län db).
 • Elisabet Mariana Henrika Ulrika, född 1864-05-28 på Gärsnäs, död ogift 1922-02-15 i Älmhult (Örtofta förs, Malmöhus län db). Ägde Toftaholm och Sveaborg, båda i Örtofta socken, Malmöhus län.
 • Hans-Henrik, född 1866-10-05 på Gärsnäs, död 1884-03-27 i Lund.
 • Axel Holger Iver, född 1869-10-03 på Gärsnäs. Volontär vid skånska dragonregementet 1890-09-15. Avsked 1893-07-19. Förvaltare på Gärsnäs sedan 1894. Död på Gärsnäs 1918-06-28 (Östra Herrestad förs, Kristianstad län db) (Örtofta förs, Malmöhus län db).

TAB 12

Börge Axel Johan Christian, (son av Holger Otto, tab 6), född 1831-02-26 på Örup. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1850-02-18. Studentexamen 1850-12-20. Linjeofficersexamen 1852-12-22 och kavalleriofficersexamen 1853-03-01. Underlöjtnant vid skånska dragonregemente 1853-08-11. Löjtnant 1859-10-14. RDDO 1868-07-21. Ryttmästare 1868-11-13. RSO 1876-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1883-05-25. Kammarherre 1889-01-21. Död 1916-03-31 i Lund (Skanörs förs, db). Ägde Gyllebo och Fredriksborg i Vemmerlövs socken, Kristianstads län. Gift 1866-07-28 i Venge kyrka på Jylland med baronessan Charlotte Emerence Frederikke Sofie Rosenkrantz, född 1844-06-28 i staden Thisted på Jylland, död 1913-05-16 i Lund ]], jordfäst 1913-05-20 i Allhelgonakyrkan, Lund och nedsatt i familjegraven i Östra Vemmerlöv, dotter av excellensen, stiftsamtmannen, baron Gottlob Emil Georg Fredrik Rosenkrantz och baronessan Louise Rosenkrantz. Barn:

 • Ingeborg Lovisa Ulrika, född 1867-04-18 på Gyllebo. Stiftsjungfru. Död 1930-09-07 i Lund (Gladsax förs, Kristianstad län db). Gift 1894-04-18 i Östra Vemmerlövs kyrka med kyrkoherden i S:t Peters klosters och Norra Nöbbelövs förss pastorat av Lunds stift, fil. doktor Bengt Olsson Oléen i hans 3:e gifte (gift 1:o 1876-06-03 med Ebba Augusta Kruse, född 1850-10-20 i Ronneby, död 1881-12-17, dotter av godsägaren Johan Ludvig Kruse och Ebba Götilda af Puke. Gift 2:o 1885-10-21 i Amiralitetskyrkan, Karlskrona med Louise Anna Ellen Lagerstråle, född 1852-01-18 i Stockholm, död 1892-03-21 i Gladsax prästgård, Kristianstad dotter av kommendörkaptenen Per August Knut Lagerstråle, och Ellen Fredrika Berger), född 1844-08-11 i Gullarps (nu Trollenäs) socken, Malmöhus län, död 1909-10-14 i Lund.
 • Gottlob Holger Gunde, född 1868-07-31 på Gyllebo. Volontär vid skånska husarregementet 1887. Mogenhetsexamen. Sergeant 1889. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Avgången 1890-05-11. Åter antagen 1890-09-08. Avgången 1891-05-11. Preussisk undersåte och adelsman med namnet von Rosencrantz 1891. Underlöjtnant vid 2. hanoveranska dragonregementet nr 16. Avsked. Disponent för Esperöds musselkalksfabrik i Vanstads socken, Malmöhus län. Död ogift 1899-03-07 Björkeröd s socken.
 • Elsa Hedvig Margareta, född 1870-03-18 i Vevey i kantonen Vaud i Schweiz. Stiftsjungfru. Död ogift 1903-03-07 i Lund.
 • Marta Maria Magdalena, född 1873-05-09 på Gyllebo. Stiftsjungfru. Gift 1902-06-05, i Venge kyrka på Jylland med majoren i armén, kaptenen i södra skånska infanteriregementets reserv, RNO, RSO, mm, Sten Edvard Gleerup, från vilken hon 1918 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888 med Augusta Vilhelmina Juliana Möller, från vilken han 1893 blev skild, i hennes 2:a gifte, född 1853-06-19), född 1860-06-13, i Chicago, död 1928-11-16 i Lund.
 • Nils Börge Ulfstand, född 1879. Kapten. Se Tab. 13
 • Fritz Verner Gottlob, född 1885. Rådman. Se Tab. 14
 • Viveka Charlotta Benedikta, född 1886-08-23 på Gyllebo. Stiftsjungfru. Gift 1921-06-15 i Skanörs kyrka ]] med ingenjören Axel Fredrik William Calvert född 1882-09-09 i Göteborg.

TAB 13

Nils Börge Ulfstand, (son av Börge Axel Johan Christian, tab 12), född 1879-09-10 Gyllebo s län. Elev vid Kalmar navigationsskola. Styrmansexamen 1900-05-22. Ångfartygsbefälhavare examen 1900-06-28. Sjökaptensexamen 1902-05-00. Underlöjtnant i flottans reserv 1903-10-30. Reservlöjtnant därstädes 1905-12-15. Kapten 1917-03-09. Tjänstgörande officer vid sjökarteverket 1917-12-01. RFinlVRO1kl 1925. Nautisk ledare vid utläggning av sjökabeln Sverige-Åland 1928. RVO 1928-12-10. SM 1930-07-14. Föreståndare för Sjökarteverkets militärdetalj 1937-06-11. Gift 1925-10-25 i Stockholm med friherrinnan Rosa Aina Margareta Eriksdotter Åkerhielm af Margretelund född 1901-03-24 i Jönköping. Dotter av majoren friherre Erik Hjalmar Åkerhielm af Margretelund, och Hulda Rosa Adèle Tigerhielm.

Barn:

 • Niels Herluf Ulfstand, född 1926-11-06 i Adolf Fredriks förs, (Pro Patria BB, fb) Stockholm, liksom brodern. Kamrer.
 • Ove Palle Ulfstand, född 1928-05-05 i Adolf Fredriks förs, Stockholms län.

TAB 14

Fritz Verner Gottlob, (son av Börje Axel Johan Christian, tab 12), född 1885-01-05 Gyllebo län. Mogenhetsexamen i Lund 1907-05-26. Student vid universitetet i Lund 1907-09-17. Kansliexamen 1910-03-08. Jur. kand. examen 1914-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1914-06-12. Landskontorist i Södermanlands län 1917-02-28. Extra länsnotarie i Jämtlands län 1918-02-07. Juridiskt biträde vid statens järnvägars IV distrikt 1919–1921. Förste rådman och kronokassör i Simrishamn 1921-09-27. Sekreterare hos stadsfullmäktige i Simrishamn från 1921. Tillförordnad borgmästare därst. från 1939. Ordförande i barnavårdsnämnden och brandstyrelsen samt vice ordförande i byggnadsnämnden och samrealskolan därst. Inspektor för Simrishamns skola för yrkesundervisning. Gift 1915-05-26 i Fredriksbergs kirke, Köpenhamn (Köbenhavns folkeregister) med Cornelia Elise Amalie (Nelly) Brammer, född 1884-06-19 i Kallundborg, Danmark. Dotter av justitierådet Jakob Peter Mynster Brammer och Augusta Amalia Fermansen.

Barn:

 • Niels-Timme, född 1920-01-13 i Frösö socken, Jämtlands län.

TAB 15

Henrik Ludvig, (son av Carl Jakob, tab 5), född 1783-06-24 Ekeröd. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1798-05-24. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1799-12-23. Löjtnant 1804-05-02. GMtf 1813-12-15. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1814-11-08. Major i armén 1818-05-11. RSO 1820-06-23. 2. Major vid skånska dragonregementet 1827-11-07. Överstelöjtnant i armén 1829-08-21. 1. Major vid regementet 1839-05-22 Överste i armén 1840-05-21. Avsked ur krigstjänsten 1841-07-15. Död 1849-09-19 på Ekeröd. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807 och i Tyskland 1813–1814. Gift 1814-07-24 med Clara Fredrika von der Lancken, född 1795-01-06 i Lund, död 1837-03-19 Svabesholm s län och begraven 1837-04-14 dotter av kammarherren och majoren Carl Ehrenfried von der Lancken och Erika Gustava Liedbeck.

Barn:

 • Elise Gustava, född 1815-08-02 Örup s socken, Malmöhus län, död 1871-11-24 i Lund. Gift 1836-11-18 Svabesholm s län med kammarjunkaren Carl Daniel Wulfcrona, född 1810, död 1862.
 • Erenfried Carl, född 1817-08-08 Selshög s län, död 1833-11-29 i Lund och begraven 1833-12-04 i Rödinge.
 • Henrietta Fredrika, född 1819-11-10 på Selshög, död på Selshög 1821-04-08.
 • Eleonora Antoinetta Charlotta, född 1821-06-04 på Selshög, död 1821-06-24.
 • Dorotea Tomasina, född 1823-12-29 på Ekeröd, död 1887-01-03 i Stralsund. Gift 1842-09-02 på Ekeröd med godsägaren friherre (preussisk greve) Carl Leopold Filip Julius Wachtmeister af Björkö, född 1814, död 1893.
 • Palle, född 1825-06-13 på Ekeröd. Fanjunkare 1840-05-03. Officersexamen 1843-04-29. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1844-02-08. Avsked 1849-05-02. Deltog som frivillig i dansk-tyska kriget 1848–1850. Sekundlöjtnant vid danska gardeshusarregementet 1849-05-15. Bevistade slaget vid Fredericia 1849-06-06. Avsked ur dansk tjänst 1849-08-29. RDDO 1849-09-02. Åter underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1849-10-16. Avsked 1853-10-31. Anställd i fransk krigstjänst. RFrHL. Kapten i engelska främlingslegionen å Krim 1855. Deltog såsom major vid 4. New York-kavalleriregementet i amerikanska kriget 1861–1863. Återkom till Sverige 1863. Major vid danska arméns överkommando 1864-02-01 och deltog i försvaret av Dybbölskansarna. Död 1877-09-09 i Rockhampton hospital, Queensland i Australien.
 • Ulrika Ottiliana (Ulla), född 1826-09-04 på Ekeröd, död 1881-01-28 Gärsnäs s socken, Kristianstads län. Gift 1852-07-30 i Vanstads kyrka, Malmöhus län med sin kusin kammarherren Henrik Enok Alexander Rosencrantz, född 1823, död 1908.
 • Ingeborg, född 1828-03-01 på Ekeröd, död 1894-08-25 på Skarhult i likanämnda, socken, Malmöhus län. Gift 1849-11-12 på Ekeröd med ryttmästaren friherre Carl Johan Gustaf Adolf Julius von Schwerin, född 1810, död 1880.
 • Mariana Axelina (Marianne), född 1829-08-23 på Ekeröd, död ogift 1908-01-10 i Lund.
 • Axel Albrekt Henrik, född 1835-01-01 på Svabesholm. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1853-04-30. Studentexamen 1854-03-30. Avsked 1855-01-10. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1855-01-20. Linjeofficersexamen 1856-03-30. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1857-06-22. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1864-08-09. Understallmästare hos konungen 1870-09-30. Ryttmästare 1875-04-03. RSO 1879-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1887-05-26. Avsked ur krigstjänsten 1896-11-20. Död 1899-02-20, i Ystad. Gift 1863-10-05 Vidarp med friherrinnan Viveka Sofia Amalie Ramel, född 1839-10-27 Vidarp, död 1898-01-13 i Köpenhamn genom olycksfall, dotter av kornetten, friherre Sten Malte Ramel, och grevinnan Vivika Augusta Hamilton.

Den adopterade eller Sylvanska ättegrenen.


TAB 16

Jakob Andersson. Var visitör i Ystad på 1690-talet, sedan köpman därstädes. Död 1714. Gift 1:o med Marna Thomasdotter, död 1708. Gift 2:o med Margareta Palm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1716 med kaptenen vid östra skånska infanteriregementet Peter Riber, död 1717), levde änka 1738 i Tostarp Kristianstads län. [Ssn]

Barn:

 • Peter Sylvan, född 1693-06-28 i Ystad. Student i Lund 1709. Kollega i Ystad 1713-05-06. Ville 1717 prästvigas. Lämnade skoltjänsten 1719-10-00. Var inspektor Bollerup s län. Handlande i Ystad 1744. Död i Ystad 1750 och begraven 1750-11-27. Gift 1727 i Simrishamn med Agneta Holm, född 1701, död 1795 i Ystad, dotter av rådmannen i Simrishamn Isak Holm. [Ssn]

Barn:

 • Jakob Sylvan, född 1730 i Ystad. Stadskassör och handlande i Ystad. Sedan lantbrukare. Ägde Kadesjö i Katslösa socken, Malmöhuslän och del i Brodda i Slimminge socken., Malmöhuslän. Död 1796 på Brodda. Gift med Sigrid Maria Berg, död 1802, dotter av kornetten Berg. [Ssn]

Barn:

 • Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, född 1765-08-17 i Ystad. Student i Lund 1782. Jur. examen i Lund 1785-12-17. Volontär vid Mörnerska husarregementet 1785-11-17. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1785. Kornett 1786-04-12. Löjtnant 1789-03-07. Ryttmästares avsked 1792-12-18. Adlad 1805-08-25 och adopterad på sin svärfaders adliga namn och nummer (introducerad 1807). Död 1814-06-09 på sin egendom Vankiva i Vankiva socken, Kristianstads län. Gift 1793-02-22 i Rödinge kyrka Kristianstads län med Engel Eleonora Rosencrantz, född 1778-02-27 Ekeröd Död 1841-04-27 på Brödåkra, dotter av överstelöjtnanten Carl Jakob Rosencrantz och Engel Elisabet Berg von Linde.

Barn:

 • Engel Maria, född 1797-03-13 på Kadesjö, död 1831-03-08 på Vankiva. [Ssn] Gift 1825-04-29 på Vankiva med ryttmästaren vid skånska husarregementet Christian Håkan Håkansson, född 1796-04-27 i Farstorps socken, Kristianstads län död 1868-01-28 i Lund.
 • Carl Jakob, född 1798-11-04 på Kadesjö, död 1814-05-05 på Vankiva.
 • Holger Abraham, född 1799. Kapten. Död 1872. Se Tab. 17
 • Christian Ludvig, född 1804. Major. Död 1861. Se Tab. 24
 • Christina Charlotta, född 1805-11-16 på Vankiva, död på Vankiva 1808-01-29
 • Jean Henrik, född 1807. Löjtnant. Död 1867. Se Tab. 27
 • Otto Gustaf, född 1809. Ryttmästare. Död 1872. Se Tab. 34.

TAB 17

Holger Abraham, (son av Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, tab 16), född 1799-12-14 på Kadesjö i Katslösa socken, Malmöhus län. Kadett vid Konowska militärinstitutet. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1817-10-28 Löjtnant i regementet 1828-12-13. Kapten i regementet 1841-04-20 avsked 1848-05-30. Död 1872-08-21 i Ystad. Gift 1836-04-18 i Simrishamn med Gustava Eleonora Henrietta Nisbeth, född 1814-09-03 i Simrishamn, död 1876-03-06 i Ystad, dotter av kornetten Alexander Magnus Nisbeth, och hans 1:a fru Annette Christina Landgren.

Barn:

 • Alexander Christian Holger, född 1837-01-23 Vankiva s län. Fanjunkare vid skånska dragonregementet 1853-07-14. Student i Lund 1856. Linjeofficersexamen 1857-04-30 och officersexamen 1858-03-03. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1858-07-17. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1865-05-23. Ryttmästare 1877-03-02. Död 1878-08-01 i Hörs socken, Malmöhus län. Gift i Hörs socken, Malmöhus län 1878-02-16 med Botilla Broddesdotter, född 1850-04-10 på Svenstorp i Riseberga socken, Malmöhus län, död 1889-12-31 i Lund.
 • Eleonora Christina Maria, född 1838-03-12 på Vankiva, död ogift 1868-09-15 i Ystad.
 • Eufrosyne, född 1839-02-11 på Vankiva, död ogift 1902-05-03 i Stockholm.
 • Charlotta Fredrika, född 1840-03-19 på Vankiva, död 1904-01-26. Gift 1860-06-30, i Ystad med handlanden och preussiske generalkonsuln Adolf Ludvig Hemberg, född 1822-12-10 i Ystad, död i Ystad 1867-06-02.
 • Johan Ludwig Carl, född 1841-06-11 EIiselund s socken, Malmöhus län, död ogift 1875-02-05 i Ystad.
 • Christian Henrik August, född 1842-09-27, på Grevlunda i Vitaby socken, Kristianstads län. Volontär vid skånska husarregementet 1860-07-19. Sergeant vid skånska husarregementet 1871-06-01. Fanjunkare 1878-06-16. Svärdsman 1889-05-15. Avsked och underlöjtnant i armén 1892-10-28. Kamrerare vid Ramlösa hälsobrunn. Död på Ramlösa brunn ogift 1893.
 • Engel Gustava, född 1844 på Grevlunda, död ogift 1915-11-24 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Eva Maria Eugenia, född 1848-09-01 på Grevlunda, död 1869-10-22 Osdal. Gift 1868-04-17 i Borås med godsägaren, RNO, RVO, Claes Ludvig Carling i hans 1:a gifte (gift 2:o 1872-08-02 med Ingeborg Uggla, född 1850-06-28 Sjöbo, dotter av överstelöjtnanten Samuel Emil Uggla, och Maria Gustava Lindberg), född 1840-01-22 på Osdal, död 1918-03-21 i Borås.
 • Knut Fredrik Gustaf, född 1850. Svarvare. Död 1883. Se Tab. 18.
 • Ulrika Lovisa Antonia (Ulla), född 1852-02-25 i Ystad, död 1909-07-18 i Saltsjöbaden. Gift 1874-09-15 Ryholm med protokollssekreteraren i nedre justitierevisionen, vice häradshövdingen, RVO, Claes Arvid Ture Bergendahl, född 1848-10-05 i Stockholm, död i Stockholm 1916-04-03.
 • Melker Abraham Leopold, född 1853. Stationsinspektor. Död 1911. Se Tab. 20.

TAB 18

Knut Fredrik Gustaf, (son av Holger Abraham, tab 17), född 1850-07-31 i Ystad. Svarvare. Död 1883-04-28 på Rörsjömarken vid Malmö. Gift 1875-04-11 i S:t Petri förs, Malmö ]] med Helena Vilhelmina (Lina) Andersson, född 1853-05-26 i Caroli förs, ]] Malmö, död 1923-07-18 i (Caroli förs db) Lund, dotter av mjölnaren Petter Andersson och Karna Larsdotter.

Barn:

 • Holger Fredrik Bernhard, född 1876-09-20 i S:t Petri förs, ]] och död 1877-10-02 i Malmö.
 • Holger Peter Bernhard, född 1877. Förste stationsskrivare. Död 1910. Se Tab. 19.
 • Anton Alexander, född 1879-04-08 och död 1879-04-30 i Malmö.
 • Ellen Catharina, född 1880-10-14 i Malmö, extra ordinarie postexpeditör 1900-05-02. Extra postexpeditör 1911-12-30 Reservpostexpeditör 1920-07-01. Gift 1905-10-14 i Malmö med postassistenten Johan Edvin Andersson född 1873-02-09 i Malmö. Död 1935.
 • Fanny Adelaide, född 1883-08-04 i Malmö. Har genomgått Handarbetets vänners och Lundins vävskola. Handarbets- och vävlärarinna vid Bergs lanthushållningsskola i Torps socken Västernorrlands län sedan 1918.

TAB 19

Holger Peter Bernhard, (son av Knut Fredrik Gustaf, tab 18), född 1877-10-31 i Malmö. Stationsskrivare vid Ystad–Eslövs järnväg 1894-09-25. Förste stationsskrivare 1903. Bokhållare 1904. Död 1910-09-02 i Tryde socken, Kristianstads län genom vådaskott. Gift 1903-08-28 i Vanstads socken, Malmöhus län med Ebba Hansen Lyshöf, född 1882-06-26 i Vanstads socken, Malmöhus län, dotter av lantbrukaren A. Hansen.

Barn:

 • Erik Holger Valdemar, född 1904-05-26 i Tomelilla. Studentexamen i Ystad 1924-05-19. Fänrik i Jämtlands fältjägarregementes reserv 1926-12-30. Underlöjtnant i Jämtlands fältjägarregementes reserv 1928-12-31. Brandlöjtnant i Jönköping 1930-01-15. Se Tab. 19A.
 • Ebba Snöfrid Ingeborg, född 1905-09-26 i Tomelilla. Sjuksköterska vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Gift 1932-01-30 i Annedals förs Göteborg (vb 1) med med. licentiat Gunnar Eskil Hallberg, född 1896-08-02 i Haööands län.
 • Dora Gudrun Valborg, född 1906-12-09 i Tryde socken. Journalist i Chicago. Gift 1935-11-06 i Göteborg (Gunnarps förs, Hallands län vb 9) med tandläkaren Per August Emil Hallberg, i hans 2:a gifte, född 1891-01-13.
 • Knut Bertil Ulfstand, född 1908-11-04 i Tryde socken ]], död 1911-08-21 Äsperöd s län.

TAB 20

Melker Abraham Leopold (son av Holger Abraham, tab 17), född 1853-11-15 i Ystad. Stationsskrivare vid Ystad–Eslövs järnväg 1874. Stationsinspektor vid Kristinebergs station å nämnda järnväg 1882, vid Askeröds station 1886 och vid Löberöds station 1889. Död 1911-11-30 vid Löberöd och begraven i Eslöv (Hammarlunda förs, Malmöhus län db). Gift 1892-03-18 på Almarkaröd Hörby socken, Malmöhus län med Anna Persson, född 1864-07-22 i Östra Sallerups socken, Malmöhus län. Dotter av lantbrukaren Jöns Persson och Elna Olsson.

Barn:

 • Gustaf Holger Alexander, född 1893. Försäkringstjänsteman. Se Tab. 21.
 • Christian Henrik Leopold, född 1894. Kamrer. Se Tab. 22
 • Vilhelm Melker Albert, född 1895. Kyrkoadjunkt.| Se Tab. 23
 • Anna Ulrika Elisabet, född 1897-01-22 vid Löberöds järnvägsstation i Hammarlunda socken, Malmöhus län. Stiftjungfru. död 1940-10-08 i Lunds stadsförs, Lund (db nr 325).
 • Birgit Marianne Elina, född 1907-01-21 vid Löberöds järnvägsstation i Hammarlunda förs, Malmöhus län. Studentexamen i Lund 1926. Student vid universitetet i Lund 1926. Fil. kand. i Lund 1930-12-15. Gift 1939-06-29 i Lunds stadsförs Lund (vb nr 131) med teol. docenten, filosofie magister Nils Alstrup Dahl, Oslo, född 1911-07-25 i Oslo. Professor.

TAB 21

Gustaf Holger Alexander, (son av Melker Abraham Leopold, tab 20), född 1893-01-04 vid Löberöds järnvägsstation i Hammarlunda förs, Malmöhus län. Genomgick kurs i Malmö högre handelsinstitut 1912–1913. Studerade vid försäkringsfackskolan, Berliner Handelshochschule 1914–1915. Tjänsteman vid Stuttgarter Allg. Versicherungs A.-G. 1915–1916 och vid Livbolaget De Förenade, Stockholm, 1916–1917. Medlem av svenska försäkringsföreningen 1916–1925 och 1934. Reassuranschef i försäkringsaktiebolag Heimdall, sjöförsäkrings avd. 1918. Styrelseledarmot i Äppelviken-Smedslättens villaförening 1930–1932, i försäkringstjänstemannaföreningen, intiativtagare till d:o 1928–1931, ordförande därst. 1932–1937, hedersledarmot 1937. Gift 1919-06-07 i Maria förs, Stockholm ]] med Astrid Maria Swedel, född 1896-02-21 i Kungsholms förs, Stockholm. Dotter av fabrikören Gustaf Edvard Swedel och Elin Hårdstedt.

Barn:

 • Siv Marianne Alexandra, född 1919-10-11 i Maria förs, Stockholm. Filosofie kandidat vid univ. i Stockholm 1963-01-00. Teol. kandidat examen vid univ i Uppsala 1968-12-19.
 • Ulf Peter Alexander, född 1926-09-24 i Maria förs, Stockholm. Se Tab. 21A.

TAB 22

Christian Henrik Leopold, (son av Melker Abraham Leopold, tab 20), född 1894-03-20 vid Löberöds järnvägsstation i Hammarlunds förs, Malmöhus län. Genomgick Bröderna Bendtz Språk- och Handelsinstitut. Stud. vid Hamburgs Handelsakademi. Tjänsteman vid svensk-engelska mineraloljeaktiebolaget i Stockholm 1917. Kamrer vid svensk-engelska mineraloljeaktiebolaget i Malmö 1920. Gift 1924-12-27 i S:t Petri kyrka S:t Petri förs, Malmö med Ulla Riis, född 1894-05-23 i Malmö. Dotter av köpmannen Jörgen Andreas Riis och Hanna Persson.

Barn:

 • Britt Ulla Märta, född 1926-06-25 S:t Pauli förs, Malmö. Barnträdgårdslärarinna.
 • Börje Christian Holger, född 1935-02-01 i S:t Petri förs, Malmö (fb nr 26).

TAB 23

Vilhelm Melker Albert, (son av Melker Abraham Leopold, tab 20), född 1895-07-05 vid Löberöds järnvägsstation i Hammarlunda förs, Malmöhus län. Studentexamen i Lund 1915-05-25. Student därstädes 1915-09-08. Fil. kand. examen 1917-10-30. Teol. kand. 1920-05-31. Prästexamen 1921-05-13. Prästvigd 1921-05-16. Vice pastor i Träne och Djurröds förss pastorat av Lunds stift 1921-06-01–1926-04-30. Ständig adjunkt i Mörrums och Älleholms förss pastorat av Lunds stift 1926-05-01–1929-05-21. Kyrkoadjunkt i Mörrum 1929-05-22. Kyrkoherde i Stiby och Östra Vemmerlövs pastorat 1935. Gift 1926-07-01 i Raus socken, Malmöhus län med Catharina Margareta (Margot) Sjöberg, född 1901-08-14 i Gråmanstorps socken, Kristianstads län. Dotter av handelsträdgårdsmästaren August Ludvig Sjöberg och Anna Fidéle Karlsson.

Barn:

 • Maj Gertrud Elisabet, född 1927-04-05 i Mörrums socken, Blekinge län (Bräkne-Hoby förs, Blekinge län fb). Student examen vid katedralskolan i Lund 1946-05-06. Småskollärarinna. Gift 1948-06-19 i Klosterkyrkan i Lund (domkyrko förs, vb nr 138) med pastorsadjunkt Ingmar Wingren från Säby, född 1921-03-19 i Blekinge. Kyrkoherde i Matteus förs, Norrköping. Kontrakts prost i Norrköpings kontrakt.
 • Björn Holger Abraham, född 1932-04-21 i Mörrums förs, Blekinge län (enl. pastor i Stiby förs, Kristianstad län). Se Tab. 23A.
 • Gert Vilhelm Johannes, född 1939-07-26 i Stiby förs, Kristianstad län. Se Tab. 23A.

TAB 24

Christian Ludvig, (son av Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, tab 16), född 1804-11-04 på Vankiva i Vankiva socken, Kristianstads län. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1815-01-28. Kornett vid skånska dragonregementet 1819-02-16. Officersexamen 1820-06-15. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1824-04-27. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1841-09-11. RSO 1854-12-18. Avsked med majors n. h. o. v. 1855-07-05. Död 1861-08-07 Svartingstorp s län. Gift 1:o 1826-11-26 Hässleholm s län med Beata Catharina Ehrenborg, född 1806-07-11 Hässleholm s län, död Hässleholm s län, 1829-12-12, dotter av ryttmästaren Mikael Fredrik Ehrenborg, och grevinnan Hedvig Eleonora Dücker. Gift 2:o 1839-04-14 på Viresjö i Malmbäcks socken, Jönköpings län med Emilia Charlotta Gripensköld, född 1815-05-08 i Fredrikshall i Norge, död 1855-11-25 i Ystad, dotter av tulluppsyningsmannen Carl Magnus Gripensköld, och Charlotta von Braun.

Barn:

 • 1. Eleonora Hedvig Augusta, född 1827, död 1829-03-31.
 • 1. Fredrik Christian, född 1829. Kapten. Död 1884. Se Tab. 25.
 • 2. Eva Hedvig Eleonora, född 1840-05-03 på Svartingstorp, död 1923-10-12 i Lund. Gift 1858-10-11 Goentorp s län med ryttmästaren Carl Fredrik von Platen, född 1822-03-27 i Hälsingborg, död 1892-05-31 i Lund.
 • 2. Beata Fredrika, född 1844-08-04 på Svartingstorp. Död 1932-01-12 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1877-11-04 i Kristiania med grosshandlaren Fredrik David Bing Dietrichson, född 1850-11-26 i Fredrikshall, död 1919-02-27 i Stockholm.
 • 2. Hedvig Augusta, född 1846-10-02 i Simrishamn, död ogift 1871-04-28 i Kristianstad.
 • 2. Carl Henrik Mikael, född 1848-09-29 i Simrishamn. Kadett vid Karlberg 1865-05-22. Avgången 1869-09-17. Deltog i fransk-tyska kriget 1870–1871, varunder han tre gånger blev sårad. rFrHL 1870 på slagfältet vid Chantilly. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1870-05-06. Avsked 1870-07-15. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1871-05-01. Underlöjtnant norra skånska infanteriregementet 1871-05-12. Avsked 1874-08-14. Sedan bokhållare vid en nickelgruva i Nya Kaledonien, men återkom och död 1885-04-01 i Stockholm.
 • 2. Palle Holger Arvid, född 1851-12-29 på ryttmästarbostället Köpinge i Köpinge socken, Kristianstads län, död 1872-04-15 i Lund.

TAB 25

Fredrik Christian, (son av Christian Ludvig, tab 24), född 1829-04-29 Svartingstorp s län. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1846-01-09. Studentexamen 1846-05-16 och officersexamen 1847-05-01. Avsked från regementet 1848-02-16. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1848-03-08. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1849-05-08. Löjtnant 1856-04-03. Kapten 1869-01-12. RSO 1874-12-01. Avsked 1879-05-16. Död 1884-11-28 i Stockholm. Gift 1852-10-09 Nynäs med Margareta Henrietta Eufrosyne Adlercreutz, född 1828-04-22 på Herrö i Ösmo socken, död 1916-11-10 i Stockholm, dotter av majoren, friherre Johan Henrik Adlercreutz, och Sofia Lovisa Ehrenborg. Död 1910-11-11 i Engelbrekts förs,.

Barn:

 • Fredrik Ludvig Carl Henrik, född 1853. Lantbrukare. Död 1899. Se Tab. 26.
 • Beata Lovisa Eleonora, född 1855-08-25 på Gustavsborg i Perstorps socken, Kristianstads län, död 1925-11-11 i Djursholm. Gift 1873-07-17 i Stockholm med hovjägmästaren Patrik Baron Seton, född 1849, död 1911.
 • Palle, född 1857, död 1859.
 • Hedvig Margareta, född 1858-07-01 Goentorp s län. GV:sJmt 1928-06-16. Gift 1:o 1882-11-11 i Stockholm med löjtnanten vid 2. livgardet Johan Hjalmar Heltman, född 1851-02-01 i Stockholm, död 1887-07-30 i Södertälje. Gift 2:o 1891-10-14 i Stockholm med överstelöjtnanten vid 1. Svea artilleriregemente, RSO, Carl Otto Evald von Feilitzen, född 1856-08-14 i Stockholm, död 1911-01-11 i Stockholm.
 • Carl Gustaf August, född 1860-03-14, död 1860-05-06.

TAB 26

Fredrik Ludvig Carl Henrik, (son av Christian Fredrik, tab 25), född 1853-07-08 Gustavsborg s län. Arrenderade Bengtsro i Trolle-Ljungby socken, Kristianstads län 1882. Död 1899-03-18 i Hälsingborg. Gift 1882-04-04 på Bengtsro med Helga Augusta Laurentze Hedvig Petersén, född 1856-12-29 i Slagelse i Danmark, död 1913-01-25 i Odense (Stafsinge förs, Hallands län db). Dotter av grosshandlaren Vilhelm Petersén och Emilia Hoffman.

Barn:

 • Frida Henriette (Etta), född 1883-01-16 på Bengtsro, liksom systrarna. Gift 1911-09-02 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Stafsinge förs, Hallands län vb) med överingenjören vid Svenska tändsticksaktiebolag, civilingenjören Einar von Feilitzen, född 1876-10-04 i Risinge socken, Östergötlands län.
 • Beata Sofie Louise, född 1884-03-11. Gift 1912-08-27 i Djursholm, K. Svea artilleriregementes förs, Stockholm med assistenten i Sundhetskollegium i Berlin, fil. doktorn Ludvig Remigius Fressenius från Wiesbaden, född 1886-02-02. Död 1936.
 • Lilly, född 1885-03-28.
 • Hedvig Elisabet, född 1886-08-23. Sjuksköterska. Gift 1923-03-28 i Svenska kyrkan, Köpenhamn (Edsberga förs, Hallands län vb) med försäkringsinspektören Gösta Spendrup, född 1893-03-31 i Ö. Karups förs, Hallands län. Från vilken hon blev skild genom Karlstads rr:s utslag 1937-04-05.

TAB 27

Jean Henrik, (son av Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, tab 16), född 1807-02-11 på Vankiva i Vankiva socken, Kristianstads län. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1824-03-31. Avsked 1825-03-06. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1825-03-13. Fänrik vid södra skånska infanteriregementet 1825-07-29. 2. Löjtnant 1834-01-18 Avsked 1842-07-23. Död 1867-06-27 i Simrishamn. Gift 1836-04-08 i Brödåkra i Ignaberga socken, Kristianstads län med Gustava Elisabet Håkansson, född 1800-01-10 Nyboda i Vankiva socken, Kristianstads län, död 1868-07-30 i Simrishamn, dotter av assessorn och kronobefallningsmannen Christian Håkansson och Helena Christina Ljunggren.

Barn:

 • Engel Maria, född 1837-12-17 i Simrishamn, död 1930 i Ystad. Gift 1863-04-27 i Malmö med bokhandlaren Adam Jakob Ljunggren, född 1827-02-24 i Lund, död 1896-07-09 iYstad.
 • Christian Carl Jakob, född 1840. Egendomsägare. Död 1911. Se Tab. 28.
 • Henrik Otto Ludvig, född 1842-09-14 i Simrishamn. Anställd som styrman i handelsflottan. Död ogift 1866-11-30 på ön Haiti i Västindien.

TAB 28

Christian Carl Jakob, (son av Jean Henrik, tab 27), född 1840-03-30 i Simrishamn. Sergeant vid skånska husarregementet 1864. Avsked 1869. Lantbrukare. Död 1911-12-09 på sin egendom Haganäs i Ö. Broby socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1867-11-15 i Borrby socken, Kristianstads län med Mariana Christina Carolina Brinck, född 1839-06-23 Sandby s län, dotter av sergeanten, sedermera underlöjtnanten Nils Fredrik Brinck och Annika Elisabet Tengvall. Gift 2:o 1869-12-18 på Borreby med Hedda Sofia von Segebaden, född 1847-06-16 Axeltofta ]], död 1925-05-02 i Broby socken ]], dotter av majoren Ernst Bogislaus von Segebaden och Elin Peterson (var enl. E. Sundberg, Ätten von Segenbadens krönika, tr. 1936, s. 197, dotter utom äktenskapet till majoren Ernst Bogislaus von Segebaden, vars släktnamn hon bar med faderns begivande).

Barn:

 • 1. Annika Marianne Gustava Elisabet, född 1869-02-18 på Viarp, död på Viarp 1869-05-06.
 • 2. Ernst Henrik Holger, född 1870. Underlöjtnant. Död 1932. Se Tab. 29.
 • 2. Holger Fredrik Christian, född 1871. Underlöjtnant. död 1941. Se Tab. 30.
 • 2. Ulrika Ellen Gustava, född 1873-01-02 och död 1873-04-29 Haganäs
 • 2. Hans Henrik Mogens, född 1874. Tjänsteman. Se Tab. 31
 • 2. Carl Albert Gustaf, född 1875-01-28 och död 1876-04-08 på Haganäs.
 • 2. Jean Jörgen Gustaf, född 1876. Bagare. Se Tab. 32
 • 2. Engel Sofia Gustava, född 1877-08-10 på Haganäs. Gift 1909-09-14 med grosshandlaren i Köpenhamn Hans Peder Rasmussen född 1865-09-20. Död 1938.
 • 2. Carl Jakob Otto Ludvig, född 1878-10-28 och död 1885-01-31 på Haganäs.
 • 2. Eva Beata Augusta, född 1881-05-29 på Haganäs. Gift. 1918-09-15 i Börstils kyrka Börstils förs, Stockholms län med agronomen Johan Axel Flemming, född 1879-04-05 i Börstils socken.
 • 2. Oskar Fredrik Hartman, född 1883-01-31 på Haganäs. Förvaltare vid Haganäs. Död 1908-09-02 i Ö. Broby förs, Kristianstad län.
 • 2. Ulrika Elisabet (Ulla), född 1885-03-14 på Haganäs. Föreståndarinna för Limhamns fabrikers pensionat. Gift 1949-12-17 (Kirsebergs förs, Malmö vb nr 32) med Carl Lorents Nilsson, före detta övermaskinist, sjöingenjör, född 1876-08-10.
 • 2. Carl Ludvig, född 1888. Lantbrukare. Se Tab. 33

TAB 29

Ernst Henrik Holger, (son av Christian Carl Jakob, tab 28), född 1870-09-08 Viarp s län. Underofficersvolontär vid skånska husarregementet 1888-09-19. Beridare vid Sinclairsholms stuteri 1891–1897 och vid Elleholm 1899–1904. Sergeant vid skånska husarregementet 1897-11-04. Fanjunkare skånska husarregementet 1910-10-15. Chef för Hälsingborgs ridhus 1912–1926. Svärdsman 1915-03-12. Avsked från beställning på stat 1920-09-09. Underlöjtnant i armén 1920-10-29. Kontrollör vid maltdryckstillverkningen i Malmöhus län sedan 1924. Död 1932-01-09 i Gustaf Adolfs förs, Hälsingborg. Gift 1908-12-10 i Hälsingborg ]] med Ida Charlotte Jönsson, född 1884-06-26 i nämnda stad. Dotter av järnvägstjänstemannen Jöns Peter Jönsson och Christina Carlsson.

Barn:

 • Carl Holger Henrik, född 1910-03-08 i Hälsingborg, liksom bröderna.
 • Mogens Henrik Christian, född 1911-10-12 i Hälsingborg.
 • Fredrik Holger Ulfstand, född 1915-07-11 i Hälsingborg.

TAB 30

Holger Fredrik Christian, (son av Christian Carl Jakob, tab 28), född 1871-09-22 på Viarp. Underofficersvolontär vid norra skånska infanteriregementet 1889-04-13. Vice korpral vid norra skånska infanteriregementet 1893-07-14. Korpral 1894-04-03. Sergeant 1894-09-04. Fanjunkare 1910-08-16. Svärdsman 1914-03-12. Kontrollör vid brännvinstillverkningen sedan 1916. Avsked från beställning på stat 1921-09-22. Underlöjtnant i armén 1921-10-21. Ägare Petersberg i Broby socken, Kristianstads län. Löjtnant i armén 1931-12-31. död 1941-02-15 på Petersberg (Ö. Broby förs, Kristianstad län db nr 17). Med sin fästekvinna Pernilla Jönsson, född 1875-12-20. död 1945-10-09 i Gumlösa förs Kristianstad län. Från vilken han blev skild gm Lunds domkapitel 1899-05-24 utfärdat skiljobrev, hade han sonen Carl Hilding. Gift 1901-02-23 i Borås med Agda Helena Sahlberg, född 1879-01-04 på Karlsborg. Dotter av styckjunkaren vid Göta artilleriregemente Gustaf Adolf Sahlberg och Helena Petronella Svensson.

Barn:

 • 1Carl Hilding, född 1896-07-08 i Jämshögs förs, Blekinge län. Se Tab. 30 1/2.
 • 2Carl Holger Gustaf, född 1901-12-07 i Höganäs socken, Malmöhus län. Lantbruksinspektor. Se Tab. 30A.
 • 2Erik Magnus Gabriel, född 1904-02-24 i Höganäs socken. Styrman i handelsflottan. Sjökaptensexamen i Kalmar 1930-05-24. Se Tab. 30B
 • 2Jean Fredrik Börje, född 1906-05-11 i Väsby socken, Malmöhus län. Elektrisk installatör. Se Tab. 30C
 • 2Gustaf Christian Jakob, född 1911-05-25 i Väsby socken. Kontorist. Polisman. Se Tab. 30D.

TAB 30 1/2

Carl Hilding, (son av Holger Fredrik Christian tab 30) född 1896-07-08 i Jämshögs förs, Blekinge län. Inneh. sedan omkr. 1930 Ryssbergets kennel. Biodlare. Sekr. och ordf. i byggnadsföreningen i Jämshög. Skånska Taxklubbens förtjänsttecken i guld. Gift 1926-11-06 i Jämshögs förs, Blekinge län med Hertha Maria Bergman, född 1896-08-25 i Lunds stads förs,. Dotter av ogifta Johanna Kristina Bergman och artisten Nils Herman Böckert (trolovningsbarn enl. pä i Lunds stadsförs).

Barn:

 • Fredrik Hilding Torsten, född 1925-11-18 i Karlshamn, Blekinge län.
 • Solveig Hanna Agneta, född tvilling 1940-01-23 i Jämshög förs, Blekinge län.
 • Angela Hertha Kristina, född tvilling 1940-01-23 i Jämshög förs, Blekinge län.

TAB 30A

Carl Holger Gustaf,, (son av Holger Fredrik Christian tab 30) född 1901-12-07 i Höganäs socken, Malmöhus län. Lantbruksinspektor. Konstnär. Montör. Gift 1934-10-16 i Falun (Borlänge-Domnarverkets kbfd vb nr 71) med Ida Elisabeth Hellman, i hennes andra gifte (gift 1:o 1919-09-06 med Karl Fredrik Boström från vilken hon blev skild 1929-04-22, född 1894-11-12 i Stora Kopparbergs förs), född 1898-04-05 i Stora Kopparbergs förs, Kopparbergs län. Dotter av hem. äg. Erik Hellman och hh Olles Brita Ersdotter.

Barn:

 • Per-Erik Holger Mogens, född 1934-08-27 i Falu Kristine förs, (Borlänge förs, fb).
 • Agge Kristian Ulfstand, född 1938-03-20 i Kristine förs, Falun (fb nr 25).
 • Karl Holger Fredrik, född 1939-08-30 i Kristine förs, Falun (fb nr 94).
 • Bo Gustaf Sigvard, född 1941-11-22 i Kristine förs, Falun (fb nr 176).

TAB 31

Hans Henrik Mogens, (son av Christian Carl Jakob, tab 28), född 1874-02-20 Haganäs s län. Lantbrukselev på nämnda egendom. Överflyttade till Nordamerika. Tjänsteman vid elektricitetsverk i Minneapolis, Minn., USA.

TAB 32

Jean Jörgen Gustaf, (son av Christian Carl Jakob, tab 28), född 1876-08-21 på Haganäs (Broby förs, Kristianstad län). Lantbrukselev. Bagare i Köpenhamn. Gift 1:o i Köpenhamn 1902-12-29 med Bina Augusta Nilsson född 1875-11-20 i Hammenhögs socken, Kristianstads län. Död 1933-01-10 i Köpenhamn. Gift 2:o 1934-05-11 med Carla Wilhelmina Mogensen från Danmark, född 1890-04-26.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1902-07-31 i Köpenhamn, liksom syskonen, kontorist. Fastighetsskötare. Gift 1:o 1932 med Frida Gerda Maria Andersson, född 1908. Från vilken han blev skild 1941-07-10.
 • Ella Gustava, född 1904-05-03. Gift 1925-11-21 i Köpenhamn med overtjener Axel Jens Peter Iversen, född 1897-09-29. Inspektör vid Restaurant Lorry (Köpenhamn).
 • Eva Ulrika, född 1906-11-28.
 • Jean Jörgen, född 1910-06-24. Gift 1947-06-28 med Ester Hansine Poulsen, född 1915-03-18.
 • Erik Ernst, född 1917-05-15.

TAB 33

Carl Ludvig, (son av Christian Carl Jakob, tab 28), född 1888-04-08 Haganäs län. Ägare av Haganäs sedan 1905. Död 1942-12-18 i Hässleholm (Östra Broby förs, Kristianstad län bd nr 26). Gift 1:o 1924-06-21 Haganäs län med Maria Charlotta Nilsson. Dotter av lantbrukaren Bengt Nilsson och Elna Rosenström.

Barn:

 • Eva Hedvig Sofia, född 1925-12-02 på Haganäs i Östra Broby förs, Kristianstad län.
 • Ella Ulrika Elisabet, född 1930-11-06 på Haganäs i Östra Broby förs, Kristianstad län.
 • Karl-Mogens Fredrik, född 1937-01-20 på Haganäs i Östra Broby förs, Kristianstad län.

TAB 34

Otto Gustaf, (son av Peter Christian Sylvan, adlad och adopterad Rosencrantz, tab 16), född 1809-01-07 Vankiva s län. Kvartermästare 1825-05-25. Officersexamen 1826-06-11. Kornett vid skånska dragonregementet 1827-07-05. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1840-09-19. Ryttmästare 1852-12-11. Avsked 1854-04-18. Död 1872-05-24 i Simrishamn. Gift 1857-12-02 Delperöd s län med Inga Ulrika Beata Silfversparre, född 1825-06-04 Hagby, död 1919-12-12 i Trälleborg ]], dotter av kaptenen Lars Erik Silfversparre, och Catharina Maria Laurell.

Barn:

 • Otto Ulrik Christian Erik, född 1861. Sjökapten. död 1942-04-04 i Eksjö förs, (db nr 23). Se Tab. 35.
 • Engel Elisabet Inga Maria, född 1863-06-13 på Dollby i Hultsjö socken, Jönköpings län. Gift 1886-06-15 i Eksjö med postmästaren Carl Otto Enok Hjelm född 1854-05-04 i Sunds socken, Östergötlands län, död 1931-01-10 i Eksjö.
 • Eva Eleonora, född 1865-05-04 på Dollby, död 1908-04-17 i Trälleborg. Gift 1888-08-16 i Eksjö kyrka med stationsinspektoren vid Trälleborgs övre station Axel Erik Hedström, född 1859-06-02 i Malmö.
 • Holger Alexander, född 1869-07-11 i Eksjö, död 1870.

TAB 35

Otto Ulrik Christian Erik, (son av Otto Gustaf, tab 34), född 1861-05-25 Dollby. Först styrman i handelsflottan, sedan sjökapten. Ägde hus i Köpenhamn. död 1942-04-04 på garnisonssjukhuset i Eksjö stadsförs, (db nr 23). Gift 1894-03-14 i Fredriksbergs kyrka, Köpenhamn med Jensine Agate Petrea Christiansen, född 1864-09-14 i Ringsted i Danmark.

Barn:

 • Otto Gustaf Holger Peter, född 1895-07-19 i Köpenhamn. Cand. jur. Sekreterare. Död ogift 1925-09-30 i Köpenhamn.
 • Holger Christian Erik, född 1896-09-11 i Köpenhamn. Student 1915. Tjänsteman i sjöförsäkringsaktiebolaget Väring i Väring 1928.

Källor

Danska Adelns Aarbog 1910.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: