:

Oliveblad nr 178

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Oliveblad nr 178 †

Adlad 1576, introd. 1631. Utdöd 1706-02-15.


 • Enligt äldre uppgifter fanns bland de forna vapenmästarnas vapenritningar i antikvitetsarkivet ett vapen, innehållande ett grönt salvieblad i blått fält och på hjälmen två horn, det högra grönt, det vänstra blått. På ritningens baksida stod »Karll Anderssons wapn» och under vapnet följande anteckning: Tenna wapen bedie Ifwer och Måns Clemetzsöner att bekomma som theras moderbroder Carl Andersson hafdt haffwer » [SK]. Då bröderna Clemetssons moder bevisligen var dotter till borgmästaren i Stockholm Ivar Ivarsson, kan nämnde Carl Andersson ej hava varit broder, men möjligen halvbroder till deras moder.

1N. Edén, Om centralregeringens organisation under äldre Wasatiden. 2G I r. 3Hh d. 13. 4P. E. Palmgren, Beskrifning öfver Botkyrka socken. 5Srr. 6Al. 7Ridd. o. Ad. prot. 8v. Stiernman, Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel (1754). 9Rf. 10Storkyrkans kyrkoarkiv. 11Um. 12Lk. 13At (RA). 14SH liber caus. vol. 103, p. 2 (O.A). 15KA Redukt. koll. akt. 91 (O A). 16SH liber caus. vol. 129, p. 7 (O.A), 17At (Sch).

TAB 1

Clemet Hansson, Clemet skrivare kallad, till Vårby i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1509. Var redan 1527 skrivare i k. kansliet och kallas sekreterare redan i jan. 1533 1. I slottsloven på Stockholms slott 1551 2. Bisittare i konung Erik XIV:s nämnd 1563–1567 3. Uppbar ännu 1571 lön som sekreterare i kansliet 1. Död kort därefter och jämte sin hustru begraven i Olivebladska familjegraven i Botkyrka kyrka, Stockholms län. 4 Han hade tidigt kommit i konung Gustaf I:s tjänst och förvärvat dennes synnerliga förtroende samt användes i flera maktpåliggande värv. Uppgives hava fått Gustaf I:s löfte om sköld och hjälm, men verkställigheten uteblev till följd av konungens kort därefter inträffade död. Erhöll förläningsbrev 2 på Smista gård i Huddinge socken, Stockholms län 1547-11-25 samt på Vårby, Haga m. fl. gårdar i samma socken 1550-04-26. Hans konterfej fanns på Vårby. Gift före 1552 med N. N. Ivarsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med konung Carl IX:s sekreterare Sven Elofsson), 5 dotter av borgmästaren i Stockholm Ivar Ivarsson och hans hustru Margareta. Genom brev 1552-07-30 till ståthållarna i Finland förordnade konung Gustaf om ransakning efter dem, som enligt föregivande genom gift och trolldom bragt Clemet Hanssons svåger, fogden i Norrfinland Måns Ivarsson, om livet 2, vilken rannsakning 1563 fortsattes av konung Eriks nämnd. 3

Barn:

 • Måns Clemetsson, född 1552. Fogde. Död 1633. Se Tab. 2.
 • Ivar Clemetsson, född sannolikt på 1550-talet. Blev 1567 överfallen och svårt slagen av en engelsk köpsven 3. 'Kallades Ivar i Korgen, för det han vid ett visst tillfälle blev hissad i en korg ned från ett fönster'. Jämte brodern adlad 1576 av ynnest och nåd för faderns förtjänster. Hade jämte brodern förläning i Uppland 6 enligt k. brevet 1585-04-07. Fogde i Kungsörs län 6 1596. Död efter 1599 och begraven i Botkyrka kyrka. 4

TAB 2

Måns Clemetsson (son av Clemet Hansson, Tab. 1), till Vårby. Född 1552 (?). Adlad jämte brodern 1576. Fogde i Ångermanland 1595-03-16–1597 6. Idkade efter avskedet 1597 avel på Fågelstads kungsgård i nämnda landskap 6. Erhöll konfirm. 15 på Smista, Vårby, Juringe och Haga m. m. 1612-11-28. Var en av kommissarierna för Elfsborgs lösens upptagande. Introd. 7 1631-06-03 under nr 147, vilket nummer sedan ändrades till 178. Död 1633 och begraven i Botkyrka kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Elisabet Turesdotter, dotter av 8 Ture Turesson till Åby och Margareta Bertilsdotter. [Enligt riddarhusgenealogien var hon dotter till ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm) och Margareta Bertilsdotter (Mjödhund)].

Barn:

 • Karin 14 Månsdotter levde änka 1654. 14. Gift med konung Carl IX:s kammarjunkare Stefan Vilhelmsson Lemnius (broder till Henrik Lemnius, adlad Lemnie), till Hundhammar och Norsborg i Botkyrka socken, Åby och Oltorp, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Elisabet Stålarm, dotter av ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm) och Margareta Bertilsdotter (Mjödhund)], 9 död 1637 och begraven i Botkyrka kyrka, där hans vapen uppsattes. 4
 • Hans Månsson Oliveblad, född 1600. Stadsöverste. Död 1650. Se Tab. 3.
 • Nils Månsson Oliveblad, död 1630 och begraven i familjegraven i Botkyrka, där hans vapen uppsattes. 4
 • Carl Månsson Oliveblad. Jordaskitte efter honom förrättades 1645-10-01 i Stockholm.[ 15]

TAB 3

Hans Månsson Oliveblad (son av Måns Clemetsson, Tab. 2), till Vårby samt Hagbyberga i Björkviks socken, Södermanlands län. Född 1600-09-23 på Vårby. Var 1628 kapten vid Nils Brahes fotfolk (Upplands regemente) och kort därefter major därst. 17. Transp. i samma beställning till Västmanlands regemente 17. Överstelöjtnant därst. 1635 17. Häradshövding i Sjuhundra härad 1643-01-12. Stadsöverste i Stockholm 1644-04-02. Avsked 1646-05-12. Död 1650-02-24 och begraven s. å. 7/4 i Lars Skyttes grav i Storkyrkan i Stockholm 10 men sedan förd till familjegraven i Botkyrka kyrka, där hans vapen uppsattes. 4 Han gav 1641-12-25 en ljuskrona till sistnämnda kyrka 4, emedan »hans föräldrars och bröders lekamen och kroppar ligga där begravne». Köpte på 1640-talet Hult (sedan Olivehult) i Kristbergs socken, Östergötlands län, vilket ärvdes av döttrarna. Gift 1632-12-04 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Elin Skytte af Sätra, född 1607-01-09, död 1658-05-08, dotter av ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Brita Håkansdotter. Arvskifte efter makarne hölls om sommaren 1659, samtidigt med dottern Christinas begravning. 16

Barn:

 • Elisabet, till Olivehult. Född 1633-09-18, död 1700-08-10 på Sävsjö (ström) i Lenhovda socken, Kronobergs län. Gift 1653-03-02 med sin moders kusin, landshövdingen Håkan Nilsson, adlad och adopt. Skytte af Sätra, född 1603, död 1688.
 • Catharina Elisabet, levde ogift 1659 om sommaren 16. Begraven före 1689 i Växjö domkyrka
 • Lars. Student i Uppsala 11 1652-01-31. Död före 1659. 16
 • Magdalena Birgitta 16, till Olivehult. Gift efter aug. 1659 med sin moders kusin och sin systers svåger, översten Bertil Nilsson, adlad Skytte, i hans 2:a gifte, död 1667.
 • Christina, död sommaren 1659.[16].

TAB 4

Magnus (son av Hans Månsson Oliveblad, Tab. 3), till Vårby. Född där 1637-06-30. Student i Uppsala 11 1652-01-31. Drabant hos konung Carl X Gustaf 1655. Kapten vid Kronobergs regemente 1663. Avgången därifrån 1670. Major. Död 1706-02-15 och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i familjegraven i Botkyrka kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift omkr. 1673 16 med Catharina Appelgren, död 1689 på Vårby och begraven s. å. 2/7 i Huddinge socken, Stockholms län, dotter av presidenten Johan Eriksson, adlad Appelgren, och Elsa Tungel.

Barn:

 • Johan Magnus. Student i Uppsala 11 1686-12-04. Korpral vid livregementet till häst. Död ogift 1701 i Riga.
 • Helena Elisabet, döpt 1673-05-21 på Vårby, död före 1706. Gift 1697-09-22 på Vårby med majoren Gustaf Löfling, i hans 1:a gifte, född 1663, död 1710.
 • Elsa Brita, död 1712-11-24. Gift 1701-03-17 på Vårby med assessorn Erik Geete, i hans 2:a gifte, född 1658, död 1733.
 • Carl. Student i Uppsala 11 1686-12-04. Pikenerare vid livgardet 12 1697-11-03. Korpral därst. Furir 12 1700-04-08. Fänrik s. å. 11/9. Löjtnant 1701-01-18. Kaptenlöjtnant 1702. Stupade ogift s. å. 9/7 i slaget vid Klissov.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: