:

Danckwardt nr 711

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Danckwardt nr 711
Vapensköld för adliga ätten Danckwardt nr 711

Adliga ätten Danckwardt nr 711 utdöd

Adlad 1662-10-22, introd. 1664. Utdöd 1719-09-16.

Släktskapen mellan ätterna Danckwardt och von Danckwardt, vilka hava gemensamt ursprung, samt Danckwardt-Lillieström, såsom den här i enlighet med riddarhusgenealogierna upptagits, torde få anses oviss, om ej osannolik.

TAB 1

Henrik Danckwardt. En förnämlig handelsman i Lübeck. Död 1577. Gift med sin fränka Catharina Danckwardt.

Barn:

 • Joakim Danckwardt, född 1565. Borgmästare i Nyköping. Född 1648. Se Tab. 3

(?) Mikael Danckwardt, född 1566. Gevärsfaktör i Örebro. Se Tab. 2

TAB 2

Mikael Danckwardt (? son av Henrik Danckwardt Tab. 1), född 1566 i Lübeck. Inkom till Sverige och begav sig i smedslära hos Nikodemus Ahusen i Örebro, vars efterträdare i äktenskapet han blev. Borgare i Örebro. Död omkring år 1628. Han fick 1600-04-04 konung Carl IX:s donationsbrev på torpet Humblebäck i Vintrosa socken under skattemannarätt, vilket sedermera hans änka fick skattefritt nyttja i sin livstid. Gift med Kerstin Jakobsdotter, som förut varit gift med råd- och handelsmannen Nikodemus Ahusen i Örebro, fader till regeringspresidenten Johannes Ahus, adlad Lillieström.

Barn:

TAB 3

Joakim Danckwardt (son av Henrik Danckwardt, Tab. 1), född 1565-09-08 i Lübeck. Kom 1577 till Nyköping, där han gav sig i tjänst hos borgmästaren Jon Olofsson, hos vilken han tjänade i 3 år, sedan till Claes Bagare i samma stad, där han var i tjänst i 4 år. Började sedan handel 1584 och förvärvade en betydlig förmögenhet. Rådman i nämnda stad 1610 borgmästare därst. 1614 arrenderade enligt kontrakt 1622-12-07 Segersjö kungsgård samt från 1625-07-10 uppbörden av hela Närke, men avsade sig sistnämnda arrende 16304. Död 1648-05-16 i Nyköping och begraven trefaldighetssöndag i Nikolai kyrka därst., varest hans konterfej och epitafium uppsattes, men blevo förstörda i 1665 års vådeld. 'Han hade med sina trenne hustrur tillsammans 29 barn, därav det äldsta föddes 1592 och det yngsta 1640, och inalles voro hans barn och barnbarn 133 personer, av vilka 88 levde vid hans död'. Gift 1:o 1591 med Brita Olofsdotter, född 1565, död 1615, dotter av kyrkoherden i Danmarks pastorat av Uppsala ärkestift Olof Hansson. Gift 2:o 1616-12-00 med Abelonia Becker, död 1618, dotter av handelsmannen i Lübeck Peter Becker. Gift 3:o 1620-01-02 med Carin Wastesdotter, född 1596, död 1650, dotter av rådmannen i Stockholm Waste Eriksson.

Barn:

 • 2. Peter Danckwardt, född 1617. Borgmästare i Norrköping. Död 1697. Se Tab. 4
 • 3. Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt, född 1633, död 1693. Se Tab. 5

TAB 4

Peter Danckwardt (son av Joakim Danckwardt, Tab. 3), född 1617-10-00 i Nyköping. Borgare i Norrköping 1653. Inspektor över lanttullarna i Östergötland. Handelsborgmästare i förutn. stad 1672. Erhöll k. resolution att njuta frälsefrihet för honom genom gifte eller arv tillfallna eller tillfallande gods 1678-03-04. Död 1697-12-21 i Stockholm under riksdagen och begraven i Norrköpings stads kyrka 1698-03-13. 'Han hade med sina trenne hustrur, likasom fadern, 29 barn, och hans sista hustru födde 7 gånger efter vartannat tvillingar. Äldsta barnet föddes 1642 och det yngsta 1676'. Borgmästaren Danckwardt m. fl. fick drottning Christinas privilegium till inrättande av ett vantmakeri (klädesfabrik) i Norrköping 1646-02-03, vilket privilegium förnyades av konung Carl X Gustaf 1655-07-09. Gift 1:o 1641-06-03 i Norrköping1 med Elisabet Nilsdotter, född 1627-01-03, död 1654-06-02, dotter av handelsborgmästaren i nämnda stad Nils Månsson, den store kallad, och hans 3:e hustru Margareta Crusebjörn, samt syster till Magnus Durelius, adlad Durell, samt Peter, Johan och Nils Nilssöner, adlade Duréel. Gift 2:o 1658-01-01 med Margareta Persdotter Grubb, född 1630-12-12 i Nyköping, i i barnsäng 1659-04-14. Gift 3:o 1660-06-11 med Catharina Sabina Crail, född 1633-03-30, död 1682-01-30, dotter av översten Georg Günther Crail von Bemebergh, adlad Crail, och hans 2:a fru Christina von Masenbach.

Barn:


 • 1. Apollonia Danckwardt född ca 1642. Gift med domprosten i Linköping Petrus Simonis Löfgren. Deras dotter Rebeckavar gift med Johan Börjesson Drakenberg.
 • 3. Peter Danckwardt, adlad och friherre von Danckwardt, född 1662. Landshövding. Död 1732. Se friherrl. ätten von Danckwardt, Tab. 1.
 • 3. Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, född 1664. Överdirektör. Död 1721. Se adl. ätten Danckwardt, Tab. 1.

TAB 5

Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt (son av Joakim Danckwardt, Tab. 3) född 1633-04-09 i Nyköping. Student i Uppala2 1647-09-28. Auditör vid greve Jak. Cas. De la Gardies regemente. Sekreterare vid krigskammaren 1657 referendarie i reduktionskollegium 1660. Adlad 1662-10-22 (introd. 1664 under nr 711). Kommissarie i nämnda kollegium 1668-09-05. Vice president därst. 1683-02-21. Död 1693 i Stockholm (själaringning i Jakobs kyrka 7/8), begraven jämte sin fru och en dotter 1704-03-08 i Värmdö kyrka. Gift med Elisabet Clerck (? döpt 1646-05-19 i Stockholm, Nik.), död 1693 efter mannen (själaringning i Jakobs kyrka s. å. 29/11), dotter av holmamiralen Richard Clerck den yngre, adlad Clerck, och hans 2:a fru Maria Welshusen.

Barn:

 • Maria Elisabet, döpt 1666-07-21 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, begraven i Bo kapell på Värmdön, men nedsatt i Värmdö kyrka 1700-03-19. Gift med ryttmästaren Jakob Munck af Fulkila, i hans 1:a gifte, född 1645, död 1700.
 • Joakim. Student i Uppsala2 1675-10-02. Sergeant vid prins Carls livregemente. Fänrik vid Västgötadals regemente 1684-06-19. Kapten vid Lewenhaupts svenska regemente i holländsk tjänst 1688-09-27. Kapten vid Upplands ståndsdragonregemente 1700-09-05. Major därst. 1703-05-08. Konfirm.fullm.3 s. å. 27/6. Överstelöjtnant därst. 1705-02-14. Död ogift s. å. 16/7 i träffningen vid Gemauerthof. 'Han slog en gång 2,000 ryssar till häst med icke fullt 500 man'.
 • Richard. Student i Uppsala2 1675-10-02 på samma gång som äldre brodern, död ung.
 • Henrik. Överste och kommendant. Död 1719. Se Tab. 6
 • Anna Engel, döpt 1676-12-13 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död ogift 1738-06-18 på Tessjö i Pyttis socken i Finland.
 • Johan, döpt 1679-05-06 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm.
 • Richard, döpt 1681-06-21 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Rustmästare vid livdragonregementet3 1700 fältväbel därst.3. Kornett 1704-04-23. Konfirm.fullm. s. å. 9/8. Avsked 1708-03-00 för sjuklighet. Återgick i tjänst och blev löjtnant. Fången vid Poltava 1709. Död 1711-04-00 i Ryssland.
 • Carl, döpt 1683-04-14 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Var korpral vid livdragonregementet 17043. Kornett därst. s. å. 4/3. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Ihjälstack 1710-03-21 i Nisnia med en kniv sin kamrat kornetten Gustaf Rotkirck samt gick s. å. i sept. i rysk tjänst och antog grekisk-katolska läran3. Död i Ryssland före 1737.
 • Catharina, död 1694 i Stockholm (själaringning i Jakobs kyrka s. å. 30/12).

TAB 6

Henrik (son av Henrik Danckwardt, adlad Danckwardt, Tab. 5). Page hos änkedrottningen. Fänrik vid Västgötadals regemente 1697-04-30. Löjtnant därst. 1703-04-02. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente s. å. 8/7. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Major därst. 1711-02-11. Överstelöjtnant 1712-10-31. Överste och kommendant i Marstrand 1716-06-14. Uppgav Karlstens fästning 1719-07-26 samt blev därför s. å. 16/9 halshuggen i Göteborg. Med honom utgick ätten på svärdssidan [Lk]. Gift med Judit Insenstierna, begraven 1714-02-05 med sin lille son i Bergbygraven i Vendels kyrka i Uppland, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och hans 1:a fru Eva Leijel.

Barn:

 • Carl Henrik Henriksson, död 1710-09-01 i Stockholm och begraven s. å. 11/9 i Bergbygraven i Vendel.
 • Eva Elisabet, född 1709-01-18, död 1743. Gift med kaptenlöjtnanten vid Jönköpings regemente Johan Erik Faber, död 1751-07-21 i Degerby.
 • Anna Catharina, född 1711-09-07 i Malmö, död 1752-05-12 på Stjärnholm i Estuna socken Stockholms län. Gift 1740-10-30 o med majoren Per Stierncrona, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1778.
 • Henrik, döpt 1712-10-22 i Göteborg, död barn och begraven på samma gång som modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: