:

Lindelöf nr 143

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindelöf nr 143 †

Gammal finsk frälsesläkt. Introducerad 1627. Utdöd 1690-02-28.

Ätten, som introducerades med sitt efter den uradliga ätten Frille ärvda vapen, är icke avförd på riddarhusstamtavlan såsom utgången. där uppgives nämligen, att hovjunkaren Henrik Lindelöf (Tab. 5) i sitt gifte med Sara Skytte i Finland haft en son, ryttmästaren Henrik von Lindelöf, från vilken härstammar en ännu i Tyskland levande, därstädes med friherrlig värdighet förlänad ätt von Lindelöf, vilken för samma vapen som ätten Lindelöf. Fru J. Ramsay har emellertid i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden med fullgiltiga skäl visat, att hovjunkaren Henrik Lindelöf i sitt äktenskap var barnlös och att ätten utdog med majoren Lars Lindelöf 1690. Däremot hade den förre med Anna Gyllenlood, död 1633, dotter av amiralen Bengt Severinsson Juusten (Gyllenlood) och Brita Markusdotter, före äktenskapet en son Carl Henriksson, vars barn kallade sig von Lindelöf. Av dessa blev en son, Carl Carlsson von Lindelöf, adlad Lindelöf och introducerad med nytt vapen (se adliga ätten Lindelöf). På goda grunder kan antagas, att även ryttmästaren Henrik von Lindelöf var son till nämnda Carl Henriksson. Ehuru den tyska ätten von Lindelöf således icke är en äkta gren av ätten Lindelöf, och följaktligen icke tillhör den introducerade svenska adeln, har den dock, då den ännu icke avförts från riddarhusstamtavlan, ansetts böra här nedan upptagas (Tab. 11–18).

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Henrik Andersson. Antagligen samme Henrik Andersson, vars frälsegods i »Kæetheleby» i Sagu socken (Keituri i nuvarande Karuna socken?) 1405 förklarades förbrutet som gammalt kronogods vid ett räfsteting, vid vilket han själv deltog såsom nämndeman.

 • Son:
 • Anders Henriksson, levde 1444, men var död 1458. Gift före 1439 med Ingeborg Håkansdotter, dotter av häradshövdingen i Halikko härad Håkan Frille, av en urgammal dansk-finsk frälsesläkt. Hon fick 1439 av sin frände biskop Magnus Tawast till medgift ett gods i Vääntelä by i Lundo socken, vilket han köpt av hennes mans faster Cecilia Andersdotter.

Barn:

 • Håkan Andersson. Kanik i Åbo 1452. Sålde 1458 till riddaren Olof Tawast sitt mödernegods Vääntelä för att kunna företaga en utrikes resa. Student i Paris 1461. Lic. i Paris 1462. Innehade enligt 1472 ingången arvsförlikning Mäkipää i Sagu socken. Erhöll 1472 av sin morbroder Magnus Frille och dennes samarva en gård i Åbo, vilken han med sina syskons samtycke testamenterade till domkyrkan. Död omkring 1485, ty hans efterlämnade testamente godkändes 1486-03-18 av brodern Erland.
 • Margareta Andersdotter. Gift 1:o med Nils Stigulfsson, av adliga Finskilä-ätten, som levde 1465. Gift 2:o med Måns Balk, av en urgammal finsk frälsesläkt, till Hinnuris i Vemo socken, levde 1472, men var död 1486. Gift 3:o med frälsemannen Olof Kirves.
 • Catharina Andersdotter, namnes omkring 1485. Gift med väpnaren Tord Karpelain, av en urgammal finsk frälsesläkt, som levde 1488.

TAB 2

Erland Andersson (son av Anders Henriksson, Tab. 1), till Kärkis i Sagu (nu Karuna) socken. Väpnare och förde ätten Stålarms vapen. Sigillvittne i Åbo 1477. Godkände 1486 sin avlidne broders testamente och 1488 lagmannen Hartvig Jakobssons (Garp) testamente. Levde ännu 1517. Gift med Margareta, som jämte mannen 1488 samtyckte till Hartvig Jakobssons testamente.

Barn:

TAB 3

Henrik Erlandsson (son av Erland Andersson, Tab. 2), till Kärkis. Väpnare. Uppförd 1537 i rusttjänstlängd bland »frälseman som ingen förläning hava». Sålde 1537 till sin svåger Jakob Olofsson sin hustrus arvgods Bredslätt i Ingå socken och tillhandlade sig för köpesumman Estböle i Sagu socken. Arvskifte förrättades efter honom (KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).) 1549-07-09. Gift 1:o med Christina Olofsdotter, dotter av Olof Jakobsson (Stubbe) till Bollstad, av en urgammal finsk frälsesläkt. Gift 2:o med Brita, som efterlevde. (KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)

Barn:

 • 1. Per Henriksson. Se Tab. 4.
 • 2. Clemet Henriksson, som vid arvskiftet efter fadern erhöll en gård i Koskelaks (Koski i Sagu socken?) [(KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)]
 • 2. Erik Henriksson, som vid arvskiftet efter fadern erhöll en gård i Estböle och två stänger jord i Orgensaari by i Karuna socken [(KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)].
 • 2. Anna Henriksdotter. Var 1582-08-23 gift med Mårten Larsson i Tuorla i Piikkis socken [(KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)].
 • 2. Margareta Henriksdotter. Var 1582-08-23 gift med Jöran Andersson [(KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)].
 • 2. Brita Henriksdotter, som vid arvskiftet efter fadern erhöll en gård i Törböle och en stång jord i Orgensaari by [(KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).)].
 • 2. En dotter (Brita?). Gift med Göran Henriksson Själandstarer, som 1554-02-16 fick livstidsfrihet för de gods, som han bekommit genom detta sitt gifte.

TAB 4

Per Henriksson (son av Henrik Erlandsson, Tab. 3). till Kärkis. Anställd hos Anders Västgöte 1537. Omnämnes icke senare och torde hava dött ung. Gift med Margareta, vilken antagligen är densamma, som nämnes i rusttjänstlängder 1569–1573 och som 1580 tillhandlade sig Tuorla i Piikkis socken av frälsemannen Mårten Larsson.

Barn:

 • Hans Persson. Hövidsman. Död 1601. Se Tab. 5

TAB 5

Hans Persson (son av Per Henriksson, Tab. 4), till Kärkis. Underskrev bland adeln i Åbo län trohetsed till konung Johan 1568. Löjtnant vid hertig Carls fänika 1572. Deltog i riksdagen i Stockholm 1590 och tillhörde hertig Carls anhängare. Befallningsman på Åbo slott 1597-10-14. Avsatt 1597-12-00. av Arvid Stålarm och finnarna. Död 1601. Hans barn kallade sig Lindelöf efter vapnet. Han ägde Savisalo i Sagu socken och Hintsholma i Karuna kapell samt genom sitt gifte Sällvik i Pojo socken och Molnby i Borgå socken. Gift med Carin Larsdotter, som levde änka ännu 1620 på Kärkis, dotter av Lars Hansson Ulf (i Finland, nr 688).

Barn:

 • Hans Lindelöf. Hovjunkare. Död före 1662. Se Tab. 6
 • Göran Lindelöf, till Lupaja och Suksenböle i Bjärnå socken. Hovjunkare. Deltog i processionen vid Carl IX:s begravning, ledande hästen efter Tavastlands fana. Ryttmästare 1628-01-23. Fick 1628-04-22, kunglig brev Manböle Stupade ogift 1628-08-15 i en skärmytsling nära Graudenz i Preussen.
 • Lars Lindelöf. Ryttmästare. Död 1626. Se Tab. 7
 • Erland eller Ernst Lindelöf. Ryttmästare. Död 1661. Se Tab. 9.
 • Henrik Lindelöf, till Hintsholma i Karuna och Tuorla i Piikkis socken. Hovjunkare. Förordnad 1609 att föra franskt krigsfolk från Stockholm till Viborg. Död barnlös 1639 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1625-02-28, med Sara Skytte i Finland, död 1652 Orgsaari Hennes testamente av Hintsholma och Tuorla till hennes mans brorson, Johan Hansson Lindelöf, klandrades av hans broder Ernst Lindelöf.
 • Kerstin Lindelöf. Gift 1:o med ryttmästaren Johan Henriksson, död 1631, slagen i Tyskland. Gift 2:o omkring 1634 med Samuel Mattsson. Hon förverkade genom dessa ofrälse giften sina frälsegods.
 • Margareta Lindelöf, levde änka 1642 på Storgården på Luonnonmaa ö. Gift omkring 1600 med Hans Persson (Jägerhorn af Storby).
 • Hebla Lindelöf, till Mattila i Vemo socken. Levde ogift 1634.
 • Elisabet Lindelöf, till Jokela i Virmo socken. Levde 1642, men död före 1646, då Jokela innehades av hennes systerson Lars Jägerhorn.

TAB 6

Hans Lindelöf (son av Hans Persson, Tab. 5), till Kärkis i Sagu socken. Fick 1612-08-27 konfirmation på sin hustrus gods, Muurla i Muurla, socken och Lillvik i Kimito socken. Kallas hovjunkare 1616. Deltog i riksdagen 1655. Testamenterade 1659 med sin hustru sina frälsegods till sin sonhustru, emedan deras enda efterlevande son var barnlös. Var död 1662. (KA, Reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (O. A.).) Gift omkr. 1612 med Brita Brand, död 1659, dotter av amiralen Joakim Didriksson, adlad Brand, och hans 1:a fru Carin Olofsdotter av adliga Muurla-ätten.

Barn:

 • En son, död ung, för vilken modern gav en kalk till Salo kyrka.
 • Johan. Kornett vid Nylands kavalleriregemente. Död barnlös 1679. Han ärvde efter sina föräldrar Kärkis, Muurla och Lillvik och efter farbrodern Henrik Hintsholma i Karuna kapell. Gift 1648 i Reval med sina föräldrars samtycke, men utan domkapitlets tillstånd, med sin kusin Anna Lindelöf, död 1705-08-00 och begraven 1708-02-00 i Sagu kyrka, dotter av ryttmästaren Lars Lindelöf och Sidonia Gyllenlood. 'Då de nygifta efter vigseln sjöledes från Reval anlände till Åbo, vägrades dem landstigning, varöver Lindelöf anförde klagomål hos regeringen, som remitterade saken till Per Brahe att med konsistorium så begå, att Lindelöf och hans hustru bleve återintagna i församlingens gemenskap.'
 • Carin, född 1629, död 1692 och ligger jämte sin senare man begraven i Tenala kyrka. Gift 1:o med löjtnanten Christoffer Ulfsax, nr 108, död 1656 i krig. Gift 2:o efter 1659 med löjtnanten Johan Brand, död 1689.

TAB 7

Lars Lindelöf (son av Hans Persson, Tab. 5), till Sällvik i Pojo socken, på vilket han fick konfirmationen 1611-04-20. Ryttmästare. Stupade 1626 i Preussen. Gift med Sidonia Gyllenlood, som levde änka 1647, dotter av amiralen Bengt Severinsson Juusten (Gyllenlood) och Brita Markusdotter. Hon fick 1626-06-17 frihet på sina skattehemman och 1645-07-21, frälsefrihet på hemmanet Mälkiäis i Kulsiala (Tyrväntö) socken, så länge hon levde änka.

Barn:

 • En son, stupade 1632 vid Leutentels under tyska kriget.
 • En son, stupade 1632 vid Kempten i Franken. under tyska kriget.
 • Anna, död 1705-08-00 och begraven 1708-02-00 i Sagu kyrka. Gift 1648 i Reval med sin kusin, kornetten Johan Hansson Lindelöf, död 1679.

TAB 8

Lars (son av Lars Lindelöf, Tab. 7), till Sällvik. Fänrik vid Karelens infanteriregemente 1638-06-28. Löjtnant vid Karelens infanteriregemente 1642-10-01. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1644. Bevistade kriget i Danmark och blev 1646 kommenderad till Tyskland. Major över ett kompani nyutskrivna knektar 1657. Stod vid ryska gränsen till 1659, då han beordrades att med åtta kompanier knektar gå till huvudarmén på Seland. Avsked 1660, då regementet reducerades i Hälsingborg. Död 1690-08-24 på Södravik och begraven 1690 i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Han stadfästades 1652-01-08 i besittningen av sitt säteri Sällvik, vilket sedermera 1683 reducerades. Han slöt alten på svärdssidan. Gift med Catharina Stålarm, dotter av Axel Eriksson Stålarm, och Märta Boije af Gennäs.

Barn:

 • Hans. Kom i tjänst 1655. Råkade i skada för en av Per Brahes tjänare och måste fly. Modern anhöll 1658-08-14 hos Per Brahe om lejd för honom att återkomma. Var 1668 kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död ogift 1673-02-00.
 • Märta, död omkring 1690. Gift, efter kunglig tillstånd 1682-10-28 med häradshövdingen Nils Ringius, adlad Lindcrantz, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1692.
 • Catharina, död Vannais Gift med överstelöjtnanten Torsten Myhr, natural. Myhr, död 1686.
 • Beata, död 1692 på Storby på Luonnonmaa ö och begraven 1692-07-17 jämte en späd son i Nådendals klosterkyrka. Gift med majoren Claes Jägerhorn af Storby, i hans 2:a gifte, död 1693.

TAB 9

Erland eller Ernst Lindelöf (son av Hans Persson, Tab. 5), till Savisalo i Sagu socken. Konung Gustaf II Adolfs livknekt och var vid konungens sida, då denne 1627-05-23 blev svårt sårad av en fientlig kula under en rodd i en liten båt på strömmen vid Danzig. Introducerad på ättens vägnar 1627 och erhöll genom lottkastning nr 115, vilket sedan ändrats till nr 143. Hovjunkare 1628. Ryttmästare och med sitt kompani utkommenderad till Preussen 1634. Död något före 1661-07-18 på Savisalo och begraven 1662-01-19 i Sagu kyrka på samma gång som brorsonen Carl Carlsson Lindelöf. Han kallas i riksdagsprotokollen ömsom Ernst och Erland. Gift 1631-12-29 i Stockholm med Catharina Rosenstråle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1630 med Johan Johansson, död strax efter bröllopet), född 1611-11-23, död före 1660, dotter av ryttmästaren Börje Jönsson Rosenstråle, och Märta Stålarm.

Barn:

 • Hans, döpt 1632-11-18 i Stockholm. Student i Åbo 1646. Död före fadern och antagligen den son till Ernst Lindelöf, som begraven 1653-10-01 i Sagu kyrka
 • Två döttrar, begraven på samma gång som brodern 1653-10-01 i Sagu kyrka
 • Märta. Fick 1662-05-14 med sin syster Gertrud konfirmation på faderns gods i Sagu socken. Död före 1679. Gift antagligen 1662 med majoren Claes Jägerhorn af Storby, i hans 1:a gifte, död 1693.
 • Gertrud, var ogift ännu 1663-05-20 då hon fick Smörvik i Sagu socken under frälse. Gift omkring 1663 med hauptmannen över Kimito friherreskap Conrad von Nettelhorst, av kurländsk adel, död 1679 och begraven i Sagu kyrka, där hans vapen uppsattes.

TAB 10

Carl Lindelöf (son av Hans Persson, Tab. 5), till Molnby i Borgå socken samt genom sitt 1:a gifte Näs i Bårgå socken och, genom sitt 2:a gifte, Petrovitsa i Ingermanland. Av Åbo hovrätt 1625 dömd att halshuggas, emedan han på öppen gata förövat våld och rån. Ihjälstack 1638 i Borgå adelsmannen Hans Jönsson Ållon. Fick 1648 konfirmirmation på sin senare hustrus arvgods i Ingermanland. Nämnes senast 1653. Gift 1:o med Hebla Wildeman, död före 1639, dotter av befallningsmannen på Keksholm Erik Tönnesson Wildeman, och Carin Andersdotter Sabelfana, av en finsk ointroducerad adlig ätt. Gift 2:o före 1642 med Anna Qvaase, dotter av Christoffer Qvaase och Anna Ludvigsdotter Taube.

Barn:

 • Carl, till Näs. Begraven 1662-01-18 på samma gång som sin farbroder Ernst i Sagu kyrka
 • Anna Christina, till Molnby, som hon ägde jämte sin syster. Död 1725-08-01 Kärkis » Inemot 90 år gammal». Gift med kaptenlöjtnanten Sigismund Brehmer, död 1679.
 • Catharina, levde 1711 på Molnby. Gift 1:o omkring 1660 med kaptenen Johan Sabelhierta, i hans 2:a gifte, död 1662. Gift 2:o med kaptenen Henrik Lang, död omkring 1680, en av stamfäderna för adliga ätten Langenskiöld.

TAB 11

Carl Henriksson (se historiken), född omkring 1605. Korpral. Ägde genom sitt gifte del i Karuna gård i Karuna socken. Var ännu 1668 i krigstjänst. Död 1668 eller 1669. Gift med Maria von Nieroth, född omkring 1612, begraven 1682-10-01 i Lojo socken, dotter av ryttmästaren Bertil von Nieroth, från Livland, och Kerstin Boose, av finsk uradel.

Barn:

 • Henrik von Lindelöf. Ryttmästare. Död 1675, Se Tab. 12.
 • Carl Carlsson von Lindelöf, adlad Lindelöf, född 1635. Ryttmästare. Död 1704. se adliga ätten Lindelöf.

TAB 12

Henrik von Lindelöf (?son av Carl Henriksson, Tab. 11). Ryttmästare. Stupade 1675-06-18 i slaget vid Fehrbellin. Gift med N. N. von Barnekow från Pommern.

Barn:

 • Henrik, född 1670. Kungligt danskt råd och tjänsteman i Rethwisch i Holstein. Död 1720. Gift med Cecilia von Berens.
 • Son:
 • Johan Henrik, född 1707. Slesvigsk hovrättstjänsteman i Kiel. Konsul i staden Oldenburg. död i Oldenburg 1772. Gift med Elisabet Beijer.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1745-01-15. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Kommendant i Libau 1795–1798. Död ogift 1822 i Mannheim..
 • Henning Christian Fredrik, född 1747-10-22. Först löjtnant i rysk tjänst, sedan överstelöjtnant i hertiglig holstein-oldenburgisk tjänst. Död barnlös 1800. Gift 1786-10-30 med Augusta Carolina Fredrika von Witzleben, född 1755-03-09 dotter av löjtnanten i dansk tjänst Adam Levin von Witzleben och Carolina von Sobbe.
 • Georg Nikolaus, född 1758. Kammarråd. Död 1833. Se Tab. 13.

TAB 13

Georg Nikolaus (son av Johan Henrik, Tab. 12), född 1758-03-07 i Kiel. Ingenjörlöitnant i Oldenburgisk tjänst 1782. Amtman i Zwischenahr 1801–1811. Kammarassessor och medlem av överförmyndarrätten i Oldenburg. Kammarråd. Upptogs bland storhertigdömet Oldenburgs adel 1829-09-10. Död 1833-02-14 i Oldenburg. Gift i Oldenburg 1792-01-27 med Sofia Vilhelmina Christiana van Roemer, född 1769-02-04 i Rastedt vid Oldenburg, död 1847-10-11 i Oldenburg, dotter av hovrådet N. N. von Roemer till Rastedtl

Barn:

 • Henrik, född 1793. Överjustitieråd. död 1878. se Tab. 14.
 • Fredrik Levin, friherre, född 1794. Statsrådspresident. Död 1882. Se Tab. 15.
 • Fredrika Augusta, född 1797-05-26 i Oldenburg, död ogift 1876-04-01 i Delmenhorst.
 • Fredrik Henrik Barthold. född 1799-01-25 i Oldenburg, död ung.
 • Charlotta Conradina Filipina, född 1805-03-21 i Zwischenahr, död ogift 1889-03-22 i Delmenhorst.

TAB 14

Henrik (son av Georg Nikolaus, Tab. 13), född 1793-01-24 i Oldenburg. Assessor i tribunalet i Ovelgönne. Storhertigligt Oldenburgtskt appellationsråd 1823. Landvogt i Butjodinger-land. Överjustitieråd i Oldenburg. Död i Oldenburg 1878-08-05. Gift 1828-10-04 i Jewer med Alida Debora Krieg, född 1803-10-04 i Jewer, död 1885-10-08 i Oldenburg.

Barn:

 • Henrik Fredrik Georg, född 1829-09-26. Löjtnant i storhertiglig Oldenburgisk tjänst. Gift 1872-04-03 i Düsseldort med Carolina Maria Roest, född 1836-03-06 i Haag, dotter av holländska konteramiralen Carel Roest och Reiniera Johanna Albertina Sandberg.
 • Fredrik Carl Johannes, född 1832-08-17 i Oldenburg, död 1853-06-12 i Leu i Ostfriesland.
 • Vendelina Ernestina Sofia, född 1834-10-15 död Oldenburg. Gift 1853-10-04 i Ovelgönne med Oldenburgska justitieministern Fredrik Gerhard Tappenbeck, död 1893-09-20 i Oldenburg.
 • Charlotta Augusta Fredrika, född 183(6)-04-29 i Ovelgönne, död ogift efter 1917.
 • Amelie Vilhelmina Alida. född 183(8)-04-08 i Ovelgönne, död ogift 1866-09-08 på Brake vid Detmold.

TAB 15

Fredrik Levin (son av Georg Nikolaus, Tab. 13), hessisk friherre, född 1794-07-10, i Oldenburg. Assessor i appellationsrätten i storhertigdömet Oldenburg 1816–1823. Jur. doktor. Upptagen bland storhertigdömet Hessens adel 1825-10-07. Professor i statsrätt vid universitetet i Giessen. Assessor i overappellationsrätten i nämnda land 1830. Medlem av hessiska statsrådet 1832. Ministerråd för inrikes- och justitieärenden 1838. Direktor 1846. Chef för justitiestatsministeriet i Hessen och president i statsrådet 1849. Verkligt geheimeråd. Av storhertigen Ludvig III i Hessen upphöjd i friherrlig värdighet 1862-08-25. Jur. hedersdoktor 1866-03-02. Minister för storhertigliga huset och för utrikesärendena 1870 och i denna värdighet president för hela statsrådet. StkHessPhO. StkOldHFO. StkSpICO. Avsked som minister 1872. Död 1882-03-16 i Darmstadt. Gift 1825 med Amalia Hillingh, dotter av godsägaren och postdirektören i Ostfriesland N. N. Hillingh.

Barn:

 • Henrik Ernst Carl, hessisk friherre, född 1830. Kammarherre. Död 1911. Se Tab. 16.

TAB 16

Henrik Ernst Carl (son av Fredrik Levin, Tab. 15), hessisk friherre, född 1830-07-15, i Giessen. Storhertiglig hessisk kammarherre. Död 1911-01-18 i Never i Ungern. Ägde gods i komitaten Neutra och Bars i Ungern. Gift 1872-04-30 i Prag med friherrinnan Augusta Maria Rieger von Riegershofen, född 1847-08-13 i Prag, död 1874-01-09 Strasshof och kungl. geheimerädet, friherre Wenzel Franz Rieger von Riegershofen och Maria von Starck.

Barn:

 • Fredrik Adolf Franz Wenzel Josef Maria, hessisk friherre, född 1873. Major. Se Tab. 17.
 • Henrik Wenzel Frans Josef, hessisk friherre, Död 1874. Före detta löjtnant. Se Tab. 18.

TAB 17

Fredrik Adolf Franz Wenzel Josef Maria (son av Henrik Ernst Carl, Tab. 16), hessisk friherre. Född 1873-01-18 på Strasshof. Major i preussiska kyrassiärregementet nr 2. ERJohO. Gift 1898-10-08, i Trendelburg med friherrinnan Sofia Augusta Idaline Grote, född i Trendelburg 1878-12-26, dotter av preussiske oberamtmannen, friherre August Georg Otto Edvard Grote och Idaline Sofie Louise Fredrika von Rantzau.

Barn:

 • Henrik Vilhelm Carl Max Ferdinand Ernst Adolf Valdemar Carl, född 1899-07-05 på Holgeismar. Löjtnant vid preussiska kyrassiärregementet nr 2. Död under världskriget 1918-10-08 av 1918-10-04 erhållna sår.
 • Fredrik Ludvig Vilke, född 1900-09-15 på Hotgeismar. Sjöofficer.
 • Jutta Frieda Margareta Carola Irmgard, född 1912-06-12 i Pasewalk.

TAB 18

Henrik Wenzel Frans Josef (son av Henrik Ernst Carl, Tab. 16), hessisk friherre, född 1874-01-11 på Strasshof. Kavallerilöjtnant vid preussiska lantvärnet. Avsked. Gift 1:o 1907-04-03 i Budapest med friherrinnan Karola Radvánszky de Radvány et Sajókhaza, född 1884-05-29 på Pussta Varsány, död 1913-10-10 i Budapest. Gift 2:o 1916-09-11 i Budapest med Amalia Maria Clara von Biro de Esztelnek, Död, på Gyöngyös Halász.

Barn:

 • 1. Charlotta Henriette Karola, född 1902-05-12 på Pussta Varsány.
 • 1. Gabriela Amalia Augusta Karola. född 1913-05-06 i Budapest.
 • 2. Alice Ilona Anna, född 1917-06-11 i Budapest.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: