:

Nordenflycht nr 1815

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordenflycht nr 1815

Adlad 1727-08-03, introd. s. å.

Den adlade stamfaderns yngre son Anders överflyttade till Kurland. Hans sonsons, regeringspresidenten Justus Filip von Nordentlychts tre söner William Viktor Julius, Ferdinand Otto och Gustaf Adolf erhöllo 1856-06-09 preussisk friherrlig värdighet. En son till ovannämnde Anders, Fürchtegott Lebrecht, överflyttade till Peru i Sydamerika, varest han blev generalbergverksdirektor och överintendent vid myntet. Hans son Dionysius, född 1795, flyttade därifrån till Chile, varest denna gren av släkten länge var bosatt i närheten av Valparaiso och i vilket land den ännu fortlever. Huruvida ätten fortlever i Kurland, är okänt.

Nordenflycht A181500.jpg

TAB 1

Johan Larsson. Borgare och handelsman i Västerås. Gift med Brita Eriksdotter.

Barn:

 • Anders Johansson Arosius, född 1637-02-10. Rådman i Norrköping 1680-03-29. Syndikus därst. 1681-04-13. Preses i kämnärskammaren 1703. Död 1716. Gift 1671-02-12 i Stockholm1 med Gertrud Spiring från Stockholm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1666-03-02 i Stockholm1 med bokhållaren Johan Klingius), född 1648-11-30, död 1705-02-16, dotter av Henrik Spiring.

Barn:

 • Anders Andersson Nordbohm, adlad Nordenflycht, född 1675-07-16 i Norrköping. Extra ordinarie kammarskrivare i landskontoret i Linköping 1690. Kammarskrivare i kammarrevisionen 1691 och i likvidationskommissionens första generalavräkningskontor 1692-09-00. Kammarskrivare på ord. stat därst. 1699. Bokhållare 1704. Tillika chartæ sigillatæ inspektor 1705. Kamrerares titel 1709. Kammarförvant vid kammarkollegii första svenska provinskontor 1710-05-14. Kammarförvant i generalavräkningskontoret 1711-04-25. Kamrerare vid militie-avräkningskontoret 1718-04-02 och vid första avräkningskontoret i kammarkollegium 1721-10-24. Adlad 1727-08-03 (introd. s. å. under nr 1815). Död 1734-07-17 i Harbo socken Västmanlands län och begraven 1735-04-29 i Harbo kyrka. Ägde hus i Stockholm och Viby frälsesäteri i Harbo socken. Gift 1700 med Christina Rosin, född 1678, död 1756-05-26, dotter av kyrkoherden i Kimstads pastorat av Linköpings stift Ambrosius Rozinius och Maria Hermansdotter Duræa.

Barn:

 • Anders, född 1700-09-20, död 1706-02-09.
 • Carl, född 1703. Kansliråd. Död 1766. Se Tab. 2
 • Johan, född 1705-06-09, död 1706-07-06.
 • Maria Christina, född 1707-07-14, död 1772-11-20 Lindevad. Gift 1:o 1728-07-02 med advokatfiskalen i kommerskollegium Christian Herkepæus i hans 2:a gifte (gift 1:o med ?Maria Elisabet Wolcker), död 1736-10-28. Gift 2:o 1744-06-27 i Värmdö kyrka Stockholms län med häradshövdingen i Bobergs domsaga, lagmannen Samuel Uggla i hans 2:a gifte, död 1782.
 • Anders, född 1710. Kammarherre. Död 1762. Se Tab. 4
 • Margareta Elisabet, född 1714-02-04, död 1748-05-20. Trolovad med översten Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim, från vilken hon 1742 blev skild, född 1706, död 1778.
 • Catharina Beata, född 1716-09-00, död 1717-01-18.
 • Hedvig Charlotta, född 1718-11-28 i Stockholm, död barnlös 1763-06-28 på lägenheten Lugnet under Skokloster genom sitt eget förvånande och jordfästes den 3 därpåföljande juli med mycken poetisk grannlåt i Sko kyrka och begraven på kyrkogården. 'Hon är den bekanta skaldinnan fru Nordenflycht eller, såsom hon själv kallade sig, herdinnan i Norden. Begynte läsa vid fyra års ålder, varvid hon visade en synnerlig kvickhet, lust och fattningsgåva, varemot det gick mycket trögt för henne med fruntimmersslöjder. Lärde sig latin m. fl. andra språk och brevväxlade med sin tids lärde, såsom Haller, Fontenelle, Holberg m fl. Sörjde så djupt sin man, med vilken hon blott några månader var förenad, att hon inneslöt sig i ensamhet hela två åren, därunder hon genomläste Bayles (1740 utgivna) Dictionnaire critique med största uppmärksamhet, varefter hon började skriva vers, som på sin tid ansågs förträfflig. Fick för ett sitt skaldestycke till ryska storfursten Paul Petrovitj av ryska kejsarinnan 6,000 daler kopparmynt. Bodde de sista åren på Lugnet under Skokloster, vilken lägenhet hon arrenderade och med mycken smak inrättade.' Gift2 1741-04-23 med amiralitetspastorn Jakob Fabricius, född 1703 i Lindesberg, död 1741-12-11 i Karlskrona.

TAB 2

Carl (son av Anders Andersson Nordbohm, adlad Nordenflycht, Tab. 1), född 1703-01-04. Student i Uppsala 171(3). Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1723. Kanslist därst. 1725-02-08. Tillika extra ordinarie kanslist i riksarkivet s. å. 20/6 samt sekreterare hos svenska ministern vid engelska hovet, generalmajoren, friherre Carl Sparre s. å. i juli. Sekreterare hos extra ordinarie envoyén hos generalstaterna, hovrådet Joak. Fredr. Preis 1727. Kanslist vid kongressen i Soissons 1728-04-20. Vice legationssekreterare därst. 1729-11-00. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1731-06-01. Kanslist i kanslikollegii expedition 1740-12-24. Andre registrator därst. 1742-05-22. Andre protonotarie 1746-08-06. K. sekreterares karaktär 1747-06-09. Serafimerordens härold 1755. Kansliråds fullm. 1762. Död 1766-09-16 (18/9) i Stockholm Klara förs. i Stockholm. 'Han ingav vid 1762 års riksdag en samling av äldre och nyare rön i lanthushållningen, fick 1766 den 16 sept. eller samma dag han dog rikets ständers tillstånd att genom lotteri få försälja de vid hans fabrik förfärdigade stålbriljanter.'. Gift 1:o 1735-12-31 på Kovik i Värmdö socken Stockholms län med sin systers styvdotter Christina Herkepæa, från vilken han 1756-11-09 blev skild, född 1718-03-00, död 1772-06-02 på Vadstena hospital, dotter av advokatfiskalen Christian Herkepæus och hans 1:a hustru Maria Elisabet Wolcker. Gift 2:o 1757-05-15 med Margareta Elisabet Petræa, född 1719-03-19, död 1766-06-15 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, dotter av kommendanten på sjökastellerna vid Karlskrona, kommendörkaptenen Johan Andersson Petræus och Elisabet Hult.

Barn:

 • 2. Charlotta Lovisa, född 1758-04-27 i Stockholm, död ogift 1778-05-12.
 • 2. Carl Adolf, född 1759. Underlöjtnant. Död 1830. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Adolf (son av Carl, Tab. 2), född 1759-05-14 i Stockholm. Volontär vid artilleriet på Gotland 1778. Sergeant därst. 1780-02-10. Avsked 1781-05-05. Furir vid artilleriregementet 1782-06-12. Översappör därst. 1785-09-25. Underlöjtnants fullm. 1790-08-23. Avsked 1793-11-25. Död 1830-09-19 Vindö Kalmar län och var den siste av ätten i Sverige. Gift 1788-06-22 i Stockholm med Christina Lovisa Nordman, född 1759-03-02, död 1823-12-06 på Vindö, dotter av komministern i Botkyrka och Salems församl:s pastorat av Strängnäs stift Anders Nordman och, Elisabet Teller.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1789-02-16 Alby. Sergeant vid Kalmar läns lantvärn 1808-05-16. Fänrik därst. s. å. 12/8 och vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-20. Löjtnant därst. 1816-08-13. Avsked 1819-08-03. Död ogift 1830-01-16 Lugnet. Han förordnades 1813-04-09 till befälhavare för ett sappörkompani under fälttåget i Tyskland.
 • Lovisa Fredrika Charlotta, född 1792-04-23, död 1844-03-01 i Eds kapellförsaml. Gift 1834-12-13 med rusthållarsonen Nils Andersson i Västerrum, död 1837-04-23.

TAB 4

Anders (son av Anders Andersson Nordbohm, adlad Nordenflycht, Tab. 1), född 1710-05-25. Student. Uppsala. Auskultant i kommerskollegium 1730-04-18. Vice notarie därst. s. å. Kammarherre. Gick 1740 ur riket och nedsatte sig i Kurland, där han slutligen blev ober-berg-direktor. Död 1762. Han sålde 1739 fädernegården Viby till Lorens Jakob Adlerstedt. Gift 1:o 1736-05-00 med Jakobina Lohe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723-08-22 i Stockholm med direktören för Stockholms auktionskammare, k. sekreteraren Baltzar Bunge, född 1692-04-13, död 1735-04-20), född tvilling, döpt 1696-08-14 i Stockholm, död 1738-04-28 Viby och begraven s. å. 10/5 i Harbo kyrka, dotter av direktören och brukspatronen Johan Lohe, adlad Lohe, och Anna Blum. Gift 2:o 1742 i Sachsen med Fredrika Juliana von Auerbach, död 1760, dotter av känsleren Auerbach von Qvedlinburg. Med henne hade han 6 eller 7 söner och 4 döttrar, därav 4 söner och en dotter levde 1761.

Barn:

 • 1. Johan Adolf, född 1737. Ryttmästare. Död 1768. Se Tab. 5.
 • 2. En son, född 1743. Bodde på godset Dursuppen i Kurland.
 • 2. Ernst August, 1744. Krigs- och domänråd. Död 1832. Se Tab. 6.
 • 2. Fürchtegott Lebrecht, född 1748. Var först i kurfurstlig sachsisk tjänst. Generalbergverksdirektor och överintendent för myntet i Peru 1786. Död 1815 i nämnda land. Hans ättegren fortlever i Chile (se SBL 27:132).
 • 2. Benigna, sällskapsdam hos grevinnan Schulemburg vid mecklenburg-strelitzska hovet. Gift med kammarrådet hos fursten av Anhalt-Zerbst, riksfriherre Christian Carl von Mensebach, född 1734, död 1802.

TAB 5

Johan Adolf (son av Anders, Tab. 4), född 1737-05-16. Volontär vid livregementet till häst 1756. Korpral därst. 1757. Löjtnant vid Blå husarregementet 1759-03-31. Ryttmästares avsked 1766-12-10. Död 1768-05-28 Vindö. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1759-10-26 i Stralsund med Christina Lovisa Elertz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769-05-25 på Vindö med häradshövdingen Fredrik Key, född 1720, död 1793-04-20 på Vindö), född 1743-05-28, död 1819-11-07 på Vindö, dotter av köpmannen i Stralsund N. N. Elertz och N. N. von Harder.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1761-08-06, död s. å. 27/11.
 • Maria Christina, född 1763-09-11 Odenfors Gift 1:o 1780-11-02 på Vindö med löjtnanten Claes Nils Breitholtz, född 1753, död 1790. Gift 2:o 1798-01-16 Stjärnevik med bonden Nils Olofsson Nystrand, född 1751-03-13 i Nyserum i nämnda socken, död 1813-03-02 i samma socken.

TAB 6.

Ernst August (son av Anders, Tab. 4), född 1744 i Kurland. Krigs- och domänråd i preussisk tjänst. Död 1832-10-12 i Marienwerder. Ägde gods i Westfalen. Gift 1783-07-29 med Johanna von der Beck, död 1789, dotter av kriminalrådet i Minden i Westfalen Philip von der Beck.

Barn:

 • Justus Filip, född 1785. Regeringspresident. Död 1854. Se Tab. 7.
 • Julia. Hovdam hos drottning Amalia av Grekland död 1842 i Aten. Känd såsom författarinna.

TAB 7.

Justus Filip (son av Ernst August, Tab. 6), född 1785-04-06. Preussisk regeringspresident i Marienwerder. Död 1854-04-23 i Minden. Gift 1814 med friherrinnan Johanna von Dalwigk, född 1798-10-23 i Witzenhausen, död 1871 i Minden, dotter av majoren i hessisk tjänst Ernst Karl Erhard Franz von Dalwigk.

Barn:

 • William Viktor Julius, född 1815. Major. Död 1866. Se Tab. 8.
 • Ferdinand Otto, född 1816. Oberpresident. Död 1901. Se Tab. 9.
 • Gustaf Adolf, född 1825. Kammarherre. Död 1903. Se Tab. 15
 • Marie, född 1833-03-04, död.
 • Johanna, född 1835-10-23, död.

TAB 8

William Viktor Julius (son av Justus Filip, Tab. 7), preussisk friherre von Nordenflycht, född 1815-07-05 i Minden. Preussisk major och bataljonskommendör vid 3. ostpreussiska grenadjärregementet n:r 4. Blev jämte sina bröder upphöjd i preussisk friherrlig värdighet 1856-06-09. Död 1866-06-27. Gift 1:o 1846 med Hermine Brunsig, Edlen von Brun, död 1862-01-29, dotter av preussiske generalen av infanteriet Georg Brunsig, Edler von Brun, och hans 1:a fru Carolina Riemann. Gift 2:o 1864 med den förra fruns syster Carolina Brunsig, Edlen von Brun.

Barn:

 • 1. Gustaf Julius Rudolf, född 1852-04-10, död 189(4).
 • 2. Helena, död 1874-04-30 i Gotha.

TAB 9

Ferdinand Otto (son av Justus Filip, Tab. 7), preussisk friherre von Nordenflycht, född 1816-12-10 i Minden. Preussisk oberpresident i Schlesien. E-RJohO. Blev jämte sina bröder upphöjd i preussisk friherrlig värdighet 1856-06-09. Död 1901-05-24 i Berlin. Ägde en tid Borowo i guvern. Vitebsk i Ryssland. Gift 1845-07-01. Marienwerder med Adelheid Ferdinande Conrad, född 1821-02-21 i Marienwerder, död 1862-11-16 På Arnsberg, dotter av riddargodsägaren och preussiska geheime-justitierådet Fredrik Vilhelm Ferdinand Conrad, till Berkau, och Laura Eugenie Plehn.

Barn:

 • Gustaf Adolf Ferdinand Oskar, preussisk friherre, född 1846. Jägmästare. Död 1921. Se Tab. 10
 • William Ernst Fredrik, preussisk friherre. Född 1848-05-01 i Erfurt. Kapten i preussisk tjänst. Död barnlös 1890-05-03 i Konstanz. Gift 1884-06-30 på Möglin vid Wriezen an der Oder med Augusta von Schmieden i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1892-01-02 i Berlin med godsägaren Carl Christoffer Fredrik von Lueder Pallifer
 • Ferdinand Carl Constantia, preussisk friherre. Född 1850. Generalkonsul. Se Tab. 11.
 • Wolfgang Julius, preussisk friherre. Född 1851. Generalmajor. Se Tab. 13.
 • Hans Otto Fürchtegott, preussisk friherre. Född 1853. Lantråd. Död 1918. Se Tab. 14.

TAB 10

Gustaf Adolf Ferdinand Oskar (son av Ferdinand Otto, Tab. 9), preussisk friherre. Född 1846-05-28 i Erfurt. Preussisk löjtnant och jägmästare. E-RJohO. Död 1921-08-08 i Göthen i Anhalt. Gift 1886-07-07 på Eszerischken med Adolfine Anna Marie von Wedel, född 1864-10-03 på Gauten, dotter av ryttmästaren Ernst von Wedel och Anna von Oldenburg.

Barn:

 • Ferdinand Ernst Botho Wolfgang, preussisk friherre. Född 1887-05-21 på Szitkehmen. Regeringsråd i Magdeburg. Löjtnant i 1. Fältartilleriregementets reserv. Oberlt. d. Res. a. D.

TAB 11

Ferdinand Carl Constantin (son av Ferdinand Otto, Tab. 9), preussisk friherre. Född 1850-01-04 i Berlin. Kapten i 2. preussiska gardesgrenadjärregementet. Tysk konsul i Chicago. Tyskt verkligt legationsråd. Generalkonsul först i Kapstaden, sedan i Rio de Janeiro och Montevideo. Gift 1884-06-05 i Konstantinopel med Adelheid Helena Antonie Mühlig, född 1863-03-03 i Konstantinopel, dotter av tyska sändebudet i nämnda stad, förste läkaren hos sultanen, med. doktor N. N. Mühlig och Matilda Ruscovich.

Barn:

 • Gustaf Edvard Herman Ferdinand Stefan, preussisk friherre. Född 1885. Regeringsassessor. Se Tab. 12.
 • William Carl Ferdinand, preussisk friherre. Född 1886-10-21 i Chicago. Preussisk rechtsanwalt och notarie i Charlottenburg-Berlin. Löjtnant i 1. Fält- artilleriregementets reserv. Gift 1921-10-14 med doktor med. Fredrika Emilia Antoinette Hanna Kraehe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1912-12-28 i Berlin-Halensee med rechtsanwalt Georg Artur Eugen Fedor Christian Gottfried von Palkenhayn, från vilken hon 1920 blev skild, född 1890-08-02 i Steinau a. O.), född 1885-02-12 i Minden.
 • Olga Marie Anais Erika Elise, preussisk friherrinna. Född 1888-10-23 i Chicago. Gift 1911-09-14 i Berlin med journalisten Hans von Kaltenborn-Stachau, född 1878-07-09 i Milwaukee, U.S.A.
 • Augusta Fredrika Helena Maria, preussisk friherrinna. Född 1891-03-22 i Charlottenburg. Gift 1920-11-14 på Gr. Salze med Dirk van Hees, död 1924-09-00
 • Hans Paulus, preussisk friherre. Född 1892-11-08 i Kapstaden. Underlöjtnant i fältartilleriets reserv. Stupade 1917-06-01 under världskriget.
 • Carl Adolf Ferdinand, preussisk friherre. Född 1896-05-21 i Charlottenburg, död omkr. 1915.

TAB 12

Gustaf Edvard Herman Ferdinand Stefan (son av Ferdinand Carl Constantin, Tab. 11), preussisk friherre. Född 1885-05-02 i Konstantinopel. Preussisk regeringsassessor och löjtnant i dragonregementets nr 8 reserv. Bankdirektör. Gift 1910-10-17 på Hochkamp vid Hamburg med Elsa Irmgard Wagemann, född 1889-03-23 i Valparaiso.

Barn:

 • Gustaf Henrik Ferdinand Ernst William, preussisk friherre. född 1911-07-13 på Nienstetten vid Hamburg.
 • Gustaf Wolfgang Ernst Hans Henrik, preussisk friherre. född 1913-01-25 i Königsberg.
 • Gustaf Rupprecht Kurt Edgar, preussisk friherre. född 1918-05-11 i Berlin-Schöneberg.
 • Gustava Sabine Elsa Rosemarie, preussisk friherrinna, född 1925-08-17 i Berlin.

TAB 13

Wolfgang Julius (son av Ferdinand Otto, Tab. 9), preussisk friherre. Född 1851-07-01 i Posen. Kapten i mecklenburgska grenadjärregementet nr 89. Sist preussisk generalmajor. E-RJohO. Gift 1888-09-21 i Heiligendamm med Olga von Kahlden, född 1868-03-18 på Iden i kretsen Osterburg, dotter av ryttmästaren Otto von Kahlden och Adelheid von Witzendorff.

Barn:

 • Adelheid Elisabet Julie Marie Madeleine, preussisk friherrinna. Född 1889-06-12 i Schwerin.
 • Marie Dorotea Johanna Gertrud, preussisk friherrinna. Född 1890-09-20 i Schwerin.
 • Helena Alexandrine, preussisk friherrinna. Född 1893-07-16 i Schwerin.
 • Ferdinand Otto, preussisk friherre. Född 1896-04-14 i Weingarten, Württemberg. Fanjunkare i mecklenburgska grenadjärregementet n:r 89. Stupade 1914-11-06 vid Puisaleine i sydöstra Noyon i Frankrike.
 • Rudolf, preussisk friherre. Född 1898-02-04 i Weingarten. Fänrik i mecklenburgska grenadjärregementet nr 89. Död 1915-02-17 på lasarettet i Noyon av sår erhållna i striden därst. s. å. 16/2.
 • Elisabet Adele Irmgard Hedvig, preussisk friherrinna. Född 1903-06-29 i Hannover.

TAB 14

Hans Otto Fürchtegott (son av Ferdinand Otto, Tab. 9), preussisk friherre. Född 1853-05-11 i Posen. Törst lantråd i Holland i Ostpreussen, sedan preussisk domstolspresident. E-RJohO. Död 1918-10-19 i Görlitz. Gift 1882-09-20 i Schadewalde med Charlotte Anna Olga von Zastrow i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Otto von Zastrow, död 1880-08-05), född 1859-12-21 i Hartmannsdorf, dotter av majoren Alfred von Zastrow och friherrinnan Helena von Bissing.

Barn:

 • Hans Otto Ferdinand Erwin, preussisk friherre. Född 1884-07-23 i Holland, Ostpreussen. Löjtnant i preussiska fältartilleriregementets nr 5 reserv. Stupade 1916-02-26 i en luftstrid över Herméville vid Etain i Frankrike.

TAB 15.

Gustaf Adolf (son av Justus Filip, Tab. 7), preussisk friherre von Nordenflycht. Född 1825-08-27 i Minden. Kammarherre. Överjägmästare och 2. kammarpresident i hertigdömet Mecklenburg-Strelitz. Blev jämte sina bröder upphöjd i preussisk friherrlig värdighet 1856-06-09. Död 1903-09-02 i Neu-Strelitz. Gift 1854-08-15 i Koblenz med friherrinnan Pauline von Müffling sonst Weiss genannt, född 1833-03-05 i Mainz, död 1896-12-08 i Neu-Strelitz, dotter av generalen av infanteriet Wilhelm von Müffling sonst Weiss genannt och hans 3:e fru, friherrinnan Augusta Louise von Nordeck.

Barn:

 • Helena Marie Louise, preussisk friherrinna. Född 1857-11-24 i Morbach i distr. Trier.

Källor

1 Freiherrl. Taschenbücher.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: