:

Munck af Sommernäs nr 468

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Munck AF SOMMERNÄS nr 468 †

Adlad 1648-08-20 introd. 1650. Utdöd 1678.

Ätten, som uppgives härstamma från Danmark av den adliga ätt Munk därstädes, som förde tre rosor i vapnet. uppträdde i Finland först 1604 med nedanstående Anders Jonsson Munck, vilken 1626 fick Hirsjärvi m. m. under frälse och 1634 anhöll om naturalisation på riddarhuset, men blev ålagd att först skaffa sig bevis från Danmark, att han vore av den där adliga Munk-ätten. Sedan sonen Anders 1649 blivit adlad, anhöll dennes brorson Anders Munck senare att bliva adlad för sin faders förtjänster och bliva införd i farbroderns adelsbrev, vilken ansökan icke synes hava föranlett någon åtgärd. Däremot blevo hans ättlingar, då riddarhusgenealogierna upprättades i medlet av 1700-talet, oriktigt införda på adliga ätten Muncks af Fulkila stamtavla och representera numera denna sedan 1778 utgångna ätt.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden.


1KrAB. 2Ckg. 3At (P.) 4L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885).

TAB 1

Anders Jonsson Munck. Uppgives vara kommen från Danmark, men förde icke själv den danska adliga ätten Muncks tre rosor såsom hans söner, utan ett helt annat, förnämligt sammansatt vapen. Namnes första gången 1604, då han på Viborgs slott kvitterade krut och bly till kriget i Ryssland för sin herre, rytt- mästaren Anders Larsson till Botila. Var i dennes tjänst ännu 1609 och erhöll på hans bemedling skattefrihet för sin köpta jord i Hirsjärvi by i Somero socken, såväl som för sin hustrus arvjord i Harju by. Fick 1614-10-02 skattefrihet för Hirsjärvi by, med konfirm. därpå 1618-08-06. Var kapten vid hovregementet 16151. Fältproviantmästare 1617. Kapten för ett kompani nyantagna Savolaks knektar 1619. Erhöll 1626-02-28 under frälse Palikais, Hirsjärvi by med utbys jord i Somero socken. Ståthållare Volmar Fick 1628-08-05 av konung Gustav Adolf under adliga privilegier godset Ramelshof i Arrasch's socken i gebietet Wenden. Han kallas i detta brev »vår trotjänare välbördig Anders Munck till Hirsjärvi». Anhöll om introduktion på riddarhuset 1634. Död s. å. Gift före 1613 med Christina Bertilsdotter, som ägde Harju by i Somero socken, möjligen dotter av kyrkoherden därst. Bertil Månsson, som förde Stiernkorsvapnet.

Barn:

  • Anders, adlad Munck (af Sommemäs). Överste. Död 1678. Se Tab. 3.
  • Hebla, död 1649 och begraven i Lojo kyrka. Hon ägde Harju. Gift 1647 med överstelöjtnanten Carl Rennier, adlad Rennerfelt, i hans 1:a gifte, född 1620, död 1696.

TAB 2

Johan Munck (son av Anders Jonsson Munck, Tab. 1), till Hirsjärvi. Page hos rikskansleren Axel Oxenstierna. Ryttmästare vid Stålhandskes rytteri. Död 1639, slagen i Tyskland. Hans vapen uppsattes i Somero kyrka. Gift 1637 med Margareta Ljuster, dotter av assessorn Erik Bertilsson Ljuster, och Carin Boije af Gennäs. Hon ingick 1640-06-30 i Åbo med sin svåger Anders Munck en vänlig förlikning angående sin lille sons arvsrätt till Ramelshof, vilket var hennes saliga man tillika med Anders Munck och deras syster Hebla till arvsfallet.

Barn:

  • Anders Munck, till Hirsjärvi. född 1638. Kapten. Död 1675. Se vidare adliga ätten Munck af Fulkila, Tab. 7.

TAB 3

Anders Munck, adlad Munck [af Sommernäs] (son av Anders Jonsson Munck, Tab. 1), till Sommernäs i Somero socken. Löjtnant vid finska rytteriet 1634. Var löjtnant vid Nils Bååts (Österbottens) regemente 1649. Adlad s. å. 20/8 (introd. 1650 under nr 468). Var överstelöjtnant vid sistnämnda regemente i mars 1655, då han beordrades att med regementet marschera landvägen från Österbotten till Narva. Överste för regementet 16572 men var 1658 överstelöjtnant vid Norrlands regemente, med vilket han s. å. 16/9 hemkom »över fjällen» till Sundsvall. Deltog såsom medlem av sekreta utskottet i riksdagen 1660 och var en av bärarna vid Carl X Gustafs begravning. Överste för Viborgs östra infanteriregemente 1661-06-17. Avsked från krigstjänsten 1678-10-28 med hela lönen i pension. Död 1678 (enl. annan uppgift)3 1681-06-10 och slöt själv sin adliga ätt. Han ärvde efter fadern Palikais, varå han erhöll konfirmation 1649-12-20 och 1653-10-20 samt uppförde där säteriet Sommernäs. Ägde jämte sina syskon Ramelshof, vilket de 1663-03-21 försålde,4 och genom sitt 3:e gifte Ihamäki säteri i Somero socken samt förläningsgods i Jorois, Jokkas och Vesilaks snr. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o omkr. 1650 med Maria Eleonora von Preen, från vilken han 1658-01-19 blev skild, dotter av Jürgen von Preen och Anna Berner. Gift 3:o 16583 med Elin Ramsay i hennes 2:a gifte (gift 1:o omkr. 1650 med majoren Jöns Rosenschmidt, död 1652), död 1702-10-30, dotter av ryttmästaren Hans Ramsay, och Elin Stålhandske.

Barn:

  • 1. Lorentz, född 1640-03-14. Student i Åbo 1654. Död 1660-07-10 och begraven i Somero kyrka, varest hans vapen uppsattes.
  • 2. Clara Johanna, döpt 1652-02-04 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm, död 1682. Gift med ryttmästaren Christer Thauvonius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1685-11-11 med Maria Falkenhagen, född 1662, död 1740-02-00, dotter av ryttmästaren Henrik Falkenhagen, adlad Falkenhagen, och Ebba Maria Johansdotter), död 1728-12-29.
  • 2. Christina (en dotter döpt 1655-12-00),3 död Loppis Gift med kaptenen Johan Jägerhorn af Spurila, född 1643, död 1712.
  • 3. Anders, född 1659, död 1670, drunknade vid Palikais.
  • 3. Anna Catharina, levde ogift 1728 på Ihamäki.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: