:

Von Rosen nr 85

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Rosen nr 1790)

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Rosen nr 1790 utdöd 208 utdöd och 85

Naturaliserad 1724-12-14, introducerad 1726. Friherrlig 1731-06-14, introducerad 1731. Grevlig 1751-11-21. Introducerad 1752.

Den urgamla ätten von Rosen, som enligt en släkttradition skall härstamma från Böhmen, uppträder urkundligt i Livland med Voldemar von Rosen, riddare och vasallus ecclesiæ Rigensis, vilken förekommer i handlingar mellan åren 1288 och 1328. Hans broder Otto, som nämnes först 1291, stupade före 1312 i de livländska fejderna. En yngre Otto, som 1340-07-30 var vittne, hade sönerna Voldemar, vilken förekommer från 1338-04-22 till 1362-07-28 och Johan, riddare. Denne senare levde 1366 och ägde, enligt pärmbrev i riksarkivet, gods i Harrien och Allentacken i Estland, tillsammans med den yngre Voldemars söner Hen[n]icke och Otto. I Livland innehade släkten under dessa och närmast följande tider länshögheten över den lilla staden Roop och socknen med samma namn med där belägna gods, bland vilka voro Gross Roop, Klein Roop och Hochrosen. Nämnde Johan von Rosen förekommer med sina söner, riddaren Otto och väpnaren Claus i en handling av år 1389 (i greve Eric von Rosens arkiv på Rockelstad). Otto levde ännu 1397-07-14. Dennes son Johan, vilken synes ägt Mojahn i Wolmars socken i Livland, sålde 1408-10-18 sina gods i Harrien i Estland till Didrik von Vietinghoff. Den förläningsrätt till sistnämnda gods, vilken släkten förbehållit sig, avsade sig 1474-11-11 då levande herrar von Rosen i Livland. Dessa voro då Hans, Ottos son, och hans bröder av linjen Gross Roop, Karsten, Jürgen och Hans, Hans' söner, av linjen Klein Roop samt Karsten, Jürgens son, till Hochrosen. Sistnämnda gods innehades av Karsten von Rosens avkomlingar, till dess en ättling Reinhold, död 1660, överflyttade till Preussen och blev stamfader för en därstädes bosatt, 1751 utslocknad ättegren. Av denna linje säges även hava varit den Christian Joakim von Rosen, född 1658 i Livland, död 1708 som överstelöjtnant vid Magnus Stenbocks dragonregemente, vars sonsons son Adolf Ernst Ferdinand 1852-12-30 fick preussiskt tillstånd att föra friherrlig titel och vars avkomlingar fortleva i Tyskland. Till linjen Gross Roop hörde de bekanta krigarna Reinhold von Rosen, född omkring 1600, som började sin bana i svensk tjänst under trettioåriga kriget, men sedan övergick i fransk tjänst, död 1667 som generallöjtnant och guvernör i Elsass, där han ägde Bollweiler och Herrenstein, m fl gods, och dennes brorson och måg Conrad von Rosen, född 1628 på Klein Roop, som likaledes först var i svensk och sedan i fransk tjänst samt slutade som marskalk av Frankrike, död 1715 på slottet Bollweiler. Denna franska gren är utslocknad. Conrads äldre broder Fabian, till Raiskum i Roops socken, gift med friherrinnan Elisabet Khevenhüller, och deras avkomlingar kvarstannade i Livland. Linjen till Klein Roop skall 1693-03-21 hava erhållit riksfriherrlig värdighet. Det gamla familjegodset Gross Roop, som 1625 gick ifrån släkten, återköptes 1857 av ryska general-en-chef Johan Gustaf von Rosen, som 1866 därav stiftade ett fideikommiss, vilket sedan innehades av hans ättlingar, tills större delen av godset 1919 exproprierades. Själva slottet jämte ett landområde på 50 hektar är dock fortfarande i den siste fideikommissariens, före detta ridderskapssekreteraren, baron Hans von Rosen, ägo.

Till vilken linje de svenska ättegrenarna hörde, är icke med visshet känt. Olika källor uppgiva Klein Roop och Hochrosen. Emellertid hava deras medlemmar före överflyttandet till Sverige varit bosatta i Estland, där deras äldste gemensamme stamfader, riddaren Hans von Rosen, uppträder urkundligt från och med 1493-07-30. Nämnda Hans von Rosens son var nedanstående Johan. Greve Gustaf Fredrik von Rosens äldre broder, lantrådet i Estland Hans von Rosen, född 1685, död 1767, gift med friherrinnan Augusta Sofia von der Pahlen, född 1689, död 1747, ärvde godset Sonorm efter fadern. Från honom härstamma ättegrenarna till Sonorm, Lückholm och Huljal i Estland.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhusen i Riga under nr 15 bland herrmästerliga ätterna, i Reval under nr 47 och i Mitau under nr 149, erhöll 1855-04-19 rysk kejserlig bekräftelse på friherretitel.


TAB 1

Johan von Rosen, till Sonorm i Ampels socken, som han erhöll med sin hustru, och Mektes i Kosch's socken, som han fick av svärmodem 1527, båda i Estland. Död 1529-05-03 och begraven i Ampels kyrka. Gift före 1525-09-16 med Margareta Staël von Holstein i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lantrådet i Estland Johan Dücker, en av stamfäderna för adliga ätten Dücker), dotter av drosten i Bockum och Verden Robrecht Staël von Holstein, av samma släkt som adliga och friherrliga ätterna Staël von Holstein, och Elsabe von Gilsen.

Barn:

 • Robrecht von Rosen, arvherre till Sonorm, till vilket gods han skrives 1550-04-26 och 1583-12-03. Mannrichter i Estland. Levde ännu 1593-03-23. Gift 1:o med Anna Dücker, dotter av Evert Dücker, till Kau och Dorotea Taube. Gift 2:o med Dorotea Henriksdotter Knigge.

Barn:

 • 1. Hans von Rosen, till Sonorm, å vilket han efter faderns död erhöll konung Sigismunds stadfästelsebrev 1594-06-08. Var hauptman för ridderskapet i Estland 1599–1600. Levde ännu 1604-11-07, men var död 1608-01-13. Han förklarades av konung Carl IX hava förverkat sina gods, vilka dock av konung Gustaf II Adolf återgåvos till sonen Robert. Gift med Gertrud Brackel, dotter av Reinhold Ottosson Brackel, till Wattkull och Dorotea Johansdotter Knigge.

Barn:

 • Robert von Rosen (översiktstab 3) till Sonorm samt Schönangern i Rauge socken, Livland, som han erhöll av konung Gustaf II Adolf 1625 ävensom Höbbet i S:t Catharinen socken, Estland och Riesenberg i Nissi socken, Estland, vilka han fick med sin hustru, född 1590 eller 1591 (At. (RA).). Ryttmästare. Gift med Magdalena von Asserie, dotter av Didrik Arensson von Asserie och Dorotea Didriksdotter Fahrensbach.

Barn:

 • Johan von Rosen. Överste. Död 1657. Se tab 2.
 • Didrik von Rosen. Överste. Död 1657. Se tab 3.

TAB 2

Johan von Rosen (översiktstab 3, son av Robert von Rosen, tab 1), till Schönangern och Riesenberg. Ryttmästare, sedermera överste för livländska adelsfaneregementet. Halshuggen 1657 i Marienburg för misstänkta förrädiska stämplingar med polackerna. Gift 1647-09-23 med Anna Magdalena von Ungern, född 1630-03-30 i Reval, död 1656-07-26 i Frauenburg, dotter av ryttmästaren Otto von Ungern och hans 3:e fru Gertrud Elisabet Üxkull samt syster till översten Otto von Ungern, friherre von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Otto von Rosen (översiktstab 4) till Schönangern samt Berga i Ununge socken, Stockholms län. Ryttmästare i svensk tjänst vid G. von Bünaus regemente (At (KrA).) 1674-03-11. Major vid G. von Bünaus regemente 1676-02-11. Överstelöjtnant 1678-07-30. Gick ur riket och blev sist generalmajor i kursachsisk tjänst och kommendant i Wittenberg. Avsked från sistnämnda befattning 1706. Död 1715-04-14 på ett hustruns gods i övre Lausitz i Sachsen. Han dömdes 1702-12-17 av Svea hovrätt från liv, ära och gods, emedan han ej åtlytt konungens allmänna påbud 1700-04-03 att återkomma till riket och inställa sig i tjänst. Gift 1:o (At (Sch.) 1676-10-20 på Berga med Anna Maria Svinhufvud af Qvalstad, född 1660-01-25, död 1697-08-29 och begraven 1698-01-02 i Ununge kyrka (arvskifte hölls efter henne först (At (Sch.) 1721-03-25), dotter av översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, och Anna Ikorn. Gift 2:o i Sachsen med friherrinnan N. N. von Löben.

Barn:

 • 1. Johan Christoffer von Rosen, född 1687-03-23. Fänrik vid De la Gardies livländska regemente 1703-04-23. Konfirmationsfullmakt 1705-03-06. Löjtnant vid De la Gardies livländska regemente 1705-08-05. Kapten vid von Beckerns livländska regemente 1706-07-03. Konfirmationsfullmakt 1707-07-07. Kapten vid dalregementet 1709-10-21. Avsked 1712-03-31. Majors karaktär 1719-08-12. Död 1734-02-08 Harbroholm. Gift 1707-10-03 med Sofia Elisabet von Tiesenhausen, född 1683, död 1755.

Barn:

 • Fredrik Johan von Rosen, naturaliserad von Rosen, född 1709. Kapten. Död 1761. Se adliga ätten von Rosen nr 1905, tab 1.
 • Otto Vilhelm von Rosen, naturaliserad och friherre von Rosen, född 1711. Generalmajor. Död 1799. Se friherrliga ätten von Rosen nr 290, tab 1.
 • Axel Didrik von Rosen, naturaliserad von Rosen, född 1717. Major. Död 1801. Se adliga ätten von Rosen nr 1905, tab 5.

TAB 3

Didrik von Rosen (översiktstab 1, son av Robert von Rosen, tab 1), till Selgs i Haljalls socken, Estland och Allo i Rappels socken, Estland. Var 1645 och 1646 kapten vid drottning Christinas hovregemente och 1649 major vid Björneborgs regemente. Major vid Henrik Horns nyupprättade rytteriregemente 1655 (Ckg.). Överste för ett eget värvat rytteriregemente 1656-01 (Ckg.). Kommendant i Tykoczin i Polen (Ckg.) 1656-09-20. Sprängde sig jämte fästningen i luften (Ckg.) inför de påträngande fienderna 1657-01-17. Gift före 1652 med friherrinnan Anna Brita Wrangel af Ludenhof, dotter av översten och lantrådet Hans Wrangel, friherre Wrangel af Ludenhof, och hans 1:a fru Anna von Yxkull.

Barn:

 • Hans von Rosen, till Sonorm och Selgs. Mannrichter i Estland samt överste och lantråd. Var död 1703-04-02. Gift 1680 med grevinnan Brita Stenbock, född på 1640-talet, död 1716-08-30 och begraven 1717-04-18 i Tyresö kyrka, Stockholms län, dotter av riksrådet, rikstygmästaren och generalguvernören, friherre Erik Gustafsson Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn:

Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad friherre och greve von Rosen, född 1688-08-06 i Reval. Gemen vid Stenbocks dragonregemente 1705. Fältväbel vid Stenbocks dragonregemente 1705. Kornett 1706-06-07. Löjtnant 1707-03-28 och vid norra skånska kavalleriregementet 1708. Ryttmästare vid livregementet till häst 1711-11-08. Generaladjutant hos konung Carl XII 1714-10-05. Överstes karaktär 1715-11-20. Löjtnant vid livdrabantkåren 1716-11-03. Överste för artillerivolontärregementet i Karlskrona 1717-08-12. Överkommendant i Karlskrona och Karlshamn samt vice direktör vid amiralitetet 1717. Exspektansöverste vid dalregementet 1719-06-13. Generalmajor av infanteriet 1722. Naturaliserad svensk adelsman 1724-12-14 (introducerad 1726 under nr 1790). Överste för Västmanlands regemente 1728-06-28. Friherre 1731-06-14 (introducerad 1731 under nr 208). Riksråd 1739-03-31. Preses i utredningskommissionerna 1739 samt åren 1741 och 1743. Överbefälhavare över armén i Skåne 1743. Generalguvernör i Finland 1747-02-13. KSO 1748-04-16. RoK av KMO 1748-04-17. Greve 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 85). Överbefälhavare över armén i Pommern 1757-12–1758-06-27. Död 1769-06-17 i Stockholm och ligger jämte sin 3:e fru begraven i Wasaborgska graven i Riddarholmskyrkan. 'Han bevistade alla bataljer, i vilka regementet deltog, från och med slaget vid Grodno 1706-06-07, då han för sitt välförhållande befordrades till officer, till och med slaget vid Poltava 1709. Gick därifrån jämte flera officerare över Dnieperströmmen till Ukraina och Turkiet och kom till konungen i Bender någon kort tid efter den ryktbara kalabaliken 1713. Deltog sedermera under vistelsen i sistn. land i de särskilda strövkårernas kampanjer såsom bl. a. med tartarkans son, Mehemed Giraij och flera i Ukraina samt åtföljde 1714 såsom marskalk general Grothusens ambassad till Konstantinopel. Gjorde jämte Düring och under det antagna namnet Johan Palm den hastiga ritten med konung Carl XII från staden Pejtest till Stralsund, dit de anlände efter endast fjorton dagar. Var 1715 med vid Stralsunds belägring och ön Usedoms försvar, där han i aktionen den 20 juli räddade konungens liv genom att lämna honom sin häst. Var även konungen följaktig på överresan till Sverige samt färden över Karlstad till Holmedalen vid inbrottet i Norge och lyckades under fälttåget i nämnda land för andra gången rädda konungen ur fiendernas händer. Anförtroddes 1743 att såsom anförare utdriva den upproriska dalallmogen ur Stockholm.' Ägde Jakobsberg i Järfälla socken, Stockholms län på 1730- och 1740-talen. Gift 1:o 1718-06-24, i Karlskrona med grevinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Johannishus, född 1696-09-19, död 1729-03-14 Kyleberg och begraven 1729-03-26 i Vadstena, dotter av kungliga rådet, generalamiralen och generalguvernören, friherre Hans Wachtmeister af Björkö, greve Wachtmeister af Johannishus, och grevinnan Sofia Lovisa von Ascheberg. Gift 2:o 1729-12-15 på Djursholm med hovfröken, friherrinnan Ebba Margareta Banér, född 1710-03-03, död 1731-08-16 efter barnsäng i Stockholm, dotter av generallöjtnanten friherre Johan Banér, och hans 2:a fru, friherrinnan (grevinnan) Ulrika Christina Vellingk. Gift 3:o 1733-03-06 i Stockholm med grevinnan Teodora Beata Dücker, född 1712-10-12, död 1787-10-09 i Stockholm, dotter av riksrådet, fältmarskalken och presidenten Carl Gustaf Dücker, friherre och greve Dücker, och hans 1:a fru, furstinnan Teodora Zkosielska Oginska.

Barn:

 • 2. Fredrik Ulrik, född 1731. Riksråd. Död 1793. Se Tab. 4.
 • 3. Hedvig Birgitta Teodora, född 1734-04-05 i Vadstena.
 • 3. Carl Johan, född 1735, död 1737 på Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län och begraven 1737-08-11.
 • 3. Gustaf Vilhelm, född 1736, död ung.
 • 3. Brita, född 1737-11-13 i Åsbo socken, Östergötlands län, död ung.
 • 3. Ulrik, döpt 1740-02-22 i Stockholm, död späd.
 • 3. Gustaf, döpt 1741-06-23 i Stockholm, död 1748-07-03 i Åbo.
 • 3. Beata, döpt 1742-10-19 i Stockholm, död 1805-01-12 och ligger jämte sin man begraven i Wasaborgska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1763-12-18 i Stockholm med hovmarskalken Carl Falker, född 1732, död 1795.
 • 3. Adolf Ludvig, född 1743, död som barn.
 • 3. Ulrika Christina, född 1744, död späd.

TAB 4

Fredrik Ulrik (översiktstab 2, son av Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad friherre och greve von Rosen, tab 3), döpt 1731-04-16 i Stockholm, Hovförs Fänrik vid Hamiltonska regementet 1747-08-21. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1749-09-26. Regementskvartermästare 1754-11-09. Stabskapten 1755-10-04. Avsked 1761-06-22. Kammarherre 1764. Hovmarskalk 1766. Fullmäktig i jernkontoret 1767-02-14–1769. RSO 1767-11-23. Överhovstallmästare hos drottningen 1774. Landshövding i Åbo län och Björneborgs län 1776-11-27. Avsked som landshövding i Åbo län och Björneborgs län 1781-12-12. Riksråd 1788-06-20, entledigad ur rådet 1789-05-16 och är han den siste i rådslängden. Död 1793-04-23 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Wasaborgska gravkoret i Riddarholmskyrkan. 'Han gick i yngre åren i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois och avancerade till överste samt blev adjutant hos marskalken av Sachsen. Var en på sin tid framstående partiman.' Han ägde Näs (sedan Adelsnäs) i Åtvids socken, Östergötlands län 1738–1764, Sturehov, Botkyrka socken, Stockholms län och Hundhammar (nu Norsborg), Botkyrka socken, Stockholms län samt Näsby i Taxinge socken, Stockholms län, vilka tre säterier han försålde 1756, Bogesund i Östra Ryds socken, Stockholms län, som han försålde 1774, samt Karsholm i Österslövs socken, Kristianstads län 1781–1792. Gift 1756-07-20 (morgongåvobrev) med sin faders sysslings dotter, grevinnan Hedvig Sofia Stenbock, född 1734-06-23 i Jakobs förs, Stockholm. Överhovmästarinna hos kronprinsen Gustaf Adolf. Död 1809-12-26 i Stockholm, dotter av estländska lantrådet greve Fredrik Magnus Stenbock, och grevinnan Ebba Margareta De la Gardie.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1758. Landshövding. Död 1815. Se Tab. 5.
 • Ebba Ulrika Beata, född 1760-07-24 i Helsingfors. Hovfröken hos kronprinsen Gustaf Adolf. Död 1779-10-14 i Karlshamn. Gift 1779-05-23 på Stockholms slott med en av rikets herrar, presidenten mm Erik Ruuth, friherre och greve Ruuth, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1820.
 • Robert Magnus, född 1762-01-07. Student i Uppsala (Um.) 1772-04-01. Livdrabant. Kornett vid Nylands dragonregemente 1777-11-19. Gick sedan i fransk sjötjänst. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1780-06-12. Kapten vid svenska amiralitetet. Överadjutant hos konungen och major i armén 1788. Kaptenlöjtnant vid hertig Carls regemente. Överstelöjtnant i armén 1790-08-21. Kaptenlöjtnant vid prins Carls av Södermanland livdrabanter 1790-10-07. Överste i armén 1790-10-07. RSO 1794-11-24. Generalmajor 1809-05-06. Kaptenlöjtnant vid konungens livdrabanter 1809-06-07. KSO 1810-09-24. 1. stallmästare hos kronprinsessan 1811-04-05. KmstkSO 1814-02-23. Överhovjägmästare 1815-11-30. Död ogift 1825-05-20 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård. 'Under sin tjänst på franska flottan deltog han i amerikanska frihetskriget samt var därunder med i åtskilliga bataljer under amiralen La Motte-Piqué. Bevistade även på de flytande batterierna belägringen av Gibraltar. Sändes 1788 av konung Gustaf III i ett hemligt uppdrag till Konstantinopel, varefter han bevistade kriget i Finland till 1790 och därunder flera aktioner, bl. a. vid Viborg och Svensksund, för vilken senare affär han fick Svensksundsmedaljen att bäras om halsen. Skickades 1809 till kejsar Napoleon med underrättelse om regementsförändringen samt likaledes 1810 för att tillkännagiva furstens av Ponte-Corvo, marskalk Bernadottes val till Sveriges kronprins. Åtföljde som förste stallmästare kronprinsessan på hennes återresa till Paris 1811. Deltog i 1813 och 1814 års tyska krig. Är även bekant för sina verkligt kvicka infall och ordlekar.'
 • Carl Mauritz, född 1770-10-30, död 1777-07-04 i Åbo och begraven i Tottska gravkoret i Åbo domkyrka .
 • Axel Pontus, född 1773. Generallöjtnant och landshövding. Död 1834. Se Tab. 29.

TAB 5

Gustaf Fredrik (översiktstab 3, son av Fredrik Ulrik, tab 4), född 1758-01-05 i Stockholm. Korpral vid lätta dragonregementet 1771-10-29. Student i Uppsala (Um.) 1772-04-01. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1772-07-11. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1777-06-06. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1773-07-11. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1777-06-06. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1778-10-19. Stabsryttmästare vid livregementet till häst 1783-02-12. LMA 1783. Ryttmästare 1786-01-23. Placerad vid livregementets kyrassiärkår 1791. Hovmarskalk 1794-04-04. Landshövding i Malmöhus län 1794-05-22. RNO 1806-11-24. Avsked från landshövdingämbetet 1812-01-15. Död 1815-05-02 i Stockholm och ligger jämte sin fru och dottern Augusta begraven på Länna kyrkogård, Stockholms län i en där murad grav i form av en ättehög. 'Såsom landshövding i Malmö gjorde han sig känd genom flera förbättringar, synnerligast vid införandet av enskiftet i Skåne, varvid han understöddes av den bekante friherre Rutger Maclean.' Ägde Penningby i Länna socken, Stockholms län. Gift 1783-05-08 med sin svågers svägerska Maria Juliana Wahrendorff, född 1763-08-20, död 1820-02-04 i Stockholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm, kommerserådet och brukspatronen Joakim Daniel Wahrendorff och Maria Juliana Rothstein samt syster till herrarna Wahrendorff, tyska riksfriherrar och naturaliserade svenska adelsmän von Wahrendorff.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1784-02-21 Karsholm s län, död 1853-06-16 i Västerås. Gift 1812-09-18 på Åkers styckebruk i Åkers socken, Södermanlands län med generalmajoren, greve Carl Detlof Cronhielm af Flosta, född 1781, död 1844.
 • Fredrik Daniel, född 1785. Överste. Död 1866. Se Tab. 6.
 • Juliana Charlotta, född 1786-08-23. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död 1855-09-22 på Drottningholm och ligger jämte sin man och ett barn begraven på Lovö kyrkogård. Gift 1816-05-16 med livmedikus doktor Johan Israel Ekström, adlad af Ekström, född 1773, död 1831.
 • Ebba Ulrika, född 1787-11-04. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död ogift 1854-09-12 i kolera i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården.
 • Gustaf Robert, född 1788. Kammarherre och major. Död 1841. Se Tab. 16.
 • Carl Axel, född 1790. Överstelöjtnant. Död 1841. Se Tab. 25.
 • Mariana Beata, född 1791-02-21 Penningby, död 1875-02-07 på Tjälvestad i Snavlunda socken, Örebro län. Gift 1810-10-10 på Penningby med överstelöjtnanten Johan Daniel Burenstam, född 1781, död 1873.
 • Magnus, född 1792-10-05 i Klara förs, Stockholm. Kvartermästare vid skånska husarregementet 1808-06-03. Fänrik vid Bohusläns regemente 1809-10-10. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1812-04-22. Kapten i generalstaben och regementet 1813-10-22. GMtf 1813. RSO 1814-11-16. RRS:tVlO4kl 1814. Major i generalstaben 1818-05-11. Överstelöjtnant i generalstaben och chef för generaladjutantsexpeditionen för armén 1824-03-23. Major vid Bohusläns regemente 1826-03-01. 3. Major i regementet 1827-04-25. Kabinettskammarherre 1827-07-04. Överste i generalstaben 1828-08-21 och vid Bohusläns regemente 1832-04-14. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1837-03-29. Generaladjutant 1837-11-10. Entledigad från chefskapet för generaladjutantsexpeditionen för armén 1837-11-11. Avsked från chefsbefattningen vid Skaraborgs regemente 1845-10-09 med tillstånd att kvarstå såsom generaladjutant i armén. Död ogift 1852-01-30 i London och begraven i London. Han bevistade kriget i Tyskland och Norge 1813 och 1814 samt därunder bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig samt Kjölbergs bro.
 • Pontus, född 1794-01-03, död 1797 i Malmö och begraven 1797-01-28.
 • Hedvig, född 1795-06-28 i Malmö, död 1868-04-22 i Potsdam. Gift 1816-06-24 i Stockholm med preussiska ministern vid svenska hovet, KNO mm Frans Fredrik Ludvig Gottlieb von Tarrach, född 1769, död 1834-09-15 i Stockholm i kolera och begraven på Nya kyrkogården, där hans gravvård ses.
 • Augusta, född 1796-08-12 i Malmö, död 1810-08-01 på Penningby.
 • Adolf Eugen, född 1797. Överste. Död 1886. Se tab 28.
 • Erik, född 1799-06-19 Marsvinsholm, död 1799-07-02.
 • Reinhold, född 1804-12-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1818-06-09. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid 2. livgardet 1820-10-09. Löjtnant vid 2. livgardet 1825-12-13. Kapten vid dalregementet 1831-06-22. Ordonnansofficer hos konungen 1837-11-07. RSO 1842-01-28. RRS:tStO2kl och RSAEO. Major i armén 1855-03-09. Avsked från dalregementet 1855-03-09 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén. Tjänstgjorde därefter i konungens enskilda byrå. Död ogift 1885-12-13 i Stockholm.

TAB 6

Fredrik Daniel (översiktstab 4, son av Gustaf Fredrik, tab 5), född 1785-03-20 Karsholm s län. Student i Lund 1800 (At (P). Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1802-02-24. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1807-12-08. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1815-01-17. RSO 1819-06-24. Major i armén 1823-04-15. Överstelöjtnant i armén 1835-05-09. Major vid skånska dragonregementet 1839-05-22. Överste och chef för regementet 1840-02-15. KSO 1854-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1855-03-16. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1866-06-29 i Hälsingborg (Färjestads förs, Malmöhus län). Han bevistade kampanjerna 1806 och 1807 i Pommern och 1814 i Norge. Gift 1816-09-23 i Malmö med Maria Charlotta Nordlindh, född 1797-04-15 i Malmö, död 1883-06-28 i Hälsingborg, dotter av kommerserådet Carl Magnus Nordlindh och Brita Magdalena Jacobsson.

Barn:

 • Mariana Hedvig Charlotta, född 1817-08-09 i Malmö, död 1897-12-30 Ellinge. Gift 1836-10-18 Fjärrestad socken, Malmöhus län med godsägaren och löjtnanten, greve Carl Fredrik Dücker, född 1800, död 1889.
 • Fredrik Carl, född 1818. Löjtnant. Död 1892. Se Tab. 7.
 • Ebba, född 1819-09-30 på Fjärrestad, död på Fjärrestad 1863-08-30. Gift 1857-07-16 på Fjärrestad med ryttmästaren, friherre Melker Georg Falkenberg af Trystorp, född 1798, död 1867.
 • Magnus Edvard, född 1821. Ryttmästare. Död 1868. Se Tab. 14.
 • Oktavia Augusta, född 1826-10-29 på Fjärrestad, död ogift 1873-05-13 i Hälsingborg.

TAB 7

Fredrik Carl (son av Fredrik Daniel, tab 6), född 1818-10-02 på Fjärrestad. Volontär vid skånska husarregementet 1835-10-15. Sergeant vid skånska husarregementet 1838-02-28. Underlöjtnant 1839-03-22. Löjtnant 1849-03-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1849-05-02. Avsked ur armén 1854-02-13. Stadsfullmäktig i Stockholm 1865–1873 och 1874–1879. Ledamot i Stockholms sundhetsnämnd 1865–1868. Ledamot i Stockholms drätselnämnd 1867–1873. Verkställande direktör för Stockholms sjukhem 1867–1882. RNO 1868-06-03. Ledamot av riddarhusdirektionen. Ledamot av riksdagens andra kammare 1876–1878. Död 1892-02-29 i Stockholm. Ägde Ekhov i Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift 1848-12-09 i Stockholm med Louise Aspelin, född 1828-12-14 i Stockholm, död i Stockholm 1862-02-16, dotter av bruksägaren Tomas Aspelin och Jeanna Lovisa Peterson.

Barn:

 • Fredrik Tomas Carl, född 1849. Överstekammarjunkare. Död 1917. Se Tab. 8.
 • Louise Charlotta, född 1853-03-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1937-04-04 i Domkyrkoförs, Linköping (db 108). Gift 1873-11-26 i Stockholm med före detta generalmajoren, KSO1kl mm, Lars Fredrik Lovén, född 1844-12-24 i Stockholm, död 1939-01-25 i Linköping.
 • Gustaf Fredrik (Gösta), född 1855. Före detta löjtnant. Död 1937-02-10 i Oscars förs, Stockholm (db nr 48). Se Tab. 12.
 • Magnus Robert, född 1861-04-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1878-05-20. Student i Uppsala 1878. Jur. preliminärexamen 1879 i maj. Bruksägare. Död 1933-04-15 i Oscars förs, Stockholm (db 92).

TAB 8

Fredrik Tomas Carl (son av Fredrik Carl, tab 7), född 1849-11-03 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1870-05-17. Student i Uppsala 1870-09. Jur. preliminärexamen 1871-05-31 och examen till rättegångsverken 1875-12-13. Auskultant i Svea hovrätt 1875-12-20. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1878-01-11. Medföljde den särskilda beskickningen till Arolsen med anledning av konung Vilhelm III:s av Holland förmälning med prinsessan Emma av Waldeck 1879-01-07. RWaldFO 1879-01-07. OffLEkkrO 1879-01-07. Vice häradshövding 1879-05-30. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1879-12-19. RDDO 1880-02-06. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1880-05-07. RSpCIII:sO 1883. Tillförordnad förste sekreterare 1884-05-02. Fullm. i utrikesdepartementet 1885-04-24. RPdaCO 1886. Kansliråd och chef för utrikesdepartementets kameralavdelning 1887-05-26. KSpICO1kl 1887. Arkivarie vid KMO och RNO 1889-11-25. Avsked från kanslirådsbefattningen 1894-05-04 och från arkivariebefattningen 1894-11-26. Kammarherre hos kronprinsen 1896-01-21. Åtföljde kronprinsessan under hennes vistelse i Italien vintrarna 1897 och 1898. KBadZLO2kl 1897-06. Uppvaktande hos arvstorhertiginnan av Baden under hennes vistelse i Stockholm vid jubileumshögtidligheterna 1897-09. KBadBI:sZO2kl 1897. OII:sJmt 1897-09-18. Överceremonimästare 1902-12-04. Ledamot av riksdagens första kammare 1902–1911. KNO1kl 1904-01-21. GVSbm 1906-09-20. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1907-07-09. OIISGbmt 1907-09-18. RPrKrO1kl 1908-08. StkBadZLO 1908. StOffFrHL 1908. Ceremonimästare vid KMO 1913-04-23. StkItKrO 1913. KmstkNO 1915-06-06. Död 1917-01-28 i Stockholm (Vadsbro förs, Södermanlands län, db). Ägde Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanslands län och Blackstaby i Blacksta socken, Södermanslands län. Gift 1884-07-07 i Kimstads kyrka, Östergötlands län med stiftsjungfrun, friherrinnan Eva Anna Maria Adelswärd, född 1862-04-29 Adelsnäs, dotter av överstekammarjunkaren friherre Erik Set Adelswärd, och hans 2:a fru Eva Elisabet Broström. Ägare Hedenlunda.

Barn:

 • Fredrik Seth (Fritz), född 1886. Kammarherre. Se Tab. 9.
 • Hans Robert, född 1888. Ryttmästare. Se tab 10.
 • Carl Göran, född 1893-03-11 på Hedenlunda. Studentexamen 1911-05-12. Student vid Stockholms högskola 1911. Jur. kand. vid Stockholms högskola 1917-09-16. Attaché vid utrikesdepartementet 1917-02-07. Död 1920-02-18 i Washington, U.S.A (Vadsbro förs, Södermanlands län, db nr 5)
 • Viktor Gösta Adolf, född 1898. Godsägare. Se Tab. 11.

TAB 9

Fredrik Seth (Fritz) (översiktstab 5A, son av Fredrik Tomas Carl, tab 8), greve, född 1886-05-12 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1905-05-19. Student vid Uppsala universitet 1905. Kansliexamen i Uppsala 1909-09-05. Förvaltare vid Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län 1911–1917 och vid Emmahult i Nättraby socken, Blekinge län 1920. Tjänstgörande kammarjunkare 1916-12-30. Student vid universitetet i Lund 1924. Kammarherre 1927-12-30. GV:sJmt 1927-06-16. OffBLeopO. Fil. mag. 1928-05-31. Genomgick provårskurs vid Stockholms folkskoleseminarium 1928–1929. Vikarierande lektor vid norra latinläroverket i Stockholm 1930-02-01–1930-03-15. Extra lärare vid Kungsholms högre allmännna läroverk 1930-08-20. Adjunkt vid Härnösands högre allm. läroverk. Gift 1917-07-28 i Nättraby kyrka med grevinnan Ebba Frances Agathe (EÄ Agate) Wachtmeister af Johannishus nr 25, född 1897-03-26 Johannishus, dotter av greve Hugo Wachtmeister af Johannishus, och Frances Aurora von Koch nr 2244.

Barn:

 • Fredrik-Hugo , född 1918-12-08 Verstorp.
 • Hans Gunnar, greve, född 1920-03-15
 • Richert (EÄ Rickert) Georg
 • Frances Maria Agatha (EÄ Agate), född 1923-10-14 Emmahult.
 • Gustaf Magnus, greve, född 1925-01-24
 • Carl-Erik, greve, född 1928-04-10 i Lund.
 • Ebba Louise Agathe, född 1934-02-12

TAB 10

Hans Robert (översiktstab 5A, son av Fredrik Tomas Carl, tab 8), född 1888-08-08 Norsholm s socken, Östergötlands län. Studentexamen 1908-12-19. Mogenhetsexamen 1908-05-19. Volontär vid livgardet till häst 1908-06-01. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid regementet 1910-12-30. GV:sOlM 1912. Löjtnant vid nämnda regementet 1914-12-05. Genomgick handelshögskolan 1917–1919. Ekonom. examen vid handelshögskolan 1919-10-07. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1919-09-12. Ryttmästare i regementets reserv 1925-12-11. RBKrO. GM. Stallmästare i Kungl. Maj:ts hov 1939-12-30. Jaktvårdskonsulent i Södermanlands län. Författare. Gift 1:o 1914-05-28 i Jacobs förs, Stockholm (vb) (EÄ Stockholms storkyrka) med Dagmar Sofia Wikström, från vilken han 1927-08-24 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1928-07-07 på Listonhill på Djurgården (Jacobs förs, Stockholm, vb) med svenska ministern i Rom, GV:sJmt, KNO1kl mm, Axel Erik Mattias Sjöborg, född 1878-03-30 i Göteborg), född 1892-09-16 i Stockholm, död 1942-05-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 83), dotter av grosshandlaren Carl Wikström och Matilda Charlotta Svensson. Gift 2:o 1933-11-26 på Stavsund i Ekerö förs, Stockholm (vb) med friherrinnan Ebba Astrid Beate Axelsdotter (Linde) Klinckowström nr 262, född 1902-09-01 Stavsund

Barn:

 • 1. Dagmar Marianne, född 1916-08-27.
 • 1. Louise Agneta, född 1918-09-11
 • 2. Margaretha Isabella, född 1936-03-27 Stockholm.
 • 2. Hedvig Eleonora Eva Chatarina, född 1938-12-21 i Engelbrekts förs, Stockholm

TAB 11

Viktor Gösta Adolf (översiktstab 5A, son av Fredrik Tomas Carl, tab 8), greve, född 1898-07-29 på Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län. Studentexamen 1916. Student vid Stockholms högskola 1917. Jur. kand. 1922-12-15. Attaché i utrikesdepartementet 1923-06-15, i Washington 1924-01-10, i Antwerpen 1925-03-21, i Berlin 1925-09-22, i London 1928. Avsked från utrikesdepartementet. Legationsråd vid beskickningen i Berlin B-avdelning. Gift 1923-12-08 i Jakobs kyrka i Stockholm (Vendels förs, Uppsala län, vb) med stiftsjungfrun, grevinnan Elsa von Rosen, i hennes 1:a gifte (Gift 2:o 1937-07-06 i Kvillinge förs, Östergötlands län med prins Carl Gustaf Oscar Fredrik Christian Bernadotte, hertig av Östergötland, född 1911-01-10 i Stockholm), född 1904-02-07 i Stockholm, dotter av överceremonimästaren, greve Eugen Erik Adalbert August von Rosen nr 85 och Eleonore Wijk. Gift 2:o 1936-08-25 i Marstrand (Oscars förs, Stockholm, vb nr 242) med Barbro Mathsdotter Kihlmark, i hennes andra gifte (gift 1:o med Sternhagen), född 1911-05-30 i Örebro förs.

Barn:

 • 1. Olga Ella Maria Rosita, född 1925-06-17
 • 1. Jan-Carl Adolf Eugèn, född 1929-01-08
 • 1. Barbro Elsa Ursula Maria, född 1931-05-06
 • 2. Adolf Göran Michael Alexander, född 1939-05-23
 • 2. Carl Adolf Mathias Alexander, född 1942-03-17

TAB 12

Gustaf Fredrik (Gösta) (översiktstab 5, son av Fredrik Carl, tab 7), född 1855-01-05 i Stockholm. Volontär vid 2. livgardet 1872-03-25. Mogenhetsexamen 1874-12-18. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Avgången från krigsakademien 1876-07-01. Åter antagen 1876-09-11. Utexaminerad 1877-10-16. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1877-11-09. Löjtnant 1880-08-06. Avsked med tur och befordringsrätt 1888-01-27. Avsked 1890-01-24. Förvaltare vid Fagersta. RVO 1904-12-01. Fullmäktig i jernkontoret 1910 och ordförande 1930. RNO 1919-06-06. Riksbanksfullmäktig 1921–1922. KVO 2 kl 1927-06-06. Biorg. i Väd?. Död 1937-02-10 i Oscars förs, Stockholm (db 48). Gift 1883-07-31 Fagersta med sin kusin grevinnan Hedvig Josefine Henriette (Hedda) Lagerberg, född 1859-01-23 i Stockholm, död 1932-07-14 i Oscars förs, Stockholm (db), dotter av översten greve Gustaf Otto Fredrik Lagerberg, och Augusta Aspelin.

Barn:

 • Louise Henriette Augusta, född 1889-08-14 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Gösta Christian Sven, född 1892. Förste amanuens. Se Tab. 13.
 • Sven Adolf Fredrik, född 1895-01-26 i Stockholm. Studentexamen 1914-05-14. Volontär vid livgardet till häst 1914-06-03. Officersexamen 1916-12-29. Fänrik vid regementet 1916-12-30. Underlöjtnant 1919-01-24. Löjtnant 1920-04-23. Död ogift 1920-07-19 i Oscars förs, Stockholm.

TAB 13

Gösta Christian Sven (översiktstab 13, son av Gustaf Fredrik, tab 12), greve, född 1892-08-23 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Studentexamen 1912-05-14. Student vid Stockholms högskola 1912. Jur. kand. vid Stockholms högskola 1917-03-10. Amanuens i kommerskollegium 1919. Tillförordnad notarie i kommerskollegium 1921–1923. Förste amanuens i kommerskollegium 1922. Notarie 1933. Gift 1920-05-06 i Oscars förs, Stockholm med Louise Wahlberg, född 1896-09-23 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, dotter av verkställande direktören i Jernkontoret, överingenjören fil. doktor Axel Fredrik Wahlberg och Jenny Helmi Haglund.

Barn:

 • Tomas Axel Christian Sven, greve, född 1921-03-18 i Stockholm
 • Marie-Louise, född 1923-01-25 i Stockholm. Stiftsjungfru

TAB 14

Magnus Edvard (översiktstab 4, son av Fredrik Daniel, tab 6), född 1821-05-05 Fjärrestad socken, Malmöhus län. Kadett vid Karlberg 1834-12-08. Utexaminerad 1841-07-03. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1841-07-24. Löjtnant 1852-04-17. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1860-12-21 och vid skånska dragonregementet 1865. RSO 1866-05-03. Död 1868-02-27 i Lund. Gift 1865-01-11 med Christine Caroline Andersson, född 1832-08-10 i Ystad, död 1898-08-19 i Lund.

Barn:

 • Carl Edvard, född 1856. Kapten. (RHD prot, 1878-02-01). Död 1919. Se Tab. 15.
 • Carolina Edvardina, född 1859-11-07 i Malmö, (RHD prot, 1878-02-01), död ogift 1915-11-05 i i Lund.
 • Georg Edvard, född 1861-12-28 i Malmö. (RHD prot, 1878-02-01). Mogenhetsexamen 1881-08-14. Student i Lund 1881. Godsägare. Död 1936-01-19 å Ulleråders sjukhus, Uppsala (db 44). Gift 1910-02-13 i Tutaryds förs, Kronobergs län (vb) med Gerda Olivia Larsson, från vilken han 1911-11-08 blev skild, född 1874-09-08.

TAB 15

Carl Edvard (översiktstab 3, son av Magnus Edvard, tab 14), född 1856-08-28 i Malmö. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-03-12. Mogenhetsexamen i Lund 1875-05-29. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1877-10-27. Underlöjtnant vid nämnda dragonregemente 1877-11-09. Transporterad till norra skånska infanteriregementet 1877-11-30. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1883-09-28. Tillförordnad bevakningsbefälhavare vid kronoarbetsstationen Tjurkö Kapten 1895-12-06. RSO 1898-12-01. Avsked 1906-09-07. I många år siffergranskare vid sockerfabriken i Genevad, Hallands län. Inspektör hos brand- och livförsäkringsaktiebolaget Svea i Göteborg 1909–1912. Död 1919-08-03 i Lidingö förs, Lidingö socken, Stockholms län (db). Gift 1887-08-10 i Norrköping med Agnes Ingeborg Asklund, född 1857-09-18 i S:t Olai förs (fb), Norrköping, död 1917-10-02 i Motala (db), dotter av fabriksidkaren Carl Fredrik Asklund och Maria Christina Stenström.

Barn:

 • Carl-Fredrik Magnus, född 1894-06-21 i Hälsingborg. Studentexamen i Hälsingborg 1914-05-28. Student i Lund 1914-09-15. Jur. kand. 1919-05-30. Amanuens i skolöverstyrelsen 1919-10-31. Förste amanuens i skolöverstyrelsen 1928-09-01. Förste byråsekr. i överstyr. för yrkesutbildn.
 • Ingeborg Marianne Carolina, född 1895-12-31 i Helsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1917-05-16 i Stockholm med direktören Bror Gunnar Brisman, född 1878-10-22.
 • Agnes Hedvig Marianne, född 1898-04-06 i Hälsingborg. Stiftsjungfru. Gift 1918-10-26 i Stockholm med agronomen Erik Hugo Fredriksson Enhörning, född 1890-06-11 i Norrköping, litauisk konsul.

TAB 16

Gustaf Robert (översiktstab 3, son av Gustaf Fredrik, tab 5), född 1788-12-04. Student i Lund 1800 (At (P).). Kadett vid Karlberg 1803-08-29. Utexaminerad 1807-04-02. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1807-04-10. RSO 1808-10-24. Löjtnant 1809-06-29. Kapten i flottorna 1813-07-17. Kavaljer hos hertigen av Södermanland 1815. Kapten i örlogsflottan 1818-05-11. Major i flottornas generalstab 1819-02-16 och vid förutnämnd flotta 1821-10-09. Kammarherre hos kronprinsen Oskar 1823-05-20. Överflyttad på exspektansstat 1824. Död 1841-01-23 i Vadstena och begraven vid Länna kyrka, Stockholms län. 'Han bevistade som svensk flaggadjutant hos engelska amiralen, sir Sam. Hood 1808 års sjökampanj och deltog i äntringen av ryska linjeskeppet Selowod under de förenade svenska och engelska eskadernas attack på ryska flottan utanför Rogervik 1808-08-26 samt erhöll för sitt tappra uppförande vid detta tillfälle svärdsorden redan vid nitton års ålder. Var även med i 1809 års sjökampanj till Ratan och då kommenderad på chefsskeppet Adolf Fredrik. Följde 1813–1814 med greve Tavast till Konstantinopel såsom ambassadkavaljer. Hade nämnda år även anställning vid nordarméns högkvarter samt bevistade sistn. års kampanj mot Norge och därunder, på chefsskeppet Gustaf den store attacken mot Valöarna. Förde 1821 och 1822 befälet över en eskader av tvenne örlogsfartyg till Marocko och Medelhavet'. Gift 1823-07-23 i Karlskrona med Beata Lovisa Carolina Lagerstråle, född 1801-07-17 på Västra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län. Statsfru hos drottningen 1833-09-01. Död 1876-10-24 i Stockholm, dotter av vice amiralen friherre Per Gustaf Lagerstråle, och friherrinnan Beata Catharina Lovisa Cederström.

Barn:

 • Carl'' Gustaf''',' född 1824. Överstekammarjunkare. Död 1909. Se Tab. 17.

TAB 17

Carl'' Gustaf (son av Gustaf Robert, tab 16), född 1824-08-15 i Karlskrona. Skeppsgosse å fregatten Josephine 1838-07-11–1838-08-25. Kadett vid Karlberg 1839-02-02. Utexaminerad 1844-12-19. Sekundlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1844-12-28. Tjänstgöring i engelska marinen 1847-08-19–1851-04-19. Tjänstgöring därunder på följande engelska fartyg: ångkorvetten Hecate (1847), tredäckaren S:t Vincent (1847–1848), linjeskeppet Prince Regent (1848), flaggskeppet Malta (1848) och briggen Frolic (1849–1850). Premiärlöjtnant 1852-12-11. Kaptenlöjtnant 1858-09-14. Varvsadjutant vid Karlskrona station 1863-05-01–1863-08-31. Erhöll uppdrag att under inbördeskriget i Nordamerika taga kännedom om tornfartyg mm 1864-03-23–1864-12-10 och åtföljde därunder amerikanska monitorerna Onondaga och Mahopac m fl under deras expeditioner. Sekond på den första svenska monitoren John Ericsson 1865. Kommendörkapten av 2. graden 1866-09-25. På egen begäran överflyttad till flottans nya reservstat 1866-12-28. Adjutant hos chefen för förvaltningen av sjöärendena 1867-06-07–1867-08-31. Vistades i Nordamerika med skyldighet att utföra uppdrag för förvaltningen av sjöärendena 1867–1868. RSO 1868-06-03. Depåchef i Göteborg 1870. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1872. Uppvaktande hos envoyén, sir Charles Wyke under dess vistelse i Stockholm med anledning av konung Carl XV:s begravning 1872. Kabinettskammarherre hos konungen 1873-04-05. Åtföljde konungen under dess resa till Danmark, Tyskland och Sachsen 1875. KDDO1gr 1875-05-27. RPrRÖO2kl m stj 1875-06-02. Kommendörkapten av 1. graden vid flottans nya reservstat 1875-10-01. KSAO1kl 1875. RRS:tStO1kl 1879. Inspektör för båtsmanshållets västra distrikt 1880–1885. KNS:tOO1kl 1882-06-06. Ceremonimästare i survivans vid KMO och KNO1kl 1884-04-28. Uppvaktande hos prinsen av Wales under dess vistelse i Sverige 1885. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1886-12-01. Kommendör vid flottans nya reservstat 1889-03-22. Avsked med rättighet att fortfarande bära flottans uniform 1889-03-22. Ceremonimästare vid KMO 1890-11-24. StkPdaCO 1894. KmstkNO 1896-01-21. Uppvaktande hos konung Choulalonkorn av Siam under dess besök i Stockholm 1897 i juli. RSiamVEO1kl 1897-07-15. OII:sJmt 1897-09-18. Avsked från ceremonimästarbefattningen vid KMO 1899-11-27 överflyttad till konung Oskar II:s tjänstfria hovstat 1899-11-13. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1909-01-01 i Stockholm (Vendels förs, Uppsala län, db). Ägde hälften i Bondeska palatset i Stockholm. Gift 1864-11-10 i Filadelfia med Ella Carlton Moore, född 1843-09-09 i Stockholm, död 1892-03-30 Stockholm och begraven å Solna kyrkogård, dotter av Bloomfield H. Moore och Clara Jessup.

Barn:

 • Reinhold Gustaf Edvard Moore, född 1865. Generallöjtnant. Se Tab. 18.
 • Carl Clarence, född 1867. Hovstallmästare. Se Tab. 21.
 • En dödfödd son 1869-01-04.
 • Eugen Erik Adalbert August, född 1870. Överceremonimästare. Se Tab. 23.
 • Ella Clara Carolina Maud, född 1872-07-08 på Drottningholm. Stiftsjungfru. Gift 1892-09-14 i Stockholm med kabinettskammarherren, OIISGbmt, KNO1kl, RSO, OII:s Jmt, mm, Oskar Claes Fleming Holtermann, född 1859-10-30 i Stockholm, död 1932-03-25 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 66).
 • Eric Carl Gustaf Bloomfield, född 1879. Godsägare. Se Tab. 24.

TAB 18

Reinhold Gustaf Edvard Moore (son av Carl Gustaf, tab 17), född 1865-09-13 i Nizza. Volontär vid skånska husarregementet 1881-09-23. Mogenhetsexamen 1884-05-17. Sergeant 1885-05-27. Elev vid krigsskolan 1885-07-20. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1886-10-29. Löjtnant 1889-04-05. Aspirant vid generalstaben 1893-04-15. Anställd såsom uppvaktande hos hertigen av Connaught under dennes besök i Stockholm 1896-06. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1897-08-18. Anställd såsom uppvaktande hos prins Fredrik Leopold av Preussen under dennes vistelse i Stockholm vid jubileumshögtidligheterna 1897-09-17–1897-09-23. RPrRÖO4kl 1897-09-18. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1899-07-07. Ryttmästare i livgardet till häst 1899-07-07. Sekreterare i krigsvetensk. militärfören. KHS 1899–1904, ordförande i krigsvetensk. militärfören. KHS 1906–1908. Militärkommendering till England 1904. Generalstabsofficer vid IV. arméfördelningens stab 1905–1906, stabschef vid IV. arméfördelningens stab 1906–1910. Förordnad att t. v. bestrida en stabsadjutants och kaptens beställning vid generalstaben 1905-09-06. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1905-10-14. RDDO 1905-11-08. Överadjutant och major vid generalstaben 1906-06-08. RSO 1906-12-01. Medlem av en utomordentlig beskickning till kejsarna av Tyskland och Österrike samt tsaren av Ryssland 1908. RPrRÖO3kl 1908-02. RRS:tAO2kl 1908-02. KÖFrJO 1908. KinDO3kl3gr 1908. LKrVA 1908. Överstelöjtnant i armén 1910-01-28 och vid livgardet till häst 1910-10-28. Tjänstgöring i franska armén 1911. Stadsfullmäktig i Stockholm 1911–1913. GV:sOlM 1912-04-09. Överste och chef för Smålands husarregemente 1913-06-04. Ledamot av folkskoleöverstyrelsen 1913. KFrHL 1914. Tillförordnad överste och sekundchef vid livgardet till häst 1915-10-16. Överste och sekundchef för regementet 1915-12-03. KVO2kl 1916-06-06. KSO2kl 1917-06-06. Kommenderad med den svenska officerskommittén till tyska västfronten 1918. KFinlVRO1kl 1919. KSO1kl 1920-06-06. RJohO 1921. Generalmajor i armén samt tillförordnad inspektör för kavalleriet 1922-04-04. Inspektör för kavalleriet 1922-05-13. Ledamot av riddarhusdirektionen 1926. StkBLeopOII 1926. GV:sJmt 1928-06-16. Generallöjtnant i armén 1929-04-26. KmstkSO 1929-06-06. Avsked som inspektör för kavalleriet 1930-08-28. Idrottsman, medlem och ordförande i ett flertal idrottssammanslutningar. Ledamot och sekreterare i flera kommittéer. Äger Fituna i Sorunda socken, Stockholms län sedan 1900 och hus i Stockholm. Gift 1893-09-02 i Stockholm med Elsa Vilhelmina Sofia Agneta Florence von Horn, född 1875-04-11 Fållnäs, dotter av kammarherren Johan Henning von Horn och friherrinnan Florence Charlotta Lucie Bonde.

Barn:

 • Reinhold Carl Gustaf Henning, född 1894. Artist. Se Tab. 19.
 • Gustaf-Fredrik Hans Göran, född 1895. Ryttmästare. Se Tab. 20.
 • Sten Adalbert Ottokar Horn, född 1897-07-14 i Stockholm. Studentexamen 1917. Student vid Stockholms högskola 1919 och ännu 1923. Fil. stud. vid universitetet i Wien. Död 1939-03-16 i Nizza, gravsatt å Solna kyrkogård (db 81) (Engelbrekts förs, Stockholm, db nr 64)

TAB 19

Reinhold Carl Gustaf Henning (översiktstab 6, son av Reinhold Gustaf Edvard Moore, tab 18), greve, född 1894-06-14 Rastaborg. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1914-05-23. Artist (målare). Gift 1:o 1922-03-28 i Katarina förs Stockholm (vb) med Sally Elisabet Andersson Österyd,, född 1900-09-05. Gift 2:o med Mai Isolda Carola Hermansson, född 1911-05-01 i Halland.

Barn:

 • 1. Barbro Elisabet Maud, född 1922-09-14
 • 1. Elsa-Marianne, född 1924-04-21
 • 1. Fredrik Reinhold Engelbert, född 1925-12-17
 • 1. Adalbert Georg Immanuel, född 1927-06-30 i Bettna förs
 • 1. Daniel Hubert Christoffer (Christer), född 1928-12-03 i Bettna förs

TAB 20

Gustaf Fredrik Hans Göran (översiktstab 6, son av Reinhold Gustaf Edvard Moore, tab 18), född 1895-07-23 (EÄ 1895-07-22) i Stockholm. Studentexamen 1913-05-11. Volontär vid livgardet till häst 1913-06-05. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik i regementet 1915-12-31. Löjtnant i regementet 1918-01-18. Attaché i Brüssel 1920. Genomgick krigshögskolan 1921–1922 och 1923–1924. RDDO 1923-11-07. ChilAM3kl 1924. RNedONO m sv 1924. RFinl VRO1kl 1924. Aspirant vid generalstaben 1925-09-27–1928-04-14. Löjtnant vid livregementet till häst 1927-06-27. RSpMFOvk1kl 1929. Ryttmästare i regementet 1930. Tjänstgöring vid tyska riksvärnet 1930-10-15–1931-06-01. Militärattaché i Washington 1931-12-01–1932-12-01. Ryttmästare vid regementet 1935-07-19. RSO 1936-06-06. Militärattaché i London 1938-03-12. Gift 1922-12-11 i Julita kyrka, Södermanlands län med sin kusin, grevinnan Ella Clara Lilian Maud von Rosen, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-10-11, i hennes första gifte (gift 2:o 1937-11-24 i Djursholm med direktören Ernst Georg Vilhelm Aurell, född 1880-09-14), född 1902-08-02, nr 85, på Väsby villa, dotter av hovstallmästaren greve Carl Clarence von Rosen och friherrinnan Agnes Maria von Blixen-Finecke. Gift 2:o 1938-04-20 på Koberg, Älvsborgs län, Lagmansereds förs, Älvsborgs län (vb nr 1) med friherrinnan Ingeborg Elsa Gustava Silfverschiöld, nr 283, född 1910-05-04, dotter av friherre Otto Baltzar Arvid Silfverschiöld nr 283 och Ingeborg Héléne Charlotta Florence Elisabeth von Horn.

Barn:

 • 1. Agnes Elsa Clara Lilian Maud, född 1924-09-08 i Stockholm, liksom systrarna.
 • 1. Maud Florence Ella, född 1925-12-24. Stiftsjungfru.
 • 1. Ellen Nancy Mary, född 1930-11-01 i Oscars förs, Stockholm.
 • 2. Ebba Margareta Ingeborg Elsa Gunilla, född 1939-03-23 i Engelbrekts förs, Stockholm
 • 2. Gustaf-Fredrik Sten Otto Reinhold

TAB 21

Carl Clarence (översiktstab 7, son av Carl Gustaf, tab 17), född 1867-05-12 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1884-01-23. Mogenhetsexamen 1885-12-09. Sergeant 1886. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1887-10-31. Tjänstgöring såsom frekventant av »K. u. K. Militär-Reitlehrer-Institut» i Wien 1890-10-09. Utexaminerad från K. u. K. Militär-Reitlehrer-Institut i Wien 1892-06-07. Erhöll undervisning vid kejserliga spanska ridskolan i Wien 1893-01–1893-07. Åtföljde engelska militärattachén i Wien på dennes officiella resa i och för studerandet av fästningsverken vid Belgrad och Bukarest 1893. Avsked från lön 1893. Löjtnant i regementet 1893-09-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1893-11-04. RVO 1901-02-20. OffGrFrO 1906-10. Ryttmästare i armén 1907-04-19. Stallmästare i Kungl Maj:ts hov 1909-06-06. KBadBI:sZO2kl 1909. RÖJKrO2kl 1912. RPrRÖO2kl 1912. RRS:tAO2kl 1913. GV:sOlM. RSO 1915-06-06. Ryttmästare i livregementets husarers reserv 1915-10-16. Hovstallmästare 1916-12-30. KVO2kl 1918-06-06. KDDO1gr 1926-07-08. KFrHL 1927. KVO1kl 1928-05-23. GV:sJmt 1928-06-16. KFinlVRO1kl 1929. BOlM. 3 GM. Han var imder flera år från 1898 redaktör för Ny tidning för idrott, är styrelseledamot och en av stiftarna av Sveriges centralförbund för idrottens främjande, medlem av internationella olympiska kommittén sedan 1900 och av svenska olympiska kommittén sedan 1910, stiftare av och ordförande i kungliga antomobilklubben 1903, styrelseledamot i Stockholms kapplöpningskommitté (nu kapplöningssällskap) 1904, initiativtagare till hästtävlingarna vid olympiska spelen 1912, ordförande i Stockholms roddförening och Stockholms allmänna skridskoklubb mm. Har ägt huset nr 55 vid Strandvägen i Stockholm. Gift 1898-10-26 i Gärdslövs kyrka, Malmöhus län med friherrinnan Agnes Maria von Blixen-Finecke, född 1878-03-25 på Friisenborg, dotter av danske hovjägmästaren friherre Fredrik Teodor Hans Anna Christian Volfgang von Blixen-Finecke, och grevinnan Clara Alvilda BenediktaKrag-Juel-Wind-Friis.

Barn:

 • Fritz Voldemar Fredrik Carl Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugen, född 1899. Advokat. Se Tab. 22.
 • Ellen Clara Ella Marianne, född 1900-08-16 i Stockholm, död i Stockholm 1900-10-28 och begraven å Solna kyrkogård.
 • Ella Clara Lillian Maud, född 1902-08-02 på Väsby villa. Gift 1:o 1922-12-11 i Julita kyrka, Södermanlands län med sin kusin, ryttmästaren greve Gustaf Fredrik Hans Göran von Rosen, född 1895, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-10-11. Gift 2:o 1937-11-24 i Djursholm (Hedvig Elenora förs, Stockholm vb nr 292) med direktören Ernst Georg Vilhelm Aurell, född 1880-09-14, död 1941-12-31 å Ulricehamns sanatorium.
 • Clarence Carl Reinhold, född 1903-11-10 i Julita förs, död 1933-07-07 genom med flygmaskin vid Västerås (Skerike förs, Västmanlands län db nr 6) och begr. i Solna, Stockholm. Officersexamen 1925-12-17. Fänrik i livgardet till häst 1925-12-31 och vid regementet 1927-06-27. Underlöjtnant vid regementet 1927-12-31. Löjtnant i regementet 1928-11-24 och vid regementet 1929-12-20.
 • Agnes Lilian, född 1904-12-07 på Väsby villa. Gift 1942-03-21 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholm (vb nr 15) med dr. Carl Louis Lennart Norrlin, i hans 3:e gifte, född 1876-09-24.

TAB 22

Fritz Voldemar Fredrik Carl Gustaf Bloomfield Ridgeway Eugen (översiktstab 7, son av Carl Clarence, tab 21), greve, född 1899-07-30 i Stockholm. Studentexamen i Lundsberg 1918. Student vid Stockholms högskola 1919. Fänrik i livregementets husarers reserv 1920-12-31. Underlöjtnant i livregementets husarers reserv 1923-01-13. Jur. kand. examen vid Stockholms högskola 1923-05-29. Avsked från regementet 1925-08-07. Tingstjänstg. 1924–1927. Attachétj. vid legationen i Rom. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Praktiserande advokat i Göteborg. 1. assistent i Exportföreningen 1938–1940. 1:e aktuarie i statens pris- och kartellnämnd. Gift 1925-09-26 på Trolleholms slott i Torrlösa socken, Torrlösa förs, Malmöhus län (vb) med grevinnan Viveka Fredrika Louise Bonde af Björnö, nr 41 (tab 12), född 1903-08-18 på Hässelby, Spånga förs, Stockholms län. Dotter av kammarherren greve Gustaf Carl Trolle-Bonde af Björnö, och grevinnan Henrietta Fredrika Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Otto Clarence Gustaf Harald, född 1926-09-04
 • Carl Clarence Reinhold Oskar, född 1928-05-07 i Stockholm.
 • Carl Clarence Reinhold Oscar,född 1928-05-07 i Stockholm
 • Herniette Eva Agnes, född 1933-03-02 i Oscars förs, Stockholm.
 • Agneta Catharina Viveka, född 1942-04-21 i Engelbrekts förs, Stockholm

TAB 23

Eugen Erik Adalbert August (översiktstab 7, son av Carl Gustaf, tab 17), född 1870-06-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1888-05-17. Student i Uppsala 1888-08-21. Jur. fil. examen 1889-05-27. Jur. utr. kand. 1894-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894-12-31 och i Stockholms rådhusrätt 1895-01-25. Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionsexpeditionen 1895-01-26. Reservauditör i Göta livgardes reserv 1895-02-25–1902. Attaché med tjänstgöring i utrikesdepartementet 1902-07-02. Attaché vid beskickningen i Berlin 1902-11-22. Attaché i S:t Petersburg 1898-01-06, i London 1898, i Washington 1899 och i London 1899. RPrKrO4kl 1899. RRS:tStO3kl 1899-03. Andre sekreterare vid utrikesdepartementet 1899-12-30. Avsked 1901-07-05. Nämndeman i Vendels socken 1901–1912. Landstingsman i Uppsala län 1904–1910. RJohO 1907. Legationsråd över stat vid beskickningen i Wien 1916-01-21–1918-09-27. RNO 1917-06-06. Ministerresident i disponibilitet 1918-09-23. KÖFrJO m kr 1919. Överceremonimästare 1919-12-31. KNO2kl 1920-06-06. RRJohO 1920. ÖRKOffHt med krigsdekoration 1920. StOffNedONO 1922. KinGSO2klIIgr 1923. GV:s PostJubM 1924-08-16. StOffBKrO 1926. KFinlVRO1kl 1926. KNO1kl 1926-12-10. StkGrFenO 1927. GV:sJmt 1928-06-16. StkSpCfO 1928. K mstk NO 1934-06-06. Se VÄD. Äger Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län sedan 1900. Har, jämte brodern Clarence ägt Rockesholms bruk och träsliperi 1901–1906 och huset Strandvägen 55 i Stockholm 1905–1926. Äger huset Hjorthagsvägen 15 i Stockholm. Gift 1:o 1901-06-03 i Göteborg med Eleonore Wijk, från vilken han 1927-03-02 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1880-07-24 i Göteborg. Dotter av grosshandlaren Olof Wijk, adlad Wijk och Caroline Dickson. (Gift 2:o 1927-06-26 mr dr Johan Henning Waldenström, född 1877-08-14, i hans 2:a gifte.) Gift 2:o 1937-08-08 i Oscars förs, Stockholm (vb 234) med Metta Claesdotter Breitholtz, (tab 44), född 1903-12-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av byrådirektören Claes Gustaf Erhard Breitholtz och Ida Ellen Emilia, född Edling.

Barn:

 • 1. Erik Olof, född 1902-11-03 i Stockholm.
 • 1. Elsa, född 1904-02-07 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • 1. Harald Ingemar, född 1906-11-06 i Stockholm.
 • 1. Astrid, född 1911-06-10 Örbyhus
 • 1. Margit, född 1917-01-12.
 • 2. Metta Christina Gunnel Beata Caroline, född 1939-02-24 i
 • 2. Metta Charlotte Teodora Ulrica Lilian Mary, född 1940-09-26
 • 2. Dödfödd flicka, född 1942-12-28 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 1028).

TAB 24

Eric Carl Gustaf Bloomfield (översiktstab 8, son av Carl Gustaf, tab 17), född 1879-06-02 i Stockholm. Greve. Mogenhetsexamen i Visby 1900-06-15. Student i Uppsala 1900. Studerade etnografi för professor Hjalmar Stolpe vid riksmuseum 1900–1901. Deltog som etnograf i Erland Nordenskiölds expedition till Argentina och Bolivia (Kordiller-Chaco-expeditionen) 1901-08-12–1902-06-28. VA:s äldre Linnémedalj i guld 1904. Representerade Svenska sällskapet för antropologi och geografi vid Internationella amerikanistkongressen i Stuttgart 1904. Ledamot av Helgesta sockens kyrkoråd 1909. Utrustade och ledde en expedition uppför Vita Nilen 1909 och Rhodesia-Kongo-expeditionen (från Kap till Alexandria) 1911–1912. RNO 1912-06-06. RJohO 1913-08-19. Svenska scoutförbundets blå hedersmärke 1915-04-10. Svenska sällskapets för antropologi och geografi Retziusmedalj i silver 1917. Flög under finska frihetskriget med löjtnant N. Kindberg som förare från Umeå till Vasa (första aeroplanflygning över Östersjön från Sverige till Finland) och skänkte aeroplanet till finska hären 1918-03-06. RFinlFrK2kl 1918-06-21. Stiftade Sveriges två första statligt skyddade privata naturparker (områden på Rockelstad) 1918. En av initiativtagarne till Birgittastiftelsen och medlem av dess första styrelse 1920. Konventsledamot av Johanniterorden 1920-04-09–1928-04-21. R-RJohO 1920-10-15. Korresp. ledamot av Société des Americanistes de Paris 1920-12-08. HL av Gotlands nation i Uppsala 1921-09-29. Korresp. ledamot av Anthropologische Gesellschaft i Wien 1922-12-14. Styrelseledamot av Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1923–1927, ordförande i Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1925. HL av Württembergischer Verein für Handelsgeographie 1923-03-14, av Verein für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main 1923-03-19. Representerade Svenska sällskapet för antropologi och geografi vid Internationella amerikanistkongressen i Göteborg 1924. HL av Södermanland-Närkes nation i Uppsala 1926-04-12. Korresp. ledamot av Geografiska sällskapet i Finland 1926-04-20. KVO2kl 1927-12-10. Studieresa till Egypten, Palestina och Syrien 1928. Han har från trycket utgivit: The Chorotes Indians (1904), Archaeological Researches on the Frontier of Argentina and Bolivia in 1901–1902 (1904), En icke socialists tankar om storstrejken (1909), Från Kap till Alexandria (1912, 3 uppl. 1919, tysk uppl. 1924), Träskfolket (1916), Vår tid och ungdomen (1919). En förgången värld (1919), Bland indianer (1921), Nu kan det vara nog (1922), Popular Account of Archaeological Research (1924), Ethnographical Research Work (1924). Äger Rockelstad i Helgesta socken, Södermanlands län sedan 1900, Helgesta i Helgesta socken, Södermanlands län och Oppeby i Helgesta socken, Södermanlands län sedan 1906, gård i Vadstena sedan 1918, Holmtjärn i Åre socken, Jämtlands län sedan 1897 och Gryngevik i Gammelgarns socken, Gotlands län sedan 1925 samt har ägt husen Birger Jarlsgatan 22 och Biblioteksgatan 25 i Stockholm. Utfört första bestigningen av Drakryggen och Egilstjåkke i Kebnekaisemassiven 1932. Filosofie hedersdoktor vid univ i Köln 1938. KVO1kl 1939-06-06. KFinlVRO1kl. Gift 1905-01-19 i Jakobs kyrka, Stockholm med friherrinnan Mary Fock, född 1886-02-05 i Stockholm, Svea livg. Dotter av översten friherre Carl Alexander Fock nr 304, och Huldine Beamish.

Barn:

 • Björn Ericsson, född 1905-10-25 på Rockelstad. Greve.
 • Mary Ericsdotter, född 1906-12-03 Rockelstad.
 • Brita Ericsdotter, född 1908-03-22 på Rockelstad i Helgesta förs
 • Carl-Gustaf Ericsson, född 1909-08-19 Rockelstad.
 • Birgitta Ericsdotter, född 1913-02-04 på Rockelstad i Helgesta förs,
 • Egil Ericsson, född 1919-12-21 Rockelstad i Helgesta förs
 • Anna Ericsdotter, född 1926-06-13 i Stockholm.

TAB 25

Carl Axel (översiktstab 9, son av Gustaf Fredrik, tab 5), född 1790-01-31 i Malmö. Student i Lund 1800 (At (P). Kadett vid Karlberg 1804-10-16. Kvartermästare 1807-11-11. Avgången från krigsakademien 1807-12-29. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1808-03-20. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1813-10-22. Kavaljer hos hertigen av Södermanland 1816-01. Ryttmästare i generalstaben 1816-04-23 och vid regementet 1817-03-18. RSO 1818-05-20. GMtf. RRS:tVlO4kl. RPrOPlemér4kl. Major i generalstaben 1821-03-14. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1821-12-18. 3. Major vid dalregementet 1822-12-20. Kammarherre hos kronprinsen 1823-05-20. Avsked från dalregementet 1825-02-08 med tillstånd att kvarstå såsom major i generalstaben. Överstelöjtnant i generalstaben 1825-02-08. Död 1841-08-01 i Stockholm och begraven på Nya kyrkogården. Han bevistade kampanjen i Västerbotten 1809 och därunder affärerna vid Sävar och Ratan samt hela kriget i Tyskland och Norge 1813 och 1814, då han deltog i flera bataljer såsom vid Grossbeeren, Leipzig, där han fick tre hästar sig undanskjutna, samt Bornhöft, ävensom åtskilliga träffningar i Champagne mellan fransmännens och de allierades kavallerikårer. Gift 1823-10-11 Svindersvik med Christina Lovisa (Kitty) Aspelin, född 1802-11-29 i Stockholm, död i Stockholm 1871-05-04, dotter av bruksägaren Tomas Anders Aspelin och Lovisa Dybeck.

Barn:

 • Fredrik Tomas, född 1824. Ryttmästare. Död 1864. Se tab 26.
 • Axel Christian, född 1825-08-24 i Stockholm. Furir vid 2. livgardet 1843-04-19. Student i Uppsala 1844-06-14. Fanjunkare 1844-12-17. Officersexamen 1845-05-14. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1845-08-18. Löjtnant 1847-10-08. Kapten 1860-01-24. RSO 1867-06-04. Avsked 1876-01-07. Död ogift 1882-06-30 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Mariana Lovisa, född 1827-02-11 i Stockholm, död i Stockholm 1888-10-17 och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1850-11-14 i Stockholm med generalen greve Carl Sven Axel Lagerberg, född 1822, död 1905.
 • Carl Adolf, född 1828-08-26 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1845-02-03. Utexaminerad 1849-03-21. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1849-04-11. 2. Löjtnant vid 2. livgardet 1854-06-30. Död ogift 1857-11-02 i Stockholm.

TAB 26

Fredrik Tomas (Fritz) (översiktstab 9, son av Carl Axel, tab 25), född 1824-06-21 i Stockholm. Sergeant vid livregementets husarer 1842-06-24. Officersexamen 1846-10-13. Fanjunkare vid livgardet till häst 1847-01-02. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1847-04-27. Löjtnant 1851-05-16. Ryttmästare 1858-11-09. Avsked 1862-05-06. Död 1864-12-19 i Stockholm. Gift i Stockholm 1858-11-07 med Julia Lovisa Carolina Fredrika Adelaide Matilda von Mecklenburg, född 1836-06-29 i Uddevalla (fb), död 1915-03-16 Oscars förs, Stockholm (db), dotter av generalmajoren Filip Claes Ludvig von Mecklenburg och grevinnan Hedvig Beata von Rosen.

Barn:

 • Carl Filip Fredrik, född 1859-09-13 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-12-14. Student i Uppsala 1878-01-17. Jur. preliminärexamen 1879-01-31. Volontär vid livgardet till häst 1881-01-05. Kansliexamen 1881-01-29. Elev vid krigsskolan 1881-07-08. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1882-11-17. Transporterad till livregementets dragonkår 1883-04-27. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1890-04-18. Ryttmästare i regementet 1902-12-19. RSO 1903-12-01. Avsked 1911-06-30. LSkS 1929. Har utgivit Samuel Barcks bref till Olof Hermelin 1702–1708, 1–2 (1914, 15). Arrenderade en tid Länna gård i Almunge socken, Stockholms län. Död 1943-02-01 i Oscars förs, Stockholm (db nr 31).
 • Fritz Reinhold, född 1861. Före detta ryttmästare. Se Tab. 27.
 • Hedda Christina, född 1862-02-19 i Stockholm, död ogift 1913-07-10 i Oscars förs, Stockholm (db).

TAB 27

Fritz Reinhold (översiktstab 9, son av Fredrik Tomas, tab 26), född 1861-04-08 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1878-04-19. Mogenhetsexamen 1879-12-11. Elev vid krigsskolan 1830-07-14. Utexaminerad 1881-10-29. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1881-11-11. Löjtnant vid livgardet till häst 1885-09-03. Ordonnansofficer vid 4. arméfördelningens stab 1889-01-01–1892-01-01. RPrRÖO4kl 1895-07-09. Kommenderad till tjänstgöring hos de vid fälttjänstövningarna i Dalarna närvarande utländska officerarna 1897-09-02. RÖFrJO 1897-11-12. RDDO 1898-03-08. RRS:tAO3kl 1898. Ryttmästare vid regementet 1898-06-03. RSO 1902-12-01. Avsked 1906-11-16. Gift 1925-11-18 med Erika Mathilda Sofia Bovall, född 1877-06-14.

Barn:

 • Carin Erika, född 1898-06-18 i Stockholm.

TAB 28

Adolf Eugen (översiktstab 10, son av Gustaf Fredrik, tab 5), född 1797-12-31 i Malmö. Student i Uppsala 1812. Arklimästare vid amiralitetet 1814-02. Extra kadett vid Karlberg 1814. Bevistade 1814 fälttåget i Norge och därvid intagandet av Valöarna och Fredriksstad. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1815-04-25. Löjtnant i storbritanniska flottan 1820-09–1821-06, varunder han deltog i en mindre affär med en amerikansk sjörövare under spanska kusten. Bevistade såsom ambassadkavaljer konung Georg IV:s kröning i London 1821. Adjutant hos norske riksståthållaren 1821–1823. Löjtnant vid örlogsflottan 1822-01-28. Erhöll tre års permission för idkande av kofferdifart 1824. Premiärlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1824-12-01. Organiserade och utrustade två linjeskepp och tre fregatter, vilka av kronan försåldes till södra Amerika 1825. Disponent vid Motala mekaniska verkstad 1828–1830. Avsked från flottan 1831-06-09. Anlade mekaniska verkstaden i Nyköping 1831. Majors n. h. o. v. 1831-07-05. Major vid flottans mekaniska kår 1833-08-17. Sändes av konung Carl XIV Johan till Grekland för att på konungens av Grekland begäran organisera nämnda lands marin 1834. Överstelöjtnant i grekiska marinen 1834. Préfet maritime i grekiska marinen 1835. OffGrFrO med guldkors 1836. Avsked ur grekisk tjänst 1836. Anställd i österrikisk tjänst och uppgjorde därunder plan för Adriatiska havets defension 1837. RSO 1841. Vistades sedermera till år 1845 i Frankrike och England, i Frankrike utarbetade han planen till den första fregatt, Pomone kallad, med propeller samt maskineriet under vattenlinjen, och i England fregatten Amphion med nära lika konstruktion. Återkom 1845 till Sverige och erhöll då tillåtelse att anlägga de första järnvägarna i Sverige. Överstelöjtnant vid flottans mekaniska kår 1846-06-19. Juryman vid världsexpositionen i London 1851–1852. Direktör i kungliga svenska aktiebolaget för järnväg mellan Köping och Hult 1853–1886. Erhöll CXIVJ:s medalj 1854. Överste i flottans mekaniska kår 1855-01-10. Ledamot av järnvägskommittén 1855–1856. Erhöll livstidspension av 3,000 rdr rmt av rikets ständer för sina förtjänster om järnvägars anläggande i riket 1856. Grekisk generalkonsul i Sverige och Norge 1856-11–1873. KVO 1862-11-05. KGrFrO 1873. KmstkVO 1878-01-21. Död 1886-09-17 i Stockholm och begraven å flottans kyrkogård å Djurgården. Hans av I. Fallstedt modellerade byst avtäcktes 1898-06-20 på järnvägsplanen utanför norra stationen i Örebro. Biogr. i VÄD. Gift 1835-10-13 i Aten med Eufrosyne Rizo-Rangabé, född 1815-01-07 i Konstantinopel, död 1886-06-29 i Stockholm, dotter av turkiske inrikesministern i Valakiet Jacques Rizo-Rangabé och Zoe Lapithi.

Barn:

 • Maria Julie, född 1836-11-26 i Athén, död 1917-11-30 i Göteborg. Gift 1857-03-10 i Stockholm med grosshandlaren, fil. doktor Oskar Dickson, adlad och friherre Dickson, född 1823, död 1897.
 • Johan Georg Otto, född 1843-02-13 i Paris. Elev vid akademien för fria konsterna i Stockholm 1857. Företog flera utländska resor, bland andra till världsutställningen i London 1863. Erhöll 1864 kungliga medaljen för akademiens prisämne i målning: Sten Sture den äldres intåg i Stockholm efter slaget vid Brunkeberg. Agré vid nämnda akademi 1865. Idkade studier utrikes 1865–1871. Kunglig målare 1872. RVO 1872-09-11. Vice professor i teckning vid akademien för de fria konsterna 1874. Bevistade såsom akademiens delegerade den av alla lands konstnärer firade Michelangelo-festen i Florens hösten 1875. Hedersledamot av La société royale belge des aquarellistes 1875. RFrHL 1878. Kammarherre 1879-12-01. Professor i figurteckning och målning 1880-12-23. RBLeopO 1880. KSpICO1kl 1880. Direktör för konstakademiens läroverk 1881–1887. KDDO2gr 1884-03-14. RNO 1885-12-01. TMO2kl 1886. KmstkTMO 1887. KBayS:tMO 1889. KNO2kl 1891-12-01. Ånyo direktör för konstakademiens läroverk 1893. KVO1kl 1897-09-18. Fil. hedersdoktor 1900-05-31. Ledamot av svenska akademien 1903-07-09. Avsade sig ledamotskapet av samma akademi 1903-07-26. Avsked från professorsbefattningen vid det under akademiens för de fria konsterna inseende ställda läroverk 1908-10-16. Erhöll Tessinska medaljen i guld 1909-01-30. KmstkNO 1918-06-06. Död 1923-03-03 i S:ta Clara förs, Stockholm (db). Bland hans tavlor och porträtt må nämnas: Porträtt av hans fader. Blomstermarknad i Brabant, Konung Erik XIV, porträtt av konungarna Carl XV och Oskar II, Katarina Månsdotter, Den förlorade sonen, porträtt av generalen, greve S. Lagerberg, överståthållaren, friherre G. af Ugglas, professor G. V. Palm, kanslirådet N. F. Sander och professor Pontus Wikner. Åtskilliga raderingar och akvareller. Ture Jönsson i Västerås, Göran Pehrsson, Målet, Ahasverus, Visby skepparegille, Pierrot, Drottning Margareta beedigar unionen i Kalmar. Därjämte ett för Galleria degli Uffizi i Florens utfört självporträtt m fl.

TAB 29

Axel Pontus (översiktstab 11, son av Fredrik Ulrik, tab 4), född 1773-01-28 Bogesund. Kom i tjänst 1780. Sergeant vid Hälsinge regemente 1780-12-11. Fänrik vid Hälsinge regemente 1781-01-29. Transporterad till konungens eget värvade regemente 1785. Fänrik vid livgardet 1788-06-18. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1791-05-06. Stabskapten vid Närkes och Värmlands regemente 1791-12-20. Adjutant hos hertigen-regenten 1795. Kammarherre hos den utkorade drottningen, prinsessan av Mecklenburg-Schwerin, 1795-11-02. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente 1796-10-26. RSO 1805-03-01. Vice landshövding i Karlstads län 1805-09-25 (1805-10-12). Landshövding i Karlstads län 1808-01-26 och i Göteborgs och Bohus län 1809-02-13. KNO 1812-11-23. Generalmajors n. h. o. v. 1814-08-02. Tillförordnad överkommendant å fästningarna på rikets västra kust 1817. RCXIII:sO 1822-01-28. Generalmajor i armén 1830-08-05 med turberäkning från 1830-08-02. Generallöjtnants n. h. o. v. 1830-10-21. HLKrVA 1830 samt LVVS. Död 1834-10-25 i Göteborg i kolera och ligger jämte sin fru begraven på Nya kyrkogården i Göteborg. 'Han bevistade kriget i Finland 1788–90, varunder han var med i flera drabbningar. Då Sverige 1811 måst antaga det s. k kontinentalsystemet och England till följd därav förklarat Sverige krig och skickat amiral Saumarez med en större flotta för att blockera Göteborgs hamn, lyckades han att genom sin verksamhet och fintlighet bringa Saumarez därhän, att denne få dagar efter sin ankomst förklarade till en början kustfarten med smärre fartyg fri samt sedermera låg där blott för syn skull, varigenom greve Rosen således till större delen räddade västra kusten och den svenska handeln från undergång. Utnämndes efter Norges avträdande 1814 till guvernör över Trondhjem och Nordlanden samt till befälhavare över krigsmakten Nordanfjälls, vilken utnämning omintetgjordes genom det utbrytande kriget. Blev i stället guvernör över den del av Norge, som intogs av svenska armén eller amterna Sunnanfjälls.' Gift 1800-08-31 Skönnebol med friherrinnan Johanna Henrika Ribbing af Koberg, född 1778-11-28, död 1845-01-25 i Göteborg, dotter av majoren friherre Ture Ribbing af Koberg, och hans 1:a fru friherrinnan Hedvig Juliana Roos.

Barn:

 • Hedvig Beata, född 1801-08-09 på Bergs majorsboställe i Älgå socken, Värmlands län, död 1873-07-05 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1:o 1821-04-29 i Göteborg med överstelöjtnanten, greve Claes Sven Lagerberg, född 1792, död 1829. Gift 2:o 1834-10-30 i Göteborg med generalmajoren, KSO, Filip Claes Ludvig von Mecklenburg, född 1778-12-19 på Lübzin i Mecklenburg, död 1841-11-12 i Uddevalla och begraven i Uddevalla.
 • Gustaf Fredrik (Gösta), född 1803. Hovmarskalk. Död 1871. Se Tab. 30.
 • Robert Axel, född 1807-02-07 i Karlstad. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Avgången från Karlberg 1823-05-05. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1824-08-01. Officersexamen 1824. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1825-02-01. Kornett vid livregementets husarkår 1828-03-26. Löjtnant och 1. adjutant vid livregementets husarkår 1829-04-10. Ordonnansofficer hos konungen 1834-08-02. RRS:tVlO4kl 1838. Ryttmästare i kåren 1839-04-18 och vid kåren 1843-08-14. RSO 1849-11-26. Tjänstgörande hovmarskalk hos kronprinsen 1851-05-03. KDDO 1852-07-14. RNS:tOO 1855-08-23. KNEkkrO 1856-08. RCXIII:sO 1857-01-28. RPrRÖO2kl 1857. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1858-01-22. Avsked ur krigstjänsten 1858-04-09. Ceremonimästare i survivans vid KMO och KNO1kl 1865-01-28. StkDDO 1869-07-28. Avgick i utomordentlig beskickning till hoven i Bryssel och Haag för att tillkännagiva konung Carl XV:s död och konung Oskar II:s tronbestigning 1872-09. StkBLeopO 1872-10. StkNLO 1872. KmstkNO 1876-04-29. Ceremonimästare vid KMO 1878-11-30. Tjänstfri vid hovet 1882-05-30. Död ogift 1884-01-27 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Mariana Juliana, född 1809-09-12 i Karlstad, död ogift 1832-05-06 i Göteborg.
 • Carl Pontus, född 1811. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 39.
 • Conrad Magnus, född 1815-01-02 i Göteborg. Kvartermästare i livregementsbrigadens husarkår 1826-12-11. Student i Uppsala 1831-10-14. Avsked från livregementsbrigadens husarkår 1834-10-04. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1834-11-27. Artilleriofficersexamen 1835-04-01. Underlöjtnant vid regementet 1835-08-05. Kansliexamen i Uppsala 1836-12-05. Transporterad till Bohusläns regemente 1837-05-21. Löjtnant 1837-08-11. Kapten 1837-10-16. Stabsadjutant i III. militärdistriktets stab 1837-10-02–1857-05-01. Regementskvartermästare 1850-09-18. Major 1859-07-30. RSO 1862-01-28. Död ogift 1862-04-01 i Stockholm och begraven på Norra begravningsplatsen.

TAB 30

Gustaf Fredrik (Gösta) (översiktstab 12, son av Axel Pontus, tab 29), född 1803-01-24 på Berg. Student i Uppsala 1816-10. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1819-09-22. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1819-10-26. Utexaminerad från högre artilleriläroverket 1823-11-29. Ordonnansofficer hos konungen 1826-07-25. Löjtnant i armén 1827-07-04 och vid regementet 1829-11-21. Kapten i armén 1831-03-19. Kapten vid generalstaben 1831-06-15. Kammarherre hos drottningen 1834-07-01. Kapten vid regementet 1834-10-16. Adjutant hos konungen 1836-01-28. Major vid Bohusläns regemente 1837-04-28. RSO 1839-01-26. Överstelöjtnant i armén 1843-02-06. Hovmarskalk hos änkedrottningen 1844. Chef för 4. militärdistriktets stab 1844. Anställd som adjutant hos preussiske generalen von Pfuel under dess vistelse härstädes med anledning av konung Oskar I:s tronbestigning 1844. RPrJohO 1844. Chef för kronprinsens stab 1852-03-26. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i generalstaben och armén 1853-03-01. Överste i armén 1853-04-19. Avsked från sistnämnda stabschefsbefattning samt från krigstjänsten 1858-01-08. KSO1kl 1858-01-09. Tjänstfri vid hovet 1860. Underkansler vid KMO och KmstkNO 1861-01-28. Död 1871-08-19 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1832-07-09 Sturehov med grevinnan Sofia Lovisa Augusta Piper, född 1809-11-09 i Stockholm, död i Stockholm 1884-05-26, dotter av en av rikets herrar, greve Carl Claes Piper, och friherrinnan Ebba Maria Ruuth.

Barn:

 • Ebba Johanna Augusta Amalia, född 1833-05-19 i Stockholm. Hovfröken hos hertiginnan av Östergötland 1865-03-30. Kammarf röken hos drottningen 1872-10-21. Död ogift 1882-10-16 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • Axel August Gustaf, född 1834. Generalmajor. Död 1917. Se Tab. 31.
 • Conrad August, född 1835. Överstekammarherre. Död 1913. Se Tab. 32.
 • August Robert Fredrik, född 1838. Förste hovmarskalk. Död 1922. Se Tab. 34.
 • Nils August Fritz, född 1840. Förste hovmarskalk. Död 1894. Se Tab. 36.
 • Jeanette Hedvig Mariana Augusta, född 1846-10-24, död 1849-06-17 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård.
 • Gustaf Pontus August, född 1849. Hovrättsråd. Död 1922. Se Tab. 38.

TAB 31

Axel August Gustaf (översiktstab 13, son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1834-07-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-05-07. Utexaminerad 1854-03-29. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1854-04-04. Löjtnant vid livgardet till häst 1856-05-07. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1858-05-31–1863-10-19. Ryttmästare 1861-06-15. Åtföljde överstekammarjunkaren, greve R. A. von Rosen på dess beskickning till hoven i Bryssel och Haag 1872-09. OffBLeopO 1872. RNedLO 1872. Major i livgardet till häst 1874-10-02. RSO 1874-12-01. 2. major i livgardet till häst 1875-04-19. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1875–1895. Överstelöjtnant och 1. major 1878-04-29. Ledamot av direktionen för veterinärinstitutet i Stockholm 1881–1894. Överste i armén 1882-06-02. Ledamot av Stockholms drätselnämnd 1883–1893. Bevistade franska kavalleriets manövrer vid Châlons 1893-08. Uppvaktande hos dåvarande kronprinsen, sedermera konung Carlos av Portugal vid dess besök i Stockholm 1893-10. OffFrHL 1884-11-05. KPSBd, AO 1884-11-15. Åtföljde kronprinsen på kejsarmanövrerna i Tyskland 1884-09. RPrRÖO2kl 1884. Överste och sekundchef för livgardet till häst 1885-02-06. Ordförande i direktionen för allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1885–1894. Uppvaktande hos konung Albert av Sachsen vid dess besök i Stockholm sommaren 1888. KSAO1kl 1888-07-16. KSO1kl 1888-12-01. LKrVA 1892-04-26. Generalmajor i armén samt avsked från sekundchefsämbetet med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i generalitetets reserv 1894-11-02. Avsked ur reserven 1908-08-28. Död 1917-04-02 i Oscars förs, Stockholm (db) och begraven på Norra begravningsplatsen. Ägde Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län 1867–1906. Gift 1861-07-07 i Stockholm med Mariana Dorotea Hedvig von Mecklenburg, född 1838-08-10 i Uddevalla (fb), död 1916-03-06 i Oscars förs, Stockholm (db). Dotter av generalmajoren Filip Claes Ludvig von Mecklenburg och grevinnan Hedvig Beata von Rosen.

Barn:

 • Mariana Hedda Augusta, född 1862-05-20 i Stockholm, död 1894-06-02 Oretorp s län. Gift 1883-11-03 i Stockholm med godsägaren, greve Johan De la Gardie, född 1851, död 1895.
 • Augusta Hedda Julia, född 1863-07-25 på Charlottendal vid Stockholm, död på Charlottendal vid Stockholm 1907-02-08. Gift 1890-11-18 i Stockholm med före detta majoren, friherre Carl Gustaf Gerard De Geer af Finspång, i hans 1:a gifte, född 1859.
 • Axel Filip Gustaf, född 1866-06-10 i Stockholm. Volontär vid livregementets husarkår 1885. Mogenhetsexamen i Stockholm 1886. Sergeant 1887. Transporterad till livgardet till häst 1887. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Avgången från krigsskolan 1889-05-23. Förvaltare å sin faders egendom Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län 1892–1901. Ägde Norra Järsjö i Söderbykarls socken, Stockholms län 1906–1907. Arrendator av Hammarby i Danmarks socken, Uppsala län 1908–1921. Död ogift 1929-01-01 i Uppsala domkyrko förs, (db).
 • Robert Claes Conrad, född 1868-01-21 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1886-03-24. Mogenhetsexamen 1887-05-20. Sergeant 1888-05-12. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1890-04-24. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1890-05-09. Löjtnant 1895-09-06. SiamVEO5kl 1897 i juli. Ryttmästare vid livgardet till häst 1907-01-18. Styrelseledamot i Stockholms nya spårvägsaktiebolag 1909–1922. RRS:tAO3kl 1909. RFrHL 1909. RSO 1910-06-06. RDDO 1912-11-19. R JohO 1914. Avsked med skyldighet att kvarstå i regementets reserv 1918-01-30. Ordförande i styrelsen för aktiebolag Amerikansk import. Styrelseledamot i Sabbatsbergs brunnsinrättning 1926. Ryttmästare i livregementets till häst reserv 1930-01-16. GMbg. Död 1936-07-05 i Salsjöbaden (Engelbrekts förs, Stockholm db 157).
 • Ebba Hedda Carolina, född 1874-04-19 i Stockholm. Anställd i Svenska kyrkan s diakonistyrelse 1910-10-05. Redigerar sedan 1920 barntidningarna Sveriges barn och Graven och stjärnan.
 • Anna Hedda Helena, född 1878-09-30 i Stockholm, död i Stockholm 1879-04-12.

TAB 32

Conrad August (son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1835-11-25 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1849-05-07. Utexaminerad 1854-03-29. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1854-04-04. Löjtnant 1858-02-02. Kammarherre hos drottning Louise 1866-06-14. Anställd såsom uppvaktande hos prinsessan Fredrik av Nederländerna under hennes besök i Sverige sommaren 1866. Bevistade norska arméns fälttjänstövningar å Gardemoen 1867. RNS:tOO 1867-09-09. Kapten 1868-05-20. Regementskvartermästare 1868. Åtföljde konung Carl XV och drottning Lovisa på resor i Tyskland och Danmark sommaren 1868. RDDO 1868-08-06. Tjänstfri vid hovet 1871. Drottning Lovisas MM 1871-10-18. RSO 1875-12-01. Major i regementet 1881-05-20. Major vid regementet 1882-09-01. Bevistade italienska arméns fältmanövrer i norra Italien 1883-09. Off ItKrO 1884-01-03. Uppvaktande hos kronprinsessan av Danmark under hennes vistelse i Stockholm vintern 1886. KDDO2gr 1886-02-06. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1886-10-29. Avsked ur armén 1886-12-31. Stadsfullmäktig i Stockholm 1887–1900. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1888-12-01. Uppvaktande hos storhertig Adolf av Nassau under hans vistelse i Stockholm sommaren 1889. StkNassAdO 1889-07-31. Skattmästare vid KMO och KNO1kl 1890-11-24. Avgick i utomordentlig beskickning till Haag för att å konungens vägnar övervara konung Vilhelm III:s av Holland jordfästning och lyckönska drottning Vilhelmina till tronbestigningen 1890-12. Stk NedLO 1890-12-23. OII:sJmt 1897-09-18. Ledamot av och ordförande i styrelsen för Göteborgs enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1898-02-15–1911. TMO1kl 1911-11. KmstkNO 1899-12-01. Överstekammarherre 1906-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. TOO1kl 1908. StOffFrHL 1908-07. RPrRÖO1kl 1908-08. Avsked från skattmästareämbetet vid KMO 1909 i april. Tjänstgöring som riksmarskalk vid storhertigen och storhertiginnan av Baden högtidliga mottagande i Stockholm 1909-07. StkBadBI:sZO 1909 RRVÖO 1909. Överflyttad till konungens tjänstfria hovstat 1911-12-12. Död 1913-03-03 i Eds förs, Stockholms län (db), jordfäst i Jakobs kyrka och begraven på norra begravningsplatsen. Ägde från 1887 Edsbygård i Eds socken, Stockholms län, Vallsta i Eds socken, Stockholms län och Runby i Eds socken, Stockholms län. Gift 1:o 1863-11-26 i Stockholm med grevinnan Ebba Ulrika Amalia Brahe, född 1842-10-10 i Stockholm, död i Stockholm 1872-11-20, dotter av förste hovstallmästaren greve Nils Fredrik Brahe, och grevinnan Hedvig Elisabet Maria Amalia Piper. Gift 2:o 1876-09-02 i Stockholm med grevinnan Jeanna Caroline Eleonore von Rosen, född 1846-10-23 Höglunda. Död 1935-11-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 242). Dotter av löjtnanten greve Carl Pontus von Rosen och Carolina Charlotta Dickson.

Barn:

 • 1. Gustaf Nils Conrad, född 1865-03-12 i Stockholm. Volontär vid livgardet till häst 1884. Död 1887-11-06 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården.
 • 1. Carl Louis, född 1866. Kammarherre. Död 1924. Se tab 33.
 • 1. Conrad Magnus, född 1869-03-19 i Stockholm. Ägde Skålhamra i Täby socken, Stockholms län 1900–1914 och villa Roop i Djursholm 1914–1922. Död ogift 1922-07-31 i Karlsbad (S:ta Clara förs, Stockholm db) och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm.
 • 1. Nils August, född 1872-06-24 och död 1872-06-25 i Stockholm.
 • 2. Pontus Robert Conrad, född 1881-11-21 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1900-05-17. Volontär vid livgardet till häst 1900-05-26. Sergeant vid livgardet till häst 1901. Elev vid krigsskolan 1901-09-26. Fanjunkare 1902. Utexaminerad 1902-11-23. Underlöjtnant i livregementets dragoner 1902-12-12 och vid regementet 1904-02-26. Löjtnant 1905-04-05. Genomgick franska ridskolan i Saumur 1905-10-18–1906-08-02. RRS:tStO3kl 1909. Regementsadjutant 1910. Uppvaktande hos storfurst Dmitri Pavlovitj av Ryssland 1912-07. RRS:tAO3kl 1912. Regementskvartermästare 1915-03-13. Inbjuden att som franska och engelska regeringarnas gäst besöka fronten i Frankrike och vissa militäranstalter i England 1917-01-25–1917-03-25. Ryttmästare 1917-07-20. RFinlVRO1kl 1919. RJohO 1919-06-24. RSO 1923-06-06. Ordförande i Föreningen för fäktkonstens främjande 1924. Regementskvartermästare 1925-11-01–1926-11-01. Kasernofficer 1926-10-27. Ryttmästare vid livregementet till häst 1927-06-27. GV:sJmt 1928-06-16. OffLettSO 1929. Avsked 1931-11-13, major i armén s.d. kammarherre 1931-12-3.
 • 2. Carolina Eleonora Augusta, född 1885-01-12 i Stockholm. Gift 1906-10-20 i Jakobs kyrka, Stockholm med översten friherre Otto Malte Fredrik Ramel, född 1872.

TAB 33

Carl Louis (översiktstab 14, son av Conrad August, tab 32), född 1866-12-02 i Stockholm. Volontär vid livregementets dragonkår 1884-12-02. Mogenhetsexamen 1887-05-16. Sergeant 1888-05-12. Elev vid krigsskolan 1888-07-18. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid nämnda dragonkår 1890-11-07. Löjtnant i armén 1898-11-15. Löjtnant i livregementets dragoner 1900-04-14. Ryttmästare i livregementets dragoner 1908-01-31. RRS:tAO3kl 1909. RSO 1911-06-06. RDDO 1912-11-19. RItS:tMLO 1914. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1916-12-01. Kammarherre 1917-12-31. Död 1924-01-07 i Eds förs, Stockholm (db) och begraven på Norra begravningsplatsen. Ägde Edsbygård i Eds socken, Stockholms län, Vallsta i Eds socken, Stockholms län och Runby i Eds socken, Stockholms län sedan 1914. Gift 1907-03-11 i Jakobs kyrka, Stockholm med friherrinnan Adrienne Louise Ottiliana Carolina De Geer af Leufsta, född 1884-11-19 på Leufsta bruk i Lövsta socken, Uppsala län. Dotter av hovmarskalken friherre Louis De Geer af Leufsta, och hans 2:a fru, grevinnan Lovisa Ulrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Adrienne Ebba Louise, född 1908-07-08 i Oscars förs, Stockholm (fb). Gift 1930-03-12 i Storkyrkan, Stockholm med legationsrådet Bo Herbert Ribbing, född 1897.

TAB 34

August Robert Fredrik (översiktstab 15, son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1838-09-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1852-12-06. Utexaminerad 1857-03-05. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1857-03-13. Löjtnant 1860-08-21. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1865-04-03– 1868-10-20. Kapten 1868-10-20. Statsrevisor 1878–1882. RSO 1879-12-01. Major 1881-05-06. Adjutant hos konungen 1882-04-19. KPKO 1883-11-15. Överstelöjtnant i armén 1888-06-22. RPrKrO2kl 1888-07-27. Hovmarskalk och förordnad att t. v. förestå konungens hovmarskalksämbete 1890-06-13. Tjänstgörande förste hovmarskalk 1890-12-01. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i dess reserv 1890-12-19. StkÖFrJO 1890. KNO1kl 1891-07-09. StkIt KrO 1891. Åtföljde konungen på resor i Tyskland och Frankrike våren 1892. StkSVFO 1892. StOff FrHL 1892. RPrRÖO2kl m kr 1892. Avsked ur armén 1892. RPrKrO1kl 1893. Åtföljde konungen på resor i Tyskland och Frankrike våren 1894. StkMonS:tKO 1894. RPrKrO1kl m br 1895-07. StkDDO 1896-02-06. StkMGO 1896. Åtföljde konungen på resor i Tyskland, Norra Italien och Södra Frankrike våren 1896. SiamVEO1kl 1897-07-15. OII:sJmt 1897-09-18. KmstkNO 1897-09-18. StkBayS:tMO 1897. StkLEkkrO 1897. StkItS:tMLO 1897. RÖJKrO1kl 1898. RRS:tAO1kl 1898. TMO1kl 1898-11. OIISGbmt 1907-06-06. Död 1922-10-18 i K. Hovförs, Stockholm (db) och jordfäst 1922-10-23 i Engelbrektskyrkan, Stockholm samt begraven på norra begravningsplatsen. Biogr. i VÄD. Gift 1:o 1871-10-12 i Stockholm med grevinnan Amelie Aurora Hedvig Piper, född 1849-08-02 Sturehov, död 1874-12-15 i Stockholm, dotter av majoren, greve Tomas Henrik Piper, och grevinnan Jeanna Hedvig Ulrika Lagerberg. Gift 2:o 1899-01-30 på kungliga slottet i Stockholm med hovfröken hos drottningen Maria Tamm, född 1868-12-14 Fånö, GMmf 1928-12-14. Dotter av godsägaren Hugo Petrus Percival Tamm (se friherrliga ätten Tamm) och hans 1:a fru, friherrinnan Terese Antoinette Lizinka af Ugglas.

Barn:

 • 1. Gustaf Tomas August, född 1872-10-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1891-05-20. Student i Uppsala 1891-09-11. Jur. preliminärexamen 1892-09-11 och kansliexamen 1896-09-15. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1896-09-22. Amanuens i lantförsvarsdepartementet 1896-10-14. Tjänstgörande kammarjunkare 1896-12-01. OII:sJmt 1897-09-18. RWaldFO3kl 1897-09. Kammarherre och tillförordnad ceremonimästare 1902-12-04. Anställd såsom uppvaktande hos dåvarande kronprinsessan Louise av Danmark under hennes vistelse i Stockholm 1904-01. KDDO2kl 1904-02-12. Härold inom KMO 1905-11-27. OIISGbmt 1907-06-06. Tillförordnad kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet 1907-12-31. Kanslisekreterare i samma departement 1908-01-31. Registrator inom lantförsvarsdepartementet 1908-06-04. OffFrHL 1908-12-22. RRS:tStO2kl m kr 1910-01-21. Registrator inom KMO 1909-11-22. RNO 1909-11-22. KItKrO 1913-12-20. Ceremonimästare 1915-12-31. Avsked från registratorsbefattningen vid KMO 1919-04-28. Registrator i försvarsdepartementet 1920-05-30. Avsked från försvarsdepartementet 1926-11-12. StOffBLeopIIO 1926-11-29. Rikshärold och KNO2kl 1928-06-16. GV:s Jmt 1928-06-16. StOffLettSO 1929-05-27. KSpMCO2kl 1929-07-05. KNO 1kl 1942-11-14, afsked från befattningen som officiant och rikshärold i Kungl. Maj:ts orden 1943-04-16. Gift 1924-02-12 i Köpenhamn (Matteus förs, Stockholm vb) med Alma Charlotta Viktoria Ekström, född 1885-10-10 i S:t Olai förs, Norrköping.
 • 2. Gustaf August Hugo, född 1900. Fil. kand. Se tab 35.

TAB 35

Gustaf August Hugo (översiktstab 15, son av August Robert Fredrik, tab 34), född 1900-07-20 Drottningholm Greve. Studentexamen vid Beskowska skolan i Stockholm 1919. Student i Uppsala universitet 1920. Fil. kand. i Uppsala 1923-01-31. Anställd i aktiebolag Svenska kullagerfabriken. Gift 1925-05-05 i Örgryte gamla kyrka, Vasa förs, Göteborg (vb) med Ingeborg Arbo Pineus, född 1901-01-16 i Göteborg och Bohus län, fil. kand. Dotter av dispaschören, jur. utr. kand. Conrad Martin Pineus och Dagny Arbo. Översättare, anställd vid Svensk-Franska konstgalleriet.

Barn:

 • Dagny Marianne, född 1926-11-28
 • Per-Adolf Conrad August, född 1928-12-12

TAB 36

Nils August Fritz (översiktstab 16, son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1840-06-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1859. Kansliexamen 1868-01. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1868. Kammarherre 1872-01-28. Tjänstgörande kammarherre hos drottningen 1872-10-21. Amanuens i civildepartementsexpeditionen 1876-04-24. Underceremonimästare i survivans vid KMO och RNO 1876-11-27. Uppvaktande hos drottningen under dess vistelse i Heidelberg 1876–1877 och 1877–1878. KBadZLO2kl med eklöv 1877 i april. Registrator vid KMO 1877-11-26. Medföljde den särskilda beskickningen till Arolsen med anledning av konung Vilhelm III:s av Holland förmälning med prinsessan Emma av Waldeck 1879-01-07. RNassGLO2kl m kr och RWaldFO1kl 1879-01-07. Åtföljde drottningen på resa till Amsterdam våren 1880. Avsked från civildepartementet 1880. Hovmarskalk 1881-02-15. Åtföljde kronprinsen på resa till Berlin och Baden vintern 1881. RPrRÖO 2kl m kr 1881-03. Avsked från registratorsbefattningen vid KMO 1881. Åtföljde konungen och drottningen på resa till England våren 1881. Tillförordnad förste hovmarskalk 1881-06-14. Förste hovmarskalk 1881-08-06. StkBadZLO 1881-09-20. KNO1kl 1882-06-06. StkSVFO 1882. StkPdaCO 1883. Åtföljde konungen på resa till England sommaren 1884. StkMonS:tKO 1884. Erhöll gyllene kedja till BadZLO 1885. Sekreterare vid KMO 1886-11-04. StkPKO 1886. JUSO1kl 1887. SiamKrO1kl 1887. Åtföljde konungen på resor i Tyskland, Italien, norra Afrika, Spanien, Portugal, Frankrike och England våren 1888. StkItKrO 1888. StkSpKIII:sO 1888. StOffFrHL 1888. RPrKrO1kl 1888. StkSAO 1888. KNS:tOO 1kl 1889-01-21. StkNassAdO 1889. StkDDO 1889-05-03. StkBadBI:sZO 1889-05-06. PersSLO1kl 1889. Chef för konungens hovförvaltning 1890-06-13. KmstkNO 1891-11-23. RRS:tAO1kl 1891. Död 1894-02-27 i Stockholm, jordfäst 1894-03-04 i Jakobs kyrka, Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1874-02-05 i Göteborg med statsfrun hos drottningen, grevinnan Jeanna Hedda Carolina von Rosen, född 1849-09-12 Höglunda, död 1922-09-23 i Hov förs, Stockholm (db), dotter av löjtnanten, greve Carl Pontus von Rosen och Carolina Charlotta Dickson.

Barn:

 • Jeanna Carolina Augusta, född 1874-12-12 i Stockholm. Gift 1898-09-21 i engelska kyrkan, Stockholm med före detta överstelöjtnanten i engelska fältartilleriet Filip Armfield Skipwith, född 1867-09-28.
 • Nils Gustaf Pontus, född 1880. Major. Död 1932. Se tab 37.
 • Eleonora Amelie Ebba Marianne, född 1886-06-24 i Stockholm. Gift 1911-08-09 i Jakobs kyrka, (K. Hovförs vb), Stockholm med kammarherren, friherre Sten Gustaf Cederström, född 1875. Major.

TAB 37

Nils Gustaf Pontus (son av Nils August Fritz, tab 36), född 1880-04-18 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1899-05-15. Volontär vid Svea livgarde 1899-05-19. Sergeant 1899-08-14. Elev vid krigsskolan 1900-09-24. Fanjunkare 1901-08-08. Utexaminerad 1901-11-27. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1901-12-05. Löjtnant vid Svea livgarde 1904-12-31. OffFrIP 1908-07-20. RPrRÖO4kl 1908-08-03. Genomgick krigshögskolan 1910–1912. Tjänstgöring i schweiziska armén 1913. Kompanichef för det först uppsatta infanterikulsprutekompaniet i armén och lärare vid kulsprutekurser 1914–1915. Kapten 1916-02-25. Attaché vid beskickningen i Washington 1918–1919. Tjänstgöring vid generalstaben 1919–1921 och 1923–1927. Tjänstgöring vid flottan 1921 och 1922. RSO 1922-06-06. Anställd i försäkringsaktiebolag Fylgia i Stockholm sedan 1926. På övergångsstat 1927-06-18. Avsked från beställning på stat med skyldighet att kvarstå i regementets reserv 1930-04-16. Major i armén 1930-12-12. Död 1932-11-18 i Oscars förs, Stockholm (db 240). Gift 1903-10-06 i Jakobs kyrka, Stockholm med friherrinnan Elisabet Lovisa De Geer af Leufsta, nr 253, född 1880-08-09 på Leufsta bruk i Lövsta socken, Uppsala län. Död 1932-11-22 i Oscars förs, Stockholm (db 243). Dotter av hovmarskalken friherre Louis De Geer af Leufsta, och hans 2:a fru, grevinnan Lovisa Ulrika Sparre af Söfdeborg.

Barn:

 • Ebba Carolina Elisabet, född 1904-10-12
 • Marianne Jeanna Louise, född 1906-12-22

TAB 38

Gustaf Pontus August (översiktstab 12, son av Gustaf Fredrik, tab 30), född 1849-12-25 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1870 i maj. Student i Uppsala 1870. Jur. preliminärexamen 1871-05-31 och examen till rättegångsverken 1875-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1875-06-18. Vice häradshövding 1877-03-27. Notarie hos konstitutionsutskottet under riksdagarna 1878–1880. Tjänstgöring tidtals i finansdepartementet 1879–1880 och i krigshovrätten tidtals 1880–1883. Vice auditör vid Svea livgarde 1880-03-06–1885-10-01. Fiskal i krigshovrätten 1884-12-31. Assessor i krigshovrätten 1887-04-29. Hovrättsråd 1895-05-31. RNO 1895-11-30. Stadsfullmäktig i Stockholm 1897–1910. Ledamot av riddarhusdirektionen 1899–1922. Ledamot av styrelsen för försäkrings-aktiebolag Skandia och dess vice ordförande 1900-06-22–1922-01-24. KNO2kl 1908-06-16. Ledamot och ordförande i styrelsen för kungliga teaterns aktiebolag 1908-09-18. OffFrHL 1908. Ledamot av riksdagens första kammare 1910–1911. Avsked från hovrättsrådsämbetet 1916-12-15. Död 1922-01-24 i Stockholm, S:ta Clara förs, (db) jordfäst 1922-01-23 i Klara kyrka, Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen. Gift 1904-12-20 med Gerda Agda Regina Olofina Knös, född 1856-02-26 i Lund (fb), död 1921-09-13 i S:ta Clara förs, (db) Stockholm och jordfäst 1921-09-17 i Klara kyrka, Stockholm, dotter av språkläraren Johan Olof Peter Knös och Erika Agda Regina Hörlin.

Barn:

 • Nils Gustaf (Claes), född 1885-10-25 i Kungsholms förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1903-05-15. Reservofficersvolontär vid Svea artilleriregemente 1903-06-02. 1. konstapel vid Svea artilleriregemente 1904-08-24. Sergeant 1904-10-01. Styckjunkare 1905-08-19. Reservofficersexamen 1905-08-16. Reservunderlöjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1905-12-22. Löjtnant i Svea artilleriregementes reserv 1912-11-01. Avsked 1916-02-04. Reservlöjtnant i tysk tjänst vid holsteinska fältartilleriregementet nr 24 1916-02-16. PrJK2kl 1916-08-07. Reservkapten vid holsteinska fältartilleriregementet nr 24 1916-09-21. MecklStrMVK 2kl 1916-09-28. Kapten på stat vid regementet 1916-10-03. Hamb. Hanseatk. 1916-12-18. MecklStrMVK1kl 1917-06-17. PrJK1kl 1917-06-27. Avsked ur tysk krigstjänst 1919-01-21. Löjtnant i Vendes artilleriregementes reserv 1920-12-17. Examen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1921-08. Löjtnant vid Vendes artilleriregementes reserv 1922-06-15. Kapten i regementet 1923-12-07. Avsked 1931-02-06. Gift 1919-01-09 i Charlottenburg (Berlin) med Eleonore Louise Marguerite Suzanne Rohleder, född 1884-09-22 i Heidelberg. Dotter av godsägaren Friedrich Wilhelm Rohleder och Elisabet Gunst-Rochette.

TAB 39

Carl Pontus (översiktstab 17, son av Axel Pontus, tab 29), född 1811-08-11 i Göteborg. Sergeant vid Bohusläns regemente 1826-08-12. Fänrik i regementet 1827-04-25 och vid regementet 1829-01-22. Löjtnant 1834-09-27. Avsked 1845-10-24. RNO 1873-12-01. Död 1877-12-05 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Ägde Höglunda i Nors socken, Värmlands län. Gift 1845-10-27 i Göteborg med Carolina Charlotta Dickson, född 1822-04-19 i Göteborg, död 1908-02-13 i Stockholm, dotter av kommerserådet James Dickson och Eleonora Bagge. Änkegrevinnan von Rosen, född Dickson, ägde husen nr 45 vid Regeringsgatan, nr 22 vid Hamngatan, nr 63 A och B vid Slussplan samt nr 7 Engelbrektsgatan i Stockholm.

Barn:

 • Jeanna Carolina Eleonora, född 1846-10-23 på Höglunda. Död 1935-11-03 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 242). Gift 1876-09-02 i Stockholm med överstekammarherren, greve Conrad August von Rosen i hans 2:a gifte, född 1835, död 1913.
 • Jeanna Hedda Carolina, född 1849-09-12 på Höglunda. Statsfru hos drottningen 1890-07-09. OII:sJmt 1897-09-18. Död 1922-09-23 i K. Hovförs, Stockholm (db). Gift 1874-02-05 i Göteborg med förste hovmarskalken, greve Nils August Fritz von Rosen, född 1840, död 1894.
 • Axel James Pontus, född 1853-12-14 på Höglunda. Mogenhetsexamen i Göteborg 1873-06-13. Student i Uppsala 1873-10-04–1874. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1874–1875. Kammarherre 1884-12-01. Nämndeman i Mellansysslets domsaga av Värmlands län 1885–1893. Arrenderade Höglunda 1873-03-14–1881 samt ägde samma egendom 1881–1893. Död ogift 1910-06-28 i Ramlösa och begraven på norra begravningsplatsen i Stockholm, Oscars förs, (db).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: