:

Lagerstråle nr 369

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrlig †

Friherrlig 1817-07-04 enligt 37 § R.F. introducerad 1818. Utdöd 1922-02-07.

TAB 1

Se adliga ätten Lagerstråle nr 1992 samt släkten Wirell

TAB 2

Per Gustaf Lagerstråle född 1765-01-22, död 1840-10-27 i Karlskrona stad. Friherre. Kadett vid artilleriet 1775. Löjtnant vid örlogsflottan 1776. Kapten vid örlogsflottan 1788. RSO 1788-07-21. Major vid amiralitetet 1791-07-12. Överadjutant i flottorna 1791-07-17. Överstelöjtnant vid amiralitetet och generaladjutant av flygeln 1795-02-08. Överste vid örlogsflottan 1808. Konteramiral 1809-06-29. Sekundchef vid varvet i Karlskrona 1809. KSO 1815-01-28. Varvsamiral 1816. Friherre 1817-07-04 enligt 37 § R.F. (introducerad 1818-04-01 under nr 369). Vice amiral 1817-10-07. KmstkSO 1818-05-20. Avsked från befälhavande amiralsämbetet i Karlskrona 1824-02-01. Hedersledamot av Blekinge läns hushållningssällskap 1824. HLKrVA 1826. Avsked ur krigstjänsten 1835-06-19. 'Han var en skicklig och tapper sjöofficer och utmärkte sig i slaget vid Hogland den 17 juli 1788, där han, sedan chefen på linjeskeppet Vasa, överstelöjtnanten, greve Baltzar Horn, samt dess närmaste man blivit dödsskjutna, emottog och med framgång förde befälet över linjeskeppet Vasa, varför han befordrades till kapten och utnämndes till svärdsordensriddare.' Gift 1794-04-28 på Älvgärde i Rasbo socken, Uppsala län med friherrinnan Beata Catharina Lovisa Cederström född 1771-05-18 i Uppland, död 1862-01-13 i Stockholm. Dotter till översten och friherre Claes Cederström och Margareta Elisabet von Mevius.

Barn:

 • Claes Lagerstråle friherre vid faderns död 1840. Född 1795. Överstelöjtnant. Död 1854. Se Tab. 3.
 • Hedvig Margareta Lagerstråle född 1796-12-15 i Karlskrona, död 1853-08-23 i Karlskrona i kolera. Gift där 1829-11-07 med vice amiralen Salomon Mauritz von Krusenstierna, född 1794, död 1876.
 • Henrietta Charlotta Lagerstråle född 1797-03-12, död 1843-12-13 Stjärnholm. Gift 1814-06-24 i Linköpings domkyrka med hovmarskalken, friherre Gerhard De Geer af Finspång, född 1787, död 1846.
 • Gustaf Rudolf Lagerstråle född 1798-03-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1815. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen. Fil. mag. 1821 (El.). Ingenjör vid lantmäterikontoret 1822-12-23. Kopist i handels- och finansexpeditionen 1827-06-13. Kammarjunkare 1829-08-11. Sekreterare vid teknologiska institutet 1830 (El.). Lantmäterisekreterare 1832-07-07. Barnlös mördad 1844-01-13 på Nya Kungsholmsbron i Stockholm. Gift 1836-09-11 med sin kusin, friherrinnan Catharina Elisabet Henrietta Cederström, född 1810-10-10 Rosta, död 1838-08-08 på Bråte i Segerstads socken, Värmlands län, dotter av generalmajoren, friherre Carl Cederström, och grevinnan Augusta Löwenhielm.
 • Carl Fredrik Lagerstråle född 1800-01-19 i Västra Boråkra, Nättraby/K, död där 1800-03-13. Nättraby CI:2 s72: Dopvittnen var översten och riddaren baron Cederströms fru grevinnan Wrangel bar barnet till dopet, herr översten baron Cederström, herr överstelöjtnanten och riddaren greve Wrangel ifrån Karlskrona, fru prostinnan Rosenstein född friherrinna Cederström från Kumla i Närke och fröken Charlotte Carlsson från Karlskrona.
 • Carolina Beata Lagerstråle född 1801-07-17 på Västra Boråkra. Statsfru hos drottning Desideria. Död 1876-10-24 i Stockholm. Gift 1823-07-23 i Karlskrona med kammarherren, greve Gustaf Robert von Rosen, född 1788, död 1841.
 • Carl Erik Lagerstråle född 1802-07-30, på Boråkra. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Sekundkorpral vid konungens eget värvade regemente (KrAB.) 1817-09-09. Konstituerad till kompaniofficer vid krigsakademien 1818-09-10. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1819-05-12. Löjtnant i armén 1826-05-11. Kapten i armén 1829-04-04. Löjtnant vid dalregementet 1830-08-27. Ordonnansofficer hos konungen 1830-02-27. Major i armén 1837-01-28. RGrFrO med silverkors 1837-02-02. Adjutant hos konungen 1837-06-24. RSO 1839-01-26. Major vid dalregementet 1843-05-29. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Ståthållare på Rosersbergs slott 1843. RRS:tStO2kl 1842. RPrJoh O 1845. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1852-07-02. Avsked ur krigstjänsten 1857-01-13. KVO 1859-01-28. Chef för konung Carl XV:s hovförvaltning 1859-07-09. Avsked från ståthållarbefattningen 1862-02-05. KNS:tOO 1863-05-03. Avsked från chefskapet för hovförvaltningen 1868-12-14. Död ogift 1872-12-14 i Stockholm.
 • Gustava Lovisa Louise Lagerstråle född 1803-10-11 på Boråkra, död 1891-03-13 i Stockholm. Gift 1835-11-20 i Karlskrona med sin kusin konteramiralen och chefen för förvaltningen av sjöärendena, KmstkSO med mera, Claes Samuel Annerstedt, född 1799-03-23 på Tuna vid Uppsala, död 1869-12-22 i Strängnäs.
 • Per August Knut Lagerstråle född 1808. Kommendörkapten. Död 1884. Se Tab. 5.
 • Henrik Gerhard Lagerstråle född 1814-02-25 i Karlskrona. Student i Uppsala 1830. Kansliexamen 1833 och kameralexam, 1834. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1834-02-06. Examen till rättegångsverken 1834. Extra ordinarie kanslist i justitiefördelningen av kunglig maj:ts kansli 1834-06-25. Auskultant i Svea hovrätt 1834-11-13. Extra ordinarie notarie 1835-09-28. Vice notarie 1841-05-27. Extra ordinarie fiskal 1843-01-10. Vice häradshövding 1844-02-02. Adjungerad ledamot av ovann. hovrätt 1844-02-06. Fiskal 1844-02-28. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1845-01-23. Landssekreterare i Kronobergs län 1846-11-04. Tillförordnad revisionssekreterare 1850-10-23. Häradshövding i Luggude härads domsaga, Malmöhus län 1851-11-26. Ledamot av svensk-norska kommittén för behandling av frågan om ömsesidig verkställighet av domar 1855–1856. Suppleant för rikets ständers justitieombudsman 1857-02-25. Rikets ständers justitieombudsman 1857-07-22. RNO 1858-04-28. Statsråd 1858-05-04. KNS:tOO 1858-06-08. KNO 1859-01-28. Chef för civildepartementet 1860-11-02. HLLA 1862-01-10. Kmstk NO 1862-05-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1884. Avsked från statsrådsämbetet och justitieråd 1868-06-04. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1869–1875 och deras vice ordförande 1874–1875. Ledamot av styrelsen för institutet för dövstumma och blinda 1872. Vice talman i riksdagens första kammare 1875. Ånyo statsråd 1875-05-11. StkNS:tOO 1875-09-07. Promoverad till jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets 400-åriga jubelfest 1877-09-06. RoKav KMO 1877-12-01. Avsked från statsrådsbefattningen 1879-06-06. Död Ogift 1887-04-18 på sin egendom Värstorp i Nättraby socken, Blekinge län.

TAB 3

Claes Lagerstråle född 1795-01-05 i Rasbo sn/C, död 1854-12-09. Friherre vid faderns död 1840. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet (KrAB.) 1812-08-12. Officersexamen (KrAB.) 1812-09-12. Löjtnant vid regementet 1817-11-10. Kapten i generalstaben 1821-05-08. Major och bataljonschef 1824-11-23. Major vid sjöartilleriet 1825-01-01. RSO 1826-05-11. Överstelöjtnant i regementet 1835-01-24. Bevistade fälttågen i Tyskland 1813 och mot Norge 1814. Gift 1825-09-04 med sin moders kusins svägerska Marie Julie von Cederwald född 1797-07-22. Död 1856-09-18 i Karlskrona, dotter av vice presidenten i Åbo hovrätt Arvid Cederwald von Cederwald och Margareta Sofia Rabenius samt syster till översten Nils Abraham Rabbe, adlad och adopterad Bruncrona, och professorn Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius.

Barn:

 • Carl-Gustaf, friherre vid faderns död 1854. Född 1827-07-14 i Karlskrona. Inskrevs såsom student i Uppsala 1827-09-08 och i Lund 1846-02-13. Studentexamen 1846-12-09 och jur. preliminärexamen 1848-05-31 samt kameralexamen 1848-12-16. Elev vid Bo lantbruksskola 1850–1851. Lärare vid lantbruksskolan å Rosendal på Gotland 1851–1853. Bokhållare å Bälteberga i Ottarps socken, Malmöhus län 1864–1865. Inspektor å nr 1 Vittsjö i Vittsjö socken, Kristianstads län 1865–1867, å Sofielund i Ludgo socken, Södermanlands län 1868 och å Viken nr 2 i Brunflo socken, Jämtlands län 1869–1872. Extra kontorsskrivare i postverket 1873-04-21. Kommissionär för ångbåtar å Storsjön 1874–1877. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1875-03-13. Tillförordnad tullinspektor i Östersund 1875–1887. Skrivbiträde åt domare och lantmätare samt å landskansliet i Jämtlands län 1878–1885. Biträdde vid korrekturläsning och bokföring i Jämtlands tidning 1886–1887. Trädgårdsodlare i närheten av Östersund 1888–1892 och å Värstorp i Nättraby socken 1892. Död 1899-05-15 på Värstorp. Ägde jämte moder och syskon Kärrtorp i Nättraby socken, Blekinge län 1853–1862. Arrenderade 70 tunnland myr å Vittsjö nr 2 1867–1869.
 • Beata Sofia, född 1829-03-23 i Karlskrona, död ogift 1913-12-11 i Karlskrona .
 • Julia, född 1831-07-01 på Måsen vid Karlskrona, död 1915-10-05 i Karlskrona . Gift 1858-05-15 Kärrtorp med sin både kusin och faders syssling, majoren, friherre Jakob Cederström, född 1822, död 1873.
 • Anna Elisabet, född 1832-10-23 och död 1850-12-13 i Karlskrona.
 • Henrietta Charlotta, född 1834-06-11 i Karlskrona. Skötte Värstorp. Död ogift 1925-12-19 i Karlskrona .
 • Claes Arvid Georg, född 1835. Lantbrukare. Död 1922. Se Tab. 4.
 • Augusta Margareta, född 1837-11-20 och död 1839-09-23 i Karlskrona.
 • Ingeborg, född 1839-02-17 i Karlskrona, död där 1917-02-01 .

TAB 4

Claes Arvid Georg (son av Claes, Tab. 3), friherre vid äldre broderns död 1899. Född 1835-11-07 i Karlskrona. Utexaminerad från Chalmers tekniska skola i Göteborg 1853. Järnkontorselev vid Motala verkstad 1854. Lantbrukselev vid Stjärnholm i Nikolai socken, Södermanlands län 1856. Inspektor vid Segersjö i Lännäs socken, Örebro län 1860. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862. Utexaminerad 1864. Länsagronom i Södermanlands län 1865. Förvaltare vid Bysta i Askers socken, Örebro län 1867–1874, vid Araslöv i Färlövs socken och Strö i Strö socken, Kristianstads län 1875, vid Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län 1879. Brukade sin egen gård Kärrtorp i Nättraby socken, Blekinge län 1879. Förvaltare vid Nyborg i Håtuna socken, Uppsala län 1880–1884, vid Ljung i Ljung socken, Östergötlands län 1884–1887, vid Hornsberg i Tryserum socken, Kalmar län 1887–1890. Arrenderade Verstorp i Nättraby socken, Blekinge län 1890–1897. Död 1922-02-07 i Gränna och slöt ätten. Gift 1882-10-19 Forsby med friherrinnan Märta Fredrika Charlotta Lybecker, född 1857-07-20 Djursnäs (db nr 1), med henn utgick såväl friherrliga ätten Lybecker nr 119 som friherrliga ätten Lagerstråle nr 369, dotter av underlöjtnanten, friherre Otto Gustaf Lybecker, och friherrinnan Henriette Jakobina Cederström.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1883-07-18 Värsta. Mogenhetsexamen 1903-05-15. Examen från tekniska högskolan 1907. Civilingenjör. Anställd vid aktiebolag Bofors-Gullspång. Död ogift 1915-06-27 i Karlskoga och slöt den adliga ätten.

TAB 5

Per August Knut (son av Per Gustaf, friherre Lagerstråle, Tab. 2), född 1808-04-26 i Karlskrona. Sekundlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1826-05-11. RFrHL. Premiärlöjtnant 1840-05-04. Kapten 1853-04-19. RSO 1856-04-28. Kommendörkapten 1858-02-02. Död 1884-08-08 i Stockholm (Karlskrona Amiralitetsförsamling). Gift 1847-10 i Helsingfors med Ellen Fredrika Berger, född 1827-04-01 i Stockholm, död 1891-05-10 i Gladsax prästgård, Kristianstads län, dotter av grosshandlaren och konsuln i Helsingfors Gustaf Adolf Berger och Anne Jane Lloyd.

Barn:

 • Lovisa Anna Ellen, född 1852-01-18 i Stockholm, född 1892-03-21 i Gladsax prästgård. Gift 1885-10-21 i amiralitetskyrkan i Karlskrona med kyrkoherden i S:t Peters klosters och Norra Nöbbelövs församlings pastorat av Lunds stift, fil. doktorn Bengt Oléen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1876-08-03 med Ebba Augusta Kruse, född 1850-10-20 i Ronneby, död 1881-12-17, dotter av godsägaren Johan Ludvig Kruse och Edla Götilda af Puke. Gift 3:o 1894-04-18 i Östra Vemmenlövs kyrka, Kristianstads län med stiftsjungfrun Ingeborg Lovisa Ulrika Rosencrantz, född 1867-04-18 på Gyllebo i Östra Vemmenlövs socken, dotter av kammarherren Börje Axel Johan Christian Rosencrantz, och danska friherrinnan Charlotte Emerence Sofie Frederikke Rosencrantz), född 1844-06-11 i Gullarps (nuv. Trollenäs) socken, Malmöhus län, död 1909-10-14 i Lund.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: