:

Tamm nr 395

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tamm nr 2297 och friherrliga ätten Tamm nr 395

Adlad 1826-05-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1827; friherrlig 1843-02-06 enligt 37 § R.F. Introducerad samma år.

Tamm F39500.png

Tamm F39501.png

TAB 1

Per Adolf Tham, sedermera Tamm, adlad och friherre Tamm (son av Gustaf Tham, se adliga ätten Tham, tab 7), född 1774-01-02 i Göteborg. Korpral vid livregementet till häst 1781-01-26. Kornett därst. s. å. 7/2. Student i Uppsala 1787-04-13. Erhöll Svensksundsmedaljen i guld 1790. Löjtnant vid livregementets kyrassiärer 1792-11-12. Avsade sig adelskapet 1800-05-29 vid riksdagen i Norrköping och antog namnet Tamm. Avskedad ur krigstjänsten s. å. 1/9. Disponent vid Österby bruk 1802, vilket bruk hans moster fru Anna Johanna Grill inköpt. Brukspatron därst. LLA 1812-12-05. En av stiftarne av Uppsala läns hushållningssällskap 1814-01-26, vice ordförande 1814–1856 och dess hedersledamot 1847-01-26. RNO 1816-04-29. KVO 1821-01-28. LVA 1824-03-24. Adlad med namnet Tamm 1826-05-11 enl. 37 § R.F. 1809-06-06. (Introd. 1827-01-20 under nr 2297). KmstkVO 1829-08-31. Friherre 1843-02-06 enl. nyssn. regeringsformsparagraf (introd. s. å. 13/7 under nr 395). Död 1856-07-24 på Österby. 'Han kommenderades 1790 på skärgårdsflottan ut i finska kriget och var med vid Fredrikshamn, Björkö, Koivisto och Svensksund, då den kanonslup, varpå han var, sköts i sank av ryssarna. Avsade sig i överilning jämte flera andra adelskapet vid 1800 års riksdag i det bekanta plenum den 29 maj och blev därför genom k. maj:ts brev till riddarhusdirektionen av den 14 aug. s. å. förklarad adligt stånd, namn och sköldemärke förlustig. Fick slutligen av sin förutn. moster en del av Österby bruk till skänks och inköpte sedan efterhand hela denna betydande egendom.'. Gift 1:o 1802-09-17 på Godegårds bruk i likanämnd socken, Östergötlands län med sin kusins dotter Anna Margareta Grill, född 1782-02-07, död 1803-01-26 på Österby, dotter av direktören i Svenska ostindiska kompaniet, bruksägaren Johan Abraham Grill och Ulrika Lovisa Lüning. Gift 2:o 1804-03-04 på Österby med Johanna Charlotta Ehrenbill, född 1773-03-16 i Karlskrona, död 1832-03-22 i Stockholm, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Aron Ehrenbill, och Johanna Gustava Pettersén.

Barn:

 • 2. Adolf Gustaf, född 1805. Översmedsmästare. Död 1851. Se Tab. 2.
 • 2. Claes Anton, född 1807. Brukspatron. Död 1866. Se Tab. 11.
 • 2. Carl Sebastian, född 1814. Löjtnant. Död 1842. Se Tab. 29.

TAB 2

Adolf Gustaf, (son av Per Adolf Tham, sedermera Tamm, adlad och friherre Tamm, tab 1), född 1805-04-14 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Student i Uppsala 1817. Jur. examen 1823. Bergsexamen 1825. Auskultant i bergskollegium s. å. 16/6. Elev vid bergsskolan i Falun 1826–1827. Elev i masmästeriet 1827. Översmedsmästare på järnkontorets stat 1829 [Ab]. Erhöll Järnkontorets stora medalj i guld 1832. Död 1851-01-07 i Uppsala och jordfäst s. å. 15/1 i Uppsala domkyrka. Gift 1834-11-15 i Stockholm med friherrinnan Augusta Maria Sofia Rålamb, född 1814-05-22 Fånö, död 1885-12-30 i Stockholm, dotter av landshövdingen friherre Claes Hans Rålamb, och Sofia Magdalena Westerberg.

Barn:

 • Sofia Elisabet Charlotta, född 1837-03-31 i Stockholm, död 1921-02-26 i Köping. Gift 1856-06-28 på Österby bruk med ryttmästaren Henrik Sebastian Tham, född 1827, död 1908.
 • Claes Gustaf Adolf, friherre vid farfaderns död 1856. Född 1838. Överståthållare. Död 1925. Se Tab. 3.
 • Carl August, född 1840. Ryttmästare. Död 1905. Se Tab. 10.
 • Clara Augusta Emilia, född 1842-04-20, död 1863-06-14 i Neapel, efter blott åtta dagars sjukdom. Gift 1862-09-19 i Uppsala domkyrka med kammarherren Gustaf Fredrik von Kræmer, född 1831, död 1866.
 • Ebba Maria Amalia, född 1844-09-27 på Österby bruk, död 1925-01-23 på Kils gård i Värmdö socken, Stockholms län. Gift 1866-10-02 i Fundbo kyrka Uppsala län med kabinettskammarherren greve Otto Casimir Cronstedt af Fullerö, född 1833, död 1907.

TAB 3

Claes Gustaf Adolf, (son av Adolf Gustaf, tab 2), friherre vid farfaderns död 1856. Född 1838-08-10 Lydinge. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1855-12-24. Studentexamen 1856-05-17. Student i Uppsala s. å. Officersexamen 1857. Underlöjtnant vid nämnda kår 1858-01-15. Elev vid Falu bergsskola 1859–1860. Löjtnant 1863-12-15. Disponent vid Österby, Strömbacka med fl. bruksegendomar 1865–1884. Avsked ur krigstjänsten 1865-12-12. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1872. Extra ordinarie fullmäktig i järnkontoret 1871–1884. Ledamot av styrelsen för Uppsala–Margretehills järnvägsaktiebolag 1871 och dess vice ordförande 1875–1884. RNO 1873-05-14. Åter ledamot av riksdagens andra kammare 1876. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Österby bruk och aktiebolag Iggesunds bruk s. å. Ledamot av Uppsala läns landsting 1878–1883 samt dess vice ordförande 1878. RPCO 1879. KVO1kl 1880-05-15. Ledamot av riksdagens första kammare 1882–1889. Vice ordförande i Uppsala läns hushållningssällskap 1883–1885. Statsråd 1884-05-19. KNO 1885-12-01. Chef för finansdepartementet 1886-05-28. LLA s. å. KNS:tOO1kl 1887-07-07. Avsked från statsrådsämbetet 1888-02-06. Överståthållare s. å. 29/6. KmstkNO 1889-01-21. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap s. å. 26/1. Ordförande bland fullmäktige i järnkontoret s. å.–1912. Ledamot av kommittén för 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm 1894-04-27. Generalkommissarie vid nämnda utställning 1896. KmstkVO 1897-05-15. StkNS:tOO 1898-01-21. Ordförande i The Iron & Steel Institutes kongress i Stockholm s. å. i aug. Hedersledamot av nämnda institut s. å. 26/9. HLLA 1899-01-23. RoKavKMO 1900-07-09. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1901–1909. Avsked från överståthållarämbetet 1902-02-14. Ordförande i styrelsen för tekniska högskolan i Stockholm 1902–1908, för tekniska skolan 1902–1908 och för Nobelstiftelsen 1902–1907. Järnkontorets stora medalj i guld 1912. Död 1925-06-25 i Stockholm, Klara förs. Gift 1865-04-05 i Stockholm med Ebba Carolina Tersmeden, B, född 1843-04-12 på Finstaholm i Häggeby socken Uppsala län, död 1921-04-09 i Stockholm, Klara förs, dotter av ryttmästaren friherre Vilhelm Fredrik Tersmeden, och Jacquette Elisabet Tersmeden, C.

Barn:

 • Gustaf, friherre vid faderns död 1925. Född 1866. Hovstallmästare. Död 1931. Se Tab. 4.
 • Vilhelm Adolf, född 1867. Före detta underståthållare. Se Tab. 7.
 • Elisabet, född 1875-05-26 på Österby bruk. Gift 1898-09-15 i Storkyrkan i Stockholm med majoren vid Smålands artilleriregemente, RSO, Per Gustaf Uno Murray, född 1861-06-30 i Vetlanda socken, Jönköpings län, död 1910-04-14 i Jönköping.
 • Claes Fabian, född 1879-11-13 på Österby bruk. Elev vid sjökrigsskolan 1893-10-01. Flaggunderofficer av 2 gr. i flottan 1898-04-05. Sjöofficersexamen 1899-11-01. Underlöjtnant vid flottan s. å. 3/11. Löjtnant därst. 1901-10-25. RDDO 1903-11-12. Genomgick sjökrigshögskolan 1904–1906. Kapten vid flottan 1907-11-01. Kadettofficer och lärare vid sjökrigsskolan 1906–1914. GV:sO1M 1912. Marinattaché i Berlin och Köpenhamn 1914-05-01–1917-01-20. RMGrO1kl 1914. RRS:tAO 3kl s. å. LÖS s. å., dess sekreterare 1918–1921. RPrKrO3kl 1917. Bitr. militärattaché i Berlin 1918-07-01–s. å. 30/9. Kommendörkapten av 2 gr. i flottan 1918-12-31 och vid flottan 1919-04-29. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Karlskrona 1919–1921. RSO 1920-06-06. Chef för sjökrigsskolan 1921-10-13–1925. RVO s. å. 15/12. RSpMerNavO2kl 1922. Kommendörkapten av 1. gr. vid flottan 1923-02-16. KDDO2gr s. å. 15/8. OffItS:tMLO s. å. LKrVA s. å. KFinl VRO2kl 1924-07-00. Avdelningschef i marinstaben 1926–1929. Kommendör i flottan 1927-02-11 och vid flottan 1928-06-01. Ledamot av försvarsutredningen 1928 och 1929. KSO2kl 1930-06-06. Flaggkapten i högste befälhavarens över kustflottan stab s. å.–1931. Chef för sjöförsvarets kommandoexpedition 1931–1933-04-15. RNO s. å. 6/6. Sakkunnig vid nedrustningskonferensen i Genève 1932. Konteramiral 1933-01-27, i flottan. Gift 1908-01-04 på Hargs bruk i Hargs socken, Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Eva Ebba Gustava Beck-Friis, född 1884-11-11 på Harg. Dotter av bergsingenjören friherre Carl Joakim Beck-Friis, och friherrinnan Anna von Otter.

TAB 4

Gustaf (Gösta), (son av Claes Gustaf Adolf, tab 3), friherre vid faderns död 1925. Född 1866-04-15 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Volontär vid livregementets dragonkår 1883-10-06. Mogenhetsexamen 1884-06-09. Sergeant i nämnda kår 1885-05-29. Elev vid krigsskolan s. å. 24/7. Utexaminerad 1886-10-16. Underlöjtnant i nämnda kår s. å. 20/10. Transp. till livgardet till häst 1888-07-13. Löjtnant därst. 1891-11-06. Avsked från beställning på stat med tillstånd att kvarstå i regementet 1895-04-00. Stallmästare i konungens hov 1896-12-01. Avsked från regementet 1897-08-06. RVO 1898-12-01. Hovstallmästare 1901-11-30. Ledamot av riks- dagens andra kammare 1903–1905 och 1914–1917. Ledamot av hästpremieringsnämnderna 1904–1914. Statsråd och chef för jordbruksdepartementet 1905-11-07–1906-05-29. RNO 1906-05-29. Ordförande i nationalföreningen mot emigration 1906–1922. Ledamot av järnvägsrådet 1907. Ordförande i norrländska skogskommissionen s. å. LLA 1908. Ledamot av riksdagens första kammare 1910–1914. Ledamot av skogskommissionen och av försvarsberedningen 1911. KVO2kl s. å. 6/6. Ordförande i domänarrendekommittén 1914. KVO1kl s. å. 8/5. Ordförande vid Sundsvalls enskilda banks kontor i Stockholm 1915. Ordförande i Södermanlands läns hushållningssällskap 1916, dess HedL 1919. HedL av fältveterinärföreningen 1918. Ordförande i styrelsen för Stockholms kapplöpningssällskap och för civila ryttareförbundet 1929. Död 1931-07-13 i Stockholm. Ägde en tid Malstanäs samt arrenderade Spånga, båda i Forssa socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1890-07-06 i Kimstads kyrka Östergötlands län med friherrinnan Anna Augusta Adelswärd, från vilken han 1920-01-08 blev skild, född 1867-12-16 Adelsnäs, död 1938-09-20 å Malstanäs, Söd. Forssa förs, Söd. (db nr 6). Dotter av överstekammarjunkaren friherre Erik Seth Adelswärd, och hans 2:a fru Eva Elisabet Broström. Gift 2:o 1920-02-16 i Stockholm, Hedvig Eleonora med Gurli Mollén i hennes 3:e gifte (gift 2:o 1912-08-03 i Stockholm med e. jägmästaren Gösta Carl Mattias Rabenius, född 1885, död 1916), född 1885-11-21 i Lysekil. Dotter av danske vice konsuln Viktor Emanuel Mollén och Hilma Hummel.

Barn:

 • 1. Ingeborg, född 1891-04-20 i Stockholm. Konstnär. Gift 1912-05-02 i Oskarskyrkan i Stockholm med ryttmästaren Oskar Gustaf Magnus Björnstjerna, född 1888.
 • 1. Ragnar Gustafsson, friherre vid faderns död 1931. Född 1893. Kapten. Se Tab. 5.
 • 1. Torgny Gustafsson, född 1896. Kapten. Se Tab. 6
 • 1. Eva Ebba Birgitta, född 1904-06-06 på Malstanäs. Gift 1:o 1928-08-15 i Forssa socken med löjtnanten i livregementets till häst reserv Ivar Bjarne Josefsson Berghoff från vilken hon blev skildn genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-12-18, född 1897-09-22. Gift 2:o 1939-06-01 i Seglora kyrka, Forssa förs, Söd. med argonomen Carl Fredrik Brüdigam, född 1902-03-06.
 • 2. Ulla, född tvilling 1921-03-02 i Stockholm.
 • 2. Lisa, född tvilling 1921-03-02.

TAB 5

Ragnar Gustafsson, (son av Gustaf, tab 4), friherre vid faderns död 1931-07-13. Född 1893-03-10 i Stockholm. Studentexamen 1911-05-13. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente s. å. 9/6. Officersexamen 1913-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-08-28. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1918-11-18. Åter löjtnant vid regementet s. å. 18/12. Genomgick Krigshögskolan 1928–1930. Kapten i regementet 1928-09-06 och 1929-06-06. H. M. Konungens hederssabel 1930. Aspirant vid generalstaben 1930–1932. Lärare vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1933. Regementskvartermästare vid regementet 1934. RSO s. å. 6/6. major vid reservstat vid Svea artilleriregementet 1935-07-18. Gift 1:o 1919-07-02 i Lovö kyrka Stockholms län med Mary Anna Magdalena Crafoord från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-07-12, född 1899-02-06 i Stockholm. Dotter av majoren i armén Carl Gustaf Achates Crafoord, och Lilly Vilhelmina Wallenberg. Gift 2:o 1937-09-02 i Stockholm med Maud Vera Blixén, född 1908-08-17 i Stockholms län. Dotter av John Oscar Blixén och grevinnan Maud Hamilton.

Barn:

 • 1. Anna Ingegerd, född 1920-07-28 i Stockholm
 • 1. Claes Per Adolf, född 1922-01-09 i Stockholm
 • 1. Lilly Alice Gunilla, född 1929-11-01 i Stockholm.
 • 1. Eva Mary Christina, född 1931-12-24 i Stockholm
 • 2. John Gustaf Peter Urban, född 1939-04-12 i Stockholm
 • 2. Tomas Ragnar Gustaf
 • 2. Jan Carl Erik Vilhelm

TAB 6

Torgny Gustafsson, (son av Gustaf, tab 4), född 1896-10-10 Malstanäs. Studentexamen i Stockholm 1916-05-12. Officersaspirant vid Svea artilleriregemente s. å. 20/10. Konstapel därst. 1917-06-05. Furir s. å. 31/8. Fanjunkare 1918-08-30. Officersexamen s. å. 19/12. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1923-12-07. Löjtnant vid Karlsborgs artilleriregemente 1930-12-30. Kapten i Svea artilleriregemente 1933-12-02 och vid regementet 1937-03-19. Gift 1:o 1920-05-05 i Stockholm med Inga Agnes Maria Kuylenstierna, född 1901-02-08 i nämnda stad. Dotter av filosofie doktorn Anders Carl Gustaf Kuylenstierna och Maria Anna Linnéa Schmiterlöw.

Barn:

 • Stig Torgnysson, född 1921-02-21 i Stockholm

TAB 7

Vilhelm Adolf, (son av Claes Gustaf Adolf, tab 3), född 1867-05-26 på Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Mogenhetsexamen 1885-05-20. Student i Uppsala s. å. 5/6. Jur. filosofie examen 1886-09-13. Jur. kandidat 1891-09-25. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 29/9. Amanuens i finansdepartementet 1893-03-09. Extra ordinarie tjänsteman hos överståthållarämbetet för polisärenden 1896-06-08. Andre polisintendent i Stockholm 1899-03-24. Förste polisintendent därst. 1903-01-23. RVO 1903-12-01. RStbVO4kl 1908-04-00. Polismästare i Stockholm s. å. 23/7. OffFrHL s. å. i juli. RPrKrO2kl s. å. i aug. RNO 1909-06-06. RRS:tStO2kl m kr s. å. i juni. KBadZLO2kl s. å. i juli. KDDO2gr 1911-11-02. KNO2kl 1912-07-20. GV:sOlM s. å. KItKrO 1913. KNO1kl 1916-06-06. Underståthållare i Stockholm 1918-02-05. StOffFrSvSO s. å. KmstkNO 1928-06-16. Avsked från underståthållarbeställningen 1929-12-20. Gift 1907-06-01 i Stockholm med Sofia Maria Viktoria Larson född 1884-03-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av sjukgymnasten August Larson och Matilda Melin.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm (Gösta), född 1906. Plantageägare. Se Tab. 8.
 • Ebba Maria, född 1908-10-15 i Stockholm, Klara förs. Gift 1:o i Engelbrekts 1929-10-05 med doctor jur. Giovanni Battista Signorini Corso, född 1903-03-10, död 1934. Gift 2:o 1935-11-10 med markisen Emanuel del Giudice Barbarossa.
 • Erik Vilhelm, född 1910-07-17 i Ösmo socken, Stockholms län.

TAB 8

Gustaf Vilhelm (Gösta), (son av Vilhelm Adolf, tab 7), född 1906-02-16 i Stockholm. Gift 1:o 1931-03-23 med Elsa Marie Hallander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Albrektsson skilsm antagl. i USA).

Barn:

 • Ebba Margareta, född 1932-01-26 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 9

Erik, (son av Claes Gustaf Adolf, tab 3), född 1873-08-10 på Österby bruk. Mogenhetsexam, i Stockholm 1892-05-19. Elev vid tekniska högskolan s. å. 14/9. Utexaminerad från dess fackskola för bergsvetenskap 1895-10-31. Studieresor i Tyskland 1896–1897, i Nordamerikas förenta stater 1898–1899. Ritare vid Bofors bruk 1896. Ingenjör vid Ankarsrums bruk 1897–1898. Kemist hos The Washburn & Moen Mfg Co, Worcester, Mass., U. Södra A., 1898–1899. Förvaltare vid Ramnäs och Seglingsbergs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län 1900–1907. Disponent därst. 1907–1910. Disponent för Tönshammars bruks nya aktiebolag 1910–1914. Chef för järnavdelningen hos exportfirman A. W. Holm, aktiebolag 1916–1918. Bitr. ingenjör i patent- och registreringsverket 1919. Extra förste byråingenjör därst. 1931. Afsked 1938-07-22. Gift 1904-09-14 Kristineholm med grevinnan Amelie Caroline Wachtmeister af Johannishus, född 1879-11-01 på Bönsta i nämnda socken. Dotter av kaptenen greve Carl Fredrik Wachtmeister af Johannishus, och friherrinnan Vilhelmina Ulrika Magdalena Bennet.

Barn:

 • Karin ''', född 1906-01-05 på Seglingsberg.
 • Gustaf, född 1907-05-13 på Seglingsberg.
 • Ebba Magdalena, född 1914-08-06 på Tönshammar i Skogs socken

TAB 10

Carl August, (son av Adolf Gustaf, tab 2), född 1840-06-08 Lydinge. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1859-06-02. Officersexamen 1860-11-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/12. Löjtnant därst. 1868-10-30. RDDO 1869-04-10. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå i armén 1876-12-22. Ryttmästare i armén 1877-02-26. Avsked ur armén 1883-06-22. RVO s. å. 11/7. RNO 1888-12-01. Ordförande i Södermanlands läns hushållningssällskap 1888–1897. Vice ordförande i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1889-05-10. KVO2kl 1892-12-01. Ordförande i sistnämnda läns landsting 1894. KVO1kl s. å. 1/12. Hushållningssällskapets GM 1898. Död 1905-01-30 på Fågelsta. Han arrenderade Dåvö i Munktorps socken 1865–1874 samt ägde nämnda egendom 1874–1877 och Fågelsta i Julita socken, Södermanlands län sedan 1880. Gift 1872-09-02 i Örebro med friherrinnan Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta Åkerhielm af Margretelund, född 1849-10-11 i Stockholm, död 1930-06-22 på Fågelsta ]], dotter av landshövdingen friherre Johan Carl Åkerhielm af Margretelund, och Aurora Charlotta Skjöldebrand.

Barn:

 • Märta, född 1877-04-01 på Dåvö, död 1933-12-28 i Stockholm. Gift 1905-07-16 på Fågelsta med hovintendenten friherre Sven Axel Ludvig Liljencrantz, född 1865, död 1908.
 • Elisabet, född 1880-06-30 på Fågelsta. Ledamot av Södermanlands läns landsting 1919–1931. Ledamot av riksdagens andra kammare 1921–1924. Ledamot och före detta ordförande i Julita sockens kommunalnämnd.

TAB 11

Claes Anton, (son av Per Adolf Tham, sedermera Tamm, adlad och friherre Tamm, tab 1), född 1807-04-20 vid Österby bruk i Films socken, Uppsala län. Student i Uppsala 1817. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen. Kopist i k. m:ts kansli 1838-02-10. RVO 1858-04-28. Död 1866-01-18 på sin egendom Tvetaberg i Tveta socken, Stockholms län. Ägde dessutom huset nr 9 vid Stora Trädgårdsgatan i Stockholm samt del i Österby, Strömbacka och Hedvigsfors. Gift 1836-05-28 i nämnda stad med Christina Carolina Östberg, född 1812-08-07 i nämnda stad, död där 1880-08-23, dotter av grosshandlaren Carl Östberg och Carolina Elisabet Tham.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1837-03-18, död 1839-03-15.
 • Carl Adolf, född 1838-05-19 död 1839-05-20.
 • Ragnhild Carolina Gustava, född 1839-08-23 på Tvetaberg, död 1881-05-22 i Härnösand. Gift 1862-06-17 i Tveta kyrka med adjunkten vid folkskolelärareseminariet i Härnösand Lars August Lindbeck, född 1833-06-21 i Lidens socken (Västernorrland), död 1886-04-05 i nämnda stad.
 • Adolf Vilhelm, född 1841. Kontrolldirektör. Död 1920. Se Tab. 12.
 • Per'' Gustaf, född 1842. Bruksägare. Död 1921. Se Tab. 15.
 • Claes Oskar Sebastian, född 1844. Domänintendent. Död 1916. Se Tab. 23.
 • Anton Ludvig, född 1845-12-11 på Tvetaberg, död där 1863-12-14.
 • Fredrik August, född 1847. Professor. Död 1905. Se Tab. 25.
 • Augusta Sofia Matilda, född 1848-06-04 på Tvetaberg, död där 1870-06-10. Gift 1868-10-08 på nämnda egendom med kamreraren vid Centraltryckeriet Carl Johan Olof Lundström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1887 i Stockholm med Emilia Catharina Olsson, född 1854), född 1843-01-09 i Nordmalings socken, Västerbottens län.
 • Carl Vollrath, född 1850. Hovintendent. Död 1913. Se Tab. 26.
 • Christian Teodor, född 1851. Överstelöjtnant. Död 1917. Se Tab. 27.
 • Emilia Maria Charlotta, född 1852-07-06, död 1853-02-11.
 • Eva Johanna Cecilia, född 1854-01-07, död 1857-01-01.
 • Axel Evald, född 1856-03-07 på Tvetaberg. Mogenhetsexamen 1874-05-27. Bruksägare. Död ogift 1905-11-08 i Stockholm.

TAB 12

Adolf Vilhelm, (son av Claes Anton, tab 11), född 1841-01-23 Tvetaberg. Student i Uppsala 1859-05-18. Amanuens vid mineralogiska samlingarna därst. 1862-10-02. Filosofie kandidat 1865-05-30. Elev vid Falu bergsskola 1867–1868. Disp. pro gradu 1869-05-20. Promov. filosofie doktor s. å. 31/5. Assistent vid tekniska högskolan i Stockholm 1875-09-13. T. f. lektor i metallurgi och hyttkonst vid nämnda högskola 1883–1884. Föreståndare för ett enskilt metallurgiskt laboratorium i sistnämnda stad 1884–1891. Kontrollör vid kontrollverket 1888-02-15. Kontrolldirektör och chef för nämnda verk 1891-03-20. RNO 1893-12-01. Ledamot av direktionen över allmänna barnbördshuset 1895-11-15–1910. Stadsfullmäktig i Stockholm 1896–1904. Ledamot av styrelsen för sjukhuset Eira 1897–1905. Styrelseledamot i bankaktiebolag Stockholm–Öfre Norrland 1898–1908. KNO2kl 1904-12-01. Avsked från kontrolldirektörstjänsten 1906-04-07. Filosofie jubeldoktor 1919. Biogr. i Väd? Död 1920-05-15 i Stockholm, Oscars förs. Han har från trycket utgivit: Analyser af svenska mineralier (1869), Analyser å jernmalmer (1890) samt dessutom åtskilliga uppsatser i Jernkontorets Annaler 1874–1887. Ägde del i Karlstorps-Backegård i Karistorps socken, Jönköpings län. Gift 1869-08-01 i Tveta kyrka med Hedvig Anna Gustava Enell, född 1849-08-08 Vallby ]], död 1937-04-22 i Karlstorps förs, Jönk. (db nr 8). Dotter av regementsskrivaren Anton Gustaf Enell och Hedvig Jacquette Nordenskiöld, A.

Barn:

 • Hedvig, Södra 1872-04-20 på Tvetaberg. Gift 1:o 1892-08-26 i Stockholm med sin kusin, kanslirådet, Claes August Lindbeck, från vilken hon 1903 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1905-01-23 med Anna Sofia Nordenskiöld, i hennes 2:a gifte, född 1871-07-21 Viggbyholm, dotter av professorn Nils Adolf Erik Nordenskiöld, och friherrinnan Anna Maria Mannerheim), född 1866-02-23 i Härnösand. Gift 2:o 1904-05-04 med överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm Emanuel Svedenborg, i hans 2:a gifte, född 1869.
 • Eva Carolina, född 1880-05-16 i Stockholm. Gift 1901-01-15 i Kungsholms kyrka i Stockholm med sin kusin och sin systers svåger t. f. marinöverdirektören och chefen för mariningenjörkåren, KVO1kl, RNO, LÖS m. m., Johannes Lindbeck, född 1873-08-03 i Härnösand, död 1929-09-12, i Göteborg.
 • Anna Maria , född 1882-06-20 Frösundavik. Gift 1906-10-13 i Stockholm med majoren i dalregementets reserv, verkst. direktören vid Bergslagets bostadsaktiebolag Olof Birger Winbladh, född 1877-07-29 i Avesta.
 • Per Henrik Adolf, född 1883. Byråingenjör. Se Tab. 14.
 • Ebba Augusta Helena, född 1886-11-28 i Stockholm. Gift 1910-06-14 med majoren vid intendenturkåren fördelningsintendenten, Erik Gustaf Otto Holmquist, född 1883-05-18 i Malmö. Lärare v Krigsskolan i Krigshögskolan samt v Intendenturförsvarsskolan under 1920- talet. Son av generallöjtnanten Fredrik Holmquist och friherrinnan Cecilia Raab.

TAB 13

Anton, (son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1870-05-25 Tvetaberg. Elev vid flottans varv i Stockholm 1887. Mogenhetsexam-i nämnda stad 1889-05-22. Elev vid tekniska högskolan s. å. 6/9 utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1892-06-10. Elev vid flottans verkstad i Karlskrona s. å. Elev vid Kockums mek. verkstad i Malmö 1892-09-15–1894-02-01. Ingenjör hos abol:t Mars i Stockholm 1894-02-01. Medlem av detta bolags styrelse från s. å. 26/4. Verkst. direktör i metallfabriksabol:t C. C. Sporrong & C:o i Stockholm 1897-03-041902. Tillika disponent vid Skultuna bruk i likanämnd socken, Västmanlands län 1901–1903. Verkst. direktör för aktiebolag Optimus i Stockholm 1903–1910, i aktiebolag Väsby villastad 1909–1917. Ägde Väsby verkstäder 1903–1912. T. f. assistent i första yrkesinspektionsdistriktet 1912. Ord. assistent därst. 1917. Tillika t. f. byråassistent i socialstyrelsen 1919. Yrkesinspektör i fjärde yrkesinspektionsdistriktet 1922-02-17. RVO 1930-11-28. Ägde Stora och Lilla Vilunda i Hammarby socken, Stockholms län 1903–1911. Död 1936-07-23 i Tranås (db 57) och begr i Karlstorps förs, Jönk.. Gift 1:o 1896-08-31 i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm med Saga Helfrid Gerda von Gegerfelt, från vilken han 1909 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-05-15 i Järstorps kyrka, Jönk., med överläkaren och badintendenten vid Ulricehamns sanatorium och badanstalt, KVO2kl, RNO, med. licentiat Johan Anton Andersson, född 1867-12-30 i Malmö), född 1876-10-11 i sistnämnda stad. Dotter av fabriksägaren Georg Fredrik Vilhelm von Gegerfelt, och Julia Oskära Vilhelmina Wiens. Gift 2:o d:o 1910-06-11 i Norrsunda kyrka Stockholms län med Julia Sofia Nordensson, född 1879-04-12 Krogstaborg Dotter av länsveterinären i Stockholms län Julius Constantin Nordensson och Sofia Christina Jansson.

Barn:

 • 1. Sonja Brita Saga, född 1897-01-07 i Stockholm. Gift 1919-08-01 i Katarina med sin moders kusin t. f. andre kanslisekreteraren i kommunikationsdepartementet, jur. kandidat Carl Axel Valdemar Wiens, född 1892-06-16 i Malmö. Död 1939-08-08 i Stocksund.
 • 1. Gustaf Vilhelm Sebastian, född 1899-01-05 i Stockholm. Student. Död ogift 1923-03-19 på Ulricehamns sanatorium och begraven i Karlstorps socken, Jönköpings län.
 • 2. Anna Märta Sofia, född 1911-05-11 på Stora Vilunda, död där 1915-01-09.

TAB 14

Per Henrik Adolf, (son av Adolf Vilhelm, tab 12), född 1883-12-21 i Stockholm. Studier vid Chalmers tekniska institut i Göteborg till 1904. Anställd vid k. myntet. Utrikes studier 1904–1905. Ingenjör vid Väsby verkstäder 1906. Chefsassistent vid Kalmar tändsticksfabrik 1911. Föreståndare för aktiebolag Siefvert & Fornanders verkstäder 1912–1914. Gift 1908-09-01 i Stockholm med Ingeborg Emilia Axell, född 1885-01-01 i Sundsvall. Dotter av borgmästaren i Nora, vice häradshövdingen Carl Adolf Mauritz Axell och hans 1:a fru Emilie Dillner.

Barn:

 • Erik Göran Adolf Mauritz, född 1911-01-17 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1930-06-03. Utexaminerad från Stockholms handelshögskola 1932. Anställd vid svenska handelskammaren s. å. 1/7–1933-05-00. Anställd vid svenska telegrambyrån 1934.
 • Emilie Hedvig Anita, född 1918-10-20 i Stockholm, Gustav Vasa förs. Gift 1942-09-09 i Stockholm med civilekonomen Arne Esaias Axelsson Tegnér, född 1911-11-17.

TAB 15

Per'' Gustaf, (son av Claes Anton, tab 11), född 1842-12-24 Tvetaberg. Student i Uppsala 1861-05-12. Fanjunkare vid Smålands husarregemente s. å. 28/12. Officersexamen 1862-02-15. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1863-02-17. Transp. till husarregementet Konung Carl XV s. å. 22/12. Avsked ur krigstjänsten 1866-02-20. Ledamot av styrelsen för Mälarprovinsernas hypoteksförening 1878, vice ordförande därst. 1906–1908. Disponent för Söderfors bruks aktiebolag från 1881-01-01–1908. Extra ordinarie fullmäktig i järnkontoret 1886–1911. RNO 1888-12-01. Suppleant i styrelsen över allmänna hypoteksbanken 1889. Ledamot av riksdagens första kammare 1893–1908. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Nordiska kreditbanken 1896. Fullmäktig i styrelsen över allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1905–1912. Vice ordförande i styrelsen för Uppsala–Margretehills järnvägs aktiebolag 1905–1908, dess ordförande 1908–1910. Död 1921-08-11 i Varberg. Gift 1:o 1866-09-06 i Gävle med Emma Sofia Amalia Gussander, från vilken han 1907 blev skild, född 1847-10-08 i Uppsala, död 1927-05-21 i Stockholm, Oscars förs, dotter av kaptenen Anders Fredrik Gussander och Ulla Maria Forsling. Gift 2:o 1907-12-18 med Gunilla Johanna (Gunhild) Pira i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1923-12-19 i svenska kyrkan i Köpenhamn (i Sthlm, Oscars förs, vb) med folkskolinspektören och disponenten, filosofie kandidat Gustaf Reinhold Löwenborg, född 1886-06-06 i Jönköping, död 1928-12-12 i Stockholm), född 1878-08-30, dotter av landsfiskalen Sven Magnus Pira och Carolina Catharina Ferner.

Barn:

 • 1. Henrik Sebastian, född 1869. Bankdirektör. Död 1936. Se Tab. 18.
 • 1. Carl Gustaf Casper, född 1874. Direktör. Död 1930. Se Tab. 22.
 • 1. Nils Arvid Oskar Fredrik, född 1876-06-20 på Ådö. Mogenhetsexamen 1895-05-22. Student i Uppsala s. å. 1/9. Elev vid akademien för de fria konsterna. Artist (målare).

TAB 16

Claes Adolf, (son av Per Gustaf, tab 15), född 1867-06-25 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken, Uppsala län. Elev vid tekniska skolan i Örebro 1884-09-01. Utexaminerad därifrån 1887-06-01. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1889-10-30. Utexaminerad 1891-10-23. Förvaltare vid Ådö och Säbyholm 1892-01-01. RDDO 1912-02-29. RVO 1919-06-06. Gift 1:o 1896-04-26 Skårby med Emmy Hilda Charlotta Silfverswärd, född 1873-04-26 på Skårby. Död 1900-06-26 i Mörsils socken, Jämtlands län. Dotter av majoren Conrad Georg Silfverswärd och Anna Christina Charlotta Schartau. Gift 2:o 1901-10-30 i Stockholm med Mary Carolina Tamm, från vilken han 1927-03-23 blev skild, född 1877-08-15 i Stockholm. Dotter av överstelöjtnanten Christian Teodor Tamm och Louise Anna Chevalier. Gift 3:o 1933-11-18 i Engelbrekts förs Stockholm med Agnes Katarina Ingeborg Pettersson från vilken han blev skild genom Trögds häradsrätts utslag 1940-10-25, född 1885-11-07 i Alnö socken, Västernorrland. Dotter av hemmansägaren Johan Pettersson och Julia Katarina Berthilsson.

Barn:

 • 1. Emmy Signe Elisabet, född 1897-02-05 Ådö, liksom syskonen. Död 1915-12-13 i Stockholm.
 • 2. Ernst Vilhelm Oskar Fredrik, född 1902-08-16.
 • 2. Dagmar Mary Elisabet, född 1903-10-16 i Låssa förs, Uppsala.
 • 2. Carl Gustaf Teodor, född 1905-02-27.
 • 2. Emma Signe Carolina, född 1907-07-29.
 • 2. Anna Johanna Christina, född 1909-02-05

TAB 17

Erik Per Adolf, (son av Claës Adolf, tab 16), född 1898-08-18 på Ådö i Lossa förs, Uppsala län. Ingenjör. Chef för elektricitetsverket i Buenaventura i Columbia, Sydamerika. Gift 1924-11-12 Stockholm med Edit Elisabet Wallin född 1900-12-09. Dotter av fabrikören John Wallin och Anna Maria Winqvist.

Barn:

 • Nils Per Adolf, född 1926-04-22 i Stockholm.

TAB 18

Henrik Sebastian, (son av Per Gustaf, tab 15), född 1869-05-31 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken, Uppsala län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-17. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1891-01-30. Student i Lund 1892. Kansliexamen i Uppsala 1895-05-28. Extra ordinarie tjänsteman i generalpoststyrelsen s. å. 6/7. T. f. tjänsteman hos Mälarprovinsernas hypoteksförening s. å. 9/8. Bokhållare därst. 1896-02-10–1897-02-10. Amanuens i sjöförsvarsdepartementet 1896-06-06. Bokhållare hos Sveriges allmänna hypoteksbank s. å. 11/12. Revisor i hypoteksbanken 1897-07-19–1907-11-30. Tillika tjänsteman i enskilda järnvägarnas pensionskassa 1898-08-01–1907-03-31. Verkst. direktör i nämnda kassa 1908-08-01–1916-12-31. Verkst. direktör i Sveriges allm. hypoteksbank sedan 1912. Suppleant för riksgäldsfullmäktige 1912-05-14. Ord. riksgäldsfullmäktig 1915-04-28. Fullmäktig i styrelsen över allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1912 och styrelsens ordförande sedan 1919. Ledamot av jordbrukskreditkommittén 1913 och av statens handelskommission 1917. RNO s. å. 6/6. Finansråd 1918. Kommitterad ang. Statens järnvägars ekonomi 1919. Bitr. ledamot död fond- och bankinspektionen s. å. KVO2kl s. å. 6/6. Statsråd och chef för finansdepartementet 1920-10-27–1921-02-22. Ordförande i budgetredovisningssakkunniga 1921 och i 1921 års fastighetskreditsakkunniga s. å. Ledamot av ekonomiska rådet s. å. 16/3. Jourhavande styrelseledamot i aktiebolag Kreditkassan av år 1922 sedan 1922. KVO1kl s. å. 25/11. Allm. brandförsäkringsverkets mindre GM 1923-08-23 och dess stora GM 1929-05-31. Ordförande i 1927 års jordbruksfastighets- och skogskreditsakkunniga. Postsparbanksfullmäktig sedan 1925. LLA 1927. Vice ordförande i svenska bostadskreditkassan sedan 1929. GMiqml 12 st. 1932-10-01. KNO1kl 1933-06-16. Ägde Lindormsnäs i Lossa socken, Uppsala län 1906–1930. Biogr. i Väd? Död 1936-05-21 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1895-10-02 på Klotens bruk i Ramsbergs socken, Västmanlands län med Sofia Charlotta Louise Tham, född 1871-05-01 på Huså i Kalls socken, Jämtlands län, dotter av bruksägaren Vollrat Henrik Sebastian Tham, och Helena Gustava Murray.

Barn:

 • Viking Sebastian Henriksson, född 1896. Kapten. Se Tab. 19.
 • Henrik Sebastian Henriksson, född 1897. Löjtnant. Se Tab. 20.
 • Ebba Margareta, född 1900-05-18 i Stockholm. Gift 1919-05-19 med kaptenen Bror Gustaf Herman Lagercrantz, född 1894
 • Dagmar Harriet, född 1903-11-20 i Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman i Sveriges allm. hypoteksbank 1921, ord. 1925. Gift 1930-03-28 i Stockholm, Engelbrekts med kaptenen vid flottan, RSO, Sören Hedin, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1936-10-27, i hans 2:a gifte, född 1891-12-21. Gift 2:o 1936-11-24 i Stockholm, Skeppsholms med arkitekten Peder Clason, född 1894-08-21.
 • Per Vollrath Sebastian Henriksson, född 1905. Löjtnant. Se Tab. 21.
 • Dag Vollrath Sebastian Henriksson, född 1911-02-04 i Stockholm. Studentexamen därst. 1930-05-19. Student vid Stockholms högskola 1932. Gift 1933-11-06 Sperlingsholm med sin syssling Elsa Siri Margareta Kuylenstierna, född 1911-06-05 på nämnda egendom, dotter av majoren Carl Sebastian Kuylenstierna, och Margareta Charlotta Ryman.
 • Louise Marika Elisabet, född 1913-05-04 i Stockholm, Johannes förs. Gift 1935-12-07 i Stockholm Engelbr. förs (vb 316) med fänriken, friherre Fritz Eris Reinhold von Essen, född 1910.

TAB 19

Viking Sebastian Henriksson, (son av Henrik Sebastian, tab 18), född 1896-07-21 i Stockholm. Studentexamen därst. 1914-05-14. Officersvolontär vid Svea livgarde s. å. 31/5. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid nämnda garde s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1919-01-24. Löjtnant s. å. 23/5. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1930-11-28. Kapten i Svea livgarde s.å. RSpMFOvk. Kapten vid Svea livgarde 1934-08-28 fr.o.m. s.å. sept. 6. Avsked 1935-10-08. I tjänst hos kejsaren av Abessinien 1935–1936. kapten vid Generalstaben och kapten i Svea livgarde 1936-06-30. Lärare i taktik vid krigshögskolan 1936. Kapten vid Generalstabskåren 1937-04-30 fr.o.m. s.å. juli 1 samt major och lärare vid Krigshögskolan fr.o.m. s.å. okt. 1. Major i Generalstabskåren 1937-05-28. RSO s.å. juni 5. RVO 1939-06-06. Överadjutant och överstelöjtnant i Generalstabskåren s.å. sept. 15. Regementschef vid Svenska brigaden i finsk tjänst 1940. FFrK3kl m sv s.å. mars 26. Överadjutant och överstelöjtnant vid Generalstabskåren s.å. okt. 1. Gift 1:o 1919-10-07 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm (Ramnäs förs, Västm, vb) med sin systers svägerska Ebba Katarina Lagercrantz, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-05-10, född 1900-03-05 på Virsbo bruk i Ramnäs socken Västmanlands län. Dotter av envoyén Herman Ludvig Fabian Lagercrantz och Hedvig Margareta Croneborg. Gift 2:o 1938-06-25 i Stockholm med Svetlana Suzanne Kartavtzeff, född 1909-07-07 i Ryssland. Dotter av kaptenen i kejserliga ryska marinens gardesekipage Wsevolod Kartavtzeff och Marta von Haartman.

Barn:

 • 1. Hedvig Louise Annika, född 1920-07-29 i Stockholm
 • 1. Per-Henrik Sebastian, född 1922-06-20 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Catharina, född 1926-12-23 i Stockholm.
 • 1. Eva Kristina (Kitte), född 1930-04-04 i Stockholm.

TAB 20

Henrik Sebastian Henriksson, (son av Henrik Sebastian, tab 18), född 1897-10-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Studentexamen därst. 1917-05-10. Officersvolontär vid livgardet till häst s. å. 15/10. Korpral 1918-06-15. Furir s. å. 29/8. Fanjunkare 1919-08-28. Officersexamen s. å. 19/12. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1921-12-31. Löjtnant 1924-12-05. Gift 1926-09-25 på Gustavsberg i Värmdö socken Stockholms län med Axelina Maria Ulrika (Ulla) Bennich, född 1904-07-06 Farstavik. Dotter av generaldirektören och chefen för Patent- och registreringsverket Carl Henrik Hjalmar Bennich), och Maria Vilhelmina Odelberg.

Barn:

 • Ulrika Marie-Louise, född 1927-06-21 i Stockholm
 • Ulf Magnus Sebastian Henriksson, född 1934-10-01 i Stockholm

TAB 21

Per Vollrath Sebastian Henriksson, (son av Henrik Sebastian, tab 18), född 1905-12-27 i Stockholm. Studentexamen därst. 1925-05-12. Officersvolontär vid Svea livgarde 1926-08-10. Fanjunkare 1927. Officersexamen s. å. 18/12. Fänrik i regementet s. å. 30/12. Underlöjtnant därst. 1929-12-31. Löjtnant i regementet 1931-11-27 och vid regementet 1932-12-16. Gift 1930-05-23 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Mary'' von Horn, född 1909-02-01 i Stocksund i Solna socken, Stockholms län. Dotter av kammarherren, vice ceremonimästaren Erik Hebden von Horn och grevinnan Harriet Emma Amalia Hamilton.

Barn:

 • Claës Erik Sebastian Persson, född 1931-04-25 i Stockholm
 • Mary Helena, född 1934-07-14 i Stockholm, Oscars förs
 • Göran Henrie Sebastian Persson, född 1938-05-06 i Stockholm

TAB 22

Carl Gustaf Casper, (son av Per Gustaf, tab 15), född 1874-10-20 Ådö. Inträdesexamen till tekniska högskolan 1894-09-10. Specialelev därst. till 1897. Kontorsanställd i Lübeck och London 1897–1900 och hos firman Percy Tamm 1900–1901. Startade firman Tamm &C:o i Malmö 1902. Sedan prokurist. Verkst. direktör i aktiebolag Axel Christiernsson i Stockholm 1908–1918 och i aktiebolag de Svenska kristallglasbruken 1919–1922. Verkst. direktör i Fernström & C:o aktiebolag 1923. Farmare i Colombia, Sydamerika. Biogr. i "Vem är det?". Död 1930-08-14 i Colombia, Sydamerika. Död 1930-08-14 i Columbia i Sydamerika. Gift 1:o 1901-12-18 i Stockholm med Ester Maria Stavenov, från vilken han blev skild 1919-11-19, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1919-12-00 med grosshandlaren i Göteborg Jakob Eduard Hartvig, född 1872-02-15), född 1879-02-05 i Stockholm, Kungsholms förs. Dotter av pianofabrikören John Daniel Ludvig Stavenow och Maria Ehlert (enligt Rotemansarkivet). Gift 2:o 1921-05-17 i Stockholm, Tyska S:t Gertrudes med Elise Martha Helen'' Bahlcke från Tyskland, född 1895-02-16, död 1930-08-14 i Columbia, Sydamerika.

Barn:

 • 1. Rolf Casper, född 1902-09-24 i Malmö.
 • 1. Ester Barbro, född 1904-05-30 i Malmö
 • 1. Emma Maria Gunilla, född 1908-04-29 i Malmö
 • 1. Per Johan Folke, född 1916-02-29 i Stockholm.
 • 2. Hans Henrik Caspersson, född 1922-05-07 i Stockholm
 • 2. Lars Adolf Caspersson, född 1923-11-11 i Stockholm
 • 2. Björn Jarl Caspersson, född 1926-04-06 i Stockholm.

TAB 23

Claes Oskar Sebastian, (son av Claes Anton, tab 11), född 1844-07-08 Tvetaberg. Studentexamen i Lund 1863-05-23. Student i Uppsala s. å. 2/6. Furir vid livregementets grenadjärkår 1864-05-18. Linjeofficersexamen i Stockholm 1865-04-27. Underlöjtnant s. å. 15/8. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1866–1867. Förvaltare å Tvetaberg 1868–1873. Avsked ur krigstjänsten 1873-06-10. Ledamot av Stockholms läns landsting 1874–1879 och 1886–1887. Ledamot av direktionen för lasarettet i Södertälje 1888–1897. Ledamot av Stockholms läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1889. Ledamot av styrelsen för Stockholms läns frökontrollanstalt 1890. LLA 1893. T. f. domänintendent i nämnda län 1896-12-29. RDDO 1897-09-18. Ledamot av styrelsen för samma läns lantbruksskola 1898. Skattmästare hos Stockholms hushållningssällskap s. å. RVO 1904-12-01. Död 1916-11-06 i Stockholm. Arrenderade Tvetaberg 1873–1882 samt ägde nämnda egendom 1882–1895. Har utgivit: Fönsterträdgårdar (1883), Hushållsträdgårdar (1889), Prydnadsträdgårdar (1892), Lättodlade blomsterväxter (1894) och Huru böra fruktträd planteras? (1896). Gift 1871-08-16 vid Horndals bruk i Ry socken, Kopparbergs län med Anna Hildegard Bergendal, född 1851-08-23 på Gammelkroppa bruk i Kroppa socken, Värmlands län, död 1934-06-18 i Stockholm, Katarina förs, dotter av bruksägaren Filip August Bergendal och Hildegard Teresia Adilgunda Wennerlund.

Barn:

 • Hildegard Carolina, född 1873-10-04 på Tvetaberg, liksom syskonen. Musiklärarinna.
 • Ragnhild Matilda, född 1874-12-15, död 1875-06-02 på Tvetaberg.
 • Anna Alfhild, född 1876-05-16. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-05-15. Student i Uppsala s. å. 17/9. Med. filosofie examen 1896-09-15. Med. kandidat i Stockholm 1900. Med. licentiat 1905-05-27. Amanuens vid Stockholms hospital 1904-01-27–1906. Bitr. läkare vid Piteå hospital 1906-06-00. T. f. underläkare vid Kristinehamns hospital 1907-01-00 och vid serafimerlasarettets nervklinik 1908. Praktiserande läkare i Stockholm 1910. Läkare vid statens folkskoleseminarium i Stockholm 1913–1925 samt vid Slagsta skola och seminarium 1914–1928.
 • Ingeborg Matilda, född 1880-02-18. Ordf. i Moderata kvinnoförb. i Halmstad o. Östersund. Led. av riksdagens andra kammare. Gift 1906-04-07 i Jakobs kyrka i Stockholm med generallöjtnanten i generalitetets reserv, Peter Josias Hegardt, född 1868-10-03 i Alingsås.
 • Oskar Nils Gustaf, född 1881-10-06, död 1882-08-08 på Tvetaberg.
 • Märta Elisabet Catharina, född 1888-10-16. Mogenhetsexamen i Stockholm 1907-05-21. Folkskollärarinneexamen vid statens folkskoleseminarium 1909-06-00. Lärarinna vid Wåhlinska skolan i Stockholm s. å., vid Åhlinska skolan därst. 1914–1917 och tillika vid Stockholms folkskoleseminarium 1915–1917 samt vid anstalten för lytta och vanföra i Stockholm 1916. Filosofie magister vid Uppsala universitet 1914-02-01. Gift 1917-01-27 i Stora Malms socken Södermanlands län med docenten vid Uppsala universitet, filosofie doktorn Johan Alfred Götlind, född 1887-09-29 i Götene socken, Skaraborgs län.

TAB 24

Olof Filip Sebastian, (son av Claes Oskar Sebastian, tab 23), född 1891-03-08 Tvetaberg. Mogenhetsexam, i Stockholm 1908-05-18. Filosofie kandidat 1911-11-04. Filosofie ämbetsexamen 1912-05-28. Filosofie licentiat 1914-05-29. Assistent vid statens skogsförsöksanstalt och lärare vid skogshögskolan 1915. Docent vid skogshögskolan sedan 1920. Filosofie doktor s. å. 27/5 . T. f. professor vid Alnarps lantbruksinstitut 1923–1924. OffFrMeragric 1929. RVO 1932-06-06. LLA s. å. Speciallärare vid tekniska högskolan 1933. SCFSFtn utlL Acad d'agr de france. Professor vid Skogshögskolan 1938-04-22. Gift 1918-05-12 i Stockholm Katarina kyrka och med skolkökslärarinnan Ingegärd Bergman, född 1892-12-20 i Vänersborg. Dotter av doktorn sedermera professorn Johan Bergman och Kristina Johansson.

Barn:

 • Carl-Olof Sebastian, född 1919-10-11 i Stockholm
 • Ingrid Anna Christina, född 1926-09-16 i Stockholm
 • Elsa Alfhild Birgitta, född 1930-07-25 i Stockholm

TAB 25

Fredrik August, (son av Claes Anton, tab 11), född 1847-03-30 Tvetaberg. Student i Uppsala 1863-09-11. Filosofie kandidat 1873-05-26. Disp. pro gradu 1874-05-26. Promov. filosofie doktor 1875-05-31. Extra ordinarie amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek s. å. Docent i nordiska språk vid Uppsala universitet 1876-03-23. Företog en utländsk studieresa, varunder han huvudsakligen uppehöll sig i Leipzig 1878-05-00–1879-09-00. LHVS 1890. Professors n. h. o. v. 1897-05-21. Död 1905-03-30 i Uppsala. Har av trycket utgivit bl. a.: Om fornnordiska feminina, avledda på ti och ipa (1877), Tvenne tyska ändelser i svenskan (1878), Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket (1887), Etymologisk svensk ordbok, h. 1–8 (1890–1905) och Om afledningsändelser hos svenska substantiv (1897) samt ett flertal uppsatser i tidskrifter, i Uppsala universitets årsskrift m. m. Ägde gård i Uppsala sedan 1883-01-01 samt innehade på 50-årigt arrende sedan 1894-09-01 lägenheten Ekebo i Vassunda socken, Stockholms län. Gift 1:o 1885-06-30 i Uppsala med Augusta Josefina Elisabet (Lisen) Lundkvist, född 1865-04-23 i nämnda stad, död där 1898-06-03, dotter av nationsvaktmästaren Olof August Lundkvist och Carolina Josefina Andersson. Gift 2:o 1899-09-09 i Uppsala med Hedvig Maria Wenngren, född där 1865-10-15, död 1939-06-08 i Uppsala å Ulleråkers sjukhus. Uppsala domkyrkoförs (db nr 245). Dotter av vaktmästaren Rikard Wenngren.

Barn:

 • 1. Ragnhild Maria, född 1886-05-16 i Uppsala, död 1928-12-21 i Lund. Gift 1924-10-15 i svenska kyrkan i Köpenhamn med regementsläkaren vid dalregementet, RVO m. m., med. licentiat Carl Otto Leonard B:son Brodin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1910-12-16 i Stockholm med stiftsjungfrun Anna Vilhelmina Pfeiff, född 1885-03-08 Forsbo, död 1916-06-29 i Visby, dotter av fattigvårdsdirektören Adolf Vilhelm Pfeiff, och Ida Elin Kraft), född 1879-09-23 i Möklinta socken.
 • 1. Siri Elisabet, född 1888-06-03 i Uppsala. Mogenhetsexamen 1906. Student i Uppsala s. å. Död där 1910-07-16 (Sthlm, Kungsholms förs, db). Gift 1909-09-19 i nämnda stad med med. kandidat August Vilhelm Lundequist, född 1882-10-21, död.
 • 1. Yngve Sebastian, född 1891-05-06 i Uppsala. Mogenhetsexamen därst. 1909-05-24. Student vid universitetet därst. s. å. 16/6 och i Lund 1910-09-20. Filosofie kandidat i Lund 1913-01-29. Extra ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket därst. 1919-12-22. Filosofie licentiat 1925-12-15. Ord. amanuens s. å. 16/12.
 • 1. Ebbe Vollrath, född 1895-11-27 i Uppsala. Studentexamen i Lund 1915-05-31. Filosofie kandidat 1923-12-15. Gift 1935-03-03 i Varnhems förs Skarab. med Clara Ottilia (Tilli) Nyman född 1895-10-16. Dotter av köpmannen A Myman och hans hustru född Bergström.

TAB 26

Carl Vollrath, (son av Claes Anton, tab 11), född 1850-04-10 Tvetaberg. Mogenhets-examen 1869-05-19. Student i Uppsala s. å. 28/5. Jur. preliminärexamen 1870-11-05. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1872-11-01. Utexaminerad därifrån 1874-10-23. Elev å Klastorp vid Skövde 1875. Tjänsteman i Skånes enskilda banks avdelningskontor i Stockholm 1878–1881. Huvudagent i Stockholm för brand- och livförsäkringsabol:t Skåne 1884–1886. Verkställande direktör i aktiebolag Stockholms folkbank 1886–1889. Styrelseledamot i aktiebolag Stockholms handelsbank 1887–1891. Skattmästare i föreningen för välgörenhetens ordnande 1894, vid prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barn s. å. samt vid drottningens skyddshem s. å. RVO 1897-09-18. Hovintendent 1901-11-30. Död 1913-06-27 Stocksund, Danderyds förs, Sthlm l.. Ägde Erikssund i S:t Pers socken, Stockholms län 1875–1878 och arrenderade Edeby 1883. Gift 1885-05-20 i Stockholm med Anna Cecilia af Wetterstedt, A, i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Sthlm, Oscars 1918-12-27 med borgmästaren i Vaxholm, RVO, filosofie kandidat Björn Gustaf Hazelius, född 1866-09-03 i Slaka socken, Ög.), född 1866-03-19 i Stockholm, död 1934-12-27 i Stockholm, Oscar (db 301). Dotter av kammarskrivaren friherre Sten Gustaf Ludvig af Wetterstedt, och Ebba Charlotta Hellgren.

Barn:

 • Elsa Anna Cecilia, född 1886-05-28 i Stockholm. Lärarinna. Gift 1913-11-15 med civilingenjören, RNO m. m., Torsten Kreuger, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-10-29, född 1884-06-17 i Kalmar.

TAB 27

Christian Teodor, (son av Claes Anton, tab 11), född 1851-06-13, Tvetaberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1870-06-16. Kadett vid Karlberg 1871-01-20. Utexaminerad 1872-12-21. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 28/12. Löjtnant därst. 1880-08-06. Kapten 1891-08-06. RSO 1893-12-01. Major i armén 1901-06-14. Major vid Vaxholms grenadjärregemente s. å. 5/12. Överstelöjtnant i armén 1906-08-06. Avsked s. d. Död 1917-08-07 i Stockholm, Kungsholms förs. Ägde Saltskog i Västertälje socken, Stockholms län 1877–1881 samt Marieborg vid Södertälje 1877–1890. Gift 1875-08-05 i Lausanne i Schweiz med Louise Anna Chevallier, född 1852-01-31 i sistnämnda stad, död 1930-05-28 i Stockholm, S:t Görans förs (db 115) (död 29/5 enl. db), dotter av godsägaren François Chevallier och Louise Vuadens.

Barn:

 • Mary Carolina, född 1877-08-15 i Södertälje. Gift 1901-10-30 i Stockholm med godsägaren Claes Adolf Tamm, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1867.
 • Anna Hildur Augusta, född 1878-10-20 på Marieborg. Gift 1907-05-22 i Oskars kyrka i Stockholm med före detta kaptenen Sven Anders Samuel Klingenstierna, född 1866.
 • Anna Greta, född 1880-05-04 på Marieborg. Gift 1:o 1902-11-03 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med löjtnanten vid flottan Gunnar Olof Severin Uddén född 1878-09-30, död 1906-03-02 i Gibraltar. Gift 2:o 1909-10-03 med kommendörkaptenen Carl August Georg Braunerhielm, född 1876, död 1923.

TAB 28

Carl-Axel Erik, (son av Christian Teodor, tab 27), född 1876-09-03 på Tvetaberg. Officersvolontär vid Svea ingenjörbataljon 1895-09-11. Mogenhetsexamen i Sundsvall 1897-06-26. Avsked från nämnda bataljon s. å. 10/6. Officersvolontär vid livregementet till fot s. å. 25/6. Kompletterade mogenhetsexamen 1898-05-00. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Sergeant s. å. 6/8. Fanjunkare 1899-08-12. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid livregementet till fot s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-07-03. Kapten 1912-10-11. RSO 1920-06-06. SkytteGM. Avsked från beställning på stat med inträde i regementets reserv 1926-09-04. Gift 1:o 1907-11-18 i Oskars kyrka i Stockholm med Elsa Louise Wahlberg från vilken han 1924-11-24 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1925-01-06 i Norrköping med expeditionsintendenten vid arméförvaltningens intendenturdepartements utrustningsbyrå, kaptenen vid intendenturkåren Edgar Westberg, född 1894-03-05 i Fredsbergs socken, Skarab.), född 1886-08-23 i Drothems socken, Östergötlands län, dotter av majoren Rikard Detlof Engelbrekt Wahlberg och Augusta Fries. Gift 2:o 1932-03-09 i Stockholm med Alma Ingeborg Johanson, född 1894-04-24 i Tärnsjö i Nora socken, Västmanlands län. Dotter av lantbrukaren Johan Erik Johansson och Erika Charlotta Nilsson.

Barn:

 • 1. Carl-Erik Christian Rikard Sebastian, född 1908-09-05 i Stockholm
 • 1. Gösta Hugo Sebastian, född 1915-10-15 i Örebro.

TAB 29

Carl Sebastian, (son av Per Adolf Tham, sedermera Tamm, adlad och friherre Tamm, tab 1), född 1814-05-20. Kornett vid livgardet till häst 1831-03-26. Ordonnansofficer hos konungen 1835-10-19. Avsked från gardet s. å. 5/12 med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén. Löjtnant i armén 1842-03-16. Död s. å. 15/11 vid Elgensburg i Sachsen. Gift 1837-01-14 i Göteborg med Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1846-07-12 i Stockholm med bruksägaren, underlöjtnanten Sten Vilhelm Teodor Ankarcrona, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1819, död 1894. Gift 3:o 1876-03-01 i Köpenhamn med skriftställaren filosofie kandidat Carl Fredrik Bernt von Bergen i hans 1:a gifte, född 1838-12-26 i Göteborg, död 1897-08-19 i Stockholm), född 1820-01-26 i Göteborg, död 1895-04-29 i Stockholm, dotter av kommerserådet John Lamberg och Maria Juliana Kåhre.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1839, död s. å. 18/10.
 • Hugo Petrus Percival, född 1840. Bruksägare. Död 1907. Se Tab. 30.

TAB 30

Hugo Petrus Percival, (son av Carl Sebastian., tab 29), född 1840-06-29 Torreby. Student i Uppsala 1859. Preliminärexamen 1865. Styrelseledamot i Huskvarna vapenfabriksaktiebolag 1875. Ledamot av riksdagens första kammare sedan 1885. Ledamot av statsutskottet 1886–1904 och dess ordförande 1901 och 1904. RNO 1886-12-01. LLA 1887. Ledamot av kommittén ang. Revision av statens järnvägstaxa 1889 och av kommittén ang. Civilstatens pensionsinrättning 1889–1891 samt av skogskommittén 1896–1897. KVO1kl 1889-12-01. President i La fédération obolitioniste 1891. Ledamot av styrelsen för Stockholms Dagblads aktiebolag 1896. Hedersledamot av Uppsala läns hushållningssällskap 1897-01-26. KNO1kl s. å. 18/9. HLLA 1900-02-00. KmstkVO 1902-12-01. Död 1907-10-04 på Fånö. Ägde 1/3 i Österby bruk, 1/3 i Strömbacka och Hedvigsfors bruk samt 1/2 i Huskvarna vapenfabrik, tills dessa egendomar övergingo till aktiebolag, samt ägde sedan 1856 Fånö med underlydande i Hacksta, Löts och Övergrans socknar, Uppsala län. Gift 1:o 1868-02-12 i Stockholm med friherrinnan Terese Antoinette Lizinka af Ugglas, född 1844-11-02 i nämnda stad, död där 1881-01-07, dotter av översten greve Carl Fredrik Ludvig af Ugglas, och friherrinnan Charlotta Antoinetta von Düben. Gift 2:o 1884-01-20 på Fånö med Maria Charlotta Unonius, född 1852-02-16 New Uppssala USA, Nordamerika, död 1935-04-12 i Stockholm, Oscar (db 89) och begr i Löts förs, Upps. Dotter av tullförvaltaren Gustaf Elias Marius Unonius och Charlotta Margareta Öhrströmer.

Barn:

 • 1. Maria, född 1868-12-14 på Fånö. Ledamot av fattigvårdsstyrelsen i Lots socken. Hovfröken hos drottningen 1895-09-10. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. GV:sJmt 1918-06-16. GMmf 1928-12-14. Gift 1899-01-30 på Stockholms slott med förste hovmarskalken greve August Robert Fredrik von Rosen, i hans 2:a gifte, född 1838. Död 1922.
 • 1. Sofia Charlotta, född 1870-03-20 på Fånö, död 1933-03-30 Såby. Gift 1893-06-09 på Fånö godsägaren friherre Carl Herman Knut Wrangel af Lindeberg, född 1860, död 1939.
 • 1. Hugo Sebastian Hugosson, född 1871-09-13 på Fånö. Kommunalman. RVO 1914-09-30. HushGM. Arrenderade Eneby, Hacksta samt Uppeby, alla i Hacksta socken, Uppsala län 1893–1906 samt ägde Eneby och Hacksta 1907–1929 ävensom Hjulsta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län, vilket han sålde 1917. Gift 1895-08-28 i Enköpings-Näs kyrka Uppsala län med Tyra Kantzow, född 1872-12-03 i Stockholm. Dotter av majoren friherre Johan Albert Kantzow, och friherrinnan Lovisa Aurora Eleonora Vilhelmina Liljencrantz.
 • 1. Teresia Antoinetta, född 1873-06-11 på Fånö.
 • 1. Louise Elisabet Charlotte, född 1875-05-27 i Stockholm. Överhovmästarinna. Gift 1896-01-04 i Skeppsholmskyrkan i nämnda stad med överhovjägmästaren friherre Claes Erik Rålamb, född 1868.
 • 1. Carl Gustaf Ludvig Hugosson, född 1876. E. jägmästare. Se Tab. 31.
 • 1. Carl Percival Hugosson, född 1878. Ingenjör. Se Tab. 32.
 • 2. En son, född 1885-08-17, död s. d.
 • 2. Catharina Margareta (Karin), född 1886-06-22 i Löts församling. Gift 1912-07-27 med överstelöjtnanten i armén, kaptenen i Svea artillerireg:s reserv, Carl Erik Swartz, född 1879-04-20 i Norrköping, död 1938-08-09 i Stockholm.
 • 2. Anna Johanna Grill, född 1888-07-22 på Fånö. Gift 1929-06-16 på nämnda egendom med lantbrukaren Malte Gunnar Liedberg, född 1900-01-07.
 • 2. Carl Sebastian Hugosson, född 1889-12-01 på Fånö. Manager. RVO 1922-09-11.
 • 2. Gunhild Elisabet, född 1891-07-14 på Fånö. Gift 1917-04-03 i Stockholm med före detta kommendörkaptenen friherre Axel Adolf Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1861.
 • 2. Nils Erik Hugosson, född 1893-03-03 i Stockholm, Jakobs förs Studentexamen 1912-05-23. Officersvolontär vid livgardet till häst s. å. 20/4. Elev vid krigsskolan 1914-10-19. Underlöjtnant i skånska husarregementets reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1915-12-31. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1918-11-27. Överförd på övergångsstat 1927-06-09. Ryttmästare på övergångsstat i Norrlands dragonregemente 1930-06-20. RBLIIO. Gift 1925-10-10 i Jönköping Sofia med grevinnan Lilly Josefina Elisabet von Seth, född 1900-06-17 på Bellevue, Kärda socken, Jönköpings län. Dotter av majoren greve Emil Vilhelm Alexander von Seth och Gerda Elisabet Sjöberg.
 • 2. Sune Torgny Hugosson, född 1895-02-01 i Stockholm. Studentexamen 1913. Elev vid sjökrigsskolan s. å. Sjöofficersexamen 1916. Fänrik i flottan s. å. 30/10 och vid flottan s. å. 31/10. Löjtnant i flottan 1918-10-25 och vid flottan s. å. 6/12. Ledare av yachten Fidras världsomsegling 1920–1922.

TAB 31

Carl Gustaf Ludvig Hugosson, (son av Hugo Petrus Percival, tab 30), född 1876-09-12 på Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-17. Elev vid Ombergs skogsskola 1895-07-01. Utexaminerad 1896-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/7. Utexaminerad 1898-06-15. E. jägmästare i bergslagsdistriktet 1899-08-15. Assistent vid skogsinstitutet 1900-05-23. Extra ordinarie tjänsteman hos Domänstyrelsen s. å. 30/10. Assistent i Grönbo revir s. å. 29/12, i Västerås revir 1901-03-21 och i Askersunds revir 1902-01-09. Styrelsesuppleant i Strömbacka bruks aktiebolag 1903-01-31. Skogschef därst. och ledamot av styrelsen 1908. Skogschef vid Fagersta bruk 1909. Tillika skogsförvaltare vid Fånö och Ekolsund 1910. Skogschef vid järnbrukskoncernen Fagersta sedan 1927. RVO 1928-06-16. Ledamot av riksdagens första kammare 1929. RNO 1934-11-24. Statsrevisor 1937–1939. Gift 1902-11-29 i Västerås domkyrka med Elisabet'' Broberg, född 1880-06-25 i Munktorps socken, Västmanlands län. Dotter av direktören Withmar Broberg och Elisabet Molin.

Barn:

 • Nils Hugo Withmar, född 1903-09-05 på Haddebo bruk i Svennevads socken, Örebro län. Studentexamen 1922. Student i Uppsala 1923. Filosofie kandidat därst. 1926-01-30. Jur. kandidat därst. 1929-05-30. Studier i Genève 1930–1932. Attaché i utrikesdepartementet 1932-06-00. Attaché i Helsingfors s. å. 1/9 och vid svenska konsulatet i Chicago 1934-03-01. Attaché i Utrikesdepartimentet 1935-04-01. Attaché vid beskickningen i Ankara och Athen s.å. 1/7. T. f. andre sekreterare i Utrikesdepartimentet 1938-04-29. Andres legationssekreterare vid beskickningen i Rio de Janerio 1939-05-05. Gift 1939-05-30 i Bromma kyrka med Lusine Adrine Chahbaz från Turkiet, född 1904-05-18.
 • Birgit Elisabet (Beth), född 1907-08-27 på Haddebo bruk. Gift 1932-05-26 i Oskars kyrka i Stockholm med löjtnanten vid flygvapnet Nils Erik Herman'' Krautmeyer, född 1898-03-22 i Falun.
 • Lars Gustaf, född 1916-10-15 i Stockholm. Officersaspirant vid Livgrenadjärregementet. Officersexamen 1938-04-13.
 • Elsa Térèse Margaretha , född 1918-02-11 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 32

Carl Percival Hugosson, (son av Hugo Petrus Percival, tab 30), född 1878-02-16 i Stockholm. Utexaminerad från Chalmers tekniska institut 1899. Anställd vid Allm. svenska elektr. aktiebolaget 1900–1901. Direktör i aktiebolag Betong i Stockholm 1904. Började 1907 anläggandet av förstaden Midsommarkransen vid Stockholm. Ordförande i Stockholms fastighetsägareförening. Gift 1900-03-11 i London med Agnes Estelle (Stella) Sawers, född 1878-11-15 i Watford, England. Dotter av souchefen vid London and North-Western Railway Cy Robert Sawers och Mary Mc Keand.

Barn:

 • Stella Victoria Ugglas, född 1901-05-24 i Stockholm. Gift 1:o 1924-01-14 i Stockholm, Maria med köpmannen Per Henrik Lundh från vilken hon blev skild genom Södra Roslags domsagas häradsrätts utslag 1937-10-07, född 1901-05-25 Magda. Gift 2:o 1939-08-10 i Stockholm, Högalids förs, med ingenjören Nils Erik Wetterling, född 1910-10-19.
 • Mary Teresia, född 1904-07-17 i Stockholm. Gift i Högalids 1930-01-17 med löjtnanten i intendenturkårens reserv Erik Johan Hedman, född 1897-06-28 i Gävle

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: