:

Sandels nr 124

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Sandels nr 124 †

TAB 1

Johan August, friherre och greve Sandels (översiktstab 3, son av Samuel Sandel, adlad Sandels nr 2006, tab 1), född 1764-08-21 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1775-09-30. Student i Uppsala (Um.) 1776-06-07. Underlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1777 fy 9. Adjutant vid artilleriet i Stockholm 1782. Stabsryttmästare vid finska kompaniet av adelsfaneregit 1785-09-27. Major vid karelska dragonregementet 1787-03-01. RSO 1788-12-22. Befälhavare för en värvad infanteribataljon 1789. Överstelöjtnant och sekundchef för förutnämnd dragonregemente 1790-12-15. Generaladjutant av flygeln 1795-04-19. Överste i armén 1799-11-16. Överste och chef för Savolaks ja garregemente 1803-04-15. Befälhavare för femte brigaden av armén i Finland 1808-04-07. RmstkSO 1808-05-16. Generaladjutant 1808-07-21. Generalmajor 1808-11-10. Friherre 1809-06-29 enligt 37 § R. F. (introducerad 1810-03-17 under nr 332). Ordförande i krigskollegium 1810-05-15. KSO 1810-09-24. Tillförordnad president i nyssn. kollegium 1811-03-05. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1811-09-22. KmstkSO 1811-11-23. Generallöjtnant 1813-01-26. Ordförande i kngskommittén 1813-02-12. Generalbetälhavare 1813-03-03 över den armékår, som först övergick till Tyskland samt guvernör i Pommern och på Rügen. Befälhavare över 3. arméfördelningen 1813-05-28. Befälhavare över 2. arméfördelningen jämte 6. brigaden 1813-05-08. RRS:tAO 1kl 1814-04-00. Befälhavare över 2. fördelningen av armén mot Norge 1814-07-16. Greve 1815-01-28 enligt 37 § (introducerad 1815-02-25 under nr 124). Tillförordnad överståthållare i Stockholm 1815-07-25. Avsked från gardet samt president i förutnämnd kollegium 1815-08-04. RoKavKMO 1817-04-28. Lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm 1817-11-20. En av rikets herrar 1818-05-11. General av infanteriet 1818-07-24. Riksståthållare i Norge 1819-10-10. Fältmarskalk 1824-11-02. Lämnade 1827-11-26 riksståthållarämbetet. Död 1831-01-22 i Stockholm och jordfäst 1831-02-01 i Klara kyrka, varest hans gravmonument ses. Han utmärkte sig redan i 1788–90 års finska krig, men tillkämpade sig sitt egentliga krigarrykte 1808 och 1809 i Finland, där han vann segrarna vid Leppävirta, Toivala, Pulkkila, Kuopio, Virta bro och Idensalmi kyrka, ävensom vid Hörnefors i Norrbotten. Likaledes under fälttågen i Tyskland och Norge, varunder han var med vid Roslau, Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1809-11-05 Noor med friherrinnan Ulrika Elisabet Hermelin, född 1786-07-14 i Stockholm, död där 1769-04-25 dotter av bergsrådet friherre Samuel Gustaf Hermelin nr 272, och hans 2:a fru Hedvig Augusta at Söderling nr 2009.

Barn:

 • Samuel August, greve vid faderns död 1831. Född 1810. Generallöjtnant. Död 1892. Se Tab. 2.
 • Fabian Ulrik, greve vid äldre broderns död 1892. Född 1812-02-02 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1824-10-04. Utexaminerad 1830-04-29. Kornett vid livgardet till häst 1830-05-21. 1. Adjutant vid livgardet till häst 1833-10-19. Löjtnant 1834-10-18. Ordonnansofficer hos konungen 1837-01-28. Ryttmästare 1839-07-19. Kabinettskammarherre 1844-09-26. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträde 1844. Ledamot av kavallerikommittén 1846–1847. RDDO 1846-07-16. 2. Major 1848-11-21. RSO 1848-11-21. Överstelöjtnant och 1. major 1849-04-18. Bevistade ryska lägret vid Krasnoje Selö 1853. RRS:tAO2kl 1853-08-27. Överste i armén 1854-11-24. LKrVA 1855-04-28. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till organisation av tvenne militära ridskolor 1856. KFrHL 1856-10-08. Överste och sekundchef för livgardet till häst 1856-12-12. Tjänstfri vid hovet 1859. KSO 1861-01-28. Generalmajor i armén 1861-07-05. 1. adjutant hos konungen 1861-07-05. StkDDO 1862-07-19. Inspektör för kavalleriet 1864-03-08. Ordförande i kommittén för kavalleriets lämpligaste utredning och beväpning 1865-01-10. Suppleant till ordförande i direktionen över arméns pensionskassa 1865-05-06. Ledamot i kommittén för avgivande av förslag om officersbildningen 1865-09-05. Överkommendant i Stockholm 1866-05-19. TMO2kl 1869-06-02. KmstkSO 1869-07-29. Chef för stuteriöverstyrelsen 1870-09-16. Ordförande i krigshovrätten 1871-07-14. Avsked från överkommendantsbefattningen 1871-09-25. Avsked från kavalleriinspektörsbefattningen med tillstånd att kvarstå såsom generalmajor i armén 1872-04-19. Avsked från krigshovrätten 1872-04-19. Militärledamot i högsta domstolen 1873-01-18–1881-12-08. Ordförande i direktionen över arméns pensionskassa 1878-11-07–1890-09-17. Generallöjtnant i reserven 1882-12-01. Ledamot i direktionen över hospitalsfonden 1884-11-29–1890-10-00. Avsked från stuteriöverstyrelsen 1885-04-24. Avsked ur generalitetets reserv 1890-10-03. Död ogift 1898-04-02 i Stockholm.
 • Lars Gustaf (Gösta), greve vid näst äldste broderns död 1898. Född 1815-10-10 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1829-09-23. Utexaminerad 1833-11-19. Fänrik vid 2. livgardet 1833-12-14. Löjtnant 1839-07-27. Regementskvartermästare 1847-10-01. Kapten i regementet 1848-01-21. Tillförordnad generalintendent 1853-04-12. Kapten vid regementet 1853-10-04. Major i armén 1854-01-04. Ledamot i generalkrigskommissariatet 1854-08-17. RSO 1854-12-18. Överstelöjtnant i armén 1856-05-07. Generalintendent 1858-03-16. Avsked från regementet 1858-09-23. KNS:tOO 1858-07-04. LKrVA 1859-01-26. KVO1kl 1860-05-05. KDDO1gr. 1860-06-23. Ledamot i kommittén för avgivande av betänkande i åtskilliga lantförsvaret rörande ärenden 1861-07-16. Överste i armén 1862-05-02. Generalmajor i armén 1864-05-03. Ledamot i kommissionen angående åtskilliga med krigskollegii ombildning till en arméförvaltning gemenskap ägande frågor 1865-02-28. Chef för arméförvaltningens intendentsdepartement 1865-09-26. KSO 1870-06-11. KmstkSO 1874-12-01. Generallöjtnant i generalitetets reserv 1882-12-01. Avsked från generalintendentsämbetet 1883-02-26. Avsked ur krigstjänsten 1887-04-01. Död ogift 1914-11-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db) och utslocknade med honom grevliga ätten Sandels på svärdssidan.
 • Augusta Ulrika, född 1817, död 1835-09-14 på Nyborg genom drunkning.
 • Carl Vilhelm, född 1818. Förste hovmarskalk och förste hovstallmästare. Död 1896. Se Tab. 3.
 • Astrid Ebba Christiana, född 1820-04-11 i Kristiania, död ogift 1886-06-11 i Stockholm.

TAB 2

Samuel August (översiktstab 3, son av Johan August, friherre och greve Sandels, tab 1), greve vid faderns död 1831. Född 1810-09-27 i Stockholm. Fanjunkare vid Svea livgarde 1816-12-24. Kadett vid Karlberg 1824-10-04. Utexaminerad 1828-12-22. Fänrik vid Svea livgarde 1829-01-22. Löjtnant 1836-04-23. Kammarherre hos drottningen 1840-06-14 och hos änkedrottningen 1844. RDDO 1846. Kapten 1848-01-21. 2. Major vid Närkes regemente 1849-05-22. Förste hovmarskalk 1849-06-21. RSO 1849-11-26. Överstelöjtnant i armén 1854-08-11. Överste och chef för Värmlands fältjägarregemente 1855-06-20. Bevistade arméns fullmäktiges sammanträde 1857. RNS:tOO 1858-07-04 KNassAdO1kl m stj 1858-08-10. Överste och chef för Södermanlands regemente 1859-09-06. Banérförare vid KMO och KNO 1860-04-27. KSO 1863-05-03. Generalmajor och generalbefälhavare i första militärdistriktet 1863-12-22. Bevistade såsom utomordentligt sändebud hertigens av Dalarne förmalning i Altenburg 1864-04-16. StkSEO 1864-04-16. Avgick i utomordentlig beskickning till hovet i München 1864-04-24. StkBayS:tMO 1864-04-16. Bevistade krigsbefälets sammanträde i Stockholm 1865. KmstkNO 1865-11-26. Avgick i utomordentlig beskickning till hovet i Bryssel 1865-12-18. StkBLeopO 1865-12-18. Generalbefälhavare i 4. militärdistriktet 1871-07-14. Tillförordnad överkommendant i Stockholm 1871-09-25. Ordförande i krigshovrätten 1872-04-19. KmstkSO 1872-05-27. Chef för livgardesbrigaden 1872-10-17. Generallöjtnant 1874-08-14. Ordförande vid arméns fullmäktiges sammanträden i Stockholm 1875-07-22 och 1878-09-06. StkNS:tOO 1878-07-06. RoKavKMO 1878-11-30. Avsked från generalbefälet och livgardesbrigaden 1880-02-20. Avsked från överkommendantsbefattningen 1882-01-16. Död 1892-08-13 vid Stamberg i Ober-Bayern. Gift 1850-10-16 Hinseberg med stiftsjungfrun Hedvig Henrietta Emilia Augusta Tersmeden, född 1829-08-17 på Hinseberg i Näsby socken, Västmanlands län, död 1899-06-25 i Wien, dotter av generaladjutanten Jakob Johan Tersmeden nr 1940, och friherrinnan Henriette Jeannette Augusta Adelswärd nr 249.

Barn:

 • Augusta Ulrika Constantia Charlotta, född 1853-05-12 i Stockholm. Död 1941. Gift 1875-11-20 i Jakobs kyrka i Stockholm med kejserlige tyske ambassadören, KmstkNO, KmstkVO med med jur. doktorn Filip Fredrik Alexander Carl Botho, furst zu Eulenburg und Hertefeld, greve von Sandels, född 1847-02-12 i Königsberg i Ostpreussen. Död 1921-09-17 på sitt slott Liebenberg in der Mark.

TAB 3

Carl Vilhelm (översiktstab 4, son av Johan August, friherre och greve Sandels, tab 1), född 1818-10-01 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1831-10-10. Utexaminerad 1835-09-18. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1835-11-04. Bevistade franska arméns expedition i Afrika 1841– 1842. Ordonnansofficer hos konungen 1842-10-12. RFrHL 1843-01-24. Gmtf 1843-10-12. Löjtnant 1844-11-26. Understallmästare hos konungen 1846-06-24. Stallmästare hos högstdensamme 1848-12-06. Stallmästare hos kronprinsen 1849-09-23. Ryttmästare 1856-03-27. KDDO 1856-09-22. Hovmarskalk hos kronprinsen-regenten 1858-01-22. KNS:tOO 1858-07-04. KNassAdO2kl 1858-07-13. Hovstallmästare 1858-12-01. RSO 1859-01-28. Förste hovmarskalk och förste hovstallmästare 1859-07-11. StkDDO 1859-08-10. KNO 1kl 1860-05-05 TNIO1kl 1861. 2. Major 1863-04-14. StkItS:tMLO 1863-09-14. Överstelöjtnant och 1. major 1863-11-17. RRS:tAO1kl 1865-10-00. Överste och sekundchef för livregementets dragonkår 1869-04-23. KmstkNO 1869-04-23. TMO2kl 1869. Tjänstfri vid hovet 1869-12-31. KSO1kl 1878-07-06. Avsked ur krigstjänsten 1881-05-06. Död 1896-12-29 i Stockholm. Gift där 1851-11-03 med Vendla Sofia Amalia Nordenstolpe, född 1829-10-26 i nämnda stad, död där 1893-12-26, dotter av justitierådet Anders Georg Magnus Nordenstolpe nr 1981, och Amalia Augusta Graaner.

Barn:

Friferrliga ättens vapensköld
Friferrliga ättens vapensköld
 • Carl Georg August, född 1852-11-07, död 1857-06-06.
 • Vendela Astrid Elisabet Augusta, född 1853-09-09 i Stockholm, död ogift 1926-07-13 i Motala (Säby förs, Jönköpings län, db). Ägde Ängesby i Motala socken.
 • Lovisa Ulrika Sofia, född 1854-11-20, död 1856-04-05.
 • Eugen Vilhelm Fabian, född 1859-02-06 i Stockholm. Lantbrukselev. Död ogift 1883-10-13 i nämnda stad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: