:

Rosén von Rosenstein nr 2055

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rosén von Rosenstein nr 2055, †

Adlad 1762-08-17, † 1836

TAB 1

Nils Rosén von Rosenstein
Nils Rosén von Rosenstein

Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein (son av Erik Rosenius, se Rosenblad nr 2013), född 1706-02-12 i Västergötland. Professor vid universitetet i Uppsala. Arkiater. Bibliotekarie vid Uppsala universitet. Adlad 1762-08-17 (sonen och dottersönerna, vilka jämte sina systrar blivid adlade och adopterade på morfaderns adelskap ). Död 1773-07-16 i Uppsala. Gift 1734-05-18 med Anna Christina Hermansson, adlad von Hermansson, nr 1896, dotter av professorn Johan Hermansson och Margareta Steuchia, adlad Steuch nr 1582.

Barn:

  • Anna Margareta, född 1736-02-16, död 1772-07-21 på Lisjö bruk i Sura socken. Gift 1753-05-08 med livmedikus, professorn Samuel Aurivillius. Deras barn blevo 1773 adlade och adopterade på morfaderns adliga namn. Se vidare Tab. 2.
  • Nils Rosén von Rosenstein, född 1752-12-12 i Uppsala. Student i Uppsala 1753-12-14. Hovjunkare 1769-04-07. Extra ordinarie i kungliga kanslikollegieexpeditionen 1771-12-17. Kopist i Uppsala 1773-03-02. Ämnessven i VA före 1774. Kanslist 1774-02-25. Registrator 1775-11-07. Andre sekreterare i presidentsexpeditionen av kungliga kansliet 1778-10-12. Sekreterare i vitterhetsakademien 1782. Ambassadsekreterare i Paris 1782-11-00. Kansliråd samt informator för kronprins Gustaf Adolf 1784-11-01. En av de aderton i den då stiftade svenska akademien 1786-03-20 och akademiens ständige sekreterare. RNO 1787-04-28. LVA 1788-02-13 och dess preses 1788 och 1795. Landshövdings n. h. o. v. 1795-11-01 och fick 1795-11-01 en pension av 2,000 rdr samtidigt varmed hans information hos konungen upphörde. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning samt av beredningen för pommerska ärendena 1796. Ledamot i direktionen över krigsakademien vid Karlberg 1797. KNO 1802-12-09 och till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 2055 B. Ledamot av krigskollegii instruktionsdepartement 1805. Tillförordnad statssekreterare för ecklesiastikexpeditionen av kungliga kansliet 1809. Tjänstfri 1822. Avsked 1822-11-28. Död ogift 1824-08-07 i Stockholm och slöt själv sin ätt samt begraven hos föräldrarna i Uppsala domkyrka. 'Var en utmärkt man och en ypperlig lärare för sedermera konung Gustaf IV Adolf, vilken hade mycken aktning och kärlek för honom.' Över honom präglade Vetenskapsakademien 1821 en medalj av 10 1/2 storleken.

Den adopterade eller Aurivilllska ättegrenen

TAB 2

Samuel Aurivillius, (son av Magnus Aurivillius) döpt 1721-05-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1730 (ånyo inskriven 1736). Auskultant i bergskollegium 1743-10-10. Under utländsk studieresa med. doktor i Göttingen 1750. Bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala 1750-02-06. Livmedikus 1752. Genom tjänstebyte med sin svärfader professor i anatomi 1756. Död 1767-03-24 i Uppsala [Ab]. Hans barn blevo 1773-05-05 adlade och adopterade på morfaderns adliga namn (sönerna jämte deras morbroder introducerad 1776 under nr 2055). Gift 1753-05-08 med Anna Margareta Rosén von Rosenstein, född 1736-02-16, död 1772-07-21, på Lisjö bruk i Sura socken, Västmanlands län, dotter av arkiatern Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein (Tab. 1) och Anna Christina Hermansson, adlad von Hermansson B.

Barn:

  • Magnus Aurivillius, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1755-03-09 i Uppsala. Student i Uppsala. Furir vid Upplands regemente 1765-01-01. Sergeant vid arméns flottas Sveaborgseskader 1770-02-14. Styckjunkare vid arméns flottas Sveaborgseskader 1770-12-18. Fänrik 1771-10-27. Adlad 1773-05-05 jämte sina syskon och adopterad på morfaderns adliga namn (med morbrodern och bröderna introducerade 1776 under nr 2055). Löjtnant 1774-05-02. Gick 1776–1778 i engelsk tjänst. Kapten 1777-02-19. Midshipman vid engelska flottan. Gick 1779 i fransk tjänst. RSO 1781-04-28 och RFrO plemér 1781-05-09. Avsked ur franska tjänsten 1783. Major i svenska armén 1783-06-04. Major vid arméns flotta 1783-07-04. Överstelöjtnant 1785-09-05. Vid fredsslutet RmstkSO och överste i armén 1790-08-21. Interimschef och överste för Stockholmseskadern 1794-05-19. Konteramiral 1797-11-01. KSO 1799-11-16 samt till följd därav uppflyttad i dåvarande riddarklassen under nr 2055 A. Död ogift 1801-11-04 i Uppsala och slöt således själv sin adliga ätt, jordfäst 1801-11-12 i domkyrkan, Uppsala. 'Han bevistade bl a på franska flottan dess sjökampanjer med den engelska under amerikanska frihetskriget samt därunder flera skarpa och betydande sjöslag; blev även fången av engelsmännen och av sin forne chef, engelska amiralen sir Peter Parker, förd till England, men kort därefter utväxlad: erhöll vid krigets utbrott emot Ryssland 1788 befälet över galäreskaderns tredje division samt ådagalade alltid mod och skicklighet, särdeles i det stora sjöslaget 1789-08-24, där han försvarade passet, medan den övriga flottan fick tid att komma undan, men måste efter tio timmars oupphörlig kanonad giva sig fången, sedan blott en enda kanon på hans förande skepp var i brukbart skick. Bevisades för denna sin bravur mycken aktning även av ryssarna, i det att han genast återfick sin värja samt blev vid en åkommen sjukdom vårdad av ryska kejsarinnans förste läkare, som hon lät skicka till honom.'
  • Samuel Aurivillius, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1757-12-16. Adlad och adopterad 1773-05-05 jämte sina syskon på morfaderns adliga namn (med morbrodern och bröderna introducerade 1776 under nr 2055). Andre sekreterare i kanslipresidentskontoret. Entledigad från kanslipresidentskontoret för oförsiktigt tal om konung Gustaf III under 1788 års riksdag. Guvernör för friherre Jan Carl Adelswärd och reste med honom flera år i Tyskland, Schweiz och Frankrike. Död ogift 1804-05-15 Svenneby kort efter hemkomsten från en ytterligare resa till Schweiz för att studera Pestalozzis undervisningsmetod. Han slöt själv sin adliga ättegren.
  • Johan Mattias Aurivillius, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1759-06-24 Adlad och adopterad 1773-05-05 jämte sina syskon på morfaderns adliga namn (med morbrodern och bröderna introducerade 1776 under nr 2055). Volontär vid livregementet till häst 1775-01-09. Korpral vid livregementet till häst 1775-07-07. Kvartermästare 1777-09-15. Kornett 1779-03-23. Löjtnant vid Jämtlands dragonregementets kavallerikompani 1783-03-19. Kapten vid Hälsinge vargering 1790-03-00. RSO 1790-05-02. Kapten vid Nylands regemente 1791-01-17. Avsked 1792-03-13. Död ogift 1798 i holländsk tjänst i Guinea och slöt själv sin adliga ättegren.
  • Anna Margareta Aurivillia, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1761-08-24, död 1837-05-05, den sista av namnet. Gift 1798-05-03 Hessle med sin svåger, ryttmästaren Herman Adolf Tersmeden C, i hans 2:a gifte, född 1758, död 1836.
  • Per Herman Aurivillius, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1763-05-07 i Uppsala. Adlad och adopterad 1773-05-05 jämte sina syskon på morfaderns adliga ad namn (med morbrodern och bröderna introducerade 1776 under nr 2055). Rustmästare vid Upplands regemente 1773-07-10. Sergeant vid Upplands regemente 1774-10-00. Fänrik vid Västerbottens regemente 1779-08-10. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1785-04-20. Kapten 1789-07-07. Major i armén 1791-02-10. Överstelöjtnant i armén 1795-04-17. RSO 1797-11-01. Guvernör å S:t Barthélemy. Död ogift 1799-09-29 i Vasa i Finland och slöt således själv sin adliga ättegren. Han var adjutant hos generalamiralen greve Ehrensvärd.
  • Christina Ulrika Aurivillia, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1764-11-26, död 1797-04-06 på Hessle. Gift på Hessle 1787-08-16 med ryttmästaren Herman Adolf Tersmeden C, i hans 1:a gifte, född, 1758, död 1836.
  • Carl Aurivillius, adlad och adopterad Rosén von Rosenstein, född 1766-05-13 i Uppsala. Student i Uppsala. 1766. Adlad och adopterad 1773-05-05 jämte sina syskon på morfaderns adliga namn (med morbrodern och bröderna introducerade 1776 under nr 2055). Filosofie kandidat 1787-11-21. Död och ligger jämte sin fru begr. i domkyrkan därst. 'Han var närvarande vid sedmera konungen Gustaf III:s födelse 1746. Skötte konungen Adolf Fredrik under dess vistelse vid Loka hälsobrunn 1761. Till minne varav drottningen lät därstädes vid brunnhuset uppresa en marmorsten med Roséns namn. Hade överseendet vid koppympningen å nämnda konungs barn, varför han vid 1962 års riksdag erhöll av ständerna en belöning av 100,000 daler kopparmynt. Utnämndes redan 1748 till adelsman, men undanbad sig detta, emedan han då saknande manlig descendent, och ånyo till samma värdighet 1756, ehuru sådant då för mellankomma omständigheter ej gick i verkställighet. Har utgivit flera lärda verk och handlingar, bl. a. Compendium anatomicium (1736. Ny uppl. 1738), Hus och reseapotek (1765. ny uppl. 1772) och Om barns sjukdomar och deras botemedel (1764. ny uppl. 1771), som översattes till tyska (Göttingen 1766) och danska (Köpenhamn 1769), för vilket sistnämnda arbete han belönades med Sparreska jetonen i guld.' Över honom slog Vetenskapsakademin 1774 en medalj av 8:e storleken. Gift 1734-05-18 med Anna Cristina Hermansson, adlad von Hermansson B, född 1718-10-055 (20/10), död 1782-12-19 Hessle, dotter av professorn Johan Hermansson och Margareta Steuchia, adlad Steuch.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..


: