:

Skogman nr 2302

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Skogman nr 2302

Adlad 1826-05-11 enl. 37 § R.F., introd. 1828.

TAB 1

Göran Skogman, född 1727 av bondeföräldrar. Sjöforman i Lovisa. Gift med Elisabet Backman född 1732.

Barn:

 • Jakob Skogman, född 1753-07-23 i Lovisa. Gymnasist i Borgå 1769: student i Åbo 1771-10-25. Vice notarie i Borgå domkapitel 1775-03-15. Prästvigd 1777-05-01. Kaplan i Lovisa s. å. 20/9. Prost och kyrkoherde i Pernå församl. av Borgå stift 1785-09-09. Död där 1807-07-09[1]. Gift 1784 med Maria Magdalena Starck i hennes 1:a gifte (gift 2:o med prosten Carl Adolf Hougberg), född 1766-10-16 i Lovisa, död där 1834-12-19. Dotter av prosten och kyrkoherden i Lovisa, doktor Daniel Starck och Anna Nylander, som var biskopsdotter från Borgå.

Barn:

 • Carl David Skogman, adlad (och friherre) Skogman, född 1786-10-26 i Lovisa stad i Finland. Gymnasist i Borgå 17981. Student i Åbo 18001. Respondens1 1803-06-04. Jur. examen1 s. å. 7/6. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1804-07-13. Kopist därst. 1806-10-13. Kanslist vid handels- och finansexpeditionen 1809-06-29. Protokollssekreterare därst. s. å. 16/8. Förste expeditionssekreterare i samma expedition 1811-12-18. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ny förordning mot lurendrejerier och tullförsnillning 1812-12-23. Biträde åt guvernören på Guadeloupe 1814-02-21. Sekreterare hos finanskommittén 1817. Ledamot av kommittén för undersökning av tillståndet i Göteborgs stad och län 1818. Ledamot av statsberedningen s. å. 21/10. Ledamot av kommittén för avgivande av betänkande för tullverkets räkenskapsmetod s. å. 16/12. Ledamot av generaltulldirektionen 1821-04-21. T. f. statssekreterare vid handels- och finansexpeditionen 1822-04-03. RNO s, å. 14/6. Ledamot av finanskommittén 1823. Statssekreterare vid sistnämnda expedition 1824-03-09. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ny förordning rörande Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden s. å. 8/4. LVA 1825-02-02 (preses 1831-06-05). Adlad 1826-05-11 enl. 37 § R.F. (introd. 1828 under nr 2302). Ledamot av kommittén rörande teknologiska institutet 1826. KNO 1827-07-04. Ledamot av kommittén för avgivande av betänkande rörande kammarrättens stat och instruktion 1828-09-24, av kommerskollegiikommitten s. d. och av kommittén rörande hallrätterna s. d. och rörande tullrätterna s. å. T. f. överpostdirektör 1829-11-14–1830-04-19 och 1831-02-12–1832-02-01. Ledamot av nummerlotteridirektionen 1829-11-28. Kronoombud i riks- gäldskontoret 1830-04-07. Förordnad att t. V. förvalta överstyrelsen av myntverket s. å. 24/7. Ledamot av kommittén för avgivande av utlåtande rörande förändrat sätt för kungörelses meddelande s. å. 21/10 och av beskattningskommittén s. å. 6/11 samt av kolerakommittén 1831-05-18. T. f. president i kommersekollegium 1833-09-28. Ledamot av löneregleringskommittén för k. m:ts kansli 1834-12-13 och av kommittén för avgivande av betänkande rörande segelleden mellan Vänern och havet 1835-03-07 samt rörande Flyinge hingstdepå 1836-03-05. Ordförande i tulltaxekommissariatet s. å. RRS:tAO1kl 1838-05-00. President i kommerskollegium s. å. 21/9. Ordförande i tulltaxekommittén 1839-02-27. HLVHA 1842-11-22. Ordförande i brännvinstillverkningskommittén 1845-06-19. En av de aderton i Svenska akademien 1847-08-12. Ordförande i kommittén för kreditförhållandenas ordnande 1852-07-09. Friherre 1854-07-13 enl. 37 § R. F. (ej introd.). Död 1856-02-20 i Stockholm. 'Han var vid urtima riksdagen 1812 sekreterare i allmänna besvärs- och ekonomiutskottet. Anträdde hösten s. å. på k. m:ts befallning och bekostnad en utrikes resa för att inhämta kunskap och erfarenhet i de till statshushållningen hörande ämnen samt vistades i England och Skottland till dec. 1813, då han reste till Guadeloupe, där han förordnades att vara guvernörens närmaste man i handels- och finansärendena och kvarblev till dess ön avträddes till fransmännen. Besökte därefter öarna S:t Barthélemy, S:t Christophe, S:t Croiz, S:t Thomas och Bermudas samt Förenta staterna i norra Amerika, varifrån han 1815 återkom till Sverige. Vetenskapsakademien lät 1895 över honom prägla en minnespenning.' Gift 1817-06-21 med Ulrika Scharp, född 1790-10-24, död 1841-06-07 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst. Johan Scharp och Ulrika Lidman.

Barn:

 • Emma Maria Ulrika, född 1818-10-04 i Stockholm, död 1882-12-23 Tomastorp. Gift 1:o 1838-03-24 i nämnda stad med ryttmästaren Adolf Mauritz Schürer von Waldheim, från vilken hon 1846 blev skild, född 1807, död 1876. Gift 2:o 1849-03-07 i Stockholm med löjtnanten Ernst Reinhold Mattias Ungern von Post, född 1821, död 1880.
 • Carl Johan Alfred, adelsman vid faderns död 1856. Född 1820. Kommendörkapten. Död 1907. Se Tab. 2
 • Magdalena Lovisa Augusta, född 1822-05-22 i Stockholm, död där 1907-11-14. Gift 1863-06-22 i nämnda stad med generalen Johan Magnus Björnstierna, nr 2017, född 1805, död 1898.
 • Axel Vilhelm Edvard, född 1824-03-23, död s. å. 26/8.
 • Ebba Vilhelmina Matilda, född 1826-03-06 i Stockholm, död 1852-10-03 i Jönköping. Gift 1849-11-07 i Stockholm med översten Carl Jakob Munck af Fulkila, i hans 1:a gifte, född 1808, död 1882.

TAB 2

Carl Johan Alfred (son av Carl David Skogman, adlad Skogman, ej introducerad friherre), adelsman vid faderns död 1856. Född 1820-08-03 i Stockholm. Extra sjökadett på korvetten Najaden 1836-05-29 samt på fregatten Josefina 1837–1838. Student i Uppsala 1836-12-12. Sjöofficersexamen 1839-07-31. Understyrman på den av premiärlöjtnanten Göran Adolf Oxehufvud utrustade briggen Oskar, avsedd för uppdragande av befälsämnen för handelsflottan 1840-06-01–1841-10-12. Sekundlöjtnant vid flottan 1841-03-30. Kommenderad som biträde vid triangelmätningar av Vänern 1844. Fullbordade ensam dessa mätningar 1845 och 1846. Biträdde vid de av vetenskapsakademiens astronomie professor N. H. Selander utförda triangel- och basmätningar i Norrbotten och Lappland 1846–1847 och 1849–1851. Premiärlöjtnant 1849-03-30. LÖS 1850-10-12. Deltog i fregatten Eugénies världsomsegling 1851-08-18–1853-07-08. LKrVA 1854-02-27. Kaptenlöjtnant 1857-04-23. Statsrevisor 1858. Ledamot av kommittén för utarbetande av nytt salutreglemente s. å. och av kommittén för uppgörande av nytt system för nattsignaler m. m. s. å. Fullmäktigesuppleant i rikets ständers bank 1860-02-25. Kapten 1861-07-10. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1861-07-10–1863-12-31. RRS:tAO3kl. Fullmäktig i ovann. bank 1863-02-04–1874-05-05. Inspektör för navigationsskolorna i riket 1863-11-06–1868-04-17. Stadsfullmäktig i Stockholm 1863–1875. Ledamot av drätselnämnden 1863–1875. Ledamot av direktionen för Stockholms båtmanshåll 1864–1866. RSO 1864-01-05. Ledamot av kommittén i och för Stockholms befästande 1864-11-22–1869-02-00. Ledamot av beredningsutskottet 1865–1867-06-01 och 1868–1875. Dess vice ordförande 1866–1875. Ledamot av Stockholms stads handels- och sjöfartsnämnd 1866–1875. Överflyttades till flottans nya indragningsstat 1866-09-25. LVA 1869-02-10. Ledamot av kommittén angående rikets myntväsende s. å. 7/9. Ledamot av kommittén angående samma fråga i Köpenhamn 1872. KVO1kl 1873-05-14. Ledamot av vetenskapsakademiens förvaltningsutskott 1874. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag s. å. Ledamot av styrelsen för försäkringsaktiebolag Skandia s. å. Ledamot av direktionen för nya Trollhätte kanalbolag s. å. och i Stockholms sjöförsäkringsaktiebolag sedan s. å. Preses i vetenskapsakademien 1883–1884. Inspektor för Katarina lägre elementarläroverk i Stockholm 1886–1895. Död 1907-10-07 i Stockholm. Har från trycket utgivit: Fregatten Eugénies resa omkring jorden åren 1851–1853 (1855) och Anteckningar om Nya Trollhätte kanalbolag (1884) samt författade såsom preses i VA Minnesteckning över Gustaf af Klint och Anteckningar om Sveriges sjökarteverk (båda 1884). Ägde del i huset nr 47 vid Drottninggatan i Stockholm samt villa på Dalarö. Gift 1:o 1851-01-29 i nämnda stad med stiftsjungfrun Maria'' Lovisa Toll nr 314, född 1828-01-29 Frösåker, död 1867-03-31 i nyssn. stad, dotter av översten friherre Gustaf Filip Adam Toll, B, och friherrinnan Maria Lovisa Gyllenstierna af Lundholm. Gift 2:o 1869-11-01 i Stockholm med Agnes Fredrika Gustava Poppius, född 1842-01-29 i nämnda stad, död där 1900-05-06, dotter av löjtnanten Fredrik Gabriel Poppius och Agnes Vilhelmina Magdalena Edholm (se adliga ätten af Edholm).

Barn:

 • 1. Ebba, född 1862-08-25 i Stockholm. Gift 1:o 1887-04-04 med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren RVO, Knut Seved Lindmark, född 1838-12-28 i Vallerstads prästgård Östergötlands län, död 1892-08-17 vid Långholmsvarvet vid Stockholm. Gift 2:o 1903-10-06 i nämnda stad med kaptenen Fredrik Melker Cederbaum, född 1850, död 1927.
 • 1. Karl, adelsman vid faderns död 1907. Född 1864-06-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1882-12-08. Student i Uppsala 1883-01-30. Jur. filosofie examen 1884-12-12. Jur. utr. kandidat 1894-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 1/10. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium s. å. Tjänsteman hos Stockholms kredit- och diskontoförening 1896-05-16. Amanuens i riddarhuskontoret 1899-09-05. Amanuens i finansdepartementet s. å. Sekreterare vid serafimerlasarettet 1902–1918. Kanslisekreterare i nämnda departement 1907-02-08. Riddarhuskanslist s. å. 23/2–1910. Kansliråd och byråchef i nämnda departement 1914-09-25. RNO 1916-06-06. Expeditionschef i samma departement 1917-12-07. KNO2kl 1919-06-06. Kansliråd i handelsdepartementet 1920-05-07. Av k. m:t utsedd ordförande i styrelsen för Dramatiska teaterns aktiebolag 1922-07-01–1931-06-30. KNO1kl 1925-06-06. Avsked från expeditionschefs- och kanslirådsbefattningarna 1931-06-05. Gift 1911-03-11 i Stockholm Johannes förs., med Magna Elvine Lykseth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1904 med grosshandlaren O. J. Schjerven, från vilken hon blev skild), född 1874-02-06 i Kristiania. Sångerska vid k. teatern i Stockholm 1901-07-01–1918-06-30. Dotter av typografen Anders Larsen Lykseth och Anne Eriksen.
 • 2. Minna, född 1870-08-11 på Frescati vid Stockholm. Mogenhetsexamen 1889-05-23. Gift 1897-05-25 i Stockholm med praktiserande läkaren därst., med. licentiat Axel August Teodor Hellstenius, född 1866-10-31 i Uppsala, död 1925-12-19 i Stockholm.
 • 2. Gerda, född 1872-11-25 i Stockholm.
 • 2. Agnes, född 1874-08-18 på Stockby vid Stocksund invid Stockholm. Gift 1908-03-28 i Skeppsholms förs., med praktiserande läkaren, med. licentiat John Carlsson Sutthoff, född 1862-10-10 i Stockholm, död där 1925-05-11.
 • 2. David, född 1875-11-12 i Stockholm, död där 1878-05-19.
 • 2. Eva, född 1881-08-13 på Stockby, död 1883-03-03 i Stockholm.

Källor

1Lå och Lovisa kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: