:

Ekelöf nr 217

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekelöf nr 217 †

Adlad 1558-06-08, introducerad 1634. Utdöd på 1700-talet. Gammal finsk frälsesläkt från Nyland, som har gemensamt ursprung med adliga ätten Stubbe.

TAB 1

Lasse i Gästerby, i Sibbo socken i Finland. Gift med Margareta i Härtonäs.

Barn:

 • Erik Larsson, i Gästerby. Tillbytte sig 1545 av ståthållaren Nils Grubbe ett frälsegods i Hindhår i Borgå socken mot ett frälsegods i Knapsby i Karis socken. Var död 1556. Gift med Marietta Henriksdotter, dotter av Henrik Dyniusson, stamfader för den finska frälsesläkt, som blivit kallad Dönsby släkten. Hon och sonen Hans Eriksson sålde 1556 hennes rätta arvegods i Gerknäs i Karis socken till hennes frände Jakob Henriksson till Sjundby.

Barn:

 • Hans Eriksson, till Gästerby och Söderkulla i Sibbo socken. Länsman. Införd 1556 i ett register över »frälseman i Finland, skickliga att brukas till befallningsman för kungl. Maj:ts krigsfolk både till lands och vatten». Adlad 1558-04-08 av konung Gustaf I. Gift med Brita Larsdotter.

Barn:

 • Henrik Hansson, till Söderkulla och Norrkulla i Sibbo socken. Kyrkoherde i Sibbo 1571 och ännu 1590. Död före 1602-08-26, då arvskifte hölls efter honom. Gift med Dordi Larsdotter, dotter av hövidsmannen Lars Mattsson Teit (en av stamfäderna för adlad ätten Teet) och hans 2:a hustru Margareta Hansdotter.

Barn:

 • Bertil Henriksson. Ryttmästare. Död 1603. Se Tab. 2
 • Jakob Henriksson. Ägde Hindsby i Sibbo socken och uppförde där säteri. Var död före 1607, då hans änka fick stadfästelse på Hindsby.
 • Henrik Henriksson, till Norrkulla. Fick 1603 mot rusttjänst Brottarbacka i Sibbo socken.
 • Brita Henriksdotter. Död före 1630. Gift med underlagmannen Lars Bertilsson (Ekestubbe).
 • Anna Henriksdotter. Gift 1:o med Tomas Henriksson, till Hangelby i Sibbo socken, död omkring 1590. Gift 2:o 1601-10-02 på Hangelby med hövidsmannen Peter Poitz (nr 246), i hans 2:a gifte.
 • Felissa Henriksdotter. Levde vid arvskiftet efter fadern 1602.

TAB 2

Bertil Henriksson (son av Henrik Hansson, Tab. 1), till Söderkulla i Sibbo socken. Har 1589 i Närvä undertecknat krigsbefälets skrivelse till konung Johan. I slottsloven på Tavastehus 1593-00-00–1599-00-00 och fick 1599-00-00 i uppdrag att låta återuppföra slottet, som förstörts genom vådeld. Ryttmästare och drog med sina ryttare till Livland 1602. Underskrev finska åderns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Belönad med hemman i Borgby och Mossby i Sibbo socken 1602-02-20. Död 1603. Gift med Margareta Bertilsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1577-06-28 med ryttmästaren för finska adelsfanan Nils Michelsson till Åby. Gift 2:o före 1584 med ryttmästaren Ture Johansson (Stålarm), död 1597). Levde ännu 1614-10-20 vilken dag hon fick konfirmerat på sina säterier Illby och Pirlaks i Borgå socken, dotter av rysstolken Bertil Göransson, adlad Mjöhund 1559-02-06, och Elisabet Skalm (i Finland, nr 144).

Barn:

 • Claes Bertilsson Ekelöf. Assessor och major. Död 1646. Se Tab. 3
 • Hans Bertilsson, till Pungböle i Kimito socken, där han var bosatt. Begraven 1663-01-11 i Sagu kyrka
 • Margareta Bertilsdotter, begraven 1676-02-24 i Åbo domkyrka, men sedermera nedsatt i Gallegraven i Sagu kyrka. Gift omkring 1615 med ståthållaren Claes Galle i Finland, nr 194, död 1643.
 • Carin Bertilsdotter, död före 1662. Gift 1:o med kaptenen Carl Lapp, död före 1640. Gift 2:o med skeppskaptenen Pavel Krabbe, som levde 1662.

TAB 3

Claes Bertilsson Ekelöf (son av Bertil Henriksson, Tab. 2), till Söderkulla i Sibbo socken. Ryttare under Evert Horns kornett 1613. Fänrik under Grothusens låna. Var ryttmästare 1620 och deltog i striderna i Livland till 1630-06-00, då han med sitt kompani inskeppades till Tyskland. Introducerad på ättens vägnar 1634, under nr 217, sedan han företett intyg av några finska adelsmän att de sett hans stamfaders sköldebrev. Assessor i krigskollegium 1634 och fick 1634-09-03 på sin beställning femton hemman i Borgå socken. Utskrivningskommissarie i Viborgs län 1638. Major 1640. Levde 1644 men var död 1646-08-03 och torde hava stupat i Tyskland [Rf]. Gift med Anna Wirtenberg von Debern, död kort efter (Rf.) 1663-04-20, då hon skrev sitt testamente, dotter av assessorn Hans Wirtenberg von Debern och Margareta Johansdotter (Rf.), av den finska adliga Skinnarbackasläkten, samt syster till riksrådet och fältmarskalken Arvid Wirtenberg von Debern, friherre och greve Wittenberg.

Barn:

 • Hans, till Söderveckoski i Borgå socken (Rf). Var 1639 kapten vid ett finskt regemente (Rf.) (?). Kornett vid överste H. von Zöges regemente 1640 (KrAB).. Löjtnant vid överste H. von Zöges regemente 1642. Ryttmästare 1645 . Avsked 1650-03-05. Pantsatte 1665 Långnäs frälsehemman i Borgå socken. (Rf.)
 • Gustaf. Fänrik vid överste William Forbes regemente 1650. Löjtnant 1656. Major. Slagen i ryska fejden i Livland.
 • Claes. Kornett. död 1701. se Tab. 4.
 • Arvid. Student i Åbo 1650 [Rf].
 • Margareta. Var död 1683. Gift med löjtnanten Erik Buller, död omkring 1660 [Rf].
 • Helena, död före 1663. Gift 1:o med handlanden i Borgå Jakob Köning. Gift 2:o med livländske adelsmannen Johan Wrangel [Rf].

TAB 4

Claes (son av Claes Bertilsson Ekelöf, Tab. 3), till Söderkulla. Student i Åbo 1646 (Rf.). Pikenerare vid livgardet 1650 . Fänrik vid livgardet 1653. Kornett vid finska adelsfanan 1656. Avsked för sjuklighet 1660 . Bevistade bland adeln landskapsmöten i Åbo 1657 och 1672 (Rf.). Erhöll 1685-07-13, livstidsfrälse på Eriksnäs säteri i Sibbo socken, som han ärvt efter sin moder, men vilket undergått reduktionen (Rf.). Död 1701 på Eriksnäs. Gift med Elisabet Helena Nöding, som levde änka 1723 på Eriksnäs, dotter av ryttmästaren vid Åbo läns kavalleriregemente Hartvig Nöding och Margareta von Strijk samt brorsdotter till överstelöjtnanten Henrik Nöding, naturaliserad Nöding [Rf].

Barn:

 • Hans, volontär vid gamisonsregementet i Stade 1700. Underofficer vid gamisonsregementet 1704. Fänrik vid överste Hastfers värvade infanteriregemente 1709-05-05, löjtnant vid Västmanlands regemente 1709-11-08. Sekundkapten vid Västmanlands regemente 1711-08-12. Premiärkapten 1715-01-00. Konfirmationsfullmäktige 1719-09-30. Avsked 1719-09-30. Levde 1744 i Sverige och uppbar pension. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 och hemkom 1714-11-00. Åter fången vid Moss 1716-04-13 och var i norsk fångenskap till 1719 i aug. Gift med Anna Dorotea von Kahlden, som 1717 i Stockholm anhöll om respass till sin födelseort Pommern. Han skall även hava varit gift med Anna Melander och hade flera barn. (At(KrA).)
 • Anna Margareta. Levde änka 1727. Gift med ryttmästaren vid Åbo läns kavalleriregemente Adam Johan Wunsch, av livländsk adel.

TAB 5

Torsten Henriksson Ekelöf (son av Henrik Hansson, Tab. 1), till Norrkulla i Sibbo socken. Hörde till konung Sigismunds anhängare och sändes av denne 1597 med brev till storfursten av Moskva. Stallmästare hos ståthållaren Arvid Stålarm 1598. Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Bevistade ryska tioåriga kriget. Fick frälse KIossarö Kvartermästare vid finska. adelsfanan. Fänrik vid finska. adelsfanan. 1614. Erhöll 1614-10-03 förläning av hemman i Sääksmäki härad. Omnämnes i riddarhusprotokoll 1633 såsom hemmavarande och »utgammal». Gift med Karin Sabelhierta, dotter av slottsloven Benkt Larsson (Sabelhierta) och Birgitta Jakobsdotter.

Barn:

 • Brita, död före 1644. Gift med regementskvartermästaren Gotthard von Seckler i hans 1:a gifte (gift 2:o 1644-07-16, på Norrkulla med Dorotea Boning, som levde 1678), död 1656.
 • Margareta. Gift 1644 i Osnabrück med Jonas P. Blom (At(RA).)

TAB 6

Henrik (son av Torsten Henriksson Ekelöf, Tab. 5), till Norrkulla i Sibbo socken, vilket han 1668 sålde till riksrådet Lorentz Creutz. Kapten. Var död 1673. Gift med Elisabet Böning, som efterlevde.

Barn:

 • En dotter. Gift med ryttmästaren Isak Tvilling.

TAB 7

Hans (son av (At(RA).) Torsten Henriksson Ekelöf, Tab. 5), till Norrkulla samt till Sjölaks i Kimito socken och Pojoby i Bjärnå socken, vilka han erhöll genom sitt gifte. Sändes i sin ungdom på kronans bekostnad till Holland för att lära sig navigation. Löjtnant vid amiralitetet 1638 (Zf.). Chef för Söderfinlands kompani 1641-00-00–1652-00-00 (Zf.). Kapten 1644-12-00. (Zf.). Avsked (Zf.) 1650-06-28. Bevistade riksdagarna 1644 och 1650 samt landskapsmötet i Åbo 1657. Major för uppbådsmanskapet i Halikko härad 1656. Anhöll 1667 förgäves att bliva kommendant i Kalmar. Åter kapten vid amiralitetet 1676-02-01. Förde skeppet Riga i Lorentz Creutz, flotta i maj 1676 (Zf.). Avsked (Zf.) 1677-10-03. Levde 1681-05-15, vilken dag Åbo hovrätt tillerkände honom Hova frälsegods i Kimito socken. Död Före 1683. Han inkom till riksdagen i Stockholm 1668 med besvär att han »med andra stackare av hans kamrater, som hade klätt blodig skjorta för riksens fiender, sitta nu som hundar bortglömda och hava ej ens en beta bröd, utan andra Unga bliva dem föredragna». Gift med Helena Stålhandske, som 1685-04-27 fick livstidsfrälse på sitt reducerade säteri Sjölaks, död 1691 och begraven 1691-12-12 i Kimito kyrka, dotter av ståthållaren Hans Stålhandske, och Elin Wildeman.

Barn:

 • Torsten. Kapten. Följde 1686 sin broder Hans, då denne för dråp rymde till utlandet, och avhördes ej sedermera.
 • Hans. Student i Åbo 1662. Kvartermästare. Han ihjälsköt 1686 på vintern i Tenala sin fasters, Margareta Ekelöfs, svärson befallningsmannen Erik Mårtensson. Höll sig därefter dold på Sjölaks till följande höst, då han med sin broder Torsten seglade till Stockholm och därifrån begav sig till Utlandet samt avhördes sedan ej vidare.
 • Helena, levde ogift 1711.
 • Maria, död omkring 1688. Gift 1680-07-25, på Sjölaks med ryttmästaren Alexander Ludvig Bäck i Finland, nr 193, i hans 1:a gifte, död 1721.
 • Catharina. Kvitterade i Stockholm flyktingshjälp 1716. Död ogift 1732-04-16 och begraven i Bjärnä kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: