:

Svart nr 142

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Introd. 1627, utdöd 1701-03-05.

De två äldsta släktleden i ätten Svarts genealogi på riddarhuset, Joen Håkansson och Sven Joensson till Gladö, har inte kunnat verifierats med hjälp av nu bevarade handlingar i offentliga arkiv. Joen Håkansson till Gladö i Huddinge sn, Stockholms län, som bör ha levt i mitten av 1400-talet uppges varit gift med Brita Månsdotter, dotter till häradshövdingen i Österrekarne härad Magnus Håkansson Frille till Gräfseboda, nu Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län (1463), av den finska, ursprungligen danska, äldre frälsesläkten Frille.1 Någon Joen Håkansson har dock inte kunnat påträffas i bevarade urkunder från denna tid, och han kan inte ha varit gift med nämnda Brita, vilken gifte sig 1:o 1497 (morgongåvobrev)2 med den svenske frälsemannen Kättil Håkansson Hvässing till Torp i Husby sn, Södermanlands län. Gift 2:o med Peder Olofsson, ofrälse. Såsom söner till Joen Håkansson upptas Sven Joensson – om vilken sägs att han skrev sig till Gladö och var gift med Carin Djekn, dotter till Olof Pedersson Djekn och Carin Stråle samt fader till ätten Svarts med visshet kände äldste stamfader Peder Svensson till Gladö – samt Gottskalk och Joen Joenssöner. Gottskalk säges varit riddare och Sten Stures hövidsman på Stockholms slott 1504, men kan icke påträffas varken i förstnämnda egenskap eller i Stockholms stads nu av trycket utgivna tänkeböcker bland hövidsman och slottsfogdar från denna tid.8 Joen Joensson uppgives vara identisk med den bekante Johan Jönsson till Gladö, rådman i Stockholm 1483–1495, Sten Stures fogde i Dalarne 1495 och var kunglig fogde där 1499, fogde på Stockholms slott 1503–1508 samt väpnare och riksråd 1504–1519. Han dog sistnämnda år21 och förde i vapnet ett halvt djur, enligt Dipl. Dalek. ett till hälften upprest lejon (som sedan blev ättens Svarts vapen). Schönfelt påstår sig dock ha funnit i hans vapen under ett bytesbrev till S:ta Clara kloster 1511 ett fårhuvud en face och på hjälmen en hammare.4 Han ägde förutom Gladö sätesgården Dormsö i Dalarne, som han 1508 donerade till Husby kloster i Dalarne, och Edeby på Lovön, vilket han jämte flera hus i Stockholm skänkte till Johannis kapell vid Österlånggatan i nämnda stad 1513.5 I sina giften, 1:o med Gese N. N.6 2:o före 1492 med Anna Olofsdotter, död omkr. 15147, som uppgives varit dotter av Olof Olofsson (stjärna) till Rottneby och Ingeborg Jönsdotter (äldre svinhufvudssläkten), samt syster till den bekante biskopen i Västerås Otto Svinhufvud, hade han inga bröstarvingar – han gjorde 1506 inbördes testamente med sin senare fru.8 På Johan Jönssons arvingars vägnar, till vilka han genom sin hustru hörde6, fick borgaren i Vadstena Sven Skute 1533-07-06 rättighet av Gustaf Vasa att återbörda två av de hus vid Järntorget i Stockholm, som Johan Jönsson skänkt till Johannis kapell6, och 1534-05-318 erhöll han i förläning fem gårdar, som förut tillhört Johan Jönsson, bland dem Gladö – som troligen även skänkts till något välgörande ändamål och sedan indragits till kronan samt en tid från december 1527 varit förlänad på behaglig tid till fogden i Södertörn, väpnaren Erik Larsson8 – Edeby på Lovön och Dormsö i Dalarne. Sven Skute blev sedan rådman i Stockholm 1538 och borgmästare därst. 1541–1553.6 Han dog troligen kort efter avskedstagandet, säkert före 1564, samt efterlämnade hustru vid namn Barbro.6 Sannolikt har den såsom broder till Johan Jönsson på riddarhusgenealogien upptagne Sven Joensson till Gladö förblandats med Sven Skute och möjligen var ätten Svarts med säkerhet kände äldste stamfader Peder Svensson, som redan 1559 ägde Gladö8, var inte son till Sven Skute. Endast en son till denne är känd, nämligen Henrik Skute, som inte var närvarande vid arvsförlikningen efter honom den 28 februari 1564.6 Son till Hans Skute och Barbro. Sven Skute ärvdes bland annat av sin brorson Sigfrid Nilsson.

1Bf. 2BHKn. 3J. A. Almquist, Stockholms stads tänkeböcker 1504 -1514 (1931). 4At (Sch). 5S:t Eriks årsbok 1912, sid. 179, 180. 6Srr. 7S:t Eriks årsbok 1916, sid. 20. 8OIr. 9Hh, Del 3. 10S:t Eriks årsbok 1922, sid. 34. 11Hra. 12SH liber caus, vol. 101, p. 3 (OA). 13St. 14At (P). 15SH liber caus, vol. 134, p. 8 (OA). 16SH liber caus, vol. 118, p. 9 (OA). 17Lå. 18Um. 19Värmdö dombok 16 sept. 1714 (OA). 20Uff. 21 J. A. Almquist, Stockholms stads tänkebok 1514–1520 (1933).

TAB 1

Svarte Sven, † avrättad 1520 mellan 7/9 - 9/9 i Stockholms blodbad. Troligen en bror- eller systerson till Jon Jönsson i Gladö. Gift med en dotter till borgmästaren i Stockholm Sven Skute.

Barn:

TAB 2

Peder Svensson till Gladö, som han ägde redan 15598, och Sundby, båda i Huddinge socken, Stockholms län. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Deltog i mönstringen med frälset 1562 och 15639. Köpte ett stenhus vid Järntorget i Stockholm10 1575-11-28. Upptages i registret över Sveriges adel 158611, men var död10 före 1591-03-17. Gift med Anna Körning, som levde vid arvskiftet efter systern Ingela1604-04-12, dotter av knekthövidsmannen Matts Simonsson Körning, och Brita Kuse (halv hjort).

Barn:

 • Sven Pedersson Svart. Kapten. Död 1606. Se Tab. 3
 • Bengta Pedersdotter Svart. Gift 1612 efter 7/2 med sin broders svåger, kornetten Arent Persson Silfversparre, död 1630.
 • Carin Pedersdotter Svart, död 1646. Gift med hövidsmannen Knut Andersson Krabbe (af Svaneby, nr 46), död 1594.

TAB 3

Sven Pedersson Svart (son av Peder Svensson, Tab. 1), till Gladö och Sundby. Kapten vid amiralitetet. Död 1606-04-00. Gift med Elsa Silfversparre, till Högby i Lagga socken, Stockholms län, död 1638 efter 29/8 eller 163012, dotter av Per Månsson Silfversparre, och Brita Carlsdotter (Månesköld af Seglinge).

Barn:

 • Per Svensson Svart. Regementskvartermästare. Död 1638. Se Tab. 4
 • Sven Svensson Svart född 1606. Häradshövding. Död 1688. Se Tab. 5

TAB 4

Per Svensson Svart, Död 1638-09-07 i Anklam. Till Gladö och Sundby i Huddinge socken och Högby i Lagga socken alla i Stockholm. Volontär vid livgardet 1623. Löjtnant därst. 1626. Introd. 1627 under nr 114, vilket nummer sedan ändrades till 142). Löjtnant vid James Seatons skvadron från Uppland 1627. Löjtnant vid Jacob Duwalls skvadron 1628. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1628-09-00. Kapten 1632. Avgick 1633 till Tyskland och var 1633–1635 förlagd i Greifswald. Regementskvartermästare 1635. Utgick åter till Tyskland 1637. [13]. Gift 1635-05-15 i Greifswald14 med Maria Verdelet, adlad Verdelet de Fornoy, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kaptenlöjtnanten vid karelska kavalleriregementet Johan Nilsson Tolpo, kusin till häradshövdingen Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld), död 1694 på Gladö och begraven s. å. 30/12 i Huddinge kyrka, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten Honoré Verdelet och Kerstin Hane.

Barn:

 • Kerstin Persdotter Svart född 1636, Gift före 1656 med »vaktmästaren» Lorens Eldsläger. [15]
 • Sven Persson Svart till Gladö född 1637-11-21, † ogift 1682-10-01 på Gladö och begravd 1683-09-16 i Huddinge kyrka15 där hans vapen uppsattes.4.. Studerade vid Uppsala och Åbo universitet14. Fänrik vid Upplands rregemente 1659. Löjtnant 1660-12-05. Löjtnant 1666 vid Upplands infanteriregemente16. Kapten vid dalregementet. Avsked 1667-06-13.

TAB 5

Sven Svensson Svart till Fågelbro i Värmdö socken, Stockholms län, som han erhöll genom sitt gifte, Sundby och Högby, samt Gladö, som han ärvde efter brorsonen. Född 1606-01-13 på Gladö. Var 1627 fänrik vid Jakob Scotts skvadron från Västergötland. Fänrik vid Västmanlands regemente 1630-03-24. Löjtnant därst. 1632. Avsked 1632. Kapten vid artilleriet i Finland s. å. Föreslagen till assessor i Åbo hovrätt 1646-09-15, utnämnd s. å. och tillträdde tjänsten 1647-02-04. På begäran entledigad från tjänsten 1665-09-28. Häradshövding i Piikkis domsaga s. d. med konfirm.fullm. 1674-09-23. Död 1688-01-27 på Gladö men troligen begraven i Skönberga kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1636 med Christina Bure, född 1618, död 1695-05-08 på Gladö, dotter av vice presidenten Olof Engelbrektsson Bure, adlad Bure, och Elisabet Bagge af Boo.

Barn:

 • Jakob Svensson Svart till Gladö och Fågelbro. Född 1637-10-12 på Fågelbro. Student i Åbo 164617 och i Uppsala 1650-10-0018. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1659. Löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1665-01-14 och tjänstgjorde i Finland ännu 1672. Lantjägare i Södermanland och Närke. Död barnlös 1701-03-05 på Fågelbro och begraven 1702-06-22 i Värmdö kyrka, där hans huvudbaner uppsattes, och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1673-10-08 Närlunda med Beata Crusebjörn, död »dagarne före jul» 170819, dotter till landshövding Frans Crusebjörn och hans 2:a Gunilla Rosenstierna.
 • Gustaf Svensson Svart till Sundby och Fågelbro. Död 1654-04-09 enl. en sorgfana i Åbo domkyrka, [16]
 • Carl Svensson Svart till Sundby, död 1642 enl. vapen i Huddinge kyrka. [16]
 • Elisabet Svensdotter Svart död 1685-02-26. Gift 1:o med burggreven i Narva Johan Maijer, adlad Lillienthal, nr 757, död 1674. Gift 2:o 167(?9) 4/12 med lagmannen Johan Sylvius, adlad Sylvius, i hans 2:a gifte, född 1620, död 1690.
 • Olof Svensson Svart född 1646-08-24. Student i Åbo 1657–58. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1672-10-10 i Stockholm enl. vapnet i Värmdö kyrka20
 • Maria Svensdotter Svart född 1647-03-06 i Åbo, död 1701-07-12 i Visby. Gift 1666-09-23 med landshövdingen Gustaf Adolf von der Osten, genannt Sacken, friherre von der Osten, genannt Sacken, nr 104, född 1636, död 1716.
 • Christina Svensdotter Svart, död 1691-08-16 och ligger jämte mannen begraven i Skönberga kyrka, till vilken hon givit predikstolen i testamente efter sig och för sitt gravställe. Gift 1680 med schoutbynachten Johan Bauman, adlad Bogeman, född 1646, död 1710.

Utan känt samband

Nils Swart. Rådman i Uppsala.

Barn:

 • Ericus Nicolai Niger (eller Swart) född i Uppsala, † där 1572-10-08. Student i Uppsala. Inskriven i Wittenberg WS 1536, magister där 1543-01-25. Domprost i Uppsala före 1547-06-14. Ordinarius i Strängnäs 1556 och i Skara 1561-1570.

Källor

: