Reuterholm nr 217

Från Adelsvapen-Wiki

F 217.jpg

Adliga ätten VON Reuterholm nr 1440 och friherrliga ätten Reuterholm nr 217 †

Adlad 1708-02-17, introducerad 1719. Friherrlig 1735-07-07, introducerad 1752. Utdöd 1864-05-26.


TAB 1

Per Gislesson, född på Åland. Fiskare och torpare vid Stensjö i Rytterne socken, Västmanlands län. Drunknade 1676. Gift med Gertrud Markusdotter, född 1614, död 1700-10-28.

Barn:

 • Esbjörn Pedersson, född 1647. Var först arrendator av dåvarande kungsladugården Fiholm, sedan ägare av Ekeby säteri, båda belägna i Rytterne socken, Västmanlands län, ävensom av bruksandelar i Västmanlands landskap, vilka egendomar han flitigt skötte utan att söka någon publik tjänst, varjämte han drev förlagshandel. Död på Ekeby och begraven 1710-06-24. Gift 1:o 1675 med Elisabet Krok, dotter av kyrkoherden i Rytterne pastorat av Västerås stift Nils Krok och hans 1:a hustru Elisabet Eriksdotter Björk. 2:o 1679 med Cecilia Rudelia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1672 med kyrkoherden i Svedvi pastorat av Västerås stift Andreas Kourf, född omkring 1640, död 1676) (Hm.), död barnlös 1701, dotter av prosten i Munktorps pastorat av meranämnda stift Ericus Andreæ Salæmontanus och Cecilia Rudbeckia. 3:o 1706-05-15 med Barbro Elling, också död barnlös, dotter av en rådman Elling i Västerås.

Barn:

 • 1. Nils Esbjörnsson Reuterholm, adlad von Reuterholm och friherre Reuterholm, till Ekeby. Född 1676-09-16 på Fiholm. Gymnasist i Västerås. Student i Uppsala (Um.) 1690-03-01. Brukad 1697 vid meditationsambassaden i Holland till Rijswijkska freden. Följde 1698 kungliga rådet och ambassadören, greve Carl Ronde till England, då denne återlämnade den av konung Carl XI burna strumpebandsorden. Kommissionssekreterare vid kurhannoverska hovet 1700 och på svenska ambassaden till Warschau 1704. Hovsekreterare i fält 1706. Sekreterare i krigskollegium 1707. Adlad 1708-02-17 (introducerad 1719 under nr 1440). Krigskommissarie i krigskollegium 1710-10-03. Krigsråd 1715-02-10. Direktör över Vadstena krigsmanshus 1719. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1732-04-24. Friherre 1735-07-07 (introducerad 1752 under nr 217). Landshövding i Närke och Värmland 1739-05-30. LVA 1739-06-07, RNO 1748-04-16 och KNO 1748-04-17 med valspråk: Pro Viribus. Avsked 1756-10-05 i anseende till blindhet. Död 1756-12-04 i Örebro. 'Såsom kommissionssekreterare på svenska ambassaden till Warschau råkade han, liksom hela ambassaden, i konung Augusts fångenskap och lämnades i den ryktbara Patkuls vård. Sändes efter skedd utväxling ånyo till Warschau, varest han uppsatte traktaten mellan konungarna Carl XII och Stanislaus, vilken slöts den 28/11 i Blonie. Förbättrade så Vadstena krigsmanshus, att i stället för 50 officerare jämnt dubbla antalet fick tillräckligt underhåll. Uti hela hans väsende framlyste den gamla tidens ärlighet, allvarsamhet och fromhet, och han var en särdeles vördad och älskad hövding. Hade mycken lärdom och ägde ett ansenligt bibliotek, varibland var en skön samling handskrifter i svenska hushållningen samt justitie- och kyrkoväsendet, på vilken samling han nedlagt en nästan förundransvärd egenhändig möda.' Gift 1708 i Hamburg med Hedvig Sofia von Leopold från Hannover, död 1736-04-19 i Falun.

Barn:

 • Esbjörn Christian, född 1710. Riksråd. Död 1773. Se Tab. 2.
 • Anna Catharina, född 1711-05-02, död 1787. Gift 1728-05-02 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm med assessorn Johan Kinninmundt, född 1696, död 1738.
 • Hedvig Sofia, född 1712, död 10 veckor gammal.
 • Nils, född 1713-04-30, död 1724-07-02 och begraven i Kungsholms kyrka .
 • Axel Gottlieb, född 1714-09-15. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1732. Extra ordinarie auskultant i kammarkollegium 1739. Ordinarie auskultant i kammarkollegium 1743-11-09. Kammarjunkare i kammarkollegium. Direktör vid kontrollverket 1745. Kammarherre (SAB.) 1754-09-16. Kammarråd 1762 26/. Död ogift 1763-03-13 i Stockholm.
 • Hedvig, döpt 1719-03-16 i Stockholm, död i barnsäng 1741-12-18. Gift 1740-12-11 med landshövdingen Daniel Tilas, friherre Tilas, i hans 1:a gifte, född 1712, död 1772.
 • Dygdig, född 1720-09-27 i Stockholm, död ogift 1798-03-26 Pikkala
 • Gustaf Gottfrid, född 1721. Landshövding. Död 1803. Se Tab. 4.
 • Nils Jakob, född 1724-10-29 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1738-09-00. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Adjutant vid svenska fortifikationen 1746-04-23. Kapten vid svenska fortifikationen 1752-06-11. Överstelöjtnant i fransk tjänst. Överstes fullmakt vid svenska fortifikationen 1758-07-15. Hemkom till Sverige. RSO 1760-04-28. Avsked ur krigstjänsten 1771-10-02. Död ogift 1791. 'Han bevistade 1743 dalkarlarnas nederlag i Stockholm och var sedan såsom adjutant överste Lagercrantz följaktig till Dalarne. Deltog i 1746 och 1747 års fälttåg i Flandern och Nederländerna, där han anlade förskansningar vid Huy samt fick värva sig ett kompani vid regementet Royal Pologne. Var slutligen även med vid franska arméns fälttåg 1757 i Hessen, Westfalen, Hannover och Sachsen, varunder han bevistade anfallet vid Weissenfelsbryggan och slaget vid Rossbach.'

TAB 2

Esbjörn Christian (son av Nils Esbjörnsson Reuterholm, adlad von Reuterholm och friherre Reuterholm, Tab. 1), till Svidja och Pikkala i Sjundeå socken i Finland. Född 1710-03-12 i Stockholm. Extra ordinarie vid generalförrådskassakontoret i krigskollegium 1728. Extra ordiunarie kanslist i justitierevisionen 1729. Hovjunkare hos drottning Ulrika Eleonora (SAB.) 1739-11-05. Kammarherre 1744-02-07. Vice landshövding över Närke och Värmland 1751-08-02. Ånyo därtill förordnad 1752-03-02. Hovmarskalk. Riksråd 1765-09-11. Entledigad från Riksråd 1769-05-27. Ånyo inkallad i rådet 1771-10-19. Åter entledigad från rådsämbetet 1772-08-22. Död 1773-01-20 på Svidja och begraven i Sjundeå kyrka, men sedan förd till Strängnäs och nedsatt i Olivecrantzska gravkoret i Strängnäs domkyrka. (SAB.) Gift 1744-11-09 på Tunbyholm i Smedstorps socken, Kristianstads län med friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm, född 1716-11-30, död 1783-01-19 på Svidja och gravsatt hos mannen i Strängnäs domkyrka (Pt I, s. 125–127.), dotter av landshövdingen, friherre Axel Erik Gyllenstierna af Lundholm, och hans 1:a fru Catharina Elisabet de Charliére.

Barn:

 • Nils Hästesko, född 1745-12-05 på Tunbyholm, död 1754 natten till 16/8 på Årja gästgivaregård i Ärja socken, Södermanlands län, där han insjuknat i kopporna.
 • Margareta Sofia, född 1747-10-03 på Tunbyholm, död på Tunbyholm 1748-03-08.
 • Axel Erik, född 1749-03-01 på Tunbyholm, död på Tunbyholm 1751-01-18, jordfäst 1751-01-22 i Smedstorps kyrka och sedan gravsatt i Gråmanstorps kyrka .
 • Axel Christian, född 1753. President. Född 1811. Se Tab. 3.
 • Gustaf Adolf, född 1756-07-07 på Svidja. Student i Uppsala (Um.) 1768-02-14. Fänrik i armén 1774-11-30. Placerad på Västmanlands regemente (Anjou, Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900.) 1775-05-22. Hovjunkare (Anjou, Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900.) 1777-09-15. Kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778-12-27. Ledamot av generaltulldirektionen 1787, överkammarherre hos bemälda drottning (Anjou, Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900.) 1792-07-03. President i kammarrevisionen samt ledamot av hertigen-regentens konselj 1792-09-29. En av rikets herrar 1793-05-17. KNO samt RoKavKMO 1794-11-24 med valspråk: Nec Aspera Terrent. HedLFrKA 1795-05-20. LVA 1796-03-09. Avsked från alla sina ämbeten 1796-10-22. RCXIII:sO 1811-05-27. Död ogift 1813-12-26 hos lantgreven Carl av Hessen i närheten av staden Slesvig (Anjou, Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900.). Hans lik nedsattes 1821 i Olivecrantzska gravkoret i Strängnäs domkyrka. (Pt I, s. 125–127.) 'Han är den historiskt bekante Reuterholm, som var hertig Carls gunstling och den egentligen styrande under konung Gustaf IV Adolfs minderårighet 1792–1796, till vilket höga förtroende han hemkallades av hertigen från Italien, dit han 1790 företagit en resa. Begav sig 1796, efter sitt avskedstagande och sitt fall från makten, åter utrikes, men återkom året därpå och vistades någon tid på Gyllenstiernska godset Frössåker i Kärrbo socken, Västmanlands län, ej långt från Västerås.'

TAB 3

Axel Christian (son av Esbjörn Christian, Tab. 2), till Svidja. Född 1753-09-27 på Tunbyholm. Student i Uppsala (Um.) 1768-02-14. Auskultant i Svea hovrätt. Volontär vid Bohusläns dragonregemente (ZU.) 1768-06-11. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1768-07-24. Kornett 1771-06-26. Livdrabant 1774-11-30. Löjtnant i armén 1774-10-24. Transporterad till livdrabanterna genom tjänstbyte (ZU.) 1774-11-30. Vice korpral i armén 1778-03-11. Ledamot av övre borgrätten (SAB.) 1781-02-09, adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 1783. Lagman i Nylands och Tavastehus lagsaga 1784-09-01. Avsked med landshövdings n. h. o. v. 1792-11-27. Ledamot av konungens högsta domstol 1793–1796 (ZU.). President i Göta hovrätt 1794-03-27. KNO 1794-11-24. President i statskontoret 1795-01-12 och i Vasa hovrätt 1796-10-22. Död 1811-01-19 Loviselund (Pt I, s. 125–127.) Gift 1797-11-01 Viiais 125–127.), dotter av majoren vid Södermanlands regemente Henrik Jakob Georgsson Malm (brorson till landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm), och Eleonora Lovisa von Köhnnigstedt.

Barn:

 • Christian Jakob Gustaf, född 1798-09-23 i Strängnäs. Drunknade 1810-12-16 vid Åbo och vid Åbo begraven 1811-01-03.
 • Maria Lovisa, född 1802-04-12 i Vasa, död 1802-09-01 i Stockholm.
 • Carl Axel Emanuel, född 1803-10-11 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist i kanslistyrelsens expedition. Kammarjunkare (Pt I, s. 125–127.) 1826-05-11. Kopist i kanslistyrelsens expedition 1827-05-09. Kammarherre 1829-08-21. Kanslists n. h. o. v. 18346. Kopist i hovkanslersexpeditionen 1829 (Skp.). Död ogift 1864-05-26 i Stockholm och utgick med honom ätten på svärdssidan.

TAB 4

Gustaf Gottfrid (son av Nils Esbjörnsson Reuterholm, adlad von Reuterholm och friherre Reuterholm, Tab. 1), till Stora Ekeby i Rytterne socken, Västmanlands län. Född 1721-09-29 i Stockholm. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1737-06-16. Extra ordinarie notarie i bergskollegium (Ab.) 1746-04-18. Lagmans titel (Ab.) 1762-06-29. Kommissarie i riksens ständers bank 1762-05-19 med lön, dock utan tjänstgöring. Avsked 1786-06-26. Landshövdings titel 1794-12-05. Död 1803-04-05 på Stora Ekeby. 'Han fick 1752 ridderskapet och adelns försäkran, att vid ledighet bliva riddarhuskanslist, likaså 1756 riksens ständers föreskrift att, i anseende till sin skicklighet, insikt i lanthushållningen samt för sin faders förtjänster få någon ledigblivande häradshövdingbeställning samt 1762 deras ytterligare tillstyrkande därom och lagmans karaktär. Blev slutligen liksom fadern blind.' Gift 1:o 1762-12-12 på Ekeby med Catharina Sundgren, född 1730, död efter barnsäng 1763-02-15 på Ekeby. 2:o 1767-09-10 Nisshyttan med Gertrud Charlotta Söderhielm i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1747-10-06 på Ängelsberg i Västervåla socken, Västmanlands län, med kaptenen Sven Ekestubbe, född 1724, död 1755. 2:o 1760-09-23 på Ängelsberg med bergmästaren Axel Fredrik Cronstedt A, född 1722, död 1765), född 1728-11-08, död 1789-11-30 på Stora Ekeby i Rytterne socken, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Niklas Söderhielm, och Altea Maria Cederberg.

Barn:

 • 1. Nils Gustaf, född 1763-02-04 på Ekeby, död 1763-06-24.
 • 2. Dygdig Maria, född 1768-11-10, död 1847-04-16 i Västerås. Gift 1799-11-29 på Ekeby med majoren och ståthållaren, friherre Bernt Magnus Stackelberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1815.

Källor

Vapensköld för adliga ätten von Reuterholm nr 1440

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.